Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży

Projekty w zakresie wirtualnych wymian polegają na prowadzeniu działań międzyludzkich przez internet, które promują dialog międzykulturowy i rozwój umiejętności miękkich. Umożliwiają one każdej młodej osobie dostęp do wysokiej jakości kształcenia w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym (zarówno formalnego, jak i pozaformalnego) bez konieczności mobilności fizycznej. Chociaż wirtualne debaty lub szkolenia nie zastąpią w pełni korzyści płynących z mobilności fizycznej, uczestnicy wirtualnych wymian powinni czerpać pewne korzyści z doświadczeń związanych z kształceniem w środowisku międzynarodowym. Platformy cyfrowe stanowią cenne narzędzie jako częściowa odpowiedź na globalne ograniczenia mobilności spowodowane pandemią COVID-19. Wirtualne wymiany przyczyniają się również do rozpowszechniania wartości europejskich. Ponadto w niektórych przypadkach mogą one przyczynić się do przygotowania, pogłębiania i rozszerzenia wymian fizycznych, jak również stymulowania nowego zapotrzebowania na nie.

Wirtualne wymiany odbywają się w małych grupach i zawsze są moderowane przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia. Powinny one być w łatwy sposób włączone do projektów dla młodzieży (w zakresie kształcenia pozaformalnego) lub kursów w ramach szkolnictwa wyższego. Wirtualne wymiany mogą przyciągać uczestników z obu sektorów, nawet jeśli w zależności od konkretnych projektów mogą one angażować uczestników tylko z jednego sektora lub z obu. We wszystkich projektach realizowanych w ramach niniejszego zaproszenia będą uczestniczyć organizacje i uczestnicy zarówno z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem, jak i z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem z uprawnionych regionów.

Cele akcji

Akcja będzie miała na celu:

 • zachęcanie do dialogu międzykulturowego z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem oraz zwiększanie tolerancji dzięki internetowym interakcjom międzyludzkim w oparciu o cyfrowe technologie przyjazne dla młodzieży;
 • promowanie różnego rodzaju wirtualnych wymian jako uzupełnienia mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, co pozwoli większej liczbie osób młodych korzystać z doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych;
 • propagowanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności z internetu i mediów społecznościowych, aby zwalczać dyskryminację, indoktrynację, polaryzację i radykalizację postaw;
 • sprzyjanie rozwojowi umiejętności cyfrowych i miękkich 1   uczniów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą 2 , w tym ćwiczeniu języków obcych i pracy zespołowej, zwłaszcza w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia;
 • promowanie – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • wzmocnienie wymiaru młodzieżowego w stosunkach UE z państwami trzecimi.

Obszary tematyczne/cele szczegółowe

Wirtualne wymiany w ramach programu Erasmus+ stanowią inicjatywę oddolną. W ramach niniejszego zaproszenia organizacje uczestniczące mają swobodę wyboru tematów, na których się skoncentrują, lecz wnioski muszą w przekonujący sposób przedstawiać oczekiwane skutki w odniesieniu do jednego lub kilku spośród wyżej wymienionych celów (zob. również sekcja „Oczekiwany wpływ” poniżej). W stosownych przypadkach należy uwzględnić aspekty dotyczące płci, w zależności od zakresu i tematyki projektów (np. poprzez wprowadzenie do tematyki szkoleń aspektów dotyczących wrażliwości na kwestie płci). Szczególną uwagę należy zwrócić na włączenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz osób, które nie mogą złożyć wniosku dotyczącego mobilności fizycznej. Ponieważ łatwiej jest zorganizować wirtualną wymianę ze studentami i uniwersytetami, wnioskodawców zachęca się do angażowania osób młodych i organizacji nieuczestniczących w szkolnictwie wyższym.

Działania

Projekty będą finansowane w oparciu o plany prac, które mogą obejmować szeroki zakres działań online w zakresie współpracy, w tym np.:

 • dyskusje online między osobami młodymi z organizacji młodzieżowych z różnych krajów, w ramach projektów dla młodzieży; mogą one obejmować symulacje odgrywania krótkich scenek;
 • szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą rozwijać projekt w zakresie wirtualnej wymiany z kolegami i koleżankami z innych krajów;
 • dyskusje online pomiędzy studentami instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów w ramach studiów wyższych;
 • szkolenie profesorów/pracowników uniwersyteckich pragnących rozwijać projekt w zakresie wirtualnej wymiany z kolegami i koleżankami z innych krajów; interaktywne otwarte kursy online obejmujące tradycyjne materiały kursowe, takie jak nagrania z wykładów, materiały do czytania i zestawy zagadnień do rozwiązania (jak np. znane kursy MOOC, Masowe Otwarte Kursy Internetowe [ang. Massive Open Online Courses], ale kładące nacisk na interaktywne fora użytkowników w małych grupach, aby wspierać interakcje społecznościowe między kursantami, nauczycielami i asystentami, osobami młodymi i osobami pracującymi z młodzieżą).

Opracowanie projektu

Wszystkie projekty w zakresie wirtualnej wymiany muszą:

 • być moderowane przez przeszkolone osoby wspomagające proces kształcenia;
 • być bezpieczne i zapewniać ochronę z perspektywy uczestników i organizatorów w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych 3 ;
 • być politycznie zasadne i odpowiednio odzwierciedlać różnice kulturowe: działania w zakresie wirtualnej wymiany muszą być mocno osadzone w sektorze młodzieży i szkolnictwa wyższego oraz muszą być aktualne w stosunku do kultury online i offline osób młodych w krajach uczestniczących;
 • być otwarte i dostępne na poziomie doświadczenia użytkownika i interakcji. Zapisy i interakcje z rówieśnikami, osobami wspomagającymi proces kształcenia, administratorami i innymi zainteresowanymi stronami powinny być proste i łatwe;
 • przede wszystkim synchroniczne i zawierać ewentualnie elementy asynchroniczne (np. materiały do czytania, filmy). oraz
 • muszą określać metodę uznania – na koniec wymiany – uczestnictwa i uczenia się młodzieży.

Organizacje uczestniczące muszą zorganizować wirtualne wymiany dla osób w przedziale wiekowym 13–30 lat. Jeżeli w projekcie uczestniczą osoby młode poniżej 18 roku życia, organizacje uczestniczące są zobowiązane do uzyskania wcześniejszej zgody na ich udział w projekcie od rodziców lub opiekunów prawnych. Poszczególni uczestnicy muszą przebywać w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Aby można było realizować działania w ramach projektów, projekty powinny opierać się, w miarę możliwości, na istniejących narzędziach i platformach.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący projektów w zakresie wirtualnych wymian w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących wirtualnych wymian w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Poniższe organizacje mogą uczestniczyć w roli koordynatorów:

 • organizacje publiczne lub prywatne prowadzące działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego lub młodzieży (kształcenie pozaformalne);
 • instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego, jak również prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów.

Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt i musi być ustanowiona zgodnie z prawem i mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Organizacje uczestniczące muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem albo w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem. Każdy wniosek dotyczący projektu może obejmować wyłącznie organizacje i uczestników z jednego z uprawnionych regionów państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Uprawnione regiony objęte tą akcją to regiony 1, 2, 3 i 9 (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Organizacje uczestniczące mogą należeć do następujących kategorii:

 • organizacje młodzieżowe 4 ;
 • instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego, jak również prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów.
 • propagatorzy zmian w systemie edukacji (kadra kierownicza uczelni, departamenty międzynarodowe, dziekani, agencje do spraw zapewniania jakości) organizacje publiczne lub prywatne prowadzące działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego lub młodzieży i ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w jednym z uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Inne podmioty mogą występować w innych rolach w ramach konsorcjum, takich jak partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkłady niepieniężne itd. Podmioty stowarzyszone nie kwalifikują się do finansowania.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 organizacji. Konsorcja muszą spełniać następujące warunki:

 • co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje młodzieżowe z 2 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje młodzieżowe z 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, należących do tego samego uprawnionego regionu; oraz
 • liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;
 • w przypadku Afryki Subsaharyjskiej wnioskodawców zachęca się do objęcia wnioskiem uczestników z wielu krajów, w tym krajów najsłabiej rozwiniętych 5 , lub partnerów, którzy mają mniejsze doświadczenie w zakresie programu Erasmus+.

Podmiotów stowarzyszonych nie wlicza się do minimalnych kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do składu konsorcjum.

Miejsce działań

Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zwykle wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 26 kwietnia do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Oczekiwany wpływ

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów i ich rezultaty będą miały na celu wywarcie pozytywnego wpływu na osiągnięcie celów zaproszenia, które – choć różnią się w zależności od specyfiki projektów – powinny być ściśle związane z wymiarem uczenia się wirtualnych wymian. Każdy wniosek dotyczący projektu powinien zawierać informacje na temat jego oczekiwanego wpływu. Wnioskodawców zachęca się do uwzględnienia informacji zwrotnych od uczestniczących osób i organizacji, w szczególności w odniesieniu do wartości uczenia się, przy sporządzaniu sprawozdań na temat wpływu projektu.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Wniosek jest zgodny z wybranymi celami ogólnymi i szczegółowymi zaproszenia. Wniosek dotyczący projektu jest spójny z wymogami określonymi w zaproszeniu. Wniosek wyraźnie wyjaśniono.
 • Spójność: Poszczególne elementy wniosku są spójne i konsekwentne. Wniosek opiera się na odpowiedniej analizie wyzwań i potrzeb; cele są realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących oraz bezpośrednich i pośrednich grup docelowych. Przedstawiono dowody na skuteczność proponowanego podejścia do wirtualnej wymiany.
 • Zwiększanie skali: we wniosku wykazano potencjał w zakresie zwiększenia skali praktyki (praktyk) na różnych szczeblach (np. lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym) oraz możliwość przeniesienia go do innych sektorów. Zwiększanie skali może wywierać wpływ nie tylko na poziomie poszczególnych organizacji partnerskich, lecz również na poziomie systemu lub polityki. Wniosek może potencjalnie przyczynić się do rozwoju wzajemnego zaufania i wzmocnienia współpracy transgranicznej.
 • Europejska wartość dodana: Wniosek wnosi wartość dodaną na szczeblu UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte na szczeblu krajowym, a ponadto istnieje możliwość przeniesienia wyników do krajów nieuczestniczących w projekcie. Wyniki projektu mogą zostać uwzględnione w odpowiednich programach działań politycznych UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Plan strategiczny: We wniosku ustalono jasną strategię opartą na analizie wykonalności i określono działania niezbędne do testowania, dostosowania lub zwiększenia skali praktyki (praktyk) w zakresie wirtualnej wymiany w nowym kontekście partnerstwa w ramach projektu.
 • Potrzeby: Określono i odpowiednio uwzględniono różne potrzeby poszczególnych partnerów. Opracowano jasną koncepcję zarządzania tymi różnymi potrzebami. Wybrane podejście lub podejścia pedagogiczne również odpowiadają tym różnym potrzebom.
 • Struktura: Program prac jest jasny i zrozumiały oraz obejmuje wszystkie etapy realizacji projektu. W odniesieniu do każdego wyniku jasno określono wskaźniki realizacji celów i środki weryfikacji.
 • Zarządzanie: Plan zarządzania projektem jest starannie sporządzony, przy czym przewidziano w nim odpowiednie zasoby przydzielone na potrzeby realizacji poszczególnych zadań. Wprowadzono skuteczne procesy współpracy i podejmowania decyzji, które są zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron. W budżecie wykazano opłacalność i stosunek jakości do ceny. Istnieje spójność między zadaniami, rolami i zasobami finansowymi przyznanymi partnerom. Ustalenia dotyczące zarządzania finansami są jasne i odpowiednie.
 • Ocena: Konkretne środki monitorowania procesów i wyników (tj. wskaźniki realizacji celów i środki weryfikacji) zapewniają wysoką jakość projektu. Efekty uczenia się są oceniane i uznawane. Istnieje jasny plan zapewnienia jakości, który obejmuje również odpowiednie zarządzanie projektem. Strategia monitorowania obejmuje identyfikację ryzyka i plan działań ograniczających ryzyko. Elementy te zawarto i szczegółowo przedstawiono również w matrycy logicznej projektu (obowiązkowy wzór zaproszenia).

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Skład: Partnerstwo jest w stanie zapewnić całkowitą realizację celów projektu. Konsorcjum posiada wszystkie niezbędne umiejętności, wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinach objętych projektem. Zapewniono odpowiednie rozłożenie materiału w czasie i wkładu wśród partnerów. Umiejętności i kompetencje partnerstwa uzupełniają się wzajemnie.
 • Zaangażowanie: każda organizacja uczestnicząca wykazuje pełne zaangażowanie odpowiadające jej zdolnościom i szczególnemu obszarowi wiedzy fachowej.
 • Współpraca: Ustalenia w zakresie współpracy są zrównoważone. Proponuje się skuteczne mechanizmy zapewniające koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, zainteresowanymi stronami i innymi odpowiednimi podmiotami.

Wpływ – (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Upowszechnianie: Jasna strategia w zakresie podnoszenia świadomości, upowszechniania i komunikacji zapewnia możliwość dotarcia do odpowiednich grup docelowych, jak również do ogólnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa w trakcie trwania projektu. Strategia ta obejmuje plany udostępniania wszelkich materiałów opracowanych na licencjach otwartych.
 • Wykorzystywanie: We wniosku wykazano, że wybrane podejścia do wirtualnej wymiany mogą być z powodzeniem upowszechniane lub rozszerzone, że mają one szerszy wpływ i wywołują zmiany systemowe. Podejście do wykorzystywania zostało jasno opisane i proponowane środki służące wykorzystaniu wyników projektu są potencjalnie skuteczne.
 • Wpływ: Jasno określono przewidywalny wpływ, w szczególności na określone grupy docelowe, i wprowadzono środki zapewniające możliwość osiągnięcia i oceny takiego wpływu. Efekty uczenia się jasno określa się przed każdą wirtualną wymianą i mierzy po każdym takim działaniu, rejestruje się postępy i uznaje osiągnięcia. Wyniki tych działań mogą być znaczące. Rezultaty projektu mogą stymulować długoterminowe zmiany, usprawnienia lub rozwój z korzyścią dla grup docelowych i systemów objętych projektem. We wniosku wyjaśniono również, w jaki sposób wpływ uczenia się (efekty uczenia się) w drodze wirtualnej wymiany zostanie oceniony w celu opracowania przemyślanych zaleceń (opartych na danych), aby usprawnić proces nauczania i uczenia się w formie wirtualnej wymiany po zakończeniu projektu. Elementy te zawarto i szczegółowo przedstawiono również w matrycy logicznej projektu (obowiązkowy wzór zaproszenia).
 • Trwałość: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” i „Wpływ”; 10 punktów w kategoriach „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” i „Jakość planu projektu i jego realizacji”).

W przypadku równej liczby punktów, pierwszeństwo będą miały projekty, które otrzymały najwięcej punktów w kategorii „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Cele geograficzne

Do realizacji tej akcji przyczyniają się instrumenty działań zewnętrznych UE. Przewidziany budżet jest podzielony na poszczególne regiony w pulach budżetowych o różnej wysokości. Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane w portalu „Funding & tender opportunities”.

Afryka Subsaharyjska: Pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte w tym regionie; szczególny nacisk kładzie się również na kraje priorytetowe w zakresie migracji 6 ; żaden kraj nie uzyska dostępu do więcej niż 8% funduszy przewidzianych dla tego regionu.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Kwota dotacji UE na projekt będzie wynosić maksymalnie 500 000 EUR, przy czym 200 EUR to maksymalna kwota wypłacana organizacji na jednego uczestnika (tj. projekt o wartości 500 000 EUR musiałby objąć co

najmniej 2 500 uczestników). udzielona dotacja może być niższa niż kwota, o którą wnioskowano.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową w formularzu wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 4. opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 95 % szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich jest niedozwolone. Koszty pracy wolontariuszy i koszty MŚP są dozwolone. Zob. sekcja „Kwalifikowalne koszty bezpośrednie” w części C niniejszego przewodnika. Wniosek musi obejmować koszty dwóch spotkań (do dwóch osób na wniosek) rocznie organizowanych przez Komisję Europejską lub z jej inicjatywy.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

 • 1 Do umiejętności miękkich należą: umiejętność krytycznego myślenia, ciekawość i kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się w wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia sobie ze stresem i niepewnością. Umiejętności te zalicza się do kompetencji kluczowych określonych w zaleceniu Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 189/1 z 4.6.2018).
 • 2 Osoby pracujące z młodzieżą to zawodowi pracownicy lub wolontariusze zaangażowani w proces uczenia się pozaformalnego i wspierający młodzież w osobistym rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_pl.
 • 4 Tzn. każda organizacja publiczna lub prywatna pracująca z osobami młodymi lub na ich rzecz w warunkach pozaformalnych. Takimi organizacjami mogą być na przykład: organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa (w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe); krajowa rada młodzieżowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; instytucja edukacyjna lub badawcza; lub fundacja.
 • 5 Zgodnie z wykazem krajów najsłabiej rozwiniętych Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Do państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia migracji, należą: Burkina-Faso, Burundi, Etiopia, Gambia, Gwinea, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Republika Południowej Afryki, Sudan Południowy, Sudan i Wybrzeże Kości Słoniowej.