Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży

Akredytacje Erasmus są narzędziem dla organizacji, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę i które planują regularne wdrażanie działań w zakresie mobilności edukacyjnej.

Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży zapewnia uproszczony dostęp do możliwości w ramach akcji kluczowej 1 – działań w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie młodzieży.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do określenia swoich bardziej długoterminowych celów i planów w zakresie działań, które mają być wspierane ze środków programu Erasmus, oczekiwanych korzyści oraz ich podejścia do zarządzania projektami. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży potwierdza, że wnioskodawca dysponuje odpowiednimi i skutecznymi procedurami i środkami umożliwiającymi realizację wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej zgodnie z planem i wykorzystanie ich w działaniach na rzecz młodzieży.

Cele akcji

Akredytacja w programie ERASMUS w dziedzinie młodzieży ma następujące cele:

 • zwiększanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi w drodze pozaformalnych i nieformalnych działań w zakresie mobilności edukacyjnej,
 • wzmacnianie pozycji młodzieży, jej aktywnej postawy obywatelskiej i uczestnictwa w życiu demokratycznym,
 • Podnoszenie jakości pracy z młodzieżą na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym przez budowanie zdolności organizacji działających w dziedzinie młodzieży oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą;
 • promowanie włączenia społecznego i różnorodności, dialogu międzykulturowego oraz solidarności, równych szans i praw człowieka wśród młodych ludzi w Europie.

Dostęp do finansowania dla wnioskodawców, których wnioski zostały zaakceptowane

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces akredytacji Erasmus w dziedzinie młodzieży, uzyskają uproszczony dostęp do następujących możliwości finansowania w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie młodzieży:

 • Projekty mobilności osób młodych – wymiany młodzieży
 • projekty w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą

Coroczne zaproszenie do składania wniosków o finansowanie projektów akredytowanych przedstawiono w sekcji „Możliwości w zakresie mobilności dla akredytowanych organizacji Erasmus w dziedzinie młodzieży”.

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Następujące rodzaje organizacji kwalifikują się do złożenia wniosku:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Organizacje składające wnioski muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do agencji narodowej kraju, w którym organizacja składająca wniosek ma siedzibę.

Termin składania wniosków

1 października godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Standardy jakości Erasmus w Dziedzinie Młodzieży

Wnioskodawcy ubiegający się o akredytację w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży muszą spełniać standardy jakości programu Erasmus w dziedzinie młodzieży przedstawione na stronie internetowej Europa:Standardy jakości Erasmus+ w dziedzinie młodzieży – projekty mobilności – Młodzież | Erasmus+ (europa.eu)

Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą mieć wystarczające zdolności operacyjne i zawodowe, aby zrealizować proponowany plan, w tym co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie w realizacji działań w dziedzinie młodzieży.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ogólnych kryteriów zdolności operacyjnej i tych szczegółowych wymogów dla wnioskodawców ubiegających się o akredytację, należy zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria wykluczenia

Wnioskodawcy muszą złożyć podpisane oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w kryteriach wykluczenia wymienionych w części C niniejszego przewodnika, że przedłożony wniosek zawiera oryginalne treści autorstwa organizacji składającej wniosek oraz że za sporządzenie wniosku nie zapłacono żadnym innym organizacjom ani osobom zewnętrznym.

Kryteria przyznania dofinansowania

Jakość wniosków zostanie oceniona przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów przyznania akredytacji i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 70 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Istotność - (maksymalnie 20 punktów)

Istotność organizacji w stosunku do dziedziny młodzieży i celów działania pod względem:

 • celów i zasad organizacji;
 • grup docelowych organizacji;
 • regularnej działalności organizacji;
 • doświadczenia organizacji w dziedzinie młodzieży.
 • Wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Rozwój strategiczny - (maksymalnie 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wyznaczone cele są istotne i zgodne z celami Akcji i przyczyniają się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży;
 • planowane działania są odpowiednie do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb i osiągnięcia określonych celów;
 • planowane działania przynoszą rzeczywistą korzyść organizacji, uczestnikom, organizacjom uczestniczącym i mają potencjalnie szerszy wpływ (np. na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i transnarodowym);
 • cele i planowane działania łączą się z regularną pracą i działalnością organizacji;
 • organizacja przyczynia się do realizacji strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności programu „Erasmus+”;
 • działania organizacji obejmują przynajmniej jedną podstawową zasadę (zrównoważenie środowiskowe i odpowiedzialność, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus+, komponenty wirtualne).

Jakość zarządzania i koordynacji - (maksymalnie 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele, planowane działania i liczba uczestników są jasne i realistyczne w odniesieniu do zasobów ludzkich i organizacji wewnętrznej wnioskodawcy;
 • podejście partnerskie jest zrównoważone i skuteczne oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie do wprowadzenia nowych i mniej doświadczonych organizacji;
 • środki mające na celu zapewnienie jakości działań oraz bezpieczeństwa i ochrony uczestników są odpowiednie;
 • stosowana jest zasada aktywnego uczestnictwa młodzieży oraz planowane jest zaangażowanie uczestników na wszystkich etapach działań;
 • środki, mające na celu zapewnienie solidnego wymiaru edukacyjnego – takie jak wspieranie refleksji dotyczącej efektów uczenia się oraz identyfikacji i dokumentowania tych efektów – są odpowiednie;
 • metody pomiaru postępów organizacji w osiąganiu jej celów (monitorowanie i ocena) oraz zarządzania ryzykiem są odpowiednie i skuteczne;
 • środki mające na celu dzielenie się wynikami projektu w organizacjach uczestniczących i poza nimi są odpowiednie i skuteczne.

Maksymalna liczba przyznanych akredytacji w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży

W krajach, w których zainteresowanie akredytacją w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży jest bardzo duże, agencja narodowa może ustalić maksymalną liczbę przyznanych akredytacji. Decyzja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej agencji narodowej wraz z tym zaproszeniem do składania wniosków.

Jeżeli agencja narodowa nie ustali maksymalnej liczby zatwierdzonych akredytacji, zatwierdzone zostaną wszystkie wnioski spełniające kryteria określone w tym zaproszeniu do składania wniosków.

Jeżeli agencja narodowa ustala maksymalną liczbę zatwierdzonych akredytacji, zostanie sporządzona lista rankingowa wniosków spełniających minimalne kryteria. Akredytacje będą przyznawane począwszy od wniosku, który uzyskał najwyższą ocenę punktową, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby akredytacji. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek zostanie oceniony tak samo pod względem liczby otrzymanych punktów, maksymalna liczba przyznanych akredytacji zostanie zwiększona w celu uwzględnienia wszystkich wniosków z taką liczbą punktów.

Okres ważności

Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży jest przyznawana na cały okres programowania do 2027 r. pod warunkiem regularnego monitorowania i ciągłej zgodności z wymogami akredytacji i instrukcjami wydanymi przez agencję narodową. Aby zapewnić realistyczne planowanie, plan działań przedłożony w ramach wniosku może obejmować okres od trzech do czterech lat i być okresowo aktualizowany, jak wyjaśniono w sekcji następnej.

W przypadku gdy akredytacja w programie Erasmus byłaby wymagana do udziału w jakimkolwiek działaniu po zakończeniu okresu programowania 2021–2027, agencja narodowa może przedłużyć obowiązywanie akredytacji na warunkach określonych przez Komisję Europejską.

Akredytacja może zostać cofnięta w każdym momencie, w przypadku gdy organizacja przestanie istnieć lub w drodze porozumienia między agencją narodową a akredytowaną organizacją. Agencja narodowa może jednostronnie cofnąć akredytację na warunkach opisanych w punkcie „Sprawozdawczość, monitorowanie i zapewnianie jakości”. Jednostronne cofnięcie akredytacji przez akredytowaną organizację jest możliwe tylko wtedy, gdy przez co najmniej trzy kolejne lata akredytacja nie była wykorzystywana do składania wniosków o akredytowane projekty mobilności.

Brak możliwości przenoszenia

Akredytacji nie można przekazywać między organizacjami. W drodze wyjątku w przypadku zmian strukturalnych w akredytowanej organizacji (np. podzielenie, połączenie, zmiana podmiotu prawnego, statutu lub własności) agencja narodowa może przekazać akredytację jednej organizacji będącej następcą prawnym na podstawie uzasadnionego wniosku.

Sprawozdawczość, monitorowanie i zapewnianie jakości

Sprawozdania końcowe na koniec każdej umowy o udzielenie dotacji

Na koniec każdej umowy o udzielenie dotacji zatwierdzonej w ramach akredytacji w programie Erasmus w dziedzinie młodzieży akredytowana organizacja przedstawi sprawozdanie końcowe1  na temat zrealizowanych działań i celów, jak określono w obowiązującej umowie o udzielenie dotacji.

Sprawozdanie z działań akredytowanej organizacji

Co najmniej raz w okresie obowiązywania akredytacji organizacje będą zobowiązane do:

 • złożenia sprawozdania na temat postępów w osiąganiu celów;
 • złożenia sprawozdania na temat sposobu zapewnienia zgodności ze standardami jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży;
 • aktualizacji swojego planu działania.

Agencja narodowa może zwrócić się o przedłożenie jej sprawozdania okresowego dotyczącego jednocześnie wszystkich elementów wymienionych powyżej albo osobno poszczególnych elementów.

Agencja narodowa może podjąć decyzję o zastąpieniu wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie celów i standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży wizytą monitorującą.

Na podstawie wyników działalności akredytowanej organizacji stwierdzonych w sprawozdaniach, podczas monitorowania i kontroli zapewnienia jakości lub w wyniku istotnych zmian w organizacji agencja narodowa może zmienić liczbę i harmonogram sprawozdań okresowych.

Ponadto akredytowane organizacje mogą dobrowolnie złożyć wniosek o aktualizację swojej akredytacji. W oparciu o argumentację organizacji agencja narodowa zdecyduje, czy aktualizacja jest uzasadniona i dopuszczalna.

Monitorowanie i kontrole

Agencja narodowa może organizować wizyty monitorujące, kontrole formalne lub inne działania w celu śledzenia postępów i wyników akredytowanych organizacji, oceny przestrzegania uzgodnionych standardów jakości oraz zapewnienia wsparcia.

Kontrole formalne mogą mieć formę kontroli dokumentacji lub wizyt w organizacji i we wszelkich innych miejscach, w których mają lub miały miejsce działania. Agencja narodowa może zwrócić się o pomoc do agencji narodowych lub ekspertów zewnętrznych w innych krajach w celu sprawdzenia i monitorowania prowadzonych tam działań.

Zapewnianie jakości

Po otrzymaniu sprawozdania lub po przeprowadzeniu działań monitorujących agencja narodowa przekaże informacje zwrotne akredytowanym organizacjom. Agencja narodowa może również udzielić akredytowanej organizacji obowiązkowych instrukcji lub porad dotyczących sposobu poprawienia wyników ich działalności.

Działania naprawcze

W przypadku nowo akredytowanych wnioskodawców, organizacji wysokiego ryzyka lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji i terminów agencji narodowej, bardzo słabych wyników stwierdzonych w sprawozdaniach, podczas monitorowania i kontroli zapewnienia jakości lub w przypadku poważnego naruszenia przepisów programu (w tym w innym działaniu), agencja narodowa może zastosować następujące działania naprawcze:

 • Obserwacja: agencja narodowa może obniżyć poziom finansowania, który akredytowana organizacja może stosować w odniesieniu do działań wymagających akredytacji w programie Erasmus. Nowo akredytowane organizacje mogą być poddane obserwacji, jeżeli podczas kontroli zdolności operacyjnej zostanie stwierdzone ryzyko niskiej jakości realizacji działań.
 • Zawieszenie: organizacje zawieszone nie mogą ubiegać się o finansowanie w ramach realizacji działań, w przypadku których wymagana jest akredytacja w programie Erasmus. W wyniku zawieszenia akredytacji agencja narodowa może również rozwiązać niektóre lub wszystkie bieżące umowy o udzielenie dotacji.

Okres obserwacji lub zawieszenia będzie trwał do chwili stwierdzenia przez agencję narodową, że warunki i wymogi jakościowe określone w zaproszeniu do składania wniosków zostały ponownie spełnione oraz że akredytowana organizacja rozwiązała problem słabych wyników.

Organizacje objęte zawieszeniem lub obserwacją nie mogą ubiegać się o nową akredytację.

W przypadku stałego nieprzestrzegania instrukcji i terminów agencji narodowej, bardzo słabych wyników lub powtarzającego się lub poważnego naruszenia przepisów programu (w tym w innym działaniu), agencja narodowa może cofnąć akredytację. Akredytacja może również zostać cofnięta w każdym momencie, w przypadku gdy organizacja przestanie istnieć lub w drodze porozumienia między agencją narodową a akredytowaną organizacją. Agencja narodowa lub akredytowana organizacja może jednostronnie cofnąć akredytację, jeżeli w okresie co najmniej trzech kolejnych lat nie złożono żadnych wniosków o finansowanie na podstawie tej akredytacji.

 • 1 Dla celów zarządzania dotacjami sprawozdanie to jest określane jako sprawozdanie końcowe. ↩ back
Tagged in:  Youth