Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akcja Kluczowa 2: współpraca organizacji i instytucji

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym partnerstwa współpracy i partnerstwa na małą skalę;
 • Partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym centra doskonałości zawodowej i akcje Erasmus Mundus;
 • Partnerstwa na rzecz innowacji, w tym sojusze na rzecz projektów na przyszłość;
 • Projekty dotyczące budowania potencjału w dziedzinach szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży i sportu;
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Oczekuje się, że akcje wspierane w ramach tej akcji kluczowej wniosą znaczący wkład w realizację priorytetów programu, przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki dla organizacji uczestniczących oraz systemów politycznych, w ramach których realizowane są takie akcje, oraz dla organizacji i osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w organizowane działania.

Oczekuje się, że efektem tej akcji kluczowej będzie opracowanie, przeniesienie lub wdrożenie innowacyjnych praktyk na poziomie organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

W zależności od dziedziny i rodzaju wnioskodawcy akcjami tymi zarządzają agencje narodowe albo Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Wszystkie szczegóły dotyczące tego, kto może złożyć wniosek i gdzie można to zrobić, określono w sekcjach poniżej.

Z punktu widzenia organizacji uczestniczących projekty wspierane w ramach tej akcji kluczowej mają przynieść następujące rezultaty:

 • innowacyjne podejścia do grup docelowych objętych projektami poprzez zapewnienie np.: atrakcyjniejszych programów kształcenia i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników; wykorzystania podejść opartych na uczestnictwie i metodyk cyfrowych; nowych lub ulepszonych procesów uznawania i poświadczania kompetencji; większej skuteczności działań na rzecz lokalnych społeczności; nowych lub ulepszonych praktyk mających na celu zaspokojenie potrzeb grup docelowych o mniejszych szansach i niwelowanie różnic w efektach uczenia się powiązanych z różnicami geograficznymi i społeczno-ekonomicznymi; nowych podejść dotyczących różnorodności społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej; nowych podejść umożliwiających większe wsparcie na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia, w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym; uznanie doskonałych wyników w uczeniu lub nauczaniu języków poprzez nadanie Europejskiego Znaku Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych (European Language Label);
 • bardziej nowoczesne, dynamiczne, zaangażowane i profesjonalne środowisko wewnątrz organizacji: gotowe, by włączyć dobre praktyki i nowe metody, w tym zdolności cyfrowe, do codziennych działań; otwarte na synergie z organizacjami działającymi w różnych dziedzinach lub innych sektorach społeczno-ekonomicznych; planowanie strategiczne doskonalenia zawodowego kadry zgodnie z indywidualnymi potrzebami i celami organizacyjnymi;
 • większy potencjał i profesjonalizm pozwalający na pracę na szczeblu unijnym/międzynarodowym: lepsze kompetencje w zakresie zarządzania i strategie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego; zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów, dziedzin edukacji, szkolenia i młodzieży lub innych sektorów społeczno- ekonomicznych; zwiększona alokacja zasobów finansowych (innych niż fundusze UE) na organizowanie projektów unijnych/międzynarodowych w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży; lepsza jakość przygotowywania, wdrażania, monitorowania i działań następczych projektów unijnych/międzynarodowych;
 • większy zasób wiedzy i większa świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej;
 • większa świadomość w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i zdrowego stylu życia;

Projekty finansowane w ramach tej akcji kluczowej prawdopodobnie będą miały również pozytywny wpływ na osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania, taki jak:

 • wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
 • podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych;
 • podniesienie kompetencji cyfrowych;
 • lepsze zrozumienie i wrażliwość w odniesieniu do wszelkich przejawów różnorodności, np. społecznej, etnicznej, językowej, płciowej i kulturowej, oraz różnorodnych umiejętności;
 • udoskonalenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (w tym przedsiębiorstw społecznych);
 • bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • bardziej pozytywne podejście do projektów europejskich i wartości unijnych;
 • lepsze zrozumienie i uznawanie umiejętności i kwalifikacji w Europie i poza nią;
 • zwiększanie kompetencji związanych z profilami zawodowymi (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą, treningiem sportowym itp.);
 • lepsze zrozumienie praktyk, strategii politycznych i systemów w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w różnych krajach;
 • lepsze zrozumienie powiązań między kształceniem formalnym i pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, innymi formami uczenia się i rynkiem pracy;
 • większe możliwości doskonalenia zawodowego;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy;
 • częstsze uprawianie sportu i podejmowanie aktywności fizycznej.

Na poziomie systemowym oczekuje się, że projekty doprowadzą do modernizacji i wzmocnienia reakcji systemów kształcenia i szkolenia oraz polityki młodzieżowej na najważniejsze wyzwania współczesnego świata, takie jak: zrównoważenie środowiskowe, transformacja cyfrowa, zatrudnienie, stabilność gospodarcza i wzrost gospodarczy, jak również na potrzebę promowania kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, dialogu międzykulturowego, demokratycznych wartości i praw podstawowych, zdrowia i dobrostanu psychicznego, włączenia społecznego, niedyskryminacji i aktywnego obywatelstwa, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów.

W związku z tym oczekuje się, że planowana akcja kluczowa przyniesie następujące rezultaty:

 • wyższą jakość kształcenia, szkolenia, pracy z młodzieżą i uprawiania sportu w Europie i poza nią: połączenie wysokiego poziomu doskonałości i atrakcyjności ze zwiększonymi możliwościami dla wszystkich
 • lepsze dostosowanie systemów kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży do potrzeb i możliwości oferowanych przez rynek pracy oraz bliższe powiązania z biznesem i społecznością
 • sprawniejsze zapewnianie i ocenę umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności: przedsiębiorczości, kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych i językowych, krytycznego myślenia oraz umiejętności cyfrowych i korzystania z mediów
 • zwiększone synergie i powiązania oraz większą drożność między różnymi sektorami kształcenia, szkolenia i systemów na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym, wraz z lepszym wykorzystaniem europejskich narzędzi odniesienia służących uznawaniu, poświadczaniu i przejrzystości kompetencji i kwalifikacji
 • szersze wykorzystanie efektów kształcenia do opisywania i określania kwalifikacji, części kwalifikacji i programów nauczania w ramach wsparcia nauczania i uczenia się oraz w ramach oceny
 • zwiększoną świadomość i otwartość na różnorodność społeczną oraz zwiększone włączenie i dostępność systemów i możliwości kształcenia;
 • nawiązanie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej między władzami publicznymi w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz zacieśnienie jej
 • bardziej strategiczne i zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w systemach kształcenia, szkolenia i systemach na rzecz młodzieży
 • większą motywację do uczenia się języków obcych dzięki innowacyjnym metodom nauczania lub lepszym powiązaniom z praktycznym wykorzystaniem umiejętności językowych wymaganych na rynku pracy
 • wzmocnioną interakcję między praktyką, badaniami i polityką;
 • większy poziom uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej jako narzędziu wspierającym zdrowie i dobre samopoczucie;
 • szerszy zasób wiedzy na temat sposobów eliminowania transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji; lepsze wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i dwutorowej kariery sportowców;
 • szersze uznawanie wolontariatu w dziedzinie sportu;
 • silniejsze wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
 • większe włączenie społeczne i poprawa równych szans w dziedzinie sportu.