Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Działania wspierające uczestnictwo modzieży

[fn]Akcja ta[ft/]Główny budżet tej akcji przeznaczono na wsparcie działań transnarodowych obejmujących organizacje i uczestników z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Z maksymalnie 25% budżetu przeznaczonego na tę akcję można jednak finansować projekty międzynarodowe obejmujące organizacje i uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem sąsiadujących z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).[/fn] wspiera działania nieobjęte formalnym kształceniem i szkoleniem, których celem jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego uczestnictwa.

Cele akcji

Program Erasmus+ wspiera prowadzone przez młodzież lokalne, krajowe, transnarodowe i międzynarodowe projekty zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i służące osiągnięciu co najmniej jednego z poniższych celów:

 • zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim (przez zapewnianie ścieżek uczenia się zaangażowania dla młodzieży w jej codziennym życiu, ale także w życiu demokratycznym, mających na celu wartościowe uczestnictwo młodzieży ze wszystkich środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym);
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej, w tym poprzez przyczynianie się do osiągnięcia jednego lub większej liczby celów młodzieżowych UE;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i jej umiejętności korzystania z mediów (w szczególności krytycznego myślenia oraz zdolności do oceny informacji i korzystania z nich) w celu zwiększenia odporności młodzieży na dezinformację, informacje wprowadzające w błąd i propagandę, a także jej zdolności do uczestnictwa w życiu demokratycznym;
 • zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata [fn]2019–2027[ft/]https://europa.eu/youth/strategy_pl[/fn] określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. W ramach kluczowego obszaru „Angażowanie” strategii UE na rzecz młodzieży celem jest wartościowe uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym.

W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych, określając szereg dziedzin międzysektorowych mających wpływ na życie młodzieży i wskazujących wyzwania, którym należy stawić czoła w przypadku każdej z tych dziedzin. W oparciu o wkład zainteresowanych stron ze środowisk młodzieżowych, w każdym 18-miesięcznym cyklu dialogu UE z młodzieżą określa się konkretne priorytety tematyczne, które mają stać się głównym celem wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży w danym okresie.

Strategie tematyczne na rzecz młodzieży

Program Erasmus+ ma na celu promowanie uczestnictwa młodzieży, wzmocnienie jakości procesów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się oraz rozwój wysokiej jakości pracy z młodzieżą. Dalsze wsparcie w tych obszarach jest dostępne w ramach konkretnych strategii tematycznych, takich jak strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży, Youthpass i europejska strategia szkoleniowa [fn](ETS)[ft/]Strategie są dostępne pod adresem: Strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży: https://participationpool.eu/resource-category/youth-participation/youth-participation-strategy/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/pl/ SALTO – Czym jest Youthpass? / Europejska strategia szkoleniowa (ETS):  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/[/fn].

Opis działań

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży to działania z zakresu uczenia się pozaformalnego, które skupiają się na aktywnym uczestnictwie młodzieży. Takie działania mają na celu umożliwienie młodzieży uczestniczenia w wymianach, współpracy, działaniach kulturalnych i obywatelskich. Wspierane działania powinny pomagać uczestnikom rozwijać ich kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie i cyfrowe oraz stać się aktywnymi obywatelami Unii.

Akcja ta wspiera wykorzystywanie alternatywnych, innowacyjnych, inteligentnych i cyfrowych form uczestnictwa młodzieży, w tym rozszerzenie uczestnictwa młodzieży na różne sektory i dziedziny (usługi opieki zdrowotnej, obiekty sportowe itp., niezależnie od tego, czy są one częścią sektora publicznego czy prywatnego), otwierając ścieżki uczenia się aktywnego uczestnictwa dla młodzieży ze wszystkich środowisk.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą być wykorzystywane do prowadzenia dialogu i dyskusji pomiędzy młodzieżą a decydentami w celu propagowania aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym Europy. Praktycznym skutkiem jest umożliwienie młodzieży zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń), zwłaszcza na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie. Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą również przyjąć formę działań obywatelskich i aktywizmu młodzieżowego, umożliwiając młodym ludziom angażowanie się na różne sposoby w celu podnoszenia wiedzy na temat istotnych dla nich kwestii oraz wprowadzania zmian.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą mieć charakter transnarodowy (realizowane w jednym lub kilku krajach uczestniczących i angażujące nieformalne grupy młodzieży lub organizacji z kilku krajów uczestniczących) albo krajowy (realizowane na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym i angażujące nieformalne grupy młodzieży lub organizacje z jednego kraju uczestniczącego). Krajowe działania zakładające uczestnictwo młodzieży są szczególnie odpowiednie do testowania koncepcji na szczeblu lokalnym oraz jako narzędzie używane w działaniach następczych w odniesieniu do poprzednich inicjatyw, pomagające zwiększyć skalę i dalej rozwijać udane koncepcje.

Wszystkie działania zakładające uczestnictwo młodzieży, niezależnie od szczebla, na którym są realizowane, muszą mieć udokumentowany wymiar europejski lub europejską wartość dodaną, a każde działanie wspierane musi wyraźnie przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej jednego z wyżej wymienionych celów akcji.

Wspierane działania mogą mieć następującą formę (lub stanowić ich kombinację): warsztaty, debaty, odgrywanie ról, symulacje, korzystanie z narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanie uświadamiające, szkolenia, spotkania i inne formy kontaktu online lub offline między młodzieżą a decydentami, konsultacje, wydarzenia informacyjne lub kulturalne itp.

Niektóre z działań, które mogą być realizowane w ramach projektu, to np.:

 • warsztaty lub spotkania prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online, seminaria lub inne wydarzenia/procesy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, oferujące przestrzeń dla informacji, debaty i aktywnego uczestnictwa osób młodych w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii, które, w idealnej sytuacji, umożliwiają nawiązywanie lub rozwijanie kontaktów z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami, których te kwestie dotyczą;
 • konsultacje z młodzieżą określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie (w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym) oraz określające ich potrzeby związane z uczestnictwem w zajmowaniu się takimi tematami/problemami;
 • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, w tym wydarzenia informacyjne lub kulturalne związane z konkretnymi wyzwaniami społecznymi istotnymi dla młodzieży;
 • ułatwianie młodzieży dostępu do otwartych, bezpiecznych i dostępnych przestrzeni wirtualnych lub fizycznych, oferując jej prawdziwe możliwości uczenia się uczestnictwa w życiu i procesach demokratycznych;
 • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W stosownych przypadkach zachęca się do włączania form działań cyfrowych (np. webinariów, hakatonów, różnych narzędzi e-partycypacji itp.) lub szkoleń dotyczących wykorzystywania narzędzi demokracji cyfrowej w działaniach, które mają być realizowane w ramach działań wspierających uczestnictwo młodzieży.Projekt powinien składać się z różnych działań, które łącznie przyczynią się do osiągnięcia założonych celów.

Działania te powinny być finansowane przede wszystkim w ramach pozycji budżetu „Zarządzanie projektem”, która stanowi miesięczny wkład jednostkowy. Te działania projektowe zazwyczaj obejmują spotkania dotyczące zarządzania projektem oraz bieżące, regularne działania w związane z projektem. Działania w ramach projektu mogą mieć charakter zarówno cyfrowy, jak i fizyczny i obejmować osoby młode, które są bezpośrednio zaangażowane w projekt.

W ramach projektu mogą również odbywać się wydarzenia związane z uczestnictwem młodzieży.

Termin „wydarzenie związane z uczestnictwem młodzieży” obejmuje wydarzenia kluczowe dla osiągnięcia celów projektu. Mogą one służyć przedstawieniu osiągnięcia celów pośrednich projektu i powinny wyraźnie odróżniać się od bieżących działań w ramach projektu ze względu na swoją treść, rozmiary albo profil uczestników. Ponadto wydarzenie związane z uczestnictwem młodzieży jest wydarzeniem wymagającym fizycznej obecności uczestników, na którym jest obecna młodzież oraz, w stosownych przypadkach, także inni uczestnicy. W wydarzeniu związanym z uczestnictwem młodzieży wezmą udział nie tylko członkowie nieformalnej grupy młodzieży lub młodzież z organizacji będących beneficjentami, która jest bezpośrednio zaangażowana w ogólne działania projektowe, ale także szersze grono młodzieży lub decydentów. Czas trwania wydarzenia powinien być adekwatny do planowanych działań i oczekiwanych osiągnięć, a wydarzenia mogą być zarówno bardzo krótkie (kilkugodzinne), jak i dłuższe. Specjalne wsparcie związane z organizacją wydarzeń związanych uczestnictwem młodzieży przyznaje się niezależnie od czasu trwania wydarzenia, na zasadzie „wsparcie na jednego uczestnika na jedno wydarzenie”.

W przypadku projektów z udziałem młodzieży, w których w związku z fizycznymi działaniami projektowymi lub wydarzeniami związanymi z fizycznym uczestnictwem młodzieży niezbędna jest podróż uczestników do miejsca innego niż ich miejsce zamieszkania, można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na mobilność, na które składa się dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania. Mobilność w projektach związanych z uczestnictwem młodzieży może mieć charakter zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, ale zawsze powinna służyć wspieraniu działania projektowego finansowanego z kosztów zarządzania projektem lub wydarzenia związanego z uczestnictwem młodzieży (finansowanego ze środków na wspieranie takich wydarzeń).

W ramach tej akcji nie można uzyskać dofinansowania następujących rodzajów działań: posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji, organizowanie oddolnych wydarzeń o charakterze politycznym, fizycznej infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich stałego wyposażenia).

Przykłady projektów z silnym elementem uczestnictwa (nie tylko w formie działań wspierających uczestnictwo młodzieży) oraz odpowiednie najlepsze praktyki można znaleźć w zestawie narzędzi związanych z uczestnictwem [fn]młodzieży[ft/]https://participationpool.eu/toolkit/[/fn].

Opracowanie projektu

Projekt wspierany w ramach tej akcji powinien obejmować jeden lub więcej wyżej opisanych elementów. Dopuszczalna jest elastyczność w zakresie łączenia poszczególnych elementów, zależnie od celów projektu i potrzeb organizacji uczestniczących i uczestników.

Projekt jest realizowany przez jedną nieformalną grupę młodzieży lub większą liczbę takich grup, jedną lub więcej organizacji lub przez ich kombinację. Na etapie składania wniosku należy określić nieformalne grupy młodzieży lub organizacje uczestniczące. Inne osoby młode mogą być zaangażowane w projekt jako uczestnicy niektórych działań lub jako osoby należące do grupy docelowej działań. Jeżeli zaangażowana jest tylko nieformalna grupa młodzieży, jeden z jej członków składa wniosek w imieniu grupy. Jeżeli zaangażowanych jest kilka grup lub organizacji, jedna z nich przyjmuje rolę koordynatora i składa wniosek dotyczący całego projektu w imieniu partnerstwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i osoby młode zaangażowane w działania powinny odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki („działania młodzieży dla młodzieży”). Zestaw narzędzi związanych z uczestnictwem młodzieży może dostarczyć praktycznych pomysłów i wskazówek, w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się i form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, zawieranie umów z partnerami, potwierdzenie grup docelowych przewidywanych działań, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem itp.);
 • Realizacja działań
 • Działania następcze (ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu). W ramach etapu działań następczych każdy projekt powinien przewidywać przekazywanie młodym uczestnikom informacji zwrotnych na temat konkretnych rezultatów projektu, w tym na temat sposobu, w jaki te rezultaty zostały przekazane innym zainteresowanym stronom lub przez nie wykorzystane.

Dialog UE z Мłodzieżą

Tematy i priorytety określone w kontekście unijnego dialogu UE z młodzieżą[fn]https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en[/fn]mogą posłużyć za inspirację dla działań wspierających uczestnictwo młodzieży na wszystkich szczeblach. Podobne źródło inspiracji można znaleźć w celach młodzieżowych UE opracowanych w ramach dialogu UE z młodzieżą, w których określono dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazano wyzwania. Ponadto wyniki udanych działań wspierających uczestnictwo młodzieży mogą być wykorzystane jako wkład w dalsze etapy dialogu UE z młodzieżą.

Proces uczenia się

W projekcie działań wspierających uczestnictwo młodzieży należy przewidzieć wsparcie dla procesu refleksji, określenia i dokumentowania indywidualnych efektów uczenia się wszystkich uczestników, [tj. również uczestników spoza nieformalnych grup młodzieży realizującej projekt lub spoza młodzieży aktywnie zaangażowanej w przygotowanie i realizację projektu] zwłaszcza za pomocą instrumentu Youthpass.

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Podczas planowania i przygotowywania projektu należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Budowanie społeczności

Zdecydowanie zachęca się do włączania działań na rzecz budowania społeczności do projektów działań w ramach uczestnictwa młodzieży. Tam, gdzie to możliwe, w działaniach takich powinno się zakładać kontynuację i samowystarczalność po zakończeniu wspieranych projektów.

Standardy jakości Erasmus w Dziedzinie Młodzieży

Wszystkie działania wspierane w ramach tej Akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en 

Wymiary międzynarodowe

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Wnioskodawcy powinni w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania uwzględniające opinie osób o mniejszych szansach i angażujące je w proces podejmowania decyzji.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży są szczególnie odpowiednie, jeżeli chodzi o włączenie osób młodych o mniejszych szansach:

 • Działania wspierające uczestnictwo młodzieży zaprojektowano jako działania oddolne o bardzo elastycznych parametrach (czas trwania, liczba uczestników, działania krajowe/transnarodowe itp.), które można łatwo dostosować do szczególnych potrzeb osób młodych o mniejszych szansach;
 • Nieformalnym grupom osób młodych realizującym projekt działań wspierających uczestnictwo młodzieży może asystowaćosoba wspierająca[fn]W zależności od potrzeb, nieformalna grupa osób młodych może skorzystać ze wsparcia jednej osoby wspierającej lub większej ich liczby.[/fn].Usługi takiej osoby mogą być szczególnie istotne i pomocne we wspieraniu osób młodych o mniejszych szansach w opracowywaniu i realizacji ich projektów.
 • Cele akcji obejmują zapewnienie młodzieży możliwości uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a także poprawę umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów. Projekty służące osiągnięciu tych celów mogą być szczególnie przydatne w pomaganiu osobom młodym o mniejszych szansach w przezwyciężeniu niektórych z czekających je wyzwań.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży są również szczególnie odpowiednie do pracy tematycznej nad włączeniem i różnorodnością w społeczeństwie, na przykład w celu wspierania walki ze stereotypami, promowania zrozumienia, tolerancji i niedyskryminacji. 

Zrównoważoność środowiskowa

Projekt powinien służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Należy go opracować i realizować ze świadomością ekologiczną, np. poprzez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling oraz korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa w dziedzinie młodzieży

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań. Zachęca się do wprowadzania elementów cyfrowych i internetowych w celu obniżenia progu uczestnictwa dla osób młodych o mniejszych szansach. Dzięki projektom i działaniom, które mają na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwój umiejętności cyfrowych lub rozwój zrozumienia zagrożeń i możliwości technologii cyfrowej, program może zmienić nastawienie i przyczynić się do rozwoju cyfrowych i mieszanych podejść w działaniach młodzieży.

W zależności od koncepcji i celów działań, rozwój kompetencji i świadomości w zakresie kwestii cyfrowych oraz wykorzystanie nowych technologii można wprowadzić w ramach wydarzeń fizycznych lub mobilności edukacyjnej, natomiast elementy czysto wirtualne powinny być finansowane jako koszty zarządzania projektem. O pokrycie należycie uzasadnionych wydatków na włączenie młodzieży o mniejszych szansach można się ubiegać w ramach kosztów włączenia uczestników.

Agencje narodowe oferują szereg możliwości szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych w ramach swoich działań z zakresu szkoleń i współpracy, w tym w dotyczących wspierania transformacji cyfrowej w dziedzinie młodzieży. Oferty te publikowane są w europejskim kalendarzu szkoleń https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiracje można również znaleźć w narzędziach centrów zasobów SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Uczestnictwo

Program Erasmus+ wspiera wszystkie organizacje uczestniczące w zwiększaniu jakości realizowanych przez nie projektów przez uwzględnianie wymiaru partycypacyjnego, oferowanie osobom młodym odpowiednich możliwości aktywnego angażowania się i uczestnictwa w opracowywaniu i realizacji działań w ramach projektu, dzięki czemu mogą one poznawać korzyści wynikające z aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym. Zasoby na rzecz rozwoju partycypacyjnego wymiaru wspieranych projektów są dostępne m.in. na stronie internetowej participationpool.eu. Warto również tworzyć powiązania z istniejącymi krajowymi, międzynarodowymi lub (innymi) unijnymi inicjatywami i platformami dotyczącymi uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego oraz uczestniczyć w tego typu inicjatywach i platformach.

Kryteria stosowane do oceny takiego projektu

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda uprawniona organizacja uczestnicząca z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany [fn]projekt[ft/]Organizacje uczestniczące będą musiały podpisać formularz o przystąpieniu na potrzeby organizacji składającej wniosek. Te formularze o przystąpieniu należy dostarczyć na etapie składania wniosku i najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.[/fn].

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • nieformalna grupa młodych [fn]ludzi[ft/]Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. Do celów tej akcji i wszelkich związanych z nią przepisów, „nieformalna grupa młodzieży” mieści się w zakresie pojęcia „organizacja uczestnicząca”. W przypadku odniesienia do „organizacji uczestniczącej” uznaje się, że obejmuje ono również „nieformalną grupę młodzieży”.[/fn].

z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Liczba i profil organizacji uczestniczących

 • Projekty w ramach krajowych działań wspierających uczestnictwo młodzieży: należy zaangażować co najmniej jedną organizację uczestniczącą.
 • Projekty w ramach transnarodowych i międzynarodowych działań wspierających uczestnictwo młodzieży: należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów. Ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 5 wniosków w danym terminie w tej akcji, ani jako wnioskodawca, ani jako partner.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Miejsce (miejsca) działań

Działania muszą mieć miejsce w kraju jednej lub kilku z organizacji uczestniczących. działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji [fn]Unii Europejskiej[ft/]Siedziby instytucji Unii Europejskiej znajdują się w Brukseli, Frankfurcie, Luksemburgu, Strasburgu i Hadze.[/fn], nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 [fn]lat [ft/]

Proszę wziąć pod uwagę:

dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;górny limit wieku – w momencie rozpoczęcia działania uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku.[/fn]zamieszkałe w kraju organizacji uczestniczącej i decydenci właściwi dla tematów, które są przedmiotem projektu.

Osoby wspomagające proces kształcenia i osoby towarzyszące nie są uznawane za uczestników działania, ale kwalifikują się do wsparcia w ramach niektórych pozycji budżetu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym siedzibę ma organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 20 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku

dnia 1 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 maja następnego roku

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 7 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli), w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 sierpnia a dniem 31 grudnia tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Załączniki

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Jeżeli w projekcie przewiduje się realizację działań w zakresie mobilności lub wydarzeń wymagających fizycznej obecności uczestników: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący planowanych działań w zakresie mobilności lub wydarzeń wymagających fizycznej obecności uczestników.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie, działalność i grupy docelowe wnioskodawcy są adekwatne w odniesieniu do młodzieży;
 • przedmiotem projektu będzie priorytet lub priorytety unijnego dialogu młodzieżowego lub cele młodzieżowe;
 • projekt może przyczynić się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu;
 • projekt jest istotny z punktu widzenia celów akcji;
 • projekt ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji;
 • w ramach projektu i proponowanych działań zaspokaja się potrzeby osób młodych i organizacji uczestniczących;
 • projekt zapewnia europejską wartość dodaną;
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do osiągnięcia wysokiej jakości efektów uczenia się uczestników;
 • projekt może mieć wpływ na uczestników i organizacje uczestniczące, a także na osoby młode i organizacje, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub globalnym;
 • w ramach projektu angażuje się nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w akcji oraz mniej doświadczone organizacje, w tym grupy osób młodych.

Jakość planu projektu (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • we wniosku wykazano spójność zidentyfikowanych potrzeb, celów projektu, profilów uczestników i proponowanych działań;
 • we wniosku opisano w jasny i przekonujący sposób etap przygotowania i realizacji projektu oraz działań następczych prowadzonych w związku z projektem oraz aktywne zaangażowanie osób młodych na wszystkich etapach;
 • działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i w jakim są one otwarte na uczestników z różnych środowisk i o różnych umiejętnościach;
 • działania obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki;
 • w ramach projektu wykorzystuje się alternatywne, innowacyjne i inteligentne formy uczestnictwa młodzieży;
 • proponowane metody uczenia się, w tym narzędzia cyfrowe lub elementy wirtualne, są odpowiednie do działań i obejmują proces refleksji w celu określenia i udokumentowania efektów uczenia się uczestników oraz wykorzystują europejskie narzędzia przejrzystości i uznawania, w szczególności Youthpass.

Jakość zarządzania projektem (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • praktyczne ustalenia, procesy zarządzania i mechanizmy wsparcia są zadowalające;
 • środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony uczestników są adekwatne i skuteczne;
 • zadania i obowiązki związane z realizacją działań zostały wyraźnie zdefiniowane zgodnie ze standardami jakości Erasmus;
 • plan współpracy i komunikacji między uczestnikami, organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami stanowi ramy wspierające zarządzanie projektem;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób oceny efektów projektu w stosunku do jego celów;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób rozpowszechniania wyników projektu w organizacjach uczestniczących i poza nimi;
 • projekt zawiera środki mające na celu zapewnienie trwałości osiągniętych wyników po jego zakończeniu.

[fn]Zasady finansowania[ft/]W kontekście akcji dotyczącej działań wspierających uczestnictwo młodzieży należy zauważyć, że termin „uczestnik” oznacza osoby młode w wieku od 13 do 30 lat zamieszkałe w kraju organizacji uczestniczącej i decydentów właściwych w kwestiach będących przedmiotem projektu.[/fn]Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w przypadku działań wspierających uczestnictwo młodzieży wynosi: 60 000 EUR

Pozycja budżetu – Zarządzanie projektami

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z zarządzaniem projektem i jego realizacją (np. przygotowanie i prowadzenie spotkań w ramach projektów i działań, współpraca i komunikacja między partnerami, przygotowanie, ocena, rozpowszechnianie działań oraz działania następcze).

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od czasu trwania projektu.

Kwota

500 EUR na miesiąc

Pozycja budżetu – Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z zaangażowaniem osoby wspierającej w projekt. Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy projekt jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: W zależności od kraju realizacji projektu i liczby dni roboczych.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z osobą wspierającą należy uzasadnić w formularzu wniosku. Czas trwania szkolenia przez osobę wspierającą nie jest związany z czasem trwania projektu.

Kwota

Tabela B3, na dzień pracy. Maksymalnie 12 dni.

Pozycja budżetu – Wsparcie włączenia dla uczestników

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z uczestnikami o mniejszych szansach, osobami im towarzyszącymi, osobami wspomagającymi proces kształcenia zaangażowanymi w działania i wydarzenia w ramach projektu (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o ich pokrycie z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu – Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Tabela B3 Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej

 

Nauczyciel/osoba prowadząca szkolenie/ naukowiec /

Osoba pracująca z młodzieżą

Wkład jednostkowy na dzień

Grupa krajów 1: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Szwecja

241

Grupa krajów 2: Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Łotwa

137

Grupa krajów 3: Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Macedonia Północna i Turcja

74

Dodatkowe środki na wydarzenia wymagające fizycznej obecności uczestników realizowane w ramach projektu

Pozycja budżetu – Wsparcie wydarzeń związanych z uczestnictwem młodzieży

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z realizacją krajowych, transnarodowych i międzynarodowych fizycznych wydarzeń mających zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów projektu działań wspierających uczestnictwo młodzieży. Ta pozycja budżetu nie jest przeznaczona na pokrycie kosztów personelu organizacji uczestniczących/członków nieformalnych grup młodzieży i osób wspomagających proces kształcenia, ponieważ ich uczestnictwo w takich wydarzeniach ma zostać pokryte z pozycji budżetu „Zarządzanie projektami”.

W stosownych przypadkach wsparcie wydarzeń związanych z uczestnictwem młodzieży można połączyć z finansowaniem mobilności w ramach działań wspierających uczestnictwo młodzieży, zgodnie z poniższymi mającymi zastosowanie zasadami.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników obecnych na wydarzeniu, wyłączając pracowników organizacji uczestniczących/członków nieformalnych grup młodzieży i osoby wspomagające proces kształcenia.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Dodatkowe środki na działania w zakresie mobilności realizowane w ramach [fn]projektu[ft/]Uczestnicy lokalni, którzy dojeżdżają do miejsca działania oddalonego o mniej niż 10 km, mogą kwalifikować się do wsparcia indywidualnego i wsparcia włączenia dla organizacji w dniach działania, które pokrywają się z obecnością uczestników kwalifikujących się do dofinansowania kosztów podróży.[/fn]

Pozycja budżetu – Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, osób im towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia z miejsca zamieszkania do miejsca działania realizowanego w ramach projektu lub wydarzenia wymagającego fizycznej obecności uczestników i z powrotem, niezależnie od tego, czy jest to podróż krajowa, czy transnarodowa.

Co do zasady uczestnicy będą podróżować niskoemisyjnymi środkami transportu na dystansach poniżej 500 km

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem [fn]działania[ft/]Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km).[/fn]przy użyciu kalkulatora odległości [fn]Komisji Europejskiej[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl[/fn]

W przypadku działań mobilnych wnioskodawca powinien zsumować odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami i wybrać przedział odległości odpowiadający uzyskanej [fn]sumie[ft/]Jeżeli na przykład uczestnik z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu mobilnym odbywającym się najpierw w Rzymie (Włochy), a następnie w Lublanie (Słowenia), wnioskodawca oblicza najpierw odległość między Madrytem a Rzymem (1 365,28 km), następnie między Rzymem a Lublaną (489,75 km), po czym dodaje obie te odległości do siebie (1 855,03 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. 500–1 999 km) i c) oblicza kwotę dofinansowania UE, która będzie stanowiła wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Lublany (przez Rzym) i z powrotem (275 EUR).[/fn]

Kwota

Odległość

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km lub więcej

1735 EUR

1735 EUR

Pozycja budżetu – Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia (w stosownych przypadkach), z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu (w stosownych przypadkach) oraz do czterech dodatkowych dni dla uczestników, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Tabela A2.1, na uczestnika na dzień

Tabela ta ma również zastosowanie do osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia.

Pozycja budżetu – Wsparcie włączenia dla organizacji

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności, w których uczestniczą osoby o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób o mniejszych szansach

Kwota

125 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu – Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie

Wysokie koszty podróży uczestników, członków nieformalnych grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia, które nie mogą być dofinansowane w ramach standardowej pozycji „Podróż” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery (tj. w przypadku gdy korzystanie z bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu powoduje wysokie koszty podróży).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują wsparcie podróży bez wykorzystania ekologicznych środków transportu oparte na kosztach jednostkowych.

Kwota

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

Tabela A2.1: Wsparcie indywidualne na rzecz działań w zakresie mobilności wspierających uczestnictwo młodzieży

 

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (w euro za dzień)

Austria

78 EUR 

Belgia

78 EUR

Bułgaria

45 EUR

Chorwacja

57 EUR

Cypr

63 EUR

Czechy

53 EUR

Dania

81 EUR

Estonia

48 EUR

Finlandia

79 EUR

Francja

67 EUR

Niemcy

71 EUR

Grecja

68 EUR

Węgry

60 EUR

Islandia

76 EUR

Irlandia

73 EUR

Włochy

69 EUR

Łotwa

48 EUR

Liechtenstein

77 EUR

Litwa

49 EUR

Luksemburg

77 EUR

Malta

57 EUR

Niderlandy

69 EUR

Macedonia Północna

41 EUR

Norwegia

83 EUR

Polska

51 EUR

Portugalia

57 EUR

Rumunia

46 EUR

Serbia

47 EUR

Słowacja

48 EUR

Słowenia

54 EUR

Hiszpania

58 EUR

Szwecja

72 EUR 

Turcja

50 EUR

Sąsiadujące państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

44 EUR

Tagged in:  Youth