Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2024.

Úplnú príručku na rok 2024 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Európska Mládež Spolu

Cieľom projektu Európska mládež spolu je vytvoriť siete propagujúce regionálne partnerstvá, ktoré majú fungovať v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi z celej Európy (členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu). Siete by mali organizovať výmeny, propagovať odbornú prípravu (napríklad pre lídrov pracujúcich s mládežou) a samotným mladým ľuďom by mali umožniť vytváranie spoločných projektov, pričom všetko sa môže realizovať prostredníctvom fyzických a online aktivít.

Ciele akcie

Cieľom projektov v rámci akcie Európska mládež spolu je vytvárať siete na podporu regionálnych partnerstiev, ktoré umožňujú mladým ľuďom z celej Európy pripravovať spoločné projekty, organizovať výmeny a podporovať odbornú prípravu (napr. lídrov pracujúcich s mládežou) prostredníctvom fyzických aj online aktivít. Touto akciou sa podporia nadnárodné partnerstvá mládežníckych organizácií z miestnej úrovne alebo veľké partnerstvá, pričom bude zameraná na posilňovanie európskeho rozmeru ich aktivít, a to aj v oblasti zabezpečovania lepšieho spoločného života, a bude prispievať k navrhovaniu udržateľného spôsobu života v budúcnosti v súlade s Európskou zelenou dohodou a iniciatívou Nový európsky Bauhaus 1 .

Dôležité tematické priority fungujú spolu s podporou cieľov EÚ v oblasti mládeže a vo všeobecnosti s podporou stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 2 . Európske ciele v oblasti mládeže sa odzrkadľujú aj v politických usmerneniach Komisie pod vedením predsedníčky von der Leyenovej 3 . Návrhy projektov sa môžu týkať aj tém Konferencie o budúcnosti Európy. V súvislosti s touto akciou sú významné voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Mladí ľudia a mládežnícke organizácie sú kľúčovými aktérmi obnovy po pandémii COVID-19. Mládežnícke siete by mali zvážiť možnosti posilňovania solidarity a inkluzívnosti, ako aj zlepšovania kvality života po pandémii, ktoré súvisia s výzvami v oblasti digitálnych zručností a udržateľného ekologického životného štýlu 4 .

Špecifické ciele

V rámci akcie ide konkrétne o podporu:

 • propagácie a rozvoja nadnárodnejšej štruktúrovanej spolupráce online aj offline medzi rôznymi mládežníckymi organizáciami zameranej na budovanie alebo posilnenie partnerstiev v oblasti solidarity a inkluzívnej demokratickej účasti všetkých v situácii, keď sa otriasajú sociálno-hospodárske štruktúry, a v súlade so stratégiou EÚ pre mládež, s cieľmi EÚ v oblasti mládeže a dialógom s mládežou,
 • realizácie rámcov a iniciatív EÚ, ako sú odporúčania pre jednotlivé krajiny z európskeho semestra 5 , ktoré sa týkajú oblasti mládeže,
 • mládežnícke organizácie zapojené do iniciatív na podnecovanie mladých ľudí k účasti na demokratickom procese a v spoločnosti prostredníctvom organizovania školení, upriamovania pozornosti na spoločné črty medzi mladými Európanmi a podnecovania diskusie a debaty o ich prepojení s EÚ, jej hodnotami a demokratickými základmi. K tomu patrí aj organizovanie podujatí v rámci prípravy na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024,
 • propagácie účasti nedostatočne zastúpených skupín mladých ľudí v politike, mládežníckych organizáciách a iných organizáciách občianskej spoločnosti zapájaním zraniteľnej a sociálno-ekonomicky znevýhodnenej mládeže,
 • nových spôsobov posilňovania postavenia mládežníckych organizácií v situácii po pandémii ochorenia COVID-19, a to podporou inovačnej spolupráce a vytvárania, rozvoja a riadenia sietí. To by mohlo orientačne zahŕňať posilnenie spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami v digitálnom kontexte prostredníctvom relevantných metód neformálneho vzdelávania a organizačných modelov, akými sú alternatívne spôsoby výmeny a vzájomnej pomoci,
 • posilňovania európskeho rozmeru aktivít mládežníckych organizácií vrátane aktivít zameraných na lepší spoločný život po pandémii a pomoci pri navrhovaní udržateľného spôsobu života neobmedzeného štátnymi hranicami.

Aktivity

Akcia sa zameriava na mimovládne organizácie (neziskové) a verejné orgány, ktoré navrhujú projekty s kapacitou mobilizovať mladých ľudí v partnerstvách pokrývajúcich rôzne krajiny a regióny v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

Aktivity v rámci mobility mladých ľudí by mali tvoriť kľúčový prvok projektov Európska mládež spolu. Aby sa podporili ciele tejto akcie, v rámci uvedenej mobility by sa mali ponúkať cezhraničné výmeny a príležitosti neformálnej alebo informálnej odbornej prípravy pre mladých ľudí z celej Európy (z východu, zo západu, severu či z juhu), ktoré sa môžu pripravovať a byť podporované prostredníctvom online fór. Tieto aktivity v rámci mobility musia byť veľmi jasne odôvodnené cieľmi akcie.

Všetkými týmito aktivitami by sa malo prispievať k zvyšovaniu počtu oslovených mladých ľudí v mládežníckych organizáciách, ale aj mimo nich, a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, aby sa zabezpečila rôznorodosť názorov.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa miestnej akcie európska mládež spolu

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov Európskej mládeže spolu sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľmi (koordinátorom a plnoprávnymi partnermi) musia byť právnické osoby:

 • MVO (vrátane európskych mládežníckych MVO a národných rád mládeže) pôsobiace v oblasti mládeže,
 • subjekty verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.

Mali by mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Zúčastňovať sa môžu aj verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov), ako aj ich prepojené subjekty, nie však ako koordinátori.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené zúčastniť sa na projekte?

Všetky verejné alebo súkromné organizácie spoločne s ich prípadnými prepojenými subjektmi, ktoré pracujú s mládežou mimo formálnych zariadení, zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Týmito organizáciami môžu byť napríklad:

 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane európskych mládežníckych mimovládnych organizácií),
 • národná rada mládeže,
 • subjekt verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia,
 • nadácia.

Zahrnúť sa môžu verejné alebo súkromné spoločnosti (malé, stredné alebo veľké podniky vrátane sociálnych podnikov). Keďže je táto akcia zameraná predovšetkým na neziskové organizácie, organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, sa môžu zapojiť, ak sa preukáže jasná pridaná hodnota ich účasti pre projekt.

Zloženie konzorcia

Návrhy musí predložiť konzorcium zahŕňajúce aspoň piatich žiadateľov (koordinátora a plnoprávnych partnerov) aspoň z piatich členských štátov EÚ a/alebo tretích krajín pridružených k programu.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočňovať v oprávnených krajinách.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 24 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

Jedna organizácia môže podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 9. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Projekt Európska mládež spolu sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory, napr. 1. identifikácia a spustenie projektu; 2. príprava, návrh a plánovanie projektu; 3. realizácia projektu a monitorovanie aktivít a 4. preskúmanie projektu a posúdenie jeho vplyvu. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúseností čo najviac naučili.

 • Identifikácia a spustenie: identifikácia problému, potreby alebo príležitosti, ktorými sa môžete vo svojom projektovom zámere v kontexte výzvy zaoberať; identifikácia kľúčových aktivít a hlavných výstupov, ktoré možno od projektu očakávať; vypracovanie prehľadu relevantných zainteresovaných strán a potenciálnych partnerov; formulácia cieľa(-ov) projektu; zabezpečenie súladu projektu so strategickými cieľmi účastníckych organizácií; vykonanie počiatočného plánovania na získanie dobrej pozície na začatie projektu a zhromaždenie informácií potrebných na postúpenie do ďalšej fázy atď.
 • Príprava, návrh a plánovanie: stanovenie rozsahu projektu a vhodného prístupu; rozhodnutie o harmonograme dotknutých úloh; vyhotovenie odhadu potrebných zdrojov a vypracovanie časti projektu, napr. posúdenia potrieb; stanovenie solídnych cieľov a ukazovateľov vplyvu (špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených); určenie výstupov projektu a vzdelávacích výstupov; vypracovanie pracovného programu, formátov aktivity, očakávaného vplyvu a odhadovaného celkového rozpočtu; príprava plánu realizácie projektu obsahujúceho strategické prvky správy, monitorovania a kontroly kvality projektu, podávania správ o projektoch a šírenia výsledkov; vymedzenie praktických opatrení a potvrdenie cieľovej(-ých) skupiny(-ín) plánovaných aktivít; vytváranie dohôd s partnermi a napísanie návrhu atď.
 • realizácia a monitorovanie aktivít: realizácia projektu podľa plánov v súlade s požiadavkami na podávanie správ a komunikáciu; monitorovanie prebiehajúcich aktivít a posúdenie plnenia projektu vzhľadom na plány projektu; identifikácia odchýlok od plánov a prijatie nápravných opatrení na riešenie týchto odchýlok a na riešenie problémov a rizík; identifikácia nesúladu so stanovenými štandardmi kvality a prijatie nápravných opatrení atď.
 • preskúmanie a posúdenie vplyvu: posúdenie miery plnenia cieľov a plánov realizácie projektu; vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, výmena a využívanie výsledkov projektu atď.

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii projektov Európska mládež spolu v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadateľom sa odporúča, aby pri navrhovaní svojich projektov zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

V rámci prierezového princípu by sa mali účastnícke organizácie snažiť rozvíjať stratégie, prostredníctvom ktorých nadviažu kontakt s mladými ľuďmi z rozličných prostredí na miestnej úrovni. K tomu patrí aj zapájanie najrôznejších skupín mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane mladých ľudí z odľahlých/vidieckych oblastí a/alebo mladých ľudí s migrantským pôvodom. Všetkými týmito aktivitami by sa preto malo prispievať k rozšíreniu osvety mladých ľudí a ich aktívnemu zapojeniu v záujme zabezpečenia rôznorodosti názorov.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným projektom sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. Konkrétne sa v rámci projektov dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

Spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo

V rámci projektov sa podporí aktívne občianstvo a etika, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Dôraz sa bude klásť aj na zvyšovanie informovanosti o kontexte Európskej únie a na jeho pochopenie.

Očakávaný vplyv

V prípade projektov, ktoré získajú grant, by sa mal preukázať ich očakávaný príspevok k politike EÚ v oblasti mládeže:

 • opieraním sa o ciele stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a konkrétnejšie preukázaním plnenia priorít „zapájať – spájať – posilňovať postavenie“ v rámci tejto stratégie,
 • opieraním sa o výstupy európskych cieľov v oblasti mládeže, dialógu s mládežou, ďalších projektov diskusií s mládežou a prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa budúcnosti Európy a ich prepojením s rozvojom politiky na miestnej/regionálnej/národnej/európskej úrovni,
 • opieraním sa o odporúčania pre jednotlivé krajiny z európskeho semestra, ktoré sa týkajú oblasti mládeže,
 • zlepšovaním zapojenia mladých ľudí do demokratického života, pokiaľ ide o aktívne občianstvo a angažovanosť so subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia (posilnenie postavenia, nové zručnosti, zapájanie mladých ľudí do navrhovania projektov atď.),
 • pomocou zlepšení kapacity odvetvia mládeže pôsobiaceho na miestnej úrovni vyvíjať nadnárodnú činnosť a propagovať nadnárodné vzdelávanie s dôrazom na inkluzívnosť, solidaritu a udržateľnosť a spoluprácu medzi mladými ľuďmi a osobami s rozhodovacou právomocou,
 • zlepšovaním existujúcich najlepších postupov a dosahu nad rámec bežných sietí, a to aj čo sa týka využívania digitálnych prostriedkov na udržiavanie kontaktu za každých okolností, dokonca aj v situáciách fyzickej neprítomnosti, izolácie alebo obmedzenia pohybu,
 • účinným a atraktívnym šírením ich výsledkov medzi mladými ľuďmi zapojenými v mládežníckych organizáciách, ako aj medzi mladými ľuďmi, ktorí nie sú členmi mládežníckych štruktúr, alebo tými, ktorí majú nedostatok príležitostí, aby sa pripravila pôda pre systematickejšie partnerstvá.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Účel a pridaná hodnota EÚ: v návrhu sa zavádza a vypracúva projekt podpory politík na úrovni EÚ týkajúcich sa mládeže – najmä stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. V návrhu sa jednoznačne preukazuje pridaná hodnota EÚ na systémovej úrovni spočívajúca v jeho nadnárodnom charaktere a možnej prenosnosti.
 • Ciele: ciele návrhu sú relevantné pre všeobecné ciele akcie a aspoň pre jeden z jej špecifických cieľov; ciele návrhu sú navyše špecifické a jasne vymedzené, dosiahnuteľné, merateľné, realistické a časovo ohraničené; riešia sa nimi otázky týkajúce sa účastníckych organizácií a pre zvolené cieľové skupiny majú jasnú pridanú hodnotu.
 • Potreby: v návrhoch sa preukáže, že sú založené na dôkladnom posúdení potrieb, ktoré podľa možnosti vychádza z overiteľných skutočností a čísel opierajúcich sa o všeobecné a špecifické údaje týkajúce sa všetkých krajín a organizácií v konzorciu. Očakáva sa prehľadná analýza potrieb prepojených s konkrétnymi skutočnosťami žiadateľov, partnerov a cieľových skupín. Zapojenie mládeže: partnerstvo je preukázateľne schopné zabezpečiť aktívne zapojenie najrôznejších skupín mladých ľudí, ako sú mladí ľudia zo vzdialených/vidieckych regiónov, mladí ľudia s migrantským pôvodom a/alebo zo sociálne znevýhodnených prostredí, a to už od fázy návrhu aktivít súvisiacich s mládežou.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 30)

 • Plánovanie: návrh je jasný, úplný, má vysokú kvalitu a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia projektu založené na spoľahlivých metodikách riadenia projektov.
 • Metodika: vykonávanie je založené na vhodných metodikách; ciele sú v súlade s aktivitami a sú jasne opísané s logickými väzbami medzi identifikovanými problémami, potrebami a riešeniami; pracovný plán je koherentný a konkrétny; existujú vhodné opatrenia a ukazovatele kontroly kvality, aby sa zabezpečila riadna realizácia projektu v požadovanej kvalite a rozsahu, a to včas a s dodržaním rozpočtu; existujú konkrétne a vhodné plány riadenia rizík a plány pre nepredvídané udalosti.
 • Nákladová účinnosť: navrhovaný rozpočet je koherentný, dostatočne podrobný a vhodný na realizáciu projektu a je navrhnutý tak, aby sa ním dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Zdroje pridelené na pracovné balíky sú v súlade s ich cieľmi a výstupmi. Rozpočet zaisťuje plnenie potrieb miestnych organizácií a zraniteľných mladých ľudí s cieľom podporiť ich začlenenie do programu Erasmus+.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Zloženie: partnerstvo obsahuje vhodnú kombináciu doplnkových organizácií, ktoré majú potrebné profily, zručnosti, skúsenosti, odborné znalosti a podporu riadenia na dosiahnutie svojich cieľov; ak sa do konzorcia zapojili organizácie, ktorých cieľom je dosahovanie zisku, ich pridaná hodnota sa musí jasne preukázať.
 • Geografické zloženie: partnerstvo má preukázateľnú schopnosť odzrkadľovať európsku hospodársku, sociálnu a/alebo kultúrnu rozmanitosť svojím geografickým zložením (t. j. pokrytím východných, západných, severných a južných oblastí Európy), čím sa zabezpečuje skutočne celoeurópska spolupráca.
 • Rozvoj miestnych MVO: partnerstvo je schopné rozvíjať kapacity a znalosti miestnych MVO, ktoré ešte nie sú dostatočne zavedené na európskej úrovni, aby dosiahli posilnenú partnerskú spoluprácu medzi MVO z celej Európy.
 • Záväzok a úlohy: rozdelenie povinností a úloh v rámci partnerstva je jasné a primerané; koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie a potenciál koordinácie nadnárodných sietí, ako aj schopnosť viesť v zložitom prostredí.
 • Mechanizmy spolupráce: navrhovanými mechanizmami riadenia sa zabezpečí účinná koordinácia, rozhodovanie, komunikácia a riešenie konfliktov medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami.
 • Zapojenie mládeže: mladí ľudia sa vhodne zapájajú vo všetkých fázach realizácie projektu a začleňovaním mladých ľudí sa zaoberajú všetky fázy a úrovne projektu, ktorý vytvára posilňujúce úlohy a/alebo poskytuje konkrétne stratégie na zabezpečenie ich rozmanitej účasti.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Vplyv: prípadný vplyv projektu na účastníkov a účastnícke organizácie je vysoký – najmä pokiaľ ide o rozšírenie zamerania národných, regionálnych alebo miestnych aktivít miestnych organizácií, ktorých charakter ešte nie je cezhraničný, ak boli tieto aktivity v priebehu projektu alebo po jeho skončení rozšírené na úroveň EÚ alebo ak boli v uvedenom období vypracované na úrovni EÚ, ako aj jeho vplyv na mládežnícku komunitu vo všeobecnosti. Očakávané výsledky preukazujú porozumenie a kapacitu žiadateľa a partnerov šíriť hodnoty Európskej únie, najmä pokiaľ ide o občianstvo.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa preukáže jeho schopnosť oslovovať mládež a účinne komunikovať o problémoch a riešeniach spoločenstiev, ktoré zastupujú, pred širším svetovým publikom; konkrétne sa v návrhu uvádza riadny plán na informovanie o výsledkoch a na ich šírenie, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity a rozdelenie úloh týkajúcich sa šírenia medzi partnermi, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie, že sa výsledky a prínosy účinne rozšíria smerom k tvorcom politík a že budú prístupné koncovým používateľom v priebehu projektu a po jeho skončení.
 • Udržateľnosť: v návrhu sa jasne identifikuje, ako by mohli výstupy projektu prispievať k zmenám na systémovej úrovni v oblasti mládeže v priebehu projektu aj po jeho skončení, a to s vysokým potenciálom umožniť dlhotrvajúcu spoluprácu na úrovni EÚ a/alebo inšpirovať k tvorbe nových politík a iniciatív EÚ v oblasti mládeže.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 60 bodov, pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Kvalita návrhu a realizácie projektu; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv). V prípadoch ex aequo sa uprednostnia návrhy podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu by sa mal opísať spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Lehota a orientačný harmonogram hodnotenia a zmlúv o grante

Fázy Dátum a čas alebo orientačné obdobie
Termín podania žiadostí 9. marca – 17.00 h (bruselského času)
Obdobie hodnotenia marec – august 2023
Informovanie žiadateľov september 2023
Podpis dohody o grante september – november 2023
Dátum začiatku akcie koniec roka 2023 – začiatok roka 2024

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Minimálna výška grantu na jeden projekt je 150 000 EUR a maximálna výška nesmie prekročiť 500 000 EUR.

Stanovenie výšky jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 • prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 • návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 • žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 • do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal). 

Tagged in:  Youth