Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2024.

However, you can download the full guide for 2024 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Óige na Heorpa le Chéile

Tá sé mar aidhm le tionscadail Óige na hEorpa le Chéile líonraí a chruthú lena gcuirtear chun cinn comhpháirtíochtaí réigiúnacha, a bheidh á reáchtáil i ndlúthchomhar le daoine óga ó gach cearn den Eoraip (Ballstáit den Aontas agus tíortha nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gclár). Ba cheart go n‑eagródh na líonraí malartuithe, go gcuirfidís tréimhsí oiliúna chun cinn (do cheannairí óige, mar shampla), agus go dtabharfaidís deis do na daoine óga féin tionscadail chomhpháirteacha a bhunú, trí ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ar líne araon.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Tá sé mar aidhm ag Óige na hEorpa le chéile líonraí a chruthú a chuireann comhpháirtíochtaí réigiúnacha chun cinn, a thugann deis do dhaoine óga ar fud na hEorpa tionscadail chomhpháirteacha a bhunú, malartuithe a eagrú agus tréimhsí oiliúna a chur chun cinn (do cheannairí óige, mar shampla) trí ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ar líne araon. Tacóidh an ghníomhaíocht le comhpháirtíochtaí trasnáisiúnta um eagraíochtaí óige ó leibhéal an phobail go comhpháirtíochtaí ar mhórscála, agus é mar aidhm aici an ghné Eorpach dá ngníomhaíochtaí a neartú, cuir i gcás conas maireachtáil níos fearr le chéile agus cuidiú le stíleanna maireachtála inbhuanaithe a dhearadh don todhchaí, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis an tionscnamh Bauhaus Eorpach Nua 1 .

Is tosaíochtaí téamacha tábhachtacha iad obair a dhéanamh le Spriocanna Óige an Aontais Eorpaigh agus, go ginearálta, le Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige, 2019-2027 2 . Léirítear na Spriocanna Óige Eorpacha freisin i dtreoirlínte polaitiúla an Choimisiúin leis an Uachtarán von der Leyen 3 . Féadfaidh na tograí tionscadail aghaidh a thabhairt ar théamaí ón ‘gComhdháil um Thodhchaí na hEorpa’ chomh maith. Tá toghcháin Pharlaimint na hEorpa in 2024 ábhartha i gcomhthéacs na gníomhaíochta sin.

Is príomhghníomhaithe iad daoine óga agus eagraíochtaí óige sa téarnamh ó phaindéim COVID‑19. Ba cheart do líonraí óige machnamh a dhéanamh ar bhealaí chun an dlúthpháirtíocht agus an chuimsitheacht a chothú, agus conas feabhas a chur ar chaighdeán an tsaoil tar éis na paindéime, a thiocfaidh leis na dúshláin a bhaineann le scileanna digiteacha agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe glasa. 4 .

Cuspóirí sonracha

Féachtar leis an ngníomhaíocht le tacú leis na nithe seo a leanas go sonrach:

