Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Bini tal-kapaċità fl-Edukazzjoni Għolja

Il-Bini tal-Kapaċità fl-azzjoni dwar l-Edukazzjoni Għolja (CBHE) jappoġġa proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. Dan jappoġġa r-rilevanza, il-kwalità, il-modernizzazzjoni u r-rispons tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm għall-irkupru soċjoekonomiku, it-tkabbir u l-prosperità u r-reazzjoni għal xejriet riċenti, b’mod partikolari l-globalizzazzjoni ekonomika iżda wkoll it-tnaqqis reċenti fl-iżvilupp tal-bniedem, il-fraġilità, u ż-żieda fl-inugwaljanzi soċjali, ekonomiċi u ambjentali aggravati mill-pandemija tal-COVID-19.

L-azzjoni hija mistennija li tikkontribwixxi għall-prijoritajiet ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea:

Il-Patt Ekoloġiku 

Is-sistemi tal-Edukazzjoni Għolja huma kruċjali għall-appoġġ tal-Patt Ekoloġiku, u potenzjalment jippermettu bidla profonda fl-imġiba u fil-ħiliet tal-persuni. Il-proġetti tas-CBHE huma mħeġġa jiżviluppaw kompetenzi f’setturi varji b’rilevanza għas-sostenibbiltà, strateġiji u metodoloġiji ta’ ħiliet settorjali ekoloġiċi, kif ukoll kurrikuli orjentati lejn il-futur li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-individwi. Erasmus+ jappoġġa wkoll l-ittestjar ta’ prattiki innovattivi biex l-istudenti u l-fornituri tal-edukazzjoni għolja jitħejjew ħalli jsiru aġenti veri tal-bidla.

It-trasformazzjoni diġitali

Il-proġetti għandhom jappoġġaw l-iżvilupp u l-użu tal-ħiliet diġitali sabiex it-trasformazzjoni diġitali ssir komprensiva u inklużiva kemm jista’ jkun. Iħeġġu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji diġitali tal-edukazzjoni għolja. Jakkumpanjaw it-tranżizzjoni diġitali billi jintegraw id-diġitalizzazzjoni fis-sistemi tal-edukazzjoni għolja u jsaħħu programmi li jkopru l-ħiliet diġitali. Jipprovdu assistenza għat-taħriġ tal-għalliema u għall-apprendiment tal-edukazzjoni online.

L-integrazzjoni tal-migranti

Il-proġetti għandhom jippromwovu l-mobbiltà u b’mod partikolari jappoġġaw ir-rikonoxximent ta’ lawrji u ta’ kredenzjali fir-reġjuni differenti, anke sabiex jappoġġaw il-konnettività intrareġjonali. Il-proġetti għandhom jappoġġaw l-integrazzjoni tal-migranti u tal-persuni spostati permezz tal-aċċess għall-edukazzjoni.

Il-governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem 

Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jgħinu fit-twaqqif tal-pedamenti għat-tisħiħ taċ-ċittadinanza attiva u fil-bini ta’ għarfien espert speċifiku f’oqsma bħad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-multilateraliżmu. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jgħinu biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul għal problemi ta’ governanza dgħajfa fl-edukazzjoni għolja.

It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi

L-edukazzjoni hija meħtieġa biex jinbnew ħiliet għall-ħajja u x-xogħol, bħall-ħiliet fundamentali, il-ħiliet “personali” (eż. is-soluzzjoni tal-problemi, il-komunikazzjoni), u x-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, l-Arti u l-Matematika (STEAM). L-edukazzjoni tappoġġa wkoll l-impjegabbiltà u hija prekundizzjoni għat-tkabbir sostenibbli.

L-azzjoni se tikkontribwixxi wkoll għad-dimensjoni esterna tal-politiki interni tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni. Se tappoġġa rkupru ekonomiku globali ekoloġiku u sostenibbli ta’ suċċess fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, b’rabta mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u mal-Ftehim ta’ Pariġi.

L-attivitajiet u l-eżiti tal-proġetti tas-CBHE jridu jkunu mmirati biex ikunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, l-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

B’mod speċifiku, l-azzjoni se:

 • Ittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u ssaħħaħ ir-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà;
 • Ittejjeb il-livell ta’ kompetenzi, ħiliet u potenzjal ta’ impjegabbiltà tal-istudenti fil-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm billi jiżviluppaw programmi edukattivi ġodda u innovattivi;
 • Tippromwovi l-edukazzjoni inklużiva, l-ugwaljanza, l-ekwità, in-nondiskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-kompetenzi ċiviċi fl-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • Issaħħaħ it-tagħlim, il-mekkaniżmi ta’ valutazzjoni għall-persunal u għall-istudenti tal-HEI, l-assigurazzjoni tal-kwalità, il-ġestjoni, il-governanza, l-inklużjoni, l-innovazzjoni, il-bażi tal-għarfien, il-kapaċitajiet diġitali u intraprenditorjali, kif ukoll l-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • Iżżid il-kapaċitajiet tal-HEIs, tal-korpi responsabbli mill-edukazzjoni għolja u tal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm biex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u finanzjament, billi tappoġġa d-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma;
 • Ittejjeb it-taħriġ tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu biex ikollhom impatt fuq il-kwalità fit-tul tas-sistema tal-edukazzjoni fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • Tistimula l-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet, il-bini tal-kapaċità u l-iskambju ta’ prattika tajba;
 • Trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti.

L-azzjoni se tiżgura l-ekwità u l-inklużjoni, it-tisħiħ tas-sistema u l-bini tal-kapaċità kif ukoll l-impjegabbiltà b’mod trażversali fl-azzjoni. L-interventi mhux se jibqgħu jindirizzaw biss il-modernizzazzjoni tal-programmi tat-tagħlim fiha nnifisha, iżda għandhom iqisu wkoll il-governanza, il-ġestjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi ekonomiċi u soċjali usa’ tal-edukazzjoni għolja. L-indirizzar ta’ kwistjonijiet reġjonali, il-bini ta’ alleanzi u koalizzjonijiet, il-pilotaġġ ta’ approċċi u inizjattivi ġodda mibnija fuq is-sjieda tal-pajjiżi se jiġu mħeġġa bil-qawwa. L-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku, iż-żieda fil-kapaċità tal-ICT fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u l-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-proċessi tal-ippjanar u tal-apprendiment se jkunu elementi trażversali tal-azzjoni. Se jiġu żgurati l-koerenza, is-sinerġiji u l-komplementarjetà ma’ interventi rilevanti oħrajn tal-Unjoni Ewropea fil-qasam.

Impatt mistenni

 • Il-HEIs modernizzati li mhux biss se jittrasferixxu l-għarfien iżda se joħolqu wkoll valur ekonomiku u soċjali permezz tat-trasferiment tar-riżultati tat-tagħlim u tar-riċerka tagħhom lejn il-komunità/pajjiż;
 • Aċċess imtejjeb għall-edukazzjoni għolja u titjib fil-kwalità tagħha, b’mod partikolari għal persuni b’inqas opportunitajiet u fl-ifqar pajjiżi fir-reġjuni differenti;
 • Żieda fil-parteċipazzjoni tal-HEIs li jinsabu f’żoni remoti;
 • Governanza għal tfassil ta’ politika u implimentazzjoni ta’ politika effiċjenti u effettivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • L-integrazzjoni reġjonali u l-istabbiliment ta’ rikonoxximent komparabbli, għodod ta’ assigurazzjoni tal-kwalità sabiex jappoġġaw il-kooperazzjoni akkademika, il-mobbiltà għall-istudenti, il-persunal u r-riċerkaturi;
 • Rabta u kooperazzjoni aktar b’saħħithom mas-settur privat, il-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-intraprenditorija;
 • Allinjament tad-dinja akkademika mas-suq tax-xogħol li jtejjeb l-impjegabbiltà tal-istudenti;
 • Sens akbar ta’ inizjattiva u intraprenditorija tal-istudenti;
 • Żieda fil-livell ta’ kompetenza diġitali għall-istudenti u l-persunal;
 • Sjieda istituzzjonali tar-riżultati tas-CBHE u b’hekk tiġi żgurata s-sostenibbiltà;
 • Sjieda nazzjonali bl-esperimentazzjoni u l-integrazzjoni ta’ prattiki pożittivi u tal-aħjar prattiki fl-HE;
 • Żieda fil-kapaċità u l-professjonaliżmu sabiex isir xogħol fil-livell internazzjonali: kompetenzi ta’ ġestjoni mtejba u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni;
 • Kwalità aħjar fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu ta’ proġetti tal-UE/internazzjonali.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi ta’ hawn fuq, mal-oqsma ta’ prijorità reġjonali, mal-karatteristiċi tal-Fergħat (ara hawn taħt) u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni.

Fil-kuntest ta’ din l-azzjoni, l-attivitajiet tal-proġett iridu jkunu mmirati biex isaħħu u jkunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, għall-HEIs tagħhom u għal organizzazzjonijiet oħrajn attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja u tas-sistemi.

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħrajn, li eżempji tagħhom huma pprovduti taħt id-deskrizzjoni tat-tliet Fergħat disponibbli taħt din l-azzjoni. L-attivitajiet proposti għandhom iġibu valur miżjud u se jkollhom impatt dirett fuq il-kisba tar-riżultati tal-proġett.

Miri ġeografiċi

Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jiġu implimentati bħala:

 • Proġetti nazzjonali, jiġifieri proġetti li jinvolvu istituzzjonijiet minn pajjiż terz eliġibbli wieħed biss mhux assoċjat mal-Programm;
 • Proġetti multinazzjonali (reġjonali) fi ħdan Reġjun eliġibbli wieħed;
 • Proġetti ta’ diversi pajjiżi li jinvolvu aktar minn reġjun wieħed (transreġjonali) u li jinvolvu mill-inqas pajjiż wieħed minn kull reġjun eliġibbli1 .

Għal kull Reġjun hemm baġit definit u aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli hija ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP):https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Minbarra li tingħata attenzjoni speċjali sabiex jittejjeb l-aċċess ekwu u bbilanċjat skont il-ġeneru għall-HEIs f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, b’mod partikolari għal persuni b’inqas opportunitajiet, l-azzjoni se tieħu approċċ inklużiv fir-reġjuni kollha bil-għan li żżid il-parteċipazzjoni tal-ifqar pajjiżi terzi u dawk l-inqas żviluppati li ma humiex assoċjati mal-Programm.

Oqsma ta’ prijorità reġjonali

Għall-Fergħat 1 u 2, il-proposti jridu jirrispettaw il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel, li jiġu ppubblikati fuq il-Portal dwar l-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Għall-Fergħa 3, il-proposti jridu jirrispettaw ir-rekwiżiti għall-Ukrajna ppubblikati fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Fergħat tal-proġetti

Sabiex jiġu indirizzati d-diversi sfidi fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, l-azzjoni tas-CBHE hija magħmula minn tliet Fergħat speċifiċi:

Fergħa 1 - It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Din il-Fergħa hija mfassla sabiex tattira HEIs u atturi fuq skala żgħira b’inqas esperjenza fl-azzjoni tas-CBHE biex tiffaċilita l-aċċess għal organizzazzjonijiet ġodda2 . Dawn is-sħubijiet għandhom jaġixxu bħala l-ewwel pass għall-HEIs u għall-organizzazzjonijiet b’kapaċità operazzjonali iżgħar li jinsabu f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm sabiex jaċċessaw u jżidu l-mezzi biex jilħqu lil persuni b’inqas opportunitajiet. Din il-Fergħa se tiffinanzja proġetti fuq skala żgħira sabiex tnaqqas id-distakk fl-internazzjonalizzazzjoni fost HEIs minn pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, mill-istess pajjiż jew Reġjun. Il-proġetti għandhom jistabbilixxu sħubijiet biex jiżviluppaw ideat ta’ kooperazzjoni kif ukoll sabiex jiffaċilitaw it-trasferiment tal-għarfien espert, l-esperjenza u l-prattiki tajba, irawmu l-aċċess għal opportunitajiet ta’ bini tal-kapaċità u jtejbu l-inklużjoni soċjali u l-aċċess ta’ studenti/persunal b’inqas opportunitajiet għal offerta kwalitattiva ta’ edukazzjoni għolja. B’mod partikolari, dawn il-proġetti se jiffokaw b’mod partikolari fuq:

 • Il-HEIs minn pajjiżi terzi l-inqas żviluppati mhux assoċjati mal-Programm;
 • Il-HEIs li jinsabu f’reġjuni/żoni remoti ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • L-organizzazzjonijiet ġodda jew il-HEIs b’inqas esperjenza minn pajjiżi terzi li ma humiex assoċjati mal-Programm;
 • Studenti u persunal b’inqas opportunitajiet.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

Attivitajiet li għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità maniġerjali/amministrattiva tal-HEIs fil-mira bħal:

 • ir-riforma u l-immodernizzar tal-governanza tal-universitajiet, inkluż it-tisħiħ tas-servizzi b’mod partikolari għall-benefiċċju tal-istudenti (gwida għall-istudenti, konsulenza u orjentazzjoni lejn l-impjiegi eċċ.);
 • l-istabbiliment jew it-tisħiħ ta’ uffiċċji tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-elaborazzjoni ta’ strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni;
 • l-istabbiliment jew l-iżvilupp ta’ unitajiet ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u proċessi/strateġija ġodda jew eżistenti fi ħdan il-HEIs;
 • il-ħolqien jew iż-żieda tal-kapaċità tal-unitajiet ta’ ppjanar u ta’ evalwazzjoni;
 • it-tisħiħ tal-mekkaniżmi għall-komunikazzjoni u t-tixrid tar-riżultati minn proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali;
 • il-bini ta’ kapaċitajiet biex jiġu appoġġati l-istudenti u l-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jiżguraw edukazzjoni ta’ kwalità għolja u rilevanti bħal:

 • moduli jew programmi ta’ studju, orjentazzjonijiet tekniċi jew professjonali tal-programmi;
 • l-istabbiliment ta’ programmi ta’ studju intensivi li jlaqqgħu flimkien studenti u persunal tat-tagħlim minn HEIs parteċipanti għal perjodi iqsar ta’ studju;
 • l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet għal studenti postlawrja u persunal akkademiku kif ukoll il-promozzjoni tal-mobbiltà tagħhom;
 • l-implimentazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ għall-persunal akkademiku tal-HEI;
 • il-ħolqien ta’ sinerġiji u t-tisħiħ tar-rabtiet mas-settur tan-negