Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Εικονικες ανταλλαγες στους τομεις της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και της νεολαιας

Τα σχέδια εικονικών ανταλλαγών συνίστανται σε διαδικτυακές διαπροσωπικές δραστηριότητες που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων. Επιτρέπουν σε κάθε νέο να αποκτήσει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διεθνή και διαπολιτισμική εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική) χωρίς κινητικότητα με φυσική παρουσία. Παρότι η εικονική συζήτηση ή κατάρτιση δεν υποκαθιστά πλήρως τα οφέλη της κινητικότητας με φυσική παρουσία, οι συμμετέχοντες σε εικονικές ανταλλαγές αναμένεται να αποκομίσουν ορισμένα από τα οφέλη των διεθνών εκπαιδευτικών εμπειριών. Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τη μερική αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιορισμών στην κινητικότητα που οφείλονται στην πανδημία COVID-19. Οι εικονικές ανταλλαγές συμβάλλουν επίσης στη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προετοιμάσουν, να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις ανταλλαγές με φυσική παρουσία, καθώς και να τροφοδοτήσουν νέα ζήτηση γι’ αυτές.

Οι εικονικές ανταλλαγές πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες και συντονίζονται πάντοτε από εκπαιδευμένο συντονιστή. Θα πρέπει να ενσωματώνονται εύκολα σε σχέδια για τη νεολαία (μη τυπική εκπαίδευση) ή σε προγράμματα σπουδών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εικονικές ανταλλαγές μπορούν να προσελκύουν συμμετέχοντες και από τους δύο τομείς, ακόμη και αν, ανάλογα με συγκεκριμένα σχέδια, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από έναν μόνο από αυτούς ή και από τους δύο. Όλα τα σχέδια στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα περιλαμβάνουν οργανισμούς και συμμετέχοντες που προέρχονται τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα σε επιλέξιμες περιφέρειες. 

Στοχοι της δρασης

Η δράση θα αποσκοπεί:

 • να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και να ενισχύσει την ανεκτικότητα μέσω διαδικτυακών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, με βάση ψηφιακές τεχνολογίες φιλικές προς τους νέους·
 • να προωθήσει διαφόρων ειδών εικονικών ανταλλαγές ως συμπλήρωμα της κινητικότητας με φυσική παρουσία του Erasmus+, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους να επωφεληθούν από τη διαπολιτισμική και διεθνή εμπειρία·
 • να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις, ο προσηλυτισμός, η πόλωση και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση·
 • να στηρίξει την ανάπτυξη των ψηφιακών και μη τεχνικών δεξιοτήτων1 των σπουδαστών, των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας2 , μεταξύ άλλων την εξάσκηση ξένων γλωσσών και την ομαδική εργασία, με σκοπό ιδίως την ενίσχυση της απασχολησιμότητας·
 • να προαγάγει τη συμμετοχή στα κοινά και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανοχής και της εξάλειψης των διακρίσεων μέσω της παιδείας·
 • να ενισχύσει τη διάσταση της νεολαίας στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Θεματικοι Τομεις / Ειδικοι Στοχοι

Οι εικονικές ανταλλαγές Erasmus+ είναι μια πρωτοβουλία «από τη βάση προς την κορυφή». Στην εν λόγω πρόσκληση, οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα θέματα στα οποία θα εστιάσουν, αλλά οι προτάσεις πρέπει να καταδεικνύουν με πειστικό τρόπο τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους σε σχέση με έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες στόχους (βλ. επίσης ενότητα «Αναμενόμενος αντίκτυπος» κατωτέρω). Οι πτυχές της ισότητας των φύλων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και τα θέματα των σχεδίων (π.χ. με την εισαγωγή πτυχών ευαισθησίας ως προς τη διάσταση του φύλου στα προγράμματα κατάρτισης). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ένταξη των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα με φυσική παρουσία. Δεδομένου ότι οι εικονικές ανταλλαγές είναι ευκολότερο να διοργανωθούν με φοιτητές και πανεπιστήμια, οι αιτούντες ενθαρρύνονται να συμπεριλαμβάνουν νέους και οργανισμούς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δραστηριοτητες

Τα σχέδια θα χρηματοδοτούνται βάσει σχεδίων εργασίας που μπορούν να ενσωματώνουν ευρύ φάσμα διαδικτυακών δραστηριοτήτων συνεργασίας, όπως για παράδειγμα:

 • διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ νέων από οργανώσεις νέων που εδρεύουν σε διάφορες χώρες, στο πλαίσιο σχεδίων για τη νεολαία. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προσομοιώσεις παιχνιδιών ρόλων·
 • κατάρτιση για εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας που επιθυμούν να αναπτύξουν σχέδιο εικονικής ανταλλαγής με συναδέλφους από άλλες χώρες·
 • διαδικτυακές συζητήσεις μεταξύ φοιτητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε διάφορες χώρες, στο πλαίσιο πτυχίων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • κατάρτιση για καθηγητές/προσωπικό πανεπιστημίου που επιθυμούν να αναπτύξουν σχέδιο εικονικής ανταλλαγής με συναδέλφους από άλλες χώρες· διαδραστικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα που περιλαμβάνουν παραδοσιακό υλικό μαθημάτων, όπως κινηματογραφημένες διαλέξεις, αναγνώσεις και σύνολα προβλημάτων [όπως τα γνωστά MOOC (μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα), αλλά με έμφαση σε διαδραστικά φόρουμ χρηστών σε μικρές ομάδες για τη στήριξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ κοινοτήτων σπουδαστών, καθηγητών, βοηθών καθηγητών, νέων και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας].

Οργανωση σχεδιου

Όλα τα σχέδια εικονικών ανταλλαγών πρέπει:

 • να συντονίζονται από εκπαιδευμένους συντονιστές·
 • να είναι ασφαλή και προστατευτικά από τη σκοπιά των συμμετεχόντων και των φορέων υποδοχής, και να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων3 ·
 • να είναι ορθά από πολιτική άποψη και πολιτισμικά συναφή: οι δραστηριότητες εικονικών ανταλλαγών πρέπει να είναι σταθερά ενσωματωμένες στους τομείς της νεολαίας και της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συνάδουν με την κουλτούρα των νέων στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου στις συμμετέχουσες χώρες·
 • να είναι ανοικτά και προσβάσιμα σε επίπεδο εμπειρίας των χρηστών και αλληλεπίδρασης. Η εγγραφή και οι αλληλεπιδράσεις με ομοτίμους, συντονιστές, διαχειριστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να είναι απλές και εύκολες·
 • να είναι κυρίως συγχρονισμένα, με πιθανά ασύγχρονα συστατικά στοιχεία (π.χ. αναγνώσεις, βίντεο)· και
 • τέλος, πρέπει να προβλέπουν μέθοδο αναγνώρισης της συμμετοχής και της μάθησης για τους νέους στο τέλος της ανταλλαγής.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να οργανώνουν εικονικές ανταλλαγές για άτομα ηλικίας 13-30 ετών. Εάν ένα σχέδιο αφορά νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι συμμετέχοντες οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν προηγουμένως έγκριση για τη συμμετοχή τους από τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους. Οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, τα σχέδια θα πρέπει να βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε υφιστάμενα εργαλεία και πλατφόρμες.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τις εικονικες ανταλλαγες στους τομεις της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και της νεολαιας;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+ οι προτάσεις σχεδίου για εικονικές ανταλλαγές στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές:

 • Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της νεολαίας (μη τυπική εκπαίδευση).
 • Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις ή οργανισμοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και νομικά αναγνωρισμένοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί πρυτάνεων, εκπαιδευτικών ή φοιτητών.

Ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο και πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος και να βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να εδρεύουν είτε σε κράτος μέλος της ΕΕ είτε σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε επιλέξιμη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Σε κάθε πρόταση σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν μόνο οργανισμοί και συμμετέχοντες από μία από τις επιλέξιμες περιφέρειες τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι επιλέξιμες περιφέρειες που καλύπτονται από αυτήν τη δράση είναι οι περιφέρειες 1, 2, 3 και 9 (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος A του παρόντος οδηγού).

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • οργανώσεις νεολαίας4 ·
 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις ή οργανισμοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και νομικά αναγνωρισμένοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί πρυτάνεων, εκπαιδευτικών ή φοιτητών·
 • φορείς αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα (διευθυντικά στελέχη πανεπιστημίων, διεθνή τμήματα, κοσμήτορες, οργανισμοί ποιότητας κ.λπ.)· δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της νεολαίας και είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε μία από τις επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Άλλες οντότητες μπορούν να συμμετέχουν σε άλλους ρόλους κοινοπραξίας, όπως συνεργαζόμενοι εταίροι, υπεργολάβοι, τρίτα μέρη που παρέχουν συνεισφορές σε είδος κ.λπ. Οι συνδεόμενες οντότητες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία τουλάχιστον 4 οργανισμών. Οι κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 • Τουλάχιστον 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανώσεις νεολαίας από 2 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανώσεις νεολαίας από 2 επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και ανήκουν στην ίδια επιλέξιμη περιφέρεια και
 • Ο αριθμός των οργανισμών από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
 • Στην περίπτωση της υποσαχάριας Αφρικής, οι αιτούντες παροτρύνονται να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συμμετέχοντες από ευρύ φάσμα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών5 , και/ή εταίρους με μικρότερη εμπειρία στο πρόγραμμα Erasmus+.

Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 26 Απριλίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Αναμενομενος αντικτυπος

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των διαφόρων σχεδίων θα αποσκοπούν στην επίτευξη θετικού αντίκτυπου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης, οι οποίοι, παρότι διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των έργων, θα πρέπει να συνδέονται στενά με τη μαθησιακή διάσταση των εικονικών ανταλλαγών. Κάθε πρόταση σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να προβλέπουν ανατροφοδότηση από τα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, ιδίως όσον αφορά τη μαθησιακή αξία, κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των σχεδίων.

Κριτηρια χορηγησης

Συναφεια του σχεδιου - (μεγιστη βαθμολογια: 30 βαθμοι)

 • Η αίτηση αφορά τους επιλεγμένους γενικούς και ειδικούς στόχους της πρόσκλησης. Η πρόταση σχεδίου είναι συνεπής με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Η πρόταση επεξηγείται με σαφήνεια. 
 • Συνοχή: Τα διάφορα στοιχεία της αίτησης είναι συνεκτικά και συνεπή. Η αίτηση βασίζεται σε επαρκή ανάλυση των προκλήσεων και των αναγκών· Οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και αφορούν ζητήματα που είναι συναφή για τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους. Παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης εικονικής ανταλλαγής.
 • Κλιμάκωση: Στην αίτηση καταδεικνύεται η δυνατότητα κλιμάκωσης της/των πρακτικής/-ών της σε διάφορα επίπεδα (π.χ. τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό) και η δυνατότητα μεταφοράς της σε διάφορους τομείς. Η κλιμάκωση είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο όχι μόνο στο επίπεδο των διαφόρων οργανισμών-εταίρων, αλλά και σε επίπεδο συστήματος και/ή πολιτικής. Η πρόταση έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αμοιβαία εμπιστοσύνη και να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: Η αίτηση παρέχει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, μέσω αποτελεσμάτων που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο σε επίπεδο χώρας, και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε χώρες που δεν συμμετέχουν στο σχέδιο. Τα αποτελέσματα του σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν στα σχετικά θεματολόγια πολιτικής της ΕΕ. 

Ποιοτητα του σχεδιασμου και της υλοποιησης του σχεδιου - (μεγιστη βαθμολογια: 20 βαθμοι)

 • και προσδιορίζει τις αναγκαίες δραστηριότητες για τον έλεγχο, την προσαρμογή και/ή την κλιμάκωση της/των πρακτικής/-ών εικονικής ανταλλαγής/-ών στο νέο πλαίσιο της σύμπραξης του σχεδίου.
 • Στρατηγικό σχέδιο: Στην αίτηση καθορίζεται μια σαφής στρατηγική που βασίζεται σε ανάλυση σκοπιμότητας Ανάγκες: Οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων εταίρων έχουν προσδιοριστεί και λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Έχει αναπτυχθεί σαφής αντίληψη για τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω διαφορετικών αναγκών. Η επιλεγμένη παιδαγωγική προσέγγιση/-εις ανταποκρίνεται επίσης στις εν λόγω διαφορετικές ανάγκες.
 • Δομή: Το πρόγραμμα εργασίας είναι σαφές και κατανοητό και καλύπτει όλα τα στάδια του σχεδίου. Οι δείκτες επίτευξης και τα μέσα επαλήθευσης έχουν καθοριστεί σαφώς για κάθε αποτέλεσμα.
 • Διαχείριση: Το σχέδιο διαχείρισης του σχεδίου είναι αξιόπιστο, με επαρκείς πόρους για τα διάφορα καθήκοντα. Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συνεργασίας και λήψης αποφάσεων, οι οποίες είναι κατανοητές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την οικονομική αποδοτικότητα και τη σχέση ποιότητας/τιμής. Υπάρχει συνοχή μεταξύ των καθηκόντων, των ρόλων και των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στους εταίρους. Οι ρυθμίσεις δημοσιονομικής διαχείρισης είναι σαφείς και κατάλληλες.
 • Αξιολόγηση: Ειδικά μέτρα για την παρακολούθηση των διαδικασιών και των παραδοτέων (δηλ. δείκτες επίτευξης και μέσα επαλήθευσης) διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλής ποιότητας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται και αναγνωρίζονται. Υπάρχει σαφές σχέδιο διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο καλύπτει επίσης επαρκώς τη διαχείριση του σχεδίου. Η στρατηγική παρακολούθησης περιλαμβάνει προσδιορισμό του κινδύνου και σχέδιο δράσης για τον μετριασμό των κινδύνων. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης και αναλυτικά στο εννοιολογικό πλαίσιο (υποχρεωτικό υπόδειγμα της πρόσκλησης).

Ποιοτητα της συμπραξης και των ρυθμισεων συνεργασιας - (μεγιστη βαθμολογια: 20 βαθμοι)

 • Διάρθρωση: Η σύμπραξη είναι ικανή να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Η κοινοπραξία διαθέτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, εμπειρογνωσία και πείρα στους τομείς που καλύπτει το σχέδιο. Διασφαλίζεται η επαρκής κατανομή του χρόνου και των εισροών μεταξύ των εταίρων. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες της σύμπραξης είναι συμπληρωματικές.
 • Δέσμευση: Κάθε συμμετέχων οργανισμός συμμετέχει πλήρως ανάλογα με τις ικανότητές του και τον τομέα της εμπειρογνωσίας του.
 • Συνεργασία: Οι ρυθμίσεις συνεργασίας είναι ισορροπημένες. Προτείνονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση του συντονισμού, της αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

Αντικτυπος - (μεγιστη βαθμολογια: 30 βαθμοι)

 • Διάδοση: Μια σαφής στρατηγική ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας διασφαλίζει την προσέγγιση των σχετικών ομάδων στόχων, καθώς και των γενικών ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου. Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει σχέδια για να καταστεί το παραγόμενο υλικό προσβάσιμο μέσω ανοικτών αδειών.
 • Αξιοποίηση: Στην αίτηση καταδεικνύεται ότι η επιλεγείσα προσέγγιση/-εις εικονικής ανταλλαγής μπορεί να διαδοθεί με επιτυχία και/ή να κλιμακωθεί, ότι δημιουργεί ευρύτερο αντίκτυπο και επηρεάζει τις συστημικές αλλαγές. Η προσέγγιση όσον αφορά την αξιοποίηση περιγράφεται με σαφήνεια και τα προτεινόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι δυνητικά αποτελεσματικά.
 • Αντίκτυπος: Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος, ιδίως για τις προσδιορισμένες ομάδες στόχους, είναι σαφώς καθορισμένος και εφαρμόζονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί και να αξιολογηθεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται σαφώς πριν από κάθε δραστηριότητα εικονικής ανταλλαγής και μετρούνται μετά από κάθε δραστηριότητα, καταγράφεται η πρόοδος και αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αναμένεται να είναι σημαντικά. Τα αποτελέσματα του σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες αλλαγές, βελτιώσεις ή εξελίξεις προς όφελος των ομάδων στόχων και των σχετικών συστημάτων. Στην αίτηση διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της μάθησης (μαθησιακά αποτελέσματα) μέσω εικονικών ανταλλαγών προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες (βάσει δεδομένων) συστάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης μέσω εικονικών ανταλλαγών πέραν του σχεδίου. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά και στο εννοιολογικό πλαίσιο (υποχρεωτικό υπόδειγμα της πρόσκλησης).
 • Βιωσιμότητα: Η αίτηση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος»· 10 βαθμούς για τις κατηγορίες «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Σε περίπτωση ex aequo, θα δίνεται προτεραιότητα στα σχέδια που έχουν λάβει υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, στο κριτήριο «Αντίκτυπος».

Γεωγραφικοι στοχοι

Οι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης της ΕΕ συμβάλλουν στην εν λόγω δράση. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται σε διάφορες περιφέρειες και το μέγεθος κάθε κονδυλίου αφορά διαφορετικό ποσό. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Υποσαχάρια Αφρική: θα δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της συγκεκριμένης περιφέρειας· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις χώρες προτεραιότητας ως προς τη μετανάστευση6 · καμία χώρα δεν θα έχει πρόσβαση σε περισσότερο από το 8 % της χρηματοδότησης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η επιχορήγηση της ΕΕ ανά σχέδιο θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 500 000 EUR, με 200 EUR ως μέγιστη επένδυση στους οργανισμούς ανά συμμετέχοντα (δηλαδή σε ένα σχέδιο ύψους 500 000 EUR θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 500 συμμετέχοντες). Η επιχορήγηση που θα χορηγηθεί ενδέχεται να είναι μικρότερη από το ζητούμενο ποσό.

Πως καθοριζεται το κατ’ αποκοπην ποσο του σχεδιου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού στο έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία: 

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)· 
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 95 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Δεν επιτρέπεται η χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους. Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές και ΜΜΕ. Ανατρέξτε στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού προγράμματος, στην ενότητα «Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες». Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες για δύο συνεδριάσεις (έως δύο άτομα ανά αίτηση) ανά έτος που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με πρωτοβουλία της.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 • 1 Οι μη τεχνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα κριτικής σκέψης, φιλομάθειας και δημιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον, προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και διαχείρισης του άγχους και της αβεβαιότητας. Οι εν λόγω δεξιότητες αποτελούν μέρος των βασικών ικανοτήτων, όπως περιγράφονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (ΕΕ C 189/01 της 4.6.2018).
 • 2 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας είναι επαγγελματίες ή εθελοντές που συμμετέχουν σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και παρέχουν στήριξη σε νέους στην πορεία της προσωπικής κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_el.
 • 4 Δηλ. κάθε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, που εργάζεται με νέους ή για τους νέους εκτός επίσημων περιβαλλόντων. Ο οργανισμός αυτός μπορεί, για παράδειγμα, να είναι: μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας)· εθνικό συμβούλιο νεολαίας· δημόσια αρχή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα· ή ίδρυμα.
 • 5 Σύμφωνα με τον κατάλογο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που έχει καταρτίσει η επιτροπή ενίσχυσης της ανάπτυξης του ΟΟΣΑ (OECD Development Assistance Committee – DAC): DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Οι ακόλουθες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα είναι τρίτες χώρες καίριας σημασίας όσον αφορά τη μετανάστευση: Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια, Γουινέα, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Σενεγάλη και Σουδάν.