Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2024.

Úplnú príručku na rok 2024 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Projekty mobility mladých ľudí - ''Mládežnícke Výmeny''

V rámci tejto akcie 1 môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov spájajúcich mladých ľudí z rôznych krajín na účely výmeny poznatkov a učenia sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému.

Ciele akcie

Programom Erasmus+ sa podporuje mobilita neformálneho vzdelávania mladých ľudí vo forme mládežníckych výmen s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí a motivovať ich, aby sa stali aktívnymi občanmi, spájať ich s európskym projektom a pomôcť im získať a rozvíjať kompetencie pre život a profesijnú budúcnosť.

Konkrétnejšie majú mládežnícke výmeny za cieľ:

 • posilniť medzikultúrny dialóg a učenie sa, ako aj pocit európskeho občianstva,
 • rozvíjať zručnosti a prístupy mladých ľudí,
 • posilňovať európske hodnoty a narúšať predsudky a stereotypy,
 • zvyšovať povedomie o spoločensky dôležitých témach, a tým stimulovať angažovanosť a aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti.

Akcia je otvorená pre všetkých mladých ľudí s osobitným dôrazom na tých, ktorí majú nedostatok príležitostí.

Politický kontext

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa stanovuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže vychádzajúci z oznámenia Komisie z 22. mája 2018 s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Posilňuje sa ňou účasť mladých ľudí na demokratickom živote, podporuje sa ich spoločenská a občianska angažovanosť a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti. Stratégia EÚ pre mládež obsahuje aj proces dialógu s mládežou, pričom v tejto súvislosti bolo v roku 2018 vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch. V rámci základnej oblasti spájania sa v stratégii EÚ pre mládež propagujú a uľahčujú kontakty, vzťahy a výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, ktoré sú hlavným prínosom pre budúci rozvoj EÚ. Tieto kontakty sa najlepšie uľahčujú pomocou rôznych foriem mobility, pričom jednou z nich sú aj mládežnícke výmeny.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické stratégie v oblasti mládeže

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať participáciu mládeže, posilniť kvalitu procesov informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania a rozvíjať kvalitnú prácu s mládežou. Ďalšia podpora v týchto oblastiach je k dispozícii prostredníctvom osobitných tematických stratégií, ako je stratégia zameraná na participáciu mládeže, Youthpass a európska stratégia v oblasti odbornej prípravy (ETS) 2 .

Opis aktivít

Mládežnícke výmeny

Mládežnícke výmeny sú stretnutia skupín mladých ľudí z minimálne dvoch rôznych krajín, ktoré sa na krátky čas spoja, aby spoločne absolvovali program neformálneho vzdelávania (kombináciu workshopov, cvičení, diskusií, rolových hier, simulácií, outdoorových aktivít atď.) na tému, ktorá ich zaujíma a ktorá vychádza z európskych cieľov v oblasti mládeže 3 . Študijný pobyt zahŕňa obdobie plánovania pred podaním žiadosti, prípravnú fázu pred výmenou, ako aj hodnotenie a nadväzujúce opatrenia po výmene.

Na získanie grantu v rámci výmen mládeže nie sú oprávnené tieto aktivity: výmenné aktivity, ktorých cieľom je vytvoriť finančný zisk; výmenné aktivity, ktoré možno považovať za cestovný ruch; festivaly; prázdninové cestovanie; cesty spojené s vystúpeniami; štatutárne schôdze; kurzy odbornej prípravy dospelých pre mladých ľudí.

Prípravné návštevy

Okrem mládežníckych výmen sa môžu v rámci projektov uskutočňovať aj prípravné návštevy. Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi. V prípade aktivít v rámci mládežníckych výmen, na ktorých sa zúčastňujú mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, by sa malo prípravnou návštevou zabezpečiť plnenie osobitných potrieb účastníkov. Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine niektorej z prijímajúcich organizácií pred začiatkom aktivity v oblasti mládežníckej výmeny.

Príprava projektu

Projekt realizujú minimálne dve organizácie. Pre organizácie zapojené do projektu by mala byť ich účasť prínosná; preto by mal byť projekt v súlade s ich cieľmi a vyhovovať ich potrebám. Zapojené organizácie preberajú úlohu „vysielajúcich“ a/alebo „prijímajúcich“ účastníkov, t. j. tých, ktorí aktivitu organizujú. Jedna z organizácií má aj úlohu koordinátora a podáva žiadosti za celý projekt v mene partnerstva.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia aktivít a nadväzujúce činnosti. Účastnícke organizácie a mladí ľudia zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď. pred podaním žiadosti).
 • Príprava (praktické opatrenia, uzavretie zmlúv s partnermi, príprava účastníkov pred odchodom v oblasti jazykovej, medzikultúrnej a vzdelávacej a v súvislosti so stanovenými úlohami).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a dokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu).

Kvalitná mládežnícka výmena:

 • spočíva v aktívnom zapojení mladých ľudí a účastníckych organizácií, ktoré by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých fázach projektu, čo by malo pozitívne prispieť k ich vzdelávaniu a rozvoju,
 • zahŕňa rôzne skupiny účastníkov a vychádza z tejto rozmanitosti,
 • vychádza z jednoznačne stanovených potrieb mladých účastníkov,
 • zabezpečuje riadne identifikovanie a dokumentovanie neformálnych a informálnych vzdelávacích výstupov účastníkov,
 • nabáda účastníkov k úvahám o európskych témach a hodnotách.

Vzdelávací proces

Príprava mládežníckej výmeny v kontexte neformálneho vzdelávania si vyžaduje, aby bola aspoň časť požadovaných vzdelávacích výstupov vopred naplánovaná, čím sa zabezpečia vhodné príležitosti. Mladí ľudia zúčastňujúci sa na aktivite by mali prispieť k identifikácii svojich potrieb a vzdelania, ktoré chcú dosiahnuť alebo rozvinúť počas mládežníckej výmeny.

Účastníci by sa takisto mali čo najviac angažovať v navrhovaní a vypracovaní aktivity (príprave programu, pracovných metód a stanovení rozdelenia úloh) a zamyslieť sa nad tým, ako sa pripraviť na dosiahnutie maximálneho vzdelania a osobného rozvoja počas výmeny.

Po skončení základnej aktivity by mali byť účastníci vyzvaní na poskytnutie spätnej väzby týkajúcej sa aktivity, v ktorej by uviedli, čo sa naučili a ako môžu tieto vzdelávacie výstupy využiť. Okrem toho by sa mali účastníci zamyslieť nad možnými opatreniami nadväzujúcimi na aktivitu. Možno to urobiť individuálne a ak je to možné, v rámci skupiny.

Organizácie by mali podporovať vzdelávací proces, identifikáciu a dokumentovanie vzdelávacích výstupov, a to najmä prostredníctvom nástroja Youthpass.

Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže

Všetky projekty podporené v rámci tejto akcie sa musia realizovať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus v oblasti mládeže, aby sa zabezpečila organizácia vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sa týkajú základných zásad akcie aj konkrétnych realizačných postupov úloh projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektu atď. Štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Ochrana a bezpečnosť účastníkov

Pri mládežníckych výmenách pôsobia vedúci skupiny. Vedúci skupiny monitorujú účastníkov a poskytujú im podporu s cieľom zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces počas základnej aktivity. Zároveň sa starajú o vytvorenie bezpečného, úctivého a nediskriminačného prostredia a ochranu účastníkov. Počas plánovania a prípravy mládežníckej výmeny by sa mala riešiť aj otázka ochrany a bezpečnosti účastníkov, pričom by sa mali naplánovať všetky potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám alebo na ich zmierňovanie.

Horizontálne rozmery

Pri vypracúvaní projektu mobility musia byť posilnené tieto horizontálne rozmery:

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie prijímajúce podporu v rámci tejto akcie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne projektové aktivity, v ktorých by sa zohľadnili názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a ktoré by ich zapájali do rozhodovacieho procesu. 

Mládežnícke výmeny sú vhodné najmä na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí:

 • skupinová mobilita ponúka možnosť medzinárodnej mobility v bezpečnom prostredí skupiny,
 • krátke trvanie mládežníckych výmen je vyhovujúce z hľadiska zapojenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,
 • zapojením miestnych účastníkov sa uľahčuje prvá účasť na európskych projektoch.

V rámci mládežníckych výmen môže byť predmetom projektu aj úsilie o inklúziu a rozmanitosť, napr. podpora boja proti stereotypom, prehlbovanie porozumenia, znášanlivosti a nediskriminácie. Celý projekt by mal byť charakteristický uvedomelým prístupom k inklúzii a rozmanitosti. Tieto aspekty by sa mali zohľadňovať pri plánovaní, príprave, realizácii aktivít a pri nadväzujúcich opatreniach.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci mládežníckej výmeny by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Mládežnícka výmena by mala byť navrhnutá a realizovaná s environmentálnym povedomím, čiže jej súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Digitálna transformácia v oblasti mládeže

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a kvalitu aktivít. Podporuje sa zavádzanie digitálnych a online prvkov na zníženie prahovej úrovne participácie mladých s nedostatkom príležitostí. Prostredníctvom projektov a aktivít, ktorých účelom je podpora digitálnych zručností, posilnenie digitálnej gramotnosti a/alebo rozvoj chápania rizík a možností digitálnej technológie, môže program meniť myslenie a prispievať k rozvoju digitálnych a zmiešaných prístupov v mládežníckych aktivitách.

V závislosti od návrhu a cieľov aktivít sa môže pri vzdelávacích mobilitách zavádzať rozvoj kompetencií a povedomia o digitálnej problematike, ako aj využívanie nových technológií.

Národné agentúry ponúkajú pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim najrôznejšie príležitosti na odbornú prípravu prostredníctvom svojich aktivít zameraných na odbornú prípravu a spoluprácu vrátane podpory digitálnej transformácie v oblasti mládeže. Tieto ponuky sa zverejňujú v európskom harmonograme odbornej prípravy na stránke https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inšpirovať sa možno aj nástrojmi SALTO na stránke https://www.salto-youth.net/tools/.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia, udržateľné dopravné prostriedky.

Participácia a občianska angažovanosť

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri zlepšovaní kvality svojich projektov začleňovaním participatívneho rozmeru, ponúkaním relevantných príležitostí mladým ľuďom na aktívnu angažovanosť a účasť na koncipovaní a realizácii aktivít projektu ako cesty k objaveniu prínosov aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Zdroje na posilnenie participatívneho rozmeru podporených projektov možno získať o. i. prostredníctvom webového sídla participationpool.eu. Podporujú sa aj prepojenia na existujúce vnútroštátne, medzinárodné alebo (iné) iniciatívy a platformy EÚ týkajúce sa participácie a občianskej angažovanosti a zapojenie do nich.

Kritériá posudzovania štandardných projektov Mládežníckej Výmeny

Kritériá oprávnenosti

Na štandardné projekty mládežníckej výmeny sa uplatňujú všeobecné kritériá uvedené ďalej. Informácie o akreditáciách sa nachádzajú v príslušnom oddiele tohto sprievodcu.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá oprávnená účastnícka organizácia alebo skupina so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu 4 .

Oprávnené účastnícke organizácie

Účastníckou organizáciou môžu byť:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, európska mládežnícka MVO, verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sociálny podnik, spoločensky zodpovedný ziskový subjekt,
 • neformálna skupina mladých ľudí 5 .

vytvorené medzi členským štátom EÚ alebo treťou krajinou pridruženou k programu alebo treťou krajinou nepridruženou k programu susediacou s EÚ (regióny 1 až 4; pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Trvanie projektu

Od 3 do 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej má žiadateľ sídlo.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. júnom a 31. decembrom toho istého roka,

4. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1 januárom a 31. májom nasledujúceho roka.

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

 • Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosti do 4. mája, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. augustom a 31. decembrom toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Prílohy

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

K formuláru žiadosti musí byť priložený harmonogram všetkých mládežníckych výmen a prípravných návštev.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre mládežnícke výmeny

Trvanie aktivity

Od 5 do 21 dní okrem času potrebného na cestovanie.

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej (alebo viacerých v prípade putovných aktivít) z organizácií zúčastňujúcich sa na aktivite.

Počet účastníckych organizácií

Do projektu sa musia zapojiť aspoň dve účastnícke organizácie (najmenej jedna vysielajúca a najmenej jedna prijímajúca organizácia) z rôznych krajín.

Aktivity v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu: všetky účastnícke organizácie musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Aktivity s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu a susedia s EÚ: na aktivite sa musí zúčastňovať aspoň jedna účastnícka organizácia z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a jedna účastnícka organizácia z tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu a susedí s EÚ (regióny 1 až 4).

Oprávnení účastníci

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov 6 s pobytom v krajine vysielajúcej a prijímajúcej organizácie.

Zapojení vedúci skupín 7 a facilitátori musia mať najmenej 18 rokov.

Počet účastníkov na aktivitu a zloženie národných skupín

Minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov na jednu aktivitu (bez vedúcich skupín, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb). V prípade mládežníckych výmen, na ktorých sa zúčastňujú iba mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, je minimálny počet účastníkov desať.

Minimálne štyria účastníci skupiny (bez vedúcich skupín, facilitátorov a sprevádzajúcich osôb).

Minimálne dve skupiny mladých ľudí z dvoch rôznych krajín.

Každá skupina musí mať aspoň jedného vedúceho skupiny. Maximálne dvaja facilitátori na aktivitu.

Ďalšie kritériá

Najmenej jedna z vysielajúcich alebo prijímajúcich organizácií v každej aktivite musí byť z krajiny tej národnej agentúry, ktorej sa príslušná žiadosť podáva.

Dodatočné kritériá oprávnenosti pre prípravné návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Aktivita sa musí uskutočniť v krajine jednej z prijímajúcich organizácií.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií, facilitátori, vedúci skupín a mladí ľudia zúčastňujúci sa na aktivite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií na vyhodnotenie návrhov. Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených ďalej.

Relevantnosť, odôvodnenie a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť projektu vzhľadom na: 
  • ciele akcie,
  • potreby účastníckych organizácií a účastníkov výmeny,
  • mieru, do akej je projekt vhodný na zabezpečenie vysokokvalitných vzdelávacích výstupov účastníkov.
 • Potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas životného cyklu projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej či globálnej úrovni.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.

Kvalita návrhu projektu (maximálny počet bodov: 40)

 • Konzistentnosť medzi identifikovanými potrebami, cieľmi projektu, profilmi účastníkov a navrhovanými aktivitami.
 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz návrhu projektu: plánovanie, príprava (vrátane prípravy poskytovanej účastníkom), realizácia aktivít a nadväzujúce činnosti.
 • Miera, do akej sú mladí ľudia zapojení do všetkých fáz aktivít.
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom z rôznych prostredí a s rozličnými schopnosťami. 
 • Vhodnosť navrhovaných metód participatívneho vzdelávania vrátane online/digitálnych prvkov.
 • Kvalita mechanizmov a podpory procesu reflexie, identifikácie a dokumentovania vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácie, najmä nástroja Youthpass.
 • Vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska krajín a pohlavia.
 • Primeranosť a efektívnosť opatrení plánovaných na zabezpečenie a ochranu účastníkov.
 • Miera, do akej aktivity zahŕňajú udržateľné postupy a postupy šetrné k životnému prostrediu.

Kvalita riadenia projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie rôznych fáz a výstupov projektu.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov projektu v rámci účastníckych organizácií a mimo nich.

Pravidlá financovania

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú vedúci skupín, sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka mládežníckej výmeny.

Rozpočtová kategória - Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane vedúcich skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov z miesta ich pôvodu na miesto realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity 8 vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou 9 .

Žiadateľ by mal v prípade putovných aktivít sčítať vzdialenosti medzi jednotlivými miestami a vybrať pásmo cestovnej vzdialenosti zodpovedajúce tomuto súčtu 10 .

Suma

Cestovné vzdialenosti Štandardné cestovanie Zelené cestovanie
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km: 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km alebo viac 1 500 EUR.  

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady spojené s pobytom

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka vrátane vedúcich skupín, sprevádzajúcich osôb a facilitátorov (v prípade potreby), takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity a maximálne štyroch dodatočných dní v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Suma

Tabuľka A2.1 na účastníka na deň

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady spojené s organizáciou aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú vedúci skupín, sprevádzajúce osoby a facilitátori.

Suma

100 EUR na účastníka mládežníckej výmeny.

Podpora inklúzie pre účastníkov: Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami vrátane vedúcich skupiny a facilitátorov (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: s výnimkou účastníkov z prijímajúcej organizácie. Financovať sa môžu najviac dvaja účastníci na každú účastnícku organizáciu za predpokladu, že druhým účastníkom je mladá osoba. Okrem toho sa môže financovať aj jeden facilitátor na prípravnú návštevu. Podmienka: žiadateľ musí odôvodniť potrebu prípravnej návštevy, jej ciele a účastníkov a národná agentúra ich musí schváliť. Táto podmienka sa nevzťahuje na projekty financované v rámci akreditačného systému.

Suma

575 EUR na účastníka na prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb, vedúcich skupín, školiteľov a facilitátorov, ktoré nemožno uhradiť v rámci štandardnej kategórie „Cestovné náklady“ v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok (t. j. využitie ekologickejšieho dopravného prostriedku s nižšími emisiami uhlíka, čo má za následok vyššie cestovné náklady).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradí úhrada mimoriadnych nákladov spojených s vysokými cestovnými nákladmi štandardný cestovný grant.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

Tabuľka A2.1 Individuálna podpora na mládežnícke výmeny

  Individuálna podpora (v eurách na deň)
Rakúsko 51 €
Belgicko 47 €
Bulharsko 36 €
Chorvátsko 39 EUR
Cyprus 36 €
Česká republika 36 €
Dánsko 51 €
Estónsko 37 EUR
Fínsko 51 €
Severné Macedónsko 31 €
Francúzsko 43 €
Nemecko 46 €
Grécko 43 €
Maďarsko 37 EUR
Island 51 €
Írsko 55 EUR
Taliansko 44 €
Lotyšsko 38 EUR
Lichtenštajnsko 51 €
Litva 38 EUR
Luxembursko 51 €
Malta 44 €
Holandsko 51 €
Nórsko 56 EUR
Poľsko 38 EUR
Portugalsko 42 EUR
Rumunsko 36 €
Srbsko 33 EUR
Slovensko 39 EUR
Slovinsko 38 EUR
Španielsko 38 EUR
Švédsko 51 €
Turecko 36 €
Susedné tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu 33 EUR
 • 1 Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných aktivít, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Až 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu). ↩ back
 • 2 Informácie o týchto stratégiách sa nachádzajú na adrese:https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 3 Európske ciele v oblasti mládeže boli vypracované v rámci stratégie EÚ pre mládež. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. ↩ back
 • 4 Účastnícke organizácie budú musieť podpísať mandát pre žiadateľskú organizáciu. Mandáty by sa mali poskytnúť vo fáze podania žiadosti, najneskôr však v čase podpísania dohody o grante. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu. ↩ back
 • 5 Skupina aspoň štyroch mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Úlohu zástupcu skupiny a zodpovednosť za skupinu preberá jeden z členov skupiny, ktorý má najmenej 18 rokov. Vymedzenie pojmu „neformálna skupina“ pozri v slovníku pojmov. Na účely tejto akcie a všetkých ustanovení, ktoré s ňou súvisia, patrí pojem „neformálna skupina mladých ľudí“ do vymedzenia pojmu „účastnícka organizácia“. Každý odkaz na „účastnícku organizáciu“ sa považuje aj za odkaz na „neformálnu skupinu mladých ľudí“. ↩ back
 • 6 Do úvahy treba vziať tieto aspekty:dolná veková hranica – k dátumu začatia aktivity musia účastníci dosiahnuť minimálny vek,horná veková hranica – k dátumu začatia aktivity nesmie vek účastníkov prekročiť uvedený maximálny vek. ↩ back
 • 7 Vedúci skupiny je dospelá osoba, ktorá sa pripojí k mladým ľuďom zúčastňujúcim sa na mládežníckej výmene s cieľom zabezpečiť účinné vzdelávanie, ochranu a bezpečnosť účastníkov. ↩ back
 • 8 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). ↩ back
 • 9 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm. ↩ back
 • 10 Napríklad ak je účastník z Madridu (Španielsko) zapojený do putovnej aktivity, ktorá sa vykonáva najprv v Ríme (Taliansko) a potom v Ľubľane (Slovinsko), žiadateľ a) najprv vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km), potom vzdialenosť z Ríma do Ľubľany (489,75 km) a obidve vzdialenosti sčíta (1 855,03 km); b) vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km) a c) vypočíta grant EÚ, ktorým sa poskytne príspevok na cestovné náklady účastníka z Madridu do Ľubľany (cez Rím) a späť (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth