Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Część B – Informacje o akcjach objętych niniejszym przewodnikiem

W tej części czytelnicy zapoznają się z następującymi informacjami dotyczącymi akcji i działań uwzględnionych w przewodniku po programie Erasmus+:

 • opisem celów akcji i działań oraz ich przewidywanego wpływu;
 • opisem wspieranych działań;
 • tabelami, w których przedstawiono kryteria stosowane do oceny wniosków dotyczących projektów;
 • informacjami dodatkowymi, ułatwiającymi zorientowanie się w rodzajach wspieranych projektów;
 • opisem zasad finansowania.

Zaleca się, aby przed złożeniem wniosku wnioskodawcy uważnie przeczytali cały podrozdział dotyczący akcji, w ramach której zamierzają ubiegać się o wsparcie, a także ogólne informacje dotyczące priorytetów, celów i głównych cech programu.

Które akcje przedstawiono w niniejszym przewodniku?

W podrozdziałach „Akcja 1”, „Akcja 2” i „Akcja 3” przedstawiono następujące akcje:

Akcja 1:

 • projekty mobilności osób uczących się i kadry w obszarach dotyczących szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży
 • działania wspierające uczestnictwo młodzieży
 • działanie na rzecz włączenia DiscoverEU
 • Mobilność pracowników w dziedzinie sportu
 • wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży

Akcja 2:

 • partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:
  • Partnerstwa współpracy
  • partnerstwa na małą skalę 
 • partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym:
  • Centra doskonałości zawodowej;
  • akcja Erasmus Mundus.
 • Partnerstwa na rzecz innowacji:
  • sojusze na rzecz innowacji
  • projekty na przyszłość.
 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, w dziedzinie młodzieży i sportu
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Akcja kluczowa 3:

 • Europejska młodzież razem

Działania „Jean Monnet”:

 • Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Ponadto niektóre działania prowadzone w ramach programu są wdrażane w drodze specjalnych zaproszeń do składania wniosków, którymi bezpośrednio zarządza Komisja Europejska lub Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury. Więcej informacji można znaleźć w rocznym programie prac Erasmus+ i na stronach internetowych Komisji i Agencji Wykonawczej.