Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kto odpowiada za realizację Programu Erasmus+?

Komisja Europejska

Ostateczną odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska. Komisja na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania następcze, stanowiące kontynuację projektów, i ewaluację programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym.

Europejska Agencja Wykonawcza Ds. Edukacji I Kultury (EACEA)

Na szczeblu europejskim komisyjna Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) odpowiada za wdrażanie szeregu akcji programu Erasmus+. EACEA wdraża program w ramach zarządzania bezpośredniego. Oprócz informacji zawartych w niniejszym przewodniku w portalu „Funding & tender opportunities” publikuje się odpowiednie dokumenty dotyczące zaproszeń do składania wniosków oraz formularze wniosków związane z akcjami uwzględnionymi w niniejszym przewodniku i zarządzanymi przez agencję wykonawczą. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Agencja wykonawcza zajmuje się zarządzaniem wszystkimi etapami tych projektów, począwszy od promowania programu, oceny wniosków o udzielenie dotacji i monitorowania projektów w miejscu ich realizacji, a skończywszy na upowszechnianiu wyników projektów i programu. Do jej zadań należy także ogłaszanie poszczególnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących niektórych akcji programu, które nie są objęte zakresem niniejszego przewodnika.

Komisja Europejska, w szczególności za pośrednictwem Agencji Wykonawczej, odpowiada również za:

 • prowadzenie badań w dziedzinach wspieranych w ramach programu;
 • prowadzenie badań naukowych i działań w oparciu o ich wyniki za pośrednictwem sieci Eurydice;
 • poprawę widoczności i wpływu systemowego programu przez upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań w ramach programu;
 • zapewnianie zarządzania kontraktowego oraz finansowania organów i sieci wspieranych w ramach programu Erasmus+;
 • zarządzanie zaproszeniami do składania ofert na świadczenie usług w ramach programu. 

Agencje Narodowe

Program Erasmus+ jest realizowany głównie przez zarządzanie pośrednie, co oznacza, że Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu agencjom narodowym; takie podejście ma na celu jak największe zbliżenie programu Erasmus+ do beneficjentów i dostosowanie go do specyfiki różnorodnych krajowych systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży. W tym celu w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem wyznaczono co najmniej jedną agencję narodową (dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en. Agencje narodowe zajmują się promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym oraz działają jako łącznik pomiędzy Komisją a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ich zadania to:

 • przekazywanie odpowiednich informacji o programie Erasmus+; 
 • przeprowadzanie sprawiedliwej i przejrzystej selekcji wniosków dotyczących projektów, które mają być finansowane w ich kraju;
 • monitorowanie i ocena realizacji programu w ich kraju;
 • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom uczestniczącym w trakcie całego cyklu trwania projektów;
 • skuteczna współpraca z siecią wszystkich agencji narodowych i Komisją Europejską;
 • promowanie i zapewnianie widoczności programu;
 • promowanie działań służących upowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników programu na szczeblu lokalnym i krajowym.

Ponadto agencje narodowe odgrywają istotną rolę jako struktury pośrednie przyczyniające się do rozwoju programowego i jakościowej realizacji programu Erasmus+ przez:

 • realizację projektów i prowadzenie działań poza zadaniami związanymi z zarządzaniem cyklem trwania projektów, które przyczyniają się do jakościowej realizacji programu lub powodują zmiany w zakresie polityki w dziedzinach wspieranych w ramach programu, takich jak działania z zakresu szkoleń i współpracy oraz działania służące tworzeniu sieci kontaktów;
 • pomaganie nowym członkom, mniej doświadczonym organizacjom i grupom docelowym o mniejszych szansach w celu wyeliminowania przeszkód stojących na drodze do pełnego uczestnictwa w programie;
 • dążenie do współpracy z organami zewnętrznymi i organami krajowymi w celu zwiększenia wpływu programu w ich obszarach działania, w ich państwach i w Unii Europejskiej.

Działalność wspierająca agencji narodowych ma na celu prowadzenie potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów programu przez wszystkie etapy – od pierwszego kontaktu z programem przez proces składania wniosków do realizacji projektu i oceny końcowej. Podejście to jest zgodne z zasadami uczciwości i przejrzystości procedur wyboru. U jego podstaw leży założenie, że zagwarantowanie wszystkim równych szans wymaga zapewnienia grupom docelowym programu wsparcia poprzez systemy doradztwa, monitorowania i szkolenia dostosowane do ich potrzeb.

Odpowiednie zaproszenia obejmujące akcje zarządzane przez agencje narodowe programu Erasmus+ publikuje się na stronie internetowej  programu Erasmus+1 i reklamuje na stronach internetowych agencji narodowych.

Jakie inne instytucje biorą udział w realizacji programu?

Poza wyżej wspomnianymi instytucjami uzupełniającą wiedzę fachową w procesie realizacji programu Erasmus+ zapewniają następujące centra zasobów i biura informacji, platformy oraz sieci wiedzy i ekspertów:

Centra Zasobów SALTO

Centra zasobów SALTO mają prowadzić do poprawy jakości i wpływu programu Erasmus+ na poziomie systemowym przez zapewnienie wiedzy specjalistycznej, zasobów, informacji i działań szkoleniowych w konkretnych obszarach agencjom narodowym Erasmus+ i innym podmiotom zaangażowanym w kształcenie, szkolenie i pracę z młodzieżą. Działania te obejmują między innymi organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych, forów i działań z zakresu budowania współpracy i partnerstwa dotyczących priorytetowych tematów programu Erasmus+.

Każde centrum zasobów SALTO może obejmować wszystkie obszary programu albo tylko niektóre z nich. W zależności od zakresu działania centra zasobów SALTO mogą mieć ukierunkowanie tematyczne lub regionalne (kraje Partnerstwa Wschodniego i Rosja, południowy region Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie) albo ukierunkowanie na wsparcie (Europejski Korpus Solidarności, działania z zakresu szkoleń i współpracy). Przykładowo regionalne centra zasobów SALTO obejmują tylko akcje w dziedzinie młodzieży.

Ponadto centra zasobów SALTO oferują szereg narzędzi internetowych i baz danych, takich jak przegląd europejskich działań szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą w Europejskim Kalendarzu Szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej SALTO; narzędzia i metody na potrzeby działań edukacyjnych; możliwości e-uczenia się; baza danych na temat osób prowadzących szkolenia i konsultantów w obszarze pracy z młodzieżą; oraz możliwość wyszukiwania organizacji partnerskich. Do zadań centrów zasobów SALTO należy monitorowanie i prezentowanie osiągnięć, doświadczeń i wniosków z realizacji programu w obszarach działania danego centrum.

Centra zasobów salto wspierające priotytety przekrojowe Programu Erasmus+

Zgodnie z priorytetami przekrojowymi programu Erasmus+ cztery centra zasobów SALTO wspierają następujące priorytety:

Centra zasobów SALTO – Włączenie I Różnorodność

Dwa centra zasobów SALTO współpracują na rzecz wspierania realizacji priorytetu dotyczącego włączenia i różnorodności we wszystkich dziedzinach programu: jedno centrum zajmuje się obszarem kształcenia i szkolenia, a drugie obszarem młodzieży.

Zadaniem tych centrów zasobów SALTO jest poprawa jakości i wpływu projektów Erasmus+, aby uczynić program bardziej włączającym i różnorodnym.

Dokładniej rzecz ujmując, centra zasobów SALTO działają również jako ośrodki wiedzy opartej na dowodach i bezstronni pośrednicy w jej przekazywaniu. Wykorzystują do tego celu swoją wiedzę fachową i doświadczenie w zarządzaniu programami w dziedzinie włączenia i różnorodności. Oznacza to ciągłe budowanie i przekazywanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji programu w tym obszarze tematycznym, z ukierunkowaniem na rozwój programu, za pośrednictwem odpowiednich platform i we współpracy z siecią agencji narodowych i Komisją. Ponadto centra zasobów SALTO wspierają agencje narodowe w realizacji programu w sposób, który wprowadza w życie odpowiednie decyzje polityczne (np. konkluzje/rezolucje Rady), wyniki działań związanych z wzajemnym uczeniem się oraz decyzje związane z priorytetem dotyczącym włączenia i różnorodności.

Główne obszary odpowiedzialności centrów zasobów SALTO na rzecz włączenia i różnorodności to:

 • zwiększenie jakości i wpływu projektów i działań programu Erasmus+, z naciskiem na priorytet dotyczący włączenia i różnorodności,
 • pomoc w optymalizacji wdrażania, monitorowania i działań następczych w odniesieniu do priorytetu dotyczącego włączenia i różnorodności w kształceniu i szkoleniu, określonego w programie Erasmus+,
 • odgrywanie kluczowej roli w udzielaniu wytycznych agencjom narodowym w zakresie analizy i oceny wpływu projektów ukierunkowanych na priorytet dotyczący włączenia i różnorodności w kształceniu i szkoleniu.

Centrum zasobów SALTO na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju

Centrum zasobów SALTO na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju zajmuje się wszystkimi dziedzinami programu Erasmus+. Swoimi działaniami przyczynia się, za pośrednictwem naszych programów, do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, podejmując w ramach wszystkich akcji tematy związane z klimatem i środowiskiem.

To centrum zasobów SALTO wspiera realizację priorytetu dotyczącego ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu w ramach nowych programów, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Paktem na rzecz Klimatu. Wspiera przy tym działania europejskiego obszaru edukacji w zakresie edukacji dla klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia jednego z 11 europejskich celów młodzieżowych („Zrównoważona zielona Europa”) zawartych w strategii UE na rzecz młodzieży. Główne obszary odpowiedzialności centrum zasobów SALTO na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju to:

 • zwiększenie jakości i wpływu projektów i działań programu Erasmus+, z naciskiem na zrównoważony rozwój i walkę z zmianą klimatu,
 • pomoc w zakresie optymalizacji wdrażania, monitorowania i działań następczych w odniesieniu do priorytetu dotyczącego ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu, określonego w programie Erasmus+ i w programach Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • odgrywanie kluczowej roli w udzielaniu wytycznych agencjom narodowym w zakresie analizy i oceny wpływu projektów ukierunkowanych na zawarty w programach priorytet dotyczący ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu.

Centrum zasobów cyfrowych SALTO

Centrum zasobów cyfrowych SALTO odpowiada za wszystkie dziedziny programu Erasmus+. Zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz kluczowymi dokumentami programowymi w dziedzinie młodzieży centrum to wspiera wdrażanie wymiaru cyfrowego jako nadrzędnego priorytetu w programach Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarności, stale podnosząc jakość edukacji cyfrowej i aspektów cyfrowych w dziedzinie młodzieży. Działa ono w dziedzinie edukacji cyfrowej i młodzieży jako ośrodek wiedzy opartej na dowodach i przekazuje wiedzę w ramach swoich kompetencji na rzecz rozwoju programu i polityki. Główne obszary odpowiedzialności centrum zasobów cyfrowych SALTO to:

 • zwiększenie jakości i wpływu projektów i działań poszczególnych programów, z naciskiem na priorytety cyfrowe,
 • pomoc w optymalizacji wdrażania, monitorowania i działań następczych w odniesieniu do edukacji cyfrowej i priorytetów w dziedzinie młodzieży, określonych w programach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • odgrywanie kluczowej roli w udzielaniu wytycznych agencjom narodowym w zakresie analizy i oceny wpływu projektów ukierunkowanych na priorytety cyfrowe programów. Działanie to zapewni również wkład w pracę forów w dziedzinie polityki oraz forów zainteresowanych stron, a w szczególności europejskiej platformy edukacji cyfrowej.

Centrum zasobów SALTO na rzecz uczestnictwa i dostępu do informacji

Centrum zasobów SALTO na rzecz uczestnictwa i informowania obejmuje wszystkie dziedziny programu Erasmus+. Organizuje strategiczne i innowacyjne działania służące zachęcaniu do aktywnego udziału w życiu demokratycznym, m.in. przez:

 • rozwijanie poradnictwa dla wnioskodawców i beneficjentów, zwłaszcza aby wspierać zaangażowanie młodych ludzi w demokratyczny proces decyzyjny, udział młodzieży w życiu obywatelskim i społecznym poprzez wolontariat lub obejmowanie funkcji w organizacjach młodzieżowych;
 • udzielanie wskazówek i wsparcia wszystkim agencjom narodowym w zakresie najnowocześniejszych strategii docierania do większej liczby osób młodych, zwiększania jakości i wpływu działań informacyjnych oraz ich inkluzywności, a także zrównoważonego charakteru i możliwości przenoszenia rezultatów projektów.

Oprócz tych centrów zasobów SALTO funkcjonują dwa centra zasobów SALTO zajmujące się specyficznymi dziedzinami, które przyczyniają się do rozwijania zdolności agencji narodowych i organizacji będących beneficjentami do pracy w ramach programu Erasmus+, ułatwiając współpracę transnarodową, tworzenie sieci kontaktów i wzajemne uczenie się agencji narodowych i poszczególnych zainteresowanych stron, głównie w drodze działań z zakresu szkoleń i współpracy.

Działania z zakresu szkoleń i współpracy są organizowane przez agencje narodowe Erasmus+ w celu wnoszenia wartości dodanej i poprawy ogólnej jakości programu Erasmus+. Działania z zakresu szkoleń i współpracy mogą mieć formę warsztatów, seminariów i innego rodzaju wydarzeń lub działań (takich jak badania naukowe), które koncentrują się na wymianie dobrych praktyk, wyciągniętych wnioskach i stanowią okazję do tworzenia sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami programu Erasmus+. W szczególności seminaria służące nawiązywaniu kontaktów są skutecznym sposobem na znalezienie partnerów dla nowych uczestników. W działaniach z zakresu szkoleń i współpracy mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji, które już uczestniczą w programie Erasmus+ lub które planują ubiegać się o dotację w ramach programu.

Centrum zasobów SALTO – szkolenie i współpraca na rzecz kształcenia i szkolenia

 • stanowi platformę wspierającą europejskie działania z zakresu szkoleń i współpracy; 
 • umożliwia zainteresowanym stronom między innymi rozwinięcie zdolności organizacji celem pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez program Erasmus+ oraz
 • wymiany najlepszych praktyk między państwami europejskimi, znalezienia partnerów lub zwiększenia wpływu ich projektów na poziomie europejskim.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.salto-et.net

Centrum zasobów SALTO – szkolenie i współpraca w dziedzinie młodzieży

Centrum zasobów SALTO na rzecz szkolenia i współpracy skupia się na opracowywaniu strategicznych i innowacyjnych akcji mających na celu zapewnienie ogólnego wysokiej jakości podejścia do strategii i działań szkoleniowych w dziedzinie młodzieży oraz uznanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w pracy z młodzieżą w całej Europie, w tym przez:

 • opracowanie i wdrożenie procesów, działań i narzędzi w ramach strategii Youthpass, aby wspierać i propagować uznawanie i poświadczanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz pracy z młodzieżą;
 • opracowywanie i wdrażanie procesów, działań i narzędzi w ramach europejskiej strategii szkoleniowej w dziedzinie młodzieży, aby wspierać budowanie potencjału i podnoszenie jakości pracy z młodzieżą w Europie;
 • podnoszenie jakości projektów młodzieżowych poprzez kursy szkoleniowe, narzędzia oraz praktyczne publikacje i wskazówki;
 • zapewnianie wsparcia personelowi agencji narodowych przez zarządzanie wiedzą i szkolenie pracowników.

Regionalne centra zasobów SALTO w dziedzinie młodzieży

Trzy regionalne centra zasobów SALTO: SALTO EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, SALTO EUROPA WSCHODNIA i KAUKAZ oraz SALTO EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA wspierają strategiczną i innowacyjną współpracę między zainteresowanymi stronami z państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z Programem i państw trzecich niestowarzyszonych z Programem w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, mając na celu:

 • dalsze zwiększenie ilości, jakości i wpływu projektów i partnerstw,
 • wspieranie pracy z młodzieżą i rozwoju polityki młodzieżowej w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem,odpowiednio, na Bałkanach Zachodnich, w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji oraz w krajach południowego regionu Morza Śródziemnego.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.salto-et.net i www.salto-youth.net

Biura informacji

Biura krajowe Programu Erasmus+

W niektórych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem (Bałkany Zachodnie, kraje wschodniego sąsiedztwa, kraje południowego regionu Morza Śródziemnego, Azja Środkowa) biura krajowe programu Erasmus+ pomagają Komisji, Agencji Wykonawczej i władzom lokalnym w realizacji programu Erasmus+. Stanowią one punkty kontaktowe w tych krajach dla zainteresowanych stron uczestniczących w programie Erasmus+ w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Przyczyniają się do zwiększenia świadomości, rozpoznawalności, znaczenia, efektywności i oddziaływania międzynarodowego wymiaru programu Erasmus+.

Biura krajowe programu Erasmus+ są odpowiedzialne za:

 • informowanie o działaniach programu Erasmus+ (w tym w stosownych przypadkach w dziedzinach kształcenia wyższego, VET, młodzieży i sportu), w których mogą uczestniczyć ich kraje;
 • udzielanie porad i pomocy potencjalnym wnioskodawcom;
 • koordynację lokalnego zespołu ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego;
 • wkład w badania i organizację imprez;
 • wspieranie dialogu politycznego;
 • utrzymywanie kontaktów z władzami lokalnymi i delegaturami UE;
 • śledzenie rozwoju polityki w wymienionych wyżej obszarach w ich krajach.

Krajowe Punkty Kontaktowe Erasmus+

W niektórych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem (Ameryki, Afryka Subsaharyjska, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik) sieć krajowych punktów kontaktowych wspiera Komisję, Agencję Wykonawczą i władze lokalne, zapewniając doradztwo, praktyczne informacje i pomoc we wszystkich aspektach uczestnictwa w programie Erasmus+ w dziedzinie kształcenia wyższego, młodzieży, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sportu. Funkcjonują one jako punkty kontaktowe dla zainteresowanych stron znajdujące się w ich krajach i przyczyniające się do zwiększenia świadomości, rozpoznawalności, znaczenia, efektywności i oddziaływania międzynarodowego wymiaru programu Erasmus+.

Sieć krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji (NARIC)

Sieć NARIC dostarcza informacji na temat uznawalności dyplomów i okresów studiów podejmowanych w innych krajach europejskich, jak również porad na temat zagranicznych dyplomów akademickich w kraju, w którym usytuowany jest dany ośrodek. Sieć NARIC zapewnia wiarygodne porady osobom wyjeżdżającym za granicę w celu podjęcia pracy lub dalszej nauki, ale również instytucjom, studentom, doradcom, rodzicom, nauczycielom i przyszłym pracodawcom.

Komisja Europejska wspiera działania sieci NARIC poprzez wymianę informacji i doświadczeń między krajami, wskazywanie dobrych praktyk, analizę porównawczą systemów i polityki w tym obszarze oraz dyskusję na temat kwestii stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania polityki edukacyjnej i ich analizę.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: https://www.enic-naric.net/

Sieć Eurodesk

Sieć Eurodesk oferuje usługi informacyjne dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą dotyczące możliwości w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie oraz zaangażowania młodzieży w działania europejskie.

Sieć Eurodesk, która jest obecna we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem i jest koordynowana na szczeblu europejskim przez Biuro Eurodesku w Brukseli, oferuje usługi polegające na udzielaniu odpowiedzi na zapytania, przekazywaniu informacji na temat finansowania, wydarzeń i publikacji. Wnosi również wkład w działalność Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Europejski Portal Młodzieży przedstawia informacje i możliwości europejskie i krajowe, którymi są zainteresowani młodzi ludzie mieszkający, uczący się i pracujący w Europie. Informacje te są dostępne w 28 językach.

Dostęp do Europejskiego Portalu Młodzieżowego można uzyskać na stronie internetowej: http://europa.eu/youth/. Dalsze informacje na temat Eurodesku można znaleźć pod adresem: https://www.eurodesk.eu

Otlas – narzędzie do znajdowania partnerów dla organizacji działających na rzecz młodzieży

Jednym z narzędzi opracowanych i udostępnianych przez Centra Współpracy SALTO jest Otlas, centralne internetowe narzędzie do znajdowania partnerów dla organizacji w dziedzinie młodzieży. Organizacje mogą zarejestrować w Otlas swoje dane kontaktowe i obszary zainteresowania, jak również wystosowywać zaproszenia dla partnerów do realizacji projektów.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: www.salto-youth.net/otlas lub https://www.otlas.eu/

Platformy i narzędzia

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+ zapewnia dostęp do informacji i rezultatów dotyczących wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+. Organizacje mogą czerpać inspirację z bogactwa informacji o projektach i wykorzystać wyniki i wnioski zgromadzone w wyniku realizacji programu Erasmus+.

Informacje o projekcie i rezultaty wyświetlane na platformie muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi danych osobowych. Za zapewnienie tej zgodności odpowiadają przede wszystkim beneficjenci projektów pod nadzorem urzędników ds. projektów w agencjach.

Projekty można przeszukiwać według słów kluczowych, akcji, roku, państwa, tematyki, rodzaju wyników itp. Wyszukiwania można zapisać i otrzymywać na bieżąco informacje o najnowszych projektach, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami. Wyróżnione są projekty wykorzystujące dobre praktyki, które zidentyfikowano pod względem znaczenia dla polityki, wpływu i potencjału komunikacyjnego.

Platforma rezultatów programu Erasmus+ jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Platforma Europejskiej Edukacji Szkolnej (ESEP) i eTwinning

Platforma Europejskiej Edukacji Szkolnej jest miejscem spotkań wszystkich zainteresowanych stron sektora edukacji szkolnej – pracowników szkół, badaczy, decydentów i innych specjalistów – na każdym poziomie, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po szkołę podstawową i średnią, obejmując również kształcenie i szkolenie zawodowe podstawowe.

Platforma ta jest wykorzystywana również na potrzeby eTwinningu, czyli społeczności nauczycieli i kadry szkolnej działającej w bezpiecznej przestrzeni dostępnej wyłącznie dla kadry zweryfikowanej przez krajowe organizacje wsparcia. Uczestnicy mogą brać udział w wielu różnych działaniach: realizować projekty z innymi szkołami i klasami; prowadzić dyskusje z kolegami i koleżankami oraz rozwijać sieć kontaktów zawodowych oraz korzystać z różnorodnych możliwości doskonalenia zawodowego (online i stacjonarnych).

Nauczyciele i szkoły uczestniczące w programie eTwinning otrzymują wsparcie od krajowych organizacji wsparcia. Są to organizacje powołane przez właściwe organy krajowe. Pomagają one szkołom w procesie rejestracji, w znalezieniu partnerów i podczas realizacji działań w ramach projektów, promują korzystanie z programu eTwinning, przyznają nagrody i znaki jakości oraz organizują działania w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Krajowe organizacje wsparcia koordynuje centralna służba wsparcia, która odpowiada również za rozwój Platformy Europejskiej Edukacji Szkolnej i organizację działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na szczeblu europejskim.

Dostęp do Platformy Europejskiej Edukacji Szkolnej i programu eTwinning można uzyskać na stronie internetowej: https://school-education.ec.europa.eu/

ePlatforma na Rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie (EPALE)

ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, znana jako EPALE, jest inicjatywą Komisji Europejskiej finansowaną w ramach programu Erasmus+. Jest ona dostępna dla dorosłych członków profesjonalnej społeczności edukacyjnej: nauczycieli, edukatorów, osób prowadzących szkolenia, wolontariuszy, a także dla decydentów, badaczy, dziennikarzy i nauczycieli akademickich oraz innych osób zaangażowanych w uczenie się dorosłych.

Na stronie oferuje się aktualne wiadomości na temat postępów w tej dziedzinie oraz interaktywne sieci umożliwiające użytkownikom nawiązanie kontaktów z innymi w całej Europie, angażowanie się w dyskusje i wymianę dobrych praktyk. Wśród wielu narzędzi i treści oferowanych przez EPALE znajdują się narzędzia, które są szczególnie interesujące dla beneficjentów (lub potencjalnych beneficjentów) programu Erasmus+. Należą do nich między innymi:

 • Kalendarz kursów i wydarzeń;
 • Wyszukiwarka partnerów, pomagająca znaleźć partnerów do opracowywania projektów dofinansowanych przez UE lub wyszukiwać czy oferować możliwości szkoleniowe w formie obserwacji pracy;
 • Katalog kursów, w którym odwiedzający mogą znaleźć szeroki wybór kursów online i offline;
 • Społeczności praktyków – kolejne narzędzie ułatwiające nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami o podobnych zainteresowaniach;
 • Przestrzeń do współpracy, gdzie partnerzy projektowi mogą pracować nad realizacją projektów w bezpiecznym środowisku;
 • Erasmus+Space, bezpieczne i pewne narzędzie przeznaczone w szczególności dla koordynatorów projektów w ramach akcji kluczowej 1 i akcji kluczowej 2 Erasmus+ oraz ich partnerów do celów wdrażania w praktyce mobilności/współpracy mieszanej oraz zarządzania projektami i upowszechniania ich wyników;
 • Biblioteka materiałów, w której beneficjenci projektów mogą przeglądać przydatne materiały referencyjne lub publikować artykuły, materiały dydaktyczne, sprawozdania, instrukcje oraz wszelkie inne materiały opracowane w ramach ich projektów lub organizacji, stanowiąca dodatkową formę rozpowszechniania materiałów;
 • Blog, na którym uczestnicy projektów mogą wymieniać doświadczenia lub zamieszczać filmy przedstawiające w nieformalny i dynamiczny sposób osiągnięte rezultaty.

Zachęca się, aby projekty dofinansowywane przez UE udostępniały informacje o swoich działaniach i rezultatach na tej platformie w formie blogów, wiadomości, wydarzeń oraz innych działań.

EPALE wdrażają centralna służba wsparcia i sieć krajowych organizacji wsparcia w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem, które odpowiadają za wyszukiwanie interesujących informacji i zachęcają zainteresowane strony do korzystania z platformy i jej kształtowania.

EPALE jest dostępna na stronie https://epale.ec.europa.eu/.

Autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych (SELFIE)

SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych, ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) jest darmowym, wielojęzycznym, opartym na stronie internetowej narzędziem służącym autorefleksji zaprojektowanym, aby pomóc szkołom ogólnokształcącym i zawodowym rozwinąć ich zdolności cyfrowe.

SELFIE dla szkół anonimowo gromadzi opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali odpowiedzi od 1 do 5. Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz („SELFIE”) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii. SELFIE jest dostępne dla wszelkich szkół podstawowych, średnich i zawodowych w Europie i poza jej granicami w ponad 30 wersjach językowych. Może z niego korzystać każda szkoła – nie tylko ta z zaawansowanym poziomem wykorzystania infrastruktury, sprzętu i technologii.

Pandemia COVID-19 ukazała ogromny zwrot w stronę technologii cyfrowych na potrzeby pracy zdalnej i nauczania zdalnego, w tym na potrzeby VET. Ujawniła ona również trudność w kontynuowaniu uczenia się opartego na pracy jako części VET w przedsiębiorstwach, co sprawia, że zwiększenie skuteczności dialogu między nauczycielami VET a osobami prowadzącymi szkolenia w miejscu pracy za pomocą środków cyfrowych staje się sprawą jeszcze pilniejszą.

W ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej nowe narzędzie dla nauczycieli („SELFIE dla nauczycieli”) jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Umożliwia ono nauczycielom dokonanie samooceny ich kompetencji cyfrowych i pewności siebie w zakresie ich wykorzystywania oraz uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dotyczącej ich mocnych stron i braków, a także obszarów, w których mogą się dalej rozwijać. Zespoły nauczycieli mogą również współpracować w celu wykorzystania tego narzędzia i opracowania planu szkoleń.

W październiku 2021 r. uruchomiono nowe narzędzie SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy we wszystkich urzędowych językach UE. Pomaga ono zbliżyć do siebie instytucje VET i przedsiębiorstwa, tak aby mogły one wspólnie debatować nad tym, jak najskuteczniej włączyć technologie cyfrowe do oferowanego kształcenia i szkolenia. Narzędzie SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy nie tylko łączy w sobie trzy perspektywy członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli VET i osób uczących się w systemach VET, lecz również uzupełnia ten obraz o czwartą perspektywę osób prowadzących szkolenia w miejscu pracy. Dalsze prace nad narzędziem SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy skupią się na zbadaniu, w jaki sposób narzędzie to może wspierać monitorowanie i rozwój polityki na szczeblu krajowym i unijnym. Ponadto wpływ na przedsiębiorstwa narzędzia SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy powinien być również poddany dalszej analizie w celu zbadania dalszego zaangażowania przedsiębiorstw lub dalszego rozwoju narzędzia, aby obejmowało ono różne aspekty zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw.

Narzędzie SELFIE zostało opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze i DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC).

Więcej informacji na temat SELFIE zamieszczono tutaj: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pl

HEInnovate

Orientacyjne ramy HEInnovate oferują instytucjom szkolnictwa wyższego (HEI) w UE i poza nią możliwość oceny ich zdolności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez autorefleksję w co najmniej jednym z ośmiu dostępnych wymiarów, które obejmują:

 • przywództwo i administrację;
 • zdolności organizacyjne: finansowanie, ludzi i środki zachęty;
 • nauczanie i uczenie się przedsiębiorczości;
 • przygotowanie i wspieranie przedsiębiorców;
 • transformację cyfrową i zdolności cyfrowe;
 • wymianę wiedzy i współpracę; 
 • umiędzynarodowioną instytucję;
 • mierzenie wpływu.

HEInnovate jest również wspólnotą praktyków, a jego eksperci oferują szkolenia dla instytucji szkolnictwa wyższego celem poprawienia ich wyników z dziedziny innowacyjności oraz szkolą osoby prowadzące szkolenia podczas odpowiednich wydarzeń celem rozpowszechniania tego podejścia na szerszą skalę na szczeblu krajowym. Materiały są dostępne na stronie internetowej. Platforma oferuje również studia przypadków i historie użytkowników ukazujące przykłady różnych podejść do innowacji w instytucjach szkolnictwa wyższego w całej UE. Przeprowadzono szereg przeglądów krajowych we współpracy z OECD, które są dostępne na stronach internetowych HEInnovate i OECD. W sprawozdaniach krajowych w ramach HEInnovate przedstawiono podejścia do innowacji i przedsiębiorczości w różnych państwach członkowskich UE.

Projekty finansowane ze środków programu Erasmus+, takie jak sojusze europejskich szkół wyższych i sojusze na rzecz innowacji, zachęca się do korzystania w stosownych przypadkach z HEInnovate celem uzupełnienia swoich projektów.

HEInnovate jest dostępne na stronie: https://heinnovate.eu/en

Europejski Portal Młodzieżowy

Europejski Portal Młodzieży przedstawia informacje i możliwości europejskie i krajowe, którymi są zainteresowani młodzi ludzie mieszkający, uczący się i pracujący w Europie. Zachęca on również osoby młode do uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, w szczególności poprzez unijny dialog młodzieżowy oraz inne inicjatywy mające na celu zaangażowanie osób młodych w kształtowanie polityki. Europejski Portal Młodzieżowy dostarcza również informacje innym zainteresowanym stronom działającym na rzecz młodzieży, jest dostępny w 28 wersjach językowych i można go znaleźć pod następującym adresem: https://europa.eu/youth/EU_pl

Inicjatywa Dotycząca Europejskiej Legitymacji Studenckiej

Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej ma na celu uproszczenie mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia poprzez cyfryzację wszystkich głównych elementów potrzebnych do zorganizowania mobilności studentów – od dostarczenia informacji po proces składania wniosków i zamieszkanie w społeczności przyjmującej podczas pobytu za granicą. W kontekście tej inicjatywy aplikacja mobilna Erasmus+ i sieć „Erasmus bez papieru” są obecnie dostępne dla instytucji szkolnictwa wyższego i studentów i zostaną jeszcze bardziej rozbudowane przez dodanie nowych usług i funkcji dla użytkowników.

Aplikacja mobilna Erasmus+ zapewnia studentom jeden punkt dostępu online do wszystkich informacji i usług, których potrzebują przed rozpoczęciem wymiany zagranicznej, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Aplikacja mobilna Erasmus+ zawiera również informacje dotyczące uczestnictwa w programie dla osób uczących się z innych sektorów. Aplikacja ta jest dostępna do pobrania w App store i Google Play. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: erasmusapp.eu

Sieć „Erasmus bez papieru” umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego podłączenie się do centralnego kanału komunikacyjnego w celu uzyskania dostępu do swobodnej wymiany danych dotyczących mobilności studentów w bezpieczny i usprawniony sposób, wspierając w pełni cyfrowe zarządzanie mobilnością, w tym cyfrowymi porozumieniami o programie zajęć i cyfrowymi porozumieniami międzyinstytucjonalnymi. Informacje, wytyczne i instrukcje dla instytucji szkolnictwa wyższego na temat sposobu podłączenia się do sieci „Erasmus bez papieru” i jej funkcjonowania znajdują się na stronie sieci w portalu inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej pod adresem:https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative/ewp

Sieci wiedzy i ekspertów

Sieć Eurydice

Sieć Eurydice skupia się przede wszystkim na strukturze i organizacji kształcenia na wszystkich poziomach w Europie i ma przyczyniać się do lepszego wzajemnego zrozumienia w odniesieniu do systemów edukacji w Europie. Dostarcza ona podmiotom odpowiedzialnym za systemy i polityki kształcenia w Europie analiz porównawczych na szczeblu europejskim i odnoszących się do poszczególnych krajów szczegółowych informacji z dziedziny edukacji i młodzieży, które wspomagają ich w procesie decyzyjnym.

Sieć Eurydice jest bogatym źródłem informacji, w tym szczegółowych opisów i przeglądów krajowych systemów edukacji (krajowe systemy edukacji i polityka w tym zakresie), porównawczych sprawozdań tematycznych poświęconych konkretnym tematom stanowiącym przedmiot zainteresowania Wspólnoty (publikacje tematyczne), wskaźników i statystyk (seria „Kluczowe dane”) oraz szeregu faktów i liczb odnoszących się do kształcenia, takich jak krajowe struktury systemów edukacji, kalendarze szkolne, porównanie wynagrodzeń nauczycieli i wymaganej liczby godzin dydaktycznych przedmiotów szkolnych w poszczególnych krajach i na poszczególnych poziomach kształcenia (Fakty i liczby).

Składa się ona z centralnej jednostki koordynującej znajdującej się przy Agencji Wykonawczej oraz z jednostek krajowych usytuowanych we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem, jak również w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze.

Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczej: https://eacea.ec.europa.eu/homepage i na stronie internetowej sieci Eurydice: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/.

Sieć Korespondentów Krajowych Youth Wiki

Zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży oraz z celem poprawy znajomości problemów młodzieży w Europie struktury krajowe otrzymują wsparcie finansowe na Youth Wiki – jest to interaktywne narzędzie stanowiące źródło spójnych, aktualnych i przydatnych informacji o sytuacji młodzieży w Europie oraz o polityce młodzieżowej poszczególnych krajów.

Wsparcie finansowe otrzymują instytucje wyznaczone przez władze krajowe, znajdujące się w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem, na wykonywanie zadań w zakresie opracowywania informacji dotyczących danego kraju, porównywalnych opisów poszczególnych krajów oraz wskaźników, które przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania systemów i polityk na rzecz młodzieży w Europie.

Dalsze informacje można znaleźć na platformie internetowej: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

Sieć Ekspertów do Spraw Reformy Szkolnictwa Wyższego

W państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem obsługiwanych przez biura krajowe programu Erasmus+ krajowe zespoły ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego dostarczają władzom lokalnym i zainteresowanym stronom wiedzy fachowej w celu promowania reform i wspierania postępu w szkolnictwie wyższym. Uczestniczą one w opracowywaniu polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w swoich krajach. Sieć ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego działa na zasadzie kontaktów między partnerami. Każdy zespół krajowy składa się z pięciu do piętnastu członków. Sieć ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego tworzą eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego (rektorzy, prorektorzy, dziekani, starsi stażem nauczyciele akademiccy, pracownicy biur współpracy z zagranicą, studenci itp.).

Misja sieci ekspertów do spraw reformy szkolnictwa wyższego obejmuje wspieranie:

 • rozwoju polityki w ich krajach przez wspieranie modernizacji, procesów reform i strategii w obszarze szkolnictwa wyższego, w ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami lokalnymi;
 • dialogu merytorycznego z UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • działań szkoleniowych i doradczych skierowanych do lokalnych zainteresowanych stron, a zwłaszcza instytucji szkolnictwa wyższego i ich pracowników;
 • projektów Erasmus+ (zwłaszcza tych realizowanych w ramach akcji „Budowanie potencjału”) przez upowszechnianie ich wyników i efektów, a w szczególności najlepszych praktyk i innowacyjnych inicjatyw oraz ich wykorzystywanie do celów szkoleniowych.

Krajowe zespoły wspierające wdrażanie unijnych narzędzi związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym

Celem krajowych zespołów ekspertów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego jest dostarczenie wiedzy fachowej celem promowania stosowania unijnych narzędzi i zasad związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w projektach finansowanych przez UE wspieranych przez program Erasmus+. Odnośne unijne narzędzia związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym określono w odpowiednich unijnych dokumentach programowych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, takich jak europejskie ramy jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego oraz zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (np. ramy EQAVET, podstawowe profile UE, monitorowanie losów absolwentów itp.). Eksperci powinni w szczególności zapewniać wsparcie beneficjentom finansowanych przez UE projektów wspieranych przez program Erasmus+ we wdrażaniu wyżej wspomnianych unijnych narzędzi związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w ich projektach.

Sieć krajowych punktów referencyjnych europejskich ram zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)

Krajowe Punkty Referencyjne (KPR) EQAVET są ustanawiane przez organy państwowe i skupiają istniejące odpowiednie podmioty związane z partnerami społecznymi oraz wszystkie odnośne zainteresowane strony na poziomie krajowym i regionalnym celem przyczynienia się do wdrożenia europejskich ram na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym zgodnie z definicją przewidzianą w zaleceniu Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

Główne funkcje Krajowych Punktów Referencyjnych EQAVET to:

 • podejmowanie konkretnych inicjatyw w celu wdrażania i dalszego rozwoju ram EQAVET,
 • Informowanie i mobilizowanie szerokiego grona zainteresowanych stron w celu wniesienia wkładu we wdrażanie ram EQAVET;
 • wspieranie samooceny jako uzupełniającego i skutecznego środka zapewniania jakości;
 • przedstawienie zaktualizowanego opisu krajowych/regionalnych systemów zapewniania jakości w oparciu o ramy EQAVET,
 • udział we wzajemnych ocenach zapewniania jakości na szczeblu UE na poziomie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

ERK, Europass i Euroguidance – centra krajowe

W przypadku każdego państwa te trzy sieci centrów krajowych są wspierane za pomocą jednej umowy o udzielenie dotacji lub kilku takich umów:

Krajowe Punkty Koordynacyjne Ds. Europejskich Ram Kwalifikacji (KPK ERK).

KPK ERK, powołane przez organy krajowe, wspierają je w:

 • rozwoju, wdrażaniu i przeglądzie krajowych ram kwalifikacji oraz w odnoszeniu ich do europejskich ram kwalifikacji (ERK);
 • przeglądzie i aktualizacji, w stosownych przypadkach, odniesień poziomów w ramach krajowych ram lub systemów kwalifikacji do poziomów ERK.

KPK ERK przybliżają ERK osobom fizycznym i organizacjom przez:

 • wspieranie uwzględnienia odpowiednich poziomów ERK na świadectwach, dyplomach, suplementach i innych dokumentach poświadczających kwalifikacje oraz w bazach danych dotyczących kwalifikacji;
 • opracowanie rejestrów lub baz danych kwalifikacji zawierających kwalifikacje ujęte w krajowych ramach kwalifikacji oraz publikowanie ich na platformie Europass.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: https://europa.eu/europass/en/implementation-european-qualifications-framework-eqf

Krajowe centra Europass

Głównym elementem Europass jest platforma internetowa dostarczająca osobom fizycznym i organizacjom interaktywne narzędzia i informacje dotyczące możliwości z zakresu uczenia się, ram kwalifikacji i samych kwalifikacji, wytycznych, gromadzenia informacji na temat umiejętności, narzędzia samooceny oraz dokumentację umiejętności i kwalifikacji, a także dostęp do możliwości z zakresu uczenia się i zatrudnienia. Wymaga to znacznego nakładu pracy na poziomie krajowym ze strony podmiotów wyznaczonych przez organy krajowe. Obejmuje to w szczególności:

 • udostępnianie krajowych informacji na platformie UE, tj. zapewnianie wzajemnego powiązania między platformą UE a krajowymi źródłami danych dotyczącymi możliwości z zakresu uczenia się oraz krajowymi bazami danych lub rejestrami dotyczącymi kwalifikacji;
 • promowanie korzystania z usług świadczonych przez platformę UE;
 • utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym.

Sieć Euroguidance

Euroguidance jest europejską siecią krajowych centrów zasobów i informacji wyznaczonych przez organy krajowe. Wszystkie centra Euroguidance mają następujące wspólne cele:

 • współpraca i wsparcie na poziomie Unii celem wzmocnienia polityk, systemów i praktyk dotyczących doradztwa w ramach Unii (opracowanie europejskiego wymiaru doradztwa przez całe życie);
 • wspieranie rozwoju kompetencji wśród specjalistów z zakresu doradztwa; 
 • dostarczanie wysokiej jakości informacji na temat doradztwa przez całe życie;
 • promowanie europejskich możliwości z zakresu mobilności edukacyjnej i zarządzania karierą (za pośrednictwem platformy Europass).

Główną grupą docelową Euroguidance są specjaliści z zakresu doradztwa i decydenci z sektorów kształcenia i zatrudnienia.

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem: https://euroguidance.eu