Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tineretul European Împreună

Proiectele „Tineretul european împreună” vizează crearea de rețele de promovare a parteneriatelor regionale, care să fie conduse în strânsă cooperare cu tineri din întreaga Europă (din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program). Rețelele ar trebui să organizeze schimburi, să promoveze cursuri de formare (de exemplu, pentru liderii de tineret) și să permită tinerilor să creeze ei înșiși proiecte comune, toate acestea putând fi realizate atât prin activități fizice, cât și prin activități online.

Obiectivele Acțiunii

Proiectele „Tineretul european împreună” vizează stabilirea unei cooperări, care să le permită tinerilor din întreaga Europă să creeze proiecte comune, să organizeze schimburi și să promoveze cursuri de formare (de exemplu, pentru liderii de tineret/lucrătorii de tineret), atât prin activități fizice, cât și prin activități online. Acțiunea va sprijini parteneriatele transnaționale pentru organizațiile de tineret, atât la nivel local, cât și la scară largă, cu scopul de a consolida dimensiunea europeană a activităților lor.

Prioritățile tematice importante sunt corelarea cu Strategia UE pentru tineret 2019-20271  și cu obiectivele europene pentru tineret și promovarea acestora. Obiectivele europene pentru tineret se reflectă și în orientările politice ale președintei Comisiei, Ursula von der Leyen2 . Propunerile de proiecte pot aborda, de asemenea, moștenirea Anului european al tineretului 2022 și rezultatele „Conferinței privind viitorul Europei”. Alegerile pentru Parlamentul European din 2024 sunt relevante în contextul acestei acțiuni.

Rețelele de tineret ar trebui să ia în considerare modalități de consolidare a solidarității și a incluziunii în cadrul procesului de redresare în urma pandemiei de COVID-19.

Obiective specifice

Acțiunea urmărește să sprijine în mod special cel puțin unul dintre următoarele obiective specifice:

 • promovarea și dezvoltarea unei cooperării transnaționale structurate, online și offline, între diferite organizații de tineret, pentru a înființa sau a consolida parteneriate axate pe solidaritate și pe participarea democratică favorabilă incluziunii pentru toți, într-un context marcat de deteriorarea structurilor socioeconomice și în conformitate cu Strategia UE pentru tineret 2019-2027, cu obiectivele europene pentru tineret, cu dialogul UE cu tinerii și cu Anul european al tineretului 2022;
 • promovarea celor șase valori fundamentale ale UE3  care stau la baza societății noastre: respectarea demnității umane; libertatea; democrația; egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a celor ale minorităților.
 • organizații de tineret implicate în inițiative care vizează să încurajeze participarea tinerilor la procesul democratic și la societate, prin organizarea de cursuri de formare, prin evidențierea elementelor pe care tinerii europeni le au în comun și prin încurajarea discuțiilor și a dezbaterilor pe tema legăturii lor cu UE, cu valorile și cu fundamentele democratice ale acesteia. Aceasta include organizarea de evenimente în perspectiva alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European și, ulterior, promovarea participării grupurilor subreprezentate de tineri la viața politică, la organizații de tineret și la alte organizații ale societății civile, prin implicarea tinerilor cu mai puține oportunități, cum ar fi tinerii vulnerabili și defavorizați din punct de vedere socioeconomic;
 • noi modalități de capacitare a organizațiilor de tineret prin sprijinirea unor modalități inovatoare de cooperare și de creare, dezvoltare și gestionare de rețele. Cu titlu informativ, aceste modalități ar putea include îmbunătățirea colaborării dintre organizațiile de tineret într-un context digital, prin metode de învățare nonformală și modele de organizare, cum ar fi modalități alternative de schimburi și ajutor reciproc;
 • consolidarea dimensiunii europene a activităților organizațiilor de tineret de la nivel local, inclusiv a activităților care vizează modul în care pot trăi mai bine împreună și care contribuie la conceperea unor moduri de viață durabile în viitor la nivel transnațional, în concordanță cu Pactul verde european și inițiativa „Noul Bauhaus european”.

Activități

Acțiunea vizează ONG-urile (non-profit) și organismele publice, care propun proiecte capabile să mobilizeze tinerii în cadrul unor parteneriate care acoperă diferite țări și regiuni din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program și să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret, la formularea politicilor și la interacțiunea cu principalele părți interesate din domeniul tineretului.

