Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest „planem Erasmus” i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację w programie Erasmus.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o indywidualną akredytację w programie Erasmus dla swojej organizacji lub o akredytację w programie Erasmus dla koordynatorów konsorcjów realizujących projekty mobilności, jak wyjaśniono poniżej. Wcześniejsze doświadczenie w ramach programu nie jest wymagane.

Organizacje, które uzyskały już akredytację w programie Erasmus, mogą otrzymać znak doskonałości jako wyróżnienie ich dotychczasowej pracy i zaangażowania na rzecz jakości.

Jak uzyskać dostęp do możliwości w zakresie mobilności przy pomocy akredytacji w programie Erasmus?

Wnioskodawcy, którzy otrzymają akredytację w programie Erasmus, zyskują uproszczony dostęp do możliwości finansowania w ramach akcji kluczowej 1 w swojej dziedzinie. Coroczne zaproszenie do składania wniosków o finansowanie projektów akredytowanych przedstawiono w rozdziale poświęconym każdej z dziedzin objętych akredytacją w programie Erasmus.

Cele akcji

W każdej z trzech dziedzin:

Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia przez:

 • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
 • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
 • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:

Przyczynianie się do wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego i deklaracji z Osnabrück oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności, a także do tworzenia europejskiego obszaru edukacji poprzez:

 • podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET)
 • wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych
 • wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy
 • wymianę najlepszych praktyk i promowanie stosowania nowych i innowacyjnych metod i technologii pedagogicznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, mentorów i innych pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego
 • rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia
 • umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu
 • wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi

W dziedzinie edukacji szkolnej

Poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej przez:

 • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół i innych pracowników szkół
 • promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania
 • poprawę uczenia się języków i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach
 • wspieranie wymiany i przekazywania najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i rozwoju szkół

Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji przez:

 • budowanie zdolności szkół do angażowania się w transgraniczną wymianę i współpracę oraz do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności
 • umożliwienie mobilności edukacyjnej wszystkim uczniom w ramach edukacji szkolnej
 • wspieranie uznawania efektów uczenia się wśród uczniów i pracowników w okresach mobilności za granicą

W dziedzinie edukacji dorosłych:

Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji i europejskiego programu na rzecz umiejętności poprzez:

 • poprawę jakości formalnego, pozaformalnego i nieformalnego kształcenia dorosłych
 • poprawę jakości oferty kształcenia dorosłych dzięki profesjonalizacji kadry zawodowej oraz budowanie zdolności organizatorów kształcenia dorosłych do realizacji programów kształcenia wysokiej jakości
 • poprawę jakości nauczania i uczenia się w ramach wszystkich form kształcenia dorosłych oraz dostosowanie ich do potrzeb szerokiego społeczeństwa
 • poprawę oferty kształcenia dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji określonych w unijnych ramach (2018), w tym w zakresie podstawowych umiejętności (umiejętność czytania i pisania, umiejętność rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowe) i innych umiejętności życiowych
 • budowanie zdolności organizacji kształcenia dorosłych i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji dorosłych do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności
 • zwiększenie uczestnictwa dorosłych w każdym wieku oraz niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego w procesie kształcenia dorosłych, w szczególności przez wspieranie udziału organizacji pracujących z osobami uczącymi się będącymi w niekorzystnej sytuacji, mniejszych organizacji kształcenia dorosłych, organizacji po raz pierwszy korzystających z programu i organizacji mniej doświadczonych, a także społecznościowych organizacji oddolnych

Kryteria kwalifikacyjne

Kto może złożyć wniosek?

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:

 1. Organizacje zapewniające podstawowe lub ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe
 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 3. Przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne zajmujące się organizacją szkoleń, ich prowadzeniem lub w inny sposób pracą z osobami uczącymi się i uczniami zawodu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

W dziedzinie edukacji szkolnej:

 1. Szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim1
 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej

W dziedzinie edukacji dorosłych:

 1. Organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych2
 2. Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych

Definicje i zasady obowiązujące we wszystkich trzech obszarach

Kwalifikowalność organizacji w ramach warunku 1 będzie ustalana w oparciu o zapewniane przez nie programy i działania edukacyjne. Organizacja może kwalifikować się w większej liczbie obszarów, jeżeli zapewnia różne programy i działania edukacyjne.

 • Właściwy organ krajowy w każdym kraju określi:
 • programy i działania edukacyjne, które umożliwiają organizacjom spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych w ramach warunku 1, oraz
 • organizacje spełniające kryteria kwalifikacyjne w ramach warunku 2.

Mające zastosowanie definicje oraz przykłady kwalifikujących się organizacji zostaną opublikowane na stronie internetowej odpowiedzialnej agencji narodowej.

Kraje uprawnione

Organizacje składające wnioski muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do agencji narodowej kraju, w którym organizacja składająca wniosek ma siedzibę.

Termin składania wniosków

19 października godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Standardy jakości Erasmus

Wnioskodawcy ubiegający się o akredytację w programie Erasmus muszą spełniać standardy jakości Erasmus przedstawione na stronie internetowej Europy: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Standardy jakości Erasmus mogą być uaktualniane w okresie obowiązywania akredytacji. W takim przypadku przed złożeniem wniosku o kolejną dotację akredytowane organizacje zostaną poproszone o wyrażenie na nie zgody.

Liczba wniosków

Organizacja może złożyć jeden wniosek w każdym z trzech obszarów objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków: kształcenie dorosłych, kształcenie i szkolenie zawodowe i edukacja szkolna. Organizacje składające wniosek w co najmniej dwóch obszarach muszą złożyć oddzielne wnioski dla każdego z nich.

Organizacje, które uzyskały już akredytację w programie Erasmus, nie mogą ubiegać się o nową akredytację w tej samej dziedzinie.

Rodzaje wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski w charakterze organizacji indywidualnej lub jako koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności. Nie ma możliwości ubiegania się o oba rodzaje akredytacji w tym samym obszarze.

Akredytacja w programie Erasmus dla koordynatorów konsorcjum realizującego projekty mobilności

Konsorcjum realizujące projekty mobilności jest grupą organizacji z tego samego kraju realizującą działania w zakresie mobilności w ramach wspólnego planu Erasmus. Każde konsorcjum realizujące projekty mobilności jest koordynowane przez jedną główną organizację: koordynatora konsorcjum realizującego projekty mobilności, który uzyskał akredytację w programie Erasmus.

Koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności może sam organizować działania (tak samo jak każda organizacja, która uzyskała indywidualną akredytację), a ponadto może tworzyć możliwości w zakresie mobilności dla innych organizacji członkowskich należących do ich konsorcjum. Akredytacja członków konsorcjum w programie Erasmus nie jest wymagana.

Organizacje składające wniosek o akredytację w charakterze koordynatora konsorcjum realizującego projekty mobilności będą zobowiązane do opisania we wniosku celu i planowanego składu ich konsorcjum. Wszystkie organizacje, których udział planuje się w konsorcjum, muszą pochodzić z tego samego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem, co koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności. Na obecnym etapie nie jest jednak wymagany dokładny wykaz członków konsorcjum. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z kryteriami kwalifikowalności dla akredytowanych projektów mobilności w danym obszarze.

Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących akredytowanych projektów mobilności.

Organizacje wspierające

Wszelkie organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia mogą uczestniczyć jako organizacje wspierające akredytowanych beneficjentów. Rola i obowiązki organizacji wspierających muszą być oficjalnie określone między nimi a akredytowaną organizacją (w tym w przypadkach, gdy organizacja wspierająca jest jednocześnie członkiem konsorcjum realizującym projekty mobilności, na którego czele stoi beneficjent mający otrzymać wsparcie). Wszelki wkład organizacji wspierających musi być zgodny ze standardami jakości Erasmus.

Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą mieć wystarczające zdolności operacyjne i zawodowe, aby zrealizować proponowany plan Erasmus, w tym co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy wniosek, oraz, w przypadku koordynatora konsorcjum realizującego projekty mobilności, odpowiednią zdolność do koordynowania konsorcjum.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych kryteriów zdolności operacyjnej i tych szczegółowych wymogów dla wnioskodawców ubiegających się o akredytację, należy zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria wykluczające

Wnioskodawcy muszą złożyć podpisane oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w kryteriach wykluczających wymienionych w części C niniejszego przewodnika, że przedłożony plan Erasmus zawiera oryginalne treści autorstwa organizacji składającej wniosek oraz że za sporządzenie wniosku nie zapłacono żadnym innym organizacjom ani osobom zewnętrznym.

Jednocześnie wnioskodawcy są uprawnieni i zachęcani do zwracania się o doradztwo w zakresie polityki do odpowiednich organów i ekspertów ds. edukacji lub do wymiany dobrych praktyk z podobnymi organizacjami, które mają więcej doświadczeń w ramach programu Erasmus+. Wnioskodawcy ubiegający się o rolę koordynatora konsorcjum w ramach projektu mobilności mogą konsultować się z potencjalnymi członkami konsorcjum przy sporządzaniu wniosku. Wnioskodawcy mogą poprzeć swój wniosek dokumentami strategicznymi istotnymi dla swego planu Erasmus, takimi jak strategia umiędzynarodowienia lub strategia opracowana przez ich organy nadzoru lub jednostki koordynujące.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Wnioski będą ocenione oddzielnie w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Jakość wniosków zostanie oceniona przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 70 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z czterech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Istotność - (maksymalny wynik: 10 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie, działalność i grupa docelowa osób uczących się wnioskodawcy są adekwatne do dziedziny, której dotyczy wniosek, celów niniejszego zaproszenia oraz rodzaju wniosku (organizacja indywidualna lub koordynator konsorcjum).
 • Ponadto w przypadku koordynatorów konsorcjum:  
  • profil planowanych członków konsorcjum odpowiada celom konsorcjum określonym we wniosku, obszarowi wniosku i celom niniejszego zaproszenia do składania wniosków
  • utworzenie konsorcjum stanowi dla jego członków wyraźną wartość dodaną w odniesieniu do celów niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Plan Erasmus: Cele - (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • proponowany plan Erasmus jest zgodny z celami niniejszego zaproszenia do składania wniosków
 • cele proponowane w ramach planu Erasmus odnoszą się do potrzeb organizacji składającej wniosek, jej personelu i osób uczących się w jasny i konkretny sposób 
  • w przypadku koordynatorów konsorcjum niniejsze kryterium ma zastosowanie do całego planowanego konsorcjum i wymaga, aby cele planu Erasmus były spójne z celem konsorcjum określonym we wniosku
 • proponowane cele planu Erasmus i harmonogram ich realizacji są realistyczne i wystarczająco ambitne, aby organizacja (konsorcjum) na nich skorzystała
 • proponowane środki służące monitorowaniu i ocenie postępów w realizacji celów planu Erasmus są właściwe i konkretne
 • jeżeli wnioskodawca dołączył dokumenty strategiczne do wniosku: istnieje wyraźne wyjaśnienie związku między proponowanym planem Erasmus a załączonymi dokumentami

Plan Erasmus: Działania - (maksymalny wynik: 20 punktów)

Zakres, w jakim:

 • proponowana liczba uczestników działań w zakresie mobilności jest proporcjonalna do wielkości i doświadczenia organizacji składającej wniosek 
  • w przypadku koordynatorów konsorcjum zostanie wzięta pod uwagę planowana wielkość konsorcjum
 • proponowana liczba uczestników działań w zakresie mobilności jest realistyczna i właściwa dla realizacji celów określonych w planie Erasmus
 • profile planowanych uczestników odpowiadają obszarowi wniosku, proponowanemu planowi Erasmus oraz celom niniejszego zaproszenia do składania wniosków
 • w stosownych przypadkach i jeżeli wnioskodawca planuje zorganizować działania w zakresie mobilności dla osób uczących się: zakres zaangażowania osób o mniejszych szansach

Plan Erasmus: Zarządzanie - (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wnioskodawca zaproponował konkretne sposoby zastosowania podstawowych zasad akredytacji w programie Erasmus opisanych w standardach jakości Erasmus;
 • wnioskodawca zaproponował jasny i kompletny podział zadań zgodnie ze standardami jakości Erasmus;
 • wnioskodawca przeznaczył odpowiednie środki na zarządzanie działaniami w ramach programu zgodnie ze standardami jakości Erasmus;
 • istnieje odpowiednie zaangażowanie na szczeblu kierownictwa organizacji;
 • określono odpowiednie środki w celu zapewnienia ciągłości działań w ramach programu w przypadku zmian personalnych lub kierownictwa organizacji składającej wniosek;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i logiczne kroki w celu uwzględnienia wyników działań w zakresie mobilności w ramach regularnej pracy organizacji; 
  • w przypadku koordynatorów konsorcjum niniejsze kryterium ma zastosowanie do całego planowanego konsorcjum.

Maksymalna liczba przyznanych akredytacji w programie Erasmus

W krajach, w których zainteresowanie akredytacją w programie Erasmus jest bardzo duże, agencja narodowa może ustalić maksymalną liczbę przyznanych akredytacji. Decyzja ta zostanie podjęta oddzielnie w odniesieniu do każdego z trzech obszarów i opublikowana na stronie internetowej agencji narodowej wraz z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków.

 • Jeżeli agencja narodowa nie ustali maksymalnej liczby zatwierdzonych akredytacji w danym obszarze, zatwierdzone zostaną wszystkie wnioski spełniające minimalne kryteria określone w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków.
 • Jeżeli agencja narodowa ustala maksymalną liczbę zatwierdzonych akredytacji w danym obszarze, zostanie sporządzona lista rankingowa wniosków spełniających minimalne kryteria. Akredytacje będą przyznawane począwszy od wniosku, który uzyskał najwyższą ocenę punktową, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby akredytacji. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek zostanie oceniony tak samo pod względem liczby otrzymanych punktów, maksymalna liczba przyznanych akredytacji zostanie zwiększona w celu uwzględnienia wszystkich wniosków z taką liczbą punktów.

Okres ważności

Akredytacja w programie Erasmus jest przyznawana na cały okres programowania do 2027 r. Aby zapewnić realistyczne planowanie, przedłożony plan Erasmus będzie obejmował krótszy okres od dwóch do pięciu lat i będzie okresowo aktualizowany.

W przypadku gdy akredytacja w programie Erasmus byłaby wymagana do udziału w jakimkolwiek działaniu po zakończeniu okresu programowania 2021–2027, agencja narodowa może przedłużyć obowiązywanie akredytacji na warunkach określonych przez Komisję Europejską.

Akredytacja może zostać cofnięta w każdym momencie, w przypadku gdy organizacja przestanie istnieć lub w drodze porozumienia między agencją narodową a akredytowaną organizacją.

Agencja narodowa lub akredytowana organizacja może jednostronnie cofnąć akredytację, jeżeli w okresie co najmniej trzech lat nie złożono żadnych wniosków o finansowanie na podstawie tej akredytacji.

Sprawozdawczość, monitorowanie i zapewnianie jakości

Sprawozdania końcowe na koniec każdej umowy o udzielenie dotacji

Na koniec każdej umowy o udzielenie dotacji zatwierdzonej w ramach akredytacji w programie Erasmus akredytowana organizacja przedstawi końcowe sprawozdanie na temat zrealizowanych działań i celów.

Sprawozdania okresowe z działań akredytowanej organizacji

Na podstawie treści zatwierdzonego planu Erasmus i co najmniej raz na pięć lat, akredytowane organizacje będą zobowiązane do:

 • złożenia sprawozdania na temat sposobu zapewnienia zgodności ze standardami jakości Erasmus
 • złożenia sprawozdania na temat postępów w realizacji celów planu Erasmus
 • aktualizacji swojego planu Erasmus

Agencja narodowa może zwrócić się o przedłożenie jej sprawozdania okresowego dotyczącego jednocześnie wszystkich elementów wymienionych powyżej albo osobno poszczególnych elementów.

Agencja narodowa może podjąć decyzję o zastąpieniu dowolnego sprawozdania okresowego zorganizowaną wizytą kontrolną.

Na podstawie wyników działalności akredytowanej organizacji stwierdzonych w sprawozdaniach, podczas monitorowania i kontroli zapewnienia jakości lub w wyniku istotnych zmian w organizacji agencja narodowa może zmienić liczbę i harmonogram sprawozdań okresowych.

Ponadto akredytowane organizacje mogą dobrowolnie złożyć wniosek o aktualizację swojego planu Erasmus. W oparciu o tok rozumowania organizacji agencja narodowa podejmie decyzję, czy aktualizacja jest uzasadniona. Aktualizacja planu Erasmus może obejmować wniosek o zmianę akredytacji indywidualnej organizacji na akredytację koordynatora konsorcjum realizującego projekty mobilności lub odwrotnie.

Monitorowanie i kontrole

Agencja narodowa może organizować kontrole formalne, wizyty monitorujące lub inne działania w celu śledzenia postępów i wyników akredytowanych organizacji, zapewnienia przestrzegania uzgodnionych standardów jakości oraz zapewnienia wsparcia.

Kontrole formalne mogą mieć formę kontroli dokumentacji lub wizyt w akredytowanych organizacjach, u członków konsorcjum, organizacji wspierających i we wszelkich innych miejscach, w których odbywają się odpowiednie działania. Agencja narodowa może zwrócić się o pomoc do agencji narodowych w innych krajach w celu sprawdzenia i monitorowania prowadzonych tam działań.

Po otrzymaniu sprawozdania lub po przeprowadzeniu działań monitorujących agencja narodowa przekaże informacje zwrotne akredytowanej organizacji. Agencja narodowa może również udzielić akredytowanej organizacji obowiązkowych instrukcji lub porad dotyczących sposobu poprawienia wyników ich działalności.

W przypadku nowo akredytowanych wnioskodawców, organizacji wysokiego ryzyka lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i terminów agencji narodowej, bardzo słabych wyników stwierdzonych w sprawozdaniach, podczas monitorowania i kontroli zapewnienia jakości lub w przypadku poważnego naruszenia przepisów programu (w tym w innym działaniu), agencja narodowa może zastosować następujące działania naprawcze:

 • Obserwacja: agencja narodowa może obniżyć poziom finansowania, który akredytowana organizacja może stosować w odniesieniu do działań wymagających akredytacji w programie Erasmus.

Nowo akredytowane organizacje mogą być poddawane obserwacji, jeżeli podczas kontroli zdolności operacyjnej zostanie stwierdzone ryzyko niskiej jakości realizacji działań lub jeżeli osoby oceniające wniosek wykażą poważne uchybienia w planie Erasmus wnioskodawcy.

 • Zawieszenie: organizacje zawieszone nie mogą ubiegać się o finansowanie w ramach realizacji działań, w przypadku których wymagana jest akredytacja w programie Erasmus. W wyniku zawieszenia akredytacji agencja narodowa może również rozwiązać niektóre lub wszystkie bieżące umowy o udzielenie dotacji.

Okres obserwacji lub zawieszenia będzie trwał do chwili stwierdzenia przez agencję narodową, że warunki i wymogi jakościowe określone w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków zostały ponownie spełnione oraz że akredytowana organizacja rozwiązała problem słabych wyników.

Organizacje objęte zawieszeniem lub obserwacją nie mogą ubiegać się o nową akredytację w tym samym obszarze.

W przypadku stałego nieprzestrzegania instrukcji i terminów agencji narodowej, bardzo słabych wyników lub powtarzającego się lub poważnego naruszenia przepisów programu (w tym w innym działaniu), agencja narodowa może cofnąć akredytację.

Uznanie doskonałości

Uznanie dla akredytowanych organizacji uzyskujących najlepsze wyniki wyrażone będzie przez przyznawanie im znaków doskonałości.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków znak doskonałości zostanie przyznany posiadaczom Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i którzy uzyskali średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie sprawozdania końcowe dotyczące projektów Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Przyznane znaki doskonałości będą ważne przez trzy lata.

Warunki przyznawania znaków doskonałości nowo akredytowanym organizacjom we wszystkich trzech dziedzinach zostaną określone w przyszłych zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu Erasmus+.

 • 1 W tym organizacje zapewniające wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem. Szkoły o specjalnym statusie nadzorowane przez władze krajowe innego kraju (np. lycée français lub szkoły niemieckie) składają wnioski do agencji narodowej w kraju sprawującym nadzór. Aby uzyskać dokładne informacje w każdym przypadku, należy skontaktować się z agencją narodową w państwie przyjmującym lub w państwie właściwej władzy krajowej.
 • 2 Bez uszczerbku dla definicji ustanowionych przez właściwą władzę krajową organizacje zapewniające kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłym słuchaczom są zazwyczaj uznawane za organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, a nie za organizacje kształcenia dorosłych. Więcej informacji dotyczących mających zastosowanie definicji można znaleźć na stronie internetowej agencji narodowej danego kraju.
Tagged in:  Vocational education and training Adult education School education