Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kooperačné partnerstvá

Základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov.Ich cieľom je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych postupov, ako aj realizáciu spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni. Výsledky by mali byť opätovne použiteľné a prenosné, malo by byť možné ich skvalitniť a ak je to možné, mali byť mať aj výrazný interdisciplinárny rozmer.Od vybratých projektov sa bude očakávať výmena výsledkov ich aktivít na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Kooperačné partnerstvá sú ukotvené v prioritách a politických rámcoch jednotlivých sektorov programu Erasmus+ na európskej aj národnej úrovni a zameriavajú sa na tvorbu stimulov medzisektorovej a horizontálnej spolupráce v tematických oblastiach.

V závislosti od oblasti navrhovaného projektu alebo od typu žiadateľa riadia tieto kooperačné partnerstvá buď národné agentúry, alebo Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Ďalšie informácie o tejto téme sa nachádzajú v oddiele Kde podať žiadosť? v časti kritériá oprávnenosti.

Ciele akcie

Kooperačné partnerstvá sú zamerané na:

 • zvyšovanie kvality práce, aktivít a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni), ktoré by boli primerané kontextu jednotlivých organizácií a viedli by k zlepšeniam a novým prístupom.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa kooperačného partnerstva

Návrhy projektov kooperačných partnerstiev sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá oprávnenosti:

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom/koordinátorom môže byť každá účastnícka organizácia so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Žiadateľské organizácie musia byť zákonne zriadené najmenej dva roky pred termínom podania žiadosti.

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi MVO a riadenými Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) musí byť koordinátorom žiadateľa európska MVO1  pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Na kooperačnom partnerstve sa môže zúčastňovať každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, resp. v ľubovoľnej tretej krajine na svete, ktorá nie je pridružená k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu)2 .

Výnimka: organizácie z Bieloruska (región 2) a Ruskej federácie (región 4) nie sú oprávnené zúčastniť sa na tejto akcii.

Organizácie zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu sa môžu zúčastňovať v pozícii koordinátora projektu alebo partnerskej organizácie.

Organizácie v tretích krajinách nepridružených k programu sa nemôžu zúčastňovať v pozícii koordinátorov projektov.

Bez ohľadu na oblasť, na ktorú má projekt vplyv, sú kooperačné partnerstvá otvorené všetkým druhom organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu alebo v iných sociálno-ekonomických sektoroch, ako aj organizáciám vykonávajúcim prierezové aktivity pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a potvrdzovania, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by kooperačné partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti a dosiahnuť relevantné a vysokokvalitné výsledky projektu.

Účasť pridružených partnerských organizácií

Okrem organizácií, ktoré sa formálne zúčastňujú na projekte (ako koordinátor a partnerské organizácie), môžu kooperačné partnerstvá zapájať aj partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu.

V rámci projektu Erasmus+ sa budú takíto partneri nazývať „pridružení partneri“. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu. Na účely pochopenia ich úlohy v rámci partnerstva a získania celkového prehľadu o návrhu je však potrebné jednoznačne opísať ich zapojenie do projektu a jednotlivých aktivít.

Počet a profil účastníckych organizácií

Kooperačné partnerstvo je nadnárodný projekt, ktorý musí zahŕňať aspoň tri organizácie z troch rozličných členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu.

Maximálny počet účastníckych organizácií v jednom partnerstve nie je stanovený.

V čase podania žiadosti o grant musia byť identifikované všetky účastnícke organizácie.

Pokiaľ ide o žiadosti predložené národným agentúram v oblastiach školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a mládeže, tá istá organizácia (jedno číslo OID) nemôže byť zapojená do viac ako desiatich žiadostí celkovo v jednom termíne, či už ako žiadateľ alebo partner3 .

Vo všeobecnosti platí, že kooperačné partnerstvá sa zameriavajú na spoluprácu medzi organizáciami zriadenými v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Partnermi však môžu byť aj organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu (nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu a ak je splnená podmienka účasti aspoň troch organizácií z troch rozličných členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu.

Riešené priority

O finančnej podpore kooperačných partnerstiev možno uvažovať iba vtedy, ak sa zameriavajú na riešenie:

 • aspoň jednej horizontálnej priority

a/alebo

 • aspoň jednej osobitnej priority, ktorá je relevantná pre najviac ovplyvnenú oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

V rámci týchto priorít môžu národné agentúry v prípade projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sú nepriamo riadené národnými agentúrami programu Erasmus+, klásť väčší dôraz na tie priority, ktoré sú mimoriadne dôležité v národnom kontexte (označované ako „európske priority v národnom kontexte“).

Národné agentúry musia potenciálnych žiadateľov náležite informovať prostredníctvom svojich webových sídiel.

V prípade projektov v oblasti športu sa môže riešiť len jedna priorita (horizontálna alebo osobitná).

Miesto realizácie aktivít

Všetky aktivity kooperačného partnerstva sa musia uskutočniť v krajinách účastníckych organizácií projektu, ktoré sú buď plnoprávnymi partnermi, alebo pridruženými partnermi.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie4 , a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu uskutočniť aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ či tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Trvanie projektu

Od 12 do 36 mesiacov.

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľov projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kooperačné partnerstvo možno predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti prijímateľa a so súhlasom národnej alebo výkonnej agentúry za predpokladu, že celkové trvanie projektu nepresiahne 36 mesiacov. V takomto prípade sa celková výška grantu nemení.

Kde podať žiadosť?

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených akoukoľvek organizáciu z týchto oblastí s výnimkou európskych MVO:

 • Národnej Agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadateľská organizácia.

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi mimovládnymi organizáciami5 :

 • Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) prostredníctvom portálu financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).
  • Európske MVO – identifikátor výzvy: ERASMUS-2024-PCOOP-ENGO
   • Skupina 1: ERASMUS-EDU-2024-PCOOP-ENGO
   • Skupina 2: ERASMUS-YOUTH-2024-PCOOP-ENGO

V prípade partnerstiev v oblasti športu:

 • Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.
  •  Šport – identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Vo všetkých prípadoch môže to isté konzorcium partnerov podať v  stanovenom termíne iba jednu žiadosť, a to len jednej agentúre6 .

Kedy podať žiadosť?

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených akoukoľvek organizáciu z týchto oblastí s výnimkou európskych MVO:

 • žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 5. marca, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. septembrom a 31. decembrom toho istého roka.

V prípade partnerstiev v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v tejto oblasti s výnimkou európskych MVO:

 • Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. augustom nasledujúceho roka.

Možný dodatočný termín:

národné agentúry pôsobiace v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môžu zorganizovať druhé kolo podávania žiadostí, na ktoré sa tiež budú vzťahovať pravidlá uvedené v tomto sprievodcovi. O tejto možnosti budú národné agentúry informovať prostredníctvom svojho webového sídla.

V prípade organizovania druhého kola podávania žiadostí musia žiadatelia predložiť žiadosť o grant do 1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. januárom a 31. augustom nasledujúceho roka.

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi mimovládnymi organizáciami:

 • Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 5. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

V prípade partnerstiev v oblasti športu:

 • žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 5. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Projekt kooperačného partnerstva sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov a výstupov projektu, formátov aktivít, vypracovanie harmonogramu atď.).
 • Príprava (plánovanie aktivít, vypracovanie pracovného programu, praktické opatrenia, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, uzavretie zmlúv s partnermi atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, šírenie a využívanie výsledkov projektu).

Kooperačné partnerstvá môžu zahŕňať organizovanie nadnárodných aktivít učenia sa, výučby a odbornej prípravy jednotlivcov a skupín jednotlivcov, ak do dosahovania cieľov projektu vnášajú pridanú hodnotu. Formát, účel, druh a počet účastníkov navrhovaných aktivít sa opíše a odôvodní v žiadosti o projekt.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii kooperačných partnerstiev v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadatelia sa podporujú, aby pri navrhovaní projektov kooperačného partnerstva zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a  rozmanitosti7  navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Kooperačné partnerstvá sú vhodné najmä na prácu v oblasti inklúzie a rozmanitosti, ktoré môžu byť predmetom projektu a ďalej rozvíjajú inkluzívne a na rozmanitosť citlivé postupy a metódy v súlade s príslušnou prioritou politiky pre akciu. Takisto by mali organizácie nezávisle od témy svojich projektov navrhnúť prístupné a inkluzívne projektové aktivity, v ktorých by sa zohľadňovali názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a ktoré by takýchto účastníkov zapájali do rozhodovania počas celého procesu.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným kooperačným partnerstvám sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Najmä v rámci projektov v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých sa dôrazne odporúča používať Európsku platformu školského vzdelávania (vrátane siete eTwinning) alebo platformu vzdelávania dospelých EPALE, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami v rámci projektu, počas nich a po ich skončení. V rámci projektov v oblasti mládeže sa dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež.

Participácia a občianska angažovanosť

Program podporuje participáciu a občiansku angažovanosť prostredníctvom všetkých svojich akcií. Projekty kooperačného partnerstva by mali ponúkať príležitosti pre účasť ľudí na demokratickom živote, ako aj sociálnu a občiansku angažovanosť. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie, najmä pokiaľ ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej:

 • je návrh relevantný pre ciele a priority akcie. Okrem toho sa bude návrh považovať za vysoko relevantný, ak:
  • sa zaoberá prioritou inklúzia a rozmanitosť,
  • v prípade projektov riadených národnými agentúrami programu Erasmus+: ak sa zaoberá jednou alebo viacerými európskymi prioritami v národnom kontexte, ktoré oznámila národná agentúra,
  • v prípade projektov predložených mimovládnymi organizáciami ENGO, ktoré pôsobia v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru: miera, do akej žiadateľ realizuje aktivity na podporu vykonávania politík EÚ v jednej z týchto oblastí, 
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • sú profil, skúsenosti a aktivity účastníckej organizácie relevantné pre oblasť žiadosti,
 • je návrh založený na skutočnej a primeranej analýze potrieb,
 • je návrh vhodný na vytváranie synergií medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu alebo môže mať významný vplyv na jednu alebo viaceré z týchto oblastí,
 • je návrh inovačný,
 • návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by sa aktivity vykonávali iba v jednej krajine.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú ciele projektu jasne vymedzené, realistické a riešia potreby a ciele účastníckych organizácií, ako aj potreby svojich cieľových skupín,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná: 
  • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie a šírenia výsledkov projektu,
  • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
  • v projekte sa navrhujú primerané opatrenia kontroly kvality, monitorovania a hodnotenia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené osobám s nedostatkom príležitostí,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce medzi partnerskými organizáciami;
  • Ak sú v oblastiach, v ktorých pôsobia účastnícke organizácie, k dispozícii online platformy programu Erasmus+: miera, do akej sa v projekte využívajú online platformy programu Erasmus+ (Európska platforma školského vzdelávania vrátane siete eTwinning, EPALE, Európsky portál pre mládež, platforma stratégie EÚ pre mládež) ako nástroje na prípravu, realizáciu a vykonávanie činností nadväzujúcich na aktivity v rámci projektu,
 • je projekt navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy.

Ak sa v rámci projektu plánujú aktivity odbornej prípravy, výučby alebo vzdelávania:

 • miera, do akej sú tieto aktivity primerané z hľadiska projektových cieľov a zahŕňajú primeraný profil a počet účastníkov,
 • kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory aktivít v oblasti vzdelávania, výučby a odbornej prípravy,
 • kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov je v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil, a to vrátane miestnych organizácií, minulé skúsenosti v programe a odborné znalosti na úspešné dokončenie všetkých cieľov projektu,
 • projekt zapája nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami do danej akcie,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami,
 • v prípade potreby miera, do akej zapojenie účastníckej organizácie z tretej krajiny nepridruženej k programu predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu (ak táto podmienka nie je splnená, účastnícka organizácia z tretej krajiny nepridruženej k projektu sa vylúči z návrhu projektu vo fáze posudzovania).

Vplyv (maximálny počet bodov: 25)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • majú očakávané výsledky projektu potenciál využitia mimo účastníckych organizácií projektu počas trvania a po dokončení projektu na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie,
  • v prípade potreby miera, do akej sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení,
 • návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosti vplyvu projektu a jeho výsledkov aj po využití grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 13 bodov8  v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv; 15 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu a 10 bodov v kategórii Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce).

Ak viacero žiadostí získalo rovnaký celkový počet bodov (prípady ex aequo), uprednostnia sa projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky troch celkových jednorazových platieb, ktoré zodpovedajú celkovej sume grantu na projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR a 400 000 EUR. Žiadatelia si vyberú z troch vopred stanovených súm podľa aktivít, ktoré chcú realizovať, a výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť:

Pri plánovaní svojich projektov si žiadateľské organizácie spoločne so svojimi partnermi projektu budú musieť vybrať takú sumu celkovej jednorazovej platby, ktorá sa viac hodí na účely pokrytia nákladov ich projektov, a to na základe svojich potrieb a cieľov. Ak je projekt vybraný na poskytnutie financovania, z požadovanej sumy jednorazovej platby sa stane suma celkového grantu.

Návrhy musia obsahovať opis aktivít, ktoré sa žiadatelia zaväzujú realizovať spoločne s požadovanou sumou jednorazovej platby, a musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Výber požadovanej jednorazovej sumy by mal vychádzať z vlastného odhadu celkových nákladov na projekt žiadateľa. Na základe tohto odhadu si musia žiadatelia vybrať jednu jednorazovú sumu, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám, pričom musia zabezpečiť účinné využitie finančných prostriedkov a dodržanie zásady spolufinancovania (t. j. rozpočty na projekt by sa mali doplniť z ďalších finančných zdrojov, preto by mali byť očakávané celkové náklady na projekt vyššie ako pevne stanovená jednorazová suma, o ktorú sa žiada).

V prípade pochybností o týchto dvoch sumách môžu žiadatelia: a) znížiť náklady na projekt, napríklad vypracovaním nákladovo efektívnejších spôsobov dosiahnutia podobných výsledkov alebo úpravou počtu/rozsahu aktivít projektu podľa rozpočtu; b) zvýšiť rozsah projektu, napríklad zameraním sa na oslovenie väčšieho počtu účastníkov aktivít, zvýšením počtu aktivít alebo doplnením ďalších výstupov projektu.

Primeranosť počtu, rozsahu a zložitosti navrhovaných aktivít projektu požadovanej sume bude spoločne s ich významom pre ciele projektu predstavovať významný prvok posúdenia kvality v súlade s opísanými kritériami na vyhodnotenie návrhov.

Požiadavky

V opise projektu sa uvedie podrobná metodika projektov s jasným rozdelením úloh a finančných opatrení medzi partnermi, podrobný harmonogram s hlavnými cieľmi/výstupmi, systém monitorovania a kontroly a nástroje, ktoré sa zaviedli v záujme zabezpečenia včasnej realizácie aktivít projektu.

Metodika projektov bude vypovedať o analýze, na základe ktorej sa identifikovali potreby, stanovili ciele a zaviedol systém na monitorovanie projektu, mechanizmus zabezpečenia kvality a stratégia hodnotenia. Žiadatelia musia v rámci stratégie hodnotenia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť prínos dosiahnutých cieľov/výsledkov k dosahovaniu cieľov projektu.

V opise projektu sa musí rozlišovať medzi riadením projektov a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu. Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky.

Pracovný balík sa vymedzuje ako súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu spoločných špecifických cieľov.

Súvislosť so špecifickými cieľmi a výsledkami sa jasne opíše v prípade každého pracovného balíka. Žiadateľom sa odporúča rozdeliť svoje projekty najviac na päť pracovných balíkov vrátane jedného balíka venovaného riadeniu projektov. Pracovný balík riadenia projektu je určený pre horizontálne aktivity, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu, ako je monitorovanie, koordinácia, komunikácia, hodnotenie a riadenie rizík. V prípade projektov s konkrétnym pracovným balíkom na riadenie projektu sa na tento pracovný balík vyčlení najviac 20 % z celkovej jednorazovej sumy.

Posúdenie týchto požiadaviek sa uskutočňuje podľa zásady proporcionality: čím vyššia je požadovaná suma, tým viac sa bude očakávať presnosť a komplexnosť metodiky projektu.

Využívanie subdodávateľov služieb je povolené, ak sa netýka základných aktivít, od ktorých priamo závisí dosahovanie cieľov akcie. V takýchto prípadoch musia byť úlohy zadávané subdodávateľom jasne identifikované a opísané v žiadosti.

Vyplatenie grantu

Podmienkou vyplatenia grantu v plnej výške je dokončenie všetkých aktivít v súlade s kritériami kvality opísanými v žiadosti. Ak sa jedna alebo viacero aktivít nedokončia, dokončia len čiastočne alebo z posúdenia kvality vyplynie, že sa vykonali neuspokojivo, vo fáze záverečnej správy sa môžu uplatniť primerané zníženia grantu, prípadne ak došlo k nedostatočnému/čiastočnému/oneskorenému vykonaniu, nemusia sa akceptovať jednotlivé pracovné balíky alebo aktivity alebo sa môže znížiť celková suma o paušálnu percentuálnu sadzbu.

Posúdenie v záverečnej správe vychádza z podrobného opisu jednotlivých uskutočnených aktivít, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií, z ktorých vyplýva úroveň dosahovania cieľov projektu uvedených v žiadosti, z kvality výsledkov projektu nahratých na platformu pre výsledky projektov Erasmus+ a z vlastného posúdenia partnerských organizácií.

 • 1 Na účely tohto programu ide o mimovládne organizácie, ktoré pôsobia prostredníctvom formálne uznanej štruktúry zloženej z európskeho orgánu/sekretariátu zákonne zriadeného na aspoň jeden rok v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu a z národných organizácií/pobočiek najmenej v deviatich členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu.

  Tieto vnútroštátne organizácie/pobočky musia:

  · mať preukázané štatutárne prepojenie na európsky orgán/sekretariát,

  · pôsobiť v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže,

  Európska MVO musí byť preto zložená aspoň z deviatich subjektov (európsky orgán/sekretariát + osem národných organizácií/pobočiek) so sídlom v deviatich rôznych členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu. ↩ back

 • 2 Všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktoré chcú byť súčasťou kooperačného partnerstva, musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách nepridružených k programu nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, musia sa však zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady.Na účely tejto akcie sa neformálne skupiny mladých ľudí nepovažujú za organizáciu, a preto nie sú oprávnené na účasť (ani ako žiadatelia, ani ako partneri). ↩ back
 • 3 Tento maximálny počet zahŕňa všetky žiadosti predložené pre uvedené oblasti dohromady. ↩ back
 • 4 Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a v Haagu. ↩ back
 • 5 Vymedzenie toho, čo sa na účely programu Erasmus+ považuje za európsku MVO, sa nachádza v časti D – Slovník pojmov tohto sprievodcu. ↩ back
 • 6 Spomedzi národných agentúr programu Erasmus+ a Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli. ↩ back
 • 7 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy. ↩ back
 • 8 Keďže pri posudzovaní tejto akcie sa neberú do úvahy desatinné miesta, minimálny počet bodov pre tieto kritériá sa zaokrúhľuje nahor na 13 bodov. ↩ back