Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Krok 1: Rejestracja

Wszyscy wnioskodawcy muszą się zarejestrować na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, o ile jeszcze tego nie zrobili.

W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą

Aby zarejestrować się w elektronicznym systemie składania wniosków w portalu „Funding & tender opportunities”, przedstawiciel prawny wnioskodawcy musi wykonać następujące działania:

  • utworzyć konto użytkownika w systemie EU Login (chyba, że osoba będąca przedstawicielem wnioskodawcy już posiada takie konto); Nowe konta EU Login można tworzyć, korzystając z następującej strony internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • wejść do portalu „Funding & tender opportunities” pod adresem:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home i zarejestrować się (w stosownych przypadkach) w imieniu organizacji/grupy, którą reprezentuje. Wytyczne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne w portalu.

Wnioskodawca rejestruje się tylko raz za pośrednictwem rejestru uczestników prowadzonego przez Komisję Europejską1 . Po zakończeniu rejestracji wnioskodawcy nadaje się numer PIC 2 . Numer PIC, który jest 9-cyfrowym niepowtarzalnym identyfikatorem i jest niezbędny do składania wniosków, zapewnia wnioskodawcy możliwość łatwiejszego wypełniania formularza wniosku (tzn. wprowadzenie numeru PIC w formularzu spowoduje automatyczne pojawienie się w formularzu wszystkich informacji podanych przez wnioskodawcę na etapie rejestracji).

W przypadku akcji zarządzanych przez agencje narodowe Erasmus+

aby zarejestrować się w systemie rejestracji organizacji Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności, przedstawiciel prawny wnioskodawcy musi podjąć następujące kroki:

Wnioskodawcy rejestrują się tylko raz. Po zakończeniu rejestracji wnioskodawca otrzyma identyfikator organizacji.

Wnioskodawca może sprawdzić swój identyfikator organizacji lub dokonać pewnych zmian w związanych z nim informacjach, korzystając z systemu rejestracji organizacji dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wprowadzenie identyfikatora organizacji w formularzu spowoduje przesłanie wszystkich informacji przekazanych przez wnioskodawcę na etapie rejestracji i wyświetlenie ich w formularzu.

Potwierdzenie statusu prawnego

W trakcie rejestracji wnioskodawcy muszą także dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku dofinansowania przekraczającego kwotę 60 000 EUR może zaistnieć konieczność dołączenia przez wnioskodawców konkretnych dokumentów potwierdzających ich zdolność finansową. W celu uzyskania dalszych informacji zob. podrozdział „Kryteria wyboru” poniżej.

  • 1 Komisja Europejska posiada internetowy rejestr organizacji uczestniczących w poszczególnych programach UE zwany rejestrem uczestników. ↩ back
  • 2 Numer PIC to obowiązkowe pole do wypełnienia w formularzu wniosku. ↩ back