Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Virtuálne Výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Projekty virtuálnej výmeny zahŕňajú online medziľudské aktivity, ktorými sa podporuje medzikultúrny dialóg a rozvoj mäkkých zručností. Umožňujú každému mladému človeku získať prístup k vysokokvalitnému medzinárodnému a medzikultúrnemu vzdelávaniu (formálnemu aj neformálnemu) bez uskutočnenia fyzickej mobility. Hoci virtuálna diskusia alebo odborná príprava nedokážu plne nahradiť prínosy fyzickej mobility, účastníci virtuálnych výmen môžu získať niektoré prínosy vyplývajúce z medzinárodného vzdelávania. Digitálne platformy predstavujú cenný nástroj na čiastočné riešenie globálnych prekážok v oblasti mobility spôsobených pandémiou COVID-19. Virtuálne výmeny takisto pomáhajú šíriť európske hodnoty. Okrem toho dokážu v niektorých prípadoch pripraviť, prehĺbiť a rozšíriť fyzické výmeny, ako aj stimulovať nový dopyt po nich.

Virtuálne výmeny sa uskutočňujú v malých skupinách a vždy ich moderuje vyškolený facilitátor. Možno ich jednoducho začleniť do mládežníckych projektov (neformálne vzdelávanie) alebo kurzov vysokoškolského vzdelávania. Virtuálne výmeny môžu pritiahnuť účastníkov z oboch sektorov, hoci môžu, v závislosti od konkrétnych projektov, zahŕňať účastníkov buď z jedného sektora, alebo z oboch. Všetky projekty v rámci tejto výzvy budú zahŕňať organizácie a účastníkov z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu, ako aj z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, a nachádzajú sa v oprávnených regiónoch.

Ciele akcie

Zámerom tejto akcie bude:

 • stimulovať medzikultúrny dialóg s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, a zvyšovať mieru tolerancie prostredníctvom online medziľudských interakcií vychádzajúcich z digitálnych technológií vhodných pre mladých ľudí,
 • podporovať rôzne druhy virtuálnych výmen ako doplnkov k fyzickej mobilite v rámci programu Erasmus+, ktorými sa viacerým mladým ľuďom umožnia prínosy vyplývajúce z medzikultúrnej a medzinárodnej skúsenosti,
 • posilniť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť, najmä pri používaní internetu a sociálnych médií, s cieľom bojovať proti diskriminácii, indoktrinácii, polarizácii a násilnej radikalizácii,
 • prehĺbiť rozvoj digitálnych a mäkkých zručností1 študentov, mladých ľudí a pracovníkov s mládežou2 vrátane získania praktických skúseností s cudzími jazykmi a tímovou prácou, najmä na účely zvýšenia zamestnateľnosti,
 • podporovať občianstvo a spoločné hodnoty slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania,
 • posilniť rozmer mládeže vo vzťahoch EÚ s tretími krajinami.

Tematické oblasti / Špecifické ciele

Virtuálne výmeny programu Erasmus+ predstavujú iniciatívu zdola nahor. V tejto výzve si môžu účastnícke organizácie slobodne vybrať témy, na ktoré sa zamerajú, ale v návrhoch musia presvedčivo preukázať ich očakávaný vplyv v súvislosti s jedným alebo viacerými uvedenými cieľmi (pozri aj oddiel Očakávaný vplyv). V závislosti od rozsahu a tém projektu by sa mali podľa potreby zohľadňovať rodové aspekty (napr. zavedením aspektov rodovej citlivosti do odbornej prípravy). Osobitnú pozornosť je potrebné venovať začleňovaniu sociálne a ekonomicky zraniteľných ľudí a osôb, ktoré nedokážu požiadať o fyzickú mobilitu. Keďže virtuálne výmeny so študentmi a univerzitami sa organizujú jednoduchšie, žiadatelia sa vyzývajú, aby zapájali mladých ľudí a organizácie z prostredia mimo vysokoškolského vzdelávania.

Aktivity

Projekty sa budú financovať na základe pracovných plánov, ktoré môžu obsahovať široký rozsah aktivít v oblasti online spolupráce, ako napríklad:

 • moderované online diskusie medzi mladými ľuďmi z mládežníckych organizácií rôznych krajín v rámci mládežníckych projektov. Môžu obsahovať aj simulácie rolových hier,
 • odbornú prípravu pracovníkov s mládežou, ktorí chcú vypracovať projekt virtuálnej výmeny s kolegami z iných krajín,
 • moderované online diskusie medzi študentmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín v rámci vysokoškolského vzdelávania,
 • odbornú prípravu univerzitných profesorov/zamestnancov, ktorí chcú vypracovať projekt virtuálnej výmeny s kolegami z iných krajín; interaktívne otvorené online kurzy obsahujúce tradičné učebné materiály, ako sú videozáznamy z prednášok, čítania či súbory príkladov na riešenie (ako napríklad známe MOOC, hromadné otvorené online kurzy, ale s dôrazom na interaktívne používateľské fóra v malých skupinách v snahe podporovať vzájomnú interakciu medzi študentmi, profesormi, odbornými asistentmi, mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou).

Príprava projektu

Všetky projekty virtuálnej výmeny musia byť:

 • moderované vyškolenými facilitátormi,
 • zabezpečené a chránené z pohľadu účastníkov a hostiteľov pri plnom dodržaní pravidiel EÚ na ochranu údajov3 ,
 • politicky prínosné a relevantné z kultúrneho hľadiska: aktivity virtuálnych výmen musia byť pevne zakotvené v sektoroch mládeže a vysokoškolského vzdelávania a musia držať krok s online aj offline kultúrou mladých ľudí v účastníckych krajinách,
 • otvorené a prístupné na úrovni používateľskej skúsenosti a interakcie. Registrácia a interakcia s rovesníkmi, facilitátormi, správcami a ďalšími zainteresovanými stranami by mala byť priamočiara a jednoduchá,
 • do veľkej miery synchronizované, s možnými nesychronizovanými prvkami (napr. čítania, videá) a
 • napokon sa v nich musí uvádzať metóda uznania účasti a vzdelávania mladých ľudí na konci výmeny.

Účastnícke organizácie musia organizovať virtuálne výmeny pre ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. Ak sa na projekte zúčastňujú osoby mladšie ako 18 rokov, účastnícke organizácie sú povinné vopred získať od ich rodičov alebo zákonných zástupcov súhlas s ich účasťou. Jednotliví účastníci musia mať pobyt v krajinách organizácií zapojených do projektu.

Aby bolo možné vykonávať aktivity, pri projektoch sa musia v čo najväčšej miere využívať existujúce nástroje a platformy.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadostí o virtuálne výmeny v projektoch týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov zameraných na virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Tieto organizácie sa môžu zapojiť v pozícii koordinátora:

 • verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace v sektore vysokoškolského vzdelávania alebo v oblasti mládeže (neformálne vzdelávanie),
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, združenia alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako aj právne uznané vnútroštátne alebo medzinárodné rektorské, učiteľské alebo študentské organizácie.

Organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu, pričom musí byť zákonne zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, kde sa musí zároveň nachádzať.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Účastnícke organizácie môžu byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu. Každý návrh projektu môže obsahovať iba organizácie a účastníkov z jedného oprávneného regiónu tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Oprávnené regióny, na ktoré sa vzťahuje táto akcia, sú regióny 1, 2, 3 a 9 (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Účastnícke organizácie môžu patriť do niektorej z týchto kategórií:

 • mládežnícke organizácie4 ,
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, združenia alebo organizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ako aj právne uznané vnútroštátne alebo medzinárodné rektorské, učiteľské alebo študentské organizácie,
 • vektory zmien vo vzdelávacom systéme (univerzitní manažéri, medzinárodné katedry, dekani, agentúry zabezpečujúce kvalitu atď.); verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vysokoškolského vzdelávania alebo mládeže a zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v niektorej z oprávnených tretích krajín nepridružených k programu.

Iné úlohy v rámci konzorcia môžu zastávať ďalšie subjekty, ako napríklad pridružení partneri, subdodávatelia, tretie strany poskytujúce vecné príspevky atď. Prepojené subjekty nie sú oprávnené na získanie financovania.

Počet a profil účastníckych organizácií

Návrhy musí predkladať konzorcium zložené aspoň zo štyroch organizácií. Konzorcium musí spĺňať tieto podmienky:

 • aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo mládežnícke organizácie z dvoch členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo mládežnícke organizácie z dvoch oprávnených tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, z toho istého oprávneného regiónu a
 • počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.
 • V prípade subsaharskej Afriky sa žiadatelia vyzývajú, aby začlenili do svojho návrhu účastníkov z čo najširšieho spektra krajín vrátane tých najmenej rozvinutých5 a/alebo partnerov, ktorí majú menej skúseností s programom Erasmus+.

Prepojené subjekty sa nezapočítavajú do minimálnych kritérií oprávnenosti týkajúcich sa zloženia konzorcia.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v krajinách účastníckych organizácií.

Trvanie projektu

Projekty by mali bežne trvať 36 mesiacov (v riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia).

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 26. apríla, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Očakávaný vplyv

Aktivity a výstupy jednotlivých projektov budú zamerané na dosiahnutie pozitívneho vplyvu vo vzťahu k cieľom výzvy, ktoré by mali byť napriek odlišnostiam v dôsledku špecifík jednotlivých projektov úzko prepojené s rozmerom vzdelávania virtuálnych výmen. Každý návrh projektu by mal obsahovať informácie o tomto očakávanom vplyve. Žiadatelia sa vyzývajú, aby do správy o vplyve projektu začlenili spätnú väzbu zúčastňujúcich sa jednotlivcov a účastníckych organizácií, a to najmä pokiaľ ide o vzdelávaciu hodnotu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu - (maximálny počet bodov: 30)

 • Žiadosť sa týka vybratých všeobecných a špecifických cieľov výzvy. Návrh projektu je konzistentný s požiadavkami výzvy. Návrh je zrozumiteľne vysvetlený.
 • Konzistentnosť: Jednotlivé zložky žiadosti sú súdržné a konzistentné. Žiadosť je podložená dostatočnou analýzou výziev a potrieb; ciele sú realistické a riešia sa nimi otázky súvisiace s účastníckymi organizáciami a priamymi aj nepriamymi cieľovými skupinami. Poskytujú sa dôkazy o účinnosti navrhovaného prístupu virtuálnej výmeny.
 • Rozvoj: v žiadosti sa preukazuje potenciál rozvoja postupov na rôznych úrovniach (napr. miestnej, regionálnej, národnej, EÚ) a ich prenosnosť do rôznych sektorov. Rozvoj bude pravdepodobne znamenať vplyv nielen na úrovni rôznych partnerských organizácií, ale aj na systémovej úrovni a/alebo úrovni politík. Návrh má potenciál rozvíjať vzájomnú dôveru a posilňovať cezhraničnú spoluprácu.
 • Európska pridaná hodnota: žiadosť má pridanú hodnotu na úrovni EÚ v podobe výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť na úrovni krajiny, a existuje potenciál na prenos výsledkov do krajín, ktoré nie sú zapojené do projektu. Výsledky projektu majú potenciál stať sa podkladom pre príslušné politické programy EÚ.

Kvalita návrhu a realizácie projektu -(maximálny počet bodov: 20)

 • Strategický plán: v žiadosti sa stanovuje zrozumiteľná stratégia vychádzajúca z analýzy uskutočniteľnosti a identifikujú sa v nej potrebné aktivity na testovanie, prispôsobovanie a/alebo rozvoj postupov virtuálnej výmeny v novom kontexte projektového partnerstva. 
 • Potreby: identifikovali sa rôzne potreby jednotlivých partnerov a tieto potreby sa dôkladne zohľadňujú. Bola vypracovaná zrozumiteľná koncepcia riadenia týchto rôznych potrieb. Zvolené pedagogické prístupy sú takisto v súlade s týmito rôznymi potrebami.
 • Štruktúra: pracovný program je jasný a zrozumiteľný a týka sa všetkých fáz projektu. Pre každý výstup sú zrozumiteľne vymedzené ukazovatele dosiahnutia cieľa a prostriedky overenia.
 • Riadenie: plán riadenia projektu je vhodný a obsahuje primerané zdroje vyčlenené na jednotlivé úlohy. Zaviedla sa účinná spolupráca a rozhodovacie procesy, ktoré sú zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany. Rozpočet vykazuje nákladovú efektívnosť a ekonomickú výhodnosť. Medzi úlohami, rolami a finančnými zdrojmi vyčlenenými pre partnerov panuje súdržnosť. Podmienky finančného riadenia sú zrozumiteľné a vhodné.
 • Hodnotenie: osobitnými opatreniami na monitorovanie procesov a výsledkov (t. j. ukazovateľmi dosiahnutých výsledkov a prostriedkami overenia) sa zabezpečuje realizácia projektu na vysokej kvalitatívnej úrovni. Vzdelávacie výstupy sa hodnotia a uznávajú. Existuje jasný plán zabezpečenia kvality, ktorý sa primerane týka aj riadenia projektov. Stratégia monitorovania obsahuje aj akčný plán identifikácie a zmierňovania rizík. Tieto prvky sú začlenené a podrobne rozpísané aj v logickom rámci (povinný vzor výzvy).

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce - (maximálny počet bodov: 20)

 • Konfigurácia: partnerstvo je schopné zabezpečiť dosahovanie cieľov projektu v plnej miere. Konzorcium má všetky potrebné zručnosti, odborné znalosti a skúsenosti v oblastiach, ktorých sa projekt týka. Zabezpečuje sa primerané vyčlenenie času a vstupov pre partnerov. Zručnosti a kompetencie sa v rámci partnerstva dopĺňajú.
 • Záväzok: každá účastnícka organizácia preukazuje plné zapojenie podľa svojich možností a špecifickej oblasti svojich odborných znalostí.
 • Spolupráca: podmienky spolupráce sú vyvážené. Navrhujú sa účinné mechanizmy na zabezpečenie koordinácie, rozhodovania a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami, zainteresovanými stranami a všetkými ostatnými príslušnými stranami.

Vplyv - (maximálny počet bodov: 30)

 • Šírenie výsledkov: zrozumiteľná stratégia zvyšovania povedomia, šírenia výsledkov a komunikácie zabezpečuje oslovenie príslušných cieľových skupín, ako aj všeobecných zainteresovaných strán a verejnosti počas celej životnosti projektu. Táto stratégia obsahuje plány na sprístupnenie všetkých vypracovaných materiálov prostredníctvom otvorených licencií.
 • Využívanie výsledkov: v žiadosti sa preukazuje, že vybraté prístupy virtuálnej výmeny možno úspešne šíriť a/alebo rozvíjať, zabezpečuje sa nimi rozsiahlejší vplyv a majú dosah na systémovú zmenu. Prístup k využívaniu výsledkov sa zrozumiteľne opisuje a navrhované opatrenia na využívanie výsledkov projektov sú potenciálne účinné.
 • Vplyv: zrozumiteľne je vymedzený predvídateľný vplyv, najmä na identifikované cieľové skupiny, a sú zavedené opatrenia na dosiahnutie a hodnotenie tohto vplyvu. Vzdelávacie výstupy sú zrozumiteľne vymedzené pred každou aktivitou spočívajúcou vo virtuálnej výmene a po každej aktivite sa merajú, zaznamenáva sa pokrok a uznávajú sa dosiahnuté výsledky. Výsledky aktivít budú pravdepodobne významné. Výstupy projektu majú potenciál prispieť k dlhodobým zmenám, zlepšeniam alebo k rozvoju v prospech cieľových skupín a dotknutých systémov. V žiadosti sa takisto vysvetľuje, ako sa bude hodnotiť vplyv vzdelávania (vzdelávacie výstupy) prostredníctvom virtuálnej výmeny s cieľom vypracovať odporúčania (na základe údajov) na zlepšenie výučby a učenia sa prostredníctvom virtuálnych výmen aj mimo rámca projektu. Tieto prvky sú začlenené a podrobne rozpísané aj v logickom rámci (povinný vzor výzvy).
 • Udržateľnosť: žiadosť obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov aj po skončení projektu.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv; 10 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Kvalita návrhu a realizácie projektu).

V prípade ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Geografické ciele

K tejto akcii prispievajú nástroje vonkajšej činnosti EÚ. Dostupný rozpočet sa rozdelí medzi jednotlivé regióny, pričom jednotlivé rozpočtové balíky majú rôznu výšku. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na portáli financovania a ponúk.

Subsaharská Afrika: Prioritou budú najmenej rozvinuté krajiny v tomto regióne; osobitný dôraz sa bude klásť aj na krajiny prioritné z hľadiska migrácie6 ; žiadna krajina nezíska viac ako 8 % finančných prostriedkov predpokladaných pre tento región.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

Pravidlá financovania

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Grant EÚ na projekt bude mať maximálnu výšku 500 000 EUR, pričom 200 EUR je maximálna investícia pre organizácie na účastníka (t. j. projekt vo výške 500 000 EUR bude musieť byť určený aspoň pre 2 500 účastníkov). Udelený grant môže byť nižší ako požadovaná suma.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku vo formulári žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 95 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante. Finančná podpora tretím stranám nie je povolená. Náklady na dobrovoľníkov a MSP sú povolené. Informácie sa nachádzajú v časti C tohto programového sprievodcu, v oddiele Oprávnené priame náklady. Návrh musí obsahovať náklady na dve schôdze (max. dve osoby na žiadosť) ročne organizované Európskou komisiou alebo z jej iniciatívy.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

 • 1 Mäkké zručnosti zahŕňajú schopnosť kritického myslenia, zvedavosť a tvorivosť, iniciatívnosť, riešenie problémov a spoluprácu, schopnosť účinne komunikovať v multikultúrnom a interdisciplinárnom prostredí, prispôsobiť sa situácii a vyrovnať sa so stresom a s neistotou. Tieto zručnosti sú súčasťou kľúčových kompetencií uvedených v odporúčaní Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 189, 4.6.2018, s. 1).
 • 2 Pracovníci s mládežou sú profesionáli alebo dobrovoľníci zapojení do neformálneho vzdelávania, ktorí podporujú mladých ľudí v ich osobnom sociálno-vzdelávacom a profesijnom rozvoji.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_sk.
 • 4 T. j. každá organizácia, či už verejná, alebo súkromná, pracujúca s mladými ľuďmi alebo v ich záujme mimo formálneho prostredia. Týmito organizáciami môže byť napríklad: nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane európskych mládežníckych mimovládnych organizácií), národná rada mládeže, subjekt verejného sektora na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia, alebo nadácia.
 • 5 Podľa zoznamu najmenej rozvinutých krajín vypracovaného Výborom rozvojovej pomoci organizácie OECD: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Z hľadiska migrácie sú kľúčové tieto tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu: Burkina Faso, Burundi, Etiópia, Gambia, Guinea, Južná Afrika, Južný Sudán, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Senegal a Sudán.