Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mladi Europe Zajedno

Cilj je projekata „Mladi Europe zajedno” uspostaviti mrežu za promicanje regionalnih partnerstava kojima će se upravljati u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (države članice EU-a i/ili treće zemlje pridružene programu). U okviru tih mreža trebala bi se organizirati suradnja, razmjene, promicati osposobljavanje (npr. za voditelje mladih) i mladima omogućiti da sami pokrenu zajedničke projekte koji se mogu provoditi putem aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta.

Ciljevi Aktivnosti

Projekti „Mladi Europe zajedno” imaju za cilj uspostaviti suradnju i tako mladima iz cijele Europe omogućiti da rade na zajedničkim projektima, organiziraju susrete i promiču osposobljavanje (npr. za voditelje mladih / osobe koje rade s mladima) kroz aktivnosti uz fizičku prisutnost i putem interneta. Aktivnost će podupirati transnacionalna partnerstva organizacija za mlade od lokalne razine do velikih partnerstava radi jačanja europske dimenzije njihovih aktivnosti.

Važni su tematski prioriteti suradnja i promicanje strategije EU-a za mlade1  za razdoblje 2019. – 2027. i ciljeva EU-a za mlade. Europski ciljevi za mlade uzeti su u obzir i u političkim smjernicama predsjednice Komisije von der Leyen2 . Projektni prijedlozi mogu se odnositi i na rezultate Europske godine mladih 2022. i ishode „Konferencije o budućnosti Europe”. U kontekstu ove aktivnosti relevantni su izbori za Europski parlament koji će se održati 2024.

Mreže za mlade trebale bi razmatrati načine izgradnje solidarnosti i osiguravanja uključivosti tijekom oporavka od pandemije.

Posebni Ciljevi

Cilj je aktivnosti konkretno poduprijeti barem jedan od sljedećih posebnih ciljeva:

 • promicanje i razvoj transnacionalno strukturirane suradnje, na internetu i uživo, različitih organizacija za mlade kako bi se uspostavila ili učvrstila partnerstva posvećena solidarnosti i uključivom demokratskom sudjelovanju u kontekstu negativnih utjecaja na socioekonomske strukture i u skladu sa strategijom EU-a za mlade (2019. – 2027.), ciljevima EU-a za mlade, dijalogom EU-a s mladima i Europskom godinom mladih 2022.
 • promicanje šest osnovnih vrijednosti3  koje su temelj našeg društva: poštovanje ljudskog dostojanstva; sloboda; demokracija; jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava manjina.
 • organizacije mladih uključene u inicijative za poticanje mladih na sudjelovanje u demokratskom procesu i u društvu organiziranjem osposobljavanja, ukazivanje na sličnosti među mladim Europljanima te poticanje razgovora i rasprava o njihovoj povezanosti s EU-om, njegovim vrijednostima i demokratskim temeljima. To uključuje organizaciju događanja uoči i nakon izbora za Europski parlament 2024., promicanje sudjelovanja nedovoljno zastupljenih skupina mladih u politici, organizacija za mlade i drugih organizacija civilnog društva uključivanjem mladih s manje mogućnosti, kao što su mladi iz ranjivih skupina i slabijeg socioekonomskog statusa
 • nove načine za pomoć organizacijama za mlade tako da se podupiru inovativni načini suradnje te uspostava, razvoj i upravljanje mrežama. To bi okvirno moglo uključivati​ jačanje suradnje organizacija za mlade u digitalnom kontekstu putem metoda neformalnog učenja i organizacijskih modela, uključujući alternativne načine razmjene i uzajamne pomoći
 • jačanja europske dimenzije aktivnosti lokalnih organizacija za mlade, među ostalim na temu boljeg suživota, i pomoći u osmišljavanju održivih budućih načina transnacionalnog života, u skladu s europskim zelenim planom i inicijativom novi europski Bauhaus.

Aktivnosti

Aktivnost je usmjerena na (neprofitne) nevladine organizacije i javna tijela koja predlažu projekte koji mogu mobilizirati mlade u okviru partnerstava koja obuhvaćaju različite zemlje i regije u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu i doprinose razvoju i provedbi strategije EU-a za mlade, oblikovanju politika i interakciji s glavnim dionicima u području mladih.

Glavna komponenta projekata „Mladi Europe zajedno” mogu biti aktivnosti mobilnosti za mlade. Ta mobilnost trebala bi pružati prilike za prekogranične razmjene i neformalno ili informalno usavršavanje mladih iz svih dijelova Europe koji se mogu pripremiti i podupirati putem internetskih foruma kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva ove aktivnosti. Te aktivnosti mobilnosti moraju biti vrlo jasno obrazložene u skladu s ciljevima aktivnosti i načelom najbolje vrijednosti za novac.Sve aktivnosti trebale bi doprinijeti širenju komunikacije s mladima i doprijeti do mladih unutar i izvan organizacija za mlade, uključujući mlade s manje mogućnosti, kako bi bila zastupljena stajališta različitih skupina mladih4 .

Koji su kriteriji za prijavu za lokalnu aktivnost inicijative mladi europe zajedno?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za inicijativu Mladi Europe zajedno moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju biti:

 • pravni subjekti
 • sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu
 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje rade u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Mogu sudjelovati i javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća), ali ne mogu biti koordinatori.

Korisnici mogu npr. biti:

 • neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • obrazovne ustanove ili znanstveni instituti
 • zaklade.

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 5 prijavitelja (korisnika, ne povezanih subjekata) iz najmanje 5 država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih programu.

Dopušteni su pridruženi partneri. Povezani subjekti i pridruženi partneri ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 24 mjeseca (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), sa sjedištem u Bruxellesu.

Ista organizacija može podnijeti samo jednu prijavu po roku.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 7. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Uspostava projekta

Projekti „Mladi Europe zajedno” sastoje se od četiri faze koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje, npr.

 1. utvrđivanje i pokretanje projekta,
 2. priprema, oblikovanje i planiranje projekta,
 3. provedba projekta i praćenje aktivnosti i
 4. pregled projekta i procjena učinka. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:
 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta, odgovarajućeg pristupa i rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata „Mladi Europe zajedno” kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Kao transverzalno načelo organizacije sudionice trebale bi provoditi strategije za povezivanje s mladima na lokalnoj razini iz različitih sredina. To obuhvaća uključivanje raznolike populacije mladih s manje mogućnosti, uključujući one iz udaljenih/ruralnih područja i/ili migrantskog podrijetla. Stoga bi sve aktivnosti trebale doprinositi dopiranju do mladih i njihovu aktivnom angažmanu kako bi se udružile različite perspektive.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Svrha i dodana vrijednost EU-a: u okviru prijedloga uspostavlja se i razvija projekt s dodanom vrijednošću EU-a koji podupire politike na razini EU-a relevantne za mlade, osobito strategija EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., npr. potpora za izradu/provedbu politika, rasprave o politikama i suradnju s dionicima u području mladih u skladu sa strategijom EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., nasljeđem Europske godine mladih 2022. i Europskom agendom za rad s mladima.
 • Vrijednost EU-a: Prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Ciljevi: ciljevi prijedloga relevantni su za barem jedan opći cilj aktivnosti i barem jedan od njezinih posebnih ciljeva; osim toga, konkretni su i jasno definirani, ostvarivi, mjerljivi, realistični i pravodobni; bave se pitanjima koja su relevantna za organizacije sudionice i koja imaju jasnu dodanu vrijednost za odabrane ciljne skupine.
 • Potrebe: iz prijedloga se vidi da se temelji na pažljivoj procjeni potreba, koja se koliko god je moguće temelji na provjerljivim činjenicama i brojkama potkrijepljenima općim i posebnim podacima relevantnima za sve zemlje i organizacije u konzorciju. Očekuje se jasna analiza potreba povezana s konkretnim okolnostima prijavitelja, partnera i ciljnih skupina.
 • Uključivanje mladih: prijedlog pokazuje aktivnu suradnju partnerstva s raznolikom populacijom mladih, uključujući one iz udaljenih/ruralnih područja i/ili s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

 • Planiranje: prijedlog je jasan, potpun i kvalitetan te uključuje odgovarajuće faze pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije projekta na temelju pouzdanih metodologija upravljanja projektima.
 • Metodologija: provedba se temelji na odgovarajućim metodologijama; ciljevi su u skladu s aktivnostima, jasno su opisani i logično povezuju utvrđene probleme, potrebe i rješenja; plan rada je koherentan i konkretan; postoje prikladne mjere i pokazatelji za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da će se projekt provesti uz potrebnu kvalitetu, opseg, rok i u okviru proračuna; postoje konkretni i prikladni planovi za upravljanje rizicima i nepredvidive situacije.
 • Troškovna učinkovitost: predloženi proračun je koherentan, dovoljno detaljan i primjeren za provedbu projekta te je osmišljen tako da osigura najbolju vrijednost za novac. Sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu su s njihovim ciljevima i rezultatima. Proračun pokriva potrebe lokalnih organizacija i ranjivih mladih ljudi kako bi se potaknulo njihovo uključivanje u program Erasmus+.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Profil partnerstva: partnerstvo uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija s potrebnim profilima, vještinama, iskustvom, stručnošću i potporom u upravljanju kako bi se postigli njegovi ciljevi; ako su u konzorcij uključene profitne organizacije, jasno je dokazana njihova dodana vrijednost.
 • Geografska rasprostranjenost: partnerstvo pokazuje sposobnost da njegova geografska rasprostranjenost bude odraz europske gospodarske, društvene i/ili kulturne raznolikosti kako bi se osigurala istinski paneuropska suradnja.
 • Razvoj lokalnih nevladinih organizacija: partnerstvo je sposobno razviti kapacitete i znanje lokalnih nevladinih organizacija koje se još nisu etablirale na europskoj razini kako bi se postigla bolja suradnja među nevladinim organizacijama u Europi.
 • Angažman i zadaće: podjela odgovornosti i zadaća u partnerstvu jasna je i primjerena; koordinator se odlikuje kvalitetnim upravljanjem i potencijalom za koordinaciju transnacionalnih mreža i vodstvo u kompleksnim okruženjima; mladi su na odgovarajući način uključeni u sve faze provedbe projekta.
 • Sporazumi o suradnji: predloženi mehanizmi upravljanja osigurat će djelotvornu koordinaciju, donošenje odluka, komunikaciju i rješavanje sukoba među organizacijama sudionicama, sudionicima i svim ostalim relevantnim dionicima.

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Učinak i održivost: U prijedlogu su opisani načini za doprinos barem jednom od područja očekivanog učinka aktivnosti. Koraci prema postizanju očekivanog učinka projekta jasno su opisani, logični i vjerodostojni. Osim toga, ishodi projekta imat će pozitivan i konkretan utjecaj na sudionike i partnerske organizacije. Prije svega, projekt ima potencijala doprinijeti širenju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih aktivnosti lokalnih organizacija koje još nisu prekogranične na razinu EU-a tijekom i nakon završetka projekta, kao i na zajednicu mladih općenito. u prijedlogu se opisuje kako bi ishodi projekta mogli doprinijeti promjenama na razini sustava u sektoru mladih tijekom i nakon projekta kako bi se omogućila dugotrajna suradnja na razini EU-a i/ili potaknule nove politike i inicijative EU-a za mlade.
 • Komunikacija i diseminacija: prijedlog pokazuje sposobnost da se dopre do mladih i učinkovito komunicira o problemima i rješenjima u zajednicama koje predstavljaju široj globalnoj publici; posebno, prijedlog sadržava konkretan plan za komunikaciju i diseminaciju rezultata i uključuje odgovarajuće ciljeve, aktivnosti i raspodjelu zadaća među partnerima, vremenski raspored, alate i kanale kako bi se rezultati i koristi djelotvorno proširili na oblikovatelje politika i bili dostupni krajnjim korisnicima tijekom i nakon završetka projekta. Sve su mjere razmjerne opsegu projekta i sadržavaju konkretne mjere koje treba provesti tijekom i nakon projekta.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova, uzimajući u obzir i najmanji potreban broj bodova za svaki od četiri kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani doprinos politici EU-a za mlade tako da:

 • polaze od ciljeva strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. i, konkretno, pokazuju na koji način pridonose prioritetima te strategije za „uključivanje, povezivanje i osnaživanje”
 • polaze od ishoda europskih ciljeva za mlade, dijaloga EU-a s mladima, nasljeđa Europske godine mladih 2022. i drugih projekata u okviru kojih su se održavale rasprave i provodile ankete o budućnosti Europe, kao što je Europska agenda za rad s mladima5 , te povezuju te ishode s razvojem politike na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj/europskoj razini
 • unaprijede sudjelovanje mladih u demokratskom životu u okviru aktivnog građanstva i sudjelovanja u donošenju odluka (osnaživanje, nove vještine, sudjelovanje mladih u osmišljavanju projekata itd.)
 • pridonose jačanju kapaciteta sektora mladih koji su aktivni na lokalnoj razini da djeluju transnacionalno, prvenstveno u području uključivosti, solidarnosti i održivosti, te da promiču transnacionalno učenje i suradnju između mladih i donositelja odluka
 • prošire postojeću najbolju praksu i doseg izvan redovnih mreža, uključujući korištenje digitalnih sredstava za održavanje kontakta u svim okolnostima, čak i u slučaju udaljenosti, izolacije ili ograničenog kretanja
 • diseminiraju njihove rezultate na djelotvoran i privlačan način među mladima koji sudjeluju u organizacijama mladih kako bi im otvorili put prema sustavnijim partnerstvima, ali i među mladima koji nisu povezani sa strukturama za mlade ili onima s manje mogućnosti.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se treba opisati kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Koja su pravila financiranja?

Bespovratna sredstva dodijelit će se kao jednokratni iznos6 . To znači da će biti isplaćen fiksni iznos na temelju jednokratnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima. Iznos će odrediti tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna projekta, ishoda ocjenjivanja i stope financiranja od 80 %.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu: 500 000 EUR

Financijska potpora trećim stranama dopuštena je za bespovratna sredstva i nagrade pod sljedećim uvjetima:

 • pozivi moraju biti otvoreni, objavljeni široj javnosti i u skladu s EU-ovim standardima transparentnosti, jednakog postupanja, izbjegavanja sukoba interesa i povjerljivosti
 • pozivi moraju biti otvoreni najmanje dva mjeseca
 • rezultati poziva moraju se objaviti na internetskim stranicama sudionika, uključujući opis odabranih projekata, datume dodjele, trajanje projekata te pravne nazive i zemlje krajnjih primatelja
 • pozivi moraju imati jasnu europsku dimenziju.

Financijska potpora trećim stranama bit će prihvaćena u projektima koji mladima omogućuju da sami pokrenu zajedničke projekte.

U projektnoj prijavi treba jasno navesti zašto je potrebna financijska potpora trećim stranama, kako će se njome upravljati te navesti popis vrsta aktivnosti za koje treća strana može dobiti financijsku potporu. U prijedlogu se moraju jasno opisati i rezultati koje treba postići. 

Maksimalni iznos financijske potpore trećim stranama je 60 000 EUR.

Troškovi volontiranja nisu dopušteni.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities. 

Tagged in:  Youth