Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mladi Europe Zajedno

Cilj je projekata „Mladi Europe zajedno” uspostaviti mrežu za promicanje regionalnih partnerstava kojima će se upravljati u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (države članice EU-a i/ili treće zemlje pridružene programu). U okviru tih mreža trebala bi se organizirati suradnja, razmjene, promicati osposobljavanje (primjerice za voditelje mladih) i mladima omogućiti da sami pokrenu zajedničke projekte koji se mogu provoditi putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Ciljevi aktivnosti

Projekti „Mladi Europe zajedno” imaju za cilj stvaranje mreža koje promiču regionalna partnerstva te tako omogućuju mladima iz cijele Europe da uspostave zajedničke projekte, organiziraju razmjene i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta. Aktivnost će podupirati transnacionalna partnerstva za organizacije mladih od lokalne razine do velikih partnerstava, radi jačanja europske dimenzije njihovih aktivnosti, među ostalim o tome kako postići bolji zajednički život, te pružanja potpore u osmišljavanju održivih budućih načina života u skladu s europskim zelenim planom i inicijativom novi europski Bauhaus 1 .

Važni su tematski prioriteti suradnja i promicanje ciljeva EU-a za mlade i, općenito, strategije EU-a za mlade 2 za razdoblje 2019. – 2027. Europski ciljevi za mlade uzeti su u obzir i u političkim smjernicama predsjednice Komisije von der Leyen 3 . Projektni prijedlozi mogu se odnositi i na teme „Konferencije o budućnosti Europe”. U kontekstu ove aktivnosti relevantni su izbori za Europski parlament koji će se održati 2024.

Mladi i organizacije mladih ključni su dionici u oporavku od pandemije bolesti COVID-19. Mreže za mlade trebale bi razmatrati načine izgradnje solidarnosti i osiguravanja uključivosti te poboljšanja kvalitete života nakon pandemije kako bi se pokušalo svladati izazove povezane s digitalnim vještinama i ekološki prihvatljivim stilom života 4 .

Posebni ciljevi

Aktivnost posebno podupire:

 • promicanje i razvoj transnacionalno strukturirane suradnje, na internetu i izvan njega, između različitim organizacijama mladih kako bi se uspostavila ili ojačala partnerstva usmjerena na solidarnost i uključivo demokratsko sudjelovanje svih u vrijeme oštrih kritika socioekonomskih struktura i u skladu sa strategijom EU-a za mlade, ciljevima EU-a za mlade i dijalogom s mladima
 • provedbu okvira i inicijativa EU-a, kao što su preporuke za pojedine zemlje u okviru europskog semestra 5 , ukoliko se odnose na područje mladih
 • organizacije mladih uključene u inicijative za poticanje mladih na sudjelovanje u demokratskom procesu i u društvu organiziranjem osposobljavanja, ukazivanje na sličnosti među mladim Europljanima te poticanje razgovora i rasprava o njihovoj povezanosti s EU-om, njegovim vrijednostima i demokratskim temeljima. To obuhvaća organiziranje događanja koja prethode izborima za Europski parlament koji će se održati 2024.
 • promicanje sudjelovanja nedovoljno zastupljenih skupina mladih u politici, organizacijama mladih i drugim organizacijama civilnog društva uključivanjem ranjivih skupina mladih i mladih osoba u nepovoljnom socioekonomskom položaju
 • nove načine za pomoć organizacijama mladih u nošenju s posljedicama pandemije bolesti COVID-19 tako da se podupiru inovativni načini suradnje i uspostave i razvoja mreža te upravljanja njima. To bi okvirno moglo uključivati​ jačanje suradnje organizacija mladih u digitalnom kontekstu putem metoda neformalnog učenja i organizacijskih modela, uključujući alternativne načine razmjene i uzajamne pomoći.
 • jačanje europske dimenzije aktivnosti organizacija mladih, uključujući aktivnosti usmjerene na pronalaženje načina za poboljšanje zajedničkog života nakon pandemije i pomoć u osmišljavanju održivih budućih načina života izvan nacionalnih granica.

Aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na (neprofitne) nevladine organizacije i javna tijela koja predlažu projekte koji mogu mobilizirati mlade u okviru partnerstava koja obuhvaćaju različite zemlje i regije u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

Ključna sastavnica projekata „Mladi Europe zajedno” trebale bi biti aktivnosti mobilnosti za mlade. Ta mobilnost trebala bi pružiti prilike za prekogranične razmjene i neformalno usavršavanje mladih iz svih dijelova Europe koji se mogu pripremiti i podupirati putem internetskih foruma kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva ove aktivnosti. Te aktivnosti mobilnosti moraju biti vrlo jasno obrazložene u skladu s ciljevima aktivnosti.

Sve bi aktivnosti trebale pridonijeti obuhvaćanju što većeg broja mladih kako bi se doprlo do mladih unutar i izvan organizacija mladih, uključujući mlade s manje mogućnosti kako bi bila zastupljena stajališta različitih skupina mladih.

Koji su kriteriji za prijavu za lokalnu aktivnost inicijative mladi europe zajedno?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za inicijativu Mladi Europe zajedno moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji (koordinatori i punopravni partneri) moraju biti pravni subjekti:

 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje djeluju u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.                                                                            

Trebaju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća), kao i njihovi povezani subjekti, ali ne mogu biti koordinatori.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektima (ako postoje) koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima poslovni nastan u državi članici EU-a i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • obrazovne ustanove ili znanstveni instituti
 • zaklade.

Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna poduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodanu vrijednost projektu.

Sastav konzorcija

Prijedloge mora podnijeti konzorcij najmanje pet prijavitelja (koordinator i punopravni partneri) iz najmanje pet država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih programu.   

Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju provoditi u prihvatljivim zemljama.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 24 mjeseca (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), sa sjedištem u Bruxellesu.

Ista organizacija može podnijeti samo jednu prijavu po roku.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 9. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Uspostava projekta

Projekti „Mladi Europe zajedno” sastoje se od četiriju faza koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje, npr. 1. utvrđivanje i pokretanje projekta, 2. priprema, oblikovanje i planiranje projekta, 3. provedba projekta i praćenje aktivnosti i 4. pregled projekta i procjena učinka. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta, odgovarajućeg pristupa i rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata „Mladi Europe zajedno” kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Kao transverzalno načelo organizacije sudionice trebale bi provoditi strategije za povezivanje s mladima na lokalnoj razini iz različitih sredina. To obuhvaća uključivanje raznolike populacije mladih s manje mogućnosti, uključujući one iz udaljenih/ruralnih područja i/ili migrantskog podrijetla. Stoga bi sve aktivnosti trebale doprinositi dopiranju do mladih i njihovu aktivnom angažmanu kako bi se udružile različite perspektive.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani doprinos politici EU-a za mlade tako da:

 • polaze od ciljeva strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. i, konkretno, pokazuju na koji način pridonose prioritetima te strategije za „uključivanje, povezivanje i osnaživanje”
 • polaze od rezultata europskih ciljeva za mlade, dijaloga s mladima i drugih projekata u okviru kojih su se održavale rasprave i provodila ispitivanja javnog mišljenja o budućnosti Europe te povezuju te rezultate s razvojem politike na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj/europskoj razini
 • polaze od preporuka za pojedine zemlje u okviru europskog semestra ukoliko se odnose na područje mladih
 • unaprijede sudjelovanje mladih u demokratskom životu u okviru aktivnog građanstva i sudjelovanja u donošenju odluka (osnaživanje, nove vještine, sudjelovanje mladih u osmišljavanju projekata itd.)
 • pridonose jačanju kapaciteta sektora mladih koji su aktivni na lokalnoj razini da djeluju transnacionalno, prvenstveno u području uključivosti, solidarnosti i održivosti, te da promiču transnacionalno učenje i suradnju između mladih i donositelja odluka
 • prošire postojeću najbolju praksu i doseg izvan redovnih mreža, uključujući korištenje digitalnih sredstava za održavanje kontakta u svim okolnostima, čak i u slučaju udaljenosti, izolacije ili ograničenog kretanja
 • diseminiraju njihove rezultate na djelotvoran i privlačan način među mladima koji sudjeluju u organizacijama mladih kako bi im otvorili put prema sustavnijim partnerstvima, ali i među mladima koji nisu povezani sa strukturama za mlade ili onima s manje mogućnosti.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Svrha i dodana vrijednost EU-a: prijedlogom se uspostavlja i razvija projekt koji podupire politike na razini EU-a relevantne za mlade, osobito strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. U prijedlogu je jasno dokazana dodana vrijednost EU-a na razini sustava koja proizlazi iz njegove transnacionalnosti i moguće prenosivosti.
 • Ciljevi: ciljevi prijedloga relevantni su za opće ciljeve aktivnosti i barem jedan od njezinih posebnih ciljeva; osim toga, konkretni su i jasno definirani, ostvarivi, mjerljivi, realistični i pravodobni; bave se pitanjima koja su relevantna za organizacije sudionice i koja imaju jasnu dodanu vrijednost za odabrane ciljne skupine.
 • Potrebe: iz prijedloga se vidi da se temelji na pažljivoj procjeni potreba, koja se koliko god je moguće temelji na provjerljivim činjenicama i brojkama potkrijepljenima općim i posebnim podacima relevantnima za sve zemlje i organizacije u konzorciju. Očekuje se jasna analiza potreba povezana s konkretnim okolnostima prijavitelja, partnera i ciljnih skupina. Uključivanje mladih: partnerstvo pokazuje da je u stanju angažirati raznoliku populaciju mladih, kao što su oni iz udaljenih/ruralnih područja, migrantskog podrijetla i/ili u nepovoljnom društvenom položaju, i to već u fazi osmišljavanja aktivnosti povezanih s mladima.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

 • Planiranje: prijedlog je jasan, potpun i kvalitetan te uključuje odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije projekta na temelju pouzdanih metodologija upravljanja projektima.
 • Metodologija: provedba se temelji na odgovarajućim metodologijama; ciljevi su u skladu s aktivnostima, jasno su opisani i logično povezuju utvrđene probleme, potrebe i rješenja; plan rada je koherentan i konkretan; postoje prikladne mjere i pokazatelji za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da će se projekt provesti uz potrebnu kvalitetu, opseg, rok i u okviru proračuna; postoje konkretni i prikladni planovi za upravljanje rizicima i nepredvidive situacije.
 • Troškovna učinkovitost: predloženi proračun je koherentan, dovoljno detaljan i primjeren za provedbu projekta te je osmišljen tako da osigura najbolju vrijednost za novac. Sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu su s njihovim ciljevima i rezultatima. Proračun pokriva potrebe lokalnih organizacija i ranjivih mladih ljudi kako bi se potaknulo njihovo uključivanje u program Erasmus+.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Konfiguracija: partnerstvo uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija s potrebnim profilima, vještinama, iskustvom, stručnošću i potporom u upravljanju kako bi se postigli njegovi ciljevi; ako su u konzorcij uključene profitne organizacije, jasno je dokazana njihova dodana vrijednost.
 • Geografski sastav: partnerstvo pokazuje sposobnost odražavanja europske gospodarske, društvene i/ili kulturne raznolikosti svojim geografskim sastavom (tj. pokriva istočna, zapadna, sjeverna i južna područja Europe) kako bi se osigurala istinski paneuropska suradnja.
 • Razvoj lokalnih nevladinih organizacija: partnerstvo je sposobno razviti kapacitete i znanje lokalnih nevladinih organizacija koje se još nisu etablirale na europskoj razini kako bi se postigla bolja suradnja među nevladinim organizacijama u Europi.
 • Angažman i zadaće: podjela odgovornosti i zadaća u partnerstvu jasna je i primjerena; koordinator se odlikuje kvalitetnim upravljanjem i potencijalom za koordinaciju transnacionalnih mreža i vodstvo u kompleksnim okruženjima.
 • Sporazumi o suradnji: predloženi mehanizmi upravljanja osigurat će djelotvornu koordinaciju, donošenje odluka, komunikaciju i rješavanje sukoba među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima.
 • Uključivanje mladih: mladi su na odgovarajući način uključeni u sve faze provedbe projekta, a uključivanje mladih obuhvaćeno je svim fazama i na svim razinama projekta, čime se jača njihova uloga i/ili se pružaju konkretne strategije kako bi se osiguralo sudjelovanje raznolike populacije mladih.

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Učinak: projekt ima potencijalno velik učinak na sudionike i partnerske organizacije, posebno u pogledu širenja nacionalnih, regionalnih ili lokalnih aktivnosti lokalnih organizacija koje još nisu prekogranične na razinu EU-a tijekom i nakon završetka projekta, kao i na zajednicu mladih općenito. Očekivani rezultati pokazuju razumijevanje i sposobnost prijavitelja i partnera da prenose poruke o vrijednostima Europske unije, osobito u pogledu građanstva.
 • Diseminacija: prijedlog pokazuje sposobnost da se dopre do mladih i učinkovito komunicira o problemima i rješenjima u zajednicama koje predstavljaju široj globalnoj publici; posebno, prijedlog sadržava konkretan plan za komunikaciju i diseminaciju rezultata i uključuje odgovarajuće ciljeve, aktivnosti i raspodjelu zadaća među partnerima, vremenski raspored, alate i kanale kako bi se rezultati i koristi djelotvorno proširili na oblikovatelje politika i bili dostupni krajnjim korisnicima tijekom i nakon završetka projekta.
 • Održivost: u prijedlogu se jasno utvrđuje kako bi ishodi projekta mogli doprinijeti promjenama na razini sustava u sektoru mladih tijekom projekta i dulje, s velikim potencijalom za omogućivanje dugotrajne suradnje na razini EU-a i/ili poticanje novih politika i inicijativa EU-a za mlade.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova, uzimajući u obzir i najmanji potreban broj bodova za svaki od četiriju kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”). U slučaju jednako rangiranih prijedloga, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterije za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se treba opisati kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Rok i okvirni raspored za evaluaciju i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Faze Datum i vrijeme ili okvirno razdoblje
Rok za podnošenje zahtjeva 9. ožujka u 17:00 (po srednjoeuropskom vremenu)
Razdoblje evaluacije ožujak – kolovoz 2023.
Obavješćivanje prijaviteljâ rujan 2023.
Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava rujan – studeni 2023.
Datum početka mjere kraj 2023. – početak 2024.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Najmanji iznos bespovratnih sredstva po projektu iznosi 150 000 EUR, a najveći ne smije biti veći od 500 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Youth