Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Projekty virtuálních výměn se skládají z on-line aktivit založených na vzájemném kontaktu, které prosazují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností. Umožňují každému mladému člověku přístup ke kvalitnímu mezinárodnímu a mezikulturnímu vzdělávání bez fyzické mobility. Přestože virtuální diskuse nebo školení plně nenahradí výhody fyzické mobility, účastníci virtuálních výměn by měli využít některé z výhod mezinárodního vzdělávání. Digitální platformy představují cenný nástroj při částečném řešení globálních omezení mobility vyvolaných pandemií COVID-19. Virtuální výměny také pomáhají šířit evropské hodnoty. Kromě toho mohou virtuální výměny v některých případech poskytnout nápady a připravit půdu pro budoucí fyzické výměny, které nejsou financovány v rámci této akce.

Virtuální výměny probíhají v malých skupinách a jsou vždy moderovány školeným facilitátorem. Měly by být snadno integrovány do projektů zaměřených na mládež (neformální vzdělávání) nebo do kurzů vysokoškolského vzdělávání. Virtuální výměny mohou získávat účastníky z obou sektorů, ačkoli by v závislosti na konkrétních projektech mohly zapojovat účastníky buď z jednoho z nich, nebo z obou. Všechny projekty v rámci této výzvy budou zahrnovat organizace a účastníky z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu i ze třetích zemí nepřidružených k programu ve způsobilých regionech. 

Cíle akce

Akce bude zaměřena na:

 • podporu mezikulturního dialogu se třetími zeměmi nepřidruženými k programu a zvyšování tolerance prostřednictvím on-line interakcí založených na vzájemném kontaktu, a to na základě digitálních technologií vstřícných vůči mládeži,
 • prosazování různých druhů virtuálních výměn jako doplňku fyzické mobility Erasmus+, které umožní více mladým lidem využít mezikulturních a mezinárodních zkušeností,
 • posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti, zejména při používání internetu a sociálních médií, například pokud jde o boj proti diskriminaci, indoktrinaci, polarizaci a násilné radikalizaci,
 • podporu rozvoje digitálních a měkkých dovedností1  studentů, mladých lidí a pracovníků s mládeží2 , včetně procvičování cizích jazyků a týmové práce, zejména za účelem zvýšení zaměstnatelnosti,
 • prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání,
 • posilování rozměru týkajícího se mládeže ve vztazích EU se třetími zeměmi.

Tematické Oblasti / Specifické Cíle

Virtuální výměny by měly být organizovány v jedné nebo více z těchto tematických oblastí, které odpovídají prioritám programu Erasmus+:

 • inkluze a rozmanitost, 
 • digitální transformace,
 • životní prostředí a boj proti změně klimatu,
 • zapojení do demokratického života, společné hodnoty a občanská angažovanost.

V tomto širokém rámci si zúčastněné organizace mohou vzhledem k tomu, že virtuální výměny jsou iniciativou vedenou zdola nahoru, dle svého uvážení vybrat témata, na která se zaměří, návrhy však musí prokázat jejich očekávaný dopad ve vztahu k jednomu nebo více z výše uvedených cílů (viz také oddíl „Očekávaný dopad“ níže). Dle potřeby by měly být zohledňovány genderové aspekty, a to v závislosti na oblasti působnosti a tématech projektů (např. zavedením aspektů genderové citlivosti do školení). Zvláštní pozornost je třeba věnovat začlenění sociálně a ekonomicky zranitelných osob a osob, které nejsou schopny žádat o fyzickou mobilitu.

Aktivity

Projekty budou financovány na základě pracovních plánů zahrnujících aktivity on-line spolupráce, mezi něž patří:

 • on-line diskuse mezi mladými lidmi z mládežnických organizací se sídlem v různých zemích v rámci mládežnických projektů. Mohly by zahrnovat simulace spočívající v hraní rolí,
 • odborná příprava pro pracovníky s mládeží, kteří chtějí vytvořit projekt virtuální výměny s kolegy z jiných zemí,
 • on-line diskuse mezi studenty vysokoškolských institucí se sídlem v různých zemích jako součást dosahování vysokoškolských diplomů,
 • odborná příprava pro vysokoškolské pedagogy / pracovníky, kteří chtějí vytvořit projekt virtuální výměny s kolegy z jiných zemí,
 • interaktivní otevřené on-line kurzy včetně tradičních kurzových materiálů, jako jsou natočené přednášky, četba a soubory problémů (například dobře známé hromadné otevřené on-line kurzy (Massive Open Online Course, MOOC)), avšak s důrazem na interaktivní uživatelská fóra v malých skupinách na podporu komunitních interakcí mezi studenty, profesory, pedagogickými asistenty, mladými lidmi a pracovníky s mládeží).

Vypracování projektu

Všechny projekty virtuálních výměn musí být:

 • moderovány vyškolenými facilitátory,
 • zabezpečeny a z hlediska účastníků a hostitelů musí zajišťovat ochranu plně v souladu s pravidly EU pro ochranu údajů3 ,
 • politicky podložené a kulturně relevantní: aktivity v rámci virtuální výměny musí být pevně zakotveny v sektorech mládeže a vysokoškolského vzdělávání a musí být aktuální s ohledem na on-line a off-line kultury mladých lidí v zúčastněných zemích,
 • otevřené a přístupné na úrovni uživatelské zkušenosti a interakce. Registrace a interakce s kolegy, facilitátory, administrátory a dalšími zúčastněnými stranami by měly být jednoduché a snadné,
 • měly by probíhat zejména synchronně, s možnými asynchronními prvky (např. čtení, videa)
 • konečně musí předvídat metodu uznání účasti a výsledky učení pro mladé lidi na konci výměny.

Zúčastněné organizace musí zajistit virtuální výměny pro osoby ve věkovém rozmezí 13–30 let. Pokud se projektů účastní osoby mladší 18 let, musí si zúčastněné organizace vyžádat od jejich rodičů nebo zákonných zástupců předchozí souhlas s účastí. Jednotliví účastníci musí mít bydliště v zemích organizací účastnících se projektu.

K realizaci svých aktivit by měly projekty pokud možno využívat stávající nástroje a platformy.

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkající se virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) musí být právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) a mohou spadat do těchto kategorií:

 • subjekty působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání nebo mládeže (neformální vzdělávání),
 • mládežnické organizace4 ,
 • vysokoškolské instituce, sdružení nebo organizace vysokoškolských institucí, jakož i právně uznané vnitrostátní nebo mezinárodní organizace rektorů, pedagogů nebo studentů.

Tyto subjekty musí být usazeny v jedné ze způsobilých zemí, kterými jsou:

 • členský stát EU,
 • třetí země přidružená k programu nebo
 • třetí země nepřidružená k programu ze způsobilého regionu. Způsobilými regiony zahrnutými do této akce jsou regiony 1, 2, 3 a 9 (viz oddíl „Způsobilé země“ části A této příručky). Každý návrh projektu musí zahrnovat organizace a účastníky z pouze jednoho ze způsobilých regionů třetích zemí nepřidružených k programu.

Koordinující organizace musí být mládežnickou organizací nebo vysokoškolskou institucí a musí být v souladu s právními předpisy zřízena a usídlena v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Koordinující organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu. Nemůže se jednat o přidružený subjekt.

Další subjekty se mohou účastnit v dalších rolích v rámci konsorcia, například jako přidružení partneři.

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň čtyř žadatelů (příjemci, nikoliv přidružené subjekty) splňující tyto podmínky:

 • nejméně čtyři nezávislé subjekty (ne přidružené subjekty) ze čtyř různých způsobilých zemí,
 • nejméně dvě vysokoškolské instituce nebo mládežnické organizace ze dvou členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a dvě vysokoškolské instituce nebo mládežnické organizace ze dvou způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu, které patří do téhož způsobilého regionu,
 • počet organizací z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu.Do složení konsorcia se započítávají pouze příjemci (nikoliv přidružené subjekty).

Přidružení partneři se do složení konsorcia nezapočítávají.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity musí probíhat v zemích zúčastněných organizací.

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH

Před podáním žádosti si přečtěte příslušné často kladené dotazy na portálu FTOP.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 25. dubna 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Relevance: Žádost je relevantní z hlediska zvolených obecných a specifických cílů výzvy. Je v souladu s požadavky výzvy a je jasně vysvětlena. Žádost se týká tematických oblastí stanovených pro tuto výzvu.
 • Hodnoty EU: Žádost je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Analýza potřeb: Žádost se opírá o přiměřenou analýzu výzev a potřeb. Jsou identifikovány a řádně zohledněny různé potřeby jednotlivých partnerů.
 • Soulad: Jednotlivé složky žádosti jsou soudržné a konzistentní. Cíle žádosti jsou jednoznačně stanoveny, jsou realistické a zabývají se otázkami, které jsou relevantní pro zúčastněné organizace a cílové skupiny.
 • Aktivity: Virtuální výměny jsou jasně definované a prosazují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností a také přispívají především ke vzdělávacímu, osobnímu nebo profesnímu rozvoji účastníků ze třetích zemí, které nejsou přidruženy k programu. Je předložen důkaz o účinnosti navrhované metody virtuální výměny.
 • Rozšiřování: Žádost prokazuje potenciál pro rozšíření svých postupů na různých úrovních (např. místní, regionální, národní, unijní) a přenositelnost do různých odvětví. Toto rozšíření bude mít pravděpodobně dopad nejen na úrovni jednotlivých partnerských organizací, ale i na úrovni systému a/nebo politiky. Návrh má potenciál rozvíjet vzájemnou důvěru a posilovat spolupráci mezi různými zeměmi.
 • Evropská přidaná hodnota: Žádost přináší přidanou hodnotu na úrovni EU prostřednictvím výsledků, kterých by nebylo dosaženo na úrovni samotné země, a existuje potenciál pro přenos výsledků do zemí, které nejsou do projektu zapojeny. Výsledky projektu mají potenciál zajistit přínos pro příslušné programy politiky EU. 

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Soudržnost: Celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Žádost představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit, které povedou k naplnění identifikovaných potřeb a k očekávaným výsledkům.
 • Metodika: Kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro řešení zjištěných potřeb, včetně potřeb různých partnerů. Je vyvinuta jasná koncepce toho, jak budou tyto různé potřeby řešeny. Těmto různým potřebám odpovídá i zvolený pedagogický přístup.
 • Výsledky učení: Výsledky učení jsou hodnoceny a uznávány (např. Youthpass). Před každou aktivitou virtuální výměny jsou jasně definovány výsledky učení, které jsou po každé aktivitě měřeny, je zaznamenán pokrok a jsou uznány úspěchy.
 • Pracovní plán: Kvalita a účinnost pracovního plánu jsou jasné a pokrývají všechny fáze projektu.
 • Řízení: Plán řízení projektu je důkladný a na jednotlivé úkoly je přiděleno dostatečné množství zdrojů. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou realistické.
 • Rozpočet: Rozpočet vykazuje nákladovou efektivnost a dobrý poměr kvality a ceny. Mezi úkoly, rolemi a finančními prostředky přidělenými partnerům existuje soudržnost. Ujednání o finančním řízení jsou jasná a přiměřená.
 • Hodnocení: Zvláštní opatření k monitorování procesů a výstupů (tj. ukazatele dosažení výsledků a metody ověřování) zajišťují vysokou kvalitu realizace projektu. Existuje jasný plán zajištění kvality, který odpovídajícím způsobem zahrnuje i řízení projektu. Strategie monitorování zahrnuje určení rizik a akční plán zmírnění rizik.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: Partnerství je schopno zajistit úplné dosažení cílů projektu. Konsorcium má všechny potřebné dovednosti, odborné znalosti a zkušenosti v oblastech zahrnutých do projektu. Je zajištěno přiměřené rozdělení času a vstupů mezi partnery. Dovednosti a kompetence v rámci partnerství se navzájem doplňují.
 • Závazek: Každá zúčastněná organizace prokáže plné zapojení odpovídající jejím kapacitám a konkrétní odborné specializaci.
 • Spolupráce: Nastavení spolupráce je vyvážené. Jsou navrženy efektivní mechanismy k zajištění koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, zúčastněnými subjekty a všemi ostatními relevantními stranami.

Dopad - (maximálně 20 bodů)

 • Šíření: Jasná strategie zvyšování povědomí, šíření informací a komunikace zajišťuje oslovení příslušných cílových skupin i obecných zúčastněných stran a veřejnosti během doby životnosti projektu. Tato strategie obsahuje plány zpřístupnění jakýchkoli vyprodukovaných materiálů prostřednictvím otevřených licencí.
 • Využití: Žádost prokazuje, že zvolené metody virtuální výměny lze úspěšně šířit a že vytváří širší dopad a ovlivňuje systémovou změnu. Metoda využití je jasně popsána a navrhovaná opatření k využití výsledků projektu jsou potenciálně účinná.
 • Dopad: Je jasně vymezen předvídatelný dopad, zejména pro určené cílové skupiny, a jsou zavedena opatření, která zajistí, aby bylo možné dopadu dosáhnout a vyhodnotit jej. Výsledky činností budou pravděpodobně významné. Výstupy projektu mají potenciál podpořit dlouhodobé změny, zlepšení nebo vývoj ve prospěch dotčených cílových skupin a systémů. Žádost také vysvětluje, jak bude hodnocen dopad učení (výsledky učení) prostřednictvím virtuální výměny, aby bylo možné vydat informovaná (z dat vycházející) doporučení ke zlepšení výuky a učení v rámci virtuálních výměn nad rámec projektu.
 • Udržitelnost: Žádost zahrnuje vhodná opatření a zdroje, které zajistí, že výsledky a přínosy bude možné udržet i po ukončení projektu.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad’).

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Očekávaný dopad

Činnosti a výstupy jednotlivých projektů se zaměří na dosažení pozitivního dopadu ve vztahu k cílům výzvy, které se budou lišit v závislosti na specifických rysech projektů, měly by však být úzce propojeny se vzdělávacím rozměrem virtuálních výměn.

Každý návrh projektu by měl uvádět informace o tomto očekávaném dopadu. Žadatelé se vyzývají, aby při podávání informací o dopadu projektů předvídali zpětnou vazbu ze strany zúčastněných jednotlivců a organizací, zejména pokud jde o vzdělávací hodnotu.

Geografické cíle

K této akci přispívají nástroje EU pro vnější činnost. Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony a velikost každé rozpočtové obálky je jiná. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Subsaharská Afrika: Žadatelé se vyzývají, aby upřednostnili nejméně rozvinuté země5  v tomto regionu a aby kladli zvláštní důraz na země prioritní z hlediska migrace6 ; žádná země nebude mít přístup k více než 8 % finančních prostředků předpokládaných pro tento region. Žadatelé se také vyzývají, aby do svého návrhu zapojili účastníky z široké škály zemí, včetně partnerů, kteří mají s programem Erasmus+ méně zkušeností.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnocení a míry financování ve výši 95 %.

Grant EU na jeden projekt bude činit maximálně 500 000 EUR, přičemž maximální investice do organizací bude činit 200 EUR na účastníka (tj. projekt v hodnotě 500 000 EUR by měl mít nejméně 2 500 účastníků). Přidělená výše grantu může být nižší než požadovaná částka.

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Mají podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro dobrovolníky7 .

Jednotkové náklady malých a středních podniků pro vlastníky malých a středních podniků jsou povoleny. Měly by mít podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro vlastníky malých a středních podniků8 .

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové uznatelné náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Uznatelné přímé náklady“.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Tento režim financování umožní zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a klade tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).