Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosariusz - Powszechnie stosowane terminy

Agencja narodowa

Organ odpowiedzialny za zarządzanie realizacją programu na szczeblu krajowym w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna agencja narodowa.

Akredytacja

Proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie w ramach akcji programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji.

Beneficjent

Gdy projekt zostanie zatwierdzony na potrzeby dofinansowania w ramach Erasmus+, organizacja składająca wniosek staje się beneficjentem po podpisaniu umowy z agencją narodową lub agencją wykonawczą, która wybrała projekt. Jeżeli wniosek został złożony w imieniu innych uczestniczących instytucji, partnerzy mogą stać się współbeneficjentami dofinansowania.

Błąd pisarski

Drobne błędy popełnione nieumyślnie, które wpływają na zmianę w treści/wymowę dokumentu, np. błąd typograficzny (literówka) lub nieumyślne dodanie lub pominięcie wyrazu, zdania lub rysunku/wykresu.

Doskonalenie zawodowe

Proces zwiększania możliwości zawodowych uczestników (osób uczących się i kadry) poprzez rozwijanie kompetencji i wiedzy fachowej oraz nabywanie nowych umiejętności, które zwykle określa się w analizie potrzeb rozwojowych. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie rodzaje możliwości uczenia się, od zorganizowanych szkoleń i seminariów po możliwości nieformalnego uczenia się.

Efekty kształcenia

Określenie, co uczestnik wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

ESCO (europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów)

Określa i klasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody, które są istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkoleń. Jest dostępna w 25 językach europejskich. Klasyfikacja ta zawiera opis profili zawodów, pokazując relacje między zawodami, umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami. Klasyfikację ESCO opracowano w otwartym formacie informatycznym i każdy może korzystać z niej nieodpłatnie.

Europass

 Platforma internetowa Europass, będąca działaniem w ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności, dostarcza osobom fizycznym i organizacjom internetowe narzędzia i informacje dotyczące możliwości z zakresu uczenia się, ram kwalifikacji i samych kwalifikacji, wytycznych, gromadzenia informacji na temat umiejętności, narzędzia samooceny oraz dokumentację umiejętności i kwalifikacji, a także dostęp do możliwości z zakresu uczenia się i zatrudnienia.

Platforma Europass oferuje również narzędzia i oprogramowanie wspierające referencje uwierzytelnione cyfrowo za pośrednictwem europejskich poświadczeń cyfrowych w dziedzinie uczenia się, jak zapowiedziano w Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma zapewnia wzajemne powiązanie z krajowymi źródłami danych dotyczącymi możliwości z zakresu uczenia się oraz krajowymi bazami danych lub rejestrami dotyczącymi kwalifikacji.

Europejska organizacja pozarządowa

Do celów niniejszego programu są to organizacje pozarządowe, które działają za pośrednictwem formalnie uznanej struktury złożonej z europejskiego organu/sekretariatu ustanowionego zgodnie z prawem od co najmniej roku w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem oraz z krajowych organizacji/oddziałów w co najmniej dziewięciu państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem. Te krajowe organizacje/oddziały muszą:

  • posiadać udokumentowane powiązanie statutowe  1   z europejskim organem/sekretariatem;
  • działać w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży;

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK)

Wspólne ramy odniesienia obejmujące osiem poziomów kwalifikacji, przedstawionych jako efekty uczenia się według rosnącego stopnia zaawansowania. Służą one jako instrument przełożenia między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami. Celem europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) jest poprawa przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji (Dz.U. 2017/C 189/03)

Kadra/pracownicy

Osoby, które zawodowo albo na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem, szkoleniem lub uczeniem się pozaformalnym na wszystkich poziomach, w tym nauczyciele akademiccy, nauczyciele (z uwzględnieniem nauczycieli przedszkolnych), osoby prowadzące szkolenia, kadra kierownicza szkół, osoby pracujące z młodzieżą, pracownicy sportowi, pracownicy placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz pracownicy niebędący nauczycielami i inne osoby regularnie zaangażowane w promowanie uczenia się.

Kompetencje cyfrowe

Obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Kompetencje kluczowe

Podstawowy zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa, jak określono w zaleceniu Rady 2018/C 189/01 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Konsorcjum

Co najmniej dwie organizacje uczestniczące, współpracujące w celu przygotowania i realizacji projektu lub działania w ramach projektu oraz monitorowania jego wyników. Konsorcjum może być krajowe (tj. składać się z organizacji mających siedzibę w tym samym kraju) lub międzynarodowe (organizacje uczestniczące pochodzą z różnych krajów).

Koordynator/Organizacja koordynująca

Organizacja uczestnicząca, która ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ w imieniu konsorcjum organizacji partnerskich.

Na koordynatorze spoczywają szczególne obowiązki przewidziane w umowie o udzielenie dotacji.

Kwalifikacje

Formalne rezultaty procesu oceny i poświadczenia uzyskiwane po stwierdzeniu przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia na określonym poziomie.

Licencja otwarta

Licencja otwarta umożliwia podmiotom praw autorskich (twórcom lub innym posiadaczom praw) udzielenie ogółowi społeczeństwa prawnego zezwolenia na swobodne korzystanie z ich prac; zgodnie z wymogiem otwartego dostępu w ramach Erasmus+ każda taka licencja otwarta musi co najmniej umożliwiać wykorzystywanie, dostosowywanie i upowszechnianie. Licencja otwarta powinna być wskazana bezpośrednio na dziele lub w każdym miejscu, gdzie to dzieło jest udostępnione. Materiały edukacyjne objęte licencją otwartą są nazywane otwartymi zasobami edukacyjnymi (OER).

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Przedsiębiorstwa (zob. definicja niżej), które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR i/lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Miesiąc

W ramach programu Erasmus+ i do celów obliczania dofinansowania miesiąc wynosi 30 dni.

Międzynarodowy

W kontekście programu Erasmus+ odnosi się do wszelkich akcji, w których udział bierze co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem oraz co najmniej jedno państwo trzecie niestowarzyszone z Programem.

Mikroreferencje

Mikroreferencje są uznanym dowodem efektów kształcenia, które uczący się osiągnął w wyniku krótkiego doświadczenia w zakresie nauki, zgodnie z przejrzystymi normami i wymogami oraz na podstawie oceny.

Dowód znajduje się w poświadczonym dokumencie, w którym wymieniono nazwisko posiadacza, osiągnięte efekty kształcenia, metodę oceny, organ przyznający oraz, w stosownych przypadkach, poziom ram kwalifikacji i uzyskane punkty. Mikroreferencje są własnością uczącego się, można je dzielić, przenosić i łączyć w większe referencje lub kwalifikacje.

Młodzież

W kontekście programu Erasmus+ osoby w wieku od 13 do 30 lat.

Mniej doświadczona organizacja

Każda organizacja uczestnicząca, która w ciągu ostatnich siedmiu lat więcej niż dwa razy nie otrzymała wsparcia w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach niniejszego programu lub programu go poprzedzającego. Kategoria ta obejmuje kategorię „wnioskodawców składających wniosek po raz pierwszy” zgodnie z powyższą definicją.

Mobilność edukacyjna

Oznacza fizyczne przeniesienie się do kraju innego niż kraj zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego.

Mobilność mieszana

Połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń w zakresie e-uczenia się opartego na współpracy.

MOOC

Oznacza „masowy otwarty kurs internetowy”, czyli rodzaj kursu, który jest w całości realizowany online, dostępny dla każdego bez opłat, wstępnych kwalifikacji czy innych ograniczeń; często ma dużą liczbę uczestników. Kursy te mogą obejmować także kontakty osobiste, np. zachęcać do lokalnych spotkań uczestników, oraz formalną ocenę, ale zwykle stosują wzajemną ocenę, samoocenę i automatyczne wystawianie ocen. Istnieje wiele rodzajów MOOC, na przykład kursy specjalizujące się w określonych sektorach, grupach docelowych (np. profil zawodowy, nauczyciele) lub metodach nauczania. MOOC finansowane w ramach Erasmus+ muszą być otwarte dla wszystkich, a zarówno uczestnictwo, jak i świadectwo lub odznaka ukończenia muszą być bezpłatne. Wymóg otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych odnosi się również do MOOC i innych kompletnych kursów.

OID

Identyfikator organizacji (OID) jednoznacznie identyfikuje organizację wśród wszystkich organizacji uczestniczących w akcjach w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe. OID organizacji można używać przy ubieganiu się o akredytację lub dotację w kontekście akcji w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe.

Organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo prywatne, które a) prowadzi działalność, przestrzegając obowiązujących norm etyki lub b) poza działalnością gospodarczą realizuje działania wartościowe społecznie.

Organizacja partnerska

organizacja partnerska jest organizacją formalnie zaangażowaną w projekt (współbeneficjent), ale niebędąca koordynatorem.

Organizacja po raz pierwszy objęta wsparciem

Każda organizacja uczestnicząca, która nie otrzymała poprzednio wsparcia w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach omawianego programu lub programu go poprzedzającego jako koordynator albo partner.

Organizacja przyjmująca

Organizacja uczestnicząca przyjmująca uczestników i organizująca działania w ramach projektu Erasmus+.

Organizacja uczestnicząca

Organizacja lub nieformalna grupa młodzieży zaangażowane w projekt programu Erasmus+ w charakterze koordynatora albo partnera.

Organizacja wysyłająca

Organizacja uczestnicząca wysyłająca co najmniej jednego uczestnika do udziału w działaniu w ramach projektu Erasmus+.

Osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca uczestnikom (osobom uczącym się, personelowi, młodzieży lub osobom pracującym z młodzieżą) przy działaniu w zakresie mobilności w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz udzielania wsparcia i pomocy, a także asystowania uczestnikowi w procesie skutecznego uczenia się podczas doświadczenia w zakresie mobilności. W przypadku zajęć indywidualnych osoba towarzysząca może towarzyszyć uczestnikom o mniejszych szansach lub małoletnim i młodzieży z niewielkim doświadczeniem w przebywaniu poza granicami swojego kraju. W przypadku zajęć grupowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia wykwalifikowany personel edukacyjny musi towarzyszyć grupie, aby ułatwić proces uczenia się.

Osoby o mniejszych szansach

Osoby o mniejszych szansach to osoby, które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migrantów lub z takich powodów, jak niepełnosprawność i trudności w nauce, lub z jakichkolwiek innych powodów, w tym tych, które mogą prowadzić do dyskryminacji zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, napotykają przeszkody uniemożliwiające im skuteczny dostęp do możliwości w ramach programu.

Otwarte zasoby edukacyjne (OER)

Materiały edukacyjne dowolnego rodzaju (np. podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, plany zajęć, filmy instruktażowe, pełne kursy internetowe, gry edukacyjne), które można swobodnie wykorzystywać, dostosowywać i udostępniać. OER są publikowane w ramach licencji otwartej albo są własnością publiczną (tj. prawo autorskie do nich wygasło). Bezpłatne materiały, których nie można wykorzystywać ani udostępniać publicznie, nie są OER.

Otwarty dostęp

Ogólna koncepcja publikowania określonego rodzaju materiałów w otwarty sposób, a więc tak, aby były dostępne i możliwe do użycia przez jak najszerszą grupę użytkowników i w jak największej liczbie przypadków. Erasmus+ nakłada wymóg otwartego dostępu w przypadku zasobów edukacyjnych oraz zachęca do otwartego dostępu w przypadku wyników badań i danych pochodzących z badań naukowych.

Pakiet prac

Element podziału pracy projektowej. Stanowi on grupę działań projektowych ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów szczegółowych.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa trzecie stowarzyszone z Programem

Kraje UE i spoza UE, które ustanowiły agencję narodową i które w pełni uczestniczą w programie Erasmus+. Wykaz państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem jest podany w części A niniejszego przewodnika w sekcji „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+?”.

Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

Kraje, które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów lub wnioskodawców) w niektórych akcjach programu. Wykaz państw trzecich niestowarzyszonych z Programem jest podany w części A niniejszego przewodnika w sekcji „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+?”.

Partnerstwo

Umowa między grupą instytucji lub organizacji w celu realizacji wspólnych działań i projektów.

Partnerzy stowarzyszeni

Partnerzy z sektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań/działań w ramach projektu lub pomagają promować wyniki projektu i zapewniać jego trwałość, ale których ze względu na aspekty dotyczące zarządzania umowami nie uznaje się za beneficjentów i nie otrzymują oni żadnego dofinansowania z programu w ramach projektu (nie mają prawa obciążać kosztami ani wnioskować o wkłady).

Podmiot prawny

Osoba fizyczna lub osoba prawna utworzona i uznana za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która ma osobowość prawną i która – działając we własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, lub podmiot niemający osobowości prawnej, o którym mowa w art. 197 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Podmiot stowarzyszony

Za podmioty stowarzyszone można uznać następujące podmioty (zgodnie z art. 187 rozporządzenia finansowego):

  • osoby prawne mające prawny lub kapitałowy związek z beneficjentami; przy czym związek ten nie ogranicza się do danego działania ani nie został nawiązany wyłącznie w celu jego realizacji
  • kilka jednostek spełniających kryteria przyznania dofinansowania i tworzących razem jeden podmiot, który może być traktowany jako pojedynczy beneficjent, także w przypadku gdy podmiot ten został specjalnie utworzony do celów realizacji danego działania.Podmioty stowarzyszone muszą spełniać kryteria kwalifikacji i nie-wykluczenia, a także – w stosownych przypadkach – kryteria wyboru mające zastosowanie do wnioskodawców.

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

 podróż, podczas której przez większą jej część wykorzystuje się niskoemisyjne środki transportu, takie jak autobus, pociąg lub car-pooling.

Porozumienie o mobilności/programie zajęć

Porozumienie między organizacją wysyłającą i przyjmującą oraz osobami uczestniczącymi, określające cele i treść okresu mobilności w celu zapewnienia jego przydatności i jakości. Może być również wykorzystane jako podstawa do uznania danego pobytu za granicą przez organizację przyjmującą.

Poświadczanie (efektów) uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia (uczenia się) mierzone według właściwego standardu, który obejmuje następujące cztery odrębne etapy:

1.identyfikację konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy;

2.dokumentację służącą zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby;

3.formalną ocenę tych doświadczeń; oraz

4.poświadczenie wyników oceny mogące prowadzić do przyznania częściowej lub pełnej kwalifikacji.

Powiązanie statutowe

Pojęcie to oznacza, że współpraca między zainteresowanymi organizacjami opiera się na sformalizowanych/dokumentowanych relacjach, które nie ograniczają się do projektu, którego dotyczy wniosek, ani nie zostały ustanowione wyłącznie w celu realizacji tego projektu. Powiązanie to może przybierać różne formy – od bardzo zintegrowanej (np. jedna „organizacja macierzysta” z krajowymi oddziałami/podmiotami stowarzyszonymi, posiadającymi osobowość prawną albo jej nieposiadającymi) do luźniejszej (np. sieć funkcjonująca na podstawie jasno określonych zasad członkostwa, wymagających np: uiszczania opłaty, zawarcia umowy/porozumienia o członkostwie, określenia praw i obowiązków obu stron itp.).

Praktyki zawodowe (praktykanci)

Czas spędzony w przedsiębiorstwie lub organizacji w innym kraju w celu nabycia konkretnych kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego i lepszego zrozumienia kultury gospodarczej i społecznej tego kraju.

Profil zawodowy

Zbiór umiejętności, kompetencji, wiedzy i kwalifikacji, które dotyczą zwykle określonego zawodu.

Projekt

Spójny zbiór działań opracowanych i zorganizowanych w taki sposób, aby osiągnąć określone cele i rezultaty.

Przedsiębiorstwo

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na swoją wielkość, formę prawną bądź sektor gospodarki, w którym działa.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo, niezależnie od jego formy prawnej, które nie jest notowane na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 21 dyrektywy 2014/65/UE i które: 1) zgodnie ze swoim statutem, aktem założycielskim lub jakimkolwiek innym dokumentem statutowym dotyczącym założenia działalności powstało przede wszystkim w celu osiągania wymiernych, pozytywnych skutków społecznych, a nie generowania zysków dla właścicieli, członków i zainteresowanych stron, jeżeli przedsiębiorstwo to: a) świadczy innowacyjne usługi lub wytwarza innowacyjne towary pozwalające na osiągnięcie korzyści społecznych lub b) stosuje innowacyjną metodę produkcji towarów lub świadczenia usług, która odzwierciedla jego cel o charakterze społecznym; 2) inwestuje wygenerowane zyski przede wszystkim w sposób służący osiągnięciu swojego podstawowego celu, a w odniesieniu do wszelkich przypadków podziału zysków między udziałowców i właścicieli stosuje uprzednio określone procedury i zasady służące temu, aby podział zysków nie utrudniał realizacji celu podstawowego; 3) jest zarządzane w przedsiębiorczy, odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów lub zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza prowadzona przez to przedsiębiorstwo.

Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR)

W przypadku działań zarządzanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, równolegle z zatwierdzeniem organizacji w rejestrze uczestników jej przedstawiciel prawny lub przedstawiciele prawni muszą wyznaczyć przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR). Rola LEAR jest kluczowa: po zatwierdzeniu przez Komisję LEAR będzie upoważniony do:

  • zarządzania informacjami prawnymi i finansowymi dotyczącymi organizacji,
  • zarządzania prawami dostępu osób w organizacji (ale nie na poziomie projektu),
  • wyznaczania przedstawicieli organizacji do elektronicznego podpisywania umów o udzielenie dotacji („sygnatariusze prawni” – LSIGN) lub sprawozdań finansowych („sygnatariusze finansowi” – FSIGN) za pośrednictwem portalu „Funding & tender opportunities”.

Wszystkie etapy zatwierdzania LEAR wyjaśniono w portalu „Funding & tender opportunities”.

Siła wyższa

Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.

Spółka

Osoby prawne ustanowione zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub prawa handlowego, w tym spółdzielnie, oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem organizacji o charakterze non-profit.

Staże towarzyszące

Krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Szkoła

Instytucja zapewniająca kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne, na dowolnym poziomie, od edukacji przedszkolnej po edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, w tym na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Aby sprawdzić kwalifikowalność w obszarze „edukacja szkolna”, należy zapoznać się z definicją kwalifikujących się szkół w danym kraju na stronie internetowej odpowiedniej agencji narodowej.

Świadectwo uczestnictwa

W ramach programu Erasmus+ jest to dokument wydawany każdej osobie, która ukończyła naukę w ramach danego działania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, zależnie od danego przypadku. Dokument ten poświadcza uczestnictwo w działaniu oraz, w stosownych przypadkach, efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte przez uczestnika działania.

Termin składania wniosków

Ostateczna data złożenia wniosku do agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej, aby uznano go za dopuszczalny.

Transnarodowy

W kontekście programu Erasmus+ pojęcie to dotyczy wszelkich działań z udziałem co najmniej dwóch państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Uczenie się nieformalne

Uczenie się wynikające z codziennych zajęć i doświadczeń, które nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane pod względem celów, czasu uczenia się ani środków wspierających uczenie się; z perspektywy osoby uczącej się może być ono niezamierzone.

Uczenie się pozaformalne

Uczenie się odbywające się poprzez zaplanowane działania z zakresu uczenia się, w którym obecna jest pewna forma wsparcia, ale które nie jest częścią systemu kształcenia i szkolenia formalnego.

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się we wszystkich formach – formalne, pozaformalne lub nieformalne – odbywające się na wszystkich etapach życia i prowadzące do pogłębienia lub uaktualnienia wiedzy, umiejętności, kompetencji i postaw lub do uczestnictwa w życiu społecznym z perspektywy osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub związanej z zatrudnieniem, z uwzględnieniem świadczenia usług poradnictwa i doradztwa; obejmuje ono wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, kształcenie dorosłych, pracę z młodzieżą oraz inne formy uczenia się poza formalnym kształceniem i szkoleniem, a także zazwyczaj promuje współpracę międzysektorową i elastyczne ścieżki kształcenia.

Uczeń

Osoba przyjęta w celu pobierania nauki do instytucji zapewniającej kształcenie ogólne na jakimkolwiek poziomie od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem do szkoły średniej II stopnia lub osoba ucząca się poza strukturami instytucjonalnymi uznana przez właściwe organy za kwalifikującą się do uczestnictwa w Programie na ich odpowiednich terytoriach.

Uczestnik działań w ramach projektu Erasmus+

Osoba fizyczna, która jest w pełni zaangażowana w projekt oraz może otrzymywać część dofinansowania z Unii Europejskiej przeznaczoną na pokrycie kosztów jej uczestnictwa (w szczególności kosztów podróży i utrzymania).

Umiejętności ekologiczne

Podstawowe umiejętności potrzebne do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, które mogą mieć charakter ogólny, jak np. zrównoważone rolnictwo, ochrona gleb, wykorzystanie energii i zmniejszenie ilości odpadów, lub bardziej techniczny, jak np. wiedza na temat energii ze źródeł odnawialnych.

Umiejętności podstawowe

umiejętność czytania i pisania, umiejętności w dziedzinie matematyki i technologii; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Umiejętności przekrojowe (miękkie, życiowe)

Należą do nich: umiejętność krytycznego myślenia, ciekawość i kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się w wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia sobie ze stresem i niepewnością; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Unijne narzędzia przejrzystości i uznawalności

Instrumenty ułatwiające zainteresowanym stronom zrozumienie, docenienie oraz w stosownych przypadkach uznanie efektów kształcenia (uczenia się) i kwalifikacji w całej Unii Europejskiej.

Ustanowiony

Dotyczy organizacji lub jednostki, która spełnia określone warunki krajowe (rejestracja, oświadczenie, publikacja itd.), umożliwiające takiej organizacji lub jednostce formalne uznanie przez władze krajowe. W przypadku nieformalnej grupy młodzieży miejsce zameldowania jej prawnego przedstawiciela jest uważane za mające skutki równoważne dla celów kwalifikowalności do dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

Wirtualne uczenie się

 Nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających uczestnikom zdobywanie wartościowych transnarodowych lub międzynarodowych doświadczeń edukacyjnych.

Wizyta przygotowawcza

Wizyty w kraju organizacji przyjmującej przed rozpoczęciem działań w zakresie mobilności w celu przygotowania tych działań i zapewnienia, że ich jakość będzie wysoka. Przykłady obejmują zadania mające na celu ułatwienie spraw administracyjnych oraz budowanie zaufania i zrozumienia między zaangażowanymi organizacjami.

Wizyta studyjna

Wyjazd, podczas którego uczestnik poznaje i studiuje inną organizację lub instytucję, jej praktyki i systemy. Pozwala to uczestnikowi na zdobycie doświadczenia w zakresie nauki opartego na bezpośrednim kontakcie oraz na obserwacji metod i praktyk organizacji przyjmującej.

Władza krajowa

Organ odpowiedzialny na poziomie krajowym za monitorowanie i nadzorowanie zarządzania programem w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. W każdym kraju funkcjonuje co najmniej jedna władza krajowa.

Wnioskodawca

Dowolna organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa młodzieży, która składa wniosek o dofinansowanie.

Wnioskodawcy mogą występować indywidualnie lub w imieniu innych instytucji zaangażowanych w projekt. W tym ostatnim przypadku wnioskodawca jest jednocześnie koordynatorem.

Wnioskodawca składający wniosek po raz pierwszy

Każda organizacja uczestnicząca, która w ciągu ostatnich siedmiu lat nie otrzymała wsparcia jako koordynator projektu (wnioskodawca) w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach omawianego programu lub programu go poprzedzającego.

Współfinansowanie

Zasada polegająca na tym, że część kosztów projektu otrzymującego wsparcie UE jest ponoszona przez beneficjenta lub pokrywana przez zewnętrzne wkłady finansowe z innych źródeł niż dofinansowanie UE.

Współpraca wirtualna

Wszelkie formy współpracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ułatwienia i wspierania wszelkich stosownych działań w ramach Programu.

Wzajemne uczenie się

Wzajemne działanie w obszarze kształcenia, które jest korzystne dla obu stron i polega na dzieleniu się wiedzą, pomysłami i doświadczeniami między uczestnikami. Praktyki wzajemnego uczenia się umożliwiają interakcję z innymi uczestnikami, rówieśnikami oraz udział w zajęciach, w których mogą uczyć się od siebie nawzajem i realizować cele edukacyjne, zawodowe lub dotyczące rozwoju osobistego.

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie opublikowane przez Komisję lub w jej imieniu w celu przedstawienia w odpowiednim terminie propozycji działania odpowiadającego realizowanym celom i spełniającego wymagane warunki. Zaproszenie do składania wniosków publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) lub na odpowiednich stronach internetowych Komisji, agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej.

    Footnote

  • 1 Zob. definicja terminu „powiązanie statutowe” w glosariuszu. ↩ back