Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Schimburi virtuale în sectorul învățământului superior și al tineretului

Proiectele de schimburi virtuale constau în activități interpersonale online care promovează dialogul intercultural și dezvoltarea competențelor non-tehnice. Acestea permit fiecărui tânăr accesul la educație internațională și interculturală de înaltă calitate (atât formală, cât și nonformală) fără mobilitate fizică. Deși dezbaterea sau instruirea virtuală nu înlocuiește pe deplin beneficiile mobilității fizice, participanții la schimburile virtuale ar trebui să profite de unele dintre beneficiile experiențelor educaționale internaționale. Platformele digitale reprezintă un instrument valoros pentru a răspunde parțial la constrângerile globale asupra mobilității cauzate de pandemia de COVID-19. Schimburile virtuale contribuie, de asemenea, la răspândirea valorilor europene. Mai mult, în unele cazuri, acestea pot să pregătească, să aprofundeze și să extindă schimburile fizice, precum și să alimenteze o nouă cerere în acest sens.

Schimburile virtuale se desfășoară în cadrul unor grupuri mici și sunt întotdeauna moderate de un facilitator instruit. Acestea ar trebui să fie integrate cu ușurință în proiectele (de educație nonformală) pentru tineri sau în cadrul cursurilor din învățământul superior. Schimburile virtuale pot atrage participanți din ambele sectoare, chiar dacă, în funcție de proiectele specifice, ar putea implica participanți fie doar din unul dintre sectoare, fie din ambele. Toate proiectele din cadrul acestei cereri de propuneri vor implica organizații și participanți din statele membre ale UE, din țările terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program.

Obiectivele acțiunii

Acțiunea va viza:

 • încurajarea dialogului intercultural cu țări terțe care nu sunt asociate la program și sporirea gradului de toleranță prin interacțiuni interpersonale online, bazându-se pe tehnologii digitale, ușor de utilizat de către tineri;
 • promovarea diferitelor tipuri de schimburi virtuale ca o completare a mobilității fizice Erasmus+, permițând unui număr mai mare de tineri să beneficieze de experiența interculturală și internațională;
 • îmbunătățirea gândirii critice și alfabetizarea mediatică, în special în ceea ce privește utilizarea internetului și a platformelor de comunicare socială, în scopul combaterii discriminării, a îndoctrinării, a polarizării și a radicalizării violente;
 • încurajarea dezvoltării competențelor digitale și a celor non-tehnice1 ale studenților, tinerilor și lucrătorilor de tineret2 , inclusiv practica limbilor străine și munca în echipă, în special pentru a spori capacitatea de inserție profesională;
 • promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării;
 • consolidarea dimensiunii tineretului în relațiile Uniunii Europene cu țări terțe.

Domenii tematice/obiective specifice

Schimburile virtuale Erasmus+ reprezintă o inițiativă ascendentă. În cadrul acestei cereri de propuneri, organizațiile participante sunt libere să aleagă subiectele pe care se vor axa, însă propunerile ar trebui să demonstreze în mod convingător impactul așteptat în raport cu unul sau mai multe dintre obiectivele menționate mai sus (a se vedea, de asemenea, secțiunea „Impactul preconizat” de mai jos). Aspectele de gen ar trebui luate în considerare după cum este necesar, în funcție de domeniul de aplicare și de temele proiectelor (de exemplu, prin introducerea aspectelor legate de sensibilitatea de gen în cadrul cursurilor de formare). O atenție specială trebuie acordată includerii persoanelor vulnerabile din punct de vedere social și economic și a persoanelor care nu pot depune cereri pentru mobilitate fizică. Deoarece schimburile virtuale sunt mai ușor de organizat cu studenții și universitățile, solicitanții sunt încurajați să implice tineri și organizații care nu sunt înscrise în învățământul superior.

Activități

Proiectele vor fi finanțate pe baza planurilor de lucru, care pot integra o gamă largă de activități de cooperare online, inclusiv, de exemplu:

 • discuții online între tinerii din cadrul organizațiilor de tineret din diferite țări, ca parte a proiectelor pentru tineret. Acestea ar putea include simulări de jocuri de rol;
 • instruire pentru lucrătorii de tineret care doresc să dezvolte un proiect de schimburi virtuale cu colegi din alte țări;
 • discuții online între studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior din diferite țări, ca parte a diplomelor de studii superioare;
 • instruire pentru cadrele didactice/personalul din cadrul universităților care doresc să dezvolte un proiect de schimburi virtuale cu colegi din alte țări;
 • cursuri online deschise interactive, inclusiv materiale de curs tradiționale, precum prelegeri filmate, lecturi și seturi de probleme (precum bine-cunoscutele MOOC - cursuri online deschise și în masă -, dar cu accent pe forumurile interactive pentru utilizatori desfășurate în grupuri mici pentru a sprijini interacțiunile comunitare dintre studenți, profesori, asistenți didactici, tineri și lucrători de tineret).

Crearea unui proiect

Toate proiectele de schimburi virtuale trebuie:

 • să fie moderate de facilitatori instruiți;
 • să fie sigure și să ofere siguranță din perspectiva participanților și a gazdelor, în deplină conformitate cu normele UE privind protecția datelor3 ;
 • să fie judicioase din punct de vedere politic și relevante din punct de vedere cultural: activitățile de schimburi virtuale trebuie să fie bine încorporate în sectorul tineretului și al învățământului superior și să fie adaptate la culturile online și offline ale tinerilor din țările participante;
 • să fie deschise și accesibile la nivelul experienței utilizatorului și al interacțiunii. Înregistrarea și interacțiunile cu colegii, facilitatorii, administratorii și alte părți interesate ar trebui să fie directe și ușoare;
 • să se desfășoare, în principal, în mod sincronic, cu posibile componente asincrone (de exemplu, lecturi, materiale video).

Organizațiile participante trebuie să organizeze schimburi virtuale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani. În cazul în care un proiect implică tineri cu vârste sub 18 ani, organizațiile participante trebuie să obțină acordul prealabil de participare de la părinții acestora sau de la persoanele care acționează în numele lor. Participanții individuali trebuie să fie stabiliți în țările organizațiilor participante la proiect.

Pentru desfășurarea activităților, proiectele ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe instrumentele și platformele existente. În cazul în care este necesară dezvoltarea de instrumente sau de platforme noi pentru proiecte specifice, acest lucru ar trebui justificat în mod corespunzător.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere pentru schimburi virtuale în cadrul proiectelor din sectorul învățământului superior și al tineretului?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de schimburi virtuale în sectorul învățământului superior și al tineretului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de coordonatori:

 • Organizații publice sau private active în domeniul învățământului superior sau al tineretului (educație nonformală);
 • Instituții de învățământ superior, asociații sau organizații de instituții de învățământ superior, precum și organizații naționale sau internaționale de rectori, profesori sau studenți, recunoscute din punct de vedere juridic;

Organizația depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să fie stabilită legal și situată într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Organizațiile participante pot fi stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program. Fiecare proiect poate să implice exclusiv organizații și participanți din una din regiunile eligibile ale țărilor terțe care nu sunt asociate la program. Regiunile eligibile vizate de această acțiune sunt regiunile 1, 2, 3, 4 și 9 (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Organizațiile participante pot fi încadrate în următoarele categorii:

 • organizații de tineret4 ;
 • instituții de învățământ superior, asociații sau organizații de instituții de învățământ superior, precum și organizații naționale sau internaționale de rectori, profesori sau studenți, recunoscute din punct de vedere juridic;
 • vectori de schimbare în sistemul de învățământ (manageri de universități, departamente internaționale, decani, agenții de asigurare a calității etc.); organizații publice sau private active în domeniul învățământului superior sau al tineretului, stabilite într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță eligibilă care nu este asociată la program.

Alte entități pot participa la alte roluri în cadrul consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, părți terțe care oferă contribuții în natură etc. Entitățile afiliate nu sunt eligibile pentru finanțare.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 4 organizații (beneficiari; entități neafiliate). Consorțiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • minimum 2 instituții de învățământ superior sau organizații de tineret din 2 state membre UE și țări terțe asociate la program și 2 instituții de învățământ superior sau organizații de tineret din 2 țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program din aceeași regiune (cu excepția proiectelor cu Rusia, care vor include doar Rusia ca țară terță care nu este asociată la program); și
 • numărul de organizații din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe care nu sunt asociate la program.
 • în cazul Africii Subsahariene, solicitanții sunt încurajați să includă în propunerea lor participanți dintr-o gamă largă de țări, inclusiv din țările cel mai puțin dezvoltate5 și/sau parteneri fără experiență în ceea ce privește programul Erasmus+.

Locul de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țările organizațiilor participante la respectivele activități.

Durata proiectului

Durata schimburilor virtuale din sectorul învățământului superior și al tineretului este de 3 ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 septembrie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Impactul preconizat

Activitățile și rezultatele diferitelor proiecte vor viza obținerea unui impact pozitiv în raport cu obiectivele cererii de propuneri care, deși variază în funcție de specificul proiectelor, ar trebui să fie strâns legate de dimensiunea de învățare a schimburilor virtuale. Fiecare propunere de proiect, ca parte a cadrului logic inclus în formularul de candidatură, ar trebui să includă informații cu privire la acest impact preconizat. Atunci când raportează impactul proiectelor, solicitanții sunt încurajați să prevadă feedbackul din partea persoanelor și a organizațiilor participante, în special în ceea ce privește valoarea educațională.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului - (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Cererea este relevantă pentru obiectivele generale și specifice alese ale cererii de propuneri. Propunerea de proiect este în concordanță cu cerințele specificate în cererea de propuneri. Propunerea este explicată în mod clar.
 • Consecvența: diferitele componente ale cererii sunt coerente și consecvente. Cererea se bazează pe o analiză adecvată a provocărilor și a nevoilor; obiectivele sunt realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile-țintă directe și indirecte; Sunt furnizate dovezi ale eficacității abordării schimburilor virtuale propuse.
 • Aplicare la scară largă: Cererea demonstrează potențialul de aplicare la scară largă a practicilor pe care le include la diferite niveluri (de exemplu, local, regional, național, UE) și transferabilitatea către diferite sectoare. Aplicarea la scară largă poate să aibă un impact nu numai la nivelul diferitelor organizații partenere, ci și la nivel de sistem și/sau de politici. Propunerea are potențialul de a dezvolta încredere reciprocă și de a spori cooperarea transfrontalieră.
 • Valoare adăugată europeană: cererea aduce valoare adăugată la nivelul UE, prin rezultate care nu ar fi atinse doar la nivel de țară și există potențialul de a transfera rezultatele către țările care nu sunt implicate în proiect. Rezultatele proiectului au potențialul de a alimenta agendele de politici relevante ale UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Planul strategic: cererea stabilește o strategie clară bazată pe o analiză de fezabilitate și identifică activitățile necesare pentru testarea, adaptarea și/sau aplicarea la scară largă a practicii (practicilor) de schimburi virtuale în noul context al parteneriatului proiectului.
 • Nevoi: diferitele nevoi ale diferiților parteneri au fost identificate și sunt luate în considerare în mod corespunzător. A fost dezvoltat un concept clar al modului în care vor fi gestionate aceste nevoi diferite. Abordările pedagogice alese sunt, de asemenea, adaptate la aceste nevoi diferite.
 • Structură: programul de lucru este clar și inteligibil și acoperă toate etapele proiectului. Indicatorii de reușită și mijloacele de verificare au fost clar definiți pentru fiecare rezultat.
 • Gestionare: planul de gestionare al proiectului este solid, cu resurse adecvate alocate pentru diferitele sarcini. Au fost puse în aplicare procese eficiente de cooperare și de luare a deciziilor, inteligibile pentru toate părțile interesate. Bugetul indică raportul cost-eficacitate și raportul calitate-preț. Există coerență între sarcinile, rolurile și resursele financiare alocate partenerilor. Măsurile de gestiune financiară sunt clare și adecvate.
 • Evaluarea: măsurile specifice pentru monitorizarea proceselor și a rezultatelor (și anume, indicatorii de reușită și mijloacele de verificare) garantează faptul că proiectul este pus în aplicare la un nivel înalt de calitate. Rezultatele învățării sunt evaluate și recunoscute. Există un plan clar de asigurare a calității care acoperă, de asemenea, în mod adecvat, gestionarea proiectului. Strategia de monitorizare include identificarea riscurilor și un plan de acțiuni de atenuare. Aceste elemente sunt, de asemenea, incluse și detaliate în cadrul logic (modelul obligatoriu al cererii de propuneri).

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurare: Parteneriatul poate să asigure realizarea deplină a obiectivelor proiectului. Consorțiul dispune de toate competențele, expertiza și experiența necesare în domeniile acoperite de proiect. Este asigurată repartizarea adecvată a timpului și a contribuțiilor între parteneri. Aptitudinile și competențele parteneriatului sunt complementare.
 • Angajament: fiecare organizație participantă demonstrează o implicare deplină care corespunde capacităților sale și domeniului său specific de expertiză.
 • Cooperare: modalitățile de cooperare sunt echilibrate. Se propun mecanisme eficiente pentru a asigura coordonarea, luarea deciziilor și comunicarea între organizațiile participante, părțile interesate și orice altă parte relevantă.

Impact - (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Diseminare: o strategie clară de sensibilizare, de diseminare și de comunicare care asigură acoperirea grupurilor-țintă relevante, precum și a părților interesate în general și a publicului pe toată durata proiectului. Această strategie include planuri care să faciliteze accesul, prin licențe deschise, la toate materialele produse.
 • Exploatare: cererea demonstrează că abordările schimburilor virtuale selectate pot fi diseminate și/sau aplicate la scară largă cu succes, că au un impact mai larg și influențează schimbarea sistemică. Abordarea cu privire la exploatare este descrisă în mod clar, iar măsurile propuse pentru a exploata rezultatele proiectului sunt potențial eficace.
 • Impactul: impactul preconizat, în special pentru grupurile-țintă identificate, este definit în mod clar și sunt instituite măsuri pentru a se garanta că impactul respectiv poate fi obținut și evaluat. Rezultatele învățării sunt clar definite înainte de fiecare activitate de schimb virtual și sunt măsurate după fiecare activitate, progresul este înregistrat, iar realizările sunt recunoscute. Rezultatele activităților pot fi semnificative. Rezultatele proiectului au potențialul de a sprijini schimbările, îmbunătățirile sau evoluțiile pe termen lung în beneficiul grupurilor-țintă și al sistemelor vizate. În cerere este explicat, de asemenea, modul în care va fi evaluat impactul învățării (rezultatele învățării) prin schimb virtual, pentru a formula recomandări în cunoștință de cauză (date) în vederea îmbunătățirii modului de predare și de învățare prin schimburi virtuale și după încheierea proiectului. Aceste elemente sunt, de asemenea, incluse și detaliate în cadrul logic (modelul obligatoriu al cererii de propuneri).
 • Durabilitatea: cererea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile pot fi menținute și după încheierea proiectului.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate proiectelor care obțin cel mai mare punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”, iar apoi la „Impact”.

Obiective geografice

Instrumentele de acțiune externă ale UE contribuie la această acțiune. Bugetul disponibil este împărțit între diferite regiuni, iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită. Pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP) vor fi publicate informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar.

Obiectivele geografice stabilite pentru această acțiune sunt următoarele:

 • Africa Subsahariană: se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate; un accent special va fi, de asemenea, pus pe țările prioritare din punctul de vedere al migrației; nicio țară nu va accesa mai mult de 8% din fondurile prevăzute pentru regiune.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER) precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audiovizuale și pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară aferentă fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea grantului UE pentru fiecare proiect va fi de maximum 500 000 EUR, cu o investiție de maximum 200 EUR per participant (de exemplu, un proiect în valoare de 500 000 EUR ar trebui să includă cel puțin 2 500 de participanți). Valoarea grantului acordat poate fi mai mică decât cea solicitată.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul în formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 1. Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în categorii precum „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 95 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP, Funding and Tender Opportunities Portal).

 • 1 Competențele non-tehnice includ capacitatea de a gândi critic, de a fi curios și creativ, de a lua inițiativa, de a rezolva probleme și de a colabora, de a putea comunica eficient într-un mediu multicultural și interdisciplinar, de a se adapta la context, de a face față stresului și incertitudinii. Aceste competențe se încadrează în categoria competențelor-cheie, astfel cum se subliniază în Recomandarea Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO C 189/1, 4.6.2018).
 • 2 Lucrătorii de tineret sunt profesioniști sau voluntari implicați în învățarea nonformală care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor socio-educativă, personală și profesională.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_ro.
 • 4 Și anume, orice organizație, publică sau privată, care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor structuri oficiale. Astfel de organizații pot fi, de exemplu: o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului); un consiliul național de tineret; o autoritate publică de nivel local, regional sau național; o instituție de învățământ sau de cercetare; sau o fundație.
 • 5 Conform listei țărilor cel mai puțin dezvoltate a Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE