Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży

Działania nieobjęte formalnym kształceniem i szkoleniem, których celem jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego uczestnictwa.

Cele akcji

Program Erasmus+ wspiera lokalne, krajowe i ponadnarodowe projekty na rzecz uczestnictwa prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe zachęcające młodzież do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy i dążące do osiągnięcia co najmniej jeden z poniższych celów:

 • zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim (tworzenie ścieżek uczenia się zaangażowania dla młodzieży w jej codziennym życiu, ale także w życiu demokratycznym, mających na celu wartościowe uczestnictwo młodzieży ze wszystkich środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach, w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym);
 • zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej, w tym poprzez przyczynianie się do osiągnięcia jednego lub większej liczby celów młodzieżowych UE;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i jej umiejętności korzystania z mediów (w szczególności krytycznego myślenia oraz zdolności do oceny informacji i korzystania z nich) w celu zwiększenia odporności młodzieży na dezinformację, fałszywe informacje i propagandę, a także jej zdolności do uczestnictwa w życiu demokratycznym;
 • zrzeszanie młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym lub wspieranie dialogu UE z młodzieżą.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–20271 określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. W ramach kluczowego obszaru „Angażowanie” strategii UE na rzecz młodzieży celem jest wartościowe uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym.

W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych, określając szereg dziedzin międzysektorowych mających wpływ na życie młodzieży i wskazujących wyzwania, którym należy stawić czoła w przypadku każdej z tych dziedzin. W oparciu o wkład zainteresowanych stron ze środowisk młodzieżowych, w każdym 18-miesięcznym cyklu dialogu UE z młodzieżą określa się konkretne priorytety tematyczne, które mają stać się głównym celem wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży w danym okresie.

Strategie tematyczne na rzecz młodzieży

Program Erasmus+ ma na celu promowanie uczestnictwa młodzieży, wzmocnienie jakości procesów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się oraz rozwój wysokiej jakości pracy z młodzieżą. Dalsze wsparcie w tych obszarach jest dostępne w ramach konkretnych strategii tematycznych, takich jak strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży, Youthpass i europejska strategia szkoleniowa (ETS)2 .

Opis działań

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży to działania z zakresu uczenia się pozaformalnego, które skupiają się na aktywnym uczestnictwie młodzieży. Takie działania mają na celu umożliwienie młodzieży uczestniczenia w wymianach, współpracy, działaniach kulturalnych i obywatelskich. Wspierane działania powinny pomagać uczestnikom rozwijać ich kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie i cyfrowe oraz stać się aktywnymi obywatelami Unii.

Akcja ta wspiera wykorzystywanie alternatywnych, innowacyjnych, inteligentnych i cyfrowych form uczestnictwa młodzieży, w tym rozszerzenie uczestnictwa młodzieży na różne sektory i dziedziny (usługi opieki zdrowotnej, obiekty sportowe itp., niezależnie od tego, czy są one częścią sektora publicznego czy prywatnego), otwierając ścieżki uczenia się aktywnego uczestnictwa dla młodzieży ze wszystkich środowisk.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą być wykorzystywane do prowadzenia dialogu i dyskusji pomiędzy młodzieżą a decydentami w celu propagowania aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym Europy. Praktycznym skutkiem jest umożliwienie młodzieży zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń), zwłaszcza na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie. Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą również przyjąć formę działań obywatelskich i aktywizmu młodzieżowego, umożliwiając młodym ludziom angażowanie się na różne sposoby w celu podnoszenia wiedzy na temat istotnych dla nich kwestii.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży mogą mieć charakter ponadnarodowy (realizowane w jednym lub kilku krajach uczestniczących i angażujące partnerów z kilku krajów uczestniczących) albo krajowy (realizowane na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym i angażujące nieformalne grupy młodzieży lub organizacje z jednego kraju uczestniczącego). Krajowe działania zakładające uczestnictwo młodzieży są szczególnie odpowiednie do testowania koncepcji na szczeblu lokalnym oraz jako narzędzie używane w działaniach następczych w odniesieniu do poprzednich inicjatyw, pomagające zwiększyć skalę i dalej rozwijać udane koncepcje.

Wszystkie działania zakładające uczestnictwo młodzieży, niezależnie od szczebla, na którym są realizowane, muszą mieć udokumentowany wymiar europejski lub europejską wartość dodaną, a każde działanie wspierane musi wyraźnie przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej jednego z wyżej wymienionych celów akcji.

Wspierane działania mogą mieć następującą formę (lub stanowić ich kombinację): warsztaty, debaty, odgrywanie ról, symulacje, korzystanie z narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanie uświadamiające, szkolenia, spotkania i inne formy kontaktu online lub offline między młodzieżą a decydentami, konsultacje, wydarzenia informacyjne lub kulturalne itp.

Niektóre z działań, które mogą być realizowane w ramach projektu, to np.:

 • warsztaty lub spotkania prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub online, seminaria lub inne wydarzenia/procesy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, oferujące przestrzeń dla informacji, debaty i aktywnego uczestnictwa osób młodych w odniesieniu do kwestii istotnych dla ich codziennego życia jako aktywnych obywateli Unii, które, w idealnej sytuacji, umożliwiają nawiązywanie lub rozwijanie kontaktów z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami, których te kwestie dotyczą;
 • konsultacje z młodzieżą określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie (w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym) oraz określające ich potrzeby związane z uczestnictwem w zajmowaniu się takimi tematami/problemami;
 • kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, w tym wydarzenia informacyjne lub kulturalne związane z konkretnymi wyzwaniami społecznymi istotnymi dla młodzieży;
 • ułatwianie młodzieży dostępu do otwartych, bezpiecznych i dostępnych przestrzeni wirtualnych lub fizycznych, oferując jej prawdziwe możliwości uczenia się uczestnictwa w życiu i procesach demokratycznych;
 • symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W stosownych przypadkach zachęca się do włączania form działań cyfrowych (np. webinarów, hakatonów, różnych narzędzi e-partycypacji itp.) lub szkoleń dotyczących wykorzystywania narzędzi demokracji cyfrowej w działaniach, które mają być realizowane w ramach działań wspierających uczestnictwo młodzieży.

Projekt powinien składać się z różnych działań, które łącznie przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. Niektóre z tych działań mogą przyjąć formę mobilności, w ramach której uczestnicy podróżują do miejsca innego niż ich miejsce zamieszkania, aby wziąć udział w doświadczeniu partycypacyjnym. Ta mobilność może być zarówno krajowa, jak i międzynarodowa. Działania te mogą również przyjąć formę fizycznego wydarzenia, wymagającego fizycznej obecności młodych ludzi i decydentów, w tym uczestników niezaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w określonym miejscu. Organizacja działań w zakresie mobilności i wydarzeń promujących uczestnictwo młodzieży jest wspierana w ramach oddzielnych pozycji budżetowych. W zależności od potrzeb konkretnych projektów, mobilność i fizyczne wydarzenia mogą mieć miejsce oddzielnie lub mogą być połączone (np. jeśli uczestnicy muszą podróżować, aby wziąć udział w wydarzeniu, można to zgłosić jako działanie w zakresie mobilności, jak również jako wydarzenie, uruchamiając odpowiednie wsparcie na koszty podróży i utrzymania). Typowy projekt będzie również obejmował działania, które nie są ani działaniami w zakresie mobilności ani wydarzeniami fizycznymi. Takie działania są równie ważne dla realizacji projektu i powinny być finansowane w ramach pozycji budżetu „zarządzanie projektami”.

W ramach tej akcji nie można uzyskać dofinansowania następujących rodzajów działań: posiedzenia statutowe organizacji lub sieci organizacji, organizowanie oddolnych wydarzeń o charakterze politycznym, fizycznej infrastruktury (np. koszt budowy/nabycia budynków oraz ich stałego wyposażenia).

Przykłady projektów z silnym elementem uczestnictwa (nie tylko w formie działań związanych z uczestnictwem młodzieży) oraz odpowiednie najlepsze praktyki można znaleźć w zestawie narzędzi związanych z uczestnictwem młodzieży3 .

Opracowanie projektu

Projekt wspierany w ramach tej akcji powinien obejmować jedno lub więcej wyżej opisanych działań. Dopuszczalna jest elastyczność w zakresie łączenia poszczególnych działań, zależnie od celów projektu i potrzeb organizacji uczestniczących i uczestników.

Projekt jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży lub większą liczbę takich grup, jedną lub więcej organizacji, lub przez ich kombinację. Na etapie składania wniosku należy określić nieformalne grupy młodzieży lub organizacje uczestniczące. Jeżeli zaangażowana jest tylko nieformalna grupa młodzieży, jeden z jej członków składa wniosek w imieniu grupy. Jeżeli zaangażowanych jest kilka grup lub organizacji, jedna z nich przyjmuje rolę koordynatora i składa wniosek dotyczący całego projektu w imieniu partnerstwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i osoby młode zaangażowane w działania powinny odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki („działania młodzieży dla młodzieży”). Zestaw narzędzi związanych z uczestnictwem młodzieży może dostarczyć praktycznych pomysłów i wskazówek, w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się i form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, zawieranie umów z partnerami, potwierdzenie grup docelowych przewidywanych działań, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem itp.);
 • Realizacja działań
 • Działania następcze (ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu). W ramach etapu działań następczych każdy projekt powinien przewidywać przekazywanie młodym uczestnikom informacji zwrotnych na temat konkretnych rezultatów projektu, w tym na temat sposobu, w jaki te rezultaty zostały przekazane innym zainteresowanym stronom lub przez nie wykorzystane.

Dialog UE z młodzieżą

Tematy i priorytety określone w kontekście unijnego dialogu UE z młodzieżą4 mogą posłużyć za inspirację dla działań wspierających uczestnictwo młodzieży na wszystkich szczeblach. Podobne źródło inspiracji można znaleźć w celach młodzieżowych UE opracowanych w ramach dialogu UE z młodzieżą, w których określono dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazano wyzwania. Ponadto wyniki udanych działań wspierających uczestnictwo młodzieży mogą być wykorzystane jako wkład w dalsze etapy dialogu UE z młodzieżą.

Proces uczenia się

W projekcie działań wspierających uczestnictwo młodzieży należy przewidzieć wsparcie dla procesu refleksji, określenia i dokumentowania poszczególnych efektów uczenia się, zwłaszcza za pomocą instrumentu Youthpass.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania uwzględniające opinie osób o mniejszych szansach i angażujące je w proces podejmowania decyzji.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży są szczególnie odpowiednie, jeżeli chodzi o włączenie osób młodych o mniejszych szansach:

 • Działania wspierające uczestnictwo młodzieży zaprojektowano jako działania oddolne o bardzo elastycznych parametrach (czas trwania, liczba uczestników, działania krajowe/międzynarodowe itp.), które można łatwo dostosować do szczególnych potrzeb osób młodych o mniejszych szansach;
 • Nieformalnym grupom osób młodych realizującym projekt działań wspierających uczestnictwo młodzieży może asystować osoba wspierająca5 . Usługi takiej osoby mogą być szczególnie istotne i pomocne we wspieraniu osób młodych o mniejszych szansach w opracowywaniu i realizacji ich projektów.
 • Cele akcji obejmują zapewnienie młodzieży możliwości uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a także poprawę umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów. Projekty służące osiągnięciu tych celów mogą być szczególnie przydatne w pomaganiu osobom młodym o mniejszych szansach w przezwyciężeniu niektórych z czekających je wyzwań.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży są również szczególnie odpowiednie do pracy tematycznej nad włączeniem i różnorodnością w społeczeństwie, na przykład w celu wspierania walki ze stereotypami, promowania zrozumienia, tolerancji i niedyskryminacji. 

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

Podczas planowania i przygotowywania projektu należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Budowanie społeczności

Zdecydowanie zachęca się do włączania działań na rzecz budowania społeczności do projektów działań w ramach uczestnictwa młodzieży. Tam, gdzie to możliwe, w działaniach takich powinno się zakładać kontynuację i samowystarczalność po zakończeniu wspieranych projektów.

Zrównoważony rozwój środowiska

Projekt powinien służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Należy go opracować i realizować ze świadomością ekologiczną, np. poprzez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling oraz korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań. Zachęca się do wprowadzania elementów cyfrowych i internetowych w celu obniżenia progu uczestnictwa dla osób młodych o mniejszych szansach. Dzięki projektom i działaniom, które mają na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwój umiejętności cyfrowych lub rozwój zrozumienia zagrożeń i możliwości technologii cyfrowej, program może zmienić nastawienie i przyczynić się do rozwoju cyfrowych i mieszanych podejść w działaniach młodzieży.

W zależności od koncepcji i celów działań, rozwój kompetencji i świadomości w zakresie kwestii cyfrowych oraz wykorzystanie nowych technologii można wprowadzić w ramach wydarzeń fizycznych lub mobilności edukacyjnej, natomiast elementy czysto wirtualne powinny być finansowane jako koszty zarządzania projektem. O pokrycie należycie uzasadnionych wydatków na włączenie młodzieży o mniejszych szansach można się ubiegać w ramach kosztów włączenia.

Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży

Wszystkie działania wspierane w ramach tej Akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Kryteria stosowane do oceny takiego projektu

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; Europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • nieformalna grupa młodych ludzi6 .

z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem sąsiadującym z UE (regiony 1-4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda uprawniona organizacja uczestnicząca z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt7 .

Liczba i profil organizacji uczestniczących

 • Projekty w ramach krajowych działań wspierających uczestnictwo młodzieży: należy zaangażować co najmniej jedną organizację uczestniczącą.
 • Projekty w ramach międzynarodowych działań wspierających uczestnictwo młodzieży: należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Miejsce (miejsca) działań

Działania muszą mieć miejsce w kraju jednej lub kilku z organizacji uczestniczących. Działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej8 , nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE.

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat9 zamieszkałe w kraju organizacji uczestniczącej i decydenci właściwi dla tematów, które są przedmiotem projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 23 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku

dnia 4 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 maja następnego roku

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 4 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli), w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 sierpnia a dniem 31 grudnia tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Załączniki

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram projektu działań wspierających uczestnictwo młodzieży, zawierający wykaz wszystkich zaplanowanych działań.

Ponadto jeżeli w projekcie przewiduje się działania lub wydarzenia w zakresie mobilności: Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący działań w zakresie mobilności oraz wydarzeń zaplanowanych w projekcie.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ  - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Adekwatność projektu, jeżeli chodzi o:
  • cele akcji;
  • potrzeby organizacji uczestniczących i uczestników.
 • Zakres, w jakim przedmiotem projektu będzie priorytet lub priorytety określonych w kontekście dialogu UE z młodzieżą lub celów młodzieżowych;
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do osiągnięcia wysokiej jakości efektów uczenia się uczestników;
 • Zakres, w jakim projekt zapewnia europejską wartość dodaną.
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim, lub globalnym.
 • Zakres, w jakim projekt obejmuje środki mające na celu zapewnienie trwałości osiągniętych wyników po jego zakończeniu.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do przyczyniania się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu.
 • Zakres, w jakim projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w akcji oraz mniej doświadczone organizacje.
 • Zakres, w jakim projekt dotyczy zrównoważonych i przyjaznych środowisku praktyk.

Jakość planu projektu - (maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Spójność potrzeb, celów projektu, profilów uczestników i treści edukacyjnych proponowanych działań.
 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych w projekcie: przygotowanie (w tym przygotowanie uczestników), wdrożenie i działania następcze (w tym mechanizm informacji zwrotnej dla uczestników.
 • Stopień zaangażowania młodzieży na wszystkich etapach działań.
 • Działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu społecznemu i są one otwarte na osoby o mniejszych szansach.
 • Odpowiedniość proponowanych metod uczenia się przez uczestnictwo, w tym wszelkich komponentów wirtualnych.
 • Zakres, w jakim projekt wykorzystuje alternatywne, innowacyjne i inteligentne formy uczestnictwa młodzieży, w szczególności do testowania nowych koncepcji i działań następczych.
 • Jakość ustaleń i wsparcia w zakresie procesu refleksji, określenia i udokumentowania efektów uczenia się uczestników oraz spójne stosowanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności, w szczególności instrumentu Youthpass.
 • Adekwatność i skuteczność środków przewidzianych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników.
 • Zakres, w jakim działania te obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki

Jakość zarządzania projektem - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Jakość praktycznych ustaleń i procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • Jakość współpracy i komunikacji między uczestnikami grup, organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • Jakość środków służących do oceny poszczególnych etapów i rezultatów projektu.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.

Zasady finansowania

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w przypadku działań wspierających uczestnictwo młodzieży wynosi: 60,000EUR

Pozycja budżetu - zarządzanie projektami

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z zarządzaniem projektem i jego realizacją (np. przygotowanie i prowadzenie spotkań w ramach projektów, przygotowanie, realizacja, ocena i rozpowszechnianie działań oraz działania następcze).

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: W zależności od czasu trwania projektu.

Kwota

500 EUR na miesiąc

Pozycja budżetu - koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z zaangażowaniem osoby wspierającej w projekt. Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy projekt jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: W zależności od kraju realizacji projektu i liczby dni roboczych.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z osobą wspierającą należy uzasadnić w formularzu wniosku. Czas trwania szkolenia przez osobę wspierającą nie jest związany z czasem trwania projektu.

Kwota

Tabela B3, na dzień pracy.

Maksymalnie 12 dni.

Pozycja budżetu - wsparcie włączenia społecznego

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z uczestnikami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi, decydentami i osobami wspomagającymi proces kształcenia (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu - koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Wysokie koszty podróży uczestników, w tym liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia; w tym z wykorzystaniem bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich. 100% kosztów kwalifikowalnych

Tabela B3 Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej

 

Nauczyciel/osoba prowadząca szkolenie/ naukowiec /

Osoba pracująca z młodzieżą

Wkład jednostkowy na dzień

Dania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia 241

Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia i Islandia

214

Republika Czeska, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Portugalia i Słowenia

137

Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Macedonia Północna i Turcja

74

Dodatkowe środki na wydarzenia wymagające fizycznej obecności uczestników realizowane w ramach projektu

Pozycja budżetu - wsparcie wydarzeń związanych z uczestnictwem młodzieży

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z realizacją krajowych i międzynarodowych fizycznych wydarzeń mających zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów projektu działań wspierających uczestnictwo młodzieży. Ta pozycja budżetu nie jest przeznaczona na pokrycie kosztów personelu organizacji uczestniczących/członków nieformalnych grup młodzieży i osób wspomagających proces kształcenia, ponieważ ich uczestnictwo w spotkaniach ma zostać pokryte z pozycji budżetu „Zarządzanie projektami”.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników obecnych na wydarzeniu, w tym decydentów, wyłączając osoby wspomagające proces kształcenia. W stosownych przypadkach wsparcie wydarzeń z udziałem młodzieży można połączyć z finansowaniem mobilności.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Dodatkowe środki na działania w zakresie mobilności realizowane w ramach projektu

Pozycja budżetu - podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, decydentów i osób wspomagających proces kształcenia, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem, niezależnie od tego, czy jest to podróż krajowa, czy międzynarodowa.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem działania10 przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej11 .

W przypadku działań mobilnych wnioskodawca powinien zsumować odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami i wybrać przedział odległości odpowiadający uzyskanej sumie12 .

Kwota

Odległość

Podróż standardowa

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

Pozycja budżetu - wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, w tym osób towarzyszących, decydentów i osób wspomagających proces kształcenia (w stosownych przypadkach), z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu (w stosownych przypadkach) oraz do czterech dodatkowych dni dla uczestników otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Tabela A2.1, na uczestnika na dzień

Pozycja budżetu - wsparcie włączenia społecznego

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób o mniejszych szansach, z wyłączeniem osób towarzyszących, osób wspomagających proces kształcenia i decydentów.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu - koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wysokie koszty podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, decydentów i osób wspomagających proces kształcenia; w tym z wykorzystaniem bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników.

Kwota

80% kosztów kwalifikowalnych

Tabela A2.1: Wsparcie indywidualne na rzecz działań w zakresie mobilności wspierających uczestnictwo młodzieży

 

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (w euro za dzień)

Austria

45 EUR

Belgia

42 EUR

Bułgaria

32 EUR

Chorwacja

35 EUR

Cypr

32 EUR

Republika Czeska

32 EUR

Dania

45 EUR

Estonia

33 EUR

Finlandia

45 EUR

Macedonia Północna

28 EUR

Francja

38 EUR

Niemcy

41 EUR

Grecja

38 EUR

Węgry

33 EUR

Islandia

45 EUR

Irlandia

49 EUR

Włochy

39 EUR

Łotwa

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Litwa

34 EUR

Luksemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Niderlandy

45 EUR

Norwegia

50 EUR

Polska

34 EUR

Portugalia

37 EUR

Rumunia

32 EUR

Serbia

29 EUR

Słowacja

35 EUR

Słowenia

34 EUR

Hiszpania

34 EUR

Szwecja

45 EUR

Turcja

32 EUR

Sąsiadujące państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

29 EUR

 • 1 https://europa.eu/youth/strategy_en
 • 2 Strategie są dostępne pod adresem: Strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży: https://participationpool.eu/ Youthpass: https://www.youthpass.eu/de/ SALTO – Czym jest Youthpass? / Europejska strategia szkoleniowa (ETS):  https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 3 https://participationpool.eu/toolkit/
 • 4 https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en
 • 5 W zależności od potrzeb, nieformalna grupa osób młodych może skorzystać ze wsparcia jednej osoby wspierającej lub większej ich liczby.
 • 6 Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. Do celów tej akcji i wszelkich związanych z nią przepisów, „nieformalna grupa młodzieży” mieści się w zakresie pojęcia „organizacja uczestnicząca”. W przypadku odniesienia do „organizacji uczestniczącej” uznaje się, że obejmuje ono również „nieformalną grupę młodzieży”.
 • 7 Organizacje uczestniczące będą musiały udzielić pełnomocnictwa organizacji składającej wniosek. Pełnomocnictwa te należy dostarczyć na etapie składania wniosku i najpóźniej przed podpisaniem umowy o umowa o udzielenie dotacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.
 • 8 Siedziby instytucji Unii Europejskiej znajdują się w Brukseli, Frankfurcie, Luksemburgu, Strasburgu i Hadze.
 • 9

  Proszę wziąć pod uwagę:

  dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;

  górny limit wieku – w momencie rozpoczęcia działania uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku.

 • 10 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km).
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 12 Jeżeli na przykład uczestnik z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu mobilnym odbywającym się najpierw w Rzymie (Włochy), a następnie w Lublanie (Słowenia), wnioskodawca oblicza najpierw odległość między Madrytem a Rzymem (1 365,28 km), następnie między Rzymem a Lublaną (489,75 km), po czym dodaje obie te odległości do siebie (1 855,03 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. 500–1 999 km) i c) oblicza kwotę dofinansowania UE, która będzie stanowiła wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Lublany (przez Rzym) i z powrotem (275 EUR).
Tagged in:  Youth