Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilność pracowników w dziedzinie sportu

Działanie ma na celu pomoc w rozwoju organizacji sportowych dzięki wspieraniu mobilności edukacyjnej ich pracowników.

Poprzez swoje działania organizacje uczestniczące powinny aktywnie propagować włączenie i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe, edukację cyfrową oraz zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo. Powinny tego dokonywać, wykorzystując szczególne możliwości w zakresie finansowania oferowane w ramach programu, zwiększając świadomość wśród swoich uczestników, dzieląc się najlepszymi praktykami i wybierając odpowiedni plan dla swoich działań.

Ogólnym celem tego działania jest zapewnienie pracownikom organizacji sportowych zajmującym się przede wszystkim sportem powszechnym możliwości podniesienia swoich kompetencji, kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności. W osiągnięciu tego celu pomóc ma mobilność edukacyjna polegająca na spędzeniu pewnego czasu za granicą, co z kolei przyczyni się do budowania zdolności i rozwoju organizacji sportowych.

Działanie to ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego trenerów i innego personelu (zarówno opłacanego, jak i wolontariuszy) zajmującego się sportem powszechnym. Personel spoza sektora sportu powszechnego, w tym osoby realizujące zadania w zakresie kariery dwutorowej: sportowej i pozasportowej, może również zwiększać wpływ uczenia się i transfer wiedzy z korzyścią dla personelu i organizacji sportu powszechnego. Możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej personelu spoza sektora sportu powszechnego mogą zostać objęte wsparciem w przypadkach, gdy udział takiego personelu może przynieść korzyści dla sportu powszechnego.

Akcja przyczynia się do osiągnięcia celów planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021–20241 .

Projekty mobilności w dziedzinie sportu mają na celu w szczególności:

 • skupienie się na sporcie powszechnym ze względu na znaczącą rolę, jaką sport odgrywa w promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, stosunków międzyludzkich, włączenia społecznego i równości;
 • rozwój europejskiego wymiaru sportu i współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie sportu;
 • budowanie potencjału organizacji oddolnych;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego;
 • promowanie wspólnych europejskich wartości poprzez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, zrównoważonego rozwoju, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i poprzez sport;
 • propagowanie aktywnego i przyjaznego dla środowiska stylu życia oraz aktywnego obywatelstwa;
 • ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego.

Priorytety horyzontalne

We wszystkich projektach mobilności powinny być uwzględnione następujące wymiary wspólne dla całego programu Erasmus+:

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą zapewnić uczestnikom ze wszystkich środowisk możliwości w zakresie mobilności w sposób, który sprzyja włączeniu społecznemu i jest sprawiedliwy. W przypadku wyboru uczestników należy zapewnić, aby korzyści z ich doskonalenia zawodowego były w pełni możliwe do przeniesienia w ramach organizacji wysyłającej tych uczestników.

Przez cały okres przygotowywania i realizacji działań w zakresie mobilności oraz powiązanych działań następczych organizacje wysyłające i przyjmujące powinny angażować uczestników w podejmowanie kluczowych decyzji w celu zapewnienia maksymalnych korzyści i oddziaływania dla każdego z uczestników.

Zrównoważoność środowiskowa

Projekt powinien służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Należy go opracować i realizować ze świadomością ekologiczną, np. poprzez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu i realizacji wszystkich działań w ramach programu, w szczególności przez wykorzystanie specjalnego wsparcia finansowego dostępnego w ramach programu w celu propagowania zrównoważonych sposobów podróżowania.

Transformacja cyfrowa

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań.

Uczestnictwo w życiu demokratycznym

Celem programu jest pomoc uczestnikom w odkrywaniu korzyści płynących z aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym. Objęte wsparciem działania w zakresie mobilności powinny poprawić umiejętności związane z uczestnictwem w różnych sferach społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. W miarę możliwości projekty powinny umożliwiać uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się. Projekty powinny również zwiększać wiedzę uczestników na temat Unii Europejskiej i wspólnych unijnych wartości, takich jak poszanowanie zasad demokratycznych, godności człowieka, zasad jedności i różnorodności, dialogu międzykulturowego, a także europejskiego dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Opracowanie projektu

Organizacja składająca wniosek jest kluczowym podmiotem w projekcie w ramach akcji kluczowej 1. Wnioskodawca sporządza i składa wniosek, podpisuje umowę o udzielenie dotacji z agencją narodową Erasmus+, realizuje działania w zakresie mobilności i składa sprawozdania swojej agencji narodowej Erasmus+. Oba rodzaje wspieranych działań to działania w zakresie mobilności wyjazdowej. Oznacza to, że organizacja składająca wniosek będzie działać jako organizacja wysyłająca: dokona wyboru uczestników i wyśle ich do organizacji przyjmującej za granicą.

Projekt może obejmować jedno działanie lub większą ich liczbę. Dopuszczalne jest łączenie poszczególnych działań, zależnie od celów projektu i potrzeb organizacji uczestniczących i uczestników.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się i form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, wybór uczestników, zawieranie umów z partnerami, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem, wirtualne spotkania przygotowawcze itp.).
 • Realizacja działań.
 • Działania następcze (w tym ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, wirtualne spotkania w ramach działań następczych).

Działania

Wspiera się następujące działania:

 • okresy obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej (2–14 dni),
 • zlecenia z zakresu praktyki trenerskiej lub szkolenia (15–60 dni).

Obserwacja pracy oznacza, że uczestnicy mogą spędzić pewien okres (2–14 dni) w organizacji przyjmującej w innym kraju w celu nauczenia się nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów przez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, trenerami, wolontariuszami lub innymi pracownikami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej.

Zlecenia z zakresu praktyki trenerskiej lub szkolenia oznaczają, że uczestnicy mogą spędzić pewien okres (15–60 dni), prowadząc praktykę trenerską lub szkolenia w organizacji przyjmującej w innym kraju, co stanowi sposób na uczenie się przez wykonywanie zadań i wymianę doświadczeń z osobami na równoważnych stanowiskach. Przyczynia się to do budowania potencjału organizacji oddolnych.

Działania nie mogą mieć celu dochodowego.

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności pracowników można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

W przypadku każdego działania można zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób towarzyszących osobom o mniejszych szansach. Osoby towarzyszące mogą być wspierane przez cały okres trwania działania lub jego część.

Wizyty przygotowawcze

Celem wizyt przygotowawczych jest zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami.

Organizacje mogą zorganizować wizytę przygotowawczą u swojego partnera przyjmującego przed rozpoczęciem działań na rzecz mobilności. Wizyty przygotowawcze nie są jednostkowym działaniem, lecz stanowią rozwiązanie wspierające mobilność pracowników. Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i musi służyć poprawie zakresu i jakości działań w zakresie mobilności. Mogą one na przykład być organizowane w celu rozpoczęcia współpracy z nową organizacją partnerską lub przygotowania bardziej długoterminowych działań w zakresie mobilności. Wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w przypadku obu rodzajów mobilności pracowników.

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej i organizująca sport i aktywność fizyczną na poziomie powszechnym (np. organizacja nienastawiona na zysk, lokalne władze publiczne, klub sportowy),
 • organizacja spoza sektora sportu powszechnego, w przypadku gdy z uczestnictwa jej personelu płyną korzyści dla sportu powszechnego (np. organizacja międzynarodowa).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Organizacje składające wnioski muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

20 lutego, godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

W przypadku organizowania dodatkowej rundy wnioskodawcy muszą złożyć wniosek do dnia 1 października do godziny 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Daty rozpoczęcia projektu

Projekty rozpoczną się między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

W przypadku otwarcia rundy opcjonalnej projekty rozpoczną się między 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Czas trwania projektu

Od 3 do 18 miesięcy

Liczba wniosków

W każdej rundzie selekcyjnej organizacja może złożyć wniosek dotyczący tylko jednego projektu.

Organizacje, które otrzymają dotację na projekt w ramach pierwszej rundy składania wniosków, nie mogą składać wniosków w ramach drugiej rundy tego samego zaproszenia do składania wniosków.

Czas trwania działań

Okresy obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej: 2–14 kolejnych dni (z wyłączeniem czasu podróży)

Zlecenia w zakresie praktyki trenerskiej i szkolenia: 15–60 kolejnych dni (z wyłączeniem czasu podróży)

Uprawnieni uczestnicy

 • Trenerzy i inny personel sportowy w organizacjach sportowych na poziomie powszechnym
 • Personel spoza sektora sportu powszechnego, w tym osoby zaangażowane w dwutorowe kariery i kariery niesportowe w przypadkach, gdy udział takiego personelu może przynieść korzyści dla sportu powszechnego
 • Wolontariusze w organizacjach sportowych (niebędący trenerami)

Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, pomagając w realizacji podstawowych rodzajów działań tej organizacji. Uczestnicy muszą mieszkać w kraju będącym siedzibą ich organizacji wysyłającej.

We wszystkich przypadkach zadania, które łączą uczestnika z organizacją wysyłającą, trzeba udokumentować w sposób umożliwiający agencji narodowej zweryfikowanie tego powiązania (np. przedstawiając umowę o pracę lub umowę o wolontariacie, opis zadań lub podobny dokument).

Uczestnicy nie mogą podejmować działania w zakresie mobilności w charakterze sportowców.

Liczba uczestników

Maksymalnie 10 uczestników na projekt.

Miejsce działań

Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla wizyt Przygotowawczych

Miejsce (miejsca) działania

Wizyty przygotowawcze odbywają się w kraju organizacji przyjmującej przed rozpoczęciem działania.

Uprawnieni uczestnicy

Przedstawiciele organizacji uczestniczących biorących udział w głównym działaniu. Wizyty przygotowawcze mogą być realizowane przez kadrę bezpośrednio zaangażowaną w organizację projektu lub przez kadrę uczestniczącą w projekcie mobilności.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Adekwatność i wpływ (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie i działalność wnioskodawcy mają znaczenie dla sportu powszechnego;
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia:
  • celów akcji;
  • potrzeb i rozwoju organizacji uczestniczących;
  • potrzeb i rozwoju kadry uczestniczącej.
 • wniosek dotyczący projektu ma znaczenie dla poszanowania i propagowania wspólnych wartości UE, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, poszanowanie praw człowieka, jak również zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów uczenia się uczestniczącej kadry;
  • wzmocnienia lub przekształcenia praktyk organizacji uczestniczących w zakresie pracy, zwiększenia jakości pracy, potencjału i innowacyjności;
  • wywierania potencjalnego wpływu na organizacje uczestniczące i kadrę w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu;
 • Zakres, w jakim projekt określa konkretne efekty uczenia się.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do przyczyniania się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu.
 • Zakres, w jakim projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w akcji oraz mniej doświadczone organizacje.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele proponowane w ramach projektu odnoszą się w jasny i konkretny sposób do potrzeb organizacji składającej wniosek i jej pracowników;
 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia;
 • projekt uwzględnia zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych w zakresie mobilności oraz poprawy współpracy z organizacjami partnerskimi.
 • stopień, w jakim działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i w jakim są one otwarte na osoby o mniejszych szansach;
 • zrównoważona reprezentacja uczestników pod względem płci;
 • w przypadku kadry z organizacji spoza sektora sportu powszechnego – jasne wyjaśnienie, w jaki sposób uczestnictwo takich osób będzie korzystne dla sportu powszechnego.

Jakość działań następczych (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wnioskodawca zaproponował konkretne i logiczne kroki w celu uwzględnienia wyników działań w zakresie mobilności w ramach regularnej pracy organizacji;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji składającej wniosek, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej.

Pozycja budżetu: Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów.

Na przykład: przygotowanie, mentoring, monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności, usługi, narzędzia i sprzęt potrzebny realizacji projektu, wirtualne komponenty w działaniach mieszanych, dzielenie się wynikami i upublicznianie finansowania Unii Europejskiej.

Wsparcie organizacyjne obejmuje koszty ponoszone zarówno przez organizacje wysyłające, jak i przyjmujące. Sposób podziału otrzymanej dotacji zostanie uzgodniony między obiema organizacjami.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników, z wyłączeniem osób towarzyszących.

Kwota

350 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu: Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Co do zasady uczestnicy będą podróżować niskoemisyjnymi środkami transportu na dystansach poniżej 500 km

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem działania2  przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej3 .

Kwota

Odległość

Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km lub więcej

1735 EUR

1735 EUR

Pozycja budżetu: Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty utrzymania uczestników i osób towarzyszących w czasie działania.

W stosownych przypadkach koszty utrzymania są kwalifikowalne w odniesieniu do czasu podróży przed rozpoczęciem i po zakończeniu działania, przy czym w przypadku uczestników i osób towarzyszących otrzymujących standardową dotację na pokrycie kosztów podróży pokrywa się maksymalnie koszty dwóch dni podróży, a w przypadku uczestników otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – maksymalnie sześciu dodatkowych dni.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób, czasu trwania pobytu i kraju przyjmującego4 .

Kwota

 • Grupa krajów 1: 107–191 EUR
 • Grupa krajów 2: 95–169 EUR
 • Grupa krajów 3: 84–148 EUR

Powyższe stawki są stawkami bazowymi za każdy dzień działania. Każda agencja narodowa decyduje o dokładnych stawkach bazowych w ramach dozwolonych przedziałów.

Stawka podstawowa jest stosowana do 14. dnia działania. Od 15. dnia działania stosowana stawka będzie odpowiadać 70% stawki podstawowej Stosowane stawki będą zaokrąglane do najbliższej pełnej wartości euro.

Pozycja budżetu: Wsparcie włączenia

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wsparcie włączenia dla organizacji: Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników o mniejszych szansach, nie licząc osób towarzyszących.

Kwota

125 EUR na uczestnika

Wsparcie włączenia dla uczestników: Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu: Wsparcie w zakresie wizyty przygotowawczej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z przeprowadzeniem wizyty przygotowawczej, w tym koszty podróży i utrzymania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Kwota

680 EUR na uczestnika, przy maksymalnej liczbie dwóch uczestników na wizytę przygotowawczą

Pozycja budżetu: Wsparcie językowe

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty zapewnienia materiałów do nauki języków i szkoleń uczestnikom, którzy muszą poprawić znajomość języka, jakim będą się posługiwali na potrzeby prowadzenia nauczania lub szkolenia podczas działania.

Do wsparcia językowego kwalifikują się uczestnicy następujących działań: obserwacja pracy, okresy przyglądania się działalności oraz zlecenia z zakresu coachingu i szkoleń. Wsparcie jest wypłacane wyłącznie wówczas, gdy uczestnik nie może otrzymać wsparcia językowego online ze względu na niedostępność odpowiedniego języka lub poziomu nauczania lub ze względu na szczególne bariery, z którymi mierzą się uczestnicy o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników.

Kwota

150 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu: Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników i osób towarzyszących, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach standardowej dotacji „Podróż” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery. O ile zostanie przyznane, dofinansowanie nadzwyczajnych kosztów związanych z wysokimi kosztami podróży zastępuje dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste.

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie kosztów podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych

Tagged in:  Sport