Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2024 r.

Cały przewodnik na 2024 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Mobilność pracowników w dziedzinie sportu

Działanie ma na celu pomoc w rozwoju organizacji sportowych dzięki wspieraniu mobilności edukacyjnej ich pracowników.

Poprzez swoje działania organizacje uczestniczące powinny aktywnie propagować włączenie i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe, edukację cyfrową i aktywne uczestnictwo. Powinny tego dokonywać, wykorzystując szczególne możliwości w zakresie finansowania oferowane w ramach programu, zwiększając świadomość wśród swoich uczestników, dzieląc się najlepszymi praktykami i wybierając odpowiedni plan dla swoich działań.

Ogólnym celem tego działania jest zapewnienie pracownikom organizacji sportowych zajmującym się przede wszystkim sportem powszechnym możliwości podniesienia swoich kompetencji, kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności. W osiągnięciu tego celu pomóc ma mobilność edukacyjna polegająca na spędzeniu pewnego czasu za granicą, co z kolei przyczyni się do budowania zdolności i rozwoju organizacji sportowych.

Działanie to ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego trenerów i innego personelu (zarówno opłacanego, jak i wolontariuszy) zajmującego się sportem powszechnym. Personel spoza sektora sportu powszechnego, w tym osoby realizujące zadania w zakresie kariery dwutorowej: sportowej i pozasportowej, może również zwiększać wpływ uczenia się i transfer wiedzy z korzyścią dla personelu i organizacji sportu powszechnego. Możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej personelu spoza sektora sportu powszechnego mogą zostać objęte wsparciem w przypadkach, gdy udział takiego personelu może przynieść korzyści dla sportu powszechnego.

Akcja przyczynia się do osiągnięcia celów planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021–2024 1 .

Projekty mobilności w dziedzinie sportu mają na celu w szczególności:

 • skupienie się na sporcie powszechnym ze względu na znaczącą rolę, jaką sport odgrywa w promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, stosunków międzyludzkich, włączenia społecznego i równości;
 • rozwój europejskiego wymiaru sportu i współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie sportu;
 • budowanie potencjału organizacji oddolnych;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego;
 • promowanie wspólnych europejskich wartości poprzez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, zrównoważonego rozwoju, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i poprzez sport;
 • propagowanie aktywnego i przyjaznego dla środowiska stylu życia oraz aktywnego obywatelstwa;
 • ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego.

Organizacja składająca wniosek jest kluczowym podmiotem w projekcie w ramach akcji kluczowej 1. Wnioskodawca sporządza i składa wniosek, podpisuje umowę o udzielenie dotacji z agencją narodową Erasmus+, realizuje działania w zakresie mobilności i składa sprawozdania swojej agencji narodowej Erasmus+. Oba rodzaje wspieranych działań to działania w zakresie mobilności wyjazdowej. Oznacza to, że organizacja składająca wniosek będzie działać jako organizacja wysyłająca: dokona wyboru uczestników i wyśle ich do organizacji przyjmującej za granicą.

Projekt może obejmować jedno działanie lub większą ich liczbę. Dopuszczalne jest łączenie poszczególnych działań, zależnie od celów projektu i potrzeb organizacji uczestniczących i uczestników.

Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych.

 • Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów uczenia się i form działań, opracowanie programu prac, harmonogramów działań itp.).
 • Przygotowanie (praktyczne ustalenia, wybór uczestników, zawieranie umów z partnerami, językowe/międzykulturowe/edukacyjne i zadaniowe przygotowanie uczestników przed wyjazdem, wirtualne spotkania przygotowawcze itp.).
 • Realizacja działań.
 • Działania następcze (w tym ocena działań, określenie i udokumentowanie efektów uczenia się uczestników oraz upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, wirtualne spotkania w ramach działań następczych).

Celem programu Erasmus+ w dziedzinie sportu jest wspieranie priorytetów horyzontalnych programu:

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Organizacje, które otrzymują wsparcie w ramach programu, muszą zapewnić uczestnikom ze wszystkich środowisk możliwości w zakresie mobilności w sposób, który sprzyja włączeniu społecznemu i jest sprawiedliwy. W przypadku wyboru uczestników należy zapewnić, aby korzyści z ich doskonalenia zawodowego były w pełni możliwe do przeniesienia w ramach organizacji wysyłającej tych uczestników.

Przez cały okres przygotowywania i realizacji działań w zakresie mobilności oraz powiązanych działań następczych organizacje wysyłające i przyjmujące powinny angażować uczestników w podejmowanie kluczowych decyzji w celu zapewnienia maksymalnych korzyści i oddziaływania dla każdego z uczestników.

Zrównoważoność środowiskowa

Projekt powinien służyć promowaniu wśród uczestników odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, zwiększając ich świadomość w kwestii znaczenia działań mających na celu zmniejszenie lub zrównoważenie śladu środowiskowego działań w zakresie mobilności. Należy go opracować i realizować ze świadomością ekologiczną, np. poprzez włączenie zrównoważonych praktyk, takich jak korzystanie z materiałów wielokrotnego użytku lub materiałów przyjaznych środowisku, ograniczanie ilości odpadów i recykling. Zasady te powinny znaleźć odzwierciedlenie w przygotowaniu i realizacji wszystkich działań w ramach programu, w szczególności przez wykorzystanie specjalnego wsparcia finansowego dostępnego w ramach programu w celu propagowania zrównoważonych sposobów podróżowania.

Transformacja cyfrowa

W ramach programu Erasmus+ wszystkie organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych oraz poprawy współpracy między organizacjami partnerskimi, a także poprawy jakości działań.

Uczestnictwo w życiu demokratycznym

Celem programu jest pomoc uczestnikom w odkrywaniu korzyści płynących z aktywności obywatelskiej oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym. Objęte wsparciem działania w zakresie mobilności powinny poprawić umiejętności związane z uczestnictwem w różnych sferach społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. W miarę możliwości projekty powinny umożliwiać uczestnictwo w życiu demokratycznym oraz społeczne i obywatelskie zaangażowanie poprzez formalne lub pozaformalne działania związane z uczeniem się. Projekty powinny również zwiększać wiedzę uczestników na temat Unii Europejskiej i wspólnych unijnych wartości, takich jak poszanowanie zasad demokratycznych, godności człowieka, zasad jedności i różnorodności, dialogu międzykulturowego, a także europejskiego dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego.

Dostępne formaty:

Wspiera się następujące działania:

 • okresy obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej (2–14 dni),
 • zlecenia z zakresu praktyki trenerskiej lub szkolenia (15–60 dni).

Obserwacja pracy oznacza, że uczestnicy mogą spędzić pewien okres (2–14 dni) w organizacji przyjmującej w innym kraju w celu nauczenia się nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów przez obserwację i interakcję z osobami na równoważnych stanowiskach, trenerami, wolontariuszami lub innymi pracownikami podczas ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej.

Zlecenia z zakresu praktyki trenerskiej lub szkolenia oznaczają, że uczestnicy mogą spędzić pewien okres (15–60 dni), prowadząc praktykę trenerską lub szkolenia w organizacji przyjmującej w innym kraju, co stanowi sposób na uczenie się przez wykonywanie zadań i wymianę doświadczeń z osobami na równoważnych stanowiskach. Przyczynia się to do budowania potencjału organizacji oddolnych.

Działania nie mogą mieć celu dochodowego.

Oprócz mobilności fizycznej wszystkie działania w zakresie mobilności pracowników można łączyć z działaniami wirtualnymi. Minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do elementu związanego z mobilnością fizyczną.

W przypadku każdego działania można zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób towarzyszących osobom o mniejszych szansach. Osoby towarzyszące mogą być wspierane przez cały okres trwania działania lub jego część.

Wizyty przygotowawcze

Celem wizyt przygotowawczych jest zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami.

Organizacje mogą zorganizować wizytę przygotowawczą u swojego partnera przyjmującego przed rozpoczęciem działań na rzecz mobilności. Wizyty przygotowawcze nie są jednostkowym działaniem, lecz stanowią rozwiązanie wspierające mobilność pracowników. Każda wizyta przygotowawcza musi mieć jasne uzasadnienie i musi służyć poprawie zakresu i jakości działań w zakresie mobilności. Mogą one na przykład być organizowane w celu rozpoczęcia współpracy z nową organizacją partnerską lub przygotowania bardziej długoterminowych działań w zakresie mobilności. Wizyty przygotowawcze mogą być organizowane w przypadku obu rodzajów mobilności pracowników.

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Organizacjami uczestniczącymi mogą być:

 • organizacja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej i organizująca sport i aktywność fizyczną na poziomie powszechnym (np. organizacja nienastawiona na zysk, lokalne władze publiczne, klub sportowy),
 • organizacja spoza sektora sportu powszechnego, w przypadku gdy z uczestnictwa jej personelu płyną korzyści dla sportu powszechnego (np. organizacja międzynarodowa).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Organizacje składające wnioski muszą być ustanowione w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

23 lutego, godz. 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli)

Możliwa dodatkowa runda składania wniosków:

Agencje narodowe mogą zdecydować się na otwarcie dodatkowej rundy składania wniosków. Agencje narodowe poinformują wnioskodawców o otwarciu dodatkowej rundy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

W przypadku organizowania dodatkowej rundy wnioskodawcy muszą złożyć wniosek do dnia 4 października do godziny 12:00:00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Daty rozpoczęcia projektu

Projekty rozpoczną się między 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

W przypadku otwarcia rundy opcjonalnej projekty rozpoczną się między 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Czas trwania projektu

Od 3 do 18 miesięcy

Czas trwania działań

Okresy obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej: 2–14 kolejnych dni (z wyłączeniem czasu podróży)

Zlecenia w zakresie praktyki trenerskiej i szkolenia: 15–60 kolejnych dni (z wyłączeniem czasu podróży)

Uprawnieni uczestnicy

 • Trenerzy i inny personel sportowy w organizacjach sportowych na poziomie powszechnym
 • Personel spoza sektora sportu powszechnego, w tym osoby zaangażowane w dwutorowe kariery i kariery niesportowe w przypadkach, gdy udział takiego personelu może przynieść korzyści dla sportu powszechnego
 • Wolontariusze w organizacjach sportowych (niebędący trenerami)

Uczestnicy muszą pracować w organizacji wysyłającej lub muszą regularnie współpracować z organizacją wysyłającą, pomagając w realizacji podstawowych rodzajów działań tej organizacji. Uczestnicy muszą mieszkać w kraju będącym siedzibą ich organizacji wysyłającej.

We wszystkich przypadkach zadania, które łączą uczestnika z organizacją wysyłającą, trzeba udokumentować w sposób umożliwiający agencji narodowej zweryfikowanie tego powiązania (np. przedstawiając umowę o pracę lub umowę o wolontariacie, opis zadań lub podobny dokument).

Uczestnicy nie mogą podejmować działania w zakresie mobilności w charakterze sportowców.

Liczba uczestników

Maksymalnie 10 uczestników na projekt.

Miejsce działań

Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla wizyt przygotowawczych

Miejsce (miejsca) działania

Wizyty przygotowawcze odbywają się w kraju organizacji przyjmującej przed rozpoczęciem działania.

Uprawnieni uczestnicy

Przedstawiciele organizacji uczestniczących biorących udział w głównym działaniu. Wizyty przygotowawcze mogą być realizowane przez kadrę bezpośrednio zaangażowaną w organizację projektu lub przez kadrę uczestniczącą w projekcie mobilności.

Kryteria przyznania dofinansowania

Złożone wnioski zostaną ocenione przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie poniższych kryteriów i ich znaczenia. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 60 z łącznej liczby 100 punktów oraz
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z trzech kategorii kryteriów udzielenia akredytacji

Adekwatność i wpływ  (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • profil, doświadczenie i działalność wnioskodawcy mają znaczenie dla sportu powszechnego;
 • wniosek dotyczący projektu jest istotny z punktu widzenia:
  • celów akcji;
  • potrzeb i rozwoju organizacji uczestniczących;
  • potrzeb i rozwoju kadry uczestniczącej.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów uczenia się uczestniczącej kadry;
  • wzmocnienia lub przekształcenia praktyk organizacji uczestniczących w zakresie pracy, zwiększenia jakości pracy, potencjału i innowacyjności;
  • wywierania potencjalnego wpływu na organizacje uczestniczące i kadrę w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu;
 • Zakres, w jakim projekt określa konkretne efekty uczenia się.
 • Zakres, w jakim projekt jest odpowiedni do przyczyniania się do włączenia i różnorodności, wymiaru ekologicznego, cyfrowego i partycypacyjnego programu.
 • Zakres, w jakim projekt angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w akcji oraz mniej doświadczone organizacje.

Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalny wynik: 40 punktów)

Zakres, w jakim:

 • cele proponowane w ramach projektu odnoszą się w jasny i konkretny sposób do potrzeb organizacji składającej wniosek i jej pracowników;
 • jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia;
 • projekt uwzględnia zrównoważone środowiskowo i odpowiedzialne praktyki;
 • w ramach projektu korzysta się z cyfrowych narzędzi i metod uczenia się w celu uzupełnienia działań fizycznych w zakresie mobilności oraz poprawy współpracy z organizacjami partnerskimi.
 • stopień, w jakim działania opracowuje się w sposób dostępny i sprzyjający włączeniu i w jakim są one otwarte na osoby o mniejszych szansach;
 • zrównoważona reprezentacja uczestników pod względem płci;
 • w przypadku kadry z organizacji spoza sektora sportu powszechnego – jasne wyjaśnienie, w jaki sposób uczestnictwo takich osób będzie korzystne dla sportu powszechnego.

Jakość działań następczych (maksymalny wynik: 30 punktów)

Zakres, w jakim:

 • wnioskodawca zaproponował konkretne i logiczne kroki w celu uwzględnienia wyników działań w zakresie mobilności w ramach regularnej pracy organizacji;
 • wnioskodawca zaproponował konkretne i skuteczne działania mające na celu udostępnienie wyników projektu w ramach organizacji składającej wniosek, podzielenie się nimi z innymi organizacjami i opinią publiczną oraz publiczne uznanie finansowania Unii Europejskiej.

Pozycja budżetu - Wsparcie organizacyjne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, których nie obejmują inne kategorie kosztów.

Na przykład: przygotowanie, mentoring, monitorowanie i wsparcie uczestników podczas działań w zakresie mobilności, usługi, narzędzia i sprzęt potrzebny do tworzenia wirtualnych komponentów w działaniach mieszanych, dzielenie się wynikami i upublicznianie finansowania Unii Europejskiej.

Wsparcie organizacyjne obejmuje koszty ponoszone zarówno przez organizacje wysyłające, jak i przyjmujące. Sposób podziału otrzymanej dotacji zostanie uzgodniony między obiema organizacjami.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników, z wyłączeniem osób towarzyszących.

Kwota

350 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu – Podróż

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie odległości oraz liczby osób.

Wnioskodawca musi wskazać odległość między miejscem zamieszkania a miejscem działania 2 przy użyciu kalkulatora odległości Komisji Europejskiej 3 .

Kwota

Odległość Podróż standardowa Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu
0–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000–2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000–3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000–7 999 km 820 EUR  
8 000 km lub więcej 1 500 EUR  

Pozycja budżetu - Wsparcie indywidualne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty utrzymania uczestników i osób towarzyszących w czasie działania.

W stosownych przypadkach: koszty utrzymania są kwalifikowalne w odniesieniu do czasu podróży przed rozpoczęciem i po zakończeniu działania, przy czym w przypadku uczestników otrzymujących standardową dotację na pokrycie kosztów podróży pokrywa się maksymalnie koszty dwóch dni podróży, a w przypadku uczestników otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – maksymalnie sześciu dni.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych

Zasada alokacji: na podstawie liczby osób, czasu trwania pobytu i kraju przyjmującego 4  

Kwota

Grupa krajów 1: 101–180 EUR

Grupa krajów 2: 90–160 EUR

Grupa krajów 3: 79–140 EUR

Powyższe stawki są stawkami bazowymi za każdy dzień działania. Każda agencja narodowa decyduje o dokładnych stawkach bazowych w ramach dozwolonych przedziałów.

Stawka podstawowa jest stosowana do 14. dnia działania. Od 15. dnia działania stosowana stawka będzie odpowiadać 70% stawki podstawowej Stosowane stawki będą zaokrąglane do najbliższej pełnej wartości euro.

Pozycja budżetu - Wsparcie włączenia

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Wsparcie włączenia dla organizacji: Koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podstawie liczby uczestników o mniejszych szansach, nie licząc osób towarzyszących.

Kwota

100 EUR na uczestnika

Wsparcie włączenia dla uczestników: Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.

Kwota

100% kosztów kwalifikowalnych

Pozycja budżetu - Wsparcie w zakresie wizyty przygotowawczej

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty związane z przeprowadzeniem wizyty przygotowawczej, w tym koszty podróży i utrzymania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: w zależności od czasu trwania działania

Kwota

575 EUR na uczestnika, przy maksymalnej liczbie dwóch uczestników na wizytę przygotowawczą

Pozycja budżetu - Wsparcie językowe

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty zapewnienia materiałów do nauki języków i szkoleń uczestnikom, którzy muszą poprawić znajomość języka, jakim będą się posługiwali na potrzeby prowadzenia nauczania lub szkolenia podczas działania.

Uczestnicy mobilności pracowników trwającej dłużej niż 30 dni kwalifikują się do otrzymania wsparcia językowego. Wsparcie jest stosowane tylko, gdy uczestnik nie może otrzymać wsparcia językowego online ze względu na niedostępność odpowiedniego języka lub poziomu nauczania.

Mechanizm finansowania: dofinansowanie kosztów jednostkowych.

Zasada alokacji: na podsta

Kwota

150 EUR na uczestnika

Pozycja budżetu - Koszty nadzwyczajne

Koszty kwalifikowalne i mające zastosowanie zasady

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników i osób towarzyszących, które nie mogą otrzymać wsparcia w ramach standardowej dotacji „Podróże” ze względu na oddalenie geograficzne lub inne bariery.

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskie

Mechanizm finansowania: koszty rzeczywiste

Zasada alokacji: wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co najmniej 70% kosztów podróży uczestników.

Kwota

Zabezpieczenie finansowe: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: 80 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich. 100% kosztów kwalifikowalnyc

Tagged in:  Sport