Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Bini tal-kapaċità fl-edukazzjoni għolja

Il-Bini tal-Kapaċità fl-azzjoni dwar l-Edukazzjoni Għolja (CBHE) jappoġġa proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. Dan jappoġġa r-rilevanza, il-kwalità, il-modernizzazzjoni u r-rispons tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus + għall-irkupru soċjoekonomiku, it-tkabbir u l-prosperità u r-reazzjoni għal xejriet riċenti, b’mod partikolari l-globalizzazzjoni ekonomika iżda wkoll it-tnaqqis reċenti fl-iżvilupp tal-bniedem, il-fraġilità, u ż-żieda fl-inugwaljanzi soċjali, ekonomiċi u ambjentali aggravati mill-pandemija tal-COVID-19.

L-azzjoni hija mistennija li tikkontribwixxi għall-prijoritajiet ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea: il-Patt Ekoloġiku (inklużi t-tibdil fil-klima, l-ambjent u l-enerġija), it-trasformazzjoni diġitali u t-teknoloġiji tad-data, l-alleanzi għat-tkabbir u l-impjiegi sostenibbli, is-sħubijiet ta’ migrazzjoni, u l-governanza, il-paċi u s-sigurtà u d-dimensjoni esterna tal-politiki interni tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni. Se jappoġġa rkupru ekonomiku globali ekoloġiku u sostenibbli ta’ suċċess fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus +, marbut mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u mal-Ftehim ta’ Pariġi.

L-attivitajiet u l-eżiti tal-proġetti tas-CBHE jridu jkunu mmirati biex ikunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, l-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

B’mod speċifiku, l-azzjoni se:

 • Ittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u ttejjeb ir-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà;
 • Ittejjeb il-livell ta’ kompetenzi, ħiliet u potenzjal ta’ impjegabbiltà tal-istudenti fl-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm billi jiżviluppaw programmi edukattivi ġodda u innovattivi;
 • Tippromwovi l-edukazzjoni inklużiva, l-ugwaljanza, l-ekwità, in-nondiskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-kompetenzi ċiviċi fl-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm;
 • Ittejjeb it-tagħlim, il-mekkaniżmi ta’ valutazzjoni għall-persunal u għall-istudenti tal-HEI, l-assigurazzjoni tal-kwalità, il-ġestjoni, il-governanza, l-inklużjoni, l-innovazzjoni, il-bażi tal-għarfien, il-kapaċitajiet diġitali u intraprenditorjali, kif ukoll l-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm;
 • Iżżid il-kapaċitajiet tal-HEIs, tal-korpi responsabbli mill-edukazzjoni għolja u tal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm biex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u finanzjament, billi tappoġġa d-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma;
 • Ittejjeb it-taħriġ tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu sabiex ikollhom impatt fuq il-kwalità fit-tul tas-sistema tal-edukazzjoni fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm;
 • Tistimula l-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet, il-bini tal-kapaċità u l-iskambju ta’ prattika tajba;
 • Trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti.

L-azzjoni se tiżgura l-ekwità u l-inklużjoni, it-tisħiħ tas-sistema u l-bini tal-kapaċità kif ukoll l-impjegabbiltà b’mod trasversali fl-azzjoni. L-interventi mhux se jibqgħu jindirizzaw biss il-modernizzazzjoni tal-programmi tat-tagħlim fiha nnifisha, iżda għandhom iqisu wkoll il-governanza, il-ġestjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi ekonomiċi u soċjali usa’ tal-edukazzjoni għolja. L-indirizzar ta’ kwistjonijiet reġjonali, il-bini ta’ alleanzi u koalizzjonijiet, il-pilotaġġ ta’ approċċi u inizjattivi ġodda mibnija fuq is-sjieda tal-pajjiżi se jiġu mħeġġa bil-qawwa. L-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku, iż-żieda fil-kapaċità tal-ICT fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u l-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-proċessi tal-ippjanar u tal-apprendiment se jkunu elementi trasversali tal-azzjoni. Se jiġu żgurati l-koerenza, is-sinerġiji u l-komplementarjetà ma’ interventi rilevanti oħra tal-Unjoni Ewropea fil-qasam.

L-impatt mistenni

 • HEIs modernizzati li mhux biss jittrasferixxu l-għarfien iżda wkoll joħolqu valur ekonomiku u soċjali permezz tat-trasferiment tar-riżultati tat-tagħlim u tar-riċerka tagħhom lejn il-komunità/pajjiż;
 • Aċċess imtejjeb għall-edukazzjoni għolja u titjib fil-kwalità tagħha, b’mod partikolari għal persuni b’inqas opportunitajiet u fl-ifqar pajjiżi fir-reġjuni differenti;
 • Żieda fil-parteċipazzjoni tal-HEIs li jinsabu f’żoni remoti;
 • Governanza għal tfassil ta’ politika u implimentazzjoni ta’ politika effiċjenti u effettivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • L-integrazzjoni reġjonali u l-istabbiliment ta’ rikonoxximent komparabbli, għodod ta’ assigurazzjoni tal-kwalità biex jappoġġaw il-kooperazzjoni akkademika, il-mobbiltà għall-istudenti, il-persunal u r-riċerkaturi;
 • Rabta u kooperazzjoni aktar b’saħħithom mas-settur privat, il-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-intraprenditorija;
 • Allinjament tad-dinja akkademika mas-suq tax-xogħol li jtejjeb l-impjegabbiltà tal-istudenti;
 • Sens ikbar ta’ inizjattiva u intraprenditorija tal-istudenti;
 • Żieda fil-livell ta’ kompetenza diġitali għall-istudenti u l-persunal;
 • Sjieda istituzzjonali tar-riżultati tas-CBHE u b’hekk tiġi żgurata s-sostenibbiltà;
 • Sjieda nazzjonali bl-esperimentazzjoni u l-integrazzjoni ta’ prattiki pożittivi u tal-aħjar prattiki fl-HE;
 • Żieda fil-kapaċità u l-professjonaliżmu biex isir xogħol fil-livell internazzjonali: kompetenzi ta’ ġestjoni mtejba u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni;
 • Kwalità aħjar fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu ta’ proġetti tal-UE/internazzjonali;

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi ta’ hawn fuq, l-oqsma ta’ prijorità reġjonali, il-karatteristiċi tal-Fergħat (ara hawn taħt) u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni.

Fil-kuntest ta’ din l-azzjoni, l-attivitajiet tal-proġett iridu jkunu mmirati biex isaħħu u jkunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, għall-HEIs tagħhom u għal organizzazzjonijiet oħra attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja u tas-sistemi. 

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħra, li eżempji tagħhom huma pprovduti taħt id-deskrizzjoni tat-tliet Fergħat disponibbli taħt din l-azzjoni. L-attivitajiet proposti għandhom iġibu valur miżjud u se jkollhom impatt dirett fuq il-kisba tar-riżultati tal-proġett.

Miri ġeografiċi 

Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jiġu implimentati bħala:                                            

 • Proġetti nazzjonali, jiġifieri proġetti li jinvolvu istituzzjonijiet minn pajjiż terz eliġibbli wieħed biss mhux assoċjat mal-programm Erasmus+;
 • Proġetti multinazzjonali (reġjonali) fi ħdan Reġjun eliġibbli wieħed;
 • Proġetti ta’ diversi pajjiżi li jinvolvu aktar minn reġjun wieħed (transreġjonali) u li jinvolvu mill-inqas pajjiż wieħed minn kull reġjun eliġibbli1 .

Għal kull Reġjun hemm baġit definit u aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli hija ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Minbarra li tingħata attenzjoni speċjali biex jittejjeb l-aċċess ekwu u bbilanċjat skont il-ġeneru għall-HEIs f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm, b’mod partikolari għal persuni b’inqas opportunitajiet,l-azzjoni se tieħu approċċ inklużiv fir-reġjuni kollha bil-għan li żżid il-parteċipazzjoni tal-ifqar pajjiżi terzi u dawk l-inqas żviluppati li mhumiex assoċjati mal-programm.

Oqsma ta’ prijorità reġjonali

Għal-Fergħat 1 u 2, il-proposti jridu jirrispettaw il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel, li jiġu ppubblikati fuq il-Portal dwar l-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Fergħat tal-Proġetti

Sabiex jiġu indirizzati d-diversi sfidi fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm, l-azzjoni tas-CBHE hija magħmula minn tliet Fergħat speċifiċi:

Fergħa 1 - It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Din il-Fergħa hija mfassla biex tattira HEIs u atturi fuq skala żgħira b’inqas esperjenza fl-azzjoni tas-CBHE biex tiffaċilita l-aċċess għal organizzazzjonijiet ġodda2 . Dawn is-sħubijiet għandhom jaġixxu bħala l-ewwel pass għall-HEIs u għall-organizzazzjonijiet b’kapaċità operazzjonali iżgħar li jinsabu f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm biex jaċċessaw u jżidu l-mezzi biex jilħqu lil persuni b’inqas opportunitajiet. Din il-Fergħa se tiffinanzja proġetti fuq skala żgħira biex tnaqqas id-distakk fl-internazzjonalizzazzjoni fost HEIs minn pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, mill-istess pajjiż jew Reġjun. Il-proġetti għandhom jistabbilixxu sħubijiet biex jiżviluppaw ideat ta’ kooperazzjoni kif ukoll biex jiffaċilitaw it-trasferiment tal-għarfien espert, l-esperjenza u l-prattiki tajbin, irawmu l-aċċess għal opportunitajiet ta’ bini tal-kapaċità u jtejbu l-inklużjoni soċjali u l-aċċess ta’ studenti/persunal b’inqas opportunitajiet għal offerta kwalitattiva ta’ edukazzjoni għolja. B’mod partikolari, dawn il-proġetti se jiffukaw b’mod partikolari fuq:

 • HEIs minn pajjiżi l-inqas żviluppati mhux assoċjati mal-programm Erasmus+;
 • HEIs li jinsabu f’reġjuni/żoni remoti ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus+;
 • L-organizzazzjonijiet ġodda jew HEIs b’inqas esperjenza minn pajjiżi terzi li mhumiex assoċjati mal-programm;
 • L-involviment tal-istudenti u tal-persunal b’inqas opportunitajiet.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

Attivitajiet li għandhom l-għan li jtejbu l-kapaċità maniġerjali/amministrattiva tal-heis fil-mira bħal:

 • ir-riforma u l-immodernizzar tal-governanza tal-universitajiet, inkluż it-titjib tas-servizzi b’mod partikolari għall-benefiċċju tal-istudenti (gwida għall-istudenti, konsulenza u orjentazzjoni lejn l-impjiegi eċċ.);
 • l-istabbiliment jew it-tisħiħ ta’ uffiċċji tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-elaborazzjoni ta’ strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni;
 • l-istabbiliment ta’ unitajiet u proċessi/strateġija ġodda jew l-iżvilupp ta’ assigurazzjoni tal-kwalità eżistenti fi ħdan l-HEIs;
 • il-ħolqien jew iż-żieda tal-kapaċità tal-unitajiet ta’ ppjanar u ta’ evalwazzjoni; 
 • it-tisħiħ tal-mekkaniżmi għall-komunikazzjoni u t-tixrid tar-riżultati minn proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali;
 • il-bini ta’ kapaċitajiet biex jiġu appoġġati l-istudenti u l-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jiżguraw edukazzjoni ta’ kwalità għolja u rilevanti bħal:

 • moduli jew programmi ta’ studju, orjentazzjonijiet tekniċi jew professjonali tal-programmi
 • l-istabbiliment ta’ programmi ta’ studju intensivi li jlaqqgħu flimkien studenti u persunal tat-tagħlim minn HEIs parteċipanti għal perjodi iqsar ta’ studju
 • l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet għal studenti postgradwati u persunal akkademiku kif ukoll il-promozzjoni ta’ studenti postgradwati u/jew mobbiltà tal-persunal;
 • l-implimentazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ għall-persunal akkademiku tal-HEI;
 • il-ħolqien ta’ sinerġiji u t-tisħiħ tar-rabtiet mas-settur tan-negozju u ma’ organizzazzjonijiet privati jew pubbliċi attivi fis-suq tax-xogħol u fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jżidu l-aċċessibbiltà tal-istudenti/il-persunal b’inqas opportunitajiet bħal:

 • l-iżvilupp ta’ perkorsi u opportunitajiet ta’ apprendiment remoti u inklużivi billi wieħed jibbaża fuq it-teknoloġija diġitali u t-tagħlim elettroniku għal studenti vulnerabbli;
 • l-aġġornament tat-teknoloġija diġitali biex jiġu żviluppati servizzi speċifiċi li għandhom l-għan li jiżguraw opportunitajiet ta’ apprendiment ugwali u ġust għall-istudenti b’diżabbiltà;
 • il-promozzjoni ta’ inizjattivi mmirati lejn diskriminazzjoni pożittiva billi tingħata s-setgħa lin-nisa u lill-minoranzi etniċi/reliġjużi;
 • l-iżvilupp ta’ inizjattivi li jindirizzaw u jnaqqsu l-ostakli li jiffaċċjaw il-gruppi żvantaġġati fl-aċċess għall-opportunitajiet ta’ apprendiment;
 • il-kontribut għall-ħolqien ta’ ambjenti inklużivi li jrawmu l-ekwità u l-ugwaljanza, u li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-komunità usa’.

Fergħa 2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Il-proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jindirizzaw l-istat differenti ta’ avvanz u sfidi tal-HEIs li jinsabu f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, itejbu l-impatt tal-programm u, fejn rilevanti, jikkumplimentaw sorsi oħra ta’ finanzjament. Huma għandhom jintroduċu approċċi u inizjattivi ġodda fl-edukazzjoni għolja, ibbażati fuq l-apprendiment bejn il-pari u t-trasferiment tal-esperjenza u l-prattika tajba li taffettwa mhux biss l-istituzzjonijiet iżda wkoll is-soċjetà inġenerali. Is-sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja huma proġetti kumplessi u innovattivi ta’ bini tal-kapaċità bbażati fuq trasferiment ta’ esperjenza, kompetenzi u prattika tajba b’firxa ta’ attivitajiet interkonnessi li għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-HEIs fil-mira biex jindirizzaw l-isfidi tas-seklu 21 bħall-migrazzjoni, it-tibdil fil-klima, il-governanza u l-bidla lejn ekonomija diġitali. L-eżiti tal-proġetti għandu jkollhom impatt sinifikanti u fit-tul fuq l-HEIs fil-mira lil hinn mill-ħajja tal-proġetti u bħala tali jkunu ta’ benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi.

