Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Evropská Mládež Spolu

Projekty akce Evropská mládež spolu si kladou za cíl vytvořit sítě podporující regionální partnerství, jež budou působit v úzké spolupráci s mladými lidmi z celé Evropy (z členských států a třetích zemí přidružených k programu). Tyto sítě by měly organizovat výměny, podporovat odbornou přípravu (například pro vedoucí mládeže) a umožňovat mladým lidem, aby sami vytvářeli společné projekty, a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit.

Cíle akce

Projekty v rámci akce Evropská mládež spolu mají za cíl vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství, umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit. Akce podpoří nadnárodní partnerství pro mládežnické organizace od základní úrovně až po rozsáhlá partnerství, jejichž cílem bude posílit evropský rozměr jejich činností, včetně toho, jak společně lépe žít, a pomoci navrhnout udržitelné budoucí způsoby života v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a iniciativou Nový evropský Bauhaus 1 .

Důležité tematické priority se týkají cílů EU v oblasti mládeže a jejich prosazování a obecně strategie EU pro mládež na období 2019–2027 2 . Evropské cíle v oblasti mládeže se rovněž odrážejí v hlavních směrech politiky Komise vedené předsedkyní von der Leyenovou 3 . Návrhy projektů se mohou také zabývat tématy „Konference pro budoucnost Evropy“. V kontextu této akce jsou relevantní i volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

Mladí lidé a mládežnické organizace jsou klíčovými aktéry oživení po pandemii COVID-19. Mládežnické sítě by měly zvážit způsoby, jak upevňovat solidaritu a inkluzivnost, jak zlepšovat kvalitu života po pandemii a současně reagovat na výzvy související s digitálními dovednostmi a ekologickým životním stylem 4 .

Specifické cíle

Akce se snaží konkrétně podpořit:

 • prosazování a rozvoj strukturované spolupráce uskutečňované on-line i off-line ve více nadnárodním měřítku mezi jednotlivými mládežnickými organizacemi, a to s cílem budovat nebo posilovat partnerství zaměřená na solidaritu a inkluzivní demokratickou účast všech na pozadí výrazného dopadu na socioekonomické struktury a v souladu se strategií EU pro mládež, cíli EU v oblasti mládeže a s dialogem EU s mládeží,
 • provádění rámců EU a iniciativ, jako jsou doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru 5 , pokud se týkají oblasti mládeže,
 • mládežnické organizace zapojené do iniciativ, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi k zapojení do demokratického procesu a společnosti organizováním školení, prezentovat společné rysy mladých Evropanů a podpořit diskusi a debatu o jejich propojení s EU, jejími hodnotami a demokratickými základy. To zahrnuje pořádání akcí před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024,
 • prosazování zapojení nedostatečně zastoupených skupin mladých lidí do politiky, mládežnických organizací a dalších organizací občanské společnosti, a to angažováním zranitelných a socioekonomicky znevýhodněných mladých lidí,
 • nové metody posilování postavení mládežnických organizací při zvládání pandemie COVID-19 a jejích důsledků, a to podporou inovativních způsobů spolupráce a vytváření, rozvoje a řízení sítí. Orientačně by to mohlo zahrnovat posílení spolupráce mezi mládežnickými organizacemi v digitálním kontextu pomocí metod a organizačních modelů neformálního učení, například alternativních způsobů výměn a vzájemné pomoci,
 • posílení evropského rozměru činností mládežnických organizací včetně činností zaměřených na to, jak lépe společně žít po pandemii, a pomoc při nadnárodním navrhování udržitelných budoucích způsobů života.

Aktivity

Tato akce cílí na nevládní (neziskové) organizace a veřejné subjekty, které navrhují projekty schopné mobilizovat mladé lidi v partnerstvích zahrnujících různé země a regiony v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Mobility pro mladé lidi by měly být klíčovou součástí projektů akce Evropská mládež spolu. Tato mobilita by měla nabízet výměny mezi různými zeměmi a možnosti neformální či informální odborné přípravy pro mladé lidi z celé Evropy (východní, západní, severní i jižní), které lze připravit a podpořit prostřednictvím on-line fór, a to za účelem přispění k cílům této akce. Tyto mobility musí být velmi jasně odůvodněny na základě cílů akce.

Všechny aktivity by měly přispívat k širšímu oslovení mládeže a měly by oslovit mladé lidi v mládežnických organizacích i mimo ně, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi, aby se zajistila rozmanitost názorů.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádosti o akce „evropská mládež spolu“ na základní úrovni?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů v rámci akce Evropská mládež spolu způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelé (koordinátor a řádní partneři) musí být právní subjekty:

 • nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo celostátní úrovni.

Žadatelé by měli mít sídlo v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Účastnit se mohou státní nebo soukromé společnosti (malý, střední nebo velký podnik, včetně sociálních podniků), jakož i jejich přidružené subjekty, nikoli však jako koordinátor.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace s případnými přidruženými subjekty, která pracuje s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí a je usazená v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Takovými organizacemi mohou například být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže),
 • národní rada mládeže,
 • veřejný orgán na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • vzdělávací nebo výzkumná instituce,
 • nadace.

Zahrnuty mohou být státní nebo soukromé společnosti (malý, střední nebo velký podnik, včetně sociálních podniků). Přestože se tato akce primárně zaměřuje na neziskové organizace, mohou být organizace, které vytváří zisk, zapojeny, pokud bude pro projekt prokázána jasná přidaná hodnota.

Složení konsorcia

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň pěti žadatelů (koordinátor a řádní partneři) z nejméně pěti členských států a/nebo třetích zemí přidružených k programu.   

Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat ve způsobilých zemích.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 24 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu se sídlem v Bruselu.

Stejná organizace může podat do konce lhůty pouze jednu přihlášku.

ID výzvy: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 9. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Projekt „Evropská mládež spolu“ na základní úrovni sestává ze čtyř fází, které začínají ještě předtím, než je návrh projektu vybrán k financování: 1) Identifikace a zahájení projektu; 2) Příprava, návrh a plánování projektu; 3) Realizace projektu a monitorování aktivit a 4) Přezkoumání projektu a posouzení dopadů. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu, díky čemuž získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Identifikace a zahájení projektu: identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.
 • Příprava, návrh a plánování projektu: specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu, rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu, včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.
 • Realizace projektu a monitorování aktivit: realizace projektu podle plánů splňujících požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.
 • Přezkoumání a posouzení dopadů: posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v rámci akce „Evropská mládež spolu“ ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro inkluzi a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Ve všech případech by zúčastněné organizace měly uplatňovat strategie k navazování kontaktu s mladými lidmi z různorodých prostředí na základní úrovni. To předpokládá zapojení různorodé populace mládeže s omezenými příležitostmi, včetně mládeže ze vzdálených/venkovských oblastí a/nebo z přistěhovaleckého prostředí. Všechny aktivity by měly přispívat k ještě širšímu oslovení mladých lidí a jejich aktivnímu zapojení tak, aby bylo zajištěno, že se sejde rozmanitost názorů.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným projektům jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení využívaly Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Projekty podpoří aktivní občanství a etiku a posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Důraz bude rovněž kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a jeho pochopení.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos pro politiku EU v oblasti mládeže tím, že budou:

 • vycházet z cílů strategie EU pro mládež na období 2019–2027, konkrétně budou prokazovat, jak přispívají k prioritám strategie vyjádřeným slovy „Zapojovat, propojovat a posilovat“,
 • vycházet z výsledků evropských cílů v oblasti mládeže, dialogu s mládeží a dalších projektů debat s mládeží a průzkumů veřejného mínění týkajících se budoucnosti Evropy a propojovat je s rozvojem politik na místní/regionální/celostátní/evropské úrovni,
 • vycházet z doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, pokud se týkají oblasti mládeže,
 • zlepšovat zapojení mladých lidí do demokratického života, pokud jde o aktivní občanství a vztahy s osobami s rozhodovací pravomocí (posílení účasti, nové dovednosti, zapojení mladých lidí do navrhování projektů atd.),
 • přispívat ke zlepšení schopnosti sektoru mládeže činného na místní úrovni pracovat nadnárodně, zaměřovat se na inkluzivnost, solidaritu a udržitelnost a podporovat nadnárodní učení a spolupráci mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí,
 • rozšiřovat stávající osvědčené postupy a dosah mimo běžnou síť (běžné sítě), včetně řádného využívání digitálních prostředků k udržení spojení za všech okolností, a to i v odlehlých oblastech nebo za stavu izolace či omezení volného pohybu,
 • šířit své výsledky efektivním a poutavým způsobem mezi mladými lidmi zapojenými do mládežnických organizací, jakož i mezi mladými lidmi, kteří nejsou členy žádných mládežnických struktur, nebo mladými lidmi s omezenými příležitostmi, a připravovat tak půdu pro systematičtější partnerství.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

 • Účel a přidaná hodnota EU: návrh stanoví a rozvíjí projekt, který podporuje politiky na úrovni EU relevantní pro mládež – zejména strategii EU pro mládež na období 2019–2027. Návrh jasně dokládá přidanou hodnotu EU na úrovni systému vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • Cíle: cíle návrhu jsou relevantní pro obecné cíle akce a alespoň pro jeden z jejích specifických cílů; cíle návrhu jsou navíc specifické a jasně definované, dosažitelné, měřitelné, realistické a aktuální; řeší problémy týkající se zúčastněných organizací a mají jasnou přidanou hodnotu pro vybrané cílové skupiny.
 • Potřeby: návrh prokazuje, že je založen na důkladném posouzení potřeb, pokud možno založeném na ověřitelných skutečnostech a číslech podložených obecnými a specifickými údaji, které se týkají všech zemí a organizací v konsorciu. Očekává se jasná analýza potřeb spojená s konkrétní realitou žadatelů, partnerů a cílových skupin.
 • Zapojení mládeže: partnerství prokazuje, že může zajistit aktivní zapojení různorodé populace mládeže, jako je mládež ze vzdálených/venkovských oblastí, přistěhovaleckého prostředí a/nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to již ve fázi návrhu aktivit souvisejících s mládeží.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

 • Plánování: návrh je jasný, úplný a vysoce kvalitní a zahrnuje příslušné fáze pro přípravu, realizaci, monitorování a vyhodnocení projektu na základě rozsáhlé metodiky řízení projektu.
 • Metodika: realizace je založena na vhodných metodikách; cíle jsou v souladu s aktivitami a jsou jasně vymezeny, a to s logickými vazbami mezi identifikovanými problémy, potřebami a řešením; pracovní plán je soudržný a konkrétní; existují vhodná opatření pro kontrolu kvality a ukazatele, které zajistí, že projekt bude proveden řádně a v požadované kvalitě, rozsahu, čase a v rámci rozpočtu; existují konkrétní a vhodné plány řízení rizik a plány pro nepředvídané události.
 • Nákladová efektivnost: navrhovaný rozpočet je soudržný a dostatečně podrobný, je vhodný k realizaci projektu a je navržen tak, aby zajišťoval co nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Prostředky přiřazené pracovním balíčkům jsou v souladu s jejich cíli a výstupy. Rozpočet vychází vstříc potřebám základních organizací a zranitelných mladých lidí, aby se podpořilo jejich začlenění do programu Erasmus+.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: partnerství zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících organizací s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými k dosažení svých cílů; přidaná hodnota organizací vytvářejících zisk je jasně prokázána, pokud jsou zapojeny do konsorcia.
 • Zeměpisné složení: partnerství prokazuje schopnost odrážet evropskou hospodářskou, sociální a/nebo kulturní rozmanitost prostřednictvím svého zeměpisného složení (tj. zahrnutí východních, západních, severních a jižních oblastí v celé Evropě) tak, aby byla zajištěna skutečně celoevropská spolupráce.
 • Rozvoj místních nevládních organizací: partnerství má schopnost rozvíjet kapacity a znalosti místních nevládních organizací, které dosud nejsou na evropské úrovni dobře zavedeny, aby bylo možné dosáhnout posílené vzájemné spolupráce mezi nevládními organizacemi v celé Evropě.
 • Závazky a úkoly: rozdělení odpovědností a úkolů v rámci partnerství je jasné a vhodné; koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a potenciál za účelem koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí.
 • Nastavení spolupráce: navržené mechanismy řízení zajistí řádnou koordinaci, rozhodování, komunikaci a řešení konfliktů mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.
 • Zapojení mládeže: mladí lidé jsou vhodně zapojeni do všech fází realizace projektu a začleňování mládeže je řešeno ve všech fázích a na všech úrovních projektu a poskytuje posílení jejich postavení nebo konkrétní strategie k zajištění jejich rozmanité účasti.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Dopad: potenciální dopad projektu na účastníky a partnerské organizace, jakož i obecně na komunity mládeže je vysoký – zejména pokud jde o rozšíření zaměření organizací na základní úrovni na aktivity pořádané na celostátní, regionální nebo místní úrovni, které dosud nemají přeshraniční povahu; během trvání projektu i po jeho ukončení byly tyto aktivity rozšířeny nebo rozvíjeny na úrovni EU. Očekávané výsledky ukazují porozumění a schopnost žadatele a partnerů předávat hodnoty Evropské unie, zejména v oblasti občanství.
 • Šíření: návrh prokazuje schopnost dosáhnout osvěty zaměřené na mládež a schopnost účinně komunikovat o problémech a řešeních komunit, které zastupují, se širším celosvětovým publikem; návrh zejména obsahuje spolehlivý plán pro komunikaci a šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity a rozdělení úkolů mezi partnery, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi tvůrce politik a byly dostupné konečným uživatelům.
 • Udržitelnost: návrh jasně vymezuje, jak by výsledky projektu mohly přispět ke změnám v odvětví mládeže na systémové úrovni v průběhu trvání projektu i po jeho ukončení, a má velký potenciál umožnit dlouhodobou spolupráci na úrovni EU nebo inspirovat nové politiky a iniciativy EU v oblasti mládeže.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů, a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu (tj. minimálně po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“; a po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost bodové hodnocení v kritériu „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh by měl popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a nebude obsahovat žádná nepřiměřená omezení.

Lhůta a orientační harmonogram pro hodnocení a grantové dohody

Fáze Datum a čas nebo orientační lhůta
Lhůta pro podávání žádostí 9. března 17:00 hod. (SEČ)
Období hodnocení březen – srpen 2023
Informace pro žadatele září 2023
Podpis grantové dohody září – listopad 2023
Datum zahájení akce konec roku 2023 – začátek roku 2024

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 150 000 EUR a maximální výše nesmí překročit částku 500 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení. 

Tagged in:  Youth