Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Виртуален Обмен в областта на висшето образование и младежта

Проектите за виртуален обмен се състоят от онлайн дейности, насочени към междуличностни контакти, които насърчават междукултурния диалог и развитието на меки умения. Те дават възможност на всеки младеж да получи достъп до висококачествено международно и междукултурно образование (формално и неформално) без физическа мобилност. Въпреки че виртуалните дебати или обучения не заместват напълно ползите от физическата мобилност, участниците във виртуалните обмени би трябвало да се възползват от някои от предимствата на международния образователен опит. Цифровите платформи представляват ценен инструмент за частично преодоляване на глобалните ограничения на мобилността, дължащи се на пандемията от COVID-19. Виртуалните обмени спомагат и за разпространяване на европейските ценности. Освен това в някои случаи те могат да подготвят, задълбочат и разширят физическите обмени, както и да стимулират ново търсене на такива.

Виртуалните обмени се провеждат в малки групи и винаги се ръководят от обучен модератор. Те следва да могат лесно да се интегрират в проекти в областта на младежта (неформално образование) или курсове за висше образование. Виртуалните обмени могат да привлекат участници и от двата сектора, макар че в зависимост от конкретните проекти те могат да включват участници само от един от тях или и от двата. Всички проекти по настоящата покана ще включват организации и участници както от държави членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, така и от трети държави, които не са асоциирани към програмата в допустимите региони.

Цели на Действието

Това действие ще има следните цели:

 • насърчаване на междукултурния диалог с трети държави, които не са асоциирани към програмата, и повишаване на толерантността чрез онлайн взаимодействия между хората, като се основават на цифрови технологии, съобразени с нуждите на младежите;
 • насърчаване на различни видове виртуален обмен като допълнение към физическата мобилност по програмата „Еразъм+“, което ще даде възможност на повече младежи да се възползват от междукултурния и международния опит;
 • Да подобрява критичното мислене и медийната грамотност, особено при използването на интернет и социалните медии, за да се противодейства на дискриминацията, индоктринирането, поляризацията и радикализацията, която води до насилие;
 • Да насърчава развитието на цифровите и меките умения1 на студентите, младежите и младежките работници2 , включително използването на чужди езици и работата в екип, особено с цел повишаване на пригодността за заетост;
 • Да насърчава гражданството и общите ценности за свобода, толерантност и недискриминация чрез образование;
 • Да укрепва младежкото измерение в отношенията на ЕС с трети държави.

Тематични Области/Специфични Цели

Виртуалните обмени по програмата „Еразъм+“ са инициатива „от долу нагоре“. В настоящата покана участващите организации могат свободно да избират темите, върху които ще се съсредоточат, но в предложенията трябва да се покаже очакваното от тях въздействие във връзка с една или повече от горепосочените цели (вж. също раздел „Очаквано въздействие“ по-долу). В зависимост от обхвата и темите на проектите при необходимост следва да се вземат предвид аспектите, свързани с равенството между половете (например чрез въвеждане в обученията на аспектите, свързани с чувствителността към пола). Необходимо е да се обърне специално внимание на включването на уязвими в социално и икономическо отношение лица, както и на лица, които не могат да кандидатстват за физическа мобилност. Тъй като виртуалните обмени се организират по-лесно със студенти и университети, кандидатите се насърчават да включват младежи и организации, които не са записани във висши учебни заведения.

Дейности

Проектите ще се финансират въз основа на работни планове, които могат да включват широк спектър от дейности за онлайн сътрудничество, включително например:

 • дискусии, водени онлайн, между младежи от младежки организации, които се намират в различни държави, като част от младежки проекти. Те могат да включват симулации на ролеви игри;
 • Обучение за младежки работници, които желаят да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други държави;
 • Дискусии, водени онлайн, между студенти от институции за висше образование, които се намират в различни държави, като част от обучението за придобиване на висша образователна степен;
 • Обучение за университетски преподаватели/служители, които желаят да разработят проект за виртуален обмен с колеги от други държави; интерактивни отворени онлайн курсове, включващи традиционни материали за курсове като видеозаписи на лекции, материали за самостоятелно четене и комплекти от задания (подобно на общоизвестните МООК (масови отворени онлайн курсове), но с акцент върху интерактивните потребителски форуми в малки групи, за да се подпомогнат взаимодействията в общността между студенти, преподаватели, асистенти, младежи и младежки работници).

Създаване на проект

Всички проекти за виртуален обмен трябва да бъдат:

 • Ръководени от обучени модератори;
 • Сигурни и осигуряващи защита от гледна точка на участниците и домакините, в пълно съответствие с правилата на ЕС за защита на личните данни3 ;
 • Политически обосновани и културно значими: дейностите за виртуален обмен трябва да са твърдо залегнали в секторите на младежта и висшето образование и да са в съответствие с културата на младите хора в онлайн и офлайн среда в участващите държави;
 • Отворени и достъпни на ниво потребителски опит и взаимодействие. Регистрацията и взаимодействията с колеги, модератори, администратори и други заинтересовани страни трябва да са непосредствени и улеснени;
 • Предимно синхронни, с възможни асинхронни компоненти (напр. материали за самостоятелно четене, видеоклипове); както и
 • На последно място, в тях трябва да се предвижда метод за признаване на участието и ученето на младежите в края на обмена.

Участващите организации трябва да организират виртуални обмени за лица на възраст между 13 и 30 години. Ако в проекта участват лица на възраст до 18 години, участващите организации трябва да получат предварително разрешение за участието им от техните родители или от лицата, които ги представляват. Индивидуалните участници трябва да се намират в държавите на организациите, участващи в проекта.

За да изпълняват дейностите си, проектите трябва да се основават, доколкото е възможно, на съществуващите инструменти и платформи.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проекти за Виртуални Обмени в областта на висшето образование и младежта?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за виртуални обмени в областта на висшето образование и младежта трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Следните организации могат да участват като координатор:

 • Публични или частни организации, чиято дейност е свързана с областта на висшето образование или младежта (неформално образование);
 • Институции за висше образование, сдружения или организации на институции за висше образование, както и законно признати национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти;

Кандидатстващата организация, която трябва да е законно установена и да се намира в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Участващите организации могат да бъдат установени или в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата. Всяко проектно предложение може да включва само организации и участници от един от допустимите региони на трети държави, които не са асоциирани към програмата. Допустимите региони, обхванати от това действие, са региони 1, 2, 3 и 9 (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

Участващите организации могат да попадат в следните категории:

 • Младежки организации4 ;
 • Институции за висше образование, сдружения или организации на институции за висше образование, както и законно признати национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти;
 • Носители на промяна в образователната система (ръководители на университети, международни отдели, декани, агенции за качество и др.); публични или частни организации, чиято дейност е свързана с областите на висшето образование или младежта, и които са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в една от допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Други субекти могат да участват в други роли в консорциума, например асоциирани партньори, подизпълнители, трети страни, които дават принос в натура, и т.н. Свързаните субекти не са допустими за финансиране.

Брой и профил на участващите организации

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от поне 4 организации. Консорциумите трябва да отговарят на следните условия:

 • Минимум 2 институции за висше образование или младежки организации от 2 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и 2 институции за висше образование или младежки организации от 2 допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, принадлежащи към същия допустим регион; както и
 • Броят на организациите от държавите — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, не може да бъде по-голям от броя на организациите от трети държави, които не са асоциирани към програмата.
 • В случая с Африка на юг от Сахара кандидатите се насърчават да включат в предложението си участници от широк кръг държави, включително от най-слаборазвитите държави5 и/или партньори, които имат по-малък опит с програмата „Еразъм+“.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се осъществяват в държавите на участващите организации.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 26 април до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Очаквано въздействие

Дейностите и резултатите от различните проекти ще бъдат насочени към постигане на положително въздействие във връзка с целите на поканата, които, макар и да варират в зависимост от спецификата на проектите, следва да бъдат тясно свързани с учебното измерение на виртуалните обмени. Всяко проектно предложение следва да включва информация за очакваното въздействие. Кандидатите се насърчават да предвидят обратна връзка от участващите лица и организации, особено що се отнася до стойността на обучението, когато докладват за въздействието на проектите.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 30 точки)

 • Заявлението е съобразено с избраните общи и специфични цели на поканата. Проектното предложение е в съответствие с изискванията на поканата. Предложението е ясно обяснено.
 • Последователност: Различните компоненти на заявлението са съгласувани и последователни. Заявлението се основава на подходящ анализ на предизвикателствата и потребностите; целите са реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и преките и непреките целеви групи; Представени са доказателства за ефективността на предложения подход за виртуален обмен.
 • Разширяване на обхвата: В заявлението се посочва потенциалът за разширяване на обхвата на практиката(ите) на различни равнища (напр. местно, регионално, национално, ЕС) и възможността за нейното прехвърляне в различни сектори. Разширяването на обхвата вероятно ще окаже въздействие не само на равнището на различните партньорски организации, но и на равнището на системата и/или на политиката. Предложението има потенциал да развие взаимно доверие и да укрепи трансграничното сътрудничество.
 • Европейска добавена стойност: Заявлението създава добавена стойност на равнището на ЕС чрез резултати, които не биха били постигнати само на национално равнище, и има потенциал за прехвърляне на резултатите към държави, които не участват в проекта. Резултатите от проекта имат потенциал да бъдат включени в съответните политически програми на ЕС.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 20 точки)

 • Стратегически план: В заявлението се установява ясна стратегия, основана на анализ на осъществимостта, и се определят необходимите дейности за изпитване, адаптиране и/или разширяване на практиката(ите) за виртуален обмен в новия контекст на партньорството по проекта.
 • Нужди: Установени са и внимателно са отчетени различните нужди на различните партньори. Разработена е ясна концепция за това как ще се управляват тези различни нужди. Избраният(ите) педагогически подход(и) също е(са) съобразен(и) с тези различни нужди.
 • Структура: Работната програма е ясна и разбираема и обхваща всички етапи на проекта. Показателите за постигнатите резултати и средствата за проверка са ясно определени за всеки един резултат.
 • Управление: Планът за управление на проекта е обоснован, като за различните задачи са разпределени подходящи ресурси. Въведени са ефективни процеси на сътрудничество и вземане на решения, които са разбираеми за всички заинтересовани страни. В бюджета е показана икономическа ефективност и съотношение между качество и цена. Съществува съгласуваност между задачите, ролите и финансовите средства, разпределени между партньорите. Мерките за финансово управление са ясни и подходящи.
 • Оценяване: Специфичните мерки за наблюдение на процесите и на крайните резултати (т.е. показателите за постигнатите резултати и средствата за проверка) гарантират висококачествено изпълнение на проекта. Резултатите от обучението се оценяват и признават. Съществува ясен план за осигуряване на качеството, който обхваща адекватно и управлението на проекта. Стратегията на наблюдение включва установяване на рисковете и план с мерки за тяхното намаляване. Тези елементи също са включени и подробно описани в логическата рамка (задължителен образец към поканата).

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: Партньорството е в състояние да гарантира цялостно постигане на целите на проекта. Консорциумът разполага с всички необходими умения, експертни познания и опит в областите, обхванати от проекта. Осигурява се адекватно разпределение на времето и ресурсите между партньорите. Уменията и компетентностите на партньорството се допълват.
 • Ангажираност: Всяка участваща организация се ангажира пълноценно в зависимост от своите възможности и специфична област на компетентност.
 • Сътрудничество: Споразуменията за сътрудничество са балансирани. Предложени са ефективни механизми за гарантиране на координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, заинтересованите страни и всички други съответни страни.

Въздействие - (максимален резултат: 30 точки)

 • Разпространение: Ясна стратегия за повишаване на осведомеността, разпространение и комуникация гарантира достигането до съответните целеви групи, както и до общите заинтересовани страни и обществеността през целия период на проекта. Тази стратегия включва планове за осигуряване на достъп до всички създадени материали чрез отворени лицензи.
 • Използване на резултатите: В заявлението се посочва, че избраният(ите) подход(и) за виртуален обмен може успешно да се разпространява(т) и/или разширява(т), както и че оказва(т) по-широко въздействие и влияе(ят) върху системната промяна. Подходът за използване е ясно описан и предложените мерки за използване на резултатите от проекта са потенциално ефективни.
 • Въздействие: Предвидимото въздействие, особено за идентифицираните целеви групи, е ясно определено и са въведени мерки, които гарантират, че въздействието може да бъде постигнато и оценено. Резултатите от обучението се определят ясно преди всяка дейност по виртуален обмен и се оценяват след всяка дейност, отчита се напредъкът и се признават постиженията. Има вероятност резултатите от тези дейности да бъдат значителни. Резултатите от проекта имат потенциал да подпомогнат дългосрочни промени, подобрения или развитие в полза на съответните целеви групи и системи. В заявлението също така се обяснява как ще бъде оценено въздействието на обучението (резултатите от обучението) чрез виртуален обмен, за да се направят (основани на данни) експертни препоръки за подобряване на преподаването и обучението чрез виртуален обмен след приключване на проекта. Тези елементи също са включени и подробно описани в логическата рамка (задължителен образец към поканата)
 • Устойчивост: В заявлението са включени подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите могат да се запазят и след приключването на проекта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „въздействие“ 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“).

При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по критерия „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Географски цели

Инструментите за външна дейност на ЕС подпомагат тези действия. Наличният бюджет се разпределя между различните региони и размерът на всеки бюджетен пакет е различен. Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Африка на юг от Сахара: Приоритет ще се дава на най-слаборазвитите държави в този регион; също така ще се поставя специален акцент върху приоритетните държави в областта на миграцията6 ; нито една държава няма да има достъп до повече от 8 % от предвиденото за този регион финансиране.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект ще бъдат в размер на максимум 500 000 EUR, като максималната инвестиция за организации на участник е 200 EUR (т.е. проект на стойност 500 000 EUR трябва да достигне до поне 2 500 участници). Сумата на отпуснатите безвъзмездни средства може да бъде по-ниска от заявената сума.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица във формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 95 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не се допуска финансова подкрепа за трети страни. Допускат се разходи за доброволци и МСП. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата. Предложението трябва да включва разходи за две срещи (до двама души на заявление) годишно, организирани от или по инициатива на Европейската комисия.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 • 1 Меките умения включват способност за критично мислене, любознателност и творчество, поемане на инициатива, решаване на проблеми и работа в сътрудничество, умения за ефективно общуване в мултикултурна и интердисциплинарна среда, способност за адаптиране към контекста и справяне със стреса и несигурността. Тези умения са част от ключовите компетентности, описани в препоръката на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот (OВ C 189/1, 4.6.2018 г.).
 • 2 Младежки работници, които на професионални или доброволни начала работят в областта на неформалното учене и подкрепят младежите в личното им социално-образователно и професионално развитие.
 • 3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_bg.
 • 4 Т.е. всяка организация, публична или частна, работеща със или за младежи извън формалните среди. Такива организации могат да бъдат например: организация с нестопанска цел, сдружение, НПО (вкл. европейска младежка НПО); национален младежки съвет; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; образователна или изследователска институция; или фондация;
 • 5 Според списъка с най-слаборазвитите страни на Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org).
 • 6 Ключови трети държави в областта на миграцията, които не са асоциирани към програмата, са следните: Буркина Фасо, Бурунди, Етиопия, Гамбия, Бряг на слоновата кост, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Южна Африка, Южен Судан и Судан.