Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Projekty mobilności osób młodych – „Wymiany Młodzieży”

W ramach tej akcji1 , organizacje i nieformalne grupy młodzieży mogą otrzymać wsparcie na realizację projektów skupiających młodzież z różnych krajów w celu wymiany doświadczeń i nauki poza ich systemem kształcenia formalnego.

Cele akcji

Program Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną na rzecz uczenia się pozaformalnego młodzieży w formie wymian młodzieży, której celem jest zaangażowanie i umożliwienie osobom młodym stania się aktywnymi obywatelami, włączenie ich do projektu europejskiego oraz pomoc w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji, które posłużą im przez całe życie i w przyszłej karierze zawodowej.

W ujęciu bardziej szczegółowym wymiany młodzieży mają na celu:

 • wspieranie dialogu międzykulturowego, a także uczenia się i poczucia bycia Europejczykiem;
 • rozwijanie umiejętności i postaw młodzieży;
 • wzmacnianie europejskich wartości i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów;
 • zwiększanie świadomości w zakresie istotnych społecznie kwestii, a tym samym zachęcanie do zaangażowania w życie społeczne i demokratyczne oraz aktywnego w nim uczestnictwa.

W akcji mogą brać udział wszystkie osoby młode, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych szansach.

Kontekst polityczny

W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży na podstawie komunikatu Komisji z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie angażowania, łączenia i wzmacniania pozycji osób młodych. Strategia sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym. W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych. Cele te określają dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczyniać się do realizacji tej wizji sformułowanej przez młodzież. W ramach kluczowego obszaru „Łączenie” strategii UE na rzecz młodzieży wspiera się i ułatwia kontakty, relacje i wymianę doświadczeń między młodymi ludźmi, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Najlepszym wsparciem dla tych kontaktów są różne formy mobilności, w tym wymiany młodzieży.https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Strategie tematyczne na rzecz młodzieży

Program Erasmus+ ma na celu promowanie uczestnictwa młodzieży, wzmocnienie jakości procesów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się oraz rozwój wysokiej jakości pracy z młodzieżą. Dalsze wsparcie w tych obszarach jest dostępne w ramach konkretnych strategii tematycznych, takich jak strategia na rzecz uczestnictwa młodzieży, Youthpass i europejska strategia szkoleniowa (ETS)2 .

Opis działań

Wymiany Młodzieży

Wymiany młodzieży to spotkania grup młodzieży z co najmniej dwóch różnych krajów, które gromadzą się na krótki okres, w celu wspólnej realizacji programu uczenia się pozaformalnego (połączenie warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji, zajęć na świeżym powietrzu itp.), w zakresie interesującego je tematu, szukając inspiracji w europejskich celach młodzieżowych3 . Okres nauki obejmuje okres planowania przed złożeniem wniosku, fazę przygotowawczą przed wymianą, jak również ewaluację i działania następcze po wymianie.

Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach wymiany młodzieży: akademickie wyjazdy studyjne; wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazd turystyczny; festiwale; wyjazdy wakacyjne; wyjazdy na występy artystyczne, posiedzenia statutowe, szkolenia dla młodzieży prowadzone przez dorosłych.

Wizyty przygotowawcze

Oprócz wymian młodzieży projekty mogą również obejmować wizyty przygotowawcze.

Celem wizyt przygotowawczych jest zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami. W przypadku wymiany młodzieży obejmującej osoby młode o mniejszych szansach, podczas wizyty przygotowawczej należy upewnić się, że zostaną zaspokojone szczególne potrzeby uczestników. Wizyty przygotowawcze odbywają się w kraju jednej z organizacji przyjmujących przed rozpoczęciem działania w zakresie wymiany młodzieży.

Opracowanie projektu

Projekt realizują co najmniej dwie organizacje. Organizacje zaangażowane w projekt powinny odnieść korzyści w wyniku takiego uczestnictwa; projekt powinien być zatem zgodny z ich celami i spełniać ich potrzeby. Zaangażowane organizacje przyjmują rolę uczestników „wysyłających” lub „przyjmujących”, tj. będących gospodarzami danego działania. Jedna z organizacji pełni również rolę koordynatora i składa wniosek na cały projekt w imieniu partnerstwa.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Organizacje uczestniczące i osoby młode zaangażowane w działania powinny odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się, form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp. przed złożeniem wniosku)
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, zawieranie umów z partnerami, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem itp.).
 • Realizacja działań
 • Działania następcze (ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu).

Wysokiej jakości wymiana młodzieży:

 • polega na aktywnym zaangażowaniu młodzieży i organizacji uczestniczących, które to grupy powinny brać czynny udział we wszystkich etapach projektu, wzbogacając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie uczenia się i rozwoju;
 • angażuje różne grupy uczestników i opiera się na tej różnorodności;
 • opiera się na jasno określonych potrzebach młodych uczestników;
 • zapewnia odpowiednie określenie i udokumentowanie pozaformalnych i nieformalnych efektów uczenia się uczestników;
 • zachęca uczestników do refleksji nad problematyką i wartościami europejskimi.

Proces uczenia się

Zorganizowanie wymiany młodzieży w kontekście uczenia się pozaformalnego wymaga uprzedniego zaplanowania co najmniej części pożądanych efektów uczenia się, aby zapewnić odpowiednie możliwości. Osoby młode uczestniczące w działaniu powinny przyczynić się do określenia swoich potrzeb i wiedzy, którą chcieliby zdobyć lub pogłębić w ramach wymiany młodzieży.

Uczestnicy powinni być również w jak największym stopniu zaangażowani w opracowanie i rozwój działania (opracowanie programu, metod pracy i określenie podziału zadań) oraz zastanowić się, jak przygotować się do maksymalizacji korzyści w zakresie uczenia się i rozwoju osobistego, które uzyskaliby podczas wymiany.

Po zakończeniu głównej działalności uczestnicy powinni zostać poproszeni o przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej zadania, zastanowienie się nad tym, czego się nauczyli i jaki użytek mogą zrobić z tych efektów uczenia się. Ponadto uczestnicy powinni rozważyć, jakie ewentualne działania następcze można podjąć w związku z danym działaniem. Można to zrobić indywidualnie i w miarę możliwości w grupie.

Organizacje powinny wspierać proces uczenia się, określanie i dokumentowanie efektów uczenia się, w szczególności poprzez instrument Youthpass.

Standardy Jakości Erasmus w Dziedzinie Młodzieży

Wszystkie projekty wspierane w ramach tej akcji muszą być realizowane przy spełnieniu standardów jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży dotyczących organizowania wysokiej jakości działań w zakresie mobilności edukacyjnej. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży obejmują podstawowe zasady akcji, jak również konkretne praktyki w zakresie realizacji zadań w ramach projektów, takich jak wybór i przygotowanie uczestników, określanie, ocena i uznawanie efektów uczenia się, dzielenie się wynikami projektów itp. Standardy jakości Erasmus w dziedzinie młodzieży udostępniono tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników

W wymianie młodzieży biorą udział liderzy grup. Liderzy grup monitorują i wspierają uczestników, aby zapewnić wysokiej jakości proces uczenia się w trakcie realizowania głównej działalności. Jednocześnie dbają o bezpieczne, pełne szacunku i niedyskryminujące środowisko oraz ochronę uczestników. Podczas planowania i przygotowywania wymiany młodzieży należy zająć się kwestią ochrony i bezpieczeństwa uczestników oraz przewidzieć wszelkie niezbędne środki w zakresie zapobiegania/ograniczania ryzyka.

Wymiary międzynarodowe

Podczas opracowywania projektu mobilności należy wzmocnić wymiary horyzontalne przedstawione poniżej.

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje, które otrzymają wsparcie w ramach tej akcji, powinny w ramach projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, uwzględniając opinie osób o mniejszych szansach i angażując je w proces decyzyjny. 

Wymiany młodzieży są szczególnie odpowiednie, jeżeli chodzi o włączenie osób młodych o mniejszych szansach:

 • grupowa mobilność zapewnia doświadczenie w zakresie mobilności międzynarodowej w bezpiecznym środowisku grupy;
 • krótki czas trwania wymian młodzieży sprawia, że zaangażowanie osób młodych o mniejszych szansach jest właściwe;
 • zaangażowanie lokalnych uczestników ułatwia pierwszy udział w projektach europejskich.

Wymiany młodzieży są również odpowiednie do pracy nad włączeniem i różnorodnością jako przedmiotem projektu, na przykład w celu wspierania walki ze stereotypami, promowania zrozumienia, tolerancji i niedyskryminacji. W całym projekcie należy przyjąć świadome podejście do kwestii włączenia i różnorodności. Aspekty te uwzględnia się przy planowaniu, przygotowaniu, realizacji działań i działaniach następczych.

