Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Virtuella Utbyten inom högre utbildning och på ungdomsområdet

Virtuella utbytesprojekt består av verksamhet där människor träffas online i projekt som främjar interkulturell dialog och utveckling av mjuka färdigheter. De gör det möjligt för varje ung person att få tillgång till högkvalitativ internationell och tvärkulturell utbildning (både formell och icke-formell) utan fysisk närvaro. Virtuella debatter eller virtuell utbildning ersätter inte fullt ut fördelarna med fysisk mobilitet, men deltagare i virtuella utbyten bör få några av fördelarna med internationella utbildningserfarenheter. Digitala plattformar är ett värdefullt verktyg för att delvis kunna svara på de globala begränsningar av mobilitet som orsakats av covid-19-pandemin. Virtuella utbyten bidrar också till att sprida de europeiska värdena. Dessutom kan de i vissa fall förbereda, fördjupa och utvidga fysiska utbyten samt främja ny efterfrågan på dem.

Virtuella utbyten äger rum i små grupper och modereras alltid av en utbildad handledare. De bör enkelt kunna integreras i ungdomsprojekt (icke-formell utbildning) eller högre utbildningskurser. Virtuella utbyten kan locka deltagare från båda sektorerna, även om de, beroende på vilket projekt det gäller, skulle kunna ha deltagare antingen från endera eller från båda. Alla projekt inom ramen för denna ansökningsomgång kommer att involvera organisationer och deltagare både från EU-medlemsstater och från tredjeländer som är associerade till programmet, och från tredjeländer som inte är associerade till programmet i bidragsberättigande regioner.

Insatsens mål

Insatsen kommer att inriktas på att

 • uppmuntra till interkulturell dialog med tredjeländer som inte är associerade till programmet och öka toleransen genom interaktion mellan människor online som bygger på digital, ungdomsvänlig teknik,
 • främja olika typer av virtuella utbyten som ett komplement till den fysiska mobiliteten inom ramen för Erasmus+, vilket gör det möjligt för fler ungdomar att dra nytta av interkulturella och internationella erfarenheter,
 • uppmuntra till kritiskt tänkande och bättre mediekompetens, särskilt i fråga om internet och sociala medier, för att motverka diskriminering, indoktrinering, polarisering och våldsam radikalisering,
 • främja utvecklingen av digitala och mjuka färdigheter1 hos studenter, ungdomar och ungdomsarbetare2 , inbegripet att tala främmande språk och lagarbete, i synnerhet för att öka anställbarheten,
 • främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning,
 • stärka ungdomsdimensionen i EU:s förbindelser med tredjeländer.

Tematiska Områden / Särskilda Mål

De virtuella utbytena inom Erasmus+ är ett gräsrotsinitiativ. I denna ansökningsomgång är de deltagande organisationerna fria att välja de ämnen som de kommer att inrikta sig på, men förslagen ska visa deras förväntade genomslag med avseende på ett eller flera av de ovannämnda målen (se även avsnittet om förväntat genomslag nedan). Jämställdhetsaspekter bör beaktas vid behov, beroende på projektens omfattning och teman (t.ex. genom att införa jämställdhetsorienterade aspekter i utbildningen). Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att inkludera socialt och ekonomiskt sårbara personer och personer som inte kan ansöka om fysisk mobilitet. Eftersom virtuella utbyten är lättare att organisera med studenter och universitet uppmuntras de sökande att involvera ungdomar och organisationer som inte deltar i högre utbildning.

Verksamhet

Projekten kommer att finansieras på grundval av arbetsplaner som kan integrera en lång rad olika webbaserade samarbetsverksamheter, bland annat följande:

 • Onlineunderstödda diskussioner mellan ungdomar i ungdomsorganisationer som är baserade i olika länder, som en del av ungdomsprojekt. Dessa skulle kunna inbegripa rollspelssimuleringar.
 • Utbildning för ungdomsarbetare som vill utveckla ett virtuellt utbytesprojekt tillsammans med kollegor från andra länder.
 • Samordnade onlinediskussioner mellan studenter vid lärosäten i olika länder, som en del av högskoleexamina.
 • Utbildning för universitetslärare/universitetspersonal som vill utveckla ett virtuellt utbytesprojekt tillsammans med kollegor från andra länder. Interaktiva öppna onlinekurser, inklusive traditionellt kursmaterial såsom filmade föreläsningar, föredrag och problemställningar (som de välkända mooc-kurserna, dvs. storskaliga öppna nätkurser, men med tonvikt på interaktiva användarforum i små grupper som stöder uppbyggnaden av gemenskaper mellan studenter, lärare, lärarassistenter, ungdomar och ungdomsarbetare).

