Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Wirtualne Wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży

Projekty w zakresie wirtualnych wymian polegają na prowadzeniu działań międzyludzkich przez internet, które promują dialog międzykulturowy i rozwój umiejętności miękkich. Umożliwiają one każdej młodej osobie dostęp do wysokiej jakości kształcenia w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym bez konieczności mobilności fizycznej. Chociaż wirtualne debaty lub szkolenia nie zastąpią w pełni korzyści płynących z mobilności fizycznej, uczestnicy wirtualnych wymian powinni czerpać pewne korzyści z doświadczeń związanych z kształceniem w środowisku międzynarodowym. Platformy cyfrowe stanowią cenne narzędzie jako częściowa odpowiedź na globalne ograniczenia mobilności spowodowane pandemią COVID-19. Wirtualne wymiany przyczyniają się również do rozpowszechniania wartości europejskich. Co więcej, w niektórych przypadkach wirtualne wymiany mogą stanowić źródło pomysłów na przyszłe wymiany fizyczne niefinansowane w ramach tej akcji i przygotować grunt pod takie wymiany fizyczne.

Wirtualne wymiany odbywają się w małych grupach i zawsze są moderowane przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia. Powinny one być w łatwy sposób włączone do projektów dla młodzieży (w zakresie kształcenia pozaformalnego) lub kursów w ramach szkolnictwa wyższego. Wirtualne wymiany mogą przyciągać uczestników z obu sektorów, nawet jeśli w zależności od konkretnych projektów mogą one angażować uczestników tylko z jednego sektora lub z obu. We wszystkich projektach realizowanych w ramach niniejszego zaproszenia będą uczestniczyć organizacje i uczestnicy zarówno z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem, jak i z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem z uprawnionych regionów.

Cele akcji

Akcja będzie miała na celu:

 • zachęcanie do dialogu międzykulturowego z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem oraz zwiększanie tolerancji dzięki internetowym interakcjom międzyludzkim w oparciu o cyfrowe technologie przyjazne dla młodzieży;
 • promowanie różnego rodzaju wirtualnych wymian jako uzupełnienia mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, co pozwoli większej liczbie osób młodych korzystać z doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych;
 • propagowanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności z internetu i mediów społecznościowych, aby zwalczać dyskryminację, indoktrynację, polaryzację i radykalizację postaw;
 • sprzyjanie rozwojowi umiejętności cyfrowych i  miękkich1  uczniów, osób młodych i osób pracujących z  młodzieżą2 , w tym ćwiczeniu języków obcych i pracy zespołowej, zwłaszcza w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia;
 • promowanie – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • wzmocnienie wymiaru młodzieżowego w stosunkach UE z państwami trzecimi.

Obszary tematyczne / cele szczegółowe

Wirtualne wymiany należy organizować w co najmniej jednym z następujących obszarów tematycznych, które odpowiadają priorytetom programu Erasmus+:

 • Włączenie i różnorodność
 • Transformacja cyfrowa
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu:
 • Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie

W tych szerokich ramach, mając na uwadze, że wirtualne wymiany stanowią inicjatywę oddolną, organizacje uczestniczące mają swobodę wyboru tematów, na których się skoncentrują, lecz we wnioskach należy w przekonujący sposób przedstawiać oczekiwane skutki w odniesieniu co najmniej do jednego z wyżej wymienionych celów (zob. również sekcja „Oczekiwany wpływ” poniżej). W stosownych przypadkach należy uwzględnić aspekty dotyczące płci, w zależności od zakresu i tematyki projektów (np. poprzez wprowadzenie do tematyki szkoleń aspektów dotyczących wrażliwości na kwestie płci). Szczególną uwagę należy zwrócić na włączenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz osób, które nie mogą złożyć wniosku dotyczącego mobilności fizycznej.

Działania

Projekty będą finansowane w oparciu o plany prac obejmujące działania z zakresu współpracy online, w tym:

 • dyskusje online między osobami młodymi z organizacji młodzieżowych z różnych krajów, w ramach projektów dla młodzieży; mogą one obejmować symulacje odgrywania krótkich scenek;
 • szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą rozwijać projekt w zakresie wirtualnej wymiany z kolegami i koleżankami z innych krajów;
 • dyskusje online pomiędzy studentami instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów w ramach studiów wyższych;
 • szkolenie dla wykładowców/pracowników akademickich chcących rozwijać projekt w zakresie wirtualnej wymiany z kolegami z innych krajów;
 • interaktywne otwarte kursy online obejmujące tradycyjne materiały kursowe, takie jak nagrania z wykładów, materiały do czytania i zestawy zagadnień do rozwiązania (jak np. powszechnie znane kursy MOOC [ang. Massive Open Online Courses], tj. masowe otwarte kursy internetowe, ale kładące nacisk na interaktywne fora użytkowników w małych grupach, aby wspierać interakcje społecznościowe między kursantami, nauczycielami i asystentami, osobami młodymi i osobami pracującymi z młodzieżą).

Opracowanie projektu

Wszystkie projekty w zakresie wirtualnej wymiany muszą:

 • być moderowane przez przeszkolone osoby wspomagające proces kształcenia;
 • być bezpieczne i zapewniać ochronę z perspektywy uczestników i organizatorów w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych3 ;
 • być politycznie zasadne i odpowiednio odzwierciedlać różnice kulturowe: działania w zakresie wirtualnej wymiany muszą być mocno osadzone w sektorze młodzieży i szkolnictwa wyższego oraz muszą być aktualne w stosunku do kultury online i offline osób młodych w krajach uczestniczących;
 • być otwarte i dostępne na poziomie doświadczenia użytkownika i interakcji. Zapisy i interakcje z rówieśnikami, osobami wspomagającymi proces kształcenia, administratorami i innymi zainteresowanymi stronami powinny być proste i łatwe;
 • przede wszystkim synchroniczne i zawierać ewentualnie elementy asynchroniczne (np. materiały do czytania, filmy).
 • muszą również określać metodę uznania – na koniec wymiany – uczestnictwa i efektów uczenia się młodzieży.

Organizacje uczestniczące muszą zorganizować wirtualne wymiany dla osób w przedziale wiekowym 13–30 lat. Jeżeli w projekcie uczestniczą osoby młode poniżej 18 roku życia, organizacje uczestniczące są zobowiązane do uzyskania wcześniejszej zgody na ich udział w projekcie od rodziców lub opiekunów prawnych. Poszczególni uczestnicy muszą przebywać w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Aby można było realizować działania w ramach projektów, projekty powinny opierać się, w miarę możliwości, na istniejących narzędziach i platformach.

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+, wnioski w sprawie projektów dotyczących wirtualnych wymian w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży muszą spełniać następujące kryteria:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Wnioskodawcy (odpowiednio beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być (publicznymi lub prywatnymi) podmiotami prawnymi, które mogą należeć do następujących kategorii:

 • podmioty prowadzące działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego lub młodzieży (kształcenie pozaformalne);
 • organizacje młodzieżowe4 ;
 • instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego, jak również prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów.

Podmioty te muszą być ustanowione w jednym z krajów uprawnionych, tj.:

 • państwo członkowskie UE;
 • państwo trzecie stowarzyszone z Programem lub
 • państwo trzecie niestowarzyszone z Programem z uprawnionego regionu. Uprawnione regiony objęte tą akcją to regiony 1, 2, 3 i 9 (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika). Każdy wniosek dotyczący projektu musi obejmować organizacje i uczestników wyłącznie z jednego z uprawnionych regionów państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Organizacją koordynującą musi być organizacja młodzieżowa lub instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona zgodnie z prawem i posiadająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Organizacja koordynująca składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt. Nie może być ona podmiotem stowarzyszonym.

Inne podmioty mogą występować w innych rolach w ramach konsorcjum, takich jak partnerzy stowarzyszeni.

Skład konsorcjum Liczba i profil organizacji uczestniczących

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych), spełniające następujące warunki:

 • minimum 4 niezależne podmioty (nie podmioty stowarzyszone) z 4 różnych krajów uprawnionych;
 • co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje młodzieżowe z 2 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje młodzieżowe z 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, należących do tego samego uprawnionego regionu;
 • liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;

Do składu konsorcjum zaliczają się wyłącznie beneficjenci (nie podmioty stowarzyszone). Do składu konsorcjum nie zalicza się partnerów stowarzyszonych.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

 Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zasadniczo wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) przez portal „Funding & tender opportunities”.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na portalu „Funding & tender opportunities”.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 25 kwietnia do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Istotność: Wniosek jest zgodny z wybranymi celami ogólnymi i szczegółowymi zaproszenia. Jest on spójny z wymogami określonymi w zaproszeniu i został wyraźnie wyjaśniony. Wniosek odnosi się do obszarów tematycznych określonych w tym zaproszeniu.
 • Wartości UE: wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Analiza potrzeb: Wniosek opiera się na odpowiedniej analizie wyzwań i potrzeb; Określono i odpowiednio uwzględniono różne potrzeby poszczególnych partnerów.
 • Spójność: Poszczególne elementy wniosku są spójne i konsekwentne. cele wniosku są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • Działania: Wirtualne wymiany są jasno określone i sprzyjają rozwojowi dialogu międzykulturowego i umiejętności miękkich, a także zasadniczo przyczyniają się do rozwoju edukacyjnego, osobistego lub zawodowego uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Przedstawiono dowody na skuteczność proponowanego podejścia do wirtualnej wymiany.
 • Zwiększanie skali: we wniosku wykazano potencjał w zakresie zwiększenia skali praktyki (praktyk) na różnych szczeblach (np. lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym) oraz możliwość przeniesienia go do innych sektorów. Zwiększanie skali może wywierać wpływ nie tylko na poziomie poszczególnych organizacji partnerskich, lecz również na poziomie systemu lub polityki. Wniosek może potencjalnie przyczynić się do rozwoju wzajemnego zaufania i wzmocnienia współpracy transgranicznej.
 • Europejska wartość dodana: Wniosek wnosi wartość dodaną na szczeblu UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte na szczeblu krajowym, a ponadto istnieje możliwość przeniesienia wyników do krajów nieuczestniczących w projekcie. Wyniki projektu mogą zostać uwzględnione w odpowiednich programach działań politycznych UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i prowadzących do oczekiwanych wyników.
 • Metodyka: Jakość i wykonalność proponowanej metodyki oraz jej odpowiedniość w kontekście zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb, w tym potrzeb poszczególnych partnerów. Opracowano jasną koncepcję zarządzania tymi różnymi potrzebami. Wybrane podejście lub podejścia pedagogiczne również odpowiadają tym różnym potrzebom.
 • Efekty kształcenia: Efekty uczenia się są oceniane i uznawane (np. Youthpass). Efekty uczenia się jasno określa się przed każdą wirtualną wymianą i mierzy po każdym takim działaniu, rejestruje się postępy i uznaje osiągnięcia.
 • Plan prac: Plan prac jest wyraźnie wysokiej jakości i skuteczny na wszystkich etapach projektu.
 • Zarządzanie: Plan zarządzania projektem jest starannie sporządzony, przy czym przewidziano w nim odpowiednie zasoby przydzielone na potrzeby realizacji poszczególnych zadań. Terminy, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realistyczne.
 • Budżet: W budżecie wykazano opłacalność i stosunek jakości do ceny. Istnieje spójność między zadaniami, rolami i zasobami finansowymi przyznanymi partnerom. Ustalenia dotyczące zarządzania finansami są jasne i odpowiednie.
 • Ocena: Konkretne środki monitorowania procesów i wyników (tj. wskaźniki realizacji celów i środki weryfikacji) zapewniają wysoką jakość projektu. Istnieje jasny plan zapewnienia jakości, który obejmuje również odpowiednie zarządzanie projektem. Strategia monitorowania obejmuje identyfikację ryzyka i plan działań ograniczających ryzyko.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Skład: Partnerstwo jest w stanie zapewnić całkowitą realizację celów projektu. Konsorcjum posiada wszystkie niezbędne umiejętności, wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinach objętych projektem. Zapewniono odpowiednie rozłożenie materiału w czasie i wkładu wśród partnerów. Umiejętności i kompetencje partnerstwa uzupełniają się wzajemnie.
 • Zaangażowanie: każda organizacja uczestnicząca wykazuje pełne zaangażowanie odpowiadające jej zdolnościom i szczególnemu obszarowi wiedzy fachowej.
 • Współpraca: Ustalenia w zakresie współpracy są zrównoważone. Proponuje się skuteczne mechanizmy zapewniające koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, zainteresowanymi stronami i innymi odpowiednimi podmiotami.

Wpływ - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Upowszechnianie: Jasna strategia w zakresie podnoszenia świadomości, upowszechniania i komunikacji zapewnia możliwość dotarcia do odpowiednich grup docelowych, jak również do ogólnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa w trakcie trwania projektu. Strategia ta obejmuje plany udostępniania wszelkich materiałów opracowanych na licencjach otwartych.
 • Wykorzystywanie: We wniosku wykazano, że wybrane podejścia do wirtualnej wymiany mogą być z powodzeniem upowszechniane, że mają one szerszy wpływ i wywołują zmiany systemowe. Podejście do wykorzystywania zostało jasno opisane i proponowane środki służące wykorzystaniu wyników projektu są potencjalnie skuteczne.
 • Wpływ: Jasno określono przewidywalny wpływ, w szczególności na określone grupy docelowe, i wprowadzono środki zapewniające możliwość osiągnięcia i oceny takiego wpływu. Wyniki tych działań mogą być znaczące. Rezultaty projektu mogą stymulować długoterminowe zmiany, usprawnienia lub rozwój z korzyścią dla grup docelowych i systemów objętych projektem. We wniosku wyjaśniono również, w jaki sposób wpływ uczenia się (efekty uczenia się) w drodze wirtualnej wymiany zostanie oceniony w celu opracowania przemyślanych zaleceń (opartych na danych), aby usprawnić proces nauczania i uczenia się w formie wirtualnej wymiany po zakończeniu projektu.
 • Trwałość: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” i „Jakość planu projektu i jego realizacji”; 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Oczekiwany wpływ

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów i ich rezultaty będą miały na celu wywarcie pozytywnego wpływu na osiągnięcie celów zaproszenia, które – choć różnią się w zależności od specyfiki projektów – powinny być ściśle związane z wymiarem uczenia się wirtualnych wymian.

Każdy wniosek dotyczący projektu powinien zawierać informacje na temat jego oczekiwanego wpływu. Wnioskodawców zachęca się do uwzględnienia informacji zwrotnych od uczestniczących osób i organizacji, w szczególności w odniesieniu do wartości uczenia się, przy sporządzaniu sprawozdań na temat wpływu projektu.

Cele geograficzne

Do realizacji tej akcji przyczyniają się instrumenty działań zewnętrznych UE. Przewidziany budżet jest podzielony na poszczególne regiony w pulach budżetowych o różnej wysokości. Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane w portalu „Funding & tender opportunities”.

Afryka Subsaharyjska: Wnioskodawców zachęca się do priorytetowego traktowania krajów najsłabiej rozwiniętych5  z tego regionu oraz do położenia szczególnego nacisku na kraje priorytetowe w zakresie migracji6 ; żaden kraj nie uzyska dostępu do więcej niż 8% funduszy przewidzianych dla tego regionu. Wnioskodawców zachęca się również do objęcia wnioskiem uczestników z wielu krajów, w tym partnerów, którzy mają mniejsze doświadczenie w zakresie programu Erasmus+.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Kwota ta zostanie ustalona przez organ przyznający dofinansowanie na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyniku oceny i stopy finansowania w wysokości 95%.

Kwota dotacji UE na projekt będzie wynosić maksymalnie 500 000 EUR, przy czym 200 EUR to maksymalna kwota wypłacana organizacji na jednego uczestnika (tj. projekt o wartości 500 000 EUR musiałby objąć co najmniej 2 500 uczestników).

Udzielona dotacja może być niższa niż kwota, o którą wnioskowano.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich w formie dofinansowania lub nagród jest niedozwolone.

Koszty pracy wolontariuszy są dozwolone. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych pracy wolontariuszy7 .

Koszty jednostkowe MŚP ponoszone przez właścicieli MŚP są dozwolone. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych ponoszonych przez właścicieli MŚP8 .

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział kwoty ryczałtowej, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 4. opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. Zob. sekcja „Kwalifikowalne koszty bezpośrednie” w części C niniejszego przewodnika.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoli skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.