 • forbairt agus cur chun cinn comhair struchtúrtha thrasnáisiúnta bhreise, ar líne agus as líne, idir eagraíochtaí óige éagsúla chun comhpháirtíochtaí a chruthú nó a neartú lena ndírítear ar an dlúthpháirtíocht agus ar rannpháirtíocht dhaonlathach chuimsitheach an uile dhuine i gcomhthéacs an fhrithradta maidir le struchtúir shocheacnamaíocha agus i gcomhréir le Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige, Spriocanna Óige an Aontais Eorpaigh, agus an Idirphlé Óige;
 • Cur chun feidhme creataí agus tionscnamh de chuid an Aontais amhail moltaí tírshonracha ón Seimeastar Eorpach 5 sa mhéid a bhaineann siad le réimse na hóige;
 • eagraíochtaí óige atá rannpháirteach i dtionscnaimh chun daoine óga a spreagadh le bheith rannpháirteach sa phróiseas daonlathach agus sa tsochaí trí thréimhsí oiliúna a eagrú, cosúlachtaí idir mhuintir óga na hEorpa a thaispeáint agus plé agus díospóireacht a spreagadh ar a nasc leis an Aontas, lena luachanna agus lena bhunchlocha daonlathacha. Cuimsítear leis sin imeachtaí a eagrú roimh na toghcháin in 2024 do Pharlaimint na hEorpa.
 • rannpháirtíocht grúpaí daoine óga tearcionadaithe sa pholaitíocht, eagraíochtaí óige agus eagraíochtaí eile na sochaí sibhialta a chur chun cinn trí pháirt a thabhairt do dhaoine óga atá leochaileach agus faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch;
 • Bealaí nua chun eagraíochtaí óige a chumhachtú chun déileáil leis an tréimhse i ndiaidh phaindéim Covid‑19, trí thacú le bealaí nuálacha comhair agus cruthú, forbairt agus bainistíocht líonraí. Go táscach, d’fhéadfaí a chuimsiú leis sin feabhas a chur ar an gcomhar idir eagraíochtaí óige i gcomhthéacs digiteach trí mhodhanna foghlama seachfhoirmiúla agus samhlacha eagraíochtúla mar shampla móid mhalartacha malartuithe agus cabhair fhrithpháirteach.
 • Neartú na gné Eorpaí de ghníomhaíochtaí eagraíochtaí óige, mar shampla gníomhaíochtaí maidir le conas oibriú níos fearr le chéile i ndiaidh na paindéime agus cuidiú le stíleanna maireachtála inbhuanaithe a dhearadh go trasnáisiúnta don todhchaí.

Gníomhaíochtaí

Díríonn an ghníomhaíocht ar eagraíochtaí neamhrialtasacha (seachbhrabúsacha) agus ar chomhlachtaí poiblí, a mholann tionscadail a d’fhéadfadh daoine óga a shlógadh i gcomhpháirtíochtaí lena gcuimsítear tíortha agus réigiúin éagsúla laistigh de na Ballstáit den Aontas agus de thíortha nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Ba cheart do ghníomhaíochtaí soghluaisteachta do dhaoine óga a bheith ina bpríomhghné de thionscadail Óige na hEorpa le chéile. Ba cheart don tsoghluaisteacht sin malartuithe trasteorann agus deiseanna oiliúna neamhfhoirmiúla agus seachfhoirmiúla a chur ar fáil do dhaoine óga ó gach cearn den Eoraip (Tuaisceart, Deisceart, Oirthear agus Iarthar) a bhféadfaí iad a ullmhú agus tacú leo trí fhóraim ar líne chun rannchuidiú le cuspóirí na gníomhaíochta seo. Ba cheart údar soiléir a thabhairt leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta sin de réir chuspóirí na gníomhaíochta.

Ba cheart na gníomhaíochtaí ar fad a bheith ag cur le leathnú na for‑rochtana le haghaidh na hóige laistigh d’eagraíochtaí óige agus lasmuigh díobh, agus daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu san áireamh, chun a chinntiú go gcloisfear éagsúlacht guthanna.

Cé na critéir atá le comhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar an ngníomhaíocht óige na heorpa le chéile ar leibhéal an ghnáthphobail?

Critéir incháilitheachta

Chun bheith incháilithe le haghaidh deontas Erasmus, ní mór do thograí tionscadail le haghaidh Óige na hEorpa le chéile na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí (comhordaitheoirí agus comhpháirtithe iomlána) a bheith ina n‑eintitis dhlítheanacha:

 • eagraíochtaí neamhrialtasacha (lena n‑áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha Eorpacha don óige agus comhairlí óige náisiúnta) ag obair i réimse na hóige;
 • údaráis phoiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;                                                                                        

Ní mór dóibh a bheith bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Is féidir le gnólachtaí poiblí nó príobháideacha (fiontair bheaga, mheánmhéide nó mhóra, agus fiontair shóisialta san áireamh) chomh maith lena n‑eintitis chleamhnaithe páirt a ghlacadh freisin ach ní mar chomhordaitheoir.

Cé na cineálacha eagraíochtaí atá incháilithe le bheith rannpháirteach sa tionscadal?

Aon eagraíocht, phoiblí nó phríobháideach, lena heintitis chleamhnaithe (más ann dóibh), atá ag obair le daoine óga nó lena n‑aghaidh lasmuigh de shuíomhanna foirmiúla atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtír nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár.

Mar shampla, is féidir leis na heagraíochtaí sin a bheith:

 • ina n‑eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, ina gcomhlachas, ina n‑eagraíochtaí neamhrialtasacha (lena n‑áirítear eagraíocht neamhrialtasach Eorpach don óige);
 • ina gComhairle óige náisiúnta;
 • ina n‑údarás poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;
 • ina n‑institiúid oideachais nó taighde;
 • ina fondúireacht;

Is féidir go n‑áireofar cuideachtaí poiblí nó príobháideacha (fiontair bheaga, mheánmhéide nó mhóra (lena n‑áirítear fiontair shóisialta)). Dá bhrí sin, cé go bhfuil an ghníomhaíocht seo dírithe go príomha ar eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, is féidir le heagraíochtaí brabúsacha a bheith páirteach má léirítear breisluach soiléir le haghaidh an tionscadail.

Comhdhéanamh Cuibhreannais

Ní mór do chuibhreannas ina bhfuil cúig iarratasóir ar a laghad (comhordaitheoir agus comhpháirtithe iomlána) ó chúig Bhallstát den Aontas agus/nó tíortha nach bhfuil san Aontas atá comhlachaithe leis an gClár tograí a chur isteach.   

Ní chuirtear eintitis chleamhnaithe san áireamh sna critéir íosta incháilitheachta le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.

Ionad na ngníomhaíochtaí

Ní mór na gníomhaíochtaí a reáchtáil sna tíortha incháilithe.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 24 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur leis an tréimhse sin, le leasú, má tá údar cuí leis).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA), atá lonnaithe sa Bhruiséil.

Ní féidir leis an eagraíocht chéanna ach iarratas amháin a chur isteach faoin sprioc‑am.

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 9 Márta ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis faisnéise a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Tionscadal a bhunú

Ceithre chéim atá sa tionscadal ‘Óige na hEorpa le chéile’ , agus cuirtear tús leo sula roghnaítear an togra tionscadail le haghaidh maoinithe fiú, mar shampla 1) Sainaithint agus tionscnamh an tionscadail; 2) Ullmhú, dearadh agus pleanáil an tionscadail; 3) Cur chun feidhme an tionscadail agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí; agus 4) Athbhreithniú an tionscadail agus measúnú tionchair. Ní mór d’eagraíochtaí rannpháirteacha agus rannpháirtithe atá páirteach sna gníomhaíochtaí ról gníomhach a ghlacadh sna céimeanna sin uile, rud a chuirfidh feabhas ar a n‑eispéireas foghlama.

 • Sainaithint agus tionscnamh; fadhb, riachtanas nó deis ar ar féidir leat aghaidh a thabhairt a shainaithint le do smaoineamh tionscadail i gcomhthéacs an ghlao; na príomhghníomhaíochtaí agus na príomhthorthaí lena bhféadfar coinne a bheith leo a shainaithint; na geallsealbhóirí ábhartha agus comhpháirtithe féideartha a mhapáil; cuspóir nó cuspóirí an tionscadail a fhoirmliú; ailíniú an tionscadail le cuspóirí straitéiseacha na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha a áirithiú; tabhairt faoi roinnt pleanáil tosaigh chun tús maith a chur leis an tionscadal, agus an fhaisnéis is gá a chur le chéile chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile srl.;
 • Ullmhú, dearadh agus pleanáil; raon feidhme an tionscadail agus an cur chuige iomchuí a shonrú, cinneadh a dhéanamh ar sceideal le haghaidh na gcúraimí lena mbaineann; meastachán a dhéanamh ar na hacmhainní is gá agus mionsonra an tionscadail a fhorbairt mar shampla measúnú ar riachtanais; cuspóirí agus táscairí tionchair fónta a shainmhíniú (atá sonrach, intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi cheangal ama); torthaí tionscadail agus foghlama a shainaithint; an clár oibre, formáidí gníomhaíochta, an tionchar lena bhfuil coinne, an buiséad foriomlán measta a fhorbairt; plean cur chun feidhme tionscadail lena n‑áirítear gnéithe straitéiseacha de rialachas, monatóireacht, rialú cáilíochta, tuairisciú agus scaipeadh torthaí an tionscadail; socruithe praiticiúla a shainiú agus deimhniú an spriocghrúpa nó na spriocghrúpaí le haghaidh na ngníomhaíochtaí atá beartaithe; comhaontuithe a chur ar bun le comhpháirtithe agus an togra a scríobh srl.;
 • Cur chun feidhme agus monatóireacht ar ghníomhaíochtaí: cur chun feidhme an tionscadail a dhéanamh de réir pleananna lena gcomhlíontar ceanglais maidir le tuairisciú agus cumarsáid; monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí leanúnacha agus measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an tionscadail de réir pleananna tionscadail; gníomhaíocht cheartaitheach a shainaithint agus a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar chlaontaí ó phleananna agus chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna agus rioscaí; neamh‑chomhréireachtaí a shainaithint leis na caighdeáin cháilíochta atá leagtha síos agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha a dhéanamh srl.;
 • Athbhreithniú agus measúnú tionchair: measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an tionscadail de réir chuspóirí an tionscadail agus pleananna cur chun feidhme; meastóireacht ar na gníomhaíochtaí agus ar a dtionchar ar leibhéil éagsúla, torthaí an tionscadail a chomhroinnt agus a úsáid, srl.

Gnéithe cothrománacha le cur san áireamh agus do thionscadal á dhearadh:

I dteannta na critéir fhoirmiúla a chomhlíonadh agus socrú comhair inbhuanaithe a chur ar bun le gach comhpháirtí tionscadail, is féidir go rannchuideoidh na gnéithe seo a leanas le cur le tionchar agus cur chun feidhme cáilíochtúil tionscadal ‘Óige na hEorpa le chéile’ ar fud na gcéimeanna éagsúla de chuid an tionscadail. Moltar d’iarratasóirí na deiseanna agus na héirimí sin a chur san áireamh agus a dtionscadal á dhearadh.

Inbhuaine comhshaoil

Ba cheart tionscadail a dhearadh ar bhealach éiceabhách agus gach gné de chleachtais ghlasa a chuimsiú iontu. Ba cheart d’eagraíochtaí agus do rannpháirtithe cur chuige atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a ghlacadh agus an tionscadal á dhearadh acu, rud a spreagfaidh gach duine atá páirteach sa tionscadal chun saincheisteanna comhshaoil a phlé agus foghlaim fúthu, machnamh a dhéanamh faoinar féidir a dhéanamh ar leibhéil éagsúla agus cuidiú le heagraíochtaí agus le rannpháirtithe cuimhneamh ar bhealaí malartacha atá níos glaise le gníomhaíochtaí tionscadail a chur chun feidhme.

An Cuimsiú agus an Éagsúlacht

Leis an gClár Erasmus+ féachtar leis an gcomhionannas deiseanna a chur chun cinn ar fud a ghníomhaíochtaí uile agus féachtar leis an rochtain, leis an gcuimsiú, agus leis an gcothroime a chur chun cinn leis sin freisin. Chun na prionsabail sin a chur chun feidhme, ceapadh Straitéis um Chuimsiú agus Éagsúlacht chun tacú níos fearr le for‑rochtain ar rannpháirtithe ó chúlraí níos éagsúla, go háirithe iad sin ar lú na deiseanna atá acu agus a bhfuil bacainní roimh a rannpháirtíocht i dTionscadail Eorpacha. Ba cheart d’eagraíochtaí gníomhaíochtaí tionscadail inrochtana agus cuimsitheacha a dhearadh, agus ba cheart dearcadh rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu a chur san áireamh agus ról a thabhairt dóibh sa chinnteoireacht ar fud an phróisis uile.

Mar phrionsabal trasnaí, ba cheart d’eagraíochtaí rannpháirteacha straitéisí a shaothrú le nascadh le daoine óga i measc an ghnáthphobail ó chúlraí éagsúla. Cumhdaítear leis sin rannpháirtíocht pobail óige éagsúil ar lú na deiseanna atá acu, lena n‑áirítear iad sin ó limistéir iargúlta/thuaithe agus/nó a mbaineann cúlra imirceach leo. Dá bhrí sin, leis na gníomhaíochtaí uile ba cheart rannchuidiú le for‑rochtain daoine óga agus a rannpháirtíocht ghníomhach a leathnú lena áirithiú go dtabharfar éagsúlacht guthanna le chéile.

An éirim dhigiteach

Tá an comhar fíorúil agus tástáil deiseanna foghlama fíorúla agus cumaisc ríthábhachtach do thionscadail rathúla. Go háirithe, moltar go láidir do thionscadail úsáid a bhaint as Tairseach Eorpach na hÓige agus as an Ardán do Straitéis Óige an Aontais chun bheith ag obair le chéile roimh na gníomhaíochtaí tionscadail, lena linn agus ina ndiaidh.

Luachanna coiteanna, rannpháirteachas saoránach agus rannpháirtíocht

Le tionscadail tacófar leis an tsaoránacht ghníomhach agus leis an eitic, agus cothófar forbairt inniúlachtaí sóisialta agus idirchultúrtha, na smaointeoireachta criticiúla agus na litearthachta sna meáin. Díreofar freisin ar fheasacht a mhúscailt ar chomhthéacs an Aontais Eorpaigh agus ar an tuiscint ar an gcomhthéacs sin a mhéadú.

Tionchar measta

Ba cheart do na tionscadail a dtabharfar deontas dóibh a rannchuidiú measta le beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an óige a léiriú mar a leanas:

 • tógáil ar chuspóirí Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh 2019-2027, agus níos sonraí trína léiriú conas a rannchuidíonn siad leis na tosaíochtaí ‘Rannpháirtíocht‑Nascadh‑Cumhachtú’ de chuid na Straitéise;
 • tógáil ar thorthaí na Spriocanna Eorpacha don Óige, an Idirphlé leis an Óige, agus tionscadal plé óige eile agus suirbhéanna ar thuairimí a bhaineann le todhchaí na hEorpa agus iad a nascadh le forbairt beartais ar leibhéal áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/Eorpach;
 • tógáil ar mholtaí tírshonracha ón Seimeastar Eorpach sa mhéid a bhaineann siad le réimse na hóige;
 • feabhas a chur ar rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach, i dtéarmaí saoránacht ghníomhach agus rannpháirtíocht le lucht cinnteoireachta (cumhachtú, scileanna nua, rannpháirtíocht daoine óga sa dearadh tionscadal, srl.);
 • cabhrú le feabhas a chur ar inniúlacht na hearnála óige gníomhaí ar leibhéal an phobail chun obair a dhéanamh go trasnáisiúnta ar an gcuimsitheacht, ar an dlúthpháirtíocht agus ar an inbhuaine, agus chun an fhoghlaim thrasnáisiúnta agus an comhar idir daoine óga agus lucht cinnteoireachta a chur chun cinn;
 • cur leis na dea‑chleachtais agus leis an bhfor‑rochtain atá ann cheana féin thar an líonra nó na líonraí tráthrialta, cuir i gcás úsáid mhaith a bhaint as modhanna digiteacha le fanacht nasctha i ngach imthoisc fiú amháin i gcás iargúltachta, aonraithe nó bearta dianghlasála;
 • a dtorthaí a scaipeadh ar bhealach éifeachtach tarraingteach i measc daoine óga atá rannpháirteach in eagraíochtaí óige agus ina theannta sin i measc daoine óga nach bhfuil cleamhnaithe le struchtúir óige nó ina measc sin a bhfuil níos lú deiseanna acu, chun an bealach a réiteach le haghaidh comhpháirtíochtaí níos sistéamaí.

Critéir dhámhachtana

Ábharthacht an tionscadail (scór uasta 30 pointe)

 • Críoch agus breisluach an Aontais: bunaítear agus forbraítear leis an togra tionscadal lena dtacaítear le beartais ar leibhéal an Aontais atá ábhartha maidir leis an óige – go háirithe Straitéis Óige an Aontais 2019-2027. Léirítear go soiléir leis an togra breisluach an Aontais ar leibhéal sistéamach, a ghintear trína thrasnáisiúntacht agus trína inaistritheacht fhéideartha.
 • Cuspóirí: tá cuspóirí an togra ábhartha maidir le cuspóirí ginearálta na gníomhaíochta agus ar a laghad ceann dá chuspóirí sonracha; thairis sin, is cuspóirí sonracha iad cuspóirí an togra agus tá siad sainithe go soiléir, intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi cheangal ama; tugtar aghaidh leo ar shaincheisteanna atá ábhartha maidir leis na heagraíochtaí rannpháirteacha agus tá breisluach soiléir leo le haghaidh na spriocghrúpaí roghnaithe.
 • Riachtanais: léirítear leis an togra go bhfuil sé bunaithe ar mheasúnú críochnúil ar riachtanais bunaithe a mhéid is féidir ar fhíorais agus figiúirí infhíoraithe a dtacaítear leo le sonraí ginearálta agus sonracha atá ábhartha maidir leis na tíortha agus na heagraíochtaí uile sa chuibhreannas. Táthar ag súil le hanailís shoiléir ar riachtanais atá nasctha le cúinsí nithiúla na n‑iarratasóirí, na gcomhpháirtithe agus na spriocghrúpaí. Rannpháirtíocht na hóige: leis an gcomhpháirtíocht léirítear gur féidir rannpháirtíocht ghníomhach a áirithiú le pobal óige éagsúil amhail iad sin ó limistéir iargúlta/thuaithe, a mbaineann cúlra imirceach leo, agus/nó a mbaineann cúlra sóisialta faoi mhíbhuntáiste leo cheana féin ó chéim dheartha gníomhaíochtaí a bhaineann leis an óige.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail (scór uasta 30 pointe)

 • Pleanáil: Tá an togra soiléir, iomlán agus ar ardcháilíocht agus áirítear céimeanna iomchuí ann chun an tionscadal a ullmhú, a chur chun feidhme agus monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh air bunaithe ar mhodheolaíochtaí bainistíochta tionscadail láidre.
 • Modheolaíocht: Tá an cur chun feidhme bunaithe ar mhodheolaíochtaí oiriúnacha; tá na cuspóirí comhsheasmhach leis na gníomhaíochtaí agus tá siad leagtha amach go soiléir, le naisc loighciúla idir na fadhbanna, na riachtanais agus na réitigh atá sainaitheanta; tá an plean oibre comhleanúnach agus coincréiteach; is ann do bhearta rialaithe cáilíochta agus táscairí oiriúnacha lena áirithiú go gcuirfear an tionscadal chun cinn go cuí leis an gcáilíocht is gá, de réir an raoin feidhme, an ama agus laistigh den bhuiséad; is ann do phleananna bainistíochta riosca agus teagmhasacha nithiúla agus oiriúnacha.
 • Cost‑éifeachtacht: tá an buiséad atá beartaithe comhleanúnach, sách mionsonraithe, oiriúnach do chur chun feidhme an tionscadail agus deartha chun an luach is fearr ar airgead a áirithiú. Tá na hacmhainní atá sannta do phacáistí oibre i gcomhréir lena gcuspóirí agus lena dtáirgí insoláthartha. Freastalaíonn an buiséad ar riachtanais eagraíochtaí ar leibhéal an ghnáthphobail agus daoine óga leochaileacha chun a gcuimsiú sa chlár Erasmus+ a spreagadh.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair (scór uasta 20 pointe)

 • Cumraíocht: baineann an chomhpháirtíocht le meascán iomchuí eagraíochtaí comhlántacha leis na próifílí, na scileanna, an taithí, an saineolas agus an tacaíocht bhainistíochta is gá chun a cuspóirí a bhaint amach; léirítear breisluach na n‑eagraíochtaí brabúsacha go soiléir, má tá baint acu leis an gcuibhreannas.
 • Comhdhéanamh geografach: léiríonn an chomhpháirtíocht inniúlacht chun an éagsúlacht Eorpach eacnamaíoch, shóisialta agus/nó chultúrtha a chur in iúl trína comhdhéanamh geografach (is é sin, cumhdach limistéir an Oirthir, an Iarthair, an Tuaiscirt agus an Deiscirt ar fud na hEorpa) ionas go n‑áiritheofar fíorchomhar uile‑Eorpach.
 • Forbairt eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla: leis an gcomhpháirtíocht is féidir forbairt a dhéanamh ar inniúlachtaí agus eolas eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla nach bhfuil seanbhunaithe cheana ar an leibhéal Eorpach chun comhar ó phiar go piar a fheabhsú idir eagraíochtaí neamhrialtasacha ar fud na hEorpa.
 • Gealltanas & cúraimí: tá dáileadh freagrachtaí agus cúraimí sa chomhpháirtíocht soiléir agus iomchuí; léiríonn an comhordaitheoir bainistíocht ardcháilíochta agus féidearthacht le haghaidh comhordú líonraí trasnáisiúnta agus ceannaireacht i dtimpeallachtaí casta.
 • Socruithe comhair: leis na sásraí rialachais atá beartaithe áiritheofar comhordú, cinnteoireacht, cumarsáid agus réiteach coinbhleachta éifeachtach idir na heagraíochtaí rannpháirteacha, na rannpháirtithe agus aon gheallsealbhóir ábhartha eile.
 • Rannpháirtíocht na hóige: tá páirt oiriúnach ag daoine óga i ngach céim de chur chun feidhme an tionscadail agus tugtar aghaidh ar chuimsiú na hóige ar gach céim agus leibhéal den tionscadal, rud a sholáthraíonn róil chumhachtaithe agus/nó straitéisí nithiúla chun a rannpháirtíocht éagsúil a áirithiú.

Tionchar (scór uasta 20 pointe)

 • Tionchar: tá tionchar féideartha an tionscadail ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí comhpháirtíochta ard – go háirithe i dtreo leathnú a dhéanamh ar fhócas na n‑eagraíochtaí ar leibhéal an ghnáthphobail ar ghníomhaíochtaí náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla nach de chineál trasteorann iad go fóill i gcás ina ndearnadh gníomhaíochtaí a uas‑scálú nó a fhorbairt ar leibhéal an Aontais le linn agus tar éis shaolré an tionscadail, chomh maith leis an tionchar ar phobail na hóige i gcoitinne. Léirítear leis na torthaí a bhfuil coinne leo tuiscint agus inniúlacht an iarratasóra agus na gcomhpháirtithe luachanna an Aontais Eorpaigh a chur in iúl, go háirithe maidir le saoránacht.
 • Scaipeadh: leis an tionscadal léirítear inniúlacht chun tabhairt faoi fhor‑rochtain óige agus cumas chun fadhbanna agus réitigh na bpobal ar a ndéanann siad ionadaíocht a chur in iúl go héifeachtach do phobal níos leithne ar fud an domhain; go háirithe, leis an togra soláthraítear plean fónta chun torthaí a chur in iúl agus a scaipeadh agus áirítear spriocanna, gníomhaíochtaí agus dáileadh cúraimí iomchuí i measc comhpháirtithe, uainiú, uirlisí agus cainéil ábhartha chun a áirithiú go scaipfear na torthaí agus na tairbhí go héifeachtach ar lucht ceaptha beartas agus go mbeidh siad inrochtana d’úsáideoirí deiridh laistigh de shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin.
 • Inbhuanaitheacht: leis an togra sainaithnítear go soiléir conas a d’fhéadfadh torthaí an tionscadail rannchuidiú le hathruithe ar leibhéal an chórais in earnáil na hóige laistigh de shaolré an tionscadail agus lastall de, agus féidearthacht ard ann chun comhar fadmharthanach a chumasú ar leibhéal an Aontais agus/nó beartais agus tionscnaimh óige nua ón Aontas a spreagadh.

Le bheith curtha san áireamh le haghaidh cistiú, ní mór d’iarratais ar a laghad 60 pointe a ghnóthú, agus an scór pas íosta is gá á chur san áireamh freisin le haghaidh gach ceann de na ceithre chritéar dámhachtana (is é sin, ar a laghad 15 phointe le haghaidh na gcatagóirí ‘ábharthacht an tionscadail’ agus ‘cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’; 10 bpointe le haghaidh na gcatagóirí ‘cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair’ agus ‘tionchar’. I gcásanna ex aequo, tabharfar tosaíocht do na scóir a dhámhtar le haghaidh na gcritéar dámhachtana ‘ábharthacht’ agus ansin ‘tionchar’.

Mar riail ghinearálta, agus laistigh de theorainneacha na gcreataí dlíthiúla náisiúnta agus Eorpacha atá ann cheana, ba cheart na torthaí a chur ar fáil mar acmhainní oscailte oideachais (OER) agus, chomh maith leis sin, ar ardáin údarás ábhartha, gairmiúil, earnála nó inniúil. Ba cheart don togra tuairisc a thabhairt ar an gcaoi a ndéanfar na sonraí, na hábhair, na doiciméid agus na gníomhaíochtaí closamhairc agus meán sóisialta a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus nach mbeidh teorainneacha díréireacha ann.

Sprioc‑am agus Tráthchlár táscach don mheastóireacht agus do chomhaontuithe deontais

Céimeanna Dáta agus am nó tréimhse tháscach
Sprioc-am chun iarratais a chur isteach 9 Márta - 17:00 (am na Bruiséile)
Tréimhse meastóireachta Márta‑Lúnasa 2023
Eolas d’iarratasóirí Meán Fómhair 2023
Síniú an chomhaontaithe deontais Meán Fómhair – Samhain 2023
Dáta tosaigh na gníomhaíochta Deireadh 2023 – Tús 2024

Cad iad na rialacha cistiúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail cistiúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin cnapshuim gach deontais bunaithe ar an togra, ar an toradh meastóireachta, ar na rátaí cistiúcháin agus ar uasmhéid an deontais atá socraithe sa ghlao.

Is é EUR 150 000 an deontas íosta in aghaidh an tionscadail agus ní fhéadfar os cionn EUR 500 000 a bhronnadh.

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 • Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 • Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 • Ní mór do na hiarratasóirí miondealú ar an gcnapshuim de na costais mheasta a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 • Sna costais ar a dtugtar tuairisc is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (amhail scaipeadh faisnéise, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na nósanna imeachta meastóireachta caighdeánacha le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh. Beidh an chnapshuim teoranta do 80 % ar a mhéad den bhuiséad measta a chinntear tar éis na meastóireachta.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta cistiúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim cistiúcháin, d’fhéadfaí díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Tagged in:  Youth