Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Krok 1: Rejestracja

Wszyscy wnioskodawcy muszą się zarejestrować na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, o ile jeszcze tego nie zrobili.

W przypadku akcji zarządzanych przez Agencję Wykonawczą:

Aby zarejestrować się w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”, przedstawiciel prawny wnioskodawcy musi podjąć następujące kroki:

  • utworzyć konto EU Login (chyba że osoba reprezentująca wnioskodawcę już je posiada). Nowe konta EU Login można tworzyć, korzystając z następującej strony internetowej:https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • wejść na portal „Finansowanie i możliwości przetargowe” pod adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home i zarejestrować się (w stosownych przypadkach) w imieniu organizacji/grupy, którą reprezentuje. Wytyczne i najczęściej zadawane pytania są dostępne na portalu. Wnioskodawca rejestruje się tylko raz. Po zakończeniu rejestracji wnioskodawcy nadaje się numer PIC1 . Numer PIC, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem i jest niezbędny do składania wniosków, zapewnia wnioskodawcy możliwość łatwiejszego wypełniania formularza wniosku (tzn. wprowadzenie numeru PIC w formularzu spowoduje automatyczne pojawienie się w formularzu wszystkich informacji podanych przez wnioskodawcę na etapie rejestracji).

W przypadku akcji zarządzanych przez agencje narodowe Erasmus+:

aby zarejestrować się w systemie rejestracji organizacji Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności, przedstawiciel prawny wnioskodawcy musi podjąć następujące kroki:

  • utworzyć konto EU Login (chyba że wnioskodawca już je posiada). Nowe konta EU Login można tworzyć, korzystając z następującej strony internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • uzyskać dostęp do systemu rejestracji organizacji dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, a następnie (w stosownych przypadkach) zarejestrować się w imieniu organizacji/grupy, którą reprezentuje. Wnioskodawcy rejestrują się tylko raz. Po zakończeniu rejestracji wnioskodawca otrzyma identyfikator organizacji. Wnioskodawca może sprawdzić swój identyfikator organizacji lub dokonać pewnych zmian w związanych z nim informacjach, korzystając z systemu rejestracji organizacji dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wprowadzenie identyfikatora organizacji w formularzu spowoduje przesłanie wszystkich informacji przekazanych przez wnioskodawcę na etapie rejestracji i wyświetlenie ich w formularzu.

Potwierdzenie statusu prawnego

W trakcie rejestracji wnioskodawcy muszą także dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku dofinansowania przekraczającego kwotę 60 000 EUR może zaistnieć konieczność dołączenia przez wnioskodawców konkretnych dokumentów potwierdzających ich zdolność finansową. W celu uzyskania dalszych informacji zob. podrozdział „Kryteria wyboru” poniżej.

  • 1 Numer PIC to obowiązkowe pole do wypełnienia w formularzu wniosku.