Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Virtuelle udvekslinger inden for videregående uddannelser og for unge

Virtuelle udvekslinger består af onlineaktiviteter mellem mennesker, der fremmer tværkulturel dialog og udvikling af bløde færdigheder. De giver unge mulighed for at få adgang til international og tværkulturel uddannelse af høj kvalitet (både formel og ikkeformel) uden fysisk mobilitet. Mens virtuelle diskussioner eller virtuel uddannelse ikke fuldt ud kan erstatte fordelene ved fysisk mobilitet, vil deltagerne i virtuelle udvekslinger kunne udnytte nogle af fordelene ved internationale uddannelseserfaringer. Digitale platforme udgør et værdifuldt værktøj, som delvist kan imødegå de globale begrænsninger for mobiliteten, som covid-19-pandemien medførte. Virtuelle udvekslinger hjælper også med at udbrede de europæiske værdier. I nogle tilfælde kan de virtuelle udvekslinger forberede, uddybe og udvide fysiske udvekslinger, og de kan skabe ny efterspørgsel efter dem.

Virtuelle udvekslinger finder sted i små grupper og modereres altid af en uddannet formidler. De bør nemt kunne integreres i ikkeformelle uddannelsesprojekter for unge eller kurser på videregående uddannelser. Virtuelle udvekslinger kan have deltagere fra begge sektorer, og de kan - afhængigt af de specifikke projekter - inddrage deltagere fra en af sektorerne eller fra dem begge. Alle projekter under denne indkaldelse vil involvere organisationer og deltagere fra både EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, samt tredjelande, der ikke er associeret med programmet, i tilskudsberettigede regioner. 

Tiltagets Mål

Tiltaget har til formål at:

 • fremme interkulturel dialog med tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og styrke tolerancen gennem online interaktion mellem mennesker, ved hjælp af digitale og ungdomsvenlige teknologier
 • fremme forskellige typer virtuelle udvekslinger som supplement til fysisk Erasmus+-mobilitet, så flere unge får mulighed for at få tværkulturelle og internationale erfaringer
 • fremme kritisk tænkning og mediekendskab, navnlig ved brug af internettet og de sociale medier, for at opbygge modstand mod forskelsbehandling, indoktrinering, polarisering og voldelig radikalisering
 • fremme udviklingen af digitale og bløde færdigheder1 hos studerende, unge og ungdomsarbejdere2 , herunder brug af fremmedsprog og samarbejde, navnlig for at forbedre beskæftigelsesegnetheden
 • fremme medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse
 • styrke ungdomsdimensionen i EU's forbindelser med tredjelande.

Tematiske Områder / Specifikke Mål

Virtuelle udvekslinger under Erasmus+ er et bottom-up-initiativ. Under denne indkaldelse kan de deltagende organisationer vælge de emner, som de vil fokusere på, men de skal i forslagene demonstrere deres forventede virkninger i forhold til et eller flere af ovennævnte mål (se også afsnittet "Forventet virkning" nedenfor). Der bør efter behov tages hensyn til kønsaspekter afhængigt af projekternes omfang og temaer (f.eks. ved at indføre kønssensitive aspekter i uddannelserne). Fokus skal især rettes mod inklusionen af socialt og økonomisk sårbare personer og personer, der ikke kan ansøge om fysisk mobilitet. Da det er lettere at tilrettelægge virtuelle udvekslinger med studerende og universiteter, opfordres ansøgerne til at inddrage unge og organisationer, der ikke er indskrevet i videregående uddannelser.

Aktiviteter

Projekter finansieres på grundlag af arbejdsplaner, som eventuelt integrerer en lang række aktiviteter til onlinesamarbejde, f.eks.:

 • onlinefaciliterede diskussioner mellem unge, der tilhører ungdomsorganisationer i forskellige lande, som led i ungdomsprojekter. De kan omfatte simuleringer med rollespil
 • uddannelse af ungdomsarbejdere, der ønsker at udvikle et virtuelt udvekslingsprojekt med kolleger fra andre lande
 • onlinefaciliterede diskussioner mellem studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i forskellige lande, som led i videregående uddannelser
 • uddannelse af universitetsprofessorer/-personale, der ønsker at udvikle et virtuelt udvekslingsprojekt med kolleger fra andre lande interaktive åbne onlinekurser, der omfatter traditionelle kursusmaterialer, f.eks. optagne lektioner, forelæsninger og problemsæt (som de velkendte MOOC-kurser (Massive Open Online Courses), men hvor der lægges vægt på interaktive brugerfora i små grupper, som støtter interaktionen mellem studerende, professorer, undervisningsassistenter, unge og ungdomsarbejdere).

Planlægning af et projekt

Alle virtuelle udvekslingsprojekter skal:

 • modereres af uddannede formidlere
 • være trygge og sikre set fra deltagernes og værternes side i fuld overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler3
 • være politisk forsvarlige og kulturelt relevante: virtuelle udvekslingsaktiviteter skal være fast forankrede i sektorerne for ungdom og videregående uddannelse og være opdaterede i forhold til unges online og offline kulturer i de deltagende lande
 • åbne og tilgængelige på brugererfarings- og interaktionsniveau. Registrering og interaktion med meddeltagere, formidlere, administratorer og andre interessenter bør være nem og ligetil
 • primært være synkrone, eventuelt med asynkrone komponenter (f.eks. forelæsninger og videoer), og
 • skal endelig omfatte en metode til anerkendelse af unges deltagelse og læring ved afslutningen af udvekslingen.

De deltagende organisationer skal tilrettelægge virtuelle udvekslinger for personer i alderen 13-30 år. Hvis et projekt involverer unge under 18, skal de deltagende organisationer indhente forudgående samtykke til deltagelsen fra deres forældre eller værge. Individuelle deltagere skal være baseret i hjemlandene for de organisationer, der deltager i projektet.

For at gennemføre aktiviteterne skal projekterne så vidt muligt baseres på eksisterende værktøjer og platforme.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om Virtuelle Udvekslinger inden for videregående uddannelser og for unge?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende virtuelle udvekslinger inden for videregående uddannelser og for unge opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Følgende organisationer kan deltage som koordinator:

 • offentlige eller private organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet (ikkeformel uddannelse)
 • videregående uddannelsesinstitutioner, sammenslutninger eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner samt juridisk anerkendte nationale eller international sammenslutninger af rektorer, undervisere eller studerende

Organisationen ansøger på vegne af alle deltagende organisationer, der er involveret i projektet, og skal være lovligt etableret og beliggende i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Deltagende organisationer kan være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet. Hvert projektforslag må kun involvere organisationer og deltagere fra én af de tilskudsberettigede regioner af tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De tilskudsberettigede regioner, der er omfattet af dette tiltag, er region 1, 2, 3 og 9 (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).

De deltagende organisationer kan tilhøre følgende kategorier:

 • ungdomsorganisationer4
 • videregående uddannelsesinstitutioner, sammenslutninger eller organisationer af videregående uddannelsesinstitutioner samt juridisk anerkendte nationale eller international sammenslutninger af rektorer, undervisere eller studerende
 • katalysatorer for forandring i uddannelsessystemet (universitetsledere, internationale fakulteter, dekaner, kvalitetsagenturer osv.) offentlige eller private organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet og er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i et af de tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Andre enheder kan deltage i andre konsortieroller, f.eks. som associerede partnere, underleverandører, tredjemand, der yder naturaliebidrag, osv. Tilknyttede enheder er ikke tilskudsberettigede.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Forslag skal indgives af et konsortium bestående af mindst fire organisationer. Konsortier skal opfylde følgende betingelser:

 • mindst to videregående uddannelsesinstitutioner eller ungdomsorganisationer fra to EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, og to videregående uddannelsesinstitutioner eller ungdomsorganisationer fra to tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som tilhører den samme tilskudsberettigede region, og
 • antallet af organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, må ikke overstige antallet af organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet.
 • I forbindelse med Afrika syd for Sahara opfordres ansøgerne til at involvere deltagere fra en række lande i deres forslag, herunder fra mindst udviklede lande5 , og/eller partnere, som har mindre erfaring med Erasmus+.

Tilknyttede enheder medregnes ikke i minimumskriterierne for konsortiets sammensætning.

Sted for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i de deltagende organisationers lande.

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 26. april kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Forventet virkning

Det tilstræbes, at aktiviteterne og resultaterne af de forskellige projekter får positiv indvirkning på indkaldelsens mål, som bør hænge tæt sammen med læringsdimensionen af de virtuelle udvekslinger, selv om de vil variere afhængigt af de konkrete projekter. Hvert projektforslag bør indeholde oplysninger om denne forventede virkning. Ansøgerne opfordres til at indhente feedback fra deltagende personer og organisationer, navnlig med hensyn til læringsværdien, når de skal rapportere om projekternes virkninger.

Tildelingskriterier

Projektets relevans - (højst 30 point)

 • Ansøgningen er relevant for indkaldelsens generelle og specifikke mål. Projektforslaget opfylder kravene i indkaldelsen. Forslaget er klart forklaret. 
 • Sammenhæng: De forskellige dele af ansøgningen er sammenhængende og konsistente. Ansøgningen er baseret på en tilstrækkelig analyse af de foreliggende udfordringer og behov. Målene er realistiske og relaterer sig til spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og for de direkte og indirekte målgrupper. Der er fremlagt dokumentation for effektiviteten af den foreslåede tilgang til virtuelle udvekslinger.
 • Opskalering: Potentialet for opskalering af de foreslåede praksisser på forskellige niveauer f.eks. lokalt, regionalt, nationalt eller EU) og mulighederne for overførsel til andre sektorer godtgøres i ansøgningen. Opskaleringen vil sandsynligvis have indvirkning på niveauet for de forskellige partnerorganisationer og på system- og/eller politikniveau. Forslaget har potentiale til at udvikle gensidig tillid og øge det grænseoverskridende samarbejd.
 • Europæisk merværdi: Ansøgningen skaber merværdi på EU-plan gennem resultater, som ikke kan opnås på nationalt niveau, og der er mulighed for at overføre resultater til lande, der ikke er involveret i projektet. Projektresultaterne vil kunne anvendes i relevante EU-politiske dagsordener. 

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse - (højst 20 point)

 • Strategisk plan: Der opstilles en klar strategi i ansøgningen baseret på en gennemførlighedsanalyse, og de aktiviteter, der skal gennemføres for at teste, tilpasse og/eller opskalere praksissen for virtuel udveksling i den nye kontekst med projektpartnerskab, er beskrevet.
 • Behov: De forskellige partneres forskellige behov er beskrevet og taget i betragtning. Der er udviklet et klart koncept for, hvordan disse forskellige behov vil blive håndteret. De valgte pædagogiske tilgange er også i overensstemmelse med disse forskellige behov.
 • Struktur: Arbejdsprogrammet er klart og forståeligt og dækker alle projektfaser. Resultatindikatorer og kontrolmetoder er blevet klart defineret for hvert resultat.
 • Forvaltning: Projektforvaltningsplanen er forsvarlig, og der er tildelt tilstrækkelige ressourcer til de forskellige opgaver. Der er indført effektive samarbejds- og beslutningstagningsprocesser, som alle interessenter kan forstå. Budgettet viser, at der er tale om omkostningseffektivitet. og værdi for pengene. Der er sammenhæng mellem de opgaver, roller og finansielle ressourcer, der er tildelt de forskellige partnere. Der er indført klar og hensigtsmæssig finansiel forvaltning.
 • Evaluering: Specifikke foranstaltninger vedrørende overvågning af processer og leverancer (dvs. resultatindikatorer og kontrolmetoder) sikrer, at projektgennemførelsen er af høj kvalitet. Læringsresultater evalueres og anerkendes. Der er en klar kvalitetssikringsplan, som også dækker projektforvaltningen. Overvågningsstrategien omfatter risikoidentifikation og en handlingsplan for afbødning. Disse elementer er også medtaget og beskrevet i den logiske ramme (obligatorisk skabelon for indkaldelsen).

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne - (højst 20 point)

 • Konfiguration: Partnerskabet kan sikre, at projektets mål nås fuldt ud. Konsortiet har de fornødne færdigheder og den fornødne ekspertise og erfaring på de områder, der er omfattet af projektet. Der er sikret hensigtsmæssig fordeling af tid og input blandt partnerne. Partnernes færdigheder og kompetencer supplerer hinanden.
 • Engagement: De enkelte deltagende organisationer påviser fuldt engagement i overensstemmelse med deres kapacitet og specifikke ekspertiseområde.
 • Samarbejde: Samarbejdsaftalerne er afbalancerede. Der foreslås effektive mekanismer til at sikre god koordinering, beslutningstagning og kommunikation mellem de deltagende organisationer, interessenterne og andre relevante parter.

Virkning - (højst 30 point)

 • Formidling: En klar oplysnings-, formidlings- og kommunikationsstrategi sikrer, at projektet når ud til de relevante målgrupper samt andre interessenter og offentligheden i projektets levetid. Denne strategi omfatter planer for at gøre producerede materialer tilgængelige via åbne licenser.
 • Udnyttelse: Det fremgår af ansøgningen, at de valgte tilgange til virtuelle udvekslinger kan formidles og/eller opskaleres, at de vil have bredere indvirkning, og at de vil bidrage til systemiske forandringer. Tilgangen til udnyttelse er klart beskrevet, og de foreslåede foranstaltninger til at udnytte projektresultaterne er potentielt effektive.
 • Virkning: Den forventede virkning, navnlig for de udpegede målgrupper, er klart defineret, og der er indført foranstaltninger til at sikre, at virkningen kan opnås og evalueres. Læringsresultaterne er klart defineret inden hver aktivitet med virtuel udveksling og måles efter hver aktivitet, ligesom status registreres, og resultater anerkendes. Resultaterne af aktiviteterne forventes at være betydelige. Projektresultaterne har potentiale til at understøtte langvarige ændringer, forbedringer eller tendenser til gavn for de pågældende målgrupper og systemer. Det forklares i ansøgningen, hvordan virkningen af læring (læringsresultaterne) gennem virtuel udveksling vil blive evalueret, med det formål at fremsætte databaserede anbefalinger til, hvordan undervisning og læring via virtuel udveksling kan forbedres efter projektet. Disse elementer er også medtaget og beskrevet i den logiske ramme (obligatorisk skabelon for indkaldelsen).
 • Bæredygtighed: Ansøgningen indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at resultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "virkning" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse").

I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Geografiske mål

EU's udenrigspolitiske instrumenter bidrager til dette tiltag. Det tilgængelige budget fordeles mellem forskellige regioner, og størrelsen af hver budgetramme er forskellig. Yderligere oplysninger om de tilgængelige beløb under hver budgetramme offentliggøres på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Afrika syd for Sahara: Prioritet gives til de mindst udviklede lange i denne region. Der bør også lægges særlig vægt på lande, der prioriteres med hensyn til migration6 . Intet land vil få adgang til mere end 8 % af den finansiering, der er afsat til regionen.

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget beskriver, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

EU-tilskuddet pr. projekt vil være på højst 500 000 EUR med en investering til organisationer pr. deltager på højst 200 EUR (dvs. at et projekt på 500 000 EUR skal have mindst 2 500 deltagere). Det tilskud, der ydes, kan være lavere end det anmodede beløb.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende: 

 1. Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.). 
 2. Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 3. Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 4. De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 95 % af det anslåede budget, som er fastsat efter evalueringen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen. Finansiel støtte til tredjemand er ikke tilladt. Omkostninger til frivillige og SMV'er er tilladt. Se afsnittet "Tilskudsberettigede direkte omkostninger" i denne guides del C. Forslaget skal omfatte udgifter til to møder (op til to personer pr. ansøgning) om året tilrettelagt af eller på Europa-Kommissionens initiativ.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

 • 1 Bløde færdigheder omfatter evnen til at tænke kritisk, til at være nysgerrig og kreativ, til at tage initiativ, til at løse problemer og samarbejde med andre, til at kunne kommunikere effektivt i et multikulturelt og tværfagligt miljø, til at kunne tilpasse sig sammenhængen og til at håndtere stress og usikkerhed. Disse færdigheder er omfattet af nøglekompetencerne, som skitseret i Rådets henstilling af 22. maj 2018 om nøglekompetencer for livslang læring (EUT C 189/1 af 4.6.2018).
 • 2 En ungdomsarbejder er en ansat eller frivillig, der deltager i ikkeformel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige socialpædagogiske og faglige udvikling.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en.
 • 4 Dvs. enhver organisation, offentlig eller privat, der arbejder med eller for unge uden for formelle rammer. En sådan organisation kan f.eks. være: en almennyttig organisation, sammenslutning eller NGO (herunder europæiske ungdoms-NGO'er), et nationalt ungdomsråd, en offentlig myndighed på lokalt, regionalt eller nationalt niveau, en uddannelses- eller forskningsinstitution eller en fond.
 • 5 Ifølge listen over mindst udviklede lande udarbejdet af OECD's Development Assistance Committee: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er centrale med hensyn til migration: Burkina-Faso, Burundi, Etiopien, Gambia, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Sydsudan og Sudan.