Zrównoważenie środowiskowe

Wymiana młodzieży powinna służyć upowszechnianiu wśród uczestników odpowiedzialnych i ekologicznych zachowań, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Wymianę młodzieży należy planować i prowadzić ze świadomością ekologiczną, np. przez stosowanie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling, czy też korzystanie ze zrównoważonych środków transportu.

Transformacja cyfrowa w Dziedzinie Młodzieży

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań.

Zachęca się do wprowadzania elementów cyfrowych i internetowych w celu obniżenia progu uczestnictwa dla osób młodych o mniejszych szansach.Dzięki projektom i działaniom, które mają na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwój umiejętności cyfrowych lub rozwój zrozumienia zagrożeń i możliwości technologii cyfrowej, program może zmienić nastawienie i przyczynić się do rozwoju cyfrowych i mieszanych podejść w działaniach młodzieży.

W zależności od koncepcji i celów działań, rozwój kompetencji i świadomości w zakresie kwestii cyfrowych oraz wykorzystanie nowych technologii można wprowadzić w ramach mobilności edukacyjnej.

Agencje narodowe oferują szereg możliwości szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych w ramach swoich działań z zakresu szkoleń i współpracy, w tym w dotyczących wspierania transformacji cyfrowej w dziedzinie młodzieży. Oferty te publikowane są w europejskim kalendarzu szkoleń https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiracje można również znaleźć w narzędziach centrów zasobów SALTO https://www.salto-youth.net/tools/.

Uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie

Program Erasmus+ wspiera wszystkie organizacje uczestniczące w zwiększaniu jakości realizowanych przez nie projektów poprzez uwzględnianie wymiaru partycypacyjnego, oferowanie osobom młodym odpowiednich możliwości aktywnego angażowania się i uczestnictwa w opracowywaniu i realizacji działań w ramach projektu, dzięki czemu mogą one poznawać korzyści wynikające z aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w życiu demokratycznym. Zasoby na rzecz rozwoju partycypacyjnego wymiaru wspieranych projektów są dostępne m.in. na stronie internetowej participationpool.eu. Warto również tworzyć powiązania z istniejącymi krajowymi, międzynarodowymi lub (innymi) unijnymi inicjatywami i platformami dotyczącymi uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego oraz uczestniczyć w tego typu inicjatywach i platformach.

Kryteria stosowane do oceny standardowych projektów Wymiany Młodzieży

Kryteria kwalifikowalności

Poniższe kryteria ogólne mają zastosowanie do standardowych projektów wymiany młodzieży. Akredytację opisano w odpowiedniej sekcji niniejszego przewodnika.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa młodzieży ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt4 .

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • nieformalna grupa młodych ludzi5 ;

z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Liczba organizacji uczestniczących

Należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące (co najmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów.

Ta sama organizacja (jeden OID) nie może być zaangażowana w ponad 5 wniosków w danym terminie w tej akcji, ani jako wnioskodawca, ani jako partner.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę wnioskodawca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

dnia 20 lutego do godz. 12:00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku

dnia 1 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 maja następnego roku

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 • Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 7 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli), w przypadku projektów rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 sierpnia a 31 grudnia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Załączniki

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący każdej wymiany młodzieży i wizyty przygotowawczej zaplanowanych w projekcie.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do Wymiany Młodzieży

Czas trwania działania

Od 5 dni do 21 dni, z wyłączeniem dni na podróż.

Miejsce (miejsca) działania

Działanie musi być realizowane w kraju jednej (lub – w przypadku działań mobilnych – kilku) organizacji uczestniczących w działaniu.

Liczba organizacji uczestniczących

Należy zaangażować co najmniej dwie organizacje uczestniczące (co najmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów.

Działania z udziałem państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Działania z udziałem państw trzecich niestowarzyszonych z Programem sąsiadujących z UE: w działaniu musi brać udział co najmniej jedna organizacja uczestnicząca pochodząca z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem i jedna organizacja uczestnicząca pochodząca z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem sąsiadująca z UE (regiony 1–4).

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat6 mieszkające w krajach ich organizacji wysyłającej i przyjmującej.

Liderzy grup i osoby wspomagające proces kształcenia oraz osoby towarzyszące nie są uznawani za uczestników działania, ale kwalifikują się do wsparcia w ramach niektórych pozycji budżetu. Takie osoby muszą mieć ukończone 18 lat.

Liczba uczestników na działanie i skład grup krajowych

Co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników na działanie, co najmniej 4 uczestników w grupie. Liderzy grup, osoby wspomagające proces kształcenia i osoby towarzyszące nie są wliczani do liczby uczestników.

W przypadku wymian młodzieży, w których uczestniczą tylko osoby młode o mniejszych szansach, minimalna liczba uczestników wynosi 10.

Co najmniej dwie grupy młodzieży z dwóch różnych krajów.

Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy.

Maksymalnie dwie osoby wspomagające proces kształcenia na działanie

Pozostałe kryteria

Co najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do której składa się wniosek.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla wizyt przygotowawczych

Miejsce (miejsca) działania

Projekt musi być realizowany w kraju będącym siedzibą organizacji przyjmującej.

Uprawnieni uczestnicy

Przedstawiciele organizacji uczestniczących, osoby wspomagające proces kształcenia, liderzy grup i osoby młode biorące udział w głównym działaniu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Adekwatność, uzasadnienie i wpływ (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie, działalność i grupa docelowa osób młodych są adekwatne w odniesieniu do młodzieży
 • przedmiotem projektu będzie priorytet lub priorytety unijnego dialogu młodzieżowego lub cele młodzieżowe;
 • projekt może przyczynić się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu;
 • projekt jest istotny z punktu widzenia celów akcji
 • projekt ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji;
 • w ramach projektu i proponowanych działań zaspokaja się potrzeby organizacji uczestniczących i uczestników wymiany;
  • projekt jest odpowiedni do osiągnięcia wysokiej jakości efektów uczenia się uczestników; 
  • projekt może mieć wpływ na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu oraz na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim, lub globalnym;
 • projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w Akcji oraz mniej doświadczone organizacje.

Jakość planu projektu (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • we wniosku opisano w jasny i wyczerpujący sposób wszystkie etapy projektu: przygotowanie, realizację działań i działania następcze, oraz zaangażowanie młodych osób na wszystkich etapach działań;
 • zachowano zrównoważoną reprezentację uczestników pod względem krajów i płci, a działania opracowano w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu oraz są one otwarte na uczestników z różnych środowisk i o różnych umiejętnościach;
 • działania obejmują zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki;
 • proponowane metody uczenia się, w tym wszelkie elementy internetowe/cyfrowe, są odpowiednie dla działań;
 • proces refleksji, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz stosowanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności, w szczególności instrumentu Youthpass, są adekwatne.

Jakość zarządzania projektem (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia jest zadowalająca;
 • środki przewidziane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników są adekwatne i skuteczne;
 • zadania i obowiązki związane z realizacją działań zostały wyraźnie zdefiniowane zgodnie ze standardami jakości Erasmus;
 • plan współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami stanowi ramy wspierające zarządzania projektem; 
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób oceny poszczególnych etapów i wyników projektu w stosunku do jego celów;
 • wnioskodawca zaproponował odpowiedni sposób rozpowszechniania wyników projektu w organizacjach uczestniczących i poza nimi;
 • projekt zawiera środki mające na celu zapewnienie trwałości osiągniętych wyników po jego zakończeniu.

Zasady finansowania

Pozycja budżetu - Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników. Liderzy grup, osoby wspomagające proces kształcenia i osoby towarzyszące nie kwalifikują się do wsparcia organizacyjnego.

Kwota

125 EUR na uczestnika wymiany młodzieży

Pozycja budżetu - Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Co do zasady uczestnicy będą podróżować niskoemisyjnymi środkami transportu na dystansach poniżej 500 km

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem działania7 przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej8 .

W przypadku działań mobilnych wnioskodawca powinien zsumować odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami i wybrać przedział odległości odpowiadający uzyskanej sumie9 .

Kwota

Odległość

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km lub więcej

1 735 EUR

1 735 EUR

Pozycja budżetu - Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z utrzymaniem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od długości pobytu uczestnika, liderów grup, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia (w stosownych przypadkach), z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu oraz do czterech dodatkowych dni dla uczestników, liderów grupy, osób towarzyszących i osób wspomagających proces kształcenia otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.

Kwota

Tabela A2.1, na uczestnika na dzień

Pozycja budżetu - Wsparcie włączenia społecznego

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wsparcie włączenia dla organizacji: Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób o mniejszych szansach

Kwota

125 EUR na uczestnika Wymiany Młodzieży

Wsparcie włączenia dla uczestników: Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi, liderami grup i osobami wspomagającymi proces kształcenia (w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu - Wsparcie w zakresie wizyty przygotowawczej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z przeprowadzeniem wizyty przygotowawczej, w tym koszty podróży i utrzymania.

Mechanizm finansowania: koszty jednostkowe.

Zasada alokacji: z wyłączeniem uczestników z organizacji przyjmującej. Finansowanie może otrzymać maksymalnie 2 uczestników na organizację uczestniczącą, pod warunkiem że drugi uczestnik to osoba młoda. Ponadto jedna osoba wspomagająca proces kształcenia na wizytę przygotowawczą może również otrzymać finansowanie. Warunek: konieczność przeprowadzenia wizyty przygotowawczej, której cele oraz uczestnicy wymagają przedstawienia uzasadnienia przez wnioskodawcę i zatwierdzenia przez agencję narodową. Warunek ten nie ma zastosowania do projektów finansowanych w ramach systemu akredytacji.

Kwota

680 EUR na uczestnika na wizytę przygotowawczą.

Pozycja budżetu - Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie

Wysokie koszty podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, liderów grup, osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia, które nie mogą być dofinansowane w ramach standardowej pozycji „Podróż” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery (tj. w przypadku, gdy korzystanie z bardziej ekologicznych, emitujących mniej dwutlenku węgla środków transportu powoduje wysokie koszty podróży). O ile zostanie przyznane, dofinansowanie nadzwyczajnych kosztów związanych z wysokimi kosztami podróży zastępuje dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych.

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują dotację na pokrycie kosztów podróży bez wykorzystania ekologicznych środków transportu.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80% kwalifikowalnych kosztów podróży

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Tabela A2.1 Wsparcie indywidualne w ramach wymian młodzieży

 

Wsparcie indywidualne (kwota w euro na dzień)

Austria

78

Belgia

78

Bułgaria

45

Chorwacja

57

Cypr

63

Czechy

53

Dania

81

Estonia

48

Finlandia

79

Francja

67

Niemcy

71

Grecja

68

Węgry

60

Islandia

76

Irlandia

73

Włochy

69

Łotwa

48

Liechtenstein

77

Litwa

49

Luksemburg

77

Malta

57

Niderlandy

69

Macedonia Północna

41

Norwegia

83

Polska

51

Portugalia

57

Rumunia

46

Serbia

47

Słowacja

48

Słowenia

54

Hiszpania

58

Szwecja

72

Turcja

50

Sąsiadujące państwa trzecie niestowarzyszone z Programem

44

 • 1 Główny budżet tej akcji przeznaczono na wsparcie działań transnarodowych obejmujących organizacje i uczestników z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Z maksymalnie 25% budżetu przeznaczonego na tę akcję można jednak finansować działania w zakresie mobilności międzynarodowej obejmujące organizacje i uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem sąsiadujących z UE (regiony 1–4; zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). ↩ back
 • 2 Strategie są dostępne pod adresem: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 3 Europejskie cele młodzieżowe opracowano w ramach strategii UE na rzecz młodzieży. Cele te określają dziedziny międzysektorowe mające wpływ na życie młodzieży i wskazują wyzwania. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en ↩ back
 • 4 Organizacje uczestniczące będą musiały podpisać formularz o przystąpieniu na potrzeby organizacji składającej wniosek. Te formularze o przystąpieniu należy dostarczyć na etapie składania wniosku i najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika. ↩ back
 • 5 Grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy. Definicja grupy nieformalnej znajduje się w glosariuszu. Do celów tej akcji i wszelkich związanych z nią przepisów, „nieformalna grupa młodzieży” mieści się w zakresie pojęcia „organizacja uczestnicząca”. W przypadku odniesienia do „organizacji uczestniczącej” uznaje się, że obejmuje ono również „nieformalną grupę młodzieży”. ↩ back
 • 6

  Proszę wziąć pod uwagę:

  dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;górny limit wieku – w dniu rozpoczęcia działania uczestnicy nie mogą przekroczyć maksymalnego wieku wskazanego w dniu rozpoczęcia działania. ↩ back

 • 7 Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km), a następnie wybiera odpowiedni przedział odległości (tj. między 500 a 1 999 km). ↩ back
 • 8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl ↩ back
 • 9 Jeżeli na przykład uczestnik z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu mobilnym odbywającym się najpierw w Rzymie (Włochy), a następnie w Lublanie (Słowenia), wnioskodawca oblicza najpierw odległość między Madrytem a Rzymem (1 365,28 km), następnie między Rzymem a Lublaną (489,75 km), po czym dodaje obie te odległości do siebie (1 855,03 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. 500–1 999 km) i c) oblicza kwotę dofinansowania UE, która będzie stanowiła wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Lublany (przez Rzym) i z powrotem (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth