Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Projekty mobilności młodzieży – „działanie na rzecz włączenia Discovereu”

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU organizacje i nieformalne grupy młodych ludzi mogą otrzymać wsparcie w celu realizacji projektów pozwalających młodym ludziom o mniejszych szansach na uczestnictwo w DiscoverEU na równych zasadach względem ich rówieśników.

DiscoverEU daje młodym ludziom, którzy ukończyli 18 lat, szansę na krótkoterminowe indywidualne lub grupowe doświadczenie w podróżowaniu po Europie koleją lub w razie potrzeby innymi środkami transportu. Cele tej inicjatywy są następujące:

 • dać młodym ludziom szansę na zdobycie wiedzy o Europie, ale także na odkrycie możliwości, jakie Europa stwarza w odniesieniu do ich przyszłych wyborów edukacyjnych i życiowych;
 • wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, umiejętności życiowe i wartościowe dla nich kompetencje;
 • zachęcić do nawiązywania kontaktu i dialogu międzykulturowego między młodymi ludźmi;
 • rozwinąć wśród osób młodych poczucie przynależności do Unii Europejskiej;
 • zainspirować młodych ludzi do podróżowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, a w szczególności do ogólnej świadomości ekologicznej.

Cele akcji

DiscoverEU stara się wzmocnić swój wymiar integracyjny, zapewniając dodatkowe wsparcie dla uczestników o mniejszych szansach, w celu poznania Europy.

W ujęciu bardziej szczegółowym działanie na rzecz włączenia DiscoverEU ma na celu:

 • dotarcie do młodych ludzi o mniejszych szansach, którzy nie zgłosiliby się z własnej inicjatywy;
 • pokonanie przeszkód, które uniemożliwiają tym młodym ludziom bezpośredni udział w rundzie ogólnych wniosków DiscoverEU i zapewnienie im niezbędnego wsparcia, tak aby mogli podróżować;
 • zapoczątkowanie i wzmocnienie rozwoju kompetencji i umiejętności młodych ludzi o mniejszych szansach biorących udział w DiscoverEU.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym. W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych. Cele te określają dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczyniać się do realizacji tej wizji sformułowanej przez młodzież. W ramach kluczowego obszaru „Łączenie” strategii UE na rzecz młodzieży wspiera się i ułatwia kontakty, relacje i wymianę doświadczeń między młodymi ludźmi, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Najlepszym wsparciem dla tych kontaktów są różne formy mobilności, w tym DiscoverEU.

Strategia UE na rzecz młodzieży Europejski Portal Młodzieżowy (europa.eu)

Opis działań

Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU jedna do pięciu osób o mniejszych szansach z tego samego kraju podejmuje krótką podróż przez Europę. Okres nauki obejmuje planowanie, przygotowanie, realizację przed i w trakcie podróży w ramach DiscoverEU, jak również działania następcze po podróży.

Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach DiscoverEU: akademickie wyjazdy studyjne; wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazdy na występy artystyczne, posiedzenia statutowe, szkolenia dla młodzieży prowadzone przez dorosłych.

Opracowanie projektu

Projekt jest realizowany przez jedną organizację lub nieformalną grupę młodych osób, która wysyła jedną lub więcej grup uczestników w podróż w ramach DiscoverEU. Organizacje zaangażowane w projekt powinny odnieść korzyści w wyniku takiego uczestnictwa, zatem projekt powinien być zgodny z ich celami i spełniać ich potrzeby. Współpraca z zainteresowanymi stronami w innych krajach, z której mogą wynikać działania1  lub wsparcie uczestników np. ich goszczenie, itp., jest możliwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i osoby młode zaangażowane w działania powinny odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się, form działań, opracowanie programu podróży, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia związane z podróżą w ramach DiscoverEU, zawieranie umów z zainteresowanymi stronami, organizacja językowych/międzykulturowych/edukacyjnych/kulturowych/środowiskowych/cyfrowych działań i zadania związane z przygotowaniem uczestników przed wyjazdem itp.).
 • realizacja działań podczas podróży w ramach DiscoverEU;
 • działania następcze (ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu).

Wysokiej jakości działanie na rzecz włączenia DiscoverEU:

 • polega na aktywnym zaangażowaniu młodzieży o mniejszych szansach i organizacji uczestniczących, które to grupy powinny brać czynny udział we wszystkich etapach projektu, wzbogacając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie uczenia się i rozwoju;
 • angażuje różne grupy uczestników o mniejszych szansach i opiera się na tej różnorodności;
 • opiera się na jasno określonych potrzebach młodych uczestników;
 • zapewnia odpowiednie określenie i udokumentowanie pozaformalnych i nieformalnych efektów uczenia się uczestników w ramach DiscoverEU;
 • zachęca uczestników do refleksji nad problematyką i wartościami europejskimi.

Proces uczenia się

Zorganizowanie działania na rzecz włączenia DiscoverEU w kontekście uczenia się pozaformalnego wymaga uprzedniego zaplanowania co najmniej części pożądanych efektów uczenia się, aby zapewnić odpowiednie możliwości. Uczestnicy powinny przyczynić się do określenia swoich potrzeb i wiedzy, którą chcieliby zdobyć lub rozwinąć w ramach podróży DiscoverEU.

Uczestnicy powinni być również w jak największym stopniu zaangażowani w opracowanie i rozwój działań podczas podróży (opracowanie programu, trasy podróży, działań, rezerwacja zakwaterowania itd.) oraz zastanowić się, jak przygotować się do maksymalizacji korzyści w zakresie uczenia się i rozwoju osobistego, które uzyskaliby podczas swojej podróży.

Po zakończeniu podróży w ramach DiscoverEU uczestnicy powinni zostać poproszeni o przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej doświadczeń zdobytych w ramach DiscoverEU, zastanowienie się nad tym, czego się nauczyli i jaki użytek mogą zrobić z efektów uczenia się.

Organizacje powinny wspierać proces uczenia się, określanie i dokumentowanie efektów uczenia się, w szczególności przez wykorzystanie instrumentu Youthpass w przypadku uczestników DiscoverEU.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania uwzględniające opinie osób o mniejszych szansach i angażujące je w proces podejmowania decyzji. 

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” jest szczególnie odpowiednie, jeżeli chodzi o włączenie osób młodych o mniejszych szansach:

 • zdobycie doświadczenia w trakcie podróżowania w pojedynkę;
 • grupowa mobilność zapewnia doświadczenie w zakresie mobilności międzynarodowej w bezpiecznym środowisku grupy;
 • ze względu na krótki czas trwania i stały kontakt z organizacją osoby młode o mniejszych szansach mają okazję doświadczyć podróżowania w grupie lub nawet w pojedynkę.

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” jest również odpowiednie dla pracy nad włączeniem i różnorodnością w celu wspierania walki ze stereotypami, promowania zrozumienia, tolerancji i niedyskryminacji. 

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” może obejmować liderów grup, osoby wspomagające proces kształcenia, osoby towarzyszące, które mogą monitorować i udzielać wsparcia uczestnikom, aby zapewnić wysokiej jakości proces uczenia się w trakcie podróży w ramach DiscoverEU. Jednocześnie dbają o bezpieczne, pełne szacunku i niedyskryminujące środowisko oraz ochronę uczestników. Podczas planowania i przygotowywania podróży w ramach DiscoverEU w kontekście działania na rzecz włączenia „DiscoverEU” należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Zrównoważenie środowiskowe

DiscoverEU powinna służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” należy planować i prowadzić ze świadomością ekologiczną, np. przez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling, czy też korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa w ramach DiscoverEU

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod e-uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych, poprawy współpracy między zainteresowanymi stronami, a także poprawy jakości działań.

Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży

Wszystkie projekty wspierane w ramach tej akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Kryteria stosowane do oceny takiego projektu

Kryteria kwalifikowalności

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Poniższe kryteria ogólne mają zastosowanie do standardowych projektów wymiany młodzieży. Akredytację opisano w odpowiedniej sekcji niniejszego przewodnika.

Kwalifikująca się organizacja

Organizacją może być:

 • organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • nieformalna grupa młodych ludzi2 ;

mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona organizacja uczestnicząca lub grupa ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Liczba organizacji uczestniczących

Co najmniej jedna organizacja uczestnicząca.

Czas trwania projektu

Od 3 do 18 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 4 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 marca a dniem 31 sierpnia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Załączniki

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dotyczące działania na rzecz włączenia „DiscoverEU”

Czas trwania podróży w ramach DiscoverEU

Od 1 do 30 dni.

Organizacja może zorganizować kilka podróży w ramach DiscoverEU (za każdym razem z udziałem 1–5 uczestników i ewentualnie osób towarzyszących) w trakcie trwania projektu.

Miejsce(-a) realizacji projektu

Podróże w ramach DiscoverEU muszą odbywać się w co najmniej jednym kraju innym niż kraj, w którym uczestnicy rozpoczęli swoją podróż.

Liczba organizacji uczestniczących

Należy zaangażować jedną organizację uczestniczącą.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode o mniejszych szansach3  w wieku 18 lat4  mieszkające legalnie na stałe w kraju będącym siedzibą organizacji wysyłającej.

Liderzy grup5 , osoby wspomagające proces kształcenia lub osoby towarzyszące muszą mieć co najmniej 18 lat.

Liczba uczestników i skład grup krajowych

Co najmniej 1 i maksymalnie 5 uczestników na podróż w ramach DiscoverEU (nie licząc liderów grup, osób wspomagających proces kształcenia i osób towarzyszących).

Grupy mogą podróżować w pojedynkę lub z osobą towarzyszącą.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych poniżej kryteriów przyznania dotacji.

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ - (maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Adekwatność projektu, jeżeli chodzi o:
  • cele akcji;
  • potrzeby organizacji uczestniczących i uczestników.
  • zakres, w jakim projekt umożliwia uczenie się przez odkrywanie;
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • Zakres, w jakim organizacja może wykazać się wcześniejszym doświadczeniem w pracy z osobami młodymi o mniejszych szansach na poziomie lokalnym.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do przyczyniania się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu.
 • Zakres, w jakim projekt angażuje w program Erasmus+ nowe i mniej doświadczone organizacje, które mogą wykazać się doświadczeniem w pracy z osobami młodymi o mniejszych szansach.

Jakość planu projektu  - (maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych w projekcie: przygotowanie dostosowane do szczególnych potrzeb uczestników, wsparcie podczas podróży, realizacja działań i działania następcze;
 • Stopień zaangażowania uczestników na wszystkich etapach działań.
 • Działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu. 
 • Jakość ustaleń i wsparcie w kontekście procesu refleksji, określenie i dokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz stosowanie instrumentu Youthpass.
 • Adekwatność i skuteczność środków przewidzianych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników.
 • Zakres, w jakim działania te obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki.

Jakość zarządzania projektem - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • W stosownych przypadkach jakość współpracy i komunikacji z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • Jakość środków służących do oceny poszczególnych etapów i rezultatów projektu.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.

Zasady finansowania

Pozycja budżetu - koszty podróży

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Abonament: Liczba abonamentów dla uczestników.

Liczba abonamentów dla dowolnej osoby towarzyszącej (korzystającej z tego samego środka transportu co uczestnicy).

Zasadniczo uczestnicy będą podróżować środkiem transportu o ogólnej najniższej emisji gazów cieplarnianych6 .

Mechanizm finansowania:

 • Wkład niepieniężny na rzecz abonamentu.
 • Dofinansowanie kosztów jednostkowych: w przypadkach, w których państwo pochodzenia nie jest bezpośrednio połączone z systemem kolejowym w Europie kontynentalnej i konieczna jest dodatkowa podróż innymi środkami transportu, aby dotrzeć do państwa, w którym rozpoczyna się mobilność.
 • Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: W przypadku gdy uczestnicy muszą odbyć dodatkową podróż, aby dotrzeć do miejsca, w którym rozpoczyna się działanie, są oni również uprawnieni do dofinansowania podróży, z uwzględnieniem – w stosownych przypadkach – podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Abonament na 7 dni podróży7  w ciągu jednego miesiąca.

W stosownych przypadkach dofinansowanie w zakresie korzystania z innych środków transportu.

Odległość

Podróż standardowa

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km lub więcej

1 500 EUR

 

Pozycja budżetu - wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników, nie licząc liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu - wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, w tym liderów grup, osób towarzyszących.

Kwota

62 EUR na uczestnika na dzień

Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 21 dni na uczestnika.

Pozycja budżetu - wsparcie włączenia społecznego

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników o mniejszych szansach, nie licząc liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi, w tym liderami grup i osobami wspomagającymi proces kształcenia (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu - koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Koszty rezerwacji: w niektórych krajach nie można podróżować bez obowiązkowej rezerwacji miejsc. W stosownych przypadkach pokrycie tych kosztów rezerwacji oprócz abonamentu jest opcjonalne.

Wysokie koszty podróży uczestników, w tym liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia; w tym z wykorzystaniem bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80% kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kosztów kwalifikowalnych

Koszty rezerwacji: 80% kwalifikowalnych kosztów rezerwacji

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych.

 • 1 Zob. przykładowe działania w module 9 „DiscoverEU” w zestawie narzędzi związanych z uczestnictwem młodzieży przygotowanym przez centra zasobów SALTO (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf).
 • 2 Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 18 do 30 lat. Jeden z członków grupy przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. Do celów tej akcji i wszelkich związanych z nią przepisów, „nieformalna grupa młodzieży” mieści się w zakresie pojęcia „organizacja uczestnicząca”. W przypadku odniesienia do „organizacji uczestniczącej” uznaje się, że obejmuje ono również „nieformalną grupę młodzieży”.
 • 3 Zob. definicja „uczestnika o mniejszych szansach” w glosariuszu.
 • 4

  Proszę wziąć pod uwagę:

  dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;

  górny limit wieku – w dniu rozpoczęcia działania uczestnicy nie mogą przekroczyć maksymalnego wieku wskazanego w dniu rozpoczęcia działania.

 • 5 Liderem grupy jest osoba dorosła, która towarzyszy osobom młodym w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się, ochrony i bezpieczeństwa.
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9
 • 7 Abonament jest ważny przez 30 dni, w ciągu których uczestnik może podróżować dowolną liczbą pociągów przez całą dobę w ciągu każdego z tych siedmiu dni. Uczestnik sam decyduje, w jaki sposób spędzi pozostałe dni.
Tagged in:  Youth