Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Evropská Mládež Spolu

Projekty akce Evropská mládež spolu si kladou za cíl vytvořit sítě podporující regionální partnerství, jež budou působit v úzké spolupráci s mladými lidmi z celé Evropy (z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu). Tyto sítě by měly organizovat výměny, podporovat odbornou přípravu (například pro vedoucí mládeže) a umožňovat mladým lidem, aby sami vytvářeli společné projekty, a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit.

Cíle akce

Projekty v rámci akce Evropská mládež spolu mají za cíl nastavit spolupráci, což mladým lidem v celé Evropě umožní zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže / pracovníky s mládeží), a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit. Akce podpoří nadnárodní partnerství mládežnických organizací na základní i širší úrovni s cílem posílit evropský rozměr jejich činností.

Důležité tematické priority se týkají strategie EU pro mládež na období 2019–20271  a evropských cílů v oblasti mládeže a jejich prosazování. Evropské cíle v oblasti mládeže se rovněž odrážejí v hlavních směrech politiky Komise vedené předsedkyní von der Leyenovou2 . Návrhy projektů se mohou rovněž zabývat odkazem Evropského roku mládeže 2022 a výsledky „Konference pro budoucnost Evropy“. V kontextu této akce jsou relevantní i volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

Mládežnické sítě by měly zvážit způsoby, jak upevňovat solidaritu a inkluzivnost v rámci oživení po pandemii COVID-19.

Specifické cíle

Akce se snaží konkrétně podpořit alespoň jeden z těchto specifických cílů:

 • prosazování a rozvoj strukturované spolupráce uskutečňované on-line i off-line ve více nadnárodním měřítku mezi jednotlivými mládežnickými organizacemi, a to s cílem budovat nebo posilovat partnerství zaměřená na solidaritu a inkluzivní demokratickou účast všech na pozadí výrazného dopadu na socioekonomické struktury a v souladu se strategií EU pro mládež na období 2019–2027, evropskými cíli v oblasti mládeže, dialogem EU s mládeží a Evropským rokem mládeže 2022,
 • podpora šesti základních hodnot EU3 , které tvoří základ naší společnosti: úcta k lidské důstojnosti; svoboda; demokracie; rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv menšin,
 • mládežnické organizace zapojené do iniciativ, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi k zapojení do demokratického procesu a společnosti organizováním školení, prezentovat společné rysy mladých Evropanů a podpořit diskusi a debatu o jejich propojení s EU, jejími hodnotami a demokratickými základy. To zahrnuje pořádání akcí před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 i po nich, podporu účasti nedostatečně zastoupených skupin mladých lidí v politice, mládežnických organizacích a dalších organizacích občanské společnosti prostřednictvím zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi, jako jsou zranitelní a socioekonomicky znevýhodnění mladí lidé,
 • nové metody posilování postavení mládežnických organizací, a to podporou inovativních způsobů spolupráce a vytváření, rozvoje a řízení sítí. Orientačně by to mohlo zahrnovat posílení spolupráce mezi mládežnickými organizacemi v digitálním kontextu pomocí metod a organizačních modelů neformálního učení, například alternativních způsobů výměn a vzájemné pomoci,
 • posílení evropského rozměru činností mládežnických organizací na základní úrovni, včetně činností zaměřených na to, jak společně lépe žít, a na pomoc při navrhování udržitelných budoucích způsobů života v nadnárodním měřítku, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a iniciativou Nový evropský Bauhaus.

Aktivity

Tato akce cílí na nevládní (neziskové) organizace a veřejné subjekty, které navrhují projekty schopné mobilizovat mladé lidi v partnerstvích zahrnujících různé země a regiony v rámci členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a přispět k rozvoji a provádění strategie EU pro mládež, tvorbě politik a interakci s hlavními zúčastněnými stranami v oblasti mládeže.

Mobility pro mladé lidi mohou tvořit klíčovou součást projektů akce Evropská mládež spolu. Tato mobilita by měla nabízet přeshraniční výměny a možnosti neformální či informální odborné přípravy pro mladé lidi z celé Evropy, které lze připravit a podpořit prostřednictvím on-line fór, a to za účelem přispění k cílům této akce. Tyto mobility musí být velmi jasně odůvodněny na základě cílů akce a zásad zhodnocení vynaložených prostředků. Všechny aktivity by měly přispívat k širšímu oslovení mládeže a měly by oslovit mladé lidi v mládežnických organizacích i mimo ně, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi, aby se zajistila rozmanitost názorů4 .

Jaká kritéria musí být splněna pro žádosti o akce „Evropská Mládež Spolu“ na základní úrovni?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů v rámci akce Evropská mládež spolu způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty,
 • mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu,
 • být nevládními organizacemi (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,
 • být veřejnými orgány na místní, regionální nebo celostátní úrovni.

Účastnit se mohou též státní nebo soukromé společnosti (malý, střední nebo velký podnik, včetně sociálních podniků), nikoli však jako koordinátor.

Příjemci mohou být například:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže),
 • národní rada mládeže,
 • veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni,
 • vzdělávací nebo výzkumná instituce,
 • nadace.

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Návrhy musí předložit konsorcium minimálně pěti žadatelů (příjemců, nikoliv přidružených subjektů) z nejméně pěti členských států EU a/nebo třetích zemí přidružených k programu.

Přidružení partneři jsou povoleni. Přidružené subjekty a přidružení partneři se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti pro složení konsorcia.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 24 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu se sídlem v Bruselu.

Stejná organizace může podat do konce lhůty pouze jednu přihlášku.

ID výzvy: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 7. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Projekt „Evropská mládež spolu“ na základní úrovni sestává ze čtyř fází, které začínají ještě předtím, než je návrh projektu vybrán k financování:

 1. Identifikace a zahájení projektu;
 2. Příprava, návrh a plánování projektu;
 3. Realizace projektu a monitorování aktivit a
 4. Přezkoumání projektu a posouzení dopadů. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu, díky čemuž získají nové zkušenosti a poznatky.
 • Identifikace a zahájení projektu: identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.
 • Příprava, návrh a plánování projektu: specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu, rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu, včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.
 • Realizace projektu a monitorování aktivit: realizace projektu podle plánů splňujících požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.
 • Přezkoumání a posouzení dopadů: posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v rámci akce „Evropská mládež spolu“ ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro začleňování a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Ve všech případech by zúčastněné organizace měly uplatňovat strategie k navazování kontaktu s mladými lidmi z různorodých prostředí na základní úrovni. To předpokládá zapojení různorodé populace mládeže s omezenými příležitostmi, včetně mládeže ze vzdálených/venkovských oblastí a/nebo z přistěhovaleckého prostředí. Všechny aktivity by měly přispívat k ještě širšímu oslovení mladých lidí a jejich aktivnímu zapojení tak, aby bylo zajištěno, že se sejde rozmanitost názorů.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným projektům jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení využívaly Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Projekty podpoří aktivní občanství a etiku a posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Důraz bude rovněž kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a jeho pochopení.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

 • Účel a přidaná hodnota EU: návrh stanoví a rozvíjí projekt s přidanou hodnotou EU, který podporuje politiky na úrovni EU relevantní pro mládež – především strategii EU pro mládež na období 2019–2027, např. podporuje vytváření/realizaci politik, politickou diskusi a spolupráci se zúčastněnými stranami v oblasti mládeže v souladu se strategií EU pro mládež na období 2019–2027, odkazem Evropského roku mládeže 2022 a Evropskou agendou práce s mládeží.
 • Hodnoty EU: Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Cíle: cíle návrhu jsou relevantní pro alespoň jeden z obecných cílů akce a pro alespoň jeden z jejích specifických cílů; cíle návrhu jsou navíc specifické a jasně definované, dosažitelné, měřitelné, realistické a aktuální; řeší problémy týkající se zúčastněných organizací a mají jasnou přidanou hodnotu pro vybrané cílové skupiny.
 • Potřeby: návrh prokazuje, že je založen na důkladném posouzení potřeb, pokud možno založeném na ověřitelných skutečnostech a číslech podložených obecnými a specifickými údaji, které se týkají všech zemí a organizací v konsorciu. Očekává se jasná analýza potřeb spojená s konkrétní realitou žadatelů, partnerů a cílových skupin.
 • Zapojení mládeže: návrh prokazuje aktivní zapojení partnerství s různorodou populací mládeže, včetně mládeže ze vzdálených/venkovských oblastí a/nebo mládeže s omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

 • Plánování: návrh je jasný, úplný a vysoce kvalitní a zahrnuje příslušné fáze pro přípravu, realizaci, monitorování a vyhodnocení projektu na základě rozsáhlé metodiky řízení projektu.
 • Metodika: realizace je založena na vhodných metodikách; cíle jsou v souladu s aktivitami a jsou jasně vymezeny, a to s logickými vazbami mezi identifikovanými problémy, potřebami a řešením; pracovní plán je soudržný a konkrétní; existují vhodná opatření pro kontrolu kvality a ukazatele, které zajistí, že projekt bude proveden řádně a v požadované kvalitě, rozsahu, čase a v rámci rozpočtu; existují konkrétní a vhodné plány řízení rizik a plány pro nepředvídané události.
 • Nákladová efektivnost: navrhovaný rozpočet je soudržný a dostatečně podrobný, je vhodný k realizaci projektu a je navržen tak, aby zajišťoval co nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Prostředky přiřazené pracovním balíčkům jsou v souladu s jejich cíli a výstupy. Rozpočet vychází vstříc potřebám základních organizací a zranitelných mladých lidí, aby se podpořilo jejich začlenění do programu Erasmus+.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Profil partnerství: partnerství zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících organizací s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými k dosažení svých cílů; přidaná hodnota organizací vytvářejících zisk je jasně prokázána, pokud jsou zapojeny do konsorcia.
 • Zeměpisné rozšíření: partnerství prokazuje schopnost odrážet evropskou hospodářskou, sociální a/nebo kulturní rozmanitost prostřednictvím svého zeměpisného složení tak, aby byla zajištěna skutečně celoevropská spolupráce.
 • Rozvoj místních nevládních organizací: partnerství má schopnost rozvíjet kapacity a znalosti místních nevládních organizací, které dosud nejsou na evropské úrovni dobře zavedeny, aby bylo možné dosáhnout posílené vzájemné spolupráce mezi nevládními organizacemi v celé Evropě.
 • Závazky a úkoly: rozdělení odpovědností a úkolů v rámci partnerství je jasné a vhodné; koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a potenciál za účelem koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí; mladí lidé jsou vhodně zapojeni do všech fází realizace projektu.
 • Nastavení spolupráce: navržené mechanismy řízení zajistí řádnou koordinaci, rozhodování, komunikaci a řešení konfliktů mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Dopad a udržitelnost: V návrhu jsou uvedeny způsoby, jak přispět alespoň k jedné z očekávaných oblastí dopadu akce. Kroky k dosažení očekávaného dopadu (dopadů) projektu jsou jasně identifikované, logické a věrohodné. Kromě toho budou mít výsledky projektu pozitivní a hmatatelný dopad na účastníky a partnerské organizace. Projekt pravděpodobně přispěje zejména k rozšíření zaměření organizací na základní úrovni na aktivity pořádané na celostátní, regionální nebo místní úrovni, které dosud nemají přeshraniční povahu, přičemž během trvání projektu i po jeho ukončení byly tyto aktivity rozšířeny nebo rozvíjeny na úrovni EU, a bude mít dopad rovněž na komunitu mládeže jako celek. Návrh vymezuje, jak by výsledky projektu mohly potenciálně přispět ke změnám v odvětví mládeže na systémové úrovni v průběhu trvání projektu i po jeho ukončení, s cílem umožnit dlouhodobou spolupráci na úrovni EU nebo inspirovat nové politiky a iniciativy EU v oblasti mládeže.
 • Komunikace a šíření výsledků: návrh prokazuje schopnost dosáhnout osvěty zaměřené na mládež a schopnost účinně komunikovat o problémech a řešeních komunit, které zastupují, se širším celosvětovým publikem; návrh zejména obsahuje spolehlivý plán pro komunikaci a šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity a rozdělení úkolů mezi partnery, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi tvůrce politik a byly dostupné konečným uživatelům. Všechna opatření jsou přiměřená rozsahu projektu a obsahují konkrétní kroky, které je třeba provést během projektu i po jeho skončení.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů, a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu, tj. minimálně po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“; po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kombinovaného kritéria „kvalita“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos pro politiku EU v oblasti mládeže tím, že budou:

 • vycházet z cílů strategie EU pro mládež na období 2019–2027, konkrétně budou prokazovat, jak přispívají k prioritám strategie vyjádřeným slovy „Zapojovat, propojovat a posilovat“,
 • vycházet z výsledků evropských cílů v oblasti mládeže, dialogu EU s mládeží, odkazu Evropského roku mládeže 2022 a dalších projektů debat s mládeží a průzkumů veřejného mínění týkajících se budoucnosti Evropy, jako je Evropská agenda práce s mládeží5 , a propojovat je s rozvojem politik na místní/regionální/celostátní/evropské úrovni,
 • zlepšovat zapojení mladých lidí do demokratického života, pokud jde o aktivní občanství a vztahy s osobami s rozhodovací pravomocí (posílení účasti, nové dovednosti, zapojení mladých lidí do navrhování projektů atd.),
 • přispívat ke zlepšení schopnosti sektoru mládeže činného na místní úrovni pracovat nadnárodně, zaměřovat se na inkluzivnost, solidaritu a udržitelnost a podporovat nadnárodní učení a spolupráci mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí,
 • rozšiřovat stávající osvědčené postupy a dosah mimo běžnou síť (běžné sítě), včetně řádného využívání digitálních prostředků k udržení spojení za všech okolností, a to i v odlehlých oblastech nebo za stavu izolace či omezení volného pohybu,
 • šířit své výsledky efektivním a poutavým způsobem mezi mladými lidmi zapojenými do mládežnických organizací, jakož i mezi mladými lidmi, kteří nejsou členy žádných mládežnických struktur, nebo mladými lidmi s omezenými příležitostmi, a připravovat tak půdu pro systematičtější partnerství.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh by měl popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a nebude obsahovat žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Grant bude poskytnut jako jednorázová částka6 . To znamená, že uhradí pevnou částku na základě jednorázové částky nebo financování, které není vázáno na náklady. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnocení a míry financování ve výši 80 %.

Maximální výše příspěvku EU na projekt: 500 000 EUR

Finanční podpora třetím stranám je povolena pro granty a ceny za těchto podmínek:

 • výzvy musí být otevřené, rozsáhle zveřejněné a musí splňovat standardy EU týkající se transparentnosti, rovného zacházení, střetu zájmů a důvěrnosti,
 • výzvy musí zůstat otevřené po dobu nejméně dvou měsíců,
 • výsledek výzvy musí být zveřejněn na internetových stránkách účastníků, včetně popisu vybraných projektů, dat udělení, délky projektů a oficiálních názvů a zemí konečných příjemců,
 • výzvy musí mít jasný evropský rozměr.

Finanční podpora třetím stranám bude akceptována v případě projektů, které umožní mladým lidem, aby sami vytvářeli společné projekty.

V projektové žádosti musí být jasně uvedeno, proč je finanční podpora třetím stranám potřebná a jak bude řízena, a uveden seznam různých typů aktivit, pro které může třetí strana získat finanční podporu. Návrh musí také jasně popisovat výsledky, kterých má být dosaženo. 

Maximální částka finanční podpory třetím stranám je 60 000 EUR.

Dobrovolníci nejsou povoleni.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení. 

Tagged in:  Youth