Activitățile de mobilitate pentru tineri pot să constituie o componentă esențială a proiectelor „Tineretul european împreună”. Această mobilitate ar trebui să ofere schimburi transfrontaliere și oportunități de formare nonformală sau informală pentru tinerii din întreaga Europă, care pot fi pregătite și sprijinite prin forumuri online pentru a contribui la obiectivele acestei acțiuni. Aceste activități de mobilitate trebuie să fie justificate foarte clar în conformitate cu obiectivele acțiunii și cu principiile raportului calitate-preț. Toate activitățile ar trebui să contribuie la extinderea impactului în domeniul tineretului, vizându-i pe tinerii atât din cadrul, cât și din afara organizațiilor de tineret, inclusiv pe tinerii cu mai puține oportunități, pentru a asigura diversitatea de opinii4 .

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru acțiunea locală „tineretul european împreună”?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte „Tineretul european împreună” trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • entitățile juridice;
 • stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program;
 • ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului și consilii naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului;
 • autorități publice de la nivel local, regional sau național;

pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonatori, întreprinderi publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderi sociale).

Beneficiarii pot fi, de exemplu:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului),
 • un consiliul național de tineret;
 • o autoritate publică de nivel local, regional sau național,
 • o instituție de învățământ sau de cercetare
 • o fundație.

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante)

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu alcătuit din minimum 5 solicitanți (care trebuie să fie beneficiari, nu entități afiliate) din cel puțin 5 state membre UE și/sau țări terțe asociate la program.

Sunt autorizați partenerii asociați. Entitățile afiliate și partenerii asociați nu sunt luați în considerare în cadrul criteriilor minime de eligibilitate pentru componența consorțiului.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 24 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.

Aceeași organizație poate depune doar o singură cerere până la termenul-limită.

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Crearea unui proiect

Un proiect „Tineretul european împreună” cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare, de exemplu (1) Identificarea și inițierea proiectului; (2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; (3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și (4) Analiza proiectului și evaluarea impactului. Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Identificarea și inițierea: identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.;
 • Pregătire, elaborare și planificare: specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; decideți cu privire la calendarul sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți demersurile practice și confirmați grupul (grupurile) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.;
 • Punerea în aplicare și monitorizarea activităților: puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.;
 • Analiza și evaluarea impactului: evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele acestuia și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor „Tineretul european împreună” pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Ca principiu transversal, organizațiile participante trebuie să urmărească strategii de conectare la nivel local cu tineri provenind din medii variate. Acest lucru presupune implicarea unei populații diverse de tineri cu mai puține oportunități, inclusiv a celor din zonele îndepărtate/rurale și/sau care provin din familii de migranți. Prin urmare, toate activitățile trebuie să contribuie la extinderea sferei de acțiune a tinerilor și a implicării lor active, astfel încât să se asigure diversitatea de opinii.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului proiectelor. În special, se recomandă cu tărie ca proiectele să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înaintea, în timpul și după realizarea activităților din cadrul proiectului.

Valori comune, implicare și participare civică

Proiectele vor sprijini cetățenia activă și etica și vor promova dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, se va pune accentul pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Scopul și valoarea adăugată a UE: propunerea instituie și dezvoltă un proiect cu valoare adăugată la nivelul UE care sprijină politicile relevante pentru tineret la nivelul UE – în special Strategia UE pentru tineret 2019-2027, de exemplu sprijin pentru crearea/punerea în aplicare a politicilor, discutarea politicilor și colaborarea cu părțile interesate din domeniul tineretului în concordanță cu Strategia UE pentru tineret 2019-2027, cu moștenirea Anului european al tineretului 2022 și cu Programul european pentru activitățile pentru tineret.
 • Valorile UE: Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.
 • Obiective: obiectivele propunerii sunt relevante pentru cel puțin unul dintre obiectivele generale ale acțiunii și pentru cel puțin unul dintre obiectivele specifice ale acesteia; în plus, obiectivele propunerii sunt specifice și clar definite, realizabile, măsurabile, realiste și delimitate în timp; ele abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și aduc grupurilor-țintă selectate o valoare adăugată clară.
 • Nevoi: propunerea demonstrează că se bazează pe o evaluare aprofundată a nevoilor, fundamentată pe cât posibil pe date și cifre verificabile, susținute de date generale și specifice relevante pentru toate țările și organizațiile din consorțiu. Se așteaptă o analiză clară a nevoilor, corelată cu realitățile concrete ale solicitanților, partenerilor și grupurilor-țintă.
 • Implicarea tinerilor: propunerea demonstrează o implicare activă a parteneriatului cu o populație diversificată de tineri, inclusiv tineri din zone îndepărtate/rurale și/sau cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Planificare: propunerea este clară, completă și de înaltă calitate și include etape adecvate pentru pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectului, pe baza unor metodologii solide de gestionare a proiectului.
 • Metodologie: punerea în aplicare se bazează pe metodologii adecvate; obiectivele sunt coerente cu activitățile și sunt prezentate în mod clar, cu legături logice între problemele, nevoile și soluțiile identificate; planul de lucru este coerent și concret; există măsuri și indicatori adecvați de control al calității pentru a se garanta că proiectul va fi pus în aplicare în mod corespunzător, cu nivelul de calitate prevăzut, în domeniul său de aplicare, în timp util și în limitele bugetului; există planuri concrete și adecvate de gestionare a riscurilor și de urgență.
 • Raportul cost-eficacitate: bugetul propus este coerent, suficient de detaliat, adecvat pentru punerea în aplicare a proiectului și conceput astfel încât să asigure cel mai bun raport calitate-preț. Resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora. Bugetul răspunde nevoilor organizațiilor locale și ale tinerilor vulnerabili, pentru a încuraja includerea acestora în programul Erasmus+.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Profilul parteneriatului: parteneriatul implică o combinație adecvată de organizații complementare cu profilurile, competențele, experiența, expertiza și sprijinul administrativ necesare pentru atingerea obiectivelor sale; valoarea adăugată adusă de organizațiile cu scop lucrativ este clar demonstrată, dacă în consorțiu sunt implicate astfel de organizații.
 • Răspândirea geografică: parteneriatul demonstrează capacitatea de a reflecta diversitatea economică, socială și/sau culturală europeană prin răspândirea sa geografică, astfel încât să se asigure o cooperare cu adevărat paneuropeană.
 • Dezvoltarea ONG-urilor locale: parteneriatul are capacitatea de a dezvolta capacitățile și cunoștințele ONG-urilor locale care nu sunt încă bine stabilite la nivel european, pentru a se ajunge la o mai bună colaborare inter pares între ONG-urile din întreaga Europă.
 • Angajament și sarcini: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor în cadrul parteneriatului este clară și adecvată; coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și potențial de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere în medii complexe; tinerii sunt implicați în mod corespunzător în toate etapele punerii în aplicare a proiectului.
 • Modalități de cooperare: mecanismele de guvernanță propuse vor asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare și soluționare a conflictelor între organizațiile participante, participanți și alte părți interesate relevante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Impactul și durabilitatea: propunerea identifică modalități de a contribui la cel puțin unul dintre domeniile de impact preconizate ale acțiunii. Etapele către realizarea impactului (impacturilor) preconizat(e) al(e) proiectului sunt clar identificate, logice și credibile. În plus, rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv și tangibil asupra participanților și a organizațiilor partenere. În special, se preconizează că proiectul va contribui la sporirea atenției acordate de către organizațiile locale activităților de la nivel local, regional sau național care nu au încă un caracter transfrontalier, în cazurile în care activitățile au fost extinse sau dezvoltate la nivelul UE pe parcursul desfășurării proiectului și după încheierea acestuia, precum și în cadrul comunității tinerilor în general. Propunerea identifică modul în care rezultatele proiectului ar putea contribui la schimbări la nivel de sistem în sectorul tineretului, atât pe durata proiectului, cât și ulterior, pentru a facilita o cooperare de lungă durată la nivelul UE și/sau pentru a inspira noi politici și inițiative ale UE în domeniul tineretului.
 • Comunicare și diseminare: propunerea demonstrează capacitatea de a întreprinde acțiuni de informare a tinerilor și de a comunica eficace unui public larg, la nivel mondial, problemele și soluțiile specifice comunităților pe care le reprezintă; în special, propunerea prevede un plan solid pentru comunicarea și diseminarea rezultatelor și include obiective, activități și sarcini repartizate corespunzător între parteneri, calendarul, instrumentele și canalele relevante pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficient factorilor de decizie și că acestea sunt accesibile utilizatorilor finali în timpul și după încheierea proiectului. Toate măsurile sunt proporționale cu amploarea proiectului și conțin acțiuni concrete care urmează să fie puse în aplicare atât pe parcursul desfășurării proiectului, cât și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte, luându-se în considerare punctajul minim de admitere necesar pentru fiecare dintre cele patru criterii de atribuire (și anume minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”, minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele combinate obținute pentru criteriul „Calitate”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Impactul preconizat

Proiectele sprijinite trebuie să-și demonstreze contribuția preconizată la politica UE pentru tineret prin:

 • valorificarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, mai ales prin demonstrarea modului în care acestea contribuie la prioritățile strategiei în materie de „implicare, conectare și responsabilizare”;
 • valorificarea rezultatelor obiectivelor europene pentru tineret, ale dialogului UE cu tinerii, ale moștenirii Anului european al tineretului 2022 și ale altor proiecte de dezbateri și sondaje de opinie pentru tineri legate de viitorul Europei, cum ar fi Programul european pentru activitățile pentru tineret5 , și corelarea acestora cu dezvoltarea politicilor la nivel local/regional/național/european;
 • îmbunătățirea participării tinerilor la viața democratică în ceea ce privește cetățenia activă și dialogul cu responsabilii de elaborarea politicilor (capacitare, competențe noi, implicarea tinerilor în elaborarea proiectelor etc.);
 • sprijinul pentru îmbunătățirea capacității sectorului de tineret activ la nivel local de a lucra la nivel transnațional, axându-se pe incluziune, solidaritate și durabilitate și promovând învățarea transnațională și cooperarea dintre tineri și factorii de decizie;
 • îmbunătățirea celor mai bune practici existente și extinderea dincolo de rețeaua sau rețelele obișnuite, inclusiv utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale pentru ca tinerii să poată rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de depărtare, izolare sau limitare a circulației;
 • diseminarea rezultatelor proiectelor într-un mod eficient și atractiv în rândul tinerilor implicați în organizațiile de tineret, precum și în rândul tinerilor care nu sunt afiliați la structurile de tineret sau al celor cu mai puține oportunități, pentru a deschide calea către parteneriate mai sistematice.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea ar trebui să descrie modul în care datele, materialele, documentele și activitățile audio-vizuale și cele derulate pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu va conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Grantul va fi unul pe bază de sumă forfetară6 . Aceasta înseamnă că se va rambursa o sumă fixă, pe bază de sumă forfetară sau de finanțare nelegată de costuri. Suma va fi stabilită de autoritatea care acordă grantul pe baza bugetului estimat al proiectului, a rezultatului evaluării și a unei rate de finanțare de 80 %.

Contribuția maximă a UE per proiect: 500 000 EUR

Este permisă acordarea de sprijin financiar terților sub formă de granturi și premii în următoarele condiții:

 • cererile de propuneri trebuie să fie deschise, publicate pe scară largă și să respecte standardele UE privind transparența, egalitatea de tratament, conflictele de interese și confidențialitatea;
 • cererile de propuneri trebuie să rămână deschise pentru o perioadă de cel puțin două luni;
 • rezultatele cererilor de propuneri trebuie să fie publicate pe site-urile web ale participanților, inclusiv o descriere a proiectelor selectate, datele de atribuire, duratele proiectelor, precum și denumirile juridice ale beneficiarilor finali și țările;
 • cererile de propuneri trebuie să aibă o dimensiune europeană clară.

Sprijinul financiar acordat terților va fi acceptat în cadrul proiectelor care le permit tinerilor să elaboreze ei înșiși proiecte comune.

În cererea de proiect trebuie să specificați în mod clar motivul pentru care este necesar sprijinul financiar acordat terților și modul în care acesta va fi gestionat și să furnizați o listă a diferitelor tipuri de activități pentru care un terț ar putea primi sprijin financiar. Propunerea trebuie, de asemenea, să descrie în mod clar rezultatele care trebuie obținute.

Suma maximă pentru fiecare sprijin financiar acordat terților este de 60 000 EUR.

Voluntarii nu sunt acceptați.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerilor, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările evaluării efectuate.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP). 

Tagged in:  Youth