Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekty mobilności młodzieży – „Działanie Na Rzecz Włączenia DiscoverEU”

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU organizacje i nieformalne grupy młodych ludzi mogą otrzymać wsparcie w celu realizacji projektów pozwalających młodym ludziom o mniejszych szansach na uczestnictwo w DiscoverEU na równych zasadach względem ich rówieśników.

DiscoverEU daje młodym ludziom, którzy ukończyli 18 lat, szansę na krótkoterminowe indywidualne lub grupowe doświadczenie w podróżowaniu po Europie koleją lub w razie potrzeby innymi środkami transportu. Cele tej inicjatywy są następujące:

 • dać młodym ludziom szansę na zdobycie wiedzy o Europie, ale także na odkrycie możliwości, jakie Europa stwarza w odniesieniu do ich przyszłych wyborów edukacyjnych i życiowych;
 • wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, umiejętności życiowe i wartościowe dla nich kompetencje;
 • zachęcić do nawiązywania kontaktu i dialogu międzykulturowego między młodymi ludźmi;
 • rozwinąć wśród osób młodych poczucie przynależności do Unii Europejskiej;
 • zainspirować młodych ludzi do podróżowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, a w szczególności do ogólnej świadomości ekologicznej.

Cele akcji

DiscoverEU stara się wzmocnić swój wymiar integracyjny, zapewniając dodatkowe wsparcie dla uczestników o mniejszych szansach, w celu poznania Europy.

W ujęciu bardziej szczegółowym działanie na rzecz włączenia DiscoverEU ma na celu:

 • dotarcie do młodych ludzi o mniejszych szansach, którzy nie zgłosiliby się z własnej inicjatywy;
 • pokonanie przeszkód, które uniemożliwiają tym młodym ludziom bezpośredni udział w rundzie ogólnych wniosków DiscoverEU i zapewnienie im niezbędnego wsparcia, tak aby mogli podróżować;
 • zapoczątkowanie i wzmocnienie rozwoju kompetencji i umiejętności młodych ludzi o mniejszych szansach biorących udział w DiscoverEU.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym. W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych. Cele te określają dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczyniać się do realizacji tej wizji sformułowanej przez młodzież. W ramach kluczowego obszaru „Łączenie” strategii UE na rzecz młodzieży wspiera się i ułatwia kontakty, relacje i wymianę doświadczeń między młodymi ludźmi, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Najlepszym wsparciem dla tych kontaktów są różne formy mobilności, w tym DiscoverEU. Strategia UE na rzecz młodzieży | Europejski Portal Młodzieżowy (europa.eu)

Opis działań

Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU jedna do pięciu osób o mniejszych szansach z tego samego kraju podejmuje krótką podróż przez Europę. Okres nauki obejmuje planowanie, przygotowanie, realizację przed i w trakcie podróży w ramach DiscoverEU, jak również działania następcze po podróży.

Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach DiscoverEU: akademickie wyjazdy studyjne; wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazdy na występy artystyczne, posiedzenia statutowe, szkolenia dla młodzieży prowadzone przez dorosłych.

Opracowanie projektu

Projekt jest realizowany przez jedną organizację lub nieformalną grupę młodych osób, która wysyła jedną lub więcej grup uczestników w podróż w ramach DiscoverEU. Organizacje zaangażowane w projekt powinny odnieść korzyści w wyniku takiego uczestnictwa, zatem projekt powinien być zgodny z ich celami i spełniać ich potrzeby. Współpraca z zainteresowanymi stronami w innych krajach, z której mogą wynikać działania1 lub wsparcie uczestników np. ich goszczenie, itp., jest możliwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i osoby młode zaangażowane w działania powinny odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się, form działań, opracowanie programu podróży, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia związane z podróżą w ramach DiscoverEU, zawieranie umów z zainteresowanymi stronami, organizacja językowych/międzykulturowych/edukacyjnych/kulturowych/środowiskowych/cyfrowych działań i zadania związane z przygotowaniem uczestników przed wyjazdem itp.).
 • realizacja działań podczas podróży w ramach DiscoverEU;
 • działania następcze (ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu).

Wysokiej jakości działanie na rzecz włączenia DiscoverEU:

 • polega na aktywnym zaangażowaniu młodzieży o mniejszych szansach i organizacji uczestniczących, które to grupy powinny brać czynny udział we wszystkich etapach projektu, wzbogacając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie uczenia się i rozwoju;
 • angażuje różne grupy uczestników o mniejszych szansach i opiera się na tej różnorodności;
 • opiera się na jasno określonych potrzebach młodych uczestników;
 • zapewnia odpowiednie określenie i udokumentowanie pozaformalnych i nieformalnych efektów uczenia się uczestników w ramach DiscoverEU;
 • zachęca uczestników do refleksji nad problematyką i wartościami europejskimi.

Proces uczenia się

Zorganizowanie działania na rzecz włączenia DiscoverEU w kontekście uczenia się pozaformalnego wymaga uprzedniego zaplanowania co najmniej części pożądanych efektów uczenia się, aby zapewnić odpowiednie możliwości. Uczestnicy powinny przyczynić się do określenia swoich potrzeb i wiedzy, którą chcieliby zdobyć lub rozwinąć w ramach podróży DiscoverEU.

Uczestnicy powinni być również w jak największym stopniu zaangażowani w opracowanie i rozwój działań podczas podróży (opracowanie programu, trasy podróży, działań, rezerwacja zakwaterowania itd.) oraz zastanowić się, jak przygotować się do maksymalizacji korzyści w zakresie uczenia się i rozwoju osobistego, które uzyskaliby podczas swojej podróży.

Po zakończeniu podróży w ramach DiscoverEU uczestnicy powinni zostać poproszeni o przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej doświadczeń zdobytych w ramach DiscoverEU, zastanowienie się nad tym, czego się nauczyli i jaki użytek mogą zrobić z efektów uczenia się.

Organizacje powinny wspierać proces uczenia się, określanie i dokumentowanie efektów uczenia się, w szczególności przez wykorzystanie instrumentu Youthpass w przypadku uczestników DiscoverEU.

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” może obejmować liderów grup, osoby wspomagające proces kształcenia, osoby towarzyszące, które mogą monitorować i udzielać wsparcia uczestnikom, aby zapewnić wysokiej jakości proces uczenia się w trakcie podróży w ramach DiscoverEU. Jednocześnie dbają o bezpieczne, pełne szacunku i niedyskryminujące środowisko oraz ochronę uczestników. Podczas planowania i przygotowywania podróży w ramach DiscoverEU w kontekście działania na rzecz włączenia „DiscoverEU” należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży

Wszystkie projekty wspierane w ramach tej akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Wymiary horyzontalne

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania uwzględniające opinie osób o mniejszych szansach i angażujące je w proces podejmowania decyzji. 

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” jest szczególnie odpowiednie, jeżeli chodzi o włączenie osób młodych o mniejszych szansach:

 • zdobycie doświadczenia w trakcie podróżowania w pojedynkę;
 • grupowa mobilność zapewnia doświadczenie w zakresie mobilności międzynarodowej w bezpiecznym środowisku grupy;
 • ze względu na krótki czas trwania i stały kontakt z organizacją osoby młode o mniejszych szansach mają okazję doświadczyć podróżowania w grupie lub nawet w pojedynkę.

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” jest również odpowiednie dla pracy nad włączeniem i różnorodnością w celu wspierania walki ze stereotypami, promowania zrozumienia, tolerancji i niedyskryminacji. 

Zrównoważoność środowiskowa

DiscoverEU powinna służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności.

Działanie na rzecz włączenia „DiscoverEU” należy planować i prowadzić ze świadomością ekologiczną, np. przez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling, czy też korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa w ramach DiscoverEU

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod e-uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych, poprawy współpracy między zainteresowanymi stronami, a także poprawy jakości działań. Zachęca się do wprowadzania elementów cyfrowych i internetowych w celu obniżenia progu uczestnictwa dla osób młodych o mniejszych szansach. Dzięki projektom i działaniom, które mają na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwój umiejętności cyfrowych lub rozwój zrozumienia zagrożeń i możliwości technologii cyfrowej, program może zmienić nastawienie i przyczynić się do rozwoju cyfrowych i mieszanych podejść w działaniach młodzieży.

W zależności od koncepcji i celów działań, rozwój kompetencji i świadomości w zakresie kwestii cyfrowych oraz wykorzystanie nowych technologii można wprowadzić w ramach mobilności edukacyjnej.

