Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

Przewiduje się, że akcje objęte wsparciem w ramach tej akcji kluczowej przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki uczestnikom i zaangażowanym organizacjom uczestniczącym oraz systemom polityki, w których zawarte są takie działania.

Jeżeli chodzi o uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, dorosłych słuchaczy i młodzież, działania w zakresie mobilności objęte wsparciem w ramach tej akcji kluczowej mają na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

 • lepszych wyników w nauce;
 • większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery;
 • wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
 • większego usamodzielnienia i poczucia własnej wartości;
 • lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe;
 • większej świadomości międzykulturowej;
 • bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • lepsze pozytywne interakcje z ludźmi z różnych środowisk;
 • większej wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE;
 • większej motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/pozaformalnym) kształceniu lub szkoleniu po okresie mobilności za granicą.

Jeżeli chodzi o kadrę, osoby pracujące z młodzieżą i osoby zawodowo związane z kształceniem, szkoleniem i młodzieżą, przewiduje się, że działania w zakresie mobilności będą miały następujące rezultaty:

 • zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.);
 • szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach;
 • większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych;
 • większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i pozaformalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy;
 • lepsza jakość pracy i działań na rzecz studentów, stażystów, praktykantów, uczniów, dorosłych słuchaczy i osób młodych;
 • lepsze zrozumienie i wrażliwość w odniesieniu do wszelkich przejawów różnorodności, np. społecznej, etnicznej, językowej, płciowej i kulturowej oraz różnorodnych umiejętności;
 • większa zdolność zaspokajania potrzeb osób o mniejszych szansach;
 • większe wsparcie na rzecz działań w zakresie mobilności osób uczących się i promowanie tych działań;
 • większe możliwości doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery;
 • lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe;
 • większa motywacja i satysfakcja z codziennej pracy.

Przewiduje się, że działania wspierane w ramach tej akcji przyniosą organizacjom uczestniczącym również co najmniej jeden z następujących rezultatów:

 • większa zdolność do działania na szczeblu unijnym/międzynarodowym: lepsze umiejętności zarządzania i strategie na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży; zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów; większa alokacja zasobów finansowych (innych niż fundusze UE) na organizację projektów unijnych/międzynarodowych; lepsza jakość przygotowywania, wdrażania, monitorowania i działań następczych projektów unijnych/międzynarodowych;
 • innowacyjny i ulepszony sposób działania na rzecz grup docelowych przez zapewnienie np.: bardziej atrakcyjnych programów dla studentów, stażystów, praktykantów i osób młodych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami; podniesienia kwalifikacji nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia; ulepszonych procesów uznawania i poświadczania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą; skuteczniejszych działań na rzecz społeczności lokalnych; ulepszonych metod i praktyk pracy z młodzieżą w celu aktywnego angażowania młodzieży lub zajęcia się grupami defaworyzowanymi itp.;
 • bardziej nowoczesne, dynamiczne, zaangażowane i profesjonalne środowisko wewnątrz organizacji: gotowe, by włączyć dobre praktyki i nowe metody do działań codziennych; otwarte na efekty synergii wynikające ze współpracy z organizacjami aktywnymi w różnych dziedzinach: społecznej, kształcenia i zatrudnienia; planujące strategicznie doskonalenie zawodowe pracowników w związku z indywidualnymi potrzebami i celami organizacyjnymi;utrzymujące komunikację, dokonujące transferu wiedzy i podejmujące działania informacyjne dotyczące postępów, w stosownych przypadkach potrafiące przyciągać zdolnych studentów i nauczycieli akademickich z całego świata.

Zakłada się, że w dłuższej perspektywie łączny efekt kilku tysięcy projektów wspieranych w ramach tej akcji kluczowej będzie miał wpływ na systemy kształcenia, szkolenia i pracę z młodzieżą w krajach uczestniczących, dzięki czemu pobudzone zostaną reformy polityki i pozyskane nowe zasoby dotyczące możliwości w zakresie mobilności zarówno w Europie, jak i poza nią.

W tym kontekście w 2024 r. w ramach programu będą nadal również prowadzone działania na rzecz łagodzenia społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wspierane będą projekty w zakresie mobilności ułatwiające integrację osób uciekających przed wojną w Ukrainie.