Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budowanie potencjału w Szkolnictwie Wyższym

Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Działania podejmowane w ramach projektów mających na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym i uzyskane efekty należy ukierunkować tak, by przynosiły korzyści uprawnionym państwom trzecim niestowarzyszonym z Programem oraz ich instytucjom i systemom szkolnictwa wyższego. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i porozumieniem paryskim akcja ta wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do zaspokajania potrzeb odbudowy społeczno-gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz reagowania na niedawne tendencje, w szczególności globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim czasie w zakresie rozwoju ludzkiego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Cele akcji

Wpaństwach trzecich niestowarzyszonych z Programem akcja ta w szczególności:

 • podniesie jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym i zwiększy jego znaczenie dla rynku pracy i społeczeństwa;
 • podniesie poziom kompetencji i umiejętności oraz zdolność do zatrudnienia studentów instytucji szkolnictwa wyższego dzięki opracowywaniu nowych, odpowiednich i innowacyjnych programów edukacyjnych;
 • będzie promować edukację włączającą, równość, sprawiedliwość, niedyskryminację oraz upowszechnianie kompetencji obywatelskich w szkolnictwie wyższym;
 • udoskonali nauczanie, mechanizmy oceny pracowników i studentów instytucji szkolnictwa wyższego, zapewnianie jakości, zarządzanie, administrację, włączenie społeczne, innowacyjność, bazę wiedzy, zdolności cyfrowe i w zakresie przedsiębiorczości, a także umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego;
 • zwiększy możliwości instytucji szkolnictwa wyższego, podmiotów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe oraz właściwych organów w zakresie modernizacji ich systemów szkolnictwa wyższego, w szczególności jeżeli chodzi o zarządzanie i finansowanie, przez wspieranie opracowywania, wdrażania i monitorowania procesów reform;
 • poprawi szkolenie nauczycieli oraz ustawiczne doskonalenie zawodowe, aby wywrzeć wpływ na długoterminową jakość systemu edukacji;
 • będzie stymulować współpracę instytucji, budowanie zdolności i wymianę dobrych praktyk;
 • Wspieranie współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.

Oczekiwany wpływ

 • zmodernizowane instytucje szkolnictwa wyższego, które będą nie tylko przekazywać wiedzę, lecz również tworzyć wartość gospodarczą i społeczną dzięki przenoszeniu wyników nauczania i badań naukowych na społeczność/kraj;
 • zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego i poprawa jego jakości, w szczególności w przypadku osób o mniejszych szansach oraz w najuboższych krajach w poszczególnych regionach;
 • zwiększenie udziału instytucji szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w regionach oddalonych;
 • sprawowanie rządów na rzecz efektywnego i skutecznego kształtowania i wdrażania polityki w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • integracja regionalna i ustanowienie porównywalnych narzędzi uznawania i zapewniania jakości na potrzeby współpracy akademickiej, mobilność studentów, pracowników i naukowców;
 • silniejsze powiązanie i ściślejsza współpraca z sektorem prywatnym wspierające innowacje i przedsiębiorczość;
 • dostosowanie świata akademickiego do rynku pracy zwiększające zdolność do zatrudnienia studentów;
 • wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości studentów;
 • podniesienie kompetencji cyfrowych studentów i pracowników;
 • odpowiedzialność instytucji za rezultaty budowania potencjału w szkolnictwie wyższym, co zapewni ich trwałość;
 • zaangażowanie krajów dzięki eksperymentowaniu i upowszechnianiu pozytywnych i najlepszych praktyk w szkolnictwie wyższym;
 • Większy potencjał i profesjonalizm pozwalający na pracę na szczeblu międzynarodowym: lepsze kompetencje w zakresie zarządzania i strategie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego;

Priorytety akcji

Oczekuje się, że akcja ta przyczyni się do realizacji nastepujących priorytetów:

Zielony Ład

 • systemy szkolnictwa wyższego mają kluczowe znaczenie dla wsparcia Zielonego Ładu przez rozwijanie wiedzy, kompetencji, umiejętności i wartości oraz potencjalnie umożliwiając zachodzenie bardzo istotnych zmian w zachowaniach ludzi. W tym kontekście pierwszeństwo będą miały projekty mające na celu: wspieranie modernizacji gospodarek, aby były bardziej konkurencyjne i innowacyjne, przy dążeniu do sprawiedliwej transformacji ekologicznej, stymulowaniu zielonego zatrudnienia i tworzeniu warunków dla społeczeństwa neutralnego dla klimatu; z zastosowaniem podejścia transformacyjnego z punktu widzenia równości płci, unikając skupiania się wyłącznie na dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn;
 • poszukiwanie praktycznych rozwiązań kwestii środowiskowych, takich jak rozwój obszarów miejskich i wiejskich, zielona energia i efektywność energetyczna, ochrona zdrowia, gospodarka wodna i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport, pustynnienie, utrata bioróżnorodności i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, wzmocnienie łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • podnoszenie świadomości klimatycznej, zwiększanie zrównoważoności klimatycznej i odporności na zmianę klimatu we wszystkich grupach społecznych i sektorach gospodarki;
 • przyspieszenie przejścia na sprawiedliwą zieloną gospodarkę o obiegu zamkniętym i podjęcie regionalnych i ponadregionalnych problemów środowiskowych, zwłaszcza przez wzmacnianie powiązań ze sektorem prywatnym i pogłębianie wiedzy i umiejętności ekologicznych potrzebnych nowoczesnym pracownikom;
 • rozwijanie kompetencji w zakresie sektorów związanych ze zrównoważonym rozwojem, strategią i metodyką w obszarze umiejętności sektorowych bazujących na ekologicznym podejściu, a także opracowywanie przyszłych programów nauczania, które lepiej odpowiadają potrzebom społeczeństwa.

Transformacja cyfrowa 

Poprawa jakości i włączenia społecznego kształcenia dzięki technologiom cyfrowym, przy jednoczesnym umożliwieniu osobom uczącym się nabywania podstawowych kompetencji cyfrowych i sektorowych umiejętności cyfrowych ma strategiczne znaczenie dla UE i wielu krajów świata. W systemie szkolnictwa wyższego coraz bardziej odczuwa się transformację cyfrową, ale odgrywa on również istotną rolę w wykorzystywaniu jej zalet i możliwości oraz w zwalczaniu podziałów cyfrowych. W tym kontekście pierwszeństwo będą miały projekty mające na celu:

 • wspieranie rozwoju i upowszechniania umiejętności cyfrowych, aby transformacja cyfrowa była jak najbardziej kompleksowa i sprzyjająca włączeniu społecznemu;
 • pomoc w niwelowaniu przepaści cyfrowej poprzez propagowanie umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczości cyfrowej, programów i strategii uwzględniających aspekt płci, w szczególności w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich oraz w społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • opracowanie rozwiązań w zakresie łączności wzmacniających pozycję obywateli dzięki kształceniu na odległość i innowacjom w nauczaniu;
 • wspieranie gospodarki cyfrowej i zwiększanie zdolności naukowych, technicznych i innowacyjnych dzięki wzmacnianiu powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi i przedsiębiorstwami w dziedzinie transformacji cyfrowej, w tym poprzez projekty dotyczące infrastruktury danych, zarządzania danymi i transformacji cyfrowej MŚP/przedsiębiorstw;
 • poprawa ekosystemów edukacji cyfrowej przez wzmocnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczycieli i kadry akademickiej.

Integracja migrantów 

Systemy kształcenia i szkolenia odgrywają zasadniczą rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z migracją, a także w uwalnianiu korzyści wynikających z migracji. Wspierają one nowo przybyłe osoby w nabywaniu umiejętności niezbędnych na rynku pracy i poznaniu kultury państwa przyjmującego i pomagają rodzimej ludności w otwarciu się na różnorodność i zmiany. W tym kontekście pierwszeństwo będą miały projekty mające na celu:

 • wspieranie uznawania dyplomów i referencji oraz przyczynienie się do utworzenia regionalnego systemu transferu punktów w celu budowania regionalnych obszarów szkolnictwa wyższego i łączności wewnątrzregionalnej;
 • zapewnienie dostępu do kształcenia migrantom i wysiedleńcom w krajach przyjmujących, w tym nauczania języków i stypendiów;
 • opracowanie całościowych modeli uwzględniających szczególne potrzeby studentów będących uchodźcami i zapewniających dostęp do edukacji przy silnym wsparciu rozwoju akademickiego, społecznego, fizycznego i psychologicznego.

Sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny 

Zaangażowanie na rzecz państwa prawnego, praw człowieka i praw podstawowych, równości, demokracji i dobrych rządów są podstawą stabilnego, sprawiedliwego i dobrze prosperującego społeczeństwa. Akcja ta może pomóc w stworzeniu podstaw aktywniejszego obywatelstwa i budowania szczególnej wiedzy fachowej w tych obszarach. Projekty mające na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym mogą pomóc w znalezieniu długoterminowych rozwiązań problemów związanych ze słabym zarządzaniem w szkolnictwie wyższym. W tym kontekście pierwszeństwo będą miały projekty mające na celu wspieranie współpracy akademickiej i inicjatyw w następujących obszarach:

 • sprawowanie rządów, państwo prawne, demokracja, podstawowe wartości, ochrona praw człowieka i zwalczanie korupcji;
 • walka z dyskryminacją, propagowanie umiejętności korzystania z mediów oraz roli niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego;
 • pokój i bezpieczeństwo, rozwój społeczny, dialog międzykulturowy, poszanowanie różnorodności, tolerancja, równość płci, wzmocnienie pozycji kobiet i młodzieży;
 • prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne, zdrowie i dobrostan.

Zrównoważony wzrost gospodarczy i zatrudnienie 

Szkolnictwo wyższe jest potrzebne do budowania umiejętności życiowych i zawodowych. Szkolnictwo wyższe przyczynia się również do poprawy zdolności do zatrudnienia i jest warunkiem koniecznym zrównoważonego wzrostu. Głównym celem jest rozwiązanie problemu istniejącego niedopasowania efektów kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, w tym poprzez rozwój uczenia się w miejscu pracy. W tym kontekście pierwszeństwo będą miały projekty mające na celu:

 • wspieranie oferty i wykorzystania umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) oraz związanego z nimi włączenia bez względu na płeć, z powiązaniami ze sprawiedliwą transformacją ekologiczną w kierunku neutralności klimatycznej;
 • propagowanie przedsiębiorczości młodzieży i kobiet, rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorstw typu start-up, aby pomóc w tworzeniu lokalnych możliwości zatrudnienia i zapobieganiu drenażowi mózgów;
 • wzmocnienie związków między sektorem akademickim, badaniami naukowymi i przedsiębiorstwami w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb dotyczących umiejętności, przede wszystkim w zakresie przedsiębiorczości, oraz umiejętności potrzebnych do rozwoju łańcuchów wartości na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji młodych ludzi;
 • wzmocnienie powiązań z rynkiem pracy z myślą o wspieraniu tworzenia miejsc pracy, możliwości zatrudnienia i zaangażowaniu sektora prywatnego w rozwój umiejętności;
 • rozwijanie kształcenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz ich szkolenia w trakcie pracy w celu wyeliminowania strukturalnych przyczyn wczesnego przerywania nauki oraz przeciwdziałania utrzymującym się nierównościom gospodarczym i różnicom w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

W przypadku aspektów 1 i 2 powyższe priorytety mają następujące zastosowanie w każdym z kontekstów regionalnych:

 • Bałkany Zachodnie: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; integracja migrantów; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Wschodnie sąsiedztwo: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; integracja migrantów; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; integracja migrantów; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Azja: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Azja Środkowa: Zielony Ład; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Bliski Wschód: Zielony Ład; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Pacyfik: Zielony Ład; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Afryka Subsaharyjska: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; integracja migrantów; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Ameryka Łacińska: Zielony Ład; transformacja cyfrowa; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 • Karaiby: Zielony Ład; sprawowanie rządów, pokój, bezpieczeństwo i rozwój społeczny; zrównoważone wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cele geograficzne

Projekty mające na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym mogą być realizowane jako:

 • projekty krajowe, tj. projekty obejmujące instytucje jedynie z jednego uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem;
 • projekty wielonarodowe (regionalne) w obrębie jednego kwalifikującego się regionu;
 • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden uprawniony region (międzyregionalne). Projekty międzyregionalne muszą odnosić się do obszarów priorytetowych istotnych dla wszystkich uczestniczących regionów oraz należy wykazać ich adekwatność dla każdego z regionów i uzasadnić ją przez szczegółową analizę wspólnych potrzeb i celów.

Budżet akcji w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym zostanie wykorzystany do wspierania projektów w następujący sposób:

 • Projekty krajowe i regionalne: około 90% budżetu akcji
 • Projekty międzyregionalne: około 10% budżetu akcji

Akcja będzie miała na celu wspieranie różnorodności tematycznej projektów i odpowiedniej reprezentacji geograficznej w regionie pod względem liczby projektów w danym państwie. W przypadku każdego regionu jest określony budżet.

W przypadku Afryki Subsaharyjskiej żaden kraj nie może otrzymać więcej niż 8% finansowania przyznanego dla danego regionu.

Dodatkowe informacje dotyczące dostępnych kwot są publikowane na portalu „Funding & tender opportunities”: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Aspekty projektu

Aby reagować na różnorodne wyzwania występujące w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem, akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym składa się z trzech odrębnych aspektów:

Aspekt -1 – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym

Ten aspekt zaprojektowano tak, aby przyciągnąć do akcji w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym mniej doświadczone instytucje szkolnictwa wyższego i podmioty działające na małą skalę oraz ułatwić dostęp nowym organizacjom1 . Partnerstwa te powinny działać jako pierwszy etap uzyskania przez instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje o mniejszej zdolności operacyjnej zlokalizowane w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem dostępu do osób o mniejszych szansach i zwiększenia środków na dotarcie do nich. W ramach tego aspektu będą finansowane projekty na małą skalę mające na celu zmniejszenie luki w zakresie umiędzynarodowienia wśród instytucji szkolnictwa wyższego z uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem z tego samego kraju lub regionu. Projekty wchodzące w zakres tego aspektu będą koncentrować się przede wszystkim na następujących obszarach w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem:

 • instytucje szkolnictwa wyższego z najsłabiej rozwiniętych krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem;
 • instytucje szkolnictwa wyższego zlokalizowane w oddalonych regionach/obszarach państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;;
 • nowe lub mniej doświadczone instytucje szkolnictwa wyższego i wydziały uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem;
 • studentów i pracowników o mniejszych szansach.

Działania

Proponowane działania i rezultaty projektów powinny zapewniać docelowym beneficjentom wyraźną wartość dodaną. Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz możliwych działań:

Działania mające na celu wzmocnienie zdolności zarządzania lub zdolności administracyjnychdocelowych instytucji szkolnictwa wyższego, takie jak:

 • reformowanie i modernizacja administracji uczelni, w tym udoskonalenie usług w szczególności skierowanych do studentów (doradztwo i poradnictwo zawodowe dla studentów itp.);
 • ustanowienie lub wzmocnienie biur ds. relacji międzynarodowych i opracowywanie strategii internacjonalizacji;
 • tworzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego nowych jednostek oraz procesów lub strategii zapewniania jakości lub rozwijanie istniejących;
 • tworzenie jednostek planowania i oceny lub zwiększanie ich zdolności;
 • usprawnianie mechanizmów komunikowania i rozpowszechniania wyników projektów współpracy międzynarodowej;
 • budowanie zdolności w celu wspierania działań w zakresie mobilności studentów i pracowników.

Działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości i adekwatnego kształcenia, takie jak:

 • moduły lub programy studiów, techniczne lub zawodowe ukierunkowanie programów;
 • ustanawianie intensywnych programów studiów gromadzących studentów i pracowników dydaktycznych z uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego na krótsze okresy nauki;
 • rozwijanie zdolności studentów studiów drugiego lub trzeciego stopnia i kadry akademickiej, jak również promowanie ich mobilności;
 • wdrażanie kursów szkoleniowych dla kadry akademickiej w instytucji szkolnictwa wyższego;
 • tworzenie synergii i wzmacnianie więzi z sektorem biznesu oraz z prywatnymi lub publicznymi organizacjami prowadzącymi działalność na rynku pracy oraz w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Działania mające na celu zwiększenie dostępu dla studentów/kadry o mniejszych szansach, takie jak:

 • opracowywanie ścieżek i możliwości zdalnego i włączającego uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowej i e-uczenia się dla studentów w trudnej sytuacji;
 • aktualizowanie technologii cyfrowej na potrzeby opracowywania szczególnych usług mających zapewnić równe i sprawiedliwe możliwości uczenia się studentów z niepełnosprawnościami;
 • promowanie inicjatyw ukierunkowanych na dyskryminację pozytywną dzięki wzmocnieniu pozycji kobiet i mniejszości etnicznych/religijnych;
 • opracowywanie inicjatyw eliminujących i zmniejszających bariery, z jakimi mierzą się grupy defaworyzowane w kontekście dostępu do możliwości uczenia się;
 • wnoszenie wkładu w tworzenie środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu, które wspierają równość i sprawiedliwość oraz odpowiadają na potrzeby szerszej społeczności.

Aspekt -2 – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym

W ramach projektów wchodzących w zakres tego aspektu wprowadza się nowe podejścia i inicjatywy w szkolnictwie wyższym, opierając się na wzajemnym uczeniu się oraz transferze doświadczeń i dobrych praktyk wywierających wpływ nie tylko na instytucje, ale także na społeczeństwo ogółem. . Wyniki projektów powinny wywierać istotny i długoterminowy wpływ na docelowe instytucje szkolnictwa wyższego po zakończeniu projektów i tym samym przynosić korzyści ogółowi społeczeństwa.

W szczególności projekty te będą łączyć w sobie następujące elementy przynoszące korzyści instytucjom szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem:

 • Innowacje w szkolnictwie wyższym w celu zwiększania jego znaczenia dla rynku pracy i społeczeństwa. Oczekuje się, że proponowane projekty przyczynią się do rozwiązania problemu niedopasowania między wymogami pracodawców a ofertą instytucji szkolnictwa wyższego, a także do zaproponowania integralnych rozwiązań na potrzeby poprawy zdolności do zatrudnienia studentów. Można tego dokonać dzięki podjęciu kompleksowych interwencji obejmujących: 
  • opracowanie innowacyjnych programów nauczania i wprowadzenie innowacyjnych elementów w już istniejących programach nauczania;
  • wprowadzenie innowacyjnych metod uczenia się i nauczania (takich jak nauczanie i uczenie się skoncentrowane na osobie uczącej się i oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów);
  • aktywne zaangażowanie w świat biznesu i badań, organizacja programów kształcenia ustawicznego i działań w przedsiębiorstwach i między przedsiębiorstwami;
  • wzmocnienie zdolności instytucji szkolnictwa wyższego do skutecznego tworzenia sieci kontaktów w zakresie innowacji badawczych, naukowych i technologicznych.
 • Promowanie reformy instytucji szkolnictwa wyższego, tak aby stały się one katalizatorami rozwoju gospodarczego i społecznego. W ramach projektów powinno wspierać się instytucje szkolnictwa wyższego w opracowywaniu i wdrażaniu reform instytucjonalnych, dzięki którym staną się one bardziej demokratycznymi, sprzyjającymi włączeniu społecznemu, sprawiedliwymi, odpowiedzialnymi i w pełni wykształconymi elementami społeczeństwa obywatelskiego. Reformy instytucjonalne obejmują nowe systemy i struktury sprawowania rządów i zarządzania, gotowość w zakresie umiejętności cyfrowych, nowoczesne usługi uniwersyteckie, procesy zapewniania jakości, narzędzia i metody profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego pracowników akademickich, technicznych i administracyjnych. Kluczowymi aspektami determinującymi sukces tego aspektu jest rozwój przedsiębiorczej postawy oraz poprawa kompetencji i umiejętności w instytucjach. Uczenie się umiejętności przekrojowych, edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz stosowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w praktyce umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego wykorzystanie ich wiedzy i zasobów na rzecz ich lokalnych/krajowych/regionalnych społeczności.

Działania

Proponowane działania i rezultaty projektów powinny zapewniać docelowym beneficjentom wyraźną wartość dodaną. Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz możliwych działań:

 • opracowywanie, testowanie i dostosowywanie innowacyjnych programów nauczania pod względem treści [kompetencje kluczowe i umiejętności przekrojowe (przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, zielone miejsca pracy itp.)], struktury (modułowa, wspólna...) i metod nauczania/uczenia się [w tym korzystanie z otwartych i elastycznych form uczenia się, mobilność wirtualna, otwarte zasoby edukacyjne, kształcenie mieszane, masowe, otwarte kursy internetowe (MOOC) itp.];
 • opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych metod i narzędzi uczenia się oraz materiałów do nauki (takich jak nowe wielodyscyplinarne programy nauczania, nauczanie i uczenie się skoncentrowane na osobie uczącej się i oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów) poprzez praktyczne szkolenia i praktyki studentów;
 • wdrożenie reform na wzór procesu bolońskiego (system trzystopniowego cyklu studiów, narzędzia przejrzystości, takie jak system punktów zaliczeniowych, suplement do dyplomu, zapewnienie jakości, ocena, krajowe/regionalne ramy kwalifikacji, uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i uczenia się pozaformalnego itp.) na poziomie instytucjonalnym;
 • wprowadzenie programów praktycznych szkoleń, staży i badań autentycznych przypadków w biznesie i przemyśle, które są w pełni włączone do programu nauczania, uznawane i zaliczane;
 • wprowadzenie systemów kształcenia dualnego łączących szkolnictwo wyższe z kształceniem i szkoleniem zawodowym II stopnia jako środek służący do zwiększenia zdolności do zatrudnienia absolwentów;
 • opracowywanie rozwiązań trudnych kwestii, innowacji produktowych i procesowych (wspólna praca studentów, nauczycieli akademickich i praktyków);
 • Opracowywanie i testowanie rozwiązań dotyczących pilnego zapotrzebowania społecznego, któremu nie jest w stanie sprostać rynek, a które dotyczy słabszych grup społecznych; podejmowanie wyzwań społecznych lub związanych ze zmianami postaw i wartości, strategii i polityki, struktur i procesów organizacyjnych, systemów realizacji i usług
 • wspieranie tworzenia ośrodków, inkubatorów innowacji, przedsiębiorstw typu start-up w obszarze transferu technologii i biznesu oraz integracji edukacji, badań naukowych i innowacji na poziomie instytucjonalnym/regionalnym/krajowym;
 • opracowywanie i testowanie ciągłych programów i działań edukacyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami i wewnątrz nich;
 • struktury do badania i testowania innowacyjnych rozwiązań Ograniczone w czasie wymiany studentów, naukowców, kadry dydaktycznej i pracowników firm Zapewnianie zachęt do zaangażowania kadry z firm w nauczanie i prowadzenie badań
 • reforma systemów i struktur sprawowania rządów i zarządzania na poziomie instytucjonalnym (obejmująca metody i systemy zapewnienia jakości, zarządzanie finansami i autonomię instytucji szkolnictwa wyższego, relacje międzynarodowe, usługi i doradztwo skierowane do studentów, poradnictwo zawodowe, rady naukowe i badawcze itp.);
 • opracowywanie strategii i narzędzi do celów nadania międzynarodowego wymiaru instytucjom szkolnictwa wyższego (programy nauczania otwarte pod względem międzynarodowym, międzyinstytucjonalne programy mobilności) oraz zwiększanie zdolności tych instytucji do efektywnego tworzenia sieci kontaktów w obszarze innowacji w zakresie badań naukowych, nauki i technologii (współpraca naukowa i transfer wiedzy itp.);
 • Opracowywanie i testowanie rozwiązań dotyczących pilnego zapotrzebowania społecznego, któremu nie jest w stanie sprostać rynek, a które dotyczy słabszych grup społecznych; podejmowanie wyzwań społecznych lub związanych ze zmianami postaw i wartości, strategii i polityki, struktur i procesów organizacyjnych, systemów realizacji i usług
 • opracowywanie rozwiązań trudnych kwestii, innowacji produktowych i procesowych (wspólna praca studentów, nauczycieli akademickich i praktyków);
 • opracowywanie, dostosowywanie i dostarczanie narzędzi i metod podnoszenia kwalifikacji, oceny, profesjonalizacji i doskonalenia zawodowego kadry akademickiej i pracowników administracyjnych, a także kształcenia wstępnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kryteria kwalifikowalności – Aspekt 1 i Aspekt 2

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (odpowiednio beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być publicznymi lub prywatnymi podmiotami prawnymi należącymi do następujących kategorii:

 • instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego;
 • organizacje lub instytucje prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Podmioty te muszą być ustanowione w jednym z krajów uprawnionych:

 • państwo członkowskie UE;
 • państwo trzecie stowarzyszone z Programem
 • państwo trzecie niestowarzyszone z Programem z uprawnionego regionu. Uprawnione regiony objęte tą akcją to regiony 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 i 11.

Koordynator

Spośród podmiotów opisanych powyżej jedynie instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego mogą być koordynatorami wniosków w sprawie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym.

Zasady ogólne dotyczące instytucji szkolnictwa wyższego:

 • Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
 • Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem muszą być uznane za instytucje szkolnictwa wyższego przez właściwe organy, wraz z podmiotami stowarzyszonymi (jeżeli takie istnieją). Instytucje te muszą prowadzić pełne studia kończące się uzyskaniem tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz uznawanych dyplomów na poziomie kwalifikacji przyznawanych w szkolnictwie wyższym3 .

Skład konsorcjum

Należy przestrzegać następującego minimalnego składu:

 

Projekty krajowe (otwarte <u>jedynie</u> dla regionów 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • co najmniej 2 państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem;
  • każdy kraj musi zaangażować co najmniej 1 instytucję szkolnictwa wyższego;
 • tylko 1 uprawnione państwo trzecie niestowarzyszone z Programem;
  • angażujące co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego5 .
 • Liczba organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem musi być co najmniej równa liczbie organizacji uczestniczących z państw członkowskich UE i z państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Projekty wielonarodowe (otwarte dla wszystkich uprawnionych regionów):

 • co najmniej 2 państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem;
  • każdy kraj musi zaangażować co najmniej 1 instytucję szkolnictwa wyższego;
 • co najmniej 2 uprawnione państwo trzecie niestowarzyszone z Programem;
  • każdy kraj musi zaangażować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego6 . Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem mogą pochodzić z tego samego regionu (projekty regionalne) lub z innych regionów (projekty międzyregionalne);
 • Liczba organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem musi być co najmniej równa liczbie organizacji uczestniczących z państw członkowskich UE i z państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Zasady ogólne dotyczące wszystkich konsorcjów:

W odniesieniu do zgodności z minimalnymi kryteriami w zakresie składu konsorcjum opisanymi powyżej organizacja instytucji szkolnictwa wyższego nie będzie uznawana za instytucję szkolnictwa wyższego.

Położenie geograficzne (Miejsce działań)

Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy (istnieje możliwość ich przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków portalu „Funding & tender opportunities”.

Aspekt 1

 • Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identyfikator tematu: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Aspekt 2

 • Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identyfikator tematu: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 8 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Aspekt -3 – Projekty dotyczące reform strukturalnych

Projekty realizowane w ramach tego aspektu wspierają działania państw trzecich niestowarzyszonych z Programem na rzecz rozwoju spójnych i trwałych systemów szkolnictwa wyższego w celu zaspokojenia ich potrzeb społeczno-gospodarczych oraz szeroko zakrojonych ambicji stworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Aspekt ten obejmuje również włączanie w główny nurt polityki i upowszechnianie pomyślnych wyników, jak również synergii z bieżącym lub planowanym wsparciem w tym obszarze w ramach dwustronnych programów wsparcia. Projekty służące reformie strukturalnej będą odpowiadać na potrzeby uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem w zakresie wspierania trwałych ulepszeń systemowych i strukturalnych oraz innowacji na poziomie sektora szkolnictwa wyższego. Dzięki zaangażowaniu właściwych organów krajowych (tj. ministerstw edukacji) państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i innych odpowiednich organów/podmiotów i zainteresowanych stron projekty te przyczynią się w szczególności do:

 • promowania współpracy i wzajemnego uczenia się wśród krajowych organów publicznych, aby wspierać systemowe udoskonalenia i innowacje w sektorze szkolnictwa wyższego;
 • promowania włączających systemów szkolnictwa wyższego, które mogą zapewnić studentom z różnych środowisk właściwe warunki do uzyskiwania dostępu do nauki i odnoszenia sukcesów. Szczególną uwagę należy w związku z tym poświęcić osobom o mniejszych szansach;
 • zwiększania zdolności instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, podmiotów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe oraz właściwych organów (w szczególności ministerstw) dzięki ich udziałowi w określaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procesów reform mających na celu modernizację ich systemów szkolnictwa wyższego, w szczególności jeżeli chodzi o zapewnianie jakości, zarządzanie i finansowanie;
 • identyfikowania synergii z aktualnymi inicjatywami UE w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem w obszarach objętych programem Erasmus+.

Kryteria kwalifikowalności – Aspekt 3

Uprawnione organizacje uczestniczące (Kto może złożyć wniosek?)

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy (odpowiednio beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być (publicznymi lub prywatnymi) podmiotami prawnymi należącymi do następujących kategorii:

 • instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego;
 • organizacje lub instytucje prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Podmioty te muszą być ustanowione w jednym z krajów uprawnionych:

 • państwo członkowskie UE;
 • państwo trzecie stowarzyszone z Programem
 • państwo trzecie niestowarzyszone z Programem z uprawnionego regionu. Uprawnione regiony objęte tą akcją to regiony 1, 27 , 38 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 i 11.

Koordynator

Spośród podmiotów opisanych powyżej jedynie instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego mogą być koordynatorami wniosków w sprawie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym.

Zasady ogólne dotyczące instytucji szkolnictwa wyższego:

 • Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
 • Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem muszą być uznane za instytucje szkolnictwa wyższego przez właściwe organy, wraz z podmiotami stowarzyszonymi (jeżeli takie istnieją). Instytucje te muszą prowadzić pełne studia kończące się uzyskaniem tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz uznawanych dyplomów na poziomie kwalifikacji przyznawanych w szkolnictwie wyższym9 .

Skład konsorcjum

Należy przestrzegać następującego minimalnego składu:

 • co najmniej 2 państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem;
  • każdy kraj musi zaangażować co najmniej 1 instytucję szkolnictwa wyższego;
 • co najmniej 1 uprawnione państwo trzecie niestowarzyszone z Programem;
  • każdy kraj uczestniczący musi zaangażować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego10  oraz właściwy organ krajowy (np. ministerstwo) odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe w tym kraju.
 • Liczba organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem musi być co najmniej równa liczbie organizacji uczestniczących z państw członkowskich UE i z państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

Zasady ogólne dotyczące wszystkich konsorcjów:

W odniesieniu do zgodności z minimalnymi kryteriami w zakresie składu konsorcjum opisanymi powyżej organizacja instytucji szkolnictwa wyższego nie będzie uznawana za instytucję szkolnictwa wyższego.

Położenie geograficzne (miejsce działań)

Działania muszą być realizowane w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu zwykle powinien wynosić 36 miesięcy lub 48 miesięcy (istnieje możliwość ich przedłużenia w należycie uzasadnionych przypadkach, w drodze zmiany).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków portalu „Funding & tender opportunities”.

Aspekt 3

 • Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • Identyfikator tematu: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 8 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Kryteria przyznania dofinansowania mające zastosowanie do wszystkich aspektów

Projekt będzie oceniany dwustopniowo według następujących kryteriów:

Etap 1

Adekwatność projektu - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Cel: Wniosek wyraźnie dotyczy określonych z góry regionalnych priorytetów docelowych regionów i jest adekwatny do celów i działań akcji w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym oraz aspektu. Stanowi on właściwą odpowiedź na bieżące potrzeby i ograniczenia docelowych państw lub regionów oraz grup docelowych i beneficjentów końcowych. Uwzględniono w nim potrzeby docelowych uczestników o mniejszych szansach. Wniosek dotyczy nadrzędnych priorytetów UE.
 • Wartości UE: wniosek ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Cele: cele są oparte na starannej analizie potrzeb. Są one wyraźnie określone i skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i terminowe (SMART). Dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących (zgodnie ze strategią na rzecz modernizacji, rozwoju i umiędzynarodowienia docelowych instytucji szkolnictwa wyższego) oraz jest zgodny ze strategiami rozwoju na rzecz szkolnictwa wyższego w uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.
 • Związek z polityką i inicjatywami UE: we wniosku uwzględnia się i zwiększa komplementarność/synergie ze strategią Global Gateway (w tym inwestycjami i innymi interwencjami finansowanymi przez UE) lub inne podmioty (darczyńców publicznych i prywatnych), w stosownych przypadkach.
 • Europejska wartość dodana: we wniosku wykazano, że podobnych rezultatów nie można osiągnąć bez współpracy instytucji szkolnictwa wyższego z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz bez finansowania unijnego.

W szczególności w przypadku aspektu 2

 • Wniosek zawiera jasną analizę sposobu, w jaki obszar interwencji odpowiada obszarowi priorytetowemu w zakresie wzrostu społeczno-gospodarczego i autonomii w danym regionie oraz skupia się na innowacyjnych elementach i najnowocześniejszych metodach i technikach w zidentyfikowanym obszarze interwencji.

W szczególności w przypadku aspektu 3

 • Wniosek dotyczy reformy i modernizacji systemów szkolnictwa wyższego zgodnie ze strategiami rozwoju docelowych państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Jakość planu projektu i jego realizacji - (maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Spójność: ogólny plan projektu zapewnia spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu. We wniosku przedstawiono spójny i kompleksowy zestaw właściwych działań mających na celu zaspokojenie wskazanych potrzeb i osiągnięcie oczekiwanych wyników.
 • Metodyka: logika interwencji jest dobrej jakości, zaplanowane produkty i efekty są spójne i wykonalne, a kluczowe założenia i ryzyko zostały jasno określone. Struktura i treść matrycy logicznej projektu jest właściwa, tj. dobór możliwych do obiektywnego zweryfikowania wskaźników, dostępność danych, dane bazowe, wartości docelowe itp.
 • Plan prac: jakość i skuteczność planu prac, w tym zakres, w jakim zasoby przydzielono do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami. związek między zasobami a oczekiwanymi rezultatami jest odpowiedni, a plan prac – realistyczny (dobrze określone działania, terminy, jasne wyniki i cele pośrednie).
 • Budżet: wniosek jest racjonalny pod względem kosztów i przydziela się w nim odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do pomyślnej realizacji projektu.
 • Kontrola jakości: środki kontroli (ciągła ocena jakości, wzajemne oceny, analizy porównawcze, działania ograniczające ryzyko itp.) i wskaźniki jakości zapewniają wysoką jakość.
 • Zrównoważenie środowiskowe: projekt opracowano w sposób przyjazny środowisku, a w różnych jego aspektach uwzględnia się ekologiczne praktyki (np. podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu).

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Zarządzanie: przewiduje się solidne ustalenia dotyczące zarządzania. Terminy, struktury zarządzania, uzgodnienia dotyczące współpracy i obowiązki są dobrze określone i realistyczne.
 • Skład: partnerstwo obejmuje odpowiednią kombinację organizacji o niezbędnych kompetencjach adekwatnych do celów wniosku i specyfiki danego aspektu; projekt angażuje najbardziej odpowiednich i różnorodnych partnerów pozaakademickich. W przypadku krajów z regionu 2: w przypadku aspektów 1 i 2 priorytetowo będą traktowane projekty angażujące instytucje szkolnictwa wyższego z regionów położonych poza stolicą lub położonych na terenach wiejskich lub z regionów bardziej oddalonych; W przypadku krajów z regionów 5a, 6, 7a, 8a: w przypadku aspektów 1 i 2 priorytetowo będą traktowane projekty angażujące instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje z krajów najsłabiej rozwiniętych.
 • Zadania: role i zadania są przydzielane na podstawie specyficznej wiedzy fachowej, profili i doświadczenia każdego partnera i są odpowiednie.
 • Współpraca: proponuje się sprawne mechanizmy zapewniające skuteczną współpracę, komunikację i rozstrzyganie sporów między organizacjami partnerskimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
 • Zaangażowanie: wkład partnerów projektu jest znaczący, adekwatny i komplementarny; w projekcie przewiduje się udział i zaangażowanie partnerów oraz ich odpowiedzialność za szczegółowe cele i rezultaty projektu, w szczególności w przypadku partnerów z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

W szczególności w przypadku aspektu 2

 • Wniosek angażuje odpowiednie organizacje pozaakademickie i zainteresowane strony, które wniosą innowacyjną wartość dodaną do celów wniosku. W przypadku wniosków, które mają na celu wspieranie łańcuchów wartości w kluczowych i priorytetowych obszarach inwestycyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym, w partnerstwie udział bierze sektor prywatny i jest on wyraźnie zaangażowany na wszystkich szczeblach, na których jest to konieczne.

W szczególności w przypadku aspektu 3

 • We wniosku przewiduje się zdecydowane zaangażowanie właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w kierowanie akcją i jej wdrażanie.

Trwałość, wpływ i upowszechnianie oczekiwanych rezultatów - (maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Wykorzystywanie wyników: we wniosku dotyczącym projektu przedstawia się sposób, w jaki wyniki uzyskane dzięki projektowi będą wykorzystywane przez partnerów i inne zainteresowane strony, sposób zapewnienia efektów mnożnikowych (z uwzględnieniem możliwości powielania i rozszerzania wyników akcji na poziomie sektorowym, jak również lokalnym/regionalnym/krajowym lub międzynarodowym). Ponadto we wniosku zapewnia się środki do pomiaru wykorzystywania wyników w czasie finansowania projektu i po jego zakończeniu.
 • Upowszechnianie wyników: wniosek zawiera przejrzysty i efektywny plan upowszechniania wyników oraz odpowiednie działania wraz z ich harmonogramem, narzędzia i kanały zapewniające skuteczne upowszechnianie wyników i korzyści wśród wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i innych nieuczestniczących w projekcie odbiorców, docieranie do odpowiednich zainteresowanych stron i wzbudzanie ich zainteresowania wynikami w czasie finansowania projektu i po jego zakończeniu.
 • Wpływ: wniosek wywiera rzeczywisty wpływ na swoje grupy docelowe i odpowiednie zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, krajowym lub regionalnym. Przewiduje się w nim środki, cele i wskaźniki służące do monitorowania postępów i oceny oczekiwanego wpływu (krótko- i długoterminowego), na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i systemowym.
 • Trwałość: we wniosku wyjaśniono sposoby zapewnienia trwałości rezultatów projektów pod względem finansowym (po zakończeniu finansowania projektu) i instytucjonalnym (dalsza realizacja działań i usług), w jaki sposób zostanie zapewnione zaangażowanie na szczeblu lokalnym i, w stosownych przypadkach, w jaki sposób zostanie zaangażowany sektor prywatny podczas finansowania projektu i po jego zakończeniu.

W szczególności w przypadku aspektu 1

 • Wniosek zapewnia ciągłe i trwałe działania podejmowane w związku z istniejącymi barierami oraz poprawę dostępu studentom/kadrze o mniejszych szansach do możliwości uczenia się i zasobów oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego.
 • Wniosek prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucji z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem do prowadzenia współpracy międzynarodowej.

W szczególności w przypadku aspektu 2

 • Wniosek zapewnia wywarcie znaczącego wpływu na instytucje państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, w szczególności na rozwój ich zdolności innowacyjnych i modernizację ich administracji, w zakresie otwarcia się na całe społeczeństwo, rynek pracy i świat.
 • We wniosku wykazano jego potencjał wywierania większego wpływu na społeczeństwo lub sektor gospodarki.

W szczególności w przypadku aspektu 3

 • We wniosku przedstawiono, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do przeprowadzenia reform politycznych lub modernizacji szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym.

Złożone wnioski mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów. Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów (na 100 ogółem). Muszą ponadto uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w kategoriach „Adekwatność projektu” i „Jakość planu projektu i jego realizacji”; 10 punktów w przypadku kategorii „Jakość partnerstwa i ustaleń dotyczących współpracy” oraz „Wpływ”).

W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatność”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Jakość planu projektu i jego realizacji”. Jeśli wyniki te są równe, pierwszeństwo zostanie ustalone na podstawie wyników uzyskanych za kryterium „Oddziaływania”.

Jeśli nie pozwala to na określenie pierwszeństwa, można dokonać dalszej priorytetyzacji, biorąc pod uwagę ogólny portfel projektów i tworzenie pozytywnych synergii między projektami lub inne czynniki związane z celami zaproszenia. Czynniki te zostaną udokumentowane w sprawozdaniu zespołu.

Następnie wnioski zostaną sklasyfikowane w porządku malejącym według regionu i według aspektu.

Krok 2

W kolejnym etapie odbędą się konsultacje w odniesieniu do wniosków proponowanych przez komitet ewaluacyjny do przyznania dofinansowania (i listy rezerwowej) z delegaturami Unii w odpowiednich uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Tylko projekty, które pomyślnie przeszły konsultacje z delegaturami Unii, zostaną uwzględnione na dalszym etapie procedury udzielania finansowania unijnego, w granicach budżetu przydzielonego na dany region.

Na każdy z trzech aspektów przewidziano orientacyjny budżet, możliwe jest jednak przeniesienie budżetu z jednego aspektu do innego.

Informacje dodatkowe

Przyjęcie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości określonej przez wnioskodawcę. Wnioskowane dofinansowanie może zostać zredukowane na podstawie zasad finansowych mających zastosowanie do aspektów tej akcji oraz wyników oceny.

Zasadniczo – i w granicach istniejących krajowych i europejskich ram prawnych – wyniki powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz na odpowiednich platformach zawodowych lub sektorowych albo na platformach właściwych organów. We wniosku zostanie opisany sposób, w jaki wygenerowane dane, powstałe materiały, dokumenty oraz działania mediów audiowizualnych i społecznościowych będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych. Wniosek nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

Opracowanie projektu

Należy uwzględnić następujące kwestie:

1. Zaangażowanie instytucji partnerskich w projekt

Skuteczny projekt mający na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym musi zapewniać silny udział wszystkich instytucji partnerskich, zwłaszcza tych z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Zaangażowanie na etapie przygotowania wniosku sprawi, że będą one odpowiedzialne za wyniki projektu i jego trwałość. Projekty mające na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym mogą obejmować „partnerów stowarzyszonych”, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań/działań w ramach projektu lub wspierają upowszechnianie wyników i trwałość projektu. W kwestiach dotyczących zarządzania umowami „partnerów stowarzyszonych” nie uznaje się za część partnerstwa i nie otrzymują oni dofinansowania.

2. Analizy potrzeb

Ocena potrzeb jest pierwszym ważnym krokiem w opracowaniu wniosku dotyczącego budowania potencjału w szkolnictwie wyższym. Celem oceny potrzeb jest zidentyfikowanie obszarów/dziedzin, które wymagają wzmocnienia, oraz przyczyn występowania luk w tych obszarach. To z kolei stanowi podstawę do zaprojektowania odpowiednich interwencji mających na celu eliminację tych luk, a tym samym budowanie potencjału instytucji szkolnictwa wyższego.

3. Wdrażanie i monitorowanie

Po zakończeniu analizy potrzeb można opracować plan wdrożenia w celu eliminacji zidentyfikowanych luk.

Należy wziąć pod uwagę następujące podstawowe elementy:

 • Modernizacja/nowe programy nauczania: oczekuje się, że projekty służące m.in. „opracowaniu programów nauczania” będą obejmowały szkolenie dla kadry dydaktycznej oraz takie związane z tym kwestie jak zapewnienie jakości i szans zatrudnienia absolwentów poprzez powiązania z rynkiem pracy. Programy studiów powinny uzyskać oficjalną akredytację lub licencję przed zakończeniem okresu finansowania projektu. Prowadzenie nowych lub zaktualizowanych zajęć musi się rozpocząć w trakcie trwania projektu, musi w nich uczestniczyć odpowiednia liczba studentów i przeszkolonych nauczycieli, a zajęcia takie muszą odbywać się w trakcie co najmniej jednej trzeciej okresu trwania projektu. Szkolenia odbywające się w ramach projektów służących reformie programów nauczania może również obejmować kadrę administracyjną, np. pracowników bibliotek, personel laboratoryjny i pracowników działu informatycznego. Zachęca się, aby w projektach przewidziano uwzględnienie w unowocześnionych programach nauczania praktyk dla studentów w przedsiębiorstwach. Praktyki muszą trwać odpowiednio długo, aby umożliwić zdobycie niezbędnych umiejętności.
 • Zaangażowanie studentów: w projektach należy przewidzieć zaangażowanie studentów (np. w opracowywanie nowych programów studiów) i to nie tylko na etapie testowania/pilotażu projektu.
 • Mobilność pracowników i studentów: mobilność musi być ukierunkowana przede wszystkim na studentów i pracowników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem i jest skierowana do następujących osób: pracownicy (np. kierownicy, osoby zajmujące się badaniami naukowymi i transferem technologii, nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia, pracownicy techniczni i administracyjni), którzy na mocy oficjalnej umowy przebywają w instytucjach będących beneficjentami i są zaangażowani w projekt; studenci [krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych, studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub równoważnych), studiów drugiego stopnia (magisterskich lub równoważnych) i studiów doktoranckich] zapisani do jednej z instytucji będących beneficjentem. Mobilność studentów w obrębie państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz pomiędzy takimi państwami się nie kwalifikuje. Mobilność musi trwać odpowiednio długo, aby zapewnić naukę i nabycie niezbędnych umiejętności zgodnie z celami projektu, i zazwyczaj nie może trwać krócej niż tydzień. Wskazane jest łączenie mobilności fizycznej z mobilnością wirtualną. Mobilność łączoną można stosować w celu przygotowania i wsparcia mobilności fizycznej oraz jako działania następcze z nią związane. Ten rodzaj mobilności można również organizować dla osób o specjalnych potrzebach lub o mniejszych szansach, aby ułatwić im pokonanie barier utrudniających skorzystanie z długoterminowej mobilności fizycznej.
 • Zapewnienie jakości musi być jednym z komponentów projektu, aby projekty mające na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym skutecznie przynosiły oczekiwane wyniki i osiągały wpływ wykraczający poza samo partnerstwo. Należy wprowadzić środki kontroli jakości obejmujące wskaźniki i poziomy odniesienia, aby zapewnić realizację projektu na wysokim poziomie, w terminie i w sposób opłacalny.
 • Umowa konsorcjum: Ze względów praktycznych i prawnych zdecydowanie zaleca się uzgodnienie ustaleń wewnętrznych między członkami konsorcjum, które pomogą w radzeniu sobie z wyjątkowymi lub nieprzewidzianymi okolicznościami. Takie ustalenia mogą zostać podpisane przez członków konsorcjum na początku projektu.
 • Wyposażenie: Za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie wydatki na zakup sprzętu bezpośrednio związanego z celami aspektu i dokonane nie później niż 12 miesięcy przed zakończeniem projektu. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla instytucji szkolnictwa wyższego z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem objętych partnerstwem i musi być odnotowany w oficjalnym wykazie tych instytucji szkolnictwa wyższego, dla których jest nabywany.
 • Wpływ i trwałość: oczekuje się, że projekty mające na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym będą miały długoterminowy strukturalny wpływ w uprawnionych państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Konieczne będzie wykazanie we wnioskach, w stosownych przypadkach, oczekiwanego wpływu na trzech poziomach (indywidualnym, instytucjonalnym i systemowym) oraz opracowanie metodyki i określenie narzędzi pomiaru tego wpływu.
 • Realizacja w sposób przyjazny środowisku: w projektach należy uwzględnić racjonalne ekologicznie praktyki w zakresie realizacji przewidzianych w nich działań, w tym w zarządzaniu projektem. Oczekuje się rejestrowania w ramach projektów i systematycznego obliczania indywidualnego śladu węglowego uczestników związanego z transportem.
 • Otwarty dostęp: wniosek powinien zapewnić, aby powstałe materiały, dokumenty i media były bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych i bez nieproporcjonalnych ograniczeń.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stopy finansowania wynoszącej 90% i maksymalnej kwoty dotacji.

Kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące:

 • w przypadku aspektu -1 – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym: 200 000–400 000 EUR na projekt
 • w przypadku aspektu -2 – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym: 400 000–800 000 EUR na projekt
 • w przypadku aspektu -3 – Projekty służące reformie strukturalnej: 600 000–1 000 000 EUR na projekt

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 • budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości”, „sprzęt” itp.).
 • wniosek musi zawierać opis działań/rezultatów uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 • wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 • opisane koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia). 
 • Koszty sprzętu powinny odpowiadać maksymalnie 35% przyznanej kwoty dofinansowania UE, a dofinansowanie pokryje 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • Podwykonawstwo powinno odpowiadać maksymalnie 10% przyznanej kwoty dofinansowania UE.
 • Wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich jest niedozwolone.
 • Dopuszcza się koszty związane z zaangażowaniem w projekt wolontariuszy. Powinny mieć one formę kosztów jednostkowych określonych w decyzji Komisji w sprawie kosztów jednostkowych pracy wolontariuszy11 .
 • Koszty jednostkowe MŚP są niedozwolone.

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje przedstawiono w części C „Sprawdzenie warunków finansowych”, jak również we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Zob. definicja nowej organizacji w części D – Glosariusz. ↩ back
 • 2 Organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. ↩ back
 • 3 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ISCED 2013), szkolnictwo wyższe, co najmniej poziom 5. Nie akceptuje się kształcenia policealnego zgodnie z ISCED 2011 na poziomie 4. ↩ back
 • 4 Organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. ↩ back
 • 5 Wyjątek: państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem, w których istnieje łącznie mniej niż 5 instytucji szkolnictwa wyższego uznanych przez właściwe organy krajowe, lub gdy w jednej instytucji studiuje ponad 50% ogółu studentów, akceptowane będą wnioski z udziałem tylko jednej instytucji szkolnictwa wyższego z tych krajów. ↩ back
 • 6 Wyjątek: zob. poprzedni przypis. ↩ back
 • 7 Organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. ↩ back
 • 8 Organizacje z Syrii (region 3) nie kwalifikują się do udziału w tym aspekcie. ↩ back
 • 9 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ISCED 2013), szkolnictwo wyższe, co najmniej poziom 5. Nie akceptuje się kształcenia policealnego zgodnie z ISCED 2011 na poziomie 4. ↩ back
 • 10 Wyjątek: państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem, w których istnieje łącznie mniej niż 5 instytucji szkolnictwa wyższego uznanych przez właściwe organy krajowe, lub gdy w jednej instytucji studiuje ponad 50% ogółu studentów, akceptowane będą wnioski z udziałem tylko jednej instytucji szkolnictwa wyższego z tych krajów. ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf ↩ back
Tagged in:  Higher education