Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (vet)

Projekty mające na celu budowanie potencjału są projektami współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie VET w krajach Programu i państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Celem tych projektów jest wspieranie zwiększania znaczenia, poprawy dostępności, a także zdolności do reagowania instytucji i systemów VET w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele akcji

W szczególności akcja ta:

 • wzmocni powiązania między systemem VET państw trzecich niestowarzyszonych z Programem a ich rynkiem pracy, aby lepiej dostosować VET do (powstających) możliwości na lokalnym rynku pracy;
 • zwiększy powiązania między profilami VET a lokalnymi/regionalnymi/krajowymi strategiami i priorytetami, na które mają wpływ umiejętności, w szczególności te objęte wsparciem przez inne działania Unii Europejskiej, w celu zapewnienia spójności;
 • zwiększy potencjał organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, administracji, włączenia społecznego, zapewniania jakości, innowacji i umiędzynarodowienia;
 • wesprze ekspozycję pracowników, kierowników, decydentów i nauczycieli na kierowniczych stanowiskach na podejścia zbliżające kształcenie i szkolenie zawodowe do rynku pracy (kształcenie dualne, opracowywanie programów nauczania z partnerami z sektora prywatnego itp.);
 • zwiększy wiedzę oraz umiejętności techniczne, kierownicze i pedagogiczne nauczycieli i osób prowadzących szkolenia VET;
 • doprowadzi do uwzględnienia uwag nauczycieli/osób prowadzących szkolenia, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i pracodawców, szczególnie z sektora prywatnego, w programie nauczania, opracowywaniu profili i reformie szkoleń;
 • podniesie poziom kompetencji i umiejętności oraz zdolność do zatrudnienia osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dzięki opracowywaniu nowych, innowacyjnych programów edukacyjnych w tym zakresie, w szczególności tych zapewniających kompetencje kluczowe, podstawowe umiejętności językowe i podstawowe umiejętności informatyczne;
 • Wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.

Obszary tematyczne

Cechy charakteryzujące budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego obejmują niektóre obszary tematyczne przedstawione poniżej. Wnioski powinny dotyczyć jednego lub większej liczby następujących tematów:

 • uczenie się oparte na pracy (dla osób młodych lub osób dorosłych);
 • Mechanizmy zapewniania jakości;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli/osób prowadzących szkolenia VET;
 • kompetencje kluczowe, w tym przedsiębiorczość;
 • dopasowywanie umiejętności do potrzeb rynku pracy w przyszłościowych sektorach gospodarki;
 • wsparcie rozwoju umiejętności ekologicznych i cyfrowych na potrzeby dwojakiej transformacji.

Ponadto wnioskodawca może uwzględnić obszary tematyczne, które nie zostały przedstawione powyżej. Należy wykazać, że są one szczególnie odpowiednie do osiągnięcia celów zaproszenia i spełnienia określonych potrzeb.

Działania

Proponowane działania muszą być bezpośrednio związane z celami i obszarami tematycznymi akcji, tzn. muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych powyżej, oraz muszą być wyszczególnione w opisie projektu obejmującym cały okres trwania dofinansowania.

W kontekście tej międzynarodowej akcji o zasięgu światowym działania w ramach projektu muszą być ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie potencjału organizacji aktywnych w dziedzinie VET, głównie w objętych akcją państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Finansowane projekty będą mogły obejmować szeroki zakres współpracy, wymiany, komunikacji i innych działań, w tym na przykład:

 • tworzenie i rozwijanie sieci oraz wymiany dobrych praktyk między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem oraz z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem;
 • tworzenie narzędzi, programów i innych materiałów w celu budowania potencjału instytucji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem (programy szkoleń praktycznych, programy szkoleniowe i narzędzia do oceny i walidacji efektów uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym, indywidualne plany działania dla uczestniczących instytucji; metody w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego i coachingu itp.);
 • tworzenie mechanizmów mających na celu angażowanie sektora prywatnego zarówno w projektowanie i realizację programów nauczania, jak i zapewnienie osobom uczącym się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wysokiej jakości doświadczenia w miejscu pracy;
 • opracowywanie i przekazywanie podejść pedagogicznych, materiałów i metod nauczania i szkolenia, z uwzględnieniem uczenia się opartego na pracy, mobilności wirtualnej, otwartych zasobów edukacyjnych i lepszego wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rozwijanie i wdrażanie międzynarodowych (wirtualnych) działań związanych z wymianą przede wszystkim dla pracowników (w tym nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, takich jak członkowie kadry kierowniczej szkoły, kierownicy, doradcy, doradcy pedagogiczni itp.).

W przypadku gdy proponowane są działania w zakresie mobilności osób uczących się i pracowników, działania te powinny bezpośrednio przyczyniać się do realizacji celów projektu i być silnie osadzone w logice projektu jako całości.

Proponowane działania powinny wnieść wartość dodaną i będą miały bezpośredni wpływ na osiąganie rezultatów projektu.

Cele geograficzne

Przewidziany budżet jest podzielony na poszczególne regiony świata w 12 pulach budżetowych o różnej wysokości. Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot w ramach każdej puli zostaną opublikowane na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”. Środki będą musiały zostać wykorzystane przy zachowaniu równowagi geograficznej.

UE ustanowiła pewną liczbę celów dotyczących równowagi geograficznej oraz priorytetów. Dodatkowo zachęca się instytucje do tego, by współpracowały z partnerami z najuboższych i najsłabiej rozwiniętych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Cele geograficzne wyznaczone dla tego działania są następujące:

 • Ameryka i Karaiby: priorytet będą miały projekty regionalne (projekty angażujące więcej niż jedno uprawnione państwo trzecie niestowarzyszone z Programem) lub projekty w krajach o niskich i średnich dochodach;
 • Afryka Subsaharyjska: pierwszeństwo otrzymają kraje najsłabiej rozwinięte. szczególny nacisk kładzie się również na kraje priorytetowe w zakresie migracji; żaden kraj nie uzyska dostępu do więcej niż 8% funduszy przewidzianych dla regionu.
 • Bałkany Zachodnie: mobilność osób uczących się będzie uprzywilejowana.

Priorytety regionalne i przekrojowe

W zależności od krajów uczestniczących w projekcie mogą zostać określone priorytety regionalne lub przekrojowe. W takim przypadku w projektach należy przedstawić, w jaki sposób i w jakim zakresie spełniają one te priorytety.

Szczegółowa lista priorytetów mających zastosowanie do projektów budowania potencjału zostanie opublikowana na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Opracowanie projektu

Projekt mający na celu budowanie zdolności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego składa się z czterech etapów:

 1. Identyfikacja i rozpoczęcie projektu;
 2. Przygotowanie, projektowanie i planowanie projektu;
 3. Wdrażanie projektu i monitorowanie działań;
 4. Przegląd projektu i ocena skutków.

Należy zwrócić uwagę, że działania przygotowawcze można rozpocząć, zanim wniosek zostanie złożony lub wybrany do finansowania, jednak ponoszenie kosztów i realizacja działań muszą mieć miejsce dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

Identyfikacja i rozpoczęcie

Identyfikacja problemu, potrzeby lub możliwości, którymi można się zająć w ramach pomysłu na projekt w kontekście zaproszenia; wskazanie głównych działań i efektów, jakich można oczekiwać od projektu; wskazanie odpowiednich zainteresowanych stron i potencjalnych partnerów; sformułowanie celu/celów projektu; zapewnienie zgodności projektu z celami strategicznymi organizacji uczestniczących; rozpoczęcie wstępnego planowania, aby zapewnić projektowi dobry start i zgromadzenie informacji wymaganych do przejścia do kolejnego etapu itp.

Przygotowanie, projektowanie i planowanie

Określenie zakresu projektu i właściwego podejścia; przedstawienie jasnego zarysu proponowanej metodyki zapewniającej spójność celów projektu i działań; ustalenie harmonogramu wykonania zadań; oszacowanie niezbędnych zasobów i określenie szczegółów projektu np. ocena potrzeb; określenie solidnych celów i wskaźników oddziaływania (skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe); wskazanie efektów projektu i efektów uczenia się; opracowanie programu prac, form działań, oczekiwanego wpływu, szacunkowego budżetu całkowitego; przygotowanie planu wdrażania oraz solidnego i realistycznego planu komunikacji obejmującego strategiczne aspekty kierowania projektem, monitorowania, kontroli jakości, sprawozdawczości i upowszechniania wyników; określanie praktycznych ustaleń i potwierdzanie grupy docelowej/grup docelowych dla planowanych działań; Opracowywanie umów z partnerami i pisanie wniosku itp.

Wdrażanie projektu i monitorowanie działań

Realizacja projektu zgodnie z planami spełniającymi wymogi dotyczące sprawozdawczości i komunikacji; monitorowanie bieżących działań i ocena wyniku projektu w porównaniu z planami projektu; wskazywanie odchyleń od planów i podejmowanie działań naprawczych w tej kwestii, a także w kwestii problemów i ryzyka; wskazywanie niezgodności z ustalonymi standardami jakości i podejmowanie działań naprawczych itp.

Przegląd i ocena skutków

Ocena wyniku projektu w porównaniu z celami i planami wdrażania; ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, udostępnianie i wykorzystanie wyników projektu itp.

Ponadto, w stosownych przypadkach i proporcjonalnie, oczekuje się, że projekty:

 • będą zawierać długoterminowy plan działania na rzecz stopniowego wdrażania wyników projektu po zakończeniu jego realizacji (na podstawie trwałych partnerstw), w tym środki na rzecz skalowalności i stabilności finansowej;
 • zapewnią odpowiednią widoczność i szerokie rozpowszechnianie rezultatów projektu na poziomie międzynarodowym, krajowym lub regionalnym wśród odpowiednich partnerów.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu

Poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze wszystkimi partnerami projektu następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i jakościowej realizacji projektów mających na celu budowanie potencjału na każdym z poszczególnych etapów projektu.

Wnioskodawców zachęca się, aby brali pod uwagę te możliwości i wymiary przy opracowywaniu swoich projektów.

Włączenie i różnorodność

W ramach programu wspierane są projekty, które promują włączenie społeczne i mają na celu poprawę dostępu do osób o mniejszych szansach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób ze środowisk migracyjnych, a także osób mieszkających na obszarach wiejskich i oddalonych, osób stojących w obliczu trudności społeczno-ekonomicznych lub wszelkich innych potencjalnych źródeł dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekty pomogą w pokonywaniu barier, jakie napotykają te grupy w dostępie do możliwości oferowanych w ramach programu, a także przyczynią się do tworzenia środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu, które wspierają równość i sprawiedliwość oraz odpowiadają na potrzeby szerszej społeczności.

Zrównoważenie środowiskowe

Program przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat problemów środowiskowych i kwestii związanych ze zmianą klimatu. Zachęca się do tego, aby projekty służyły rozwijaniu kompetencji w zakresie sektorów związanych ze zrównoważonym rozwojem, strategią i metodyką w obszarze umiejętności sektorowych bazujących na ekologicznym podejściu, a także opracowywaniu przyszłych programów nauczania, które lepiej odpowiadają potrzebom społeczeństwa. Program zachęca również do korzystania z innowacyjnych praktyk, dzięki którym osoby uczące się i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego będą mogli realnie zarządzać zmianami (np. odnośnie do oszczędzania zasobów, ograniczenia zużycia i marnowania energii, kompensowania emisji gazów cieplarnianych, dokonywania wyborów na korzyść zrównoważonej żywności i mobilności itp.).

Wymiar cyfrowy

Program zapewnia wsparcie realizacji planów transformacji cyfrowej w szkołach podstawowych i średnich oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego. Wspiera także celowe wykorzystanie technologii cyfrowych. Obejmuje to rozwój pedagogiki cyfrowej i wiedzy fachowej w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych, w tym technologii dotyczących dostępności i wspierania oraz treści cyfrowych, oraz tworzenie i innowacyjne wykorzystywanie treści edukacji cyfrowej.

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Celem programu jest zachęcanie do aktywności obywatelskiej i etycznych zachowań w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie. Projekty powinny umożliwiać ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Ważna będzie również kwestia podnoszenia świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych unijnych wartości, zasad jedności i różnorodności oraz tożsamości kulturowej, świadomości kulturowej oraz dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący projektu mającego na celu budowanie potencjału w dziedzinie vet?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących budowania potencjału w dziedzinie VET muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Każda publiczna i prywatna organizacja działająca w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, ustanowiona zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub uprawnionym państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Uprawnione organizacje uczestniczące:

 • organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego ustanowieni zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub uprawnionym państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem;
 • inne publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i na rynku pracy, ustanowione zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub uprawnionym państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem;
 • partnerzy stowarzyszeni z sektora publicznego lub prywatnego, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań/działań w ramach projektu lub wspierają upowszechnianie wyników i trwałość projektu. W przypadku kwestii dotyczących zarządzania umowami „partnerów stowarzyszonych” nie uznaje się ich za partnerów projektu i nie otrzymują oni dofinansowania.

Uprawnione do tej akcji państwa trzecie niestowarzyszone z Programem:

 • wszystkie państwa trzecie niestowarzyszone z Programem (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika) w regionach 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Projekty mające na celu budowanie potencjału mają charakter transnarodowy i obejmują co najmniej 4 organizacje z co najmniej 3 krajów: co najmniej 1 organizację z 2 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem.

liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;

Miejsce działań

Działanie musi być realizowane w krajach organizacji w nim uczestniczących z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków związanych z celami akcji.

Ponadto w należycie uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

 • działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE,
 • Działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie mogą również odbywać się podczas odpowiednich transnarodowych wydarzeń/konferencji tematycznych w państwach członkowskich UE lub państwach trzecich stowarzyszonych z Programem lub w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Czas trwania projektu

Projekty mogą trwać rok, dwa lata albo trzy lata. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 31 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Pozostałe kryteria

W wyznaczonym terminie ten sam wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku tylko wniosek złożony najwcześniej będzie rozpatrywany, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Oczekiwany wpływ

Należy wykazać oczekiwany wpływ projektów, na które udzielono dotacji, przez osiągnięcie następujących wyników:

 • zacieśnienie więzi pomiędzy systemem kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem a rynkiem pracy w tych państwach;
 • lepsze powiązania między profilami kształcenia i szkolenia zawodowego a lokalnymi/regionalnymi/krajowymi strategiami i priorytetami;
 • zwiększenie potencjału organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, administracji, włączenia społecznego, zapewniania jakości, innowacji i umiędzynarodowienia;
 • zwiększenie ekspozycji pracowników, kierowników, decydentów i nauczycieli na kierowniczych stanowiskach na podejścia zbliżające kształcenie i szkolenie zawodowe do rynku pracy;
 • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności technicznych, kierowniczych i pedagogicznych nauczycieli i osób prowadzących szkolenia VET;
 • większy wkład nauczycieli/osób prowadzących szkolenia, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i pracodawców w program nauczania, opracowywanie profili i reformę szkoleń;
 • podniesienie poziomu kompetencji, umiejętności oraz zdolności do zatrudnienia osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • zacieśnienie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy;
 • rozwijanie kompetencji organizacji uczestniczących w zakresie zrównoważenia środowiskowego;
 • poprawa umiejętności i kompetencji cyfrowych docelowych odbiorców dzięki odpowiednim działaniom i inicjatywom;
 • większe kompetencje społeczne i międzykulturowe w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku do celów i obszarów tematycznych akcji.
 • Zakres, w jakim:  
  • wniosek wpisuje się w cele geograficzne akcji;
  • wniosek odnosi się do regionalnych i przekrojowych priorytetów państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;
  • proponowany projekt jest wykonalny, uwzględniając uwarunkowania lokalne w docelowym kraju lub docelowych krajach;
  • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
  • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
  • działania w zakresie budowania zdolności są wyraźnie zdefiniowane i mają na celu wzmocnienie zdolności organizacji uczestniczących;
  • działania wpisują się w strategie rozwoju docelowych organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz strategie wsparcia na szczeblu krajowym, w tym zwraca się w nich większą uwagę na zdolność do zatrudnienia, włączenie społeczne, różnorodność i, w stosownych przypadkach, uczestników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  • uwzględniono aspekty horyzontalne Programu.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Odpowiedniość i jakość proponowanej metodyki w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb.
 • Innowacyjny charakter proponowanych podejść: wykorzystanie i dostępność technologii cyfrowych, tworzenie i innowacyjne wykorzystanie cyfrowych treści edukacyjnych, innowacyjne praktyki przygotowujące osoby uczące się i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmian środowiskowych itp.
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość i skuteczność planu prac, w tym zakres, w jakim zasoby przydzielono do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Jakość proponowanych metod uczenia się pozaformalnego.
 • Jakość ustaleń dotyczących wyboru uczestników w odniesieniu do celów dotyczących włączenia społecznego i różnorodności.
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów uczenia się uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności.
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.
 • Odpowiedniość środków dotyczących wyboru lub udziału uczestników działań w zakresie mobilności, o ile są takie działania (zob. „Ochrona, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników” w części A niniejszego przewodnika, a także inne wymogi i zalecenia mające zastosowanie do projektów z zakresie mobilności w ramach akcji kluczowej 1).

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Zakres, w jakim:  
  • projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu;
  • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących.
 • Istnienie skutecznych mechanizmów koordynacji i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:  
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • w stosownych przypadkach we wniosku opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych i nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów (na 100 ogółem).

Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej z czterech kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” i „Jakość planu projektu i jego realizacji”; 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

Informacje dodatkowe

Przyjęcie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości określonej przez wnioskodawcę. Wnioskowane dofinansowanie może zostać zredukowane na podstawie zasad finansowych mających zastosowanie do tej akcji oraz wyników oceny.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Dofinansowanie UE na projekt mieści się w granicach od minimalnej kwoty 100 000 EUR do maksymalnej kwoty 400 000 EUR.

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • Budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 • wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział kwoty ryczałtowej, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji. Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego