Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak wysłać zgłoszenie?

<p>Program Erasmus+ oferuje organizacjom i osobom fizycznym różne możliwości. Procedura przygotowania i składania wniosku może wyglądać inaczej w zależności od tego, której części programu będzie dotyczyć zgłoszenie. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi etapami procesu zgłoszeniowego: </p>

Przed wypełnieniem zgłoszenia: 

Ogólne zaproszenie do składania wniosków

Co roku publikowane jest ogólne zaproszenie do składania wniosków, które jest skierowane do organizacji i osób prowadzących działania w dziedzinie kształcenia, szkolenia, pracy z młodzieżą i sportu. W zaproszeniu można znaleźć cele programu, przegląd możliwych działań, kryteria kwalifikowalności potencjalnych podmiotów, budżet i czas trwania projektów oraz terminy nadsyłania zgłoszeń w odniesieniu do każdego działania („akcji”). Najnowsze zaproszenie do składania wniosków znajduje się na stronie dotyczącej zaproszeń. Niektóre dodatkowe, specjalne zaproszenia do składania wniosków są publikowane na szczeblu scentralizowanym na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Przewodnik po programie

Bardziej szczegółowy przegląd warunków i wymogów dotyczących działań, o udział w których można się ubiegać w ramach ogólnego zaproszenia do składania wniosków, znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+. Jest to kluczowy dokument dla każdego, kto zamierza złożyć wniosek. Jest on dostępny online, można go również pobrać w formacie PDF. 

Kto może wziąć udział w programie?

Oferta programu Erasmus+ jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do różnego rodzaju organizacji. Kryteria uczestnictwa różnią się w zależności od kraju i rodzaju projektu. Kraje, które mogą wziąć udział w programie, dzielą się na dwie główne kategorie: 

  • Kraje objęte programem: mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach programu Erasmus+.
  • Kraje partnerskie: mogą uczestniczyć w niektórych działaniach objętych programem, z zastrzeżeniem określonych kryteriów lub warunków.

Więcej informacji na temat kwalifikujących się krajów można znaleźć w odpowiedniej części Przewodnika po programie Erasmus+

Rejestracja 

Organizacje, które zamierzają się zarejestrować, muszą najpierw uzyskać EU login. System uwierzytelniania EU Login (wcześniej zwany ECAS) jest przeznaczony do uwierzytelniania tożsamości użytkowników w wielu różnych systemach informacyjnych Komisji. 

Miejsce dokonania rejestracji będzie zależeć od tego, czy działaniem, w którym dana organizacja chciałaby uczestniczyć, zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), czy też agencja krajowa

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rejestracja organizacji

Osoby fizyczne, które chciałyby się zgłosić do udziału w programie, muszą zwrócić się w tej sprawie do organizacji, do której należą (np. swojej uczelni).

Zarządzanie

Programem Erasmus+ zarządzają Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), szereg agencji krajowych we wszystkich krajach uczestniczących w programie oraz biura krajowe w niektórych krajach partnerskich.

Działaniami scentralizowanymi zarządzają na szczeblu europejskim Komisja Europejska i jej Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli („agencja wykonawcza”). Scentralizowane projekty są większe i bardziej strategiczne; służą rozwiązaniu konkretnych problemów w całej Europie.

Działaniami zdecentralizowanymi zarządzają bezpośrednio agencje krajowe, które znajdują się w każdym państwie uczestniczącym w programie, lub biura krajowe programu Erasmus+ poza granicami UE. Większość tych projektów będzie realizowana na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym i będzie koncentrować się na wymianie między krajami. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządzanie

Możliwości

Osoby fizyczne

Erasmus+ umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie doświadczenia w najróżniejszych instytucjach i organizacjach z różnych krajów. Sprawdź, jakie możliwości są dostępne dla osób fizycznych, takich jak studenci, kadra, stażyści, nauczyciele, młodzież i osoby pracujące z młodzieżą. 

Organizacje

Oferta Erasmusa+ jest skierowana do szerokiego wachlarza organizacji, w tym uczelni wyższych, szkół, organizatorów kształcenia i szkolenia, ośrodków analitycznych, organizacji badawczych i firm prywatnych. Więcej informacji o ofertach dla organizacji

Proces składania wniosków

W zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy.

Zwykle będzie to formularz online. W szczegółowych wskazówkach wyjaśniono krok po kroku, jak korzystać z tego formularza. 

W przypadku zdecentralizowanych działań, którymi zarządzają agencje krajowe, należy skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie Erasmus+ Applications.

W przypadku scentralizowanych działań, którymi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), informacje o formularzach zgłoszeniowych i procedurach naboru są dostępne na stronie EACEA.

Po złożeniu wniosku

Więcej informacji na temat oceny i sprawdzenia wniosku można znaleźć w Przewodniku po programie, w części C pt. Informacje dla wnioskodawców.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens