Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Malartuithe Fíorúla san ardoideachas agus san óige

Cuimsítear faoi thionscadail malartuithe fíorúla gníomhaíochtaí ar líne duine le duine a chuireann forbairt idirphlé cultúrtha agus scileanna boga chun cinn. Leis na gníomhaíochtaí sin, fágtar go mbíonn gach duine óg in ann rochtain a fháil ar oideachas ardchaighdeáin idirnáisiúnta agus traschultúrtha gan soghluaisteacht fhisiceach. Cé nach ionadaí iomlán í an díospóireacht nó an oiliúint fhíorúil do thairbhí na soghluaisteachta fisicí, ba cheart do rannpháirtithe i malartuithe fíorúla leas a bhaint as cuid de na tairbhí a bhaineann le heispéiris oideachais idirnáisiúnta. Is uirlis luachmhar iad ardáin dhigiteacha maidir le dul i ngleic, go pointe áirithe, leis na srianta domhanda ar shoghluaisteacht de bharr phaindéim COVID‑19. Cabhraíonn malartuithe fíorúla le luachanna Eorpacha a scaipeadh. Thairis sin, i roinnt cásanna, tá malartuithe fíorúla in ann smaointe a thabhairt agus an bealach a réiteach le haghaidh malartuithe fisiceacha amach anseo nach bhfaigheann maoiniú faoin ngníomhaíocht sin.

Déantar na malartuithe fíorúla i ngrúpaí beaga agus déanann éascaitheoir a bhfuil oiliúint air modhnóireacht orthu i gcónaí. Ba cheart iad a shní isteach go héasca i dtionscadail don óige (oideachas seachfhoirmiúil) nó i gcúrsaí ardoideachais. Is féidir le malartuithe fíorúla rannpháirtithe a mhealladh ón dá earnáil, fiú dá mbeadh rannpháirtithe ó cheann amháin acu, nó an dá cheann, páirteach, ag brath ar na tionscadail shonracha. I gcás gach tionscadail faoin nglao seo, beidh eagraíochtaí agus rannpháirtithe ó Bhallstáit den Aontas agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, agus tíortha i réigiúin ábhartha nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár páirteach. 

Cuspóirí na gníomhaíochta

Beidh sé d’aidhm ag an ngníomhaíocht:

 • Idirphlé idirchultúrtha le tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a spreagadh agus caoinfhulaingt a mhéadú trí chaidrimh duine le duine ar líne, ag forbairt teicneolaíochtaí digiteacha a oireann don óige;
 • Cineálacha éagsúla malartuithe fíorúla a chur chun cinn mar aon le soghluaisteacht fhisiceach Erasmus+, rud a chuireann ar an gcumas do níos mó daoine óga tairbhe a bhaint as taithí idirchultúrtha idirnáisiúnta;
 • Smaointeoireacht chriticiúil agus litearthacht sna meáin a fheabhsú, go háirithe maidir le húsáid an idirlín agus na meán sóisialta, ar nós chun leithcheal, síolteagasc, deighiltí agus radacú foréigneach a chomhrac;
 • Forbairt scileanna digiteacha agus boga1  mac léinn, daoine óga agus oibrithe óige2 ​​​​​​​ a chothú, scileanna maidir le cleachtas teangacha iasachta agus obair foirne san áireamh, chun infhostaitheacht a fheabhsú go háirithe;
 • Saoránacht agus luachanna coiteanna na saoirse, na caoinfhulaingthe agus an neamh‑idirdhealaithe a chur chun cinn tríd an oideachas;
 • Gné na hóige i gcaidrimh idir an tAontas agus tríú tíortha a neartú.

Réimsí Téamacha / Cuspóirí Sonracha

Ba cheart na Malartuithe Fíorúla a eagrú i gceann amháin nó níos mó de na réimsí téamacha seo a leanas, a chomhfhreagraíonn do thosaíochtaí Chlár Erasmus+:

 • An cuimsiú agus an éagsúlacht; 
 • An claochlú digiteach;
 • An comhshaol agus an comhrac in aghaidh an athraithe aeráide;
 • Rannpháirtíocht sa saol daonlathach, luachanna comhchoiteanna agus rannpháirtíocht shibhialta.

Laistigh den chreat leathan sin, toisc gur tionscnamh ón mbun aníos é Malartuithe Fíorúla, tá an tsaoirse ag eagraíochtaí rannpháirteacha na topaicí ar a ndíreoidh siad a roghnú, ach ní mór a léiriú sna tograí an tionchar a bhfuil coinne leis de thoradh na dtopaicí sin i ndáil le ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí a luaitear thuas (féach freisin an roinn ‘Tionchar a bhfuil coinne leis’ thíos). Ba cheart gnéithe inscne a chur san áireamh de réir mar is gá, ag brath ar raon feidhme agus téamaí an tionscadail (mar shampla, gnéithe íogaireachta inscne a thabhairt isteach san oiliúint). Ní mór aird faoi leith a thabhairt ar chuimsiú daoine atá leochaileach ó thaobh cúrsaí sóisialta agus an gheilleagair de agus daoine nach féidir iarratas a dhéanamh ar shoghluaisteacht fhisiceach.

Gníomhaíochtaí

Maoineofar tionscadail bunaithe ar phleananna oibre lena gcomhtháthaítear gníomhaíochtaí comhair ar líne, ina measc:

 • Plé a éascaítear ar líne idir daoine óga ó eagraíochtaí óige atá lonnaithe i dtíortha éagsúla, mar chuid de thionscadail óige. Féadfar ionsamhlúcháin rólghlactha a bheith san áireamh leis sin;
 • Oiliúint d’oibrithe óige atá toilteanach tionscadal malartaithe fhíorúil a fhorbairt le comhghleacaithe ó thíortha eile;
 • Plé a éascaítear ar líne idir mic léinn institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtíortha éagsúla, mar chuid de chéimeanna ardoideachais;
 • Oiliúint d’ollúna/do bhaill foirne ollscoile atá toilteanach tionscadal malartaithe fhíorúil a fhorbairt le comhghleacaithe ó thíortha eile;
 • Cúrsaí oscailte idirghníomhacha ar líne, chomh maith le hábhair chúrsa thraidisiúnta ar nós léachtaí taifeadta, léamh, agus tacair fadhbanna (ar nós MOOCanna, Ollchúrsaí Oscailte ar Líne, ach an bhéim ar fhóraim úsáideoirí idirghníomhacha i ngrúpaí beaga chun tacú le hidirghníomhú pobail i measc mic léinn, ollúna, cúntóirí teagaisc, daoine óga agus oibrithe óige).

Tionscadal a bhunú

Ní mór do na nithe a leanas a bheith fíor i gcás na dtionscadal malartaithe fhíorúil uile:

 • Arna modhnú ag éascaitheoirí a bhfuil oiliúint orthu;
 • Slán agus cosantach ó thaobh na rannpháirtithe agus na n‑óstach de, agus rialacha cosanta sonraí an Aontais á gcomhlíonadh ina n‑iomláine3 ;
 • Iontaofa ó thaobh polaitíochta de agus ábhartha ó thaobh cultúir de: ní mór do ghníomhaíochtaí malartaithe fhíorúil a bheith leabaithe go docht in earnáil na hóige agus earnáil an ardoideachais agus ní mór dóibh a bheith cothrom le dáta le nósanna na ndaoine óga ar líne agus as líne sna tíortha rannpháirteacha;
 • Oscailte agus inrochtana ar leibhéal an eispéiris agus na hidirghníomhachta úsáideora. Ba cheart don chlárú agus don idirghníomhaíocht le piaraí, éascaitheoirí , riarthóirí agus páirtithe leasmhara eile a bheith simplí agus éasca;
 • Sioncronach den chuid is mó, ach codanna aisioncronach freisin b’fhéidir (mar shampla, léamha, físeáin);
 • Ar deireadh, ní mór dóibh modh aitheanta rannpháirtíochta agus torthaí foghlama do dhaoine óga ag deireadh an mhalartaithe a thuar.

Ní mór d’eagraíochtaí rannpháirteacha malartuithe fíorúla a eagrú do dhaoine idir 13 agus 30 bliain d’aois. Má bhíonn baint ag daoine óga faoi bhun 18 mbliana d’aois le tionscadal, éilítear ar eagraíochtaí rannpháirteacha údarú le haghaidh rannpháirtíochta a fháil roimh ré óna dtuismitheoirí nó uathu sin atá ag gníomhú thar a gceann. Ní mór do rannpháirtithe aonair a bheith lonnaithe i dtíortha na n‑eagraíochtaí atá rannpháirteach sa tionscadal.

Chun a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh, ba cheart do thionscadail a bheith ag brath, a mhéid is féidir, ar uirlisí agus ardáin atá ann cheana.

Critéir incháilitheachta

Ní mór do thograí tionscadail maidir le Malartuithe fíorúla san Ardoideachas agus san Óige na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le bheith incháilithe le haghaidh dheontas Erasmus+:

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe (Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?)

Ní mór do na hiarratasóirí (tairbhithe agus eintitis chleamhnaithe, más infheidhme) a bheith ina n‑eintitis dhlítheanacha (comhlachtaí poiblí nó príobháideacha) agus d’fhéadfaidís a bheith sna catagóirí seo a leanas:

 • Eintitis atá gníomhach i réimse an ardoideachais nó na hóige (oideachas seachfhoirmiúil),
 • Eagraíochtaí óige4 ,
 • Institiúidí ardoideachais, comhlachais nó eagraíochtaí institiúidí ardoideachais, chomh maith le heagraíochtaí reachtairí, múinteoirí nó mac léinn a aithnítear go dlíthiúil go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta.

Ní mór na heintitis sin a bheith bunaithe i gceann de na tíortha incháilithe, .i.:

 • Ballstát den Aontas Eorpach,
 • tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó
 • tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár agus atá ó réigiún incháilithe. Is iad Réigiúin 1, 2, 3 agus 9 na réigiúin incháilithe atá cumhdaithe faoin ngníomhaíocht seo (féach an roinn ‘Tíortha incháilithe’ i gCuid A den Treoir seo). Ní mór eagraíochtaí agus rannpháirtithe ó cheann amháin de na réigiúin incháilithe de thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith bainteach le gach togra tionscadail.

Ní mór don eagraíocht chomhordúcháin a bheith ina heagraíocht óige nó ina hinstitiúid ardoideachais agus a bheithe bunaithe agus lonnaithe go dleathach i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár. Is í an eagraíocht comhordúcháin a dhéanann iarratas thar ceann na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha uile atá páirteach sa tionscadal.

Ní féidir léi a bheith ina heintiteas cleamhnaithe.

Féadfaidh eintitis eile a bheith páirteach i róil chuibhreannais eile, ar nós comhpháirtithe comhlachaithe.

Comhdhéanamh cuibhreannais (Líon agus próifíl na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha)

Ní mór ceithre iarratasóir ar a laghad a bheith i gcuibhreannas a chuireann togra isteach (tairbhithe, seachas eintitis chomhlachaithe), agus ní mór don chuibhreannas na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Ceithre eintiteas neamhspleácha ar a laghad (ní eintitis chomhlachaithe) ó cheithre thír incháilithe dhifriúla;
 • Ar a laghad dhá institiúid ardoideachais nó eagraíocht óige ó dhá Bhallstáit den Aontas agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus ar a laghad dhá institiúid ardoideachais nó eagraíocht óige ó dhá thír incháilithe nach bhfuil san Aontas nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá sa réigiún incháilithe céanna;
 • Ní fhéadfaidh an líon eagraíochtaí ó Bhallstáit den Aontas agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár a bheith níos airde ná an líon eagraíochtaí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.
 • Ní chuirtear san áireamh ach tairbhithe (seachas eintitis chleamhnaithe) le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.

Ní chuirtear comhpháirtithe comhlachaithe san áireamh le haghaidh chomhdhéanamh an chuibhreannais.

Suíomh geografach (Ionad na ngníomhaíochtaí)

Ní mór na gníomhaíochtaí a dhéanamh i dtíortha na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha.

Fad an tionscadail

Ba cheart tréimhse 36 mhí a bheith i gceist leis na tionscadail de ghnáth (is féidir síneadh a chur léi, má tá údar cuí leis agus sin a dhéanamh trí bhíthin leasaithe ar an gcomhaontú deontais).

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA) tríd an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

Uimhir aitheantais an Ghlao: ERASMUS-EDU-2024-VIRT‑EXCH

Roimh iarratas a dhéanamh, féach na Ceisteanna Coitianta ábhartha in TDCT.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 25 Aibreán ar 17:00:00 (am na Bruiséile).

Déanfar measúnú ar eagraíochtaí is iarratasóirí de réir na gcritéar eisiaimh agus roghnúcháin ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir dhámhachtana

Ábharthacht an tionscadail - (scór uasta 30 pointe)

 • Ábharthacht: Tá an togra ábhartha do chuspóirí ginearálta agus sonracha an ghlao. Tagann sé le riachtanais an ghlao agus tá sé mínithe go soiléir. Tugtar aghaidh san iarratas ar na réimsí téamacha a sainaithníodh don ghlao seo.
 • Luachanna an Aontais: tá an t‑iarratas ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Anailís ar riachtanais: Tá an t‑iarratas bunaithe ar anailís leordhóthanach ar dhúshláin agus riachtanais. Sainaithníodh riachtanais éagsúla na gcomhpháirtithe éagsúla agus cuireadh san áireamh iad.
 • Comhsheasmhacht: Tá codanna éagsúla an iarratais comhleanúnach agus comhsheasmhach. Sainítear cuspóirí an iarratais go soiléir, tá siad réalaíoch, agus tugtar aghaidh leo ar shaincheisteanna atá ábhartha maidir leis na heagraíochtaí rannpháirteacha agus leis na spriocghrúpaí.
 • Gníomhaíochtaí: Tá na malartuithe fíorúla sainithe go soiléir agus cuireann siad idirphlé idirchultúrtha agus forbairt scileanna boga chun cinn, chomh maith le rannchuidiú ar bhonn prionsabail le forbairt oideachasúil, phearsanta nó ghairmiúil rannpháirtithe ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Cuirtear fianaise maidir le héifeachtacht chur chuige an mhalartaithe fhíorúil mholta ar fáil.
 • Uas‑scálú: Léirítear san iarratas an fhéidearthacht maidir le huas‑scálú a chleachta(i)s ar leibhéil éagsúla (mar shampla, leibhéal áitiúil, leibhéal réigiúnach, leibhéal náisiúnta, leibhéal an Aontais) agus an inaistritheacht go hearnálacha éagsúla. Is dócha go nginfidh an t‑uas‑scálú tionchar, ní hamháin ar leibhéal na n‑eagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla, ach ar leibhéal an chórais agus/nó an leibhéal beartas. D’fhéadfadh an togra iontaoibh fhrithpháirteach a fhorbairt agus comhar trasteorann a fheabhsú.
 • Breisluach Eorpach: Cruthaíonn an t‑iarratas breisluach ar leibhéal an Aontais, trí thorthaí nach mbainfí amach ar leibhéal na tíre amháin, agus d’fhéadfaí torthaí a aistriú go tíortha nach bhfuil bainteach leis an tionscadal freisin. D’fhéadfadh torthaí an tionscadail cur le cláir oibre beartas ábhartha an Aontais. 

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail - (scór uasta 30 pointe)

 • Comhleanúnachas: Le dearadh foriomlán an tionscadail cinntítear comhsheasmhacht idir cuspóirí an tionscadail, modheolaíochtaí, gníomhaíochtaí agus an buiséad a bheartaítear. Cuirtear i láthair san iarratas tacar comhleanúnach cuimsitheach gníomhaíochtaí iomchuí chun freastal ar na riachtanais shainaitheanta agus chun na torthaí a bhfuil súil leo a bhaint amach.
 • Modheolaíocht: Cáilíocht agus indéantacht na modheolaíochta a bheartaítear agus a iomchuí atá sé chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais a sainaithníodh, riachtanais na gcomhpháirtithe difriúla ina measc. Forbraíodh coincheap soiléir maidir leis an mbealach a mbainisteofar na riachtanais éagsúla sin. Tagann an cur chuige/na cuir chuige oideolaíochta a roghnaíodh leis na riachtanais éagsúla sin freisin.
 • Torthaí foghlama: Déantar meastóireacht ar thorthaí foghlama agus aithnítear iad (m.sh. Youthpass). Tá torthaí foghlama sonraithe go soiléir roimh gach gníomhaíocht malartaithe fhíorúil agus déantar iad a thomhas tar éis gach gníomhaíochta, taifeadtar an dul chun cinn agus aithnítear na héachtaí.
 • Plean oibre: Tá cáilíocht agus éifeachtacht an phlean oibre soiléir agus cumhdaítear céimeanna uile an tionscadail ann.
 • Bainistíocht: Tá plean bainistíochta an tionscadail láidir agus tá acmhainní leordhóthanacha sannta do na cúraimí éagsúla. Sainítear amlínte, eagrú, cúraimí agus freagrachtaí go soiléir agus tá siad réalaíoch.
 • Buiséad: Léirítear cost‑éifeachtacht agus an luach is fearr ar airgead sa bhuiséad. Tá comhleanúnachas ann idir cúraimí, róil agus acmhainní airgeadais a leithdháiltear ar chomhpháirtithe. Tá na socruithe bainistíochta airgeadais soiléir agus iomchuí.
 • Meastóireacht: Cinntítear le bearta sonracha le haghaidh próisis faireacháin agus táirgí insoláthartha (is é sin, táscairí maidir le gnóthachan agus modhanna fíoraithe) go bhfuil ardcháilíocht ag baint le cur chun feidhme an tionscadail. Tá plean dearbhaithe cáilíochta soiléir ann a chumhdaíonn bainistíocht an tionscadail go leordhóthanach freisin. Cuimsítear faoin straitéis monatóireachta sainaithint riosca agus plean gníomhaíochta maolaitheach.

Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair - (scór uasta 20 pointe)

 • Cumraíocht: Is féidir leis an gcomhpháirtíocht a chinntiú go mbaintear amach cuspóirí uile an tionscadail. Tá na scileanna, an saineolas agus an taithí uile is gá sna réimsí a chumhdaítear faoin tionscadal ag an gcuibhreannas. Cinntítear sannadh leordhóthanach ama agus ionchuir i measc na gcomhpháirtithe. Tá scileanna agus inniúlachtaí na comhpháirtíochta comhlántach.
 • Gealltanas: Léiríonn gach eagraíocht rannpháirteach rannpháirteachas iomlán a thagann lena hinniúlachtaí agus lena réimse shonrach saineolais.
 • Comhar: Tá na socruithe comhair cothrom. Beartaítear sásraí éifeachtacha chun comhordú, cinnteoireacht agus cumarsáid a chinntiú idir na heagraíochtaí rannpháirteacha, na páirtithe leasmhara agus aon pháirtí ábhartha eile.

Tionchar - (scór uasta 20 pointe)

 • Scaipeadh: Cinntítear le straitéis shoiléir um ardú feasachta, scaipeadh agus cumarsáid, go sroichtear na spriocghrúpaí ábhartha, chomh maith leis na páirtithe leasmhara ginearálta agus an pobal le linn shaolré an tionscadail. Sa straitéis sin tá pleananna chun aon ábhar a tháirgtear a chur ar fáil trí cheadúnais oscailte.
 • Saothrú: Cuirtear in iúl leis an iarratas gur féidir cur chuige roghnaithe malartaithe fhíorúil a scaipeadh, ionas go mbeidh tionchar níos leithne aige agus go spreagfaidh sé athrú córasach. Tugtar tuairisc shoiléir ar an gcur chuige saothrúcháin agus d’fhéadfadh na bearta atá beartaithe chun torthaí an tionscadail a úsáid a bheith éifeachtach.
 • Tionchar: Maidir leis an tionchar tuartha, do na spriocghrúpaí sainaitheanta go háirithe, tá sé sonraithe go soiléir agus tá na bearta i bhfeidhm chun a chinntiú gur féidir an tionchar a bhaint amach agus meastóireacht a dhéanamh air. Is dócha go mbeidh torthaí suntasacha ar na gníomhaíochtaí. D’fhéadfadh torthaí an tionscadail tacú le hathruithe fadtéarmacha, feabhsuithe, nó forbairtí chun leasa na spriocghrúpaí agus na gcóras lena mbaineann. Mínítear san iarratas freisin conas a dhéanfar meastóireacht ar thionchar na foghlama (torthaí foghlama) trí mhalartú fíorúil chun moltaí eolasacha (le sonraí) a dhéanamh chun an teagasc agus an fhoghlaim malartaithe fhíorúil a fheabhsú tar éis an tionscadail.
 • Inbhuanaitheacht: San iarratas tá bearta iomchuí agus acmhainní lena chinntiú go mbeidh na torthaí agus tairbhí inbhuanaithe tar éis shaolré an tionscadail.

Ní mór do thograí 60 pointe ar a laghad a bhaint amach chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh maoiniúcháin iad. Thairis sin, ní mór dóibh leath na bpointí scóir uasta ar a laghad a ghnóthú i ngach catagóir de na critéir dhámhachtana thuasluaite (is é sin, 15 phointe ar a laghad le haghaidh na gcatagóirí ‘Ábharthacht an tionscadail’ agus ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’; 10 bpointe le haghaidh na gcatagóirí ‘Cáilíocht na comhpháirtíochta agus na socruithe comhair’ agus ‘Tionchar’).

Tabharfar tosaíocht do na tograí ex aequo de réir na scór a dhámhfar orthu le haghaidh an chritéir dámhachtana ‘Ábharthacht’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme an tionscadail’. Nuair a bheidh na scóir sin comhionann, beidh tosaíocht bunaithe ar a scóir le haghaidh an chritéir ‘Tionchar’.

Mura bhfágann sé sin go mbeifear in ann an tosaíocht a chinneadh, féadfar tosaíocht bhreise a chur in ord trí phunann fhoriomlán an tionscadail a mheas agus trí shinéirgí dearfacha a chruthú idir tionscadail, nó tosca eile a bhaineann le cuspóirí an ghlao. Déanfar na tosca sin a dhoiciméadú sa tuarascáil phainéil.

Tionchar measta

Díreoidh gníomhaíochtaí agus aschuir na dtionscadal éagsúil ar thionchar dearfach a bhaint amach i ndáil le cuspóirí an ghlao, ar cheart dóibh a bheith nasctha go dlúth le gné foghlama na malartuithe fíorúla, fad a bheidh siad éagsúil i gcomhréir le sonraíochtaí na dtionscadal.

Ba cheart eolas maidir leis an tionchar measta sin a bheith i dtogra gach tionscadail. Moltar d’iarratasóirí aiseolas ó dhaoine agus eagraíochtaí rannpháirteacha a thuar, go háirithe maidir leis an luach foghlama, nuair a thuairiscítear tionchar na dtionscadal.

Spriocanna geografacha

Rannchuidíonn ionstraimí gníomhaíochta seachtraí an Aontais leis an ngníomhaíocht sin. Roinntear an buiséad atá ar fáil idir réigiúin éagsúla agus tá méid gach clúdaigh bhuiséadaigh éagsúil. Foilseofar tuilleadh eolais maidir leis na méideanna atá ar fáil faoi gach clúdach buiséadach ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).

An Afraic Fho-Shahárach: Moltar d’iarratasóirí tosaíocht a thabhairt do na tíortha is lú forbairt5  sa réigiún seo agus béim speisialta a chur ar thíortha ina dtugtar tosaíocht don imirce6 ; ní bheidh rochtain ag aon tír ar níos mó ná 8 % den mhaoiniú atá beartaithe don réigiún seo. Moltar freisin d’iarratasóirí rannpháirtithe ó réimse leathan tíortha a chur san áireamh ina dtogra, agus comhpháirtithe ag a bhfuil níos lú taithí ar Erasmus+ acu san áireamh.

Mar riail ghinearálta, agus laistigh de theorainneacha na gcreataí dlíthiúla náisiúnta agus Eorpacha atá ann cheana, ba cheart na torthaí a chur ar fáil mar acmhainní oscailte oideachais (OER) agus, chomh maith leis sin, ar ardáin údarás ábhartha, gairmiúil, earnála nó inniúil. Tabharfar tuairisc sa togra ar an gcaoi a ndéanfar na sonraí, na hábhair, na doiciméid agus na gníomhaíochtaí closamhairc agus meán sóisialta a tháirgfear a chur ar fáil gan srian agus a chur chun cinn trí cheadúnais oscailte, agus ní bheidh teorainneacha díréireacha ann.

Cad iad na rialacha maoiniúcháin atá ann?

Leanann an ghníomhaíocht seo samhail maoiniúcháin cnapshuime. Cinnfear méid na ranníocaíochta cnapshuime aonair le haghaidh gach deontais bunaithe ar bhuiséad measta na gníomhaíochta atá beartaithe ag an iarratasóir. Socróidh an t‑údarás deonúcháin an méid ar bhonn bhuiséad measta an tionscadail, ar thoradh na meastóireachta agus ar ráta maoiniúcháin 95 %.

EUR 500 000 ar a mhéad a bheidh i ngach deontas ón Aontas in aghaidh an tionscadail agus déanfaidh eagraíochtaí infheistíocht de EUR 200 ar a mhéad in aghaidh an rannpháirtí (is é sin, bheadh ar thionscadal a fhaigheann EUR 500 000 2 500 rannpháirtí ar a laghad a bhaint amach).

Féadfaidh an deontas a dhámhtar a bheith níos ísle ná an méid a iarrtar.

Ní cheadaítear tacaíocht airgeadais do thríú páirtithe i bhfoirm deontas nó duaiseanna.

Ceadaítear costais oibrithe deonacha. Is i bhfoirm costas aonaid a bheidh siad mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh oibrithe deonacha7

Ceadaítear costas aonaid FBM le haghaidh úinéirí FBM. Ba cheart iad a bheith i bhfoirm costas aonaid mar a shainmhínítear sa Chinneadh ón gCoimisiún maidir le costais aonaid le haghaidh úinéirí FBManna8 .

Conas a chinntear cnapshuim an tionscadail?

Ní mór d’iarratasóirí tábla buiséid mionsonraithe a líonadh isteach de réir na foirme iarratais, agus na pointí seo a leanas á gcur san áireamh:

 1. Ba cheart an buiséad a bheith mionsonraithe mar is gá ag an tairbhí/na tairbhithe agus eagraithe i bpacáistí oibre comhleanúnacha (mar shampla roinnte i ‘bainistíocht tionscadail’, ‘oiliúint’, ‘eagrú imeachtaí’, ‘ullmhú agus cur chun feidhme na soghluaisteachta’, ‘cumarsáid agus scaipeadh’, ‘dearbhú cáilíochta’, srl.);
 2. Leis an togra ní mór tuairisc a thabhairt ar na gníomhaíochtaí a chumhdaítear le gach pacáiste oibre;
 3. Ní mór d’iarratasóirí miondealú ar an gcnapshuim a sholáthar ina dtogra lena léirítear an scair in aghaidh an phacáiste oibre (agus, laistigh de gach pacáiste oibre, an scair atá sannta do gach tairbhí agus eintiteas cleamhnaithe);
 4. Sna costais ar a dtugtar tuairisc is féidir costais ball foirne, costais taistil agus chothaithe, costais trealaimh agus fochonraitheoireachta mar aon le costais eile (mar shampla scaipeadh eolais, foilsiú, aistriú) a chumhdach.

Déanfar meastóireacht ar thograí de réir na bpróiseas meastóireachta caighdeánach le cuidiú ó shaineolaithe inmheánacha agus/nó seachtracha. Déanfaidh na saineolaithe measúnú ar cháilíocht na dtograí de réir na gceanglas a shainítear sa ghlao agus thionchar, cháilíocht agus éifeachtúlacht mheasta na gníomhaíochta.

I ndiaidh na meastóireachta ar an togra, cinnfidh an t‑oifigeach údarúcháin méid na cnapshuime, agus torthaí an mheasúnúcháin a rinneadh á gcur san áireamh.

Socrófar paraiméadair an deontais (uasmhéid deontais, ráta maoiniúcháin, costais incháilithe iomlána, srl.) sa chomhaontú deontais. Féach Cuid C den Treoir Cláir seo, an roinn ‘Costais dhíreacha incháilithe’.

Déanfar meastóireacht ar éachtaí an tionscadail de réir na dtorthaí a chuirtear i gcrích. Leis an scéim maoiniúcháin sin, féadfar díriú ar na haschuir seachas ar na hionchuir, rud a chuirfeadh béim ar cháilíocht agus leibhéal gnóthachtála cuspóirí intomhaiste.

Tugtar tuairisc ar níos mó mionsonraí i samhail an chomhaontaithe deontais atá le fáil ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT).