Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Część C – Informacje dla wnioskodawców

Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, którzy zamierzają złożyć wniosek dotyczący projektu w celu uzyskania wsparcia finansowego z UE w ramach programu Erasmus+, są proszeni o dokładne zapoznanie się z tą częścią opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej[1] (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym UE”).

Wszystkie postanowienia umowne i przepisy finansowe mające zastosowanie do przyznanych dotacji przedstawiono we wzorach umów o udzielenie dotacji, które udostępniono na stronach internetowych Komisji Europejskiej lub agencji narodowych Erasmus+, a także w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe” na potrzeby Agencji Wykonawczej[2]. W przypadku rozbieżności z informacjami przedstawionymi w niniejszym przewodniku postanowienia wzorów umów o udzielenie dotacji są nadrzędne względem przepisów części C.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1. Rozporządzenie finansowe UE jest dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN

  2. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home