Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Jaką strukturę ma Program Erasmus+?

W ramach programu Erasmus+ przewiduje się realizację w okresie 2021–2027 wymienionych poniżej Akcji, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

Akcja kluczowa 1 – mobilność

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • Mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 • Działania wspierające uczestnictwo młodzieży: lokalne i transgraniczne inicjatywy prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne i nauczeniu się, jak w nim uczestniczyć, zwiększające świadomość wspólnych wartości i praw podstawowych Unii Europejskiej, skupiające młodzież i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, a także przyczyniające się do osiągnięcia wspólnych celów Unii Europejskiej.
 • Działania w ramach DiscoverEU: działanie oferujące młodzieży w wieku 18 lat możliwość zdobycia pierwszego, krótkotrwałego, indywidualnego lub grupowego doświadczenia w podróży po Europie w ramach nieformalnej działalności edukacyjnej mającej na celu rozwijanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej.
 • W ramach programu oferowane są możliwości nauki języków dla uczestników działań w zakresie mobilności za granicą. Wsparcie to będzie oferowane głównie poprzez platformę wsparcia językowego online w ramach Erasmus+ dostosowaną w razie potrzeby do poszczególnych sektorów, ponieważ w przypadku uczenia się języków proces e-uczenia się jest korzystny ze względu na swoją dostępność i elastyczność. W szczególnych przypadkach, tj. gdy e-uczenie się nie jest najlepszym narzędziem dotarcia do grupy docelowej, oferowane będą dodatkowe formy wsparcia językowego.

Akcja kluczowa 2 – współpraca organizacji i instytucji

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:

 • Partnerstwa współpracy: głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów;
 • Partnerstwa na małą skalę: przedmiotowa akcja ma na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych, nowych uczestników programu i mniej doświadczonych organizacji, zmniejszając bariery przystąpienia do programu dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych;

partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym:

 • Uniwersytety Europejskie: w ramach tej akcji wspiera się powstawanie oddolnych sieci instytucji szkolnictwa wyższego, które zwiększą poziom ambicji współpracy transgranicznej, przez opracowanie wspólnych długoterminowych strategii na rzecz kształcenia o najwyższej jakości, badań naukowych i innowacji, opartych na wspólnej wizji i wspólnych wartościach;
 • centra doskonałości zawodowej w ramach tej inicjatywy zapewnia się wsparcie na rzecz tworzenia transgranicznych platform centrów doskonałości zawodowej ściśle zintegrowanych z lokalnymi i regionalnymi strategiami na rzecz wzrostu gospodarczego, innowacji i konkurencyjności, przy jednoczesnym wspieraniu ogólnych zmian strukturalnych i polityki gospodarczej w Unii Europejskiej;
 • akademie nauczycielskie Erasmus+: ogólnym celem tej akcji jest utworzenie europejskich partnerstw organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli w celu ustanowienia akademii nauczycielskich Erasmus+, które będą zajmowały się rozwijaniem europejskiego i międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli. Podmioty te będą promowały wielojęzyczność i różnorodność kulturową, rozwijały kształcenie nauczycieli zgodnie z priorytetami polityki edukacyjnej UE i będą przyczyniały się do osiągania celów europejskiego obszaru edukacji;
 • akcja Erasmus Mundus: akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie poprzez programy studiów – na poziomie studiów magisterskich – realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata;

partnerstwa na rzecz innowacji, w tym:

 • Sojusze na rzecz innowacji: akcja ta ma na celu promowanie współpracy strategicznej między głównymi podmiotami w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstw i badań naukowych – „trójkącie wiedzy” – w celu wspierania innowacji i modernizacji systemów kształcenia i szkolenia w zakresie określania i zapewniania odpowiedniego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, tak aby odpowiadały one przyszłemu zapotrzebowaniu rynku pracy w sektorach i dziedzinach, które mają strategiczne znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy;
 • projekty na przyszłość: akcja ta będzie miała na celu promowanie innowacji, kreatywności i e-partycypacji, a także przedsiębiorczości społecznej w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W ramach tej akcji będą wspierane przyszłościowe pomysły oparte na głównych priorytetach europejskich, które mogą zostać włączone w główny nurt polityki i przyczynić się do wprowadzenia udoskonaleń w zakresie systemów kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu, a także przynieść znaczący innowacyjny efekt w zakresie metod i praktyk w odniesieniu do wszystkich rodzajów uczenia się i aktywnego uczestnictwa na rzecz spójności społecznej w Europie.

Projekty mające na celu budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą: akcja ta wspiera współpracę i wymianę w obszarze związanym z młodzieżą między programem a organizacjami z krajów partnerskich oraz obejmuje działania z zakresu uczenia się pozaformalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia zdolności organizacji pracujących z osobami młodymi poza ramami formalnego uczenia się, przy jednoczesnym zapewnianiu aktywnego uczestnictwa osób młodych;

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe: w ramach tej akcji wspierane będą przygotowanie i organizacja niekomercyjnych imprez sportowych organizowanych w jednym albo w kilku państwach przez organizacje non-profit lub podmioty publiczne działające w dziedzinie sportu, a także działania następcze w związku z tymi imprezami. Wydarzenia te będą miały na celu zwiększenie widoczności działań realizowanych w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu, a także zwiększenie świadomości na temat roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Platformy internetowe, takie jak eTwinning, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE), europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway oraz Europejski Portal Młodzieżowy, zapewnią wirtualną przestrzeń współpracy, bazy danych służące do wyszukiwania partnerów, udział we wspólnotach praktyków oraz inne usługi online m.in. dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą, decydentów oraz innych praktyków, a także uczniów, osób młodych i dorosłych słuchaczy w Europie i poza nią.

Akcja kluczowa 3 – wsparcie rozwoju polityki i współpracy

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

akcja Europejska młodzież razem skierowana do organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym, które chcą utworzyć partnerstwa transgraniczne, tj. takie, które mają nadać ich działaniom wymiar europejski. Celem jest zachęcenie do składania nowych wniosków przez organizacje, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na szczeblu europejskim.

Dodatkowo ta akcja kluczowa obejmuje:

 • Akcje mające na celu przygotowanie i wspieranie realizacji unijnego programu politycznego w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programów sektorowych dotyczących szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkół i edukacji dorosłych, w szczególności przez ułatwianie zarządzania i funkcjonowania otwartych metod koordynacji.
 • Prowadzenie europejskich eksperymentów politycznych prowadzonych przez organy publiczne wysokiego szczebla oraz obejmujących badania terenowe nad politykami w kilku krajach na podstawie sprawdzonych metod oceny; Zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży wsparcie finansowe zostanie również zapewnione strukturom aktywizującym krajową grupę roboczą wyznaczonym przez każdy organ krajowy w ramach dialogu UE z młodzieżą na szczeblu krajowym.
 • Akcje mające na celu gromadzenie dowodów i wiedzy o systemach i polityce w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na szczeblu krajowym i europejskim, w celu ułatwienia racjonalnego kształtowania polityki. Gromadzenie i analiza dowodów zostaną przeprowadzone za pomocą ogólnounijnych lub międzynarodowych sondaży i badań, jak również poprzez wykorzystanie tematycznej wiedzy specjalistycznej dotyczącej danego państwa.
 • działania zwiększające przejrzystość oraz ułatwiające uznawanie umiejętności i kwalifikacji, a także transfer punktów zaliczeniowych, aby wspierać zapewnianie jakości, poświadczanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo; Akcja ta będzie również obejmowała wsparcie organów krajowych i europejskich lub sieci, które ułatwiają ogólnoeuropejskie wymiany oraz rozwój elastycznych ścieżek uczenia się obejmujących różne dziedziny kształcenia, szkolenia i w zakresie młodzieży oraz różne formy kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Akcje, w ramach których wspiera się dialog merytoryczny z zainteresowanymi stronami w Unii Europejskiej i poza nią, na przykład poprzez konferencje, wydarzenia i inne działania z udziałem decydentów politycznych, praktyków i innych zainteresowanych stron w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie odpowiednich europejskich programów politycznych i promowanie Europy jako doskonałego miejsca do studiowania i prowadzenia badań naukowych.

 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi dysponującymi uznaną wiedzą fachową i zdolnościami analitycznymi (takimi jak OECD i Rada Europy) w celu zwiększenia wpływu i wartości dodanej polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;

Działania „jean monnet”

W ramach działań „Jean Monnet” wspierane będą:

 • Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego: W ramach tej akcji wspiera się instytucje szkolnictwa wyższego w Europie i poza nią w zakresie promowania nauczania i badań nad integracją europejską oraz promowania debaty orientacyjnej i wymiany poglądów na temat priorytetów polityki Unii z udziałem środowisk akademickich i decydentów politycznych. Wsparciem objęte są następujące poddziałania: Moduły „Jean Monnet”: krótkie programy nauczania w jednej lub kilku dziedzinach studiów dotyczących Unii Europejskiej; Katedry „Jean Monnet”: dłuższe stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w badaniach Unii Europejskiej dla poszczególnych profesorów uniwersyteckich, w tym centra doskonałości „Jean Monnet”: punkty kontaktowe, w ramach których gromadzi się wiedzę fachową cenionych ekspertów z różnych dziedzin, a także opracowuje działania transnarodowe i powiązania strukturalne z instytucjami akademickimi w innych krajach.
 • Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia: działanie to promuje wiedzę o Unii Europejskiej w szkołach oraz placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w krajach programu. Ma ono na celu oferowanie organizatorom kształcenia możliwości opracowywania treści i przekazywania ich osobom uczącym się i organizatorom szkoleń dla nauczycieli, aby wspierać nauczycieli za pomocą metodyki i aktualnej wiedzy na temat spraw związanych z Unią Europejską, a także oferowanie możliwości promowania debaty i wymiany informacji między przedstawicielami szkół i VET a zainteresowanymi stronami w sprawie uczenia się tematów związanych z Unią Europejską. Wsparciem objęte są następujące poddziałania: szkolenie nauczycieli: opracowanie ustrukturyzowanych propozycji szkoleń dotyczących tematów związanych z UE i oferowanie ich nauczycielom; sieci: wymiana dobrych praktyk i doświadczanie współnauczania w ramach grupy państw;
 • wsparcie dla wyznaczonych instytucji: w ramach akcji wspiera się instytucje, które dążą do osiągnięcia celów o znaczeniu europejskim, świadczące na rzecz Unii, jej państw członkowskich i obywateli wysokiej jakości usługi w określonych priorytetowych obszarach tematycznych. Główne inicjatywy i działania informacyjne tych instytucji obejmują badania naukowe, w tym gromadzenie i analizę danych do celów opracowania przyszłej polityki, nauczanie na miejscu i online dla przyszłej kadry organizacji międzynarodowych i urzędników, w szczególności w dziedzinie prawa i zarządzania, organizowanie wydarzeń dotyczących kwestii priorytetowych dla Unii oraz upowszechnianie konkretnych wyników i ogólnych informacji wśród ogółu społeczeństwa.