Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akademie Nauczycielskie Erasmus+

W rezolucji Rady w sprawie dalszego rozwijania [fn]europejskiego obszaru edukacji[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019G1118%2801%29[/fn] z 2019 r. Komisję wezwano, aby „[o]pracowała nowe sposoby szkolenia i wspierania kompetentnych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, pracowników placówek wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, członków kadry kierowniczej szkół oraz innych pracowników i promowała ich stały rozwój zawodowy, jak i wysokiej jakości, oparte na badaniach, kształcenie nauczycieli”.

W konkluzjach Rady dotyczących europejskich nauczycieli i trenerów przyszłości z maja [fn]2020 r.[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8269-2020-INIT/pl/pdf[/fn]ponownie podkreślono rolę nauczycieli jako trzonu europejskiego obszaru edukacji i wezwano do dalszego wspierania rozwoju kariery i kompetencji nauczycieli, a także ich dobrobytu na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. W konkluzjach podkreślono korzyści płynące z mobilności nauczycieli oraz potrzebę włączenia mobilności do wstępnego i ustawicznego kształcenia nauczycieli. Ponadto w konkluzjach zachęcono Komisję do wspierania ściślejszej współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli w ramach ich ustawicznego rozwoju zawodowego.

W komunikacie Komisji z 2020 r. w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do [fn]2025 r.[ft/]https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_pl[/fn] uznaje się kluczową rolę nauczycieli i osób prowadzących szkolenia oraz przedstawia wizję dysponowania wysoce kompetentnymi i zmotywowanymi edukatorami, którzy w ciągu swojej zróżnicowanej kariery mogą korzystać z różnych możliwości wsparcia i rozwoju zawodowego. Zaproponowano w nim szereg działań mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym obecnie przed zawodami nauczycielskimi, w tym plan uruchomienia akademii nauczycielskich Erasmus+.

W swoim Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej [fn](2021–2027)[ft/]https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl[/fn]Komisja podkreśliła, że wszyscy nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia muszą mieć pewność swoich umiejętności i kompetencje, aby korzystać z technologii w sposób skuteczny i kreatywny w celu angażowania i motywowania osób uczących się, a także aby wszyscy uczniowie rozwijali swoje kompetencje cyfrowe w zakresie uczenia się, życia i pracy w świecie postępującej transformacji cyfrowej.

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030) odnosi się do potencjału akademii nauczycielskich Erasmus+ w zakresie ułatwiania tworzenia sieci kontaktów, dzielenia się wiedzą, mobilności oraz zapewniania nauczycielom i osobom prowadzącym szkolenia możliwości uczenia się na wszystkich etapach kariery nauczycieli i osób prowadzących szkolenia.

Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest zwiększenie atrakcyjności tego zawodu: w krajach UE uczestniczących w badaniu TALIS przeprowadzonym przez OECD średnio mniej niż 20% nauczycieli w szkołach średnich I stopnia uważa, że ich zawód jest ceniony przez społeczeństwo. Starzenie się nauczycieli jest niepokojące, ponieważ spodziewane w nadchodzących latach masowe przechodzenie nauczycieli na emeryturę może doprowadzić do potencjalnych niedoborów w kadrze nauczycielskiej w danym kraju. W Monitorze Kształcenia i Szkolenia wskazano również, że w wielu krajach europejskich występują poważne niedobory nauczycieli, albo w wymiarze ogólnym, albo w zakresie niektórych przedmiotów, takich jak nauki ścisłe, lub w odniesieniu do konkretnych profili, takich jak nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z przeprowadzonego przez OECD badania TALIS wynika, że pomimo szerokiej oferty ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczyciele nadal zgłaszają brak możliwości rozwoju zawodowego. Pomimo korzyści płynących z mobilności nadal nie jest ona skutecznie osadzona w kształceniu nauczycieli ze względu na wiele praktycznych przeszkód, które powinny zostać usunięte dzięki poprawie spójności polityk.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ pomogą rozwiązać te problemy przez propagowanie ścisłej współpracy między organizacjami prowadzącymi działalność w obszarze podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia nauczycieli, będą uzupełniać inne prowadzone prace na rzecz osiągnięcia celów w obszarze edukacji oraz wspierać przenoszenie wyników działań na krajową i regionalną politykę, a w efekcie na kształcenie nauczycieli i wsparcie na rzecz szkół. W tym celu podmioty te wykorzystają innowacje i skuteczne praktyki istniejące w ramach krajowego kształcenia nauczycieli i współpracy europejskiej oraz rozwiną je jeszcze bardziej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozpowszechnianiu i stosowaniu skutecznych praktyk w różnych krajach i wśród organizatorów kształcenia nauczycieli, a także zapewnieniu informacji zwrotnych i wpływu, również na poziomie polityki.

Cele akcji

ogólnym celem tej akcji jest utworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia [fn]nauczycieli[ft/]Na potrzeby niniejszego zaproszenia rozszerza się znaczenie terminu „nauczyciel” w taki sposób, aby obejmował on również osoby prowadzące szkolenia i pracowników placówek wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.[/fn] w celu ustanowienia akademii nauczycielskich, które będą zajmowały się rozwijaniem europejskiego i międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli.

Akademie te będą promowały wielojęzyczność, świadomość językową i różnorodność kulturową, rozwijały kształcenie nauczycieli zgodnie z priorytetami polityki edukacyjnej UE i będą przyczyniały się do osiągania celów europejskiego obszaru edukacji.

Akademie nauczycielskie Erasmus+ będą dążyły do osiągnięcia celów, które obejmują:

 • przyczynienie się do poprawy polityki i praktyk w zakresie kształcenia nauczycieli w Europie przez tworzenie sieci i wspólnot praktyków w zakresie kształcenia nauczycieli, które skupiają organizatorów zajmujących się kształceniem wstępnym nauczycieli (kształcenie przyszłych nauczycieli przed rozpoczęciem pracy) oraz organizatorów zajmujących się ustawicznym doskonaleniem zawodowym (w trakcie pracy), a także inne właściwe podmioty, takie jak stowarzyszenia nauczycieli, ministerstwa i zainteresowane strony, w celu opracowania oraz przetestowania strategii i programów kształcenia zawodowego, które są skuteczne, dostępne i możliwe do wykorzystania w innych kontekstach;
 • wspólne opracowanie i testowanie różnych modeli mobilności (wirtualnej, fizycznej i mieszanej) w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli oraz ich ustawicznego doskonalenia zawodowego w celu podniesienia jakości i zwiększenia liczby sytuacji, w których wykorzystuje się mobilność, a także sprawienia, aby mobilność stała się integralną częścią kształcenia nauczycieli w Europie;
 • rozwijanie trwałej współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli, która będzie miała wpływ na jakość kształcenia nauczycieli w Europie oraz będzie miała na celu wzbogacenie polityki kształcenia nauczycieli na szczeblu europejskim i krajowym.
 • wzmocnienie europejskiego wymiaru i umiędzynarodowienie kształcenia nauczycieli poprzez innowacyjną i praktyczną współpracę z edukatorami nauczycieli i nauczycielami z innych krajów europejskich oraz poprzez wymianę doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju kształcenia nauczycieli w Europie;

Współpraca ta będzie odnosiła się do co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego programu Erasmus+ jako tematu przewodniego działalności prowadzonej przez akademię nauczycielską.

Akademie nauczycielskie powinny wyznaczyć przynajmniej jeden priorytet, które będzie szczególnie istotny dla ich partnerstwa, w dążeniu do wspierania wysokiej jakości kształcenia/rozwoju zawodowego oraz zaspokojenia (przyszłych) pilnych potrzeb nauczycieli, w szczególności przez oferowanie nauczycielom kursów, modułów i innych możliwości uczenia się w następujących dziedzinach:

1. Włączenie i różnorodność, w szczególności:

Ułatwienie nauczycielom zdobycia niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie integracji szkolnej dzieci/uczniów o mniejszych szansach, uwzględniając dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami lub dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci/uczniów ze środowisk migracyjnych, a także dzieci/uczniów mieszkających na obszarach wiejskich i oddalonych, takich jak regiony najbardziej oddalone, dzieci/uczniów doświadczających różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, trudności społeczno-gospodarczych lub wszelkich innych potencjalnych źródeł dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Oznacza to również odpowiednie zrozumienie zjawisk takich jak słabe wyniki w nauce i brak zaangażowania oraz umiejętność odpowiedniego reagowania na problemy związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym oraz na przypadki nękania. Przykłady: Rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym, w zakresie praktyk uwzględniających aspekt płci, edukacji włączającej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, tworzenia wspierających środowisk edukacyjnych i strategii ukierunkowanych na dobrostan osób uczących się i nauczycieli w szkole, sposobów korzystania z różnych podejść do uczenia się i kształcenia mieszanego, a także formatywnych metod i narzędzi oceny.  

Zapewnienie nauczycielom możliwości odpowiedniego zmniejszania barier, jakie napotykają te grupy w dostępie do kształcenia, a także przyczyniania się do tworzenia środowisk sprzyjających uczeniu się i włączeniu społecznemu, które wspierają równość i sprawiedliwość oraz odpowiadają na potrzeby szerszej społeczności; budowanie więzi zaufania z osobami uczącymi się, rodzicami, rodzinami i opiekunami; stosowanie praktyk współpracy i praca w multidyscyplinarnych zespołach w szkołach.

Dodatkowe odniesienia:

2. Środowisko i walka ze zmianą klimatu, w szczególności:

Wdrażanie i dalsze rozwijanie kompleksowych i opartych na współpracy podejść do nauczania i uczenia się sprzyjających transformacji ekologicznej i zrównoważonemu rozwojowi przy jednoczesnym uznaniu, że wszyscy nauczyciele, niezależnie od dyscypliny czy sektora kształcenia, są edukatorami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, którzy muszą wspierać osoby uczące się w przygotowaniu się do transformacji ekologicznej.

Oferowanie (przyszłym) nauczycielom szkoleń zawodowych/kształcenia zawodowego w zakresie zmiany klimatu i najlepszych sposobów przekazywania wiedzy na ten temat; rozwijać kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród (przyszłych) nauczycieli/edukatorów i liderów w dziedzinie edukacji oraz dzielić się podejściami organizacji uczestniczących w zakresie zrównoważenia środowiskowego oraz rozwijać te podejścia.

Wymienianie się informacjami dotyczącymi sposobów podnoszenia świadomości w dziedzinie transformacji ekologicznej, wyzwań środowiskowych i wyzwań związanych ze zmianą klimatu, rozwijanie kompetencji, strategii i metodyki w obszarze umiejętności sektorowych bazujących na ekologicznym podejściu, a także opracowywanie zorientowanych na przyszłość programów nauczania, które będą lepiej zaspokajały potrzeby nauczycieli.

Wspieranie nauczycieli w przyjmowaniu metod pedagogicznych, w tym testowanie innowacyjnych praktyk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w interdyscyplinarny sposób, uwzględniając społeczno-emocjonalne aspekty uczenia się, tak aby wszystkie osoby uczące się mogły zarządzać zmianami i nauczyć się myśleć i działać, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Dodatkowe odniesienie: Zalecenie Rady w sprawie uczenia się na rzecz zrównoważenia [fn]środowiskowego[ft/]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/pl/pdf[/fn]

3. Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego, a zwłaszcza:

Wspieranie działań niezbędnych do skierowania (przyszłych) nauczycieli na ścieżkę wiodącą ku transformacji cyfrowej, aby wykorzystać potencjał technologii cyfrowych w obszarze nauczania i uczenia się oraz powszechnego rozwoju umiejętności cyfrowych, a także zwiększanie zdolności i gotowości instytucji do zarządzania procesem skutecznego przechodzenia na edukację cyfrową.

Przyczynienie się do realizacji pierwszego priorytetu strategicznego przewidzianego w Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, jakim jest rozwój wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej, przez budowanie zdolności i niezbędnej wiedzy z zakresu wykorzystywania możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe do celów nauczania i uczenia się na wszystkich poziomach i w wszystkich sektorach oraz z zakresu opracowywania i wdrażania planów transformacji cyfrowej instytucji edukacyjnych.

Wspieranie celowego wykorzystania technologii cyfrowych na potrzeby nauczania, uczenia się, oceny i zaangażowania. Obejmuje to rozwój pedagogiki cyfrowej i wiedzy fachowej w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w odniesieniu do nauczycieli, w tym technologii dotyczących dostępności i wspierania oraz treści cyfrowych, oraz tworzenie i innowacyjne wykorzystywanie treści edukacji cyfrowej. Szczególną uwagę będzie się zwracać na promowanie równości płci i niwelowanie różnic pod względem dostępu do rozwiązań i wykorzystywania ich przez grupy niedostatecznie reprezentowane.

Propagowanie wykorzystywania europejskich struktur ramowych w odniesieniu do cyfrowych kompetencji edukatorów, obywateli i organizacji.

Dodatkowe odniesienie: Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–[fn]2027[ft/]https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan[/fn].

4. Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo, w szczególności:

Szkolenie i wyposażanie (przyszłych) nauczycieli.

Wspieranie aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań w ramach nauczania oraz wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów.

Umożliwianie dzieciom/studentom uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz społecznego i obywatelskiego zaangażowania przez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się.

Kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Dodatkowe odniesienie: Zalecenie Rady w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru [fn]nauczania[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN[/fn]

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących akademii nauczycielskich Erasmus+ muszą spełniać następujące kryteria:

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (odpowiednio beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą:

 • być podmiotami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi);
 • być ustanowione w jednym z krajów uprawnionych, tj. państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Organizacje mające siedzibę w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem nie mogą uczestniczyć w akcji.

Organizacja koordynująca musi być instytucją kształcenia nauczycieli. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w dany projekt. Nie może być ona podmiotem stowarzyszonym.

Wnioskodawcami (odpowiednio beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być na przykład (wykaz niewyczerpujący):

 • instytucje kształcenia nauczycieli (kolegia, instytuty, uczelnie prowadzące kształcenie wstępne nauczycieli lub ustawiczne doskonalenie zawodowe) dla nauczycieli oraz pracowników placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem na poziomach ISCED 0–3, w tym nauczycieli VET;
 • ministerstwa lub podobne podmioty publiczne odpowiedzialne za szkolną politykę edukacyjną;
 • podmioty publiczne (lokalne, regionalne lub krajowe) i prywatne odpowiedzialne za opracowywanie polityk i oferty w zakresie kształcenia nauczycieli, a także określanie norm kwalifikacji nauczycieli;
 • stowarzyszenia nauczycieli lub inni uznani na szczeblu krajowym organizatorzy kształcenia nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego;
 • organy odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie nauczycieli oraz nadzór nad ich ustawicznym rozwojem zawodowym i kwalifikacjami;
 • szkoły współpracujące z organizatorami kształcenia nauczycieli w celu umożliwienia praktycznego szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli;
 • inne szkoły (od szkół podstawowych po wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe) lub inne organizacje (np. NGO, stowarzyszenia nauczycieli) mające znaczenie dla projektu.

Inne podmioty mogą występować w innych rolach w ramach konsorcjum, takich jak partnerzy stowarzyszeni. 

Skład konsorcjum (Liczba i profil organizacji uczestniczących)

6 wnioskodawców (beneficjentów; nie podmiotów stowarzyszonych) z co najmniej 4 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem (w tym co najmniej 3 państw członkowskich UE), którzy spełniają następujące warunki:

 • co najmniej 4 organizatorów kształcenia wstępnego nauczycieli ustanowionych na szczeblu krajowym pochodzących z 3 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem;
 • co najmniej 1 organizatora ustawicznego doskonalenia zawodowego (szkolenia w trakcie pracy) dla nauczycieli ustanowionego na szczeblu krajowym;
 • co najmniej 1 szkoły prowadzącej praktyki/przygotowującej do zawodu.

Konsorcjum może obejmować również podmioty stowarzyszone lub partnerów stowarzyszonych, inne organizacje posiadające odpowiednią wiedzę fachową w zakresie kształcenia nauczycieli lub organy określające normy, kwalifikacje lub zapewnianie jakości kształcenia nauczycieli.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą się odbywać w państwach członkowskich UE lub państwach trzecich stowarzyszonych z Programem.

Działania prowadzone w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem nie są kwalifikowalne.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu powinien zasadniczo wynosić 36 miesięcy (istnieje możliwość jego przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany umowy o udzielenie dotacji).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) przez portal „Funding & tender opportunities”.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z często zadawanymi pytaniami w portalu „Funding & tender opportunities”.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 6 czerwca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Jak należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Każda akademia nauczycielska wdraża spójny i kompleksowy zestaw działań, takich jak:

 • Współpraca i tworzenie sieci i wspólnot praktyków z organizatorami kształcenia nauczycieli, stowarzyszeniami nauczycieli, organizacjami publicznymi zajmującymi się kształceniem nauczycieli i innymi odpowiednimi podmiotami w celu tworzenia innowacyjnych strategii i programów na rzecz wstępnego i ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i szkół.
 • Opracowanie i zapewnianie wspólnych, innowacyjnych i skutecznych modułów kształcenia nauczycieli oraz zdobywania przez nich kompetencji w zakresie trudnych lub nowych kwestii pedagogicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Muszą one dotyczyć konkretnych potrzeb przyszłych nauczycieli (w ramach ich kształcenia wstępnego) i nauczycieli pracujących (w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego);
 • opracowanie wspólnej oferty dotyczącej uczenia się, charakteryzującej się silnym wymiarem europejskim, który obejmuje działania w zakresie mobilności we wszystkich postaciach, np. zakładanie szkół letnich, wizyty studyjne dla studentów i nauczycieli oraz inne formy współpracy między kampusami, zarówno fizycznej, jak i wirtualnej;
 • identyfikacja skutecznych sposobów usuwania przeszkód dotyczących mobilności i określenie warunków, w tym dokonanie ustaleń praktycznych oraz uznanie uczenia się, w celu zwiększenia liczby przypadków wykorzystania mobilności i poprawy jej jakości oraz włączenie jej jako integralnej części oferty dla nauczycieli w zakresie wstępnego i ustawicznego uczenia się;
 • włączenie szkół, a w szczególności szkół przygotowujących do zawodu w działania obejmujące sprawdzanie innowacyjnych, nowych sposobów nauczania i dzielenie się nimi (w tym w zakresie podejść do nauczania i uczenia się na odległość i w trybie mieszanym);
 • podejmowanie, zgodnie z celami wspomnianego wezwania, studiów, prowadzenie badań lub analiz lub gromadzenie skutecznych praktyk w celu opracowania streszczeń, dokumentów otwierających debatę, zaleceń itp., aby doprowadzić do dyskusji i uwzględnić te nowe informacje w polityce dotyczącej kształcenia nauczycieli;
 • promowanie i przyznawanie pierwszeństwa istniejącym narzędziom programu Erasmus+, na przykład eTwinningowi w ramach europejskiej platformy edukacji szkolnej, w zakresie wirtualnej mobilności, współpracy i komunikacji na potrzeby testowania i udostępniania wyników.

Kryteria przyznania dofinansowania

Zastosowanie mają następujące kryteria:

Adekwatność projektu (maksymalny wynik: 35 punktów)

 • Związek z celami zaproszenia: stopień, w jakim we wniosku ustanawia się akademię nauczycielską w celu poprawy kształcenia wstępnego i ustawicznego nauczycieli, wraz z innowacyjną ofertą uczenia się dla nauczycieli w odniesieniu do co najmniej jednego z priorytetów programu Erasmus+:
  • Włączenie i różnorodność
  • Środowisko i walka ze zmianą klimatu:
  • Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego:
  • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo
 • Wartości UE: wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Spójność: stopień, w jakim wniosek opiera się na adekwatnej analizie potrzeb; posiada wyraźnie zdefiniowane i realistyczne cele oraz dotyczy kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i dla danej akcji.
 • Podejście innowacyjne: we wniosku uwzględnia się najnowocześniejsze metody i techniki, co skutkuje innowacyjnymi wynikami i rozwiązaniami w danej dziedzinie w znaczeniu ogólnym lub w kontekście geograficznym, w którym wdraża się dany projekt (np. treść, wygenerowane wyniki, zastosowane metody pracy, organizacje i osoby biorące udział lub znajdujące się w grupie docelowej).
 • Europejska wartość dodana: we wniosku wyraźnie wykazano wartość dodaną na poziomie indywidualnym (uczącego się lub pracowników), instytucjonalnym i systemowym wynikającą z rezultatów, które byłyby trudne do osiągnięcia przez partnerów działających bez współpracy na szczeblu europejskim; w ramach wniosku wykorzystuje się i promuje istniejące narzędzia na szczeblu UE, takie jak eTwinning i europejska platforma edukacji szkolnej, w zakresie współpracy, komunikacji oraz na potrzeby testowania i udostępniania wyników.
 • Umiędzynarodowienie: we wniosku wykazano jego wkład w międzynarodowy wymiar kształcenia nauczycieli, w tym rozwój wspólnych modeli mobilności (wirtualnej, fizycznej i mieszanej) oraz innej oferty edukacyjnej w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Wrażliwość na aspekt płci: we wnioskach uwzględnia się kwestię równości płci i pomaga w znalezieniu rozwiązań skutecznie wspierających nauczanie w szkołach z uwzględnieniem aspektu płci.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań i usług mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i prowadzących do oczekiwanych wyników.
 • Metodyka: jakość i wykonalność proponowanej metodyki oraz jej odpowiedniość w kontekście generowania spodziewanych wyników.
 • Struktura: przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, wykorzystywania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Zarządzanie: przewiduje się solidne ustalenia dotyczące zarządzania. Terminy, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realistyczne. We wniosku dotyczącym projektu na każde działanie przydziela się odpowiednie zasoby.
 • Budżet: w budżecie przewiduje się odpowiednie zasoby niezbędne do pomyślnej realizacji projektu, które nie są ani zawyżone ani zaniżone.
 • Zarządzanie ryzykiem: wyzwania/ryzyko związane z projektem są wyraźnie wskazane, a działania ograniczające ryzyko są odpowiednio ukierunkowane.
 • Zapewnianie jakości: adekwatne stosowanie środków kontroli (ciągłej oceny jakości, wzajemnej oceny, analizy porównawczej itp.).
 • Narzędzia monitorowania: określenie wskaźników w celu zapewnienia wysokiej jakości i opłacalności realizacji projektu.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy (maksymalny wynik 20 punktów)

 • Skład: projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, kompetencjach, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu.
 • Współpraca z zainteresowanymi stronami: partnerstwo przyczynia się do tworzenia silnych i trwałych sieci i wspólnot praktyków na szczeblu lokalnym, krajowym i transnarodowym z organizatorami kształcenia nauczycieli przed rozpoczęciem pracy i w trakcie pracy, organami publicznymi zajmującymi się kształceniem nauczycieli i innymi odpowiednimi podmiotami oraz umożliwia skuteczną wymianę wiedzy fachowej oraz informacji wśród tych zainteresowanych stron.
 • Równowaga geograficzna: partnerstwo obejmuje odpowiednich partnerów różnych obszarów geograficznych, odgrywających aktywne role w projekcie; wnioskodawca uzasadnił geograficzny skład partnerstwa i wykazał jego znaczenie dla osiągania celów akademii nauczycielskich; partnerstwo obejmuje szeroki i odpowiedni zakres właściwych podmiotów na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 • Wirtualna współpraca i mobilność: współpraca wiąże się z istniejącymi narzędziami Erasmus+, takimi jak eTwinning i europejska platforma edukacji szkolnej.
 • Zaangażowanie: podział obowiązków i zadań jest wyraźny, odpowiedni i przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących związany z ich szczególną wiedzą fachową i potencjałem.
 • Zadania: koordynator wykazuje zdolność wysokiej jakości zarządzania transnarodowymi sieciami, a także zdolność przywództwa w złożonym środowisku. Poszczególne zadania przydziela się na podstawie szczególnej wiedzy specjalistycznej każdego partnera.
 • Współpraca: proponuje się skuteczny mechanizm zapewniający dobrą koordynację, podejmowanie decyzji i komunikację między organizacjami uczestniczącymi, uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wykorzystywanie wyników: we wniosku dotyczącym projektu przedstawia się sposób, w jaki wyniki uzyskane dzięki projektowi będą wykorzystywane przez partnerów i inne zainteresowane strony. We wniosku zapewnia się środki do pomiaru wykorzystywania tych wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Upowszechnianie: we wniosku określa się przejrzysty plan upowszechniania wyników w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu oraz odpowiednie działania, narzędzia i kanały zapewniające skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród zainteresowanych stron, decydentów, organizatorów kształcenia nauczycieli, organów publicznych itp. w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu; We wniosku wskazano również, którzy partnerzy będą odpowiedzialni za upowszechnianie, oraz przedstawiono posiadane przez nich odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. we wniosku określono środki upowszechniania, uznając narzędzia Erasmus+ takie jak eTwinning i europejską platformę edukacji szkolnej za preferowane.
 • Wpływ: we wniosku wykazano potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

We wniosku przewidziano środki, a także cele i wskaźniki służące do monitorowania postępów i oceny oczekiwanego wpływu (krótko- i długoterminowego);

 • Trwałość: we wniosku wyjaśniono sposób tworzenia akademii nauczycielskich Erasmus+ i ich późniejszego rozwoju. Projekt obejmuje opracowanie długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji. Plan opiera się na trwałych partnerstwach między organizatorami kształcenia wstępnego nauczycieli (dla przyszłych nauczycieli przed rozpoczęciem pracy) i organizatorami ustawicznego doskonalenia zawodowego (w trakcie pracy). Należy w nim wskazać odpowiednie struktury zarządzania i przedstawić plany w zakresie skalowalności i stabilności finansowania, w tym zasoby finansowe (europejskie, krajowe i prywatne), które zapewnią długoterminową trwałość osiągniętych wyników i korzyści.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów (na 100 ogółem), przy uwzględnieniu również koniecznego minimalnego wyniku kwalifikującego dla każdego z czterech kryteriów przyznania dofinansowania: co najmniej 18 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu”; co najmniej 13 punktów w kategorii „Jakość planu projektu i jego realizacji”. oraz 11 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”.

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu. 

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że rozwój akademii nauczycielskich Erasmus+ zwiększy atrakcyjność zawodu nauczyciela i przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, edukatorów i członków kadry kierowniczej szkół.

Oczekuje się, że akademie nauczycielskie Erasmus+ zwiększą europejski wymiar i międzynarodowy charakter kształcenia nauczycieli poprzez tworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli. Bliskie, transgraniczne współdziałanie odpowiednich podmiotów w Europie oznacza innowacyjną współpracę europejską i intensywny rozwój polityk i praktyk w zakresie kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem istniejących innowacji i skutecznych praktyk w ramach krajowych systemów kształcenia nauczycieli oraz wspólnej oferty kształcenia organizowanej dla nauczycieli uczestniczących. Oczekuje się, że podejście to sprawi, że mobilność stanie się integralną częścią kształcenia nauczycieli w Europie dzięki usunięciu rzeczywistych przeszkód dotyczących mobilności oraz określeniu warunków udanych strategii i programów w zakresie mobilności.

Działające na poziomie krajowym i europejskim akademie nauczycielskie Erasmus+ będą tworzyły silne i trwałe partnerstwa między organizatorami kształcenia wstępnego nauczycieli i ustawicznego doskonalenia zawodowego. Przyczynią się do zacieśnienia współpracy między organizatorami kształcenia nauczycieli, torując drogę dla partnerstw strukturalnych i wspólnych, międzyinstytucjonalnych programów. Akademie nauczycielskie Erasmus+ zapewnią tym samym wysoką jakość, skuteczne wstępne i ustawiczne doskonalenie zawodowe oraz osiąganie wyników, które byłyby trudne do osiągnięcia bez dzielenia się wiedzą i skutecznej współpracy.

Oczekuje się, że dzięki wykorzystaniu różnych kanałów rozpowszechniania na poziomie transnarodowym, krajowym lub regionalnym oraz opracowaniu długoterminowego planu działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu w projekty będą się angażować odpowiednie zainteresowane strony z organizacji uczestniczących i spoza nich oraz że trwały wpływ projektu utrzyma się także po jego zakończeniu.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Kwota ta zostanie ustalona przez organ przyznający dofinansowanie na podstawie szacunkowego budżetu projektu, wyniku oceny i stopy finansowania w wysokości 80%.

Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 1 500 000 EUR.

Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich w formie dofinansowania lub nagród jest niedozwolone.

Koszty pracy wolontariuszy są dozwolone. Wskazane koszty jednostkowe muszą być dostosowane do kosztów jednostkowych określonych w decyzji w sprawie kosztów jednostkowych pracy [fn]wolontariuszy[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

Koszty jednostkowe MŚP ponoszone przez właścicieli MŚP są dozwolone. Wskazane koszty jednostkowe muszą być dostosowane do kosztów jednostkowych określonych w decyzji w sprawie kosztów jednostkowych ponoszonych przez właścicieli [fn]MŚP[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn].

Odpowiedni pakiet prac powinien obejmować koszty co najmniej jednego dorocznego spotkania (z udziałem jednego przedstawiciela każdego partnera pełnoprawnego projektu) organizowanego przez Komisję Europejską/Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury lub z ich inicjatywy w celu wymiany dobrych praktyk między akademiami nauczycielskimi Erasmus+ i wzajemnego uczenia się.

W jaki sposob ustalana jest kwota ryczaltowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział kwoty ryczałtowej, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. Zob. sekcja „Kwalifikowalne koszty bezpośrednie” w części C niniejszego przewodnika.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoli skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej w portalu „Funding & tender opportunities”.

 

Tagged in:  Mobilność kadry nauczycielskiej