Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Glosariusz - Powszechnie stosowane terminy

Osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca towarzyszy uczestnikom (osobom uczącym się, dorosłym słuchaczom lub pracownikom/osobom pracującym z młodzieżą) w działaniach w zakresie mobilności w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, wsparcia i pomocy oraz ułatwienia sprawnej nauki w trakcie trwania doświadczenia w zakresie mobilności. Osoba towarzysząca może towarzyszyć uczestnikom o mniejszych szansach lub małoletnim i młodzieży z niewielkim doświadczeniem w podróżowaniu za granicę.

Akredytacja

Proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie w ramach akcji programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji.

Podmiot stowarzyszony

Za podmioty stowarzyszone można uznać następujące podmioty (zgodnie z art. 187 rozporządzenia finansowego):

  • osoby prawne mające prawny lub kapitałowy związek z beneficjentami; przy czym związek ten nie ogranicza się do danego działania ani nie został nawiązany wyłącznie w celu jego realizacji
  • kilka jednostek spełniających kryteria przyznania dofinansowania i tworzących razem jeden podmiot, który może być traktowany jako pojedynczy beneficjent, także w przypadku gdy podmiot ten został specjalnie utworzony do celów realizacji danego działania.

Podmioty stowarzyszone muszą spełniać kryteria kwalifikacji i nie-wykluczenia, a także – w stosownych przypadkach – kryteria wyboru mające zastosowanie do wnioskodawców.

Wnioskodawca

Dowolna organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa młodzieży, która składa wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawcy mogą występować indywidualnie lub w imieniu innych instytucji zaangażowanych w projekt. W tym ostatnim przypadku wnioskodawca jest jednocześnie koordynatorem.

Termin składania wniosków

Ostateczna data złożenia wniosku do agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej, aby uznano go za kwalifikowalny.

Partnerzy stowarzyszeni

Partnerzy z sektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań/działań w ramach projektu lub pomagają promować wyniki projektu i zapewniać jego trwałość, ale których ze względu na aspekty dotyczące zarządzania umowami nie uznaje się za beneficjentów i nie otrzymują oni żadnego dofinansowania z programu w ramach projektu (nie mają prawa obciążać kosztami ani wnioskować o wkłady).

Umiejętności podstawowe

umiejętność czytania i pisania, umiejętności w dziedzinie matematyki i technologii; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Beneficjent

Gdy projekt zostanie zatwierdzony na potrzeby dofinansowania w ramach Erasmus+, organizacja składająca wniosek staje się beneficjentem po podpisaniu umowy z agencją narodową lub agencją wykonawczą, która wybrała projekt. Jeżeli wniosek został złożony w imieniu innych uczestniczących instytucji, partnerzy mogą stać się współbeneficjentami dofinansowania.

Mobilność mieszana

Połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń w zakresie e-uczenia się opartego na współpracy.

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie opublikowane przez Komisję lub w jej imieniu w celu przedstawienia w odpowiednim terminie propozycji działania odpowiadającego realizowanym celom i spełniającego wymagane warunki. Zaproszenie do składania wniosków publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) lub na odpowiednich stronach internetowych Komisji, agencji narodowej lub Agencji Wykonawczej.

Zaświadczenie/certyfikat

W ramach programu Erasmus+ jest to dokument wydawany każdej osobie, która ukończyła naukę w ramach danego działania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, zależnie od danego przypadku. Dokument ten poświadcza uczestnictwo w działaniu oraz, w stosownych przypadkach, efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte przez uczestnika działania.

Błędy pisarskie

Drobne błędy popełnione nieumyślnie, które wpływają na zmianę w treści/wymowę dokumentu, np. błąd typograficzny (literówka) lub nieumyślne dodanie lub pominięcie wyrazu, zdania lub rysunku/wykresu.

Współfinansowanie

Zasada polegająca na tym, że część kosztów projektu otrzymującego wsparcie UE jest ponoszona przez beneficjenta lub pokrywana przez zewnętrzne wkłady finansowe z innych źródeł niż dofinansowanie UE.

Spółka

Osoby prawne ustanowione zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub prawa handlowego, w tym spółdzielnie, oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem organizacji o charakterze non-profit.

Konsorcjum

Co najmniej dwie organizacje uczestniczące, współpracujące w celu przygotowania i realizacji projektu lub działania w ramach projektu oraz monitorowania jego wyników. Konsorcjum może być krajowe (tj. składać się z organizacji mających siedzibę w tym samym kraju) lub międzynarodowe (organizacje uczestniczące pochodzą z różnych krajów).

Koordynator/Organizacja koordynująca

Organizacja uczestnicząca, która ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ w imieniu konsorcjum organizacji partnerskich.

Na koordynatorze spoczywają szczególne obowiązki przewidziane w umowie o udzielenie dotacji.

Kursy i działania szkoleniowe

Działania mające na celu rozwój kompetencji zawodowych nauczyciela, osoby prowadzącej szkolenia lub innego pracownika dzięki zorganizowanemu programowi nauczania obejmującemu rejestrowanie efektów uczenia się na poziomie indywidualnym i prowadzonemu przez osoby prowadzące szkolenia zawodowo lub innych wykwalifikowanych ekspertów. Działania te mogą przybierać różne formy, takie jak nauka na miejscu, warsztaty, nauka w terenie itp.

Kompetencje cyfrowe

Obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Przedsiębiorstwo

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na swoją wielkość, formę prawną bądź sektor gospodarki, w którym działa.

EQF (europejskie ramy kwalifikacji)

Przyjęte w Unii Europejskiej narzędzie odniesienia umożliwiające porównanie różnych systemów kształcenia i szkolenia oraz ich poziomów. Jego celem jest zwiększenie przejrzystości, porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji w całej Europie, promowanie mobilności pracowników i osób uczących się oraz ułatwianie uczenia się przez całe życie, jak określono w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01.

ESCO (europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów)

Określa i klasyfikuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody, które są istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkoleń. Jest dostępna w 25 językach europejskich. Klasyfikacja ta zawiera opis profili zawodów, pokazując relacje między zawodami, umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami. Klasyfikację ESCO opracowano w otwartym formacie informatycznym i każdy może korzystać z niej nieodpłatnie.

Ustanowiony

Dotyczy organizacji lub jednostki, która spełnia określone warunki krajowe (rejestracja, oświadczenie, publikacja itd.), umożliwiające takiej organizacji lub jednostce formalne uznanie przez władze krajowe. W przypadku nieformalnej grupy młodzieży miejsce zameldowania jej prawnego przedstawiciela jest uważane za mające skutki równoważne dla celów kwalifikowalności do dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

Europass

Platforma internetowa Europass, będąca działaniem w ramach Europejskiego programu na rzecz umiejętności, dostarcza osobom fizycznym i organizacjom internetowe narzędzia i informacje dotyczące możliwości z zakresu uczenia się, ram kwalifikacji i samych kwalifikacji, wytycznych, gromadzenia informacji na temat umiejętności, narzędzia samooceny oraz dokumentację umiejętności i kwalifikacji, a także dostęp do możliwości z zakresu uczenia się i zatrudnienia.

Platforma Europass oferuje również narzędzia i oprogramowanie wspierające referencje uwierzytelnione cyfrowo, jak zapowiedziano w Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma zapewnia wzajemne powiązanie z krajowymi źródłami danych dotyczącymi możliwości z zakresu uczenia się oraz krajowymi bazami danych lub rejestrami dotyczącymi kwalifikacji.

Europejska organizacja pozarządowa

Do celów niniejszego programu są to organizacje pozarządowe, które działają za pośrednictwem formalnie uznanej struktury złożonej z europejskiego organu/sekretariatu, który w dniu złożenia wniosku posiada osobowość prawną od co najmniej roku w kraju programu Erasmus+ oraz organizacji/oddziałów krajowych w co najmniej dziewięciu krajach programu Erasmus+. Te krajowe organizacje/oddziały muszą:

  • posiadać udokumentowane statutowe powiązanie z europejskim organem/sekretariatem;
  • działać w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży;
  • prowadzić działalność wspierającą wdrażanie polityk UE w jednym z tych sektorów.

Ponadto:

  • europejskie organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia muszą być aktywne w co najmniej jednym z następujących obszarów: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych i zajmować się co najmniej jednym z głównych międzysektorowych obszarów priorytetowych: edukacja włączająca i edukacja na rzecz włączenia społecznego, edukacja cyfrowa, edukacja na rzecz zielonej i ekologicznej transformacji;
  • europejskie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką młodzieży są aktywne w co najmniej jednym z następujących obszarów: uczestnictwo młodzieży, wolontariat młodzieży, praca z młodzieżą i integracja młodzieży. Europejskie organizacje pozarządowe aktywne w sektorze młodzieży muszą prowadzić działania wspierające realizację celów w kluczowych obszarach strategii UE na rzecz młodzieży, w tym celów młodzieżowych.

Wnioskodawca składający wniosek po raz pierwszy

Oznacza każdą organizację lub instytucję, która w ciągu ostatnich siedmiu lat nie otrzymała wcześniej wsparcia jako koordynator projektu (wnioskodawca) w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach niniejszego programu lub programu go poprzedzającego.

Siła wyższa

Nieprzewidywalna sytuacja wyjątkowa lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania.

Umiejętności ekologiczne

Podstawowe umiejętności potrzebne do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, które mogą mieć charakter ogólny, jak np. zrównoważone rolnictwo, ochrona gleb, wykorzystanie energii i zmniejszenie ilości odpadów, lub bardziej techniczny, jak np. wiedza na temat energii ze źródeł odnawialnych.

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu definiuje się jako podróż, w ramach której przez większą część podróży wykorzystuje się niskoemisyjne środki transportu, takie jak autobus, pociąg lub car-pooling.

Uczenie się nieformalne

Uczenie się nieformalne oznacza uczenie się w toku codziennych czynności, pracy, kontaktów z rówieśnikami itp. Polega ono głównie na uczeniu się przez działanie, nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane pod względem celów, czasu uczenia się ani środków wspierających uczenie się, ponadto z perspektywy uczącego się może być ono niezamierzone. W sektorze młodzieży uczenie się nieformalne może odbywać się w ramach inicjatyw młodzieży, dyskusji w grupie rówieśników, działań w ramach wolontariatu oraz w wielu innych sytuacjach.

Międzynarodowy

W ramach programu Erasmus+ odnosi się do wszelkich akcji, w których udział bierze co najmniej jeden kraj programu i co najmniej jeden kraj partnerski.

Obserwacja pracy (praktyczne doświadczenie w zakresie nauki)

Krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Kompetencje kluczowe

Podstawowy zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, których każda osoba potrzebuje do spełnienia i rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i zatrudnienia, jak opisano w zaleceniu Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Mobilność edukacyjna

Udział w działaniu, które obejmuje fizyczne przeniesienie się do innego kraju niż kraj zamieszkania, potencjalnie połączone z okresem uczestnictwa wirtualnego, w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego; może mieć formę praktyk/staży, praktyk zawodowych, wymiany młodzieży, nauczania lub uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym; może też obejmować takie działania przygotowawcze jak kursy języka kraju przyjmującego, a także wysyłanie, przyjmowanie i działania podejmowane po zakończeniu projektów.

Efekty kształcenia

Określenie, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR)

Równolegle z zatwierdzeniem organizacji w rejestrze uczestników jej przedstawiciel prawny (przedstawiciele prawni) musi (muszą) wyznaczyć przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR). Rola LEAR jest kluczowa: po zatwierdzeniu przez Komisję LEAR będzie upoważniony do:

• zarządzania informacjami prawnymi i finansowymi dotyczącymi organizacji

• zarządzania prawami dostępu osób w organizacji (ale nie na poziomie projektu)

• wyznaczania przedstawicieli organizacji do elektronicznego podpisywania umów o udzielenie dotacji („sygnatariusze prawni” – LSIGN) lub sprawozdań finansowych („sygnatariusze finansowi” – FSIGN) za pośrednictwem portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Wszystkie etapy zatwierdzania LEAR wyjaśniono w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Mniej doświadczona organizacja

Każda organizacja lub instytucja, która w ciągu ostatnich siedmiu lat więcej niż dwa razy nie otrzymała wsparcia w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach niniejszego programu lub programu go poprzedzającego. Kategoria ta obejmuje kategorię „wnioskodawców składających wniosek po raz pierwszy” zgodnie z powyższą definicją.

Uczenie się przez całe życie

Całość kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się pozaformalnego i nieformalnego podejmowanego na wszystkich etapach życia, których wynikiem jest rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji lub uczestnictwa w społeczeństwie w perspektywie osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub zawodowej; uczenie się przez całe życie obejmuje również korzystanie z usług doradztwa i poradnictwa.

Organizacja po raz pierwszy objęta wsparciem

Każda organizacja lub instytucja, która nie otrzymała poprzednio wsparcia w ramach danego rodzaju akcji wspieranej w ramach niniejszego programu lub programu go poprzedzającego jako koordynator albo partner.

Mikroreferencje

Mikroreferencje są uznanym dowodem efektów kształcenia, które uczący się osiągnął w wyniku krótkiego doświadczenia w zakresie nauki, zgodnie z przejrzystymi normami i wymogami oraz na podstawie oceny.

Dowód znajduje się w poświadczonym dokumencie, w którym wymieniono nazwisko posiadacza, osiągnięte efekty kształcenia, metodę oceny, organ przyznający oraz, w stosownych przypadkach, poziom ram kwalifikacji i uzyskane punkty. Mikroreferencje są własnością uczącego się, można je dzielić, przenosić i łączyć w większe referencje lub kwalifikacje.

Porozumienie o mobilności/programie zajęć

Porozumienie między organizacją wysyłającą i przyjmującą oraz osobami uczestniczącymi, określające cele i treść okresu mobilności w celu zapewnienia jego przydatności i jakości. Może być również wykorzystane jako podstawa do uznania danego pobytu za granicą przez organizację przyjmującą.

Miesiąc

W ramach programu Erasmus+ i do celów obliczania dofinansowania miesiąc wynosi 30 dni.

MOOC

Oznacza „masowy, otwarty kurs internetowy”, czyli rodzaj kursu, który jest w całości realizowany online, dostępny dla każdego bez opłat, wstępnych kwalifikacji czy innych ograniczeń; często ma dużą liczbę uczestników. Kursy te mogą obejmować także kontakty osobiste, np. zachęcać do lokalnych spotkań uczestników, oraz formalną ocenę, ale zwykle stosują wzajemną ocenę, samoocenę i automatyczne wystawianie ocen. Istnieje wiele rodzajów MOOC, na przykład kursy specjalizujące się w określonych sektorach, grupach docelowych (np. profil zawodowy, nauczyciele) lub metodach nauczania. MOOC finansowane w ramach Erasmus+ muszą być otwarte dla wszystkich, a zarówno uczestnictwo, jak i świadectwo lub odznaka ukończenia muszą być bezpłatne. Wymóg otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych odnosi się również do MOOC i innych kompletnych kursów.

Uczenie się pozaformalne

Uczenie się pozaformalne oznacza uczenie się, które odbywa się poza formalnym programem nauczania. Koncentruje się ono na uczestnictwie i osobach uczących się; jest realizowane dobrowolnie, a zatem jest ściśle związane z potrzebami, aspiracjami i zainteresowaniami młodzieży. Zapewniając dodatkowe źródło i nowe formy uczenia się, tego rodzaju działania w istotny sposób poprawiają również efekty kształcenia w ramach kształcenia i szkolenia formalnego oraz przyczyniają się do rozwiązania problemu młodzieży NEET (niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się) lub młodzieży o mniejszych szansach, a także do zwalczania wykluczenia społecznego.

Profil zawodowy

Zbiór umiejętności, kompetencji, wiedzy i kwalifikacji, które dotyczą zwykle określonego zawodu.

OID

Identyfikator organizacji (OID) jednoznacznie identyfikuje organizację wśród wszystkich organizacji uczestniczących w akcjach w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe. OID organizacji można używać przy ubieganiu się o akredytację lub dotację w kontekście akcji w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez agencje narodowe.

Otwarty dostęp

Ogólna koncepcja publikowania określonego rodzaju materiałów w otwarty sposób, a więc tak, aby były dostępne i możliwe do użycia przez jak najszerszą grupę użytkowników i w jak największej liczbie przypadków. Erasmus+ nakłada wymóg otwartego dostępu w przypadku zasobów edukacyjnych oraz zachęca do otwartego dostępu w przypadku wyników badań i danych pochodzących z badań naukowych.

Otwarte zasoby edukacyjne (OER)

Materiały edukacyjne dowolnego rodzaju (np. podręczniki, zeszyty do ćwiczeń, plany zajęć, filmy instruktażowe, pełne kursy internetowe, gry edukacyjne), które można swobodnie wykorzystywać, dostosowywać i udostępniać. OER są publikowane w ramach licencji otwartej albo są własnością publiczną (tj. prawo autorskie do nich wygasło). Bezpłatne materiały, których nie można wykorzystywać ani udostępniać publicznie, nie są OER.

Licencja otwarta

Licencja otwarta umożliwia podmiotom praw autorskich (twórcom lub innym posiadaczom praw) udzielenie ogółowi społeczeństwa prawnego zezwolenia na swobodne korzystanie z ich prac; zgodnie z wymogiem otwartego dostępu w ramach Erasmus+ każda taka licencja otwarta musi co najmniej umożliwiać wykorzystywanie, dostosowywanie i upowszechnianie. Licencja otwarta powinna być wskazana bezpośrednio na dziele lub w każdym miejscu, gdzie to dzieło jest udostępnione. Materiały edukacyjne objęte licencją otwartą są nazywane otwartymi zasobami edukacyjnymi (OER).

Uczestnicy

Uczestnicy programu Erasmus+ to osoby, które są w pełni zaangażowane w projekt oraz mogą otrzymywać część dofinansowania z Unii Europejskiej przeznaczoną na pokrycie kosztów ich uczestnictwa (w szczególności kosztów podróży i utrzymania).

Organizacja uczestnicząca

Organizacja lub nieformalna grupa młodzieży zaangażowane w projekt programu Erasmus+ w charakterze wnioskodawcy albo partnera.

Organizacja partnerska

organizacja partnerska jest organizacją formalnie zaangażowaną w projekt (współbeneficjent), ale niebędąca wnioskodawcą.

Kraje partnerskie

Kraje, które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale które mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów lub wnioskodawców) w niektórych akcjach programu. Wykaz krajów partnerskich programu Erasmus+ przedstawiono w części A niniejszego przewodnika w podrozdziale „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+?”.

Partnerstwo

Umowa między grupą instytucji lub organizacji w celu realizacji wspólnych działań i projektów.

Osoby o mniejszych szansach

Osoby o mniejszych szansach to osoby, które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migrantów lub z takich powodów, jak niepełnosprawność i trudności w nauce, lub z jakichkolwiek innych powodów, w tym tych, które mogą prowadzić do dyskryminacji zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, napotykają przeszkody uniemożliwiające im skuteczny dostęp do możliwości w ramach programu.

Wzajemne uczenie się

Wzajemne działanie w obszarze kształcenia, które jest korzystne dla obu stron i polega na dzieleniu się wiedzą, pomysłami i doświadczeniami między uczestnikami. Praktyki wzajemnego uczenia się umożliwiają interakcję z innymi uczestnikami, rówieśnikami oraz udział w zajęciach, w których mogą uczyć się od siebie nawzajem i realizować cele edukacyjne, zawodowe lub dotyczące rozwoju osobistego.

Wizyta przygotowawcza

Wizyty w kraju organizacji przyjmującej przed rozpoczęciem działań w zakresie mobilności w celu przygotowania tych działań i zapewnienia, że ich jakość będzie wysoka. Przykłady obejmują zadania mające na celu ułatwienie spraw administracyjnych oraz budowanie zaufania i zrozumienia między zaangażowanymi organizacjami.

Doskonalenie zawodowe

Proces zwiększania możliwości zawodowych uczestników (osób uczących się i kadry) poprzez rozwijanie kompetencji i wiedzy fachowej oraz nabywanie nowych umiejętności, które zwykle określa się w analizie potrzeb rozwojowych. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie rodzaje możliwości uczenia się, od zorganizowanych szkoleń i seminariów po możliwości nieformalnego uczenia się.

Organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo prywatne, które a) prowadzi działalność, przestrzegając obowiązujących norm etyki lub b) poza działalnością gospodarczą realizuje działania wartościowe społecznie.

Kraje programu

Kraje UE i spoza UE, które ustanowiły agencję narodową i które w pełni uczestniczą w programie Erasmus+. Wykaz krajów programu Erasmus+ jest podany w części A niniejszego przewodnika w podrozdziale „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+”.

Projekt

Spójny zbiór działań opracowanych i zorganizowanych w taki sposób, aby osiągnąć określone cele i rezultaty.

Kwalifikacje

Formalne rezultaty procesu oceny i poświadczenia uzyskiwane po stwierdzeniu przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia na określonym poziomie.

Organizacja przyjmująca

W ramach niektórych akcji programu Erasmus+ (zwłaszcza w obszarze mobilności) organizacją przyjmującą jest organizacja uczestnicząca, która przyjmuje jednego lub kilku uczestników i organizuje jeden lub kilka rodzajów działań w ramach programu Erasmus+.

Szkoła

Instytucja zapewniająca kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne, na dowolnym poziomie, od edukacji przedszkolnej po edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, w tym na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Aby sprawdzić kwalifikowalność w obszarze „edukacja szkolna”, należy zapoznać się z definicją kwalifikujących się szkół w danym kraju na stronie internetowej odpowiedniej agencji narodowej.

Organizacja wysyłająca

W ramach niektórych akcji programu Erasmus+ (zwłaszcza w obszarze mobilności) organizacją wysyłającą jest organizacja uczestnicząca, która wysyła jednego lub kilku uczestników w celu wzięcia udziału w działaniu w ramach programu Erasmus+.

MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorstwa (zob. definicja niżej), które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR i/lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo, niezależnie od jego formy prawnej, które nie jest notowane na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE i które: 1) zgodnie ze swoim statutem, aktem założycielskim lub jakimkolwiek innym dokumentem statutowym dotyczącym założenia działalności powstało przede wszystkim w celu osiągania wymiernych, pozytywnych skutków społecznych, a nie generowania zysków dla właścicieli, członków i zainteresowanych stron, jeżeli przedsiębiorstwo to: a) świadczy innowacyjne usługi lub wytwarza innowacyjne towary pozwalające na osiągnięcie korzyści społecznych lub b) stosuje innowacyjną metodę produkcji towarów lub świadczenia usług, która odzwierciedla jego cel o charakterze społecznym; 2) inwestuje wygenerowane zyski przede wszystkim w sposób służący osiągnięciu swojego podstawowego celu, a w odniesieniu do wszelkich przypadków podziału zysków między udziałowców i właścicieli stosuje uprzednio określone procedury i zasady służące temu, aby podział zysków nie utrudniał realizacji celu podstawowego; 3) jest zarządzane w przedsiębiorczy, odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów lub zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza prowadzona przez to przedsiębiorstwo.

Kadra/pracownicy

Osoby, które zawodowo lub na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem, szkoleniem lub uczeniem się pozaformalnym młodzieży; w tym nauczyciele akademiccy, nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, kadra kierownicza szkół, osoby pracujące z młodzieżą oraz pracowników niebędących nauczycielami.

Wizyta studyjna

Wyjazd, podczas którego uczestnik poznaje i studiuje inną organizację lub instytucję, jej praktyki i systemy. Pozwala to uczestnikowi na zdobycie doświadczenia w zakresie nauki opartego na bezpośrednim kontakcie oraz na obserwacji metod i praktyk organizacji przyjmującej.

Praktyki zawodowe (praktykanci)

Czas spędzony w przedsiębiorstwie lub organizacji w innym kraju w celu nabycia konkretnych kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego i lepszego zrozumienia kultury gospodarczej i społecznej tego kraju.

Międzynarodowy

W kontekście programu Erasmus+ pojęcie to dotyczy wszelkich działań angażujących co najmniej dwa kraje programu.

Umiejętności przekrojowe (miękkie, życiowe)

Należą do nich: umiejętność krytycznego myślenia, ciekawość i kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się w wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia sobie ze stresem i niepewnością; umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych.

Unijne narzędzia przejrzystości i uznawalności

Instrumenty ułatwiające zainteresowanym stronom zrozumienie, docenienie oraz w stosownych przypadkach uznanie efektów kształcenia (uczenia się) i kwalifikacji w całej Unii Europejskiej.

Poświadczanie (efektów) uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty kształcenia (uczenia się) mierzone według właściwego standardu, który obejmuje następujące cztery odrębne etapy:

1.

identyfikację konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy;

2.

dokumentację służącą zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby;

3.

formalną ocenę tych doświadczeń; oraz

4.

poświadczenie wyników oceny mogące prowadzić do przyznania częściowej lub pełnej kwalifikacji.

Mobilność wirtualna

Szereg działań wspieranych za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych, łącznie z uczeniem się za pomocą mediów elektronicznych, które umożliwiają lub ułatwiają zdobywanie wspólnego międzynarodowego doświadczenia w kontekście nauczania, szkolenia lub uczenia się.

Młodzież

W kontekście programu Erasmus+ osoby w wieku od 13 do 30 lat.