Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Európska Mládež Spolu

Cieľom projektu Európska mládež spolu je vytvoriť siete propagujúce regionálne partnerstvá, ktoré majú fungovať v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi z celej Európy (členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu). Siete by mali organizovať výmeny, propagovať odbornú prípravu (napríklad pre lídrov pracujúcich s mládežou) a samotným mladým ľuďom by mali umožniť vytváranie spoločných projektov, pričom všetko sa môže realizovať prostredníctvom fyzických a online aktivít.

Ciele akcie

Cieľom projektov v rámci akcie Európska mládež spolu je vytvárať spolupráce, ktoré umožňujú mladým ľuďom z celej Európy pripravovať spoločné projekty, organizovať výmeny a podporovať odbornú prípravu (napr. lídrov pracujúcich s mládežou/pracovníkov s mládežou) prostredníctvom fyzických aj online aktivít. Akcia podporí nadnárodné partnerstvá mládežníckych organizácií na miestnej aj hromadnej úrovni s cieľom posilniť európsky rozmer ich aktivít.

Dôležité tematické priority fungujú spolu s podporou stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 20271  a európskych cieľov v oblasti mládeže. Európske ciele v oblasti mládeže sa odzrkadľujú aj v politických usmerneniach Komisie pod vedením predsedníčky von der Leyenovej2 . Návrhy projektov môžu zohľadňovať aj odkaz Európskeho roka mládeže 2022 a výsledky Konferencie o budúcnosti Európy. V súvislosti s touto akciou sú významné voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Mládežnícke siete by mali zvážiť spôsoby vytvárania solidarity a inkluzívnosti pri obnove po pandémii COVID-19.

Špecifické ciele

Cieľom akcie je konkrétne podporiť aspoň jeden z týchto špecifických cieľov:

 • propagácia a rozvoj intenzívnejšej nadnárodnej štruktúrovanej spolupráce online aj offline medzi rôznymi mládežníckymi organizáciami zameranej na budovanie alebo posilnenie partnerstiev v oblasti solidarity a inkluzívnej demokratickej účasti všetkých v situácii, keď sa otriasajú sociálno-ekonomické štruktúry, a v súlade so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, európskymi cieľmi v oblasti mládeže, dialógom EÚ s mládežou a s Európskym rokom mládeže 2022,
 • propagácia šiestich základných hodnôt 3 , ktoré tvoria základ našej spoločnosti: rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv menšín.
 • mládežnícke organizácie zapojené do iniciatív na podnecovanie mladých ľudí k účasti na demokratickom procese a v spoločnosti prostredníctvom organizovania školení, upriamovania pozornosti na spoločné črty medzi mladými Európanmi a podnecovania diskusie a debaty o ich prepojení s EÚ, jej hodnotami a demokratickými základmi. K tomu patrí aj organizovanie podujatí v rámci prípravy na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 a po nich; podpora účasti nedostatočne zastúpených skupín mladých ľudí v politike, mládežníckych organizáciách a iných organizáciách občianskej spoločnosti prostredníctvom zapojenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako sú zraniteľní a sociálne-ekonomicky znevýhodnení mladí ľudia,
 • nové spôsoby posilňovania postavenia mládežníckych organizácií, a to podporou inovačnej spolupráce a vytvárania, rozvoja a riadenia sietí. To by mohlo orientačne zahŕňať posilnenie spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami v digitálnom kontexte prostredníctvom relevantných metód neformálneho vzdelávania a organizačných modelov, akými sú alternatívne spôsoby výmeny a vzájomnej pomoci,
 • posilnenie európskeho rozmeru činností mládežníckych organizácií na miestnej úrovni vrátane činností zameraných na to, ako lepšie žiť spoločne, a na pomoc pri navrhovaní udržateľných budúcich spôsobov života na nadnárodnej úrovni v súlade s Európskou zelenou dohodou a iniciatívou Nový európsky Bauhaus.

Aktivity

Akcia sa zameriava na mimovládne organizácie (neziskové) a verejné orgány, ktoré navrhujú projekty s kapacitou mobilizovať mladých ľudí v partnerstvách pokrývajúcich rôzne krajiny a regióny v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a prispievať k rozvoju a vykonávaniu stratégie EÚ pre mládež, tvorbe politiky a interakcii s hlavnými zainteresovanými stranami v oblasti mládeže.

Aktivity v rámci mobility mladých ľudí môžu tvoriť kľúčový prvok projektov Európska mládež spolu. Aby sa podporili ciele tejto akcie, v rámci uvedenej mobility by sa mali ponúkať cezhraničné výmeny a príležitosti neformálnej alebo informálnej odbornej prípravy pre mladých ľudí z celej Európy, ktoré sa môžu pripravovať a byť podporované prostredníctvom online fór. Tieto aktivity v rámci mobility musia byť veľmi jasne odôvodnené cieľmi akcie a zásadami hodnoty za peniaze. Všetky aktivity by mali prispievať k rozširovaniu dosahu smerom k mládeži, oslovovaniu mladých ľudí v rámci mládežníckych organizácii aj mimo nich vrátane mládeže s nedostatkom príležitostí, aby sa zaručilo, že budú vypočuté rozmanité názory4 .

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa miestnej akcie Európska mládež spolu

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov Európskej mládeže spolu sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Oprávnené účastnícke organizácie (Kto môže požiadať o grant?)

Aby boli žiadatelia (prijímatelia a prípadne prepojené subjekty) oprávnení, musia byť:

 • právnickými osobami;
 • zriadení v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu;
 • MVO (vrátane európskych mládežníckych MVO a národných rád mládeže) pôsobiace v oblasti mládeže,
 • subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;

Zúčastňovať sa môžu aj verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov), nie však ako koordinátori.

Prijímateľmi môžu byť napríklad:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane európskych mládežníckych mimovládnych organizácií),
 • národná rada mládeže,
 • subjekt verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia,
 • nadácia.

Zloženie konzorcia (Počet a profil účastníckej organizácie)

Návrhy musí predložiť konzorcium zahŕňajúce aspoň piatich žiadateľov (prijímateľov a neprepojené subjekty) aspoň z piatich členských štátov EÚ a/alebo tretích krajín pridružených k programu.

Pridružení partneri sú povolení. Prepojené subjekty a pridružení partneri sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Geografická poloha (Miesto realizácie aktivít)

Aktivity sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 24 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

Jedna organizácia môže podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-YOUTH-2024-YOUTH-TOG

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 7. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

Ako podať žiadosť?

Informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Projekt Európska mládež spolu sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory, napr.

 1. identifikácia a spustenie projektu;
 2. príprava, návrh a plánovanie projektu;
 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a
 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.
 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa (-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľovej (-ých) skupiny (-ín) plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na plány projektu; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie miery plnenia cieľov a plánov realizácie projektu; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov Európska mládež spolu v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

V rámci prierezového princípu by sa mali účastnícke organizácie snažiť rozvíjať stratégie, prostredníctvom ktorých nadviažu kontakt s mladými ľuďmi z rozličných prostredí na miestnej úrovni. K tomu patrí aj zapájanie najrôznejších skupín mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane mladých ľudí z odľahlých/vidieckych oblastí a/alebo mladých ľudí s migrantským pôvodom. Všetkými týmito aktivitami by sa preto malo prispievať k rozšíreniu osvety mladých ľudí a ich aktívnemu zapojeniu v záujme zabezpečenia rôznorodosti názorov.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Konkrétne sa v rámci projektov dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Účel a pridaná hodnota EÚ: návrhom sa vytvára a rozvíja projekt s pridanou hodnotou EÚ, ktorý podporuje politiky na úrovni EÚ relevantné pre mládež – predovšetkým stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, napr. podporou tvorby/vykonávania politík, politickej diskusie a spolupráce so zainteresovanými stranami v oblasti mládeže v súlade so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, odkazom Európskeho roka mládeže 2022 a európskym programom práce s mládežou.
 • Hodnoty EÚ: je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • Ciele: ciele návrhu sú relevantné pre aspoň jeden všeobecný cieľ akcie a aspoň pre jeden z jej špecifických cieľov; ciele návrhu sú navyše špecifické a jasne vymedzené, dosiahnuteľné, merateľné, realistické a časovo ohraničené; riešia sa nimi otázky týkajúce sa účastníckych organizácií a pre zvolené cieľové skupiny majú jasnú pridanú hodnotu.
 • Potreby: v návrhoch sa preukáže, že sú založené na dôkladnom posúdení potrieb, ktoré podľa možnosti vychádza z overiteľných skutočností a čísel opierajúcich sa o všeobecné a špecifické údaje týkajúce sa všetkých krajín a organizácií v konzorciu. Očakáva sa prehľadná analýza potrieb prepojených s konkrétnymi skutočnosťami žiadateľov, partnerov a cieľových skupín.
 • Zapojenie mládeže: návrh preukazuje aktívne zapojenie partnerstva s rôznorodou mládežou vrátane mládeže zo vzdialených/z vidieckych oblastí a/alebo mládeže s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Plánovanie: návrh je jasný, úplný, má vysokú kvalitu a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia projektu založené na spoľahlivých metodikách riadenia projektov.
 • Metodika: vykonávanie je založené na vhodných metodikách; ciele sú v súlade s aktivitami a sú jasne opísané s logickými väzbami medzi identifikovanými problémami, potrebami a riešeniami; pracovný plán je koherentný a konkrétny; existujú vhodné opatrenia a ukazovatele kontroly kvality, aby sa zabezpečila riadna realizácia projektu v požadovanej kvalite a rozsahu, a to včas a s dodržaním rozpočtu; existujú konkrétne a vhodné plány riadenia rizík a plány pre nepredvídané udalosti.
 • Nákladová účinnosť: navrhovaný rozpočet je koherentný, dostatočne podrobný a vhodný na realizáciu projektu a je navrhnutý tak, aby sa ním dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Zdroje pridelené na pracovné balíky sú v súlade s ich cieľmi a výstupmi. Rozpočet zaisťuje plnenie potrieb miestnych organizácií a zraniteľných mladých ľudí s cieľom podporiť ich začlenenie do programu Erasmus+.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Profil partnerstva: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu doplnkových organizácií, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia na dosiahnutie svojich cieľov; ak sa do konzorcia zapojili organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, ich pridaná hodnota sa musí jasne preukázať.
 • Geografické rozloženie: partnerstvo má preukázateľnú schopnosť odzrkadľovať európsku hospodársku, sociálnu a/alebo kultúrnu rozmanitosť svojím geografickým rozložením, čím sa zabezpečuje skutočne celoeurópska spolupráca.
 • Rozvoj miestnych MVO: partnerstvo je schopné rozvíjať kapacity a znalosti miestnych MVO, ktoré ešte nie sú dostatočne zavedené na európskej úrovni, aby dosiahli posilnenú partnerskú spoluprácu medzi MVO z celej Európy.
 • Záväzok a úlohy: rozdelenie povinností a úloh v rámci partnerstva je jasné a primerané; koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a potenciál koordinácie nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí; mladí ľudia sú vhodne zapojení do všetkých fáz realizácie projektu.
 • Mechanizmy spolupráce: navrhovanými mechanizmami riadenia sa zabezpečí účinná koordinácia, rozhodovanie, komunikácia a riešenie konfliktov medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Vplyv a udržateľnosť: V návrhu sa identifikujú spôsoby, ako prispieť aspoň k jednej z očakávaných oblastí vplyvu akcie. Kroky smerujúce k dosiahnutiu očakávaného(-ých) vplyvu(-ov) projektu sú jasne identifikované, logické a dôveryhodné. Okrem toho budú mať výsledky projektu pozitívny a hmatateľný vplyv na účastníkov a partnerské organizácie. Projekt pravdepodobne prispeje najmä k rozšíreniu zamerania národných, regionálnych alebo miestnych aktivít miestnych organizácií, ktorých charakter ešte nie je cezhraničný, ak boli tieto aktivity v priebehu projektu alebo po jeho skončení rozšírené na úroveň EÚ alebo ak boli v uvedenom období vypracované na úrovni EÚ, ako aj jeho vplyv na mládežnícku komunitu vo všeobecnosti. V návrhu sa identifikuje, ako by potenciálne mohli výstupy projektu prispievať k zmenám na systémovej úrovni v sektore mládeže v priebehu projektu aj po jeho skončení, a to s cieľom umožniť dlhotrvajúcu spoluprácu na úrovni EÚ a/alebo inšpirovať k tvorbe nových politík a iniciatív EÚ v oblasti mládeže.
 • Komunikácia a šírenie výsledkov: v návrhu sa preukáže jeho schopnosť oslovovať mládež a účinne komunikovať o problémoch a riešeniach spoločenstiev, ktoré zastupujú, pred širším svetovým publikom; konkrétne sa v návrhu uvádza riadny plán na informovanie o výsledkoch a na ich šírenie, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity a rozdelenie úloh týkajúcich sa šírenia medzi partnermi, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie, že sa výsledky a prínosy účinne rozšíria smerom k tvorcom politík a že budú prístupné koncovým používateľom v priebehu projektu a po jeho skončení. Všetky opatrenia sú primerané rozsahu projektu a obsahujú konkrétne akcie, ktoré sa majú realizovať počas projektu aj po jeho skončení.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 60 bodov, pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv).

Návrhy ex aequo sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, priorita sa určí na základe počtov bodov získaných v rámci kombinovaného kritéria Kvalita. Ak sú tieto počty bodov rovnaké, uprednostní sa počet bodov získaný za kritérium Vplyv.

Ak na základe toho nie je možné určiť uprednostnenie, ďalšie určenie uprednostnenia je možné vykonať zohľadnením celkového portfólia projektu a vytvorením pozitívnych synergií medzi projektmi, prípadne inými faktormi súvisiacimi s cieľmi výzvy. Tieto faktory budú zdokumentované v správe panelu.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný príspevok k politike EÚ v oblasti mládeže:

 • opieraním sa o ciele stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a konkrétnejšie preukázaním plnenia priorít „zapájať – spájať – posilňovať postavenie“ v rámci tejto stratégie,
 • opieraním sa o výstupy európskych cieľov v oblasti mládeže, dialógu EÚ s mládežou, odkazu Európskeho roku mládeže 2022 a ďalších projektov diskusií s mládežou a prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa budúcnosti Európy, ako je napríklad európsky program práce s  mládežou5 , a ich prepojením s rozvojom politiky na miestnej/regionálnej/národnej/európskej úrovni,
 • zlepšovaním zapojenia mladých ľudí do demokratického života, pokiaľ ide o aktívne občianstvo a angažovanosť so subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia (posilnenie postavenia, nové zručnosti, zapájanie mladých ľudí do navrhovania projektov atď.),
 • pomocou zlepšení kapacity odvetvia mládeže pôsobiaceho na miestnej úrovni vyvíjať nadnárodnú činnosť a propagovať nadnárodné vzdelávanie s dôrazom na inkluzívnosť, solidaritu a udržateľnosť a spoluprácu medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou,
 • zlepšovaním existujúcich najlepších postupov a dosahu nad rámec bežných sietí, a to aj čo sa týka využívania digitálnych prostriedkov na udržiavanie kontaktu za každých okolností, dokonca aj v situáciách fyzickej neprítomnosti, izolácie alebo obmedzenia pohybu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi mladými ľuďmi zapojenými v mládežníckych organizáciách, ako aj medzi mladými ľuďmi, ktorí nie sú členmi mládežníckych štruktúr, alebo tými, ktorí majú nedostatok príležitostí, aby sa pripravila pôda pre systematickejšie partnerstvá.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu by sa mal opísať spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Grant bude jednorazový6 . To znamená, že sa uhradí pevná suma na základe jednorazovej sumy alebo financovania, ktoré nie je viazané na náklady. Suma bude stanovená orgánom udeľujúcim grant na základe odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnotenia a miery financovania vo výške 80 %.

Maximálna výška príspevku EÚ na jeden projekt: 500 000 EUR.

Finančná podpora tretím stranám je povolená pre granty a ceny za týchto podmienok:

 • výzvy musia byť otvorené, široko zverejnené a musia spĺňať normy EÚ týkajúce sa transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, konfliktu záujmov a dôvernosti,
 • výzvy musia zostať otvorené najmenej dva mesiace,
 • výsledok výzvy musí byť zverejnený na webových sídlach účastníkov vrátane opisu vybraných projektov, dátumov udelenia grantu, doby trvania projektu a právnych názvov a krajín konečných príjemcov,
 • výzvy musia mať jasný európsky rozmer.

Finančná podpora tretím stranám bude akceptovaná v projektoch, ktoré umožnia samotným mladým ľuďom vytvoriť spoločné projekty.

V žiadosti o projekt musíte jasne uviesť, prečo je finančná podpora pre tretie strany potrebná, ako sa bude riadiť, a poskytnúť zoznam rôznych typov činností, na ktoré môže tretia strana získať finančnú podporu. V návrhu musia byť jasne opísané aj výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť.

Maximálna suma na jednu finančnú podporu tretím stranám je 60 000 EUR.

Dobrovoľníci nie sú povolení.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).             

Tagged in:  Youth