Hur utformar jag mitt projekt?

Alla virtuella utbytesprojekt måste vara

 • modererade av utbildade handledare,
 • säkra och skyddande ur deltagarnas och värdarnas synvinkel, i full överensstämmelse med EU:s dataskyddsregler3 ,
 • politiskt sunda och kulturellt relevanta: virtuell utbytesverksamhet måste vara starkt förankrad i ungdomssektorn och den högre utbildningssektorn och vara aktuell när det gäller ungdomars online- och offlinekulturer i de deltagande länderna,
 • öppna och tillgängliga både på nivån för användarupplevelsen och på interaktionsnivå. Registreringen och interaktionen med kamrater, samordnare, administratörer och andra intressenter bör vara enkel och okomplicerad,
 • huvudsakligen synkron, med möjliga asynkrona komponenter (t.ex. föreläsningar, videoklipp), och
 • slutligen måste de förutse en metod för erkännande av ungdomars deltagande och lärande i slutet av utbytet.

Deltagande organisationer måste organisera virtuella utbyten för personer i åldersgruppen 13–30 år. Om ett projekt vänder sig till unga under 18 år måste de deltagande organisationerna få förhandstillstånd från deras vårdnadshavare för att de ska få delta. Enskilda deltagare måste vara bosatta i de deltagande organisationernas länder.

För att genomföra verksamheten bör projekten i möjligaste mån förlita sig på befintliga verktyg och plattformar.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om projekt med virtuella utbyten inom högre utbildning och på ungdomsområdet?

Kriterier för bidragsberättigande

Projektförslag för virtuella utbyten inom högre utbildning och på ungdomsområdet måste uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas bidrag från Erasmus+:

Vem kan söka?

Följande organisationer kan delta som samordnare:

 • Offentliga eller privata organisationer som är verksamma inom högre utbildning eller på ungdomsområdet (icke-formell utbildning).
 • Lärosäten, sammanslutningar eller organisationer för högre utbildning samt juridiskt erkända nationella eller internationella rektors-, lärar- eller studentorganisationer.

Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet och måste vara lagligen etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Deltagande organisationer får ha sitt säte antingen i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet. Varje projektförslag får endast omfatta organisationer och deltagare från en av de bidragsberättigade regionerna med tredjeländer som inte är associerade till programmet. De regioner som får delta i denna insats är regionerna 1, 2, 3 och 9 (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

De deltagande organisationerna kan ingå i följande kategorier:

 • Ungdomsorganisationer4 .
 • lärosäten, sammanslutningar eller organisationer för högre utbildning samt juridiskt erkända nationella eller internationella rektors-, lärar- eller studentorganisationer,
 • förändringsaktörer i utbildningssystemet (universitetschefer, internationella institutioner, dekaner, kvalitetsorgan osv.), offentliga eller privata organisationer som är verksamma inom högre utbildning eller på ungdomsområdet och som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller i ett av de bidragsberättigade tredjeländerna som inte är associerade till programmet.

Andra enheter kan delta i andra roller i konsortiet, t.ex. associerade partner, underleverantörer eller tredje parter som ger naturabidrag, osv. Anknutna enheter har inte rätt till bidrag.

De deltagande organisationernas antal och profil

Förslagen måste lämnas in av ett konsortium bestående av minst fyra organisationer. Konsortierna måste uppfylla följande villkor:

 • Minst två lärosäten eller ungdomsorganisationer från två EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och två lärosäten eller ungdomsorganisationer från två bidragsberättigade tredjeländer som inte är associerade till programmet som tillhör samma bidragsberättigande region.
 • Antalet organisationer från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet får inte vara större än antalet organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet.
 • När det gäller Afrika söder om Sahara uppmuntras de sökande att involvera deltagare från en lång rad olika länder i sitt förslag, inklusive de minst utvecklade länderna5 och/eller partner som har mindre erfarenhet av Erasmus+.

Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande för konsortiets sammansättning.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för de deltagande organisationerna.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 26 april kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Förväntat genomslag

Verksamheterna och resultaten i de olika projekten ska syfta till att få ett positivt genomslag med avseende på ansökningsomgångens mål, vilka bör vara nära förbundna med lärandedimensionen i de virtuella utbytena samtidigt som de varierar i enlighet med projektens särdrag. Varje projektförslag bör innehålla information om detta förväntade genomslag. De sökande uppmuntras att förutsäga återkopplingen från deltagande personer och organisationer, särskilt när det gäller inlärningsvärdet, när de rapporterar om projektens inverkan.

Tilldelningskriterier

Projektets relevans (högsta poäng: 30)

 • Ansökan är relevant för de valda allmänna och särskilda målen för ansökningsomgången. Projektförslaget uppfyller kraven enligt ansökningsomgången. Förslaget förklaras tydligt.
 • Samstämmighet: De olika delarna i ansökan är samstämmiga och konsekventa. Ansökan grundar sig på en adekvat analys av utmaningar och behov. Målen är realistiska och berör frågor som är relevanta för deltagande organisationer och de direkta och indirekta målgrupperna. Det tillhandahålls bevis för att den föreslagna metoden för virtuellt utbyte är ändamålsenlig.
 • Utvidgning: Ansökan visar att metoderna kan tillämpas på olika nivåer (t.ex. lokal, regional, nationell och europeisk nivå) och överföras till olika sektorer. Utvidgningen kommer sannolikt att få genomslag inte bara på nivån för de olika partnerorganisationerna utan även på systemnivå och/eller politisk nivå. Förslaget har potential att utveckla ömsesidigt förtroende och stärka det gränsöverskridande samarbetet.
 • Europeiskt mervärde: Ansökan ger mervärde på EU-nivå genom resultat som inte skulle uppnås enbart på landsnivå, och det finns potential för att överföra resultaten till länder som inte deltar i projektet. Projektets resultat kan påverka de relevanta EU-politiska dagordningarna.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande - (högsta poäng: 20)

 • Strategisk planering: I ansökan fastställs en tydlig strategi som bygger på en genomförbarhetsanalys och som fastställer de aktiviteter som krävs för att testa, anpassa och/eller utvidga de virtuella utbytesmetoderna i projektpartnerskapets nya sammanhang.
 • Behov: De olika parternas olika behov har identifierats och beaktas väl. En tydlig uppfattning har utvecklats om hur dessa olika behov ska hanteras. Den eller de pedagogiska metoder som valts är också i förenliga med dessa olika behov.
 • Struktur: Arbetsprogrammet är tydligt och begripligt och täcker projektets samtliga faser. Resultatindikatorer och kontrollmetoder har tydligt definierats för varje resultat.
 • Förvaltning: Projektledningsplanen är välgrundad, och tillräckliga resurser har tilldelats till de olika uppgifterna. Effektiva samarbets- och beslutsprocesser har införts som är begripliga för alla intressenter. Budgeten visar prov på kostnadseffektivitet och valuta för pengarna. Det finns samstämmighet mellan de uppgifter, roller och ekonomiska resurser som tilldelats partnerna. Arrangemangen för den ekonomiska förvaltningen är tydliga och lämpliga.
 • Utvärdering: Särskilda åtgärder för övervakning av processer och resultat (dvs. resultatindikatorer och kontrollmetoder) säkerställer att projektet genomförs med hög kvalitet. Läranderesultaten utvärderas och erkänns. Det finns en tydlig kvalitetssäkringsplan som också omfattar projektledningen på ett lämpligt sätt. Övervakningsstrategin omfattar riskidentifiering och en handlingsplan för att minska riskerna. Dessa delar ingår också och beskrivs i den logiska ramen (obligatorisk mall för ansökningsomgången).

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

 • Sammansättning: Partnerskapet kan säkerställa att projektets mål uppnås fullt ut. Konsortiet har all nödvändig kompetens, expertis och erfarenhet inom de områden som omfattas av projektet. En lämplig fördelning av tid och arbetsinsats mellan partnerna säkerställs. Partnerskapets färdigheter och kompetens kompletterar varandra.
 • Engagemang: Varje deltagande organisation visar att den är engagerad fullt ut i enlighet med sin kapacitet och särskilda sakkunskap.
 • Samarbete: Samarbetsarrangemangen är balanserade. Effektiva mekanismer föreslås för att säkerställa samordningen, beslutsfattandet och kommunikationen mellan de deltagande organisationerna, intressenterna och andra berörda parter.

Genomslag - (högsta poäng: 30)

 • Spridning: En tydlig strategi för ökad medvetenhet, spridning och kommunikation säkerställer att de relevanta målgrupperna, de allmänna intressenterna och allmänheten nås under projektets löptid. I denna strategi ingår planer för att göra allt producerat material tillgängligt genom öppna licenser.
 • Utnyttjande: Ansökan visar att de valda virtuella utbytesmetoderna framgångsrikt kan spridas och/eller skalas upp, att de får ett bredare genomslag och att de ger upphov till systemförändringar. Utnyttjandestrategin beskrivs tydligt och de föreslagna åtgärderna för att utnyttja projektresultaten är potentiellt effektiva.
 • Genomslag: Det förutsägbara genomslaget, särskilt för de identifierade målgrupperna, är tydligt definierat och det har införts åtgärder som säkerställer att detta genomslag kan uppnås och utvärderas. Läranderesultaten definieras tydligt före varje virtuellt utbyte och mäts efter varje verksamhet, registrerat framsteg och erkänt resultat. Verksamheternas resultat kommer sannolikt att vara betydande. Projektets resultat kan stödja förändringar, förbättringar eller utveckling på lång sikt till förmån för de berörda målgrupperna och systemen. I ansökan förklaras också hur effekterna av lärandet (läranderesultaten) genom virtuella utbyten kommer att utvärderas för att ge (av data) väl underbyggda rekommendationer för att förbättra undervisningen och lärandet inom ramen för virtuella utbyten efter det att projektet avslutats. Dessa delar ingår också och beskrivs i den logiska ramen (obligatorisk mall för ansökningsomgången).
 • Hållbarhet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att resultaten och fördelarna kan bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste dessutom få minst hälften av maxpoängen för varje kategori av tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”genomslag”, 10 poäng för kategorierna ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

Vid lika poäng prioriteras projekt som får högst poäng för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Geografiska mål

EU:s instrument för yttre åtgärder bidrar till denna insats. Den tillgängliga budgeten är uppdelad mellan olika regioner och storleken på varje budgetanslag är olika. Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Afrika söder om Sahara: De minst utvecklade länderna i denna region kommer att prioriteras. Särskild tonvikt ska också läggas vid prioriterade migrationsländer6 . Inget land kommer att få tillgång till mer än 8 % av den finansiering som planeras för denna region.

I regel, och inom gränserna för gällande rättsliga ramar på nationell nivå och EU-nivå, gäller att resultaten ska göras tillgängliga i form av öppna lärresurser samt på relevanta plattformar för yrkes- och branschorganisationer och behöriga myndigheter. Förslaget ska innehålla en beskrivning av hur data, material, dokumentation och audiovisuella och sociala medieaktiviteter som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

EU-bidraget per projekt kommer att uppgå till högst 500 000 euro, med 200 euro som maximal investering till organisationer per deltagare (dvs. ett projekt på 500 000 euro skulle behöva nå minst 2 500 deltagare). Det beviljade bidraget kan vara lägre än det belopp du ansökt om.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell på ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 1. Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 2. Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 3. Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 4. Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 95 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet. Ekonomiskt stöd till tredje parter är inte tillåtet. Kostnader för volontärer och små och medelstora företag är tillåtna. Se del C i denna programhandledning, avsnittet ”Bidragsberättigande direkta kostnader”. Förslaget måste inkludera kostnader för två möten (upp till två personer per ansökan) per år som anordnas av eller på initiativ av Europeiska kommissionen.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

 • 1 Mjuka färdigheter omfattar förmågan att tänka kritiskt, vara nyfiken och kreativ, ta initiativ, lösa problem och samarbeta, kunna kommunicera effektivt i en mångkulturell och tvärvetenskaplig miljö, kunna anpassa sig till sammanhanget och hantera stress och ovisshet. Dessa färdigheter är en del av nyckelkompetenserna i enlighet med rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT C 189/1, 4.6.2018).
 • 2 Ungdomsarbetare är personer som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt lärande, och som stöder unga människor i deras sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_sv.
 • 4 Dvs. alla offentliga eller privata organisationer som arbetar med eller för unga i icke-formella sammanhang. Sådana organisationer kan t.ex. vara ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer (inbegripet europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer), nationella ungdomsråd, lokala, regionala eller nationella myndigheter, utbildnings- och forskningsinstitut, eller en stiftelse.
 • 5 Enligt förteckningen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd över de minst utvecklade länderna: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Följande partnerländer för migration är tredjeländer som inte är associerade till programmet: Burkina-Faso, Burundi, Elfenbenskusten, Etiopien, Gambia, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Sydafrika och Sydsudan