Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosariusz - Powszechnie stosowane terminy

Agencja narodowa

Wyznaczony organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją programu na szczeblu krajowym wpaństwie członkowskim lub wpaństwie trzecim stowarzyszonym zProgramem. Wkażdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

Akredytacja

Proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie wramach akcji programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji.

Beneficjent

Gdy projekt zostanie zatwierdzony na potrzeby dofinansowania wramach Erasmus+, organizacja składająca wniosek staje się beneficjentem po podpisaniu umowy zagencją narodową lub agencją wykonawczą, która wybrała projekt. Jeżeli wniosek został złożony wimieniu innych uczestniczących instytucji, partnerzy mogą stać się współbeneficjentami dofinansowania.

Błąd pisarski

Drobne błędy popełnione nieumyślnie, które wpływają na zmianę wtreści/wymowę dokumentu, np. błąd typograficzny (literówka) lub nieumyślne dodanie lub pominięcie wyrazu, zdania lub rysunku/wykresu.

Doskonalenie zawodowe

Proces zwiększania możliwości zawodowych uczestników (osób uczących się ikadry) poprzez rozwijanie kompetencji iwiedzy fachowej oraz nabywanie nowych umiejętności, które zwykle określa się wanalizie potrzeb rozwojowych. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie rodzaje możliwości uczenia się, od zorganizowanych szkoleń iseminariów po możliwości nieformalnego uczenia się.

Efekty kształcenia

Określenie, co uczestnik wie, rozumie ijest wstanie zrobić po zakończeniu procesu uczenia się, ujęte wkategoriach wiedzy, umiejętności ikompetencji.

ESCO (europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji izawodów)

Określa iklasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje izawody, które są istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia iszkoleń. Jest dostępna w25 językach europejskich. Klasyfikacja ta zawiera opis profili zawodów, pokazując relacje między zawodami, umiejętnościami, kompetencjami ikwalifikacjami. Klasyfikację ESCO opracowano wotwartym formacie informatycznym ikażdy może korzystać zniej nieodpłatnie.

Europass

Platforma internetowa Europass, będąca działaniem wramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności, dostarcza osobom fizycznym iorganizacjom internetowe narzędzia iinformacje dotyczące możliwości zzakresu uczenia się, ram kwalifikacji isamych kwalifikacji, wytycznych, gromadzenia informacji na temat umiejętności, narzędzia samooceny oraz dokumentację umiejętności ikwalifikacji, atakże dostęp do możliwości zzakresu uczenia się izatrudnienia.

Platforma Europass oferuje również narzędzia ioprogramowanie wspierające referencje uwierzytelnione cyfrowo za pośrednictwem europejskich poświadczeń cyfrowych wdziedzinie uczenia się, jak zapowiedziano wPlanie działania wdziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma zapewnia wzajemne powiązanie zkrajowymi źródłami danych dotyczącymi możliwości zzakresu uczenia się oraz krajowymi bazami danych lub rejestrami dotyczącymi kwalifikacji.

Europejska organizacja pozarządowa

Do celów niniejszego programu są to organizacje pozarządowe, które działają za pośrednictwem formalnie uznanej struktury złożonej zeuropejskiego organu/sekretariatu ustanowionego zgodnie zprawem od co najmniej roku wpaństwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym zProgramem oraz zkrajowych organizacji/oddziałów w co najmniej dziewięciu państwach członkowskich UE ipaństwach trzecich stowarzyszonych zProgramem. Te krajowe organizacje/oddziały muszą:

 • posiadać udokumentowane powiązanie statutowe1 zeuropejskim organem/sekretariatem;
 • działać wdziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży;

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK)

Wspólne ramy odniesienia obejmujące osiem poziomów kwalifikacji, przedstawionych jako efekty uczenia się według rosnącego stopnia zaawansowania. Służą one jako instrument przełożenia między różnymi systemami kwalifikacji iich poziomami. Celem europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) jest poprawa przejrzystości, porównywalności imożliwości przenoszenia kwalifikacji (Dz.U. 2017/C 189/03)

Kadra/pracownicy

Osoby, które zawodowo albo na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem, szkoleniem lub uczeniem się pozaformalnym na wszystkich poziomach, wtym nauczyciele akademiccy, nauczyciele (z uwzględnieniem nauczycieli przedszkolnych), osoby prowadzące szkolenia, kadra kierownicza szkół, osoby pracujące zmłodzieżą, pracownicy sportowi, pracownicy placówek wczesnej edukacji iopieki nad dzieckiem oraz pracownicy niebędący nauczycielami iinne osoby regularnie zaangażowane wpromowanie uczenia się.

Kompetencje cyfrowe

Obejmują pewne, krytyczne iodpowiedzialne korzystanie ztechnologii cyfrowych iinteresowanie się nimi do celów uczenia się, pracy iudziału wspołeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania zinformacji idanych, komunikowanie się iwspółpracę, umiejętność korzystania zmediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy ikompetencje związane zcyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów ikrytyczne myślenie.

Kompetencje kluczowe

Podstawowy zbiór wiedzy, umiejętności ipostaw, których wszyscy potrzebują do samorealizacji irozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia wpokojowych społeczeństwach, kierowania życiem wsposób prozdrowotny iaktywnego obywatelstwa, jak określono wzaleceniu Rady 2018/C 189/01 zdnia 22 maja 2018r. wsprawie kompetencji kluczowych wprocesie uczenia się przez całe życie.

Konsorcjum

Co najmniej dwie organizacje uczestniczące, współpracujące wcelu przygotowania irealizacji projektu lub działania wramach projektu oraz monitorowania jego wyników. Konsorcjum może być krajowe (tj. składać się zorganizacji mających siedzibę wtym samym kraju) lub międzynarodowe (organizacje uczestniczące pochodzą zróżnych krajów).

Koordynator/Organizacja koordynująca

Organizacja uczestnicząca, która ubiega się odofinansowanie wramach programu Erasmus+ wimieniu konsorcjum organizacji partnerskich.

Na koordynatorze spoczywają szczególne obowiązki przewidziane wumowie oudzielenie dotacji.

Kwalifikacje

Formalne rezultaty procesu oceny ipoświadczenia uzyskiwane po stwierdzeniu przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia na określonym poziomie.

Licencja otwarta

Licencja otwarta umożliwia podmiotom praw autorskich (twórcom lub innym posiadaczom praw) udzielenie ogółowi społeczeństwa prawnego zezwolenia na swobodne korzystanie zich prac; zgodnie zwymogiem otwartego dostępu wramach Erasmus+ każda taka licencja otwarta musi co najmniej umożliwiać wykorzystywanie, dostosowywanie iupowszechnianie. Licencja otwarta powinna być wskazana bezpośrednio na dziele lub wkażdym miejscu, gdzie to dzieło jest udostępnione. Materiały edukacyjne objęte licencją otwartą są nazywane otwartymi zasobami edukacyjnymi (OER).

Małe iśrednie przedsiębiorstwa (MŚP)

Przedsiębiorstwa (zob. definicja niżej), które zatrudniają mniej niż 250 osób, iktórych roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR i/lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Miejsce działań

Fizyczna lokalizacja, wktórej działanie ma miejsce.

Miesiąc

W ramach programu Erasmus+ i do celów obliczania dofinansowania miesiąc wynosi 30 dni.

Międzynarodowy

W kontekście programu Erasmus+ odnosi się do wszelkich akcji, wktórych udział bierze co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone zProgramem oraz co najmniej jedno państwo trzecie niestowarzyszone zProgramem.

Mikroreferencje

Mikroreferencje są uznanym dowodem efektów kształcenia, które uczący się osiągnął wwyniku krótkiego doświadczenia wzakresie nauki, zgodnie zprzejrzystymi normami iwymogami oraz na podstawie oceny.

Dowód znajduje się wpoświadczonym dokumencie, wktórym wymieniono nazwisko posiadacza, osiągnięte efekty kształcenia, metodę oceny, organ przyznający oraz, wstosownych przypadkach, poziom ram kwalifikacji iuzyskane punkty. Mikroreferencje są własnością uczącego się, można je dzielić, przenosić iłączyć wwiększe referencje lub kwalifikacje.

Młodzież

W kontekście programu Erasmus+ osoby wwieku od13 do30 lat.

Mniej doświadczona organizacja

Każda organizacja uczestnicząca, która wciągu ostatnich siedmiu lat więcej niż dwa razy nie otrzymała wsparcia wramach danego rodzaju akcji wspieranej wramach niniejszego programu lub programu go poprzedzającego. Kategoria ta obejmuje kategorię „wnioskodawców składających wniosek po raz pierwszy” zgodnie zpowyższą definicją.

Mobilność edukacyjna

Oznacza fizyczne przeniesienie się do kraju innego niż kraj zamieszkania wcelu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego.

Mobilność mieszana

Połączenie mobilności fizycznej iwirtualnej ułatwiające pracę zespołową iwymianę doświadczeń wzakresie e-uczenia się opartego na współpracy.

MOOC

Oznacza „masowy otwarty kurs internetowy”, czyli rodzaj kursu, który jest wcałości realizowany online, dostępny dla każdego bez opłat, wstępnych kwalifikacji czy innych ograniczeń; często ma dużą liczbę uczestników. Kursy te mogą obejmować także kontakty osobiste, np. zachęcać do lokalnych spotkań uczestników, oraz formalną ocenę, ale zwykle stosują wzajemną ocenę, samoocenę iautomatyczne wystawianie ocen. Istnieje wiele rodzajów MOOC, na przykład kursy specjalizujące się wokreślonych sektorach, grupach docelowych (np. profil zawodowy, nauczyciele) lub metodach nauczania. MOOC finansowane wramach Erasmus+ muszą być otwarte dla wszystkich, azarówno uczestnictwo, jak iświadectwo lub odznaka ukończenia muszą być bezpłatne. Wymóg otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych odnosi się również do MOOC iinnych kompletnych kursów.

OID

Identyfikator organizacji (OID) jednoznacznie identyfikuje organizację wśród wszystkich organizacji uczestniczących wakcjach wramach programu Erasmus+ iEuropejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe. OID organizacji można używać przy ubieganiu się oakredytację lub dotację wkontekście akcji wramach programu Erasmus+ iEuropejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe.

Organizacja komercyjna działająca wramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo prywatne, które a) prowadzi działalność, przestrzegając obowiązujących norm etyki lub b) poza działalnością gospodarczą realizuje działania wartościowe społecznie.

Organizacja partnerska

W przypadku akcji zarządzanych przez agencje narodowe organizacja partnerska jest organizacją formalnie zaangażowaną wprojekt (współbeneficjentem), ale niebędącą koordynatorem.

Organizacja po raz pierwszy objęta wsparciem

Każda organizacja uczestnicząca, która nie otrzymała poprzednio wsparcia wramach danego rodzaju akcji wspieranej wramach omawianego programu lub programu go poprzedzającego jako koordynator albo partner.

Organizacja przyjmująca

Organizacja uczestnicząca przyjmująca uczestników iorganizująca działania wramach projektu Erasmus+.

Organizacja przyjmująca/otrzymująca

(Główna) organizacja, która zapewnia treści dydaktyczne uczestnikom działań wzakresie mobilności, korzystając zwłasnych zasobów iwiedzy fachowej. Organizacja przyjmująca współpracuje zorganizacją wysyłającą wcelu określenia oczekiwanych efektów uczenia się imetod, które zostaną zastosowane do ich osiągnięcia. Następnie realizuje program uczenia się oraz prowadzi monitorowanie imentoring wtrakcie działania.

Organizacja uczestnicząca

Organizacja lub nieformalna grupa młodzieży zaangażowane wprojekt programu Erasmus+ wcharakterze koordynatora albo partnera.

Organizacja wysyłająca

Organizacja uczestnicząca wysyłająca co najmniej jednego uczestnika do udziału wdziałaniu wramach projektu Erasmus+.

Osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca uczestnikom (osobom uczącym się, personelowi, młodzieży lub osobom pracującym zmłodzieżą) przy działaniu wzakresie mobilności wcelu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz udzielania wsparcia ipomocy, atakże asystowania uczestnikowi wprocesie skutecznego uczenia się podczas doświadczenia wzakresie mobilności. Wprzypadku zajęć indywidualnych osoba towarzysząca może towarzyszyć uczestnikom omniejszych szansach lub małoletnim imłodzieży zniewielkim doświadczeniem wprzebywaniu poza granicami swojego kraju. Wprzypadku zajęć grupowych wdziedzinie kształcenia iszkolenia wykwalifikowany personel edukacyjny musi towarzyszyć grupie, aby ułatwić proces uczenia się.

Osoby omniejszych szansach

Osoby omniejszych szansach to osoby, które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migrantów lub ztakich powodów, jak niepełnosprawność itrudności wnauce, lub zjakichkolwiek innych powodów, wtym tych, które mogą prowadzić do dyskryminacji zgodnie zart.21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, napotykają przeszkody uniemożliwiające im skuteczny dostęp do możliwości wramach programu.

Otwarte zasoby edukacyjne (OER)

Materiały edukacyjne dowolnego rodzaju (np. podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, plany zajęć, filmy instruktażowe, pełne kursy internetowe, gry edukacyjne), które można swobodnie wykorzystywać, dostosowywać iudostępniać. OER są publikowane wramach licencji otwartej albo są własnością publiczną (tj. prawo autorskie do nich wygasło). Bezpłatne materiały, których nie można wykorzystywać ani udostępniać publicznie, nie są OER.

Otwarty dostęp

Ogólna koncepcja publikowania określonego rodzaju materiałów wotwarty sposób, awięc tak, aby były dostępne imożliwe do użycia przez jak najszerszą grupę użytkowników iwjak największej liczbie przypadków. Erasmus+ nakłada wymóg otwartego dostępu wprzypadku zasobów edukacyjnych oraz zachęca do otwartego dostępu wprzypadku wyników badań idanych pochodzących zbadań naukowych.

Pakiet prac

Element podziału pracy projektowej. Stanowi on grupę działań projektowych ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów szczegółowych.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ipaństwa trzecie stowarzyszone zProgramem

Kraje UE ispoza UE, które ustanowiły agencję narodową iktóre wpełni uczestniczą wprogramie Erasmus+. Wykaz państw członkowskich UE ipaństw trzecich stowarzyszonych zProgramem jest podany wczęści A niniejszego przewodnika wsekcji „Kto może uczestniczyć wprogramie Erasmus+?”.

Państwa trzecie niestowarzyszone zProgramem

Kraje, które nie uczestniczą wpełni wprogramie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów lub wnioskodawców) wniektórych akcjach programu. Wykaz państw trzecich niestowarzyszonych zProgramem jest podany wczęści A niniejszego przewodnika wsekcji „Kto może uczestniczyć wprogramie Erasmus+?”.

Partnerstwo

Umowa między grupą instytucji lub organizacji wcelu realizacji wspólnych działań iprojektów.

Partnerzy stowarzyszeni

Partnerzy zsektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą wrealizacji określonych zadań/działań wramach projektu lub pomagają promować wyniki projektu izapewniać jego trwałość, ale których ze względu na aspekty dotyczące zarządzania umowami nie uznaje się za beneficjentów inie otrzymują oni żadnego dofinansowania zprogramu wramach projektu (nie mają prawa obciążać kosztami ani wnioskować owkłady).

Podmiot prawny

Osoba fizyczna lub osoba prawna utworzona iuznana za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która ma osobowość prawną iktóra – działając we własnym imieniu – może wykonywać prawa ipodlegać obowiązkom, lub podmiot niemający osobowości prawnej, októrym mowa wart.197 ust.2 lit.c) rozporządzenia finansowego.

Podmiot stowarzyszony

Za podmioty stowarzyszone można uznać następujące podmioty (zgodnie z art. 187 rozporządzenia finansowego):

 • osoby prawne mające prawny lub kapitałowy związek zbeneficjentami; przy czym związek ten nie ogranicza się do danego działania ani nie został nawiązany wyłącznie wcelu jego realizacji
 • kilka jednostek spełniających kryteria przyznania dofinansowania itworzących razem jeden podmiot, który może być traktowany jako pojedynczy beneficjent, także wprzypadku gdy podmiot ten został specjalnie utworzony do celów realizacji danego działania.

Podmioty stowarzyszone muszą spełniać kryteria kwalifikacji ibraku wykluczenia, atakże – wstosownych przypadkach – kryteria wyboru mające zastosowanie do wnioskodawców, ale nie wlicza się ich, oceniając spełnienie minimalnych kryteriów kwalifikowalności dotyczących składu konsorcjum (jeżeli dotyczy).

Podróż zwykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż, podczas której przez większą jej część wykorzystuje się niskoemisyjne środki transportu, takie jak autobus, pociąg, rower lub car-pooling.

Porozumienie omobilności/programie zajęć

Porozumienie między organizacją wysyłającą iprzyjmującą oraz osobami uczestniczącymi, określające cele itreść okresu mobilności wcelu zapewnienia jego przydatności ijakości. Może być również wykorzystane jako podstawa do uznania danego pobytu za granicą przez organizację przyjmującą.

Poświadczanie (efektów) uczenia się pozaformalnego inieformalnego

Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia (uczenia się) mierzone według właściwego standardu, który obejmuje następujące cztery odrębne etapy:

 1. identyfikację konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy;
 2. dokumentację służącą zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby;
 3. formalną ocenę tych doświadczeń; oraz
 4. poświadczenie wyników oceny mogące prowadzić do przyznania częściowej lub pełnej kwalifikacji.

Powiązanie statutowe

Pojęcie to oznacza, że współpraca między zainteresowanymi organizacjami opiera się na sformalizowanych/dokumentowanych relacjach, które nie ograniczają się do projektu, którego dotyczy wniosek, ani nie zostały ustanowione wyłącznie wcelu realizacji tego projektu. Powiązanie to może przybierać różne formy – od bardzo zintegrowanej (np. jedna „organizacja macierzysta” zkrajowymi oddziałami/podmiotami stowarzyszonymi, posiadającymi osobowość prawną albo jej nieposiadającymi) do luźniejszej (np. sieć funkcjonująca na podstawie jasno określonych zasad członkostwa, wymagających np: uiszczania opłaty, zawarcia umowy/porozumienia oczłonkostwie, określenia praw iobowiązków obu stron itp.).

Praktyki zawodowe (praktykanci)

Czas spędzony wprzedsiębiorstwie lub organizacji winnym kraju wcelu nabycia konkretnych kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego ilepszego zrozumienia kultury gospodarczej ispołecznej tego kraju.

Profil zawodowy

Zbiór umiejętności, kompetencji, wiedzy ikwalifikacji, które dotyczą zwykle określonego zawodu.

Projekt

Spójny zbiór działań opracowanych izorganizowanych wtaki sposób, aby osiągnąć określone cele irezultaty.

Przedsiębiorstwo

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na swoją wielkość, formę prawną bądź sektor gospodarki, wktórym działa.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo, niezależnie od jego formy prawnej, które nie jest notowane na rynku regulowanym wrozumieniu art.4 ust.21 dyrektywy 2014/65/UE iktóre: 1) zgodnie ze swoim statutem, aktem założycielskim lub jakimkolwiek innym dokumentem statutowym dotyczącym założenia działalności powstało przede wszystkim wcelu osiągania wymiernych, pozytywnych skutków społecznych, anie generowania zysków dla właścicieli, członków izainteresowanych stron, jeżeli przedsiębiorstwo to: a) świadczy innowacyjne usługi lub wytwarza innowacyjne towary pozwalające na osiągnięcie korzyści społecznych lub b) stosuje innowacyjną metodę produkcji towarów lub świadczenia usług, która odzwierciedla jego cel ocharakterze społecznym; 2) inwestuje wygenerowane zyski przede wszystkim wsposób służący osiągnięciu swojego podstawowego celu, awodniesieniu do wszelkich przypadków podziału zysków między udziałowców iwłaścicieli stosuje uprzednio określone procedury izasady służące temu, aby podział zysków nie utrudniał realizacji celu podstawowego; 3) jest zarządzane wprzedsiębiorczy, odpowiedzialny iprzejrzysty sposób, wszczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów lub zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza prowadzona przez to przedsiębiorstwo.

Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR)

W przypadku działań zarządzanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji iKultury, równolegle zzatwierdzeniem organizacji wrejestrze uczestników jej przedstawiciel prawny lub przedstawiciele prawni muszą wyznaczyć przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR). Rola LEAR jest kluczowa: po zatwierdzeniu przez Komisję LEAR będzie upoważniony do:

 • zarządzania informacjami prawnymi ifinansowymi dotyczącymi organizacji,
 • zarządzania prawami dostępu osób worganizacji (ale nie na poziomie projektu),
 • wyznaczania przedstawicieli organizacji do elektronicznego podpisywania umów oudzielenie dotacji („sygnatariusze prawni” – LSIGN) lub sprawozdań finansowych („sygnatariusze finansowi” – FSIGN) za pośrednictwem portalu „Funding & tender opportunities”.

Wszystkie etapy zatwierdzania LEAR wyjaśniono wportalu „Funding & tender opportunities”.

Siła wyższa

Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika iniewynikające zjego błędu lub zaniedbania.

Spółka

Osoby prawne ustanowione zgodnie zprzepisami prawa cywilnego lub prawa handlowego, wtym spółdzielnie, oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, zwyjątkiem organizacji ocharakterze non-profit.

Staże towarzyszące

Krótki pobyt worganizacji partnerskiej winnym kraju wcelu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom wich codziennej pracy worganizacji przyjmującej, atakże wcelu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności iwiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Szkoła

Instytucja zapewniająca kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne, na dowolnym poziomie, od edukacji przedszkolnej po edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, wtym na poziomie wczesnej edukacji iopieki nad dzieckiem. Aby sprawdzić kwalifikowalność wobszarze „edukacja szkolna”, należy zapoznać się zdefinicją kwalifikujących się szkół wdanym kraju na stronie internetowej odpowiedniej agencji narodowej.

Świadectwo uczestnictwa

W ramach programu Erasmus+ jest to dokument wydawany każdej osobie, która ukończyła naukę wramach danego działania wobszarze kształcenia, szkolenia imłodzieży, zależnie od danego przypadku. Dokument ten poświadcza uczestnictwo wdziałaniu oraz, wstosownych przypadkach, efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte przez uczestnika działania.

Termin składania wniosków

Ostateczna data złożenia wniosku do agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej, aby uznano go za dopuszczalny.

Transnarodowy

W kontekście programu Erasmus+ pojęcie to dotyczy wszelkich działań zudziałem co najmniej dwóch państw członkowskich UE ipaństw trzecich stowarzyszonych zProgramem.

Uczenie się nieformalne

Uczenie się wynikające zcodziennych zajęć idoświadczeń, które nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane pod względem celów, czasu uczenia się ani środków wspierających uczenie się; zperspektywy osoby uczącej się może być ono niezamierzone.

Uczenie się pozaformalne

Uczenie się odbywające się poprzez zaplanowane działania zzakresu uczenia się, wktórym obecna jest pewna forma wsparcia, ale które nie jest częścią systemu kształcenia iszkolenia formalnego.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się we wszystkich formach – formalne, pozaformalne lub nieformalne – odbywające się na wszystkich etapach życia iprowadzące do pogłębienia lub uaktualnienia wiedzy, umiejętności, kompetencji ipostaw lub do uczestnictwa wżyciu społecznym zperspektywy osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub związanej zzatrudnieniem, zuwzględnieniem świadczenia usług poradnictwa idoradztwa; obejmuje ono wczesną edukację iopiekę nad dzieckiem, kształcenie ogólne, kształcenie iszkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, kształcenie dorosłych, pracę zmłodzieżą oraz inne formy uczenia się poza formalnym kształceniem iszkoleniem, atakże zazwyczaj promuje współpracę międzysektorową ielastyczne ścieżki kształcenia.

Uczeń

Osoba przyjęta wcelu pobierania nauki do instytucji zapewniającej kształcenie ogólne na jakimkolwiek poziomie od wczesnej edukacji iopieki nad dzieckiem do szkoły średniej II stopnia lub osoba ucząca się poza strukturami instytucjonalnymi uznana przez właściwe organy za kwalifikującą się do uczestnictwa wProgramie na ich odpowiednich terytoriach.

Uczestnik działań wramach Projektu Erasmus+

Osoba fizyczna, która jest wpełni zaangażowana wprojekt oraz może otrzymywać część dofinansowania zUnii Europejskiej przeznaczoną na pokrycie kosztów jej uczestnictwa (w szczególności kosztów podróży iutrzymania).

Umiejętności ekologiczne

Podstawowe umiejętności potrzebne do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, które mogą mieć charakter ogólny, jak np. zrównoważone rolnictwo, ochrona gleb, wykorzystanie energii izmniejszenie ilości odpadów, lub bardziej techniczny, jak np. wiedza na temat energii ze źródeł odnawialnych.

Umiejętności podstawowe

Umiejętność czytania ipisania, umiejętności wdziedzinie matematyki itechnologii; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Umiejętności przekrojowe (miękkie, życiowe)

Należą do nich: umiejętność krytycznego myślenia, ciekawość ikreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się wwielokulturowym iinterdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia sobie ze stresem iniepewnością; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Unijne narzędzia przejrzystości iuznawalności

Instrumenty ułatwiające zainteresowanym stronom zrozumienie, docenienie oraz wstosownych przypadkach uznanie efektów kształcenia (uczenia się) ikwalifikacji wcałej Unii Europejskiej.

Ustanowiony

Dotyczy organizacji lub jednostki, która spełnia określone warunki krajowe (rejestracja, oświadczenie, publikacja itd.), umożliwiające takiej organizacji lub jednostce formalne uznanie przez władze krajowe. Wprzypadku nieformalnej grupy młodzieży miejsce zameldowania jej prawnego przedstawiciela jest uważane za mające skutki równoważne dla celów kwalifikowalności do dofinansowania wramach programu Erasmus+.

Wirtualne uczenie się

Nabywanie wiedzy, umiejętności ikompetencji przez korzystanie znarzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających uczestnikom zdobywanie wartościowych transnarodowych lub międzynarodowych doświadczeń edukacyjnych.

Wizyta przygotowawcza

Wizyty wkraju organizacji przyjmującej przed rozpoczęciem działań wzakresie mobilności wcelu przygotowania tych działań izapewnienia, że ich jakość będzie wysoka. Przykłady obejmują zadania mające na celu ułatwienie spraw administracyjnych oraz budowanie zaufania izrozumienia między zaangażowanymi organizacjami.

Wizyta studyjna

Wyjazd, podczas którego uczestnik poznaje istudiuje inną organizację lub instytucję, jej praktyki isystemy. Pozwala to uczestnikowi na zdobycie doświadczenia wzakresie nauki opartego na bezpośrednim kontakcie oraz na obserwacji metod ipraktyk organizacji przyjmującej.

Władza krajowa

Organ odpowiedzialny na poziomie krajowym za monitorowanie inadzorowanie zarządzania programem wpaństwie członkowskim lub wpaństwie trzecim stowarzyszonym zProgramem. Wkażdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna władza krajowa.

Wnioskodawca

Dowolna organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa młodzieży, która składa wniosek odofinansowanie.

Wnioskodawcy mogą występować indywidualnie lub wimieniu innych instytucji zaangażowanych wprojekt. Wtym ostatnim przypadku wnioskodawca jest jednocześnie koordynatorem.

W przypadku akcji zarządzanych przez agencję wykonawczą EACEA wnioskodawcami są uczestnicy, którzy staną się beneficjentami ipodmiotami stowarzyszonymi wumowie oudzielenie dotacji.

Wnioskodawca składający wniosek po raz pierwszy

Każda organizacja uczestnicząca, która wciągu ostatnich siedmiu lat nie otrzymała wsparcia jako koordynator projektu (wnioskodawca) wramach danego rodzaju akcji wspieranej wramach omawianego programu lub programu go poprzedzającego.

Współfinansowanie

Zasada polegająca na tym, że część kosztów projektu otrzymującego wsparcie UE jest ponoszona przez beneficjenta lub pokrywana przez zewnętrzne wkłady finansowe zinnych źródeł niż dofinansowanie UE.

Współpraca wirtualna

Wszelkie formy współpracy zwykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych wcelu ułatwienia iwspierania wszelkich stosownych działań wramach Programu.

Wzajemne uczenie się

Wzajemne działanie wobszarze kształcenia, które jest korzystne dla obu stron ipolega na dzieleniu się wiedzą, pomysłami idoświadczeniami między uczestnikami. Praktyki wzajemnego uczenia się umożliwiają interakcję zinnymi uczestnikami, rówieśnikami oraz udział wzajęciach, wktórych mogą uczyć się od siebie nawzajem irealizować cele edukacyjne, zawodowe lub dotyczące rozwoju osobistego.

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie opublikowane przez Komisję lub wjej imieniu wcelu przedstawienia wodpowiednim terminie propozycji działania odpowiadającego realizowanym celom ispełniającego wymagane warunki. Zaproszenie do składania wniosków publikuje się wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) lub na odpowiednich stronach internetowych Komisji, agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej.

 • 1 Zob. definicja terminu „powiązanie statutowe” wglosariuszu. ↩ back