Uczestnictwo

Program Erasmus+ wspiera wszystkie organizacje uczestniczące w zwiększaniu jakości realizowanych przez nie projektów przez uwzględnianie wymiaru partycypacyjnego, oferowanie osobom młodym odpowiednich możliwości aktywnego angażowania się i uczestnictwa w opracowywaniu i realizacji działań w ramach projektu, dzięki czemu mogą one poznawać korzyści wynikające z aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym. Zasoby na rzecz rozwoju partycypacyjnego wymiaru wspieranych projektów są dostępne m.in. na stronie internetowej participationpool.eu. Warto również tworzyć powiązania z istniejącymi krajowymi, międzynarodowymi lub (innymi) unijnymi inicjatywami i platformami dotyczącymi uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego oraz uczestniczyć w tego typu inicjatywach i platformach.

Kryteria stosowane do oceny takiego projektu

Kryteria kwalifikowalności

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Do działania na rzecz włączenia DiscoverEU zastosowanie mają poniższe kryteria ogólne.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa młodzieży ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • nieformalna grupa młodych ludzi2 ;

mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 5 wniosków w danym terminie w tej akcji, ani jako wnioskodawca, ani jako partner.

Liczba organizacji uczestniczących

Jedna organizacja uczestnicząca.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 20 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 lipca a 31 marca następnego roku;

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej. W przypadku organizowania dodatkowej rundy wnioskodawcy muszą złożyć wniosek do:

dnia 1 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 marca a dniem 31 sierpnia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Załączniki

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dotyczące działania na rzecz włączenia „DiscoverEU”

Czas trwania podróży w ramach DiscoverEU

Od 1 do 30 dni.

Organizacja może zorganizować kilka podróży w ramach DiscoverEU (za każdym razem z udziałem 1–5 uczestników i ewentualnie osób towarzyszących) w trakcie trwania projektu.

Miejsce(-a) realizacji projektu

Podróże w ramach DiscoverEU muszą odbywać się w co najmniej jednym kraju innym niż kraj, w którym uczestnicy rozpoczęli swoją podróż.

Liczba organizacji uczestniczących

Można zaangażować tylko jedną organizację uczestniczącą.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode o mniejszych szansach3  w wieku 18 lat4 mieszkające legalnie na stałe w kraju będącym siedzibą organizacji wysyłającej.

Liderzy grup5 , osoby wspomagające proces kształcenia lub osoby towarzyszące muszą mieć co najmniej 18 lat.

Liczba uczestników i skład grup krajowych

Co najmniej 1 i maksymalnie 5 uczestników na podróż w ramach DiscoverEU (nie licząc liderów grup, osób wspomagających proces kształcenia i osób towarzyszących). Maksymalnie dwie osoby towarzyszące na uczestnika w należycie uzasadnionych przypadkach.

Grupy mogą podróżować w pojedynkę lub z osobą towarzyszącą.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych poniżej kryteriów przyznania dotacji.

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ (maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Adekwatność projektu, jeżeli chodzi o: 
  • cele akcji;
  • potrzeby organizacji uczestniczących i uczestników.
  • zakres, w jakim projekt umożliwia uczenie się przez odkrywanie;
 • zakres, w jakim projekt ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Potencjalny wpływ projektu: 
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • Zakres, w jakim organizacja może wykazać się wcześniejszym doświadczeniem w pracy z osobami młodymi o mniejszych szansach na poziomie lokalnym.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do przyczyniania się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu.
 • Zakres, w jakim projekt angażuje w program Erasmus+ nowe i mniej doświadczone organizacje, które mogą wykazać się doświadczeniem w pracy z osobami młodymi o mniejszych szansach.

Jakość planu projektu (maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych w projekcie: przygotowanie dostosowane do szczególnych potrzeb uczestników, wsparcie podczas podróży, realizacja działań i działania następcze;
 • Stopień zaangażowania uczestników na wszystkich etapach działań.
 • Działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu. 
 • Jakość ustaleń i wsparcie w kontekście procesu refleksji, określenie i dokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz stosowanie instrumentu Youthpass.
 • Adekwatność i skuteczność środków przewidzianych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników.
 • Zakres, w jakim działania te obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki.

Jakość zarządzania projektem (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • W stosownych przypadkach jakość współpracy i komunikacji z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • Jakość środków służących do oceny poszczególnych etapów i rezultatów projektu.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.

Zasady finansowania

Pozycja budżetu: Koszty podróży

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Abonament: Liczba abonamentów dla uczestników.

Liczba abonamentów dla dowolnej osoby towarzyszącej (korzystającej z tego samego środka transportu co uczestnicy).

Zasadniczo uczestnicy będą podróżować środkiem transportu o ogólnej najniższej emisji gazów cieplarnianych6 .

Mechanizm finansowania:

 • Dofinansowanie rzeczywistych kosztów abonamentu;
 • dofinansowanie kosztów jednostkowych: w przypadkach, w których państwo pochodzenia nie jest bezpośrednio połączone z systemem kolejowym w Europie kontynentalnej i konieczna jest dodatkowa podróż innymi środkami transportu, aby dotrzeć do państwa, w którym rozpoczyna się mobilność.
 • Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: W przypadku gdy uczestnicy muszą odbyć dodatkową podróż, aby dotrzeć do miejsca, w którym rozpoczyna się działanie, są oni również uprawnieni do dofinansowania kosztów podróży, z uwzględnieniem – w stosownych przypadkach – podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Abonament na 7 dni podróży7  w ciągu jednego miesiąca.

W stosownych przypadkach dofinansowanie w zakresie korzystania z innych środków transportu.

Odległość

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km lub więcej

1735 EUR

1735 EUR

Pozycja budżetu: Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników, nie licząc liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

125 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu: Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, w tym liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

78 EUR na uczestnika na dzień.

Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 21 dni na uczestnika

Pozycja budżetu: Wsparcie włączenia społecznego

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników o mniejszych szansach, nie licząc liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Kwota

125 EUR na uczestnika

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi, w tym liderami grup i osobami wspomagającymi proces kształcenia (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu: Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie

Koszty rezerwacji: w niektórych krajach nie można podróżować bez obowiązkowej rezerwacji miejsc. W stosownych przypadkach pokrycie tych kosztów rezerwacji oprócz abonamentu jest opcjonalne.

Wysokie koszty podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, liderów grup i osób wspomagających proces kształcenia, które nie mogą być dofinansowane w ramach standardowej pozycji „Podróż” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery (tj. w przypadku, gdy korzystanie z bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu powoduje wysokie koszty podróży). O ile zostanie przyznane, dofinansowanie nadzwyczajnych kosztów związanych z wysokimi kosztami podróży zastępuje dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują dotację na pokrycie kosztów podróży bez wykorzystania ekologicznych środków transportu.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Koszty rezerwacji: 80% kwalifikowalnych kosztów rezerwacji

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

 • 1 Zob. przykładowe działania w module 9 „DiscoverEU” w zestawie narzędzi związanych z uczestnictwem młodzieży przygotowanym przez centra zasobów SALTO   (https://participationpool.eu/wp-content/uploads/2021/05/Discover-EU-1.pdf). ↩ back
 • 2 Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 18 do 30 lat. Jeden z członków grupy przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. Do celów tej akcji i wszelkich związanych z nią przepisów, „nieformalna grupa młodzieży” mieści się w zakresie pojęcia „organizacja uczestnicząca”. W przypadku odniesienia do „organizacji uczestniczącej” uznaje się, że obejmuje ono również „nieformalną grupę młodzieży”. ↩ back
 • 3 Zob. definicja „uczestnika o mniejszych szansach” w glosariuszu. ↩ back
 • 4 Proszę wziąć pod uwagę:

  dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia projektu uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;górny limit wieku – w dniu rozpoczęcia projektu uczestnicy nie mogą przekroczyć maksymalnego wieku wskazanego w dniu rozpoczęcia działania. ↩ back

 • 5 Liderem grupy jest osoba dorosła, która towarzyszy osobom młodym w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się, ochrony i bezpieczeństwa. ↩ back
 • 6 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-specific-co2-emissions/energy-efficiency-and-specific-co2-9 ↩ back
 • 7 Abonament jest przeznaczony specjalnie na akcję na rzecz włączenia „DiscoverEU” i może być wykorzystywany wyłącznie na specjalnej platformie. Abonament jest ważny przez 30 dni, w ciągu których uczestnik może podróżować dowolną liczbą pociągów przez całą dobę w ciągu każdego z tych siedmiu dni. Uczestnik sam decyduje, w jaki sposób spędzi pozostałe dni. ↩ back
Tagged in:  Youth