Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akcja kluczowa 3: Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Akcja 3 zapewnia wsparcie współpracy politycznej na poziomie Unii Europejskiej, przyczyniając się w ten sposób do wdrażania istniejących polityk oraz opracowywania nowych polityk, które mogą przyczynić się do modernizacji i reform na poziomie Unii Europejskiej i poziomie systemowym w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Celem akcji wdrażanych w ramach tej akcji kluczowej jest:

 • przygotowanie i wspieranie realizacji unijnego programu politycznego w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w szczególności poprzez ułatwianie zarządzania i funkcjonowania otwartych metod koordynacji;
 • przeprowadzanie europejskich eksperymentów politycznych prowadzonych przez organy publiczne wysokiego szczebla oraz obejmujących badania terenowe nad politykami w kilku krajach na podstawie sprawdzonych metod oceny;
 • gromadzenie dowodów i wiedzy o systemach i polityce w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na szczeblu krajowym i europejskim, w celu ułatwienia racjonalnego kształtowania polityki;
 • zwiększenie przejrzystości oraz ułatwienie uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów zaliczeniowych, wspieranie zapewniania jakości, poświadczeń cyfrowych, walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo;
 • wspieranie dialogu merytorycznego z zainteresowanymi stronami w Unii Europejskiej i poza nią poprzez konferencje, wydarzenia i inne działania z udziałem decydentów politycznych, praktyków i innych zainteresowanych stron w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie odpowiednich europejskich programów politycznych i promowanie Europy jako doskonałego miejsca do studiowania i prowadzenia badań naukowych;
 • usprawnianie realizacji programu pod względem jakościowym poprzez ułatwienie transferu wiedzy i praktyk między agencjami krajowymi, zapewnienie agencjom narodowym i Komisji zasobów w zakresie ośrodków analitycznych, które umożliwiają opracowanie działań i strategii służących realizacji programu w ściślejszym powiązaniu ze zmianami w zakresie polityki, zapewniając instrumenty umożliwiające lepsze wykorzystanie potencjału synergii i komplementarności;
 • stwarzanie osobom na każdym etapie ich życia możliwości uczenia się za granicą w zakresie swojej specjalizacji, takiej jak zarządzanie publiczne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, nowe technologie, przedsiębiorczość itp.;
 • umożliwienie organom wykonawczym programu Erasmus+ ułatwiania zwiększania skali projektów w ramach programu Erasmus+ w celu ubiegania się o dotacje lub budowania synergii dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, programu ramowego w zakresie badań i innowacji oraz programów dotyczących migracji, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i obywatelstwa, zdrowia i kultury;
 • udzielanie wsparcia na rzecz imprez, kampanii i innych działań, które zwiększą wiedzę obywateli i organizacji na temat programu Erasmus+ i polityki Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu;
 • udział we wskazywaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk oraz informacji na temat sukcesów wspartych projektów, aby nadać im większą widoczność i zwiększyć ich skalę na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Które akcje objęte są wsparciem?

Niniejszy przewodnik zawiera opis realizacji poniższej akcji:

 • Europejska młodzież razem

Akcją tą zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Ponadto akcja kluczowa 3 obejmuje wiele innych akcji mających na celu wsparcie reformowania polityk w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży. Akcje te są realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem specjalnych zaproszeń do składania wniosków, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury. Akcje te podzielono na następujące sekcje:

 • wsparcie na rzecz opracowywania polityki europejskiej;
 • wsparcie unijnych narzędzi i środków, które promują jakość, przejrzystość i uznawanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;
 • dialog merytoryczny i współpraca z głównymi zainteresowanymi stronami i organizacjami międzynarodowymi;
 • środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji programu;
 • współpraca z innymi instrumentami Unii oraz wsparcie innych obszarów polityki unijnej;
 • działania w zakresie upowszechniania i zwiększania świadomości.

Dalsze informacje dotyczące wspieranych akcji są dostępne na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej.