Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobility mladých ľudí – Mládežnícke Výmeny

V rámci tejto akcie1  môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov spájajúcich mladých ľudí z rôznych krajín na účely výmeny poznatkov a učenia sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému.

Ciele akcie

Programom Erasmus+ sa podporuje mobilita neformálneho vzdelávania mladých ľudí vo forme mládežníckych výmen s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí a motivovať ich, aby sa stali aktívnymi občanmi, spájať ich s európskym projektom a pomôcť im získať a rozvíjať kompetencie pre život a profesijnú budúcnosť.

Konkrétnejšie majú mládežnícke výmeny za cieľ:

 • posilniť medzikultúrny dialóg a učenie sa, ako aj pocit európskeho občianstva,
 • rozvíjať zručnosti a prístupy mladých ľudí,
 • posilňovať európske hodnoty a narúšať predsudky a stereotypy,
 • zvyšovať povedomie o spoločensky dôležitých témach, a tým stimulovať angažovanosť a aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti.

Akcia je otvorená pre všetkých mladých ľudí s osobitným dôrazom na tých, ktorí majú nedostatok príležitostí.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti spájania sa v stratégii EÚ pre mládež propagujú a uľahčujú kontakty, vzťahy a výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, ktoré sú hlavným prínosom pre budúci rozvoj EÚ. Tieto kontakty sa najlepšie uľahčujú pomocou rôznych foriem mobility, pričom jednou z nich sú aj mládežnícke výmeny.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS)2 .

Opis aktivít

Mládežnícke výmeny

Mládežnícke výmeny sú stretnutia skupín mladých ľudí z minimálne dvoch rôznych krajín, ktoré sa na krátky čas spoja, aby spoločne absolvovali program neformálneho vzdelávania (kombináciu workshopov, cvičení, diskusií, rolových hier, simulácií, outdoorových aktivít atď.) na tému, ktorá ich zaujíma a ktorá vychádza z európskych cieľov v oblasti mládeže3 . Študijný pobyt zahŕňa obdobie plánovania pred podaním žiadosti, prípravnú fázu pred výmenou, ako aj hodnotenie a nadväzujúce opatrenia po výmene.

Na získanie grantu v rámci mládežníckych výmen nie sú oprávnené tieto aktivity: akademické študijné cesty; výmenné aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; výmenné aktivity, ktoré možno považovať za cestovný ruch; festivaly; prázdninové cestovanie; cesty spojené s vystúpeniami; štatutárne schôdze; kurzy odbornej prípravy dospelých pre mladých ľudí.

Okrem mládežníckych výmen sa môžu v rámci projektov uskutočňovať aj prípravné návštevy.

Prípravné návštevy

Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi. V prípade aktivít v rámci mládežníckych výmen, na ktorých sa zúčastňujú mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, by sa malo prípravnou návštevou zabezpečiť plnenie osobitných potrieb účastníkov. Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine niektorej z prijímajúcich organizácií pred začiatkom aktivity v oblasti mládežníckej výmeny.

Príprava projektu

Projekt realizujú minimálne dve organizácie. Pre organizácie zapojené do projektu by mala byť ich účasť prínosná; preto by mal byť projekt v súlade s ich cieľmi a vyhovovať ich potrebám. Zapojené organizácie preberajú úlohu „vysielajúcich“ a/alebo „prijímajúcich“ účastníkov, t. j. tých, ktorí aktivitu organizujú. Jedna z organizácií má aj úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce opatrenia. Účastnícke organizácie a mladí ľudia zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď. pred podaním žiadosti).
 • Príprava (praktické opatrenia, uzavretie zmlúv s partnermi, príprava účastníkov pred odchodom v oblasti jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej a v súvislosti so stanovenými úlohami).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitná mládežnícka výmena:

 • spočíva v aktívnom zapojení mladých ľudí a účastníckych organizácií, ktoré by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, čo by malo pozitívne prispieť k ich vzdelávaniu a rozvoju,
 • zahŕňa rôzne skupiny účastníkov a vychádza z tejto rozmanitosti,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb mladých účastníkov,
 • zabezpečuje riadne identifikovanie a dokumentovanie neformálnych a informálnych vzdelávacích výstupov účastníkov,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách.

Vzdelávací proces

Príprava mládežníckej výmeny v kontexte neformálneho vzdelávania si vyžaduje, aby bola aspoň časť požadovaných vzdelávacích výstupov vopred naplánovaná, čím sa zabezpečia vhodné príležitosti. Mladí ľudia zúčastňujúci sa na aktivite by mali prispieť k identifikácii svojich potrieb a vzdelania, ktoré chcú dosiahnuť alebo rozvinúť počas mládežníckej výmeny.

Účastníci by sa takisto mali čo najviac angažovať v navrhovaní a vypracovaní aktivity (príprave programu, pracovných metód a stanovení rozdelenia úloh) a zamyslieť sa nad tým, ako sa pripraviť na dosiahnutie maximálneho vzdelania a osobného rozvoja počas výmeny.

Po skončení základnej aktivity by mali byť účastníci vyzvaní na poskytnutie spätnej väzby týkajúcej sa aktivity, v ktorej by uviedli, čo sa naučili a ako môžu tieto vzdelávacie výstupy využiť. Okrem toho by sa mali účastníci zamyslieť nad možnými opatreniami nadväzujúcimi na aktivitu. Možno to urobiť individuálne a ak je to možné, v rámci skupiny.

Organizácie by mali podporovať vzdelávací proces, identifikáciu a dokumentovanie vzdelávacích výstupov, a to najmä prostredníctvom nástroja Youthpass.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovacieho procesu. 

Mládežnícke výmeny sú vhodné najmä na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí:

 • skupinová mobilita ponúka možnosť medzinárodnej mobility v bezpečnom prostredí skupiny,
 • krátke trvanie mládežníckych výmen je vyhovujúce z hľadiska zapojenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • zapojením miestnych účastníkov sa uľahčuje prvá účasť na európskych projektoch.

V rámci mládežníckych výmen môže byť predmetom projektu aj úsilie o inklúziu a rozmanitosť, napr. podpora boja proti stereotypom, prehlbovanie porozumenia, znášanlivosti a nediskriminácie. Celý projekt by mal byť charakteristický uvedomelým prístupom k inklúzii a rozmanitosti. Tieto aspekty by sa mali zohľadňovať pri plánovaní, príprave, realizácii a nadväzujúcich opatreniach.

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Pri mládežníckych výmenách pôsobia vedúci skupiny. Vedúci skupiny monitorujú účastníkov a poskytujú im podporu s cieľom zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces počas základnej aktivity. Zároveň sa starajú o vytvorenie bezpečného, úctivého a nediskriminačného prostredia a ochranu účastníkov. Počas plánovania a prípravy mládežníckej výmeny by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci mládežníckej výmeny by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Mládežnícka výmena by mala byť navrhnutá a realizovaná s environmentálnym povedomím, čiže jej súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu ich aktivít.

Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sk.

Kritériá, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní tohto projektu

Kritériá oprávnenosti

Všeobecné kritériá oprávnenosti

Na štandardné projekty mládežníckej výmeny sa uplatňujú všeobecné kritériá uvedené ďalej. Informácie o akreditáciách sa nachádzajú v príslušnom oddiele tohto sprievodcu.

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 • neformálna skupina mladých ľudí4 .

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia alebo skupina so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu5 .

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

4. októbra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1 januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

 • Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 4. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Prílohy

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých mládežníckych výmen a prípravných návštev.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre mládežnícke výmeny

Trvanie aktivity

Od 5 do 21 dní okrem času potrebného na cestovanie.

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej (alebo viacerých v prípade putovných aktivít) z organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite.

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Aktivity v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu: všetky účastnícke organizácie musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Aktivity s tretími krajinami nepridruženými k programu susediacimi s EÚ: na aktivite sa musí zúčastňovať aspoň jedna účastnícka organizácia z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a jedna účastnícka organizácia z tretej krajiny nepridruženej k programu susediaca s EÚ (regióny 1 až 4).

Oprávnení účastníci

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov6  s pobytom v krajine vysielajúcej a prijímajúcej organizácie.

Zapojení vedúci skupín7  a facilitátori musia mať najmenej 18 rokov.

Počet účastníkov na aktivitu a zloženie národných skupín

Minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov na jednu aktivitu (bez vedúcich skupín, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb). V prípade mládežníckych výmen, na ktorých sa zúčastňujú iba mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, je minimálny počet účastníkov desať.

Minimálne štyria účastníci skupiny (bez vedúcich skupín, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb).

Minimálne dve skupiny mladých ľudí z dvoch rôznych krajín.

Každá skupina musí mať aspoň jedného vedúceho skupiny. Maximálne dvaja facilitátori na aktivitu.

Ďalšie kritériá

Najmenej jedna z vysielajúcich alebo prijímajúcich organizácií v každej aktivite musí byť z krajiny tej národnej agentúry, ktorej sa príslušná žiadosť podáva.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre prípravné návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej z prijímajúcich organizácií.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií, facilitátori, vedúci skupín a mladí ľudia zúčastňujúci sa na aktivite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na: 
 • ciele akcie,
 • potreby účastníckych organizácií a účastníkov výmeny,
 • mieru, do akej je projekt vhodný na zabezpečenie vysokokvalitných vzdelávacích výstupov účastníkov.
 • Potenciálny vplyv projektu:
 • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami.
 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu: plánovanie, príprava (vrátane prípravy poskytovanej účastníkom), realizácia aktivít a nadväzujúce opatrenia.
 • Miera, do akej sú mladí ľudia zapojení do všetkých fáz aktivít.
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom z rôznych prostredí a s rozličnými schopnosťami. 
 • Vhodnosť navrhovaných metód participatívneho vzdelávania vrátane online/digitálnych prvkov.
 • Kvalita mechanizmov a podpory procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass.
 • Vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska krajín a pohlavia.
 • Primeranosť a efektívnosť opatrení plánovaných na zabezpečenie a ochranu účastníkov.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka mládežníckej výmeny.

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane vedúcich skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity8  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou9 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu10 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka vrátane vedúcich skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov (v prípade potreby), takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.1 na účastníka na deň

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú vedúci skupiny, sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka mládežníckej výmeny.

Podpora inklúzie pre účastníkov: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami vrátane vedúcich skupiny a facilitátorov (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: s výnimkou účastníkov z prijímajúcej organizácie. Financovať sa môžu najviac dvaja účastníci na každú účastnícku organizáciu za predpokladu, že druhým účastníkom je mladá osoba. Okrem toho sa môže financovať aj jeden facilitátor na prípravnú návštevu. Podmienka: Žiadateľ musí odôvodniť potrebu prípravnej návštevy, jej ciele a účastníkov a národná agentúra ich musí schváliť. Táto podmienka sa nevzťahuje na projekty financované v rámci akreditačného systému.

Suma

575 EUR na účastníka na prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane vedúcich skupiny, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov; vrátane použitia ekologickejších dopravných prostriedkov s nižšími uhlíkovými emisiami.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov.

Suma

Finančná záruka: 80% oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80% oprávnených nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100% oprávnených nákladov.

Tabuľka A2.1 Individuálna podpora na mládežnícke výmeny 

 

Individuálna podpora (v eurách na deň)

Rakúsko

45 EUR

Belgicko

42 EUR

Bulharsko

32 EUR

Chorvátsko

35 EUR

Cyprus

32 EUR

Česká republika

32 EUR

Dánsko

45 EUR

Estónsko

33 EUR

Fínsko

45 EUR

Severné Macedónsko

28 EUR

Francúzsko

38 EUR

Nemecko

41 EUR

Grécko

38 EUR

Maďarsko

33 EUR

Island

45 EUR

Írsko

49 EUR

Taliansko

39 EUR

Lotyšsko

34 EUR

Lichtenštajnsko

45 EUR

Litva

34 EUR

Luxembursko

45 EUR

Malta

39 EUR

Holandsko

45 EUR

Nórsko

50 EUR

Poľsko

34 EUR

Portugalsko

37 EUR

Rumunsko

32 EUR

Srbsko

29 EUR

Slovensko

35 EUR

Slovinsko

34 EUR

Španielsko

34 EUR

Švédsko

45 EUR

Turecko

32 EUR

Susedné tretie krajiny nepridružené k programu

29 EUR

 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Okolo 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).
 • 2 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese: https://www.salto-youth.net/.
 • 3 Európske ciele v oblasti mládeže boli vypracované v rámci stratégie EÚ pre mládež. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.
 • 4 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. Na účely tejto akcie a všetkých ustanovení, ktoré s ňou súvisia, patrí pojem „neformálna skupina mladých ľudí“ do vymedzenia pojmu „účastnícka organizácia“. Každý odkaz na „účastnícku organizáciu“ sa považuje aj za odkaz na „neformálnu skupinu mladých ľudí“.
 • 5 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadajúcu organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.
 • 6

  Do úvahy treba vziať tieto aspekty: 

  dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,

  horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov prekročiť uvedený maximálny vek.

 • 7 Vedúci skupiny je dospelá osoba, ktorá sa pripojí k mladým ľuďom zúčastňujúcim sa na mládežníckej výmene s cieľom zabezpečiť účinné vzdelávanie, ochranu a bezpečnosť účastníkov.
 • 8 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km).
 • 9 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.
 • 10 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR).
Tagged in:  Youth