B’mod partikolari, dawn il-proġetti se jikkombinaw l-elementi li ġejjin għall-benefiċċju tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm E+:

 • L-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja sabiex tissaħħaħ ir-rilevanza tagħha għas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà. Huwa mistenni li l-proġetti proposti jindirizzaw id-diskrepanzi bejn ir-rekwiżiti tal-impjegaturi u l-offerta ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u jipproponu soluzzjonijiet integrali biex tittejjeb l-impjegabbiltà aħjar tal-istudenti. Dan jista’ jsir bl-implimentazzjoni ta’ interventi komprensivi li jinkludu:
  • it-tfassil ta’ kurrikuli innovattivi u l-introduzzjoni ta’ elementi innovattivi fil-kurrikuli eżistenti;
  • l-implimentazzjoni ta’ metodi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim (jiġifieri tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali;
  • l-involviment attiv mad-dinja tan-negozju u mar-riċerka, l-organizzazzjoni ta’ programmi u attivitajiet edukattivi kontinwi ma’ u fi ħdan l-intrapriżi;
  • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus + biex isir network effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika.
 • Il-promozzjoni tar-riforma fl-HEIs biex isiru katalizzaturi tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm. Il-proġetti għandhom jappoġġaw lill-HEIs biex jiżviluppaw u jimplimentaw ir-riformi istituzzjonali li jagħmluhom kostitwenti aktar demokratiċi, inklużivi, ekwi u sħaħ tas-soċjetà ċivili. Ir-riformi istituzzjonali jinkludu sistemi u strutturi ġodda ta’ governanza u ġestjoni, prontezza f’termini ta’ ħiliet diġitali, servizzi universitarji moderni, proċessi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, għodod u metodi għall-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal akkademiku, tekniku u amministrattiv.  L-iżvilupp ta’ mentalità intraprenditorjali u kompetenzi u ħiliet imtejba fi ħdan l-istituzzjonijiet huma aspetti ewlenin għas-suċċess ta’ din il-Fergħa. L-apprendiment trasversali tal-ħiliet, l-edukazzjoni tal-intraprenditorija u l-applikazzjoni prattika tal-ħiliet intraprenditorjali se jippermettu lill-HEIs iqiegħdu l-għarfien u r-riżorsi tagħhom għas-servizz tal-komunitajiet lokali/nazzjonali/reġjonali tagħhom.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-adattament ta’ kurrikuli innovattivi f’termini ta’ kontenut [kompetenzi ewlenin u ħiliet trasversali, (intraprenditorija, soluzzjoni tal-problemi, impjiegi ekoloġiċi eċċ.)], l-istruttura (modulari, konġunt…) u metodi ta’ tagħlim/apprendiment (inkluż l-użu ta’ apprendiment miftuħ u flessibbli, mobbiltà virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa, apprendiment imħallat, Korsijiet Onlajn Miftuħa Massivi (MOOC), eċċ.);
 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-implimentazzjoni ta’ metodi, għodod u materjali ġodda ta’ apprendiment (bħal kurrikuli multidixxiplinari ġodda, tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali) permezz ta’ taħriġ prattiku u kollokamenti ta’ studenti;
 • l-introduzzjoni ta’ riformi tat-tip ta’ Bolonja (sistema taċ-ċiklu bi tliet livelli, għodod ta’ trasparenza bħas-sistemi ta’ kreditu u s-Suppliment għad-Diploma, l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-evalwazzjoni, l-Oqfsa Nazzjonali/Reġjonali tal-Kwalifiki, ir-rikonoxximent ta’ apprendiment preċedenti u mhux formali, eċċ.) fil-livell istituzzjonali;
 • l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ taħriġ prattiku, internships u studju ta’ każijiet tal-ħajja reali fin-negozju u fl-industrija, li huma kompletament inkorporati fil-kurrikulu, rikonoxxuti u kkreditati;
 • l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ apprendiment doppju li jgħaqqdu l-istudji terzjarji mal-VET sekondarji superjuri bħala mezz biex tingħata spinta lill-impjegabbiltà tal-gradwati;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li joħolqu sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-appoġġ lill-ħolqien ta’ ċentri, ta’ inkubaturi għall-innovazzjoni, ta’ trasferiment tat-teknoloġija u ta’ negozji ġodda, u l-integrazzjoni tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tal-innovazzjoni fil-livell istituzzjonali/reġjonali/nazzjonali;
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ programmi u attivitajiet ta’ edukazzjoni kontinwa fi ħdan l-intrapriżi u magħhom;
 • strutturi biex jippruvaw u jittestjaw miżuri innovattivi; skambji ta’ studenti, riċerkaturi, persunal tat-tagħlim u persunal tal-intrapriża għal perjodu limitat; l-għoti ta’ inċentivi għall-involviment tal-persunal tal-intrapriża fit-tagħlim u r-riċerka;
 • ir-riforma tas-sistemi u l-istrutturi ta’ governanza u ġestjoni fil-livell istituzzjonali (inklużi metodi u sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, ġestjoni finanzjarja u awtonomija tal-HEI, relazzjonijiet internazzjonali, servizzi u konsulenza tal-istudenti, gwida għall-karriera, bordijiet akkademiċi u ta’ riċerka, eċċ.);
 • l-iżvilupp ta’ strateġiji u ta’ għodod għall-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs (ftuħ internazzjonali tal-kurrikuli, skemi ta’ mobbiltà interistituzzjonali), u l-kapaċità tagħhom li jingħaqdu b’mod effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika (kooperazzjoni xjentifika u trasferiment tal-għarfien, eċċ.);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li joħolqu sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp, l-adattament u t-twassil ta’ għodod u metodi għat-titjib tal-ħiliet, l-evalwazzjoni/il-valutazzjoni, il-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal akkademiku u amministrattiv, għat-taħriġ inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp kontinwu tal-karriera;

Fergħa 3 - Proġetti ta’ riforma strutturali

Il-Proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jappoġġaw l-isforzi f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm E+ biex jiġu żviluppati sistemi koerenti u sostenibbli ta’ edukazzjoni għolja biex jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi tagħhom u ambizzjoni wiesgħa biex tinħoloq ekonomija xprunata mill-għarfien. L-integrazzjoni u t-titjib tar-riżultati ta’ suċċess kif ukoll is-sinerġiji ma’ appoġġ kontinwu jew ta’ riżerva fil-qasam taħt programmi ta’ appoġġ bilaterali huma wkoll elementi ta’ din il-Fergħa. Il-proġetti ta’ Riforma Strutturali se jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm Erasmus + biex jappoġġaw it-titjib u l-innovazzjoni sistemiċi u strutturali sostenibbli fil-livell tas-settur tal-edukazzjoni għolja. B’mod aktar speċifiku, dawn il-proġetti se jindirizzaw l-isforzi tal-pajjiżi biex jiżviluppaw sistemi koerenti u sostenibbli ta’ Edukazzjoni Għolja biex jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar joħolqu ekonomija xprunata mill-għarfien. Billi jinvolvu lill-Awtoritajiet Nazzjonali kompetenti (b’mod partikolari l-Ministeri tal-Edukazzjoni) ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm, l-HEIs, l-istituzzjonijiet ta’ Riċerka u awtoritajiet/korpi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, b’mod partikolari dawn il-proġetti se:

 • Jippromwovu l-kooperazzjoni u l-apprendiment reċiproku fost l-awtoritajiet pubbliċi u bejniethom fl-ogħla livell istituzzjonali tal-Istati Membri tal-UE jew pajjiżi assoċjati mal-programm Erasmus+ u l-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm Erasmus + biex jitrawmu titjib u innovazzjoni sistemiċi fis-settur tal-edukazzjoni għolja.
 • Jippromwovu sistemi inklużivi ta’ edukazzjoni għolja li jistgħu jipprovdu l-kundizzjonijiet it-tajba għall-istudenti ta’ sfondi differenti biex jaċċessaw l-apprendiment u jirnexxu. Għalhekk għandha tingħata attenzjoni partikolari lil persuni b’inqas opportunitajiet.
 • Iżidu l-kapaċitajiet tal-HEIs ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus +, korpi responsabbli mill-edukazzjoni għolja u awtoritajiet kompetenti (b’mod partikolari Ministeri) permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fid-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma biex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u finanzjament;
 • Jidentifikaw sinerġiji ma’ inizjattivi tal-UE li għaddejjin bħalissa fil-pajjiż(i) terz(i) mhux assoċjati mal-programm f’oqsma koperti mill-Erasmus+.

Attivitajiet

Il-proġetti għandhom jipproponu attivitajiet li se jġibu valur miżjud ċar għas-sistema tal-edukazzjoni għolja kollha kemm hi u li se jkollhom impatt dirett fuq il-benefiċjarji fil-mira. Dawn l-attivitajiet għandhom jikkontribwixxu għar-riforma tal-politiki tal-edukazzjoni għolja li jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

 • It-trawwim ta’ sjieda nazzjonali permezz tal-esperimentazzjoni u l-integrazzjoni ta’ prattiki pożittivi u tal-aħjar prattiki fl-Edukazzjoni Għolja fil-livell nazzjonali u/jew reġjonali:
  • biex tiżdied l-impjegabbiltà tal-gradwati;
  • biex jitwessa’ l-aċċess għall-Edukazzjoni Għolja għal persuni b’inqas opportunitajiet;
  • biex jissaħħu r-rabtiet bejn, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
 • Jingħata kontribut lit-tfassil ta’ politika effiċjenti u effettiv fil-qasam tal-edukazzjoni għolja billi jiġu involuti partijiet ikkonċernati oħra fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja:
  • l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi responsabbli oħra biex tiżdied ir-rilevanza tas-settur tal-Edukazzjoni għolja u jiżdied l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà inġenerali;
  • l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni attiva tal-istudenti fil-governanza u r-riforma tas-sistema tal-Edukazzjoni Għolja;
  • l-involviment ta’ assoċjazzjonijiet attivi f’oqsma rilevanti oħra bħat-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ;
  • it-tisħiħ tad-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni għolja permezz ta’ kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet ta’ livell għoli fl-istati Membri tal-UE jew f’pajjiżi assoċjati mal-programm Erasmus+ u f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm. B’mod partikolari, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ skemi li jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal akkademiku bħall-ħolqien ta’ sistema reġjonali għat-trasferiment tal-kreditu jew appoġġ għall-iżvilupp ta’ Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki;
  • id-definizzjoni ta’ qafas ta’ assigurazzjoni tal-kwalità nazzjonali/reġjonali;
 • It-trawwim ta’ kooperazzjoni akkademika reġjonali u l-promozzjoni ta’ konverġenza volontarja tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus + lejn strateġija reġjonali komuni fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja:
  • id-definizzjoni ta’ passi għall-ħolqien ta’ Żona ta’ Edukazzjoni Għolja reġjonali;
  • l-iffaċilitar tar-rikonoxximent nazzjonali u transfruntier;
  • it-tneħħija tal-ostakli għall-apprendiment, it-titjib tal-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u xprunata mill-innovazzjoni u l-iffaċilitar għall-istudenti biex jiċċaqilqu bejn il-pajjiżi;
 • It-trawwim tal-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament li għandhom l-għan li:
  • iżidu l-parteċipazzjoni ta’ persuni b’inqas opportunitajiet fl-edukazzjoni għolja;
  • jeliminaw id-distakk diġitali fil-livell istituzzjonali u individwali.
 • Itejbu l-attraenza tal-professjoni tat-tagħlim billi jintroduċi miżuri bħal:
  • il-promozzjoni ta’ inizjattivi għall-iżvilupp tal-karriera;
  • il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-internazzjonalizzazzjoni tal-Edukazzjoni Għolja billi joħolqu inċentivi.

Awtoritajiet pubbliċi responsabbli b’kompetenzi fis-setturi indirizzati mill-proġett (eż. l-impjiegi, iż-żgħażagħ, il-finanzi, l-affarijiet soċjali, l-affarijiet interni, il-ġustizzja, is-saħħa, eċċ.) huma mħeġġa jipparteċipaw fil-proġetti kif ukoll awtoritajiet mill-Istati Membri tal-UE jew mill-pajjiżi assoċjati mal-programm Erasmus+.

L-HEIs minn pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm Erasmus + huma partikolarment imħeġġa jaġixxu bħala applikanti taħt din il-Fergħa.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Għall-fergħat 1 u 2: HEIs, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet ta’ HEIs, stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm Erasmus+, jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm Erasmus+. L-istituzzjoni applikanti tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proposta3 .

B’mod addizzjonali għall-fergħa 3: Organizzazzjonijiet ta’ retturi, għalliema jew studenti nazzjonali jew internazzjonali rikonoxxuti legalment stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm Erasmus+ jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm Erasmus+.

Eċċezzjoni: organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Belarussja (Reġjun 2), mis-Sirja (Reġjun 3) u mill-Federazzjoni Russa (Reġjun 4) ma jistgħux jaġixxu bħala applikanti4 .

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kull organizzazzjoni parteċipanti trid tkun stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm Erasmus+, jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm Erasmus+ (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm Erasmus+ għal din l-azzjoni:

Il-pajjiżi terzi kollha mhux assoċjati mal-programm (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) fir-Reġjuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 115 .,

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli:

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata definita bħala istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja u rikonoxxuta bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż fejn tkun tinsab, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk ikun hemm), li toffri programmi sħaħ ta’ studju li jwasslu għal lawrji ta’ edukazzjoni għolja u diplomi rikonoxxuti fil-livell tal-kwalifiki tal-edukazzjoni terzjarja6  (definita bħala istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja u rikonoxxuta bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti);
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, bl-entitajiet affiljati tagħha (jekk ikun hemm), attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ li jinsabu f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm Erasmus+. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:
  • intrapriża żgħira, medja jew kbira pubblika jew privata (inklużi intrapriżi soċjali);
  • korp pubbliku f’livell lokali, reġjonali jew nazzjonali (inkluż ministeri);
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja’/professjonali u trade unions;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • skola/istitut (fi kwalunkwe livell, mill-perjodu ta’ qabel l-iskola sal-edukazzjoni postsekondarja, inkluża edukazzjoni vokazzjonali u edukazzjoni tal-adulti);
  • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO (inklużi assoċjazzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali jew assoċjazzjonijiet/networks ta’ HEIs, assoċjazzjonijiet ta’ studenti jew għalliema, eċċ);
  • organizzazzjoni kulturali, librerija, mużew;
  • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, servizzi ta’ konsulenza professjonali u ta’ informazzjoni.

Il-HEIs li jinsabu fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż assoċjat mal-programm Erasmus + irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida. ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi eliġibbli li mhumiex assoċjati mal-programm Erasmus+.

Assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet tal-HEIs iddedikati għall-promozzjoni, it-titjib u r-riforma tal-edukazzjoni għolja kif ukoll għall-kooperazzjoni fi ħdan l-Ewropa u bejn l-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja huma eliġibbli. Jekk dawn l-assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew networks ikopru wkoll setturi oħra ta’ edukazzjoni u taħriġ, il-fokus ewlieni tal-attivitajiet tagħhom għandu jkun fuq l-edukazzjoni għolja, li għandu jkun rifless b’mod ċar fl-istatuti ta’ organizzazzjonijiet u strutturi ta’ governanza.

Assoċjazzjoni, organizzazzjoni jew network ta’ HEIs se jgħoddu bħala entità ġuridika/istituzzjoni msieħba waħda, li jfisser li fir-rigward tar-rekwiżiti għall-għadd minimu ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti, se jiġu ttrattati bħala entità waħda mill-pajjiż fejn ikun ibbażat il-kwartieri ġenerali. Dawn l-organizzazzjonijiet ma jiġux ikkunsidrati bħala HEIs. Huma biss dawk il-membri, li huma stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm li jistgħu jibbenefikaw mill-għotja.

L-Organizzazzjonijiet governattivi internazzjonali jistgħu jipparteċipaw bħala sħab fi Proġetti tas-CBHE fuq bażi ta’ ffinanzjar minnhom stess.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Proġetti nazzjonali li jindirizzaw pajjiż terz wieħed biss mhux assoċjat mal-programm Erasmus+)

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi

Pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-programm u mill-inqas żewġ stati Membri tal-UE jew pajjiżi assoċjati mal-programm iridu jkunu involuti fil-proġett.

Parteċipazzjoni tal-HEI

Il-proġetti jridu jinkludu, bħala sħab sħaħ, għadd minimu ta’ HEIs, kif ġej:

 • Minimu ta’ HEI waħda minn kull Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-programm, u
 • Minimu ta’ żewġ HEIs mill-pajjiż terz parteċipanti mhux assoċjati mal-programm.

Barra minn hekk (il-Fergħa 3 biss):

 • Il-proġetti jridu jinvolvu wkoll, bħala sieħeb sħiħ, lill-awtorità nazzjonali kompetenti (eż. Ministeru) responsabbli għall-edukazzjoni għolja tal-pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm immirat mill-proġett.

Proġetti multinazzjonali li jindirizzaw żewġ pajjiżi terzi jew aktar li mhumiex assoċjati mal-programm Erasmus+

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi

Minimu ta’ żewġ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm u minimu ta’ żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi assoċjati mal-Programm iridu jkunu involuti fil-proġett. Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm jistgħu jkunu mill-istess Reġjun (proġetti reġjonali) jew minn Reġjuni differenti (proġetti interreġjonali) koperti mill-Azzjoni.

Parteċipazzjoni tal-HEI

Dawn il-proġetti jridu jinkludu, bħala sħab sħaħ, għadd minimu ta’ HEIs, kif ġej:

 • Minimu ta’ HEI waħda minn kull Stat Membru parteċipanti tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-programm Erasmus +, u
 • Minimu ta’ żewġ HEIs minn kull wieħed mill-pajjiżi terzi parteċipanti mhux assoċjati mal-programm Erasmus +.

Barra minn hekk (il-Fergħa 3 biss):

 • Il-proġetti jridu jinvolvu wkoll, bħala sieħeb sħiħ, lill-awtorità nazzjonali kompetenti (eż. Ministeru) responsabbli għall-edukazzjoni għolja tal-pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-programm immirat mill-proġett.

Kriterji speċifiċi li japplikaw għall-proġetti kollha tas-CBHE:

L-għadd ta’ HEIs mill-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi assoċjati mal-programm Erasmus + ma jridx ikun ogħla mill-għadd ta’ HEIs minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm.

Eċċezzjoni: Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjat mal-programm fejn l-għadd ta’ HEIs ikun inqas minn ħamsa fil-pajjiż kollu jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta iktar minn 50 % tal-popolazzjoni tal-istudenti b’mod kumplessiv, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda biss minn dawk il-pajjiżi.

Kriterji speċifiċi addizzjonali li japplikaw għal:

 • Il-proġetti li jinvolvu sħab mir-Reġjun 1 (taħt il-Fergħat 1 u 2) iridu jinvolvu mill-inqas żewġ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm Erasmus + minn dak ir-Reġjun.
 • Il-proġetti li jinvolvu sħab mir-Reġjun 4 iridu jinvolvu mill-inqas pajjiż terz ieħor mhux assoċjat mal-programm Erasmus +.
 • Il-proġetti li jinvolvu sħab mir-Reġjuni 10 u 11 (taħt il-Fergħat 1 u 2), iridu jinvolvu mill-inqas żewġ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm minn dawn ir-Reġjuni.
 • Is-Sirja tista’ ma tibbenefikax mill-proġetti taħt il-Fergħa 3.                                                                         

Tul ta’ żmien tal-proġett

Id-durata trid tintgħażel fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta’ attivitajiet previsti tul iż-żmien. Huwa biss taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, li estensjoni waħda mill-perjodu ta’ eliġibbiltà ta’ massimu ta’ 12-il xahar, tista’ tingħata jekk ikun impossibbli għall-koordinatur li jlesti l-proġett fil-perjodu skedat.

Fergħa 1

Il-proġetti jistgħu jdumu 24 xahar jew 36 xahar

Fergħa 2

Il-proġetti jistgħu jdumu 24 xahar jew 36 xahar

Fergħa 3

Il-proġetti jistgħu jdumu 36 xahar jew 48 xahar

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

Fergħa 1

ID tas-Sejħa: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1

Fergħa 2

ID tas-Sejħa: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Fergħa 3

ID tas-Sejħa: ERASMUS -EDU-2022-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-17 ta’ frar fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

Kriterji għall-GĦOTI

Il-proġett se jiġi vvalutat bi proċedura b’żewġ fażijiet skont il-kriterji li ġejjin:

Fażi 1:

Rilevanza tal-proġett (Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi u l-attivitajiet tal-azzjoni tas-CBHE u għall-ispeċifiċitajiet tal-Fergħa. Dan jikkostitwixxi rispons adegwat għall-ħtiġijiet u r-restrizzjonijiet attwali tal-pajjiż(i) jew tar-Reġjun(i) fil-mira u tal-gruppi fil-mira u tal-benefiċjarji finali. Jitqiesu l-ħtiġijiet tal-parteċipanti fil-mira b’inqas opportunitajiet (fejn applikabbli). Kemm il-proposta tindirizza l-prijoritajiet ġenerali tal-UE.
 • Objettivi: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; dawn huma ddefiniti b’mod ċar, speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, realistiċi u marbuta biż-żmien. Dawn jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti (f’konformità mal-istrateġija ta’ modernizzazzjoni, żvilupp u internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs fil-mira), u strateġiji ta’ żvilupp għall-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm.
 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u ssaħħaħ il-komplementarjetà/is-sinerġiji ma’ interventi oħra ffinanzjati mill-UE u minn entitajiet oħra (donaturi, pubbliċi u privati), fejn xieraq.
 • Valur miżjud tal-UE: Il-proposta turi li ma setgħux jinkisbu riżultati simili mingħajr il-kooperazzjoni tal-HEIs mill-istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-programm u mingħajr il-finanzjament tal-UE.

B’mod partikolari għall-Fergħa 1

 • Il-proposta tindirizza b’mod ċar il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel għall-pajjiż(i) jew għar-Reġjun(i) fil-mira.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta fiha elementi innovattivi u metodi u tekniki tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-qasam identifikat ta’ intervent.
 • Il-proposta tindirizza b’mod ċar il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel għall-pajjiż(i) jew għar-Reġjun(i) fil-mira.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta tindirizza r-riforma u l-modernizzazzjoni tas-sistema/i tal-edukazzjoni għolja f’konformità mal-istrateġiji ta’ żvilupp tal-pajjiżi terzi fil-mira li mhumiex assoċjati mal-programm.
 • Il-proposta turi appoġġ istituzzjonali qawwi tal-Awtorità kompetenti fl-edukazzjoni għolja.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (Punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa li jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati u jwasslu għar-riżultati mistennija;
 • Metodoloġija: il-loġika tal-intervent hija ta’ kwalità tajba, l-outputs u l-eżiti ppjanati huma koerenti u fattibbli, u s-suppożizzjonijiet u r-riskji ewlenin ġew identifikati b’mod ċar. L-istruttura u l-kontenut tal-Matriċi tal-Qafas Loġiku (LFM) huma adegwati, jiġifieri l-għażla ta’ indikaturi verifikabbli oġġettivament, id-disponibbiltà tad-data, id-data tal-linja bażi, il-valuri fil-mira, eċċ.;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom; ir-relazzjoni bejn ir-riżorsi u r-riżultati mistennija hija adegwata u l-pjan ta’ ħidma huwa realistiku, b’attivitajiet, linji ta’ żmien definiti sew u b’riżultati tanġibbli u stadji importanti ċari.
 • Baġit: il-proposta hija kosteffiċjenti u talloka r-riżorsi finanzjarji xierqa meħtieġa għal implimentazzjoni b’suċċess tal-proġett. Il-baġit stmat la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat.
 • Kontroll tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja.
 • Sostenibbiltà ambjentali: il-proġett huwa mfassal b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jinkorpora prattiki ekoloġiċi (eż, ivvjaġġar ekoloġiku) f’fażijiet differenti tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (Punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ ġestjoni soda. L-iskedi ta’ żmien, l-istrutturi ta’ governanza, l-arranġamenti u r-responsabbiltajiet ta’ kollaborazzjoni huma definiti sew u realistiċi.
 • Kompożizzjoni: is-sħubija tiġbor taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet bil-kompetenzi meħtieġa rilevanti għall-objettivi tal-proposta u għall-ispeċifiċitajiet tal-Fergħa; il-proposta tinkludi l-aktar firxa xierqa u diversa ta’ sħab mhux akkademiċi.
 • Kompiti: ir-rwoli u l-kompiti jiġu assenjati abbażi tal-għarfien espert, il-profili u l-esperjenza speċifiċi ta’ kull sieħeb u huma xierqa.
 • Kollaborazzjoni: qed jiġu proposti mekkaniżmi effettivi biex jiġu żgurati kollaborazzjoni, komunikazzjoni u riżoluzzjoni tal-kunflitti effiċjenti bejn l-organizzazzjonijiet sħab u kwalunkwe parti ikkonċernata rilevanti oħra.
 • Impenn: il-kontribuzzjoni mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u kumplimentari;  il-proposta turi l-involviment, l-impenn u s-sjieda tas-sħab tal-objettivi u r-riżultati speċifiċi tal-proġett, b’mod partikolari mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tinvolvi organizzazzjonijiet mhux akkademiċi u partijiet ikkonċernati rilevanti li se jġibu valur miżjud innovattiv għall-objettivi tal-proposta.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta turi li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma involuti b’mod sodisfaċenti fit-tmexxija u fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Is-sostenibbiltà, l-impatt u t-tixrid tar-riżultati mistennija (Punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: Il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħra, kif se jiġu żgurati l-effetti multiplikatur (inkluż l-ambitu għar-replikazzjoni u l-estensjoni tal-eżitu tal-azzjoni fil-livell settorjali, kif ukoll il-livell lokali/reġjonali/nazzjonali jew internazzjonali) u jipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament fil-ħin ta’ finanzjament tal-proġett u wara.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar u effiċjenti għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet xierqa u ż-żmien tagħhom, għodod u mezzi biex jiżguraw li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati kollha rilevanti u l-udjenza mhux parteċipanti, filwaqt li jilħqu u jattiraw partijiet ikkonċernati rilevanti għall-eżiti fiż-żmien il-finanzjament tal-proġett u warajh;
 • Impatt: il-proposta tiżgura impatt tanġibbli fuq il-gruppi fil-mira tagħha u l-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-livell lokali, nazzjonali jew reġjonali. Dan jinkludi miżuri, kif ukoll objettivi u indikaturi għall-monitoraġġ tal-progress u għall-valutazzjoni tal-impatt mistenni (fuq perjodu ta’ żmien qasir u twil) fil-livell individwali, istituzzjonali u sistemiku.
 • Aċċess miftuħ: jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati;
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif ir-riżultati tal-proġett se jiġu sostnuti finanzjarjament (wara t-tmiem tal-finanzjament tal-proġett) u b’mod istituzzjonali (attivitajiet u servizzi jibqgħu fis-seħħ) u kif se tiġi żgurata s-sjieda lokali.

B’mod partikolari għall-Fergħa 1:

 • Il-proposta tiżgura rispons kontinwu u sostenibbli għall-ostakli eżistenti u ż-żieda fl-aċċessibbiltà tal-istudenti/tal-persunal b’inqas opportunitajiet għall-opportunitajiet ta’ apprendiment u r-riżorsi offruti mill-HEIs.
 • Il-proposta x’aktarx li żżid il-kapaċitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali ta’ istituzzjonijiet f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tiżgura impatt sinifikanti fuq l-istituzzjonijiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm, b’mod partikolari fuq l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tagħhom u l-modernizzazzjoni tal-governanza tagħhom, fil-ftuħ tagħhom stess għas-soċjetà inġenerali, għas-suq tax-xogħol u għad-dinja usa’.
 • Il-proposta turi l-potenzjal tagħha li jkollha impatt fuq is-soċjetà u/jew fuq is-settur ekonomiku.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

Il-proposta turi kif ir-riżultati tal-proġett se jwasslu għal riformi tal-politika jew modernizzazzjoni fl-edukazzjoni għolja fil-livell sistemiku.

L-applikazzjonijiet jistgħu jġibu sa 100 punt. Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 60 punt u mill-inqas nofs il-punti massimi għal kull kriterju għall-għoti.

F’każ ta’ proposti ex aequo, il-prijorità se tingħata lil proġetti li jġibu l-ogħla punteġġ taħt il-kriterju “Rilevanza tal-proġett” u mbagħad “Sostenibbiltà, l-impatt u t-tixrid tar-riżultati mistennija”.

B’segwitu ta’ dan, il-proposti li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ kwalità t’hawn fuq se jiġu kklassifikati f’ordni dekrexxenti tal-punteġġ totali tagħhom. Sabiex javvanzaw għall-fażi 2, se tiġi stabbilita lista ta’ applikazzjonijiet għal kull reġjun ta’ darbtejn l-għadd stmat tal-proġetti ffinanzjati għal kull Fergħa (abbażi tal-baġit reġjonali disponibbli7 ).

Fażi 2:

Id-Delegazzjoni(jiet) tal-UE fil-pajjiż(i) terz(i) eliġibbli rilevanti mhux assoċjat(i) mal-programm Erasmus + se jiġu kkonsultati dwar l-aspetti li ġejjin:

 • Rikonoxximent tal-HEIs mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali
 • Il-fattibbiltà tal-proġett fil-kuntest lokali tal-pajjiż(i) terz(i)
 • Il-proġett qed jikkontribwixxi għall-ħtiġijiet lokali fil-qasam prijoritarju
 • Id-duplikazzjoni mal-inizjattivi eżistenti fil-qasam tematiku magħżul iffinanzjat mid-Delegazzjoni tal-UE, mid-donaturi nazzjonali jew internazzjonali

Se jiġu proposti biss proġetti li jkunu għaddew b’suċċess mill-konsultazzjoni tad-Delegazzjoni(i) tal-UE għal finanzjament mill-UE.

B’riżultat ta’ dan, se jiġu proposti għadd ta’ proposti għal għotja tal-UE f’konformità mal-klassifikazzjoni tal-proposti abbażi tal-kriterji tal-għoti f’ordni dixxendenti u r-riżultati tal-konsultazzjoni tad-Delegazzjoni tal-UE, fil-limiti tal-baġit disponibbli għal kull Reġjun u sa massimu ta’ żewġ proposti ffinanzjati għal kull organizzazzjoni applikanti. Huwa previst baġit indikattiv għal kull waħda mit-tliet Fergħat, madankollu huwa possibbli trasferiment baġitarju minn Linja għal oħra.

Barra minn hekk , il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni se jqis:

 • varjetà tematika ta’ proġetti u rappreżentanza ġeografika suffiċjenti f’Reġjun f’termini ta’ għadd ta’ proġetti għal kull pajjiż. 
 • Il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli għar-Reġjuni li ġejjin
  • Għall-Pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant:  għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lill-HEIs minn reġjuni mhux kapitali u/jew rurali u/jew aktar remoti;  
  • Għall-Asja, l-Asja Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Paċifiku: Għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati;
  • Għall-Afrika sub-Saħarjana: Għall-Fergħat kollha, se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati; għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni u fuq proġetti reġjonali li jinvolvu l-HEIs minn diversi pajjiżi. L-ebda pajjiż ma jista’ jikseb aktar minn 8 % tal-finanzjament previst għar-Reġjun.

Informazzjoni addizzjonali

L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx impenn biex jingħata finanzjament daqs l-ammont mitlub mill-applikant. L-iffinanzjar mitlub jista’ jitnaqqas fuq bażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Fergħat ta’ azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

Stabbiliment ta’ proġett

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tfassal il-proġett tiegħek

L-applikanti huma mħeġġa jqisu l-prijoritajiet orizzontali li ġejjin meta jfasslu l-proġett tagħhom:

Sostenibbiltà ambjentali:

Is-sistemi tal-Edukazzjoni Għolja huma kruċjali għall-appoġġ tal-Patt Ekoloġiku, u potenzjalment jippermettu bidla profonda fl-imġiba u fil-ħiliet tal-persuni. Il-proġetti tas-CBHE huma mħeġġa jiżviluppaw kompetenzi f’setturi varji b’rilevanza għas-sostenibbiltà, strateġiji u metodoloġiji ta’ ħiliet settorjali ekoloġiċi, kif ukoll kurrikuli orjentati lejn il-futur li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-individwi. Erasmus+ jappoġġa wkoll l-ittestjar ta’ prattiki innovattivi biex l-istudenti u l-fornituri tal-edukazzjoni għolja jitħejjew biex isiru aġenti veri tal-bidla.

Inklużjoni u diversità:

Ir-rwol tal-HEIs huwa importanti biex jinbnew kapaċitajiet ta’ ċittadini, ta’ dawk li jfasslu l-politika u ta’ esperti futuri biex jiġu żgurati tkabbir u parteċipazzjoni inklużivi fis-soċjetà, kif ukoll biex is-sistemi tal-edukazzjoni jsiru aktar ekwi. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll mekkaniżmi biex tiġi żgurata parteċipazzjoni aħjar tal-persuni b’inqas opportunitajiet fost l-istudenti, l-għalliema, ir-riċerkaturi u oħra, u billi jitqiesu aħjar l-iżvantaġġi soċjali u ekonomiċi u l-ġeneru.

 Trasformazzjoni diġitali:

L-edukazzjoni għandha tisfrutta l-potenzjal tat-teknoloġija diġitali fl-ifqar pajjiżi billi tibni l-pedamenti għall-ħiliet diġitali, billi ttejjeb il-litteriżmu medjatiku, biex tgħin lis-sistemi tal-edukazzjoni jkunu aktar reżiljenti għax-xokkijiet, bħall-pandemija tal-COVID-19, biex jitnaqqas id-distakk diġitali. Erasmus+ jappoġġa l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni diġitali u jrawwem l-użu bi skop tat-teknoloġiji diġitali. Dan jinkludi l-iżvilupp ta’ pedagoġija u għarfien espert diġitali fl-użu ta’ għodod diġitali, inklużi teknoloġiji aċċessibbli u ta’ assistenza u l-ħolqien u l-użu innovattiv ta’ kontenut ta’ edukazzjoni diġitali.

L-involviment u l-parteċipazzjoni ċivika:

Is-CBHE jista’ jgħin fit-twaqqif tal-pedamenti għat-tisħiħ taċ-ċittadinanza attiva u fil-bini ta’ għarfien espert speċifiku f’oqsma bħad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-multilateraliżmu. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jgħinu biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul għal problemi ta’ governanza dgħajfa fl-edukazzjoni għolja

Tkabbir u impjiegi:

 L-edukazzjoni hija meħtieġa biex jinbnew ħiliet għall-ħajja u x-xogħol, bħall-ħiliet fundamentali, il-ħiliet “personali” (eż. is-soluzzjoni tal-problemi, il-komunikazzjoni), u x-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, l-Arti u l-Matematika (STEAM). L-edukazzjoni tappoġġa wkoll l-impjegabbiltà u hija prekundizzjoni għat-tkabbir sostenibbli.

Barra minn hekk, għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:

Impenn tal-istituzzjonijiet sħab fil-proġett

Proġett tas-CBHE effettiv irid jiżgura parteċipazzjoni qawwija tal-istituzzjonijiet sħab kollha speċjalment dawk fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm. Sjieda kondiviża fl-istabbiliment tal-proposta se tagħmilhom responsabbli għall-eżiti tal-proġett u għas-sostenibbiltà tal-proġett. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jinvolvu “Sħab assoċjati” li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi għall-proġett jew jappoġġaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali, is-“Sħab assoċjati” mhumiex ikkunsidrati bħala mis-sħubija, u ma jirċevux finanzjament.

 Analiżijiet tal-ħtiġijiet

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet hija l-ewwel pass importanti fl-iżvilupp ta’ proposta tas-CBHE. L-għan ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet huwa li jiġu identifikati dawk l-oqsma li jeħtieġ li jissaħħu, u r-raġunijiet għal-lakuni f’dawk l-oqsma.  Dan, min-naħa tiegħu, jipprovdi l-bażi għat-tfassil ta’ interventi xierqa biex jiġu indirizzati l-lakuni u, b’hekk, tinbena l-kapaċità tal-HEIs.

L-implimentazzjoni u l-monitoraġġ

Ladarba jitlestew l-analiżijiet tal-ħtiġijiet, jista’ jiġi stabbilit pjan ta’ implimentazzjoni biex jiġu indirizzati l-lakuni li jkunu ġew identifikati.

Għandhom jitqiesu l-elementi ewlenin li ġejjin:

 • Immodernizzar /kurrikuli ġodda: Għall-proġetti li jinkludu “l-iżvilupp tal-kurrikulu”, huma mistennija li jinkludu taħriġ għall-persunal tat-tagħlim u li jindirizzaw kwistjonijiet bħall-assigurazzjoni tal-kwalità u l-impjegabbiltà tal-gradwati permezz ta’ rabtiet mas-suq tax-xogħol. Il-programmi ta’ studju għandhom ikunu akkreditati u/jew liċenzjati uffiċjalment qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ finanzjament tal-proġett. It-tagħlim ta’ korsijiet ġodda jew aġġornati għandu jibda matul iż-żmien tal-proġett b’għadd adegwat ta’ studenti u għalliema mħarrġa mill-ġdid u għandu jseħħ matul mill-inqas terz tat-tul ta’ żmien tal-proġett. It-taħriġ matul il-proġetti ta’ riforma tal-kurrikulu jista’ jkun ukoll immirat lejn persunal amministrattiv bħal persunal tal-librerija, persunal tal-laboratorju u persunal tal-IT. Il-proġetti huma mħeġġa bil-qawwa biex fil-kurrikuli modernizzati jintegraw kollokamenti għall-istudenti fin-negozju/fl-intrapriża. Il-kollokamenti jrid ikollhom tul ta’ żmien raġonevoli biex jippermettu l-akkwist tal-ħiliet meħtieġa
 • Involviment tal-istudenti: Il-proġetti għandhom jipprevedu l-involviment tal-istudenti (eż. fl-elaborazzjoni ta’ programmi ta’ studju ġodda) u dan mhux biss matul il-fażi ta’ ttestjar/pilotaġġ tal-proġett.
 • Mobbiltà tal-persunal u tal-istudenti: Il-mobbiltà trid tkun immirata l-aktar lejn l-istudenti mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u lejn il-persunal mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u huma indirizzati: għall-persunal (eż. il-maniġers, it-trasferiment tar-riċerka u t-teknoloġija, il-persunal tekniku u amministrattiv) b’kuntratt uffiċjali fl-istituzzjonijiet benefiċjarji u involut fil-proġett; għall-istudenti [f’ċiklu qasir, l-ewwel ċiklu (Baċellerat jew ekwivalenti), it-tieni ċiklu (Master jew ekwivalenti) u t-tielet ċiklu jew dottorat] irreġistrati f’waħda mill-istituzzjonijiet benefiċjarji. Il-mobbiltà tal-istudenti fi ħdan l-istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm u bejniethom mhijiex eliġibbli. Il-mobbiltà trid tkun ta’ tul ta’ żmien raġonevoli biex tiżgura l-apprendiment u l-kisba tal-ħiliet meħtieġa f’konformità mal-objettivi tal-proġett. Huwa rrakkomandat li l-mobbiltà fiżika tiġi kkombinata mal-mobbiltà virtwali. Tista’ tintuża biex tħejji, tappoġġa u ssegwi l-mobbiltà fiżika. Tista’ tiġi organizzata wkoll biex jiġu indirizzati l-persuni bi bżonnijiet speċjali jew b’inqas opportunitajiet biex jiġu megħjuna jegħlbu l-ostakoli għal mobbiltà fiżika fit-tul.
 • L-assigurazzjoni tal-kwalità trid tkun komponent inkorporat tal-proġett biex jiġi żgurat li l-proġetti tas-CBHE jwasslu b’suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur ferm lil hinn mis-sħubija nnifisha. Ġew stabbiliti miżuri ta’ kontroll ta’ kwalità, inklużi indikaturi u parametri referenzjarji biex jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u tkun kosteffiċjenti.
 • Ftehim ta’ sħubija: Iridu jiġu miftiehma modalitajiet ta’ implimentazzjoni dettaljati tal-proġett bejn is-sħab tal-proġett u fformalizzati fi “ftehim ta’ sħubija” li għandu jiġi ffirmat mis-sħab fil-bidu tal-proġett. Ser ikollha tiġi sottomessa kopja tal-ftehim ta’ sħubija lill-Aġenzija Eżekuttiva fi żmien sitt xhur mill-firma tal-ftehim tal-għotja.
 • Tagħmir: Huwa biss ix-xiri ta’ tagħmir li huwa direttament rilevanti għall-objettivi tal-Fergħa u magħmul sa mhux aktar tard minn 12-il xahar qabel it-tmiem tal-proġett li jista’ jitqies bħala nefqa eliġibbli. It-tagħmir huwa maħsub esklużivament għall-HEIs tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm inkluż fis-sħubija, fejn irid jiġi rreġistrat fl-inventarju uffiċjali tal-HEIs li għalihom jinxtara.
 • Impatt u sostenibbiltà: Il-proġetti tas-CBHE huma mistennija li jkollhom impatt strutturali fit-tul fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm. Il-proposti se jkollhom juru l-impatt mistenni fit-tliet livelli (individwali, istituzzjonali u sistema) fejn rilevanti u għandhom jistabbilixxu metodoloġija u jidentifikaw għodod biex ikejlu dan.
 • Implimentazzjoni ekoloġika: Il-proġetti għandhom jikkunsidraw prattiki ambjentalment tajbin fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, inkluża l-ġestjoni tal-proġett. Il-proġetti huma mistennija jirreġistraw u jikkalkulaw b’mod sistematiku l-impronta tal-karbonju individwali relatata mat-trasport tal-parteċipanti.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Għall-Fergħa 1 – It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 200,000 u EUR 400,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa 2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 400,000 u EUR 800,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa 3 - proġetti ta’ Riforma Strutturali: Bejn EUR 800,000 u EUR 1,000,000 għal kull proġett

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarji u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, “tagħmir” eċċ.);  
 2. Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet/ir-riżultati tanġibbli koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 90 % tal-baġit stmat iddeterminat wara li l-evalwazzjoni u l-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet eliġibbli totali, eċċ.) jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP). https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Il-proġetti transreġjonali jridu jkunu fl-oqsma prijoritarji tar-Reġjuni kollha involuti, juru r-rilevanza tagħhom għal kull Reġjun u jiġġustifikaw dan permezz ta’ analiżi dettaljata tal-ħtiġijiet u l-objettivi komuni.
 • 2 Jekk jogħġbok ara d-definizzjoni ta’ organizzazzjoni ġdida fil-Parti D - Glossarju.
 • 3 L-organizzazzjonijiet parteċipanti se jkollhom jiffirmaw mandat mal-organizzazzjoni applikanti. Il-mandati għandhom jiġu pprovduti fl-istadju tal-applikazzjoni u jiġu vverifikati fiż-żmien tal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.
 • 4 Il-proposti jridu jkunu konformi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2018 dwar is-Sirja. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-finanzjament ma jiġix ipprovdut lill-partijiet terzi, kemm jekk entitajiet, individwi jew grupp ta’ individwi inklużi fil-miżuri restrittivi tal-UE fil-ħin meta titnieda sejħa ġdida. Il-benefiċjarji u l-kuntratturi tal-għotja jridu jiżguraw ukoll li fil-listi tal-miżuri restrittivi tal-UE ma jkun hemm l-ebda identifikazzjoni ta’ subkuntratturi, persuni fiżiċi, inklużi parteċipanti għall-workshops u/jew taħriġ u riċeventi ta’ appoġġ finanzjarji lill-partijiet
 • 5 Bl-eċċezzjoni tal-pajjiżi b’introjtu għoli (HICs) fir-Reġjuni 5, 7 u 8 (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).
 • 6 Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED 2013), edukazzjoni terzjarja, mill-inqas livell 5. Edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja tal-livell 4 tal-ISCED 2011 mhijiex aċċettata.
 • 7 L-ammonti indikattivi disponibbli għal kull reġjun huma ppubblikati fuq il-Portal dwar l-Opportunitajiet għall-Finanzjament u għall-Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Tagged in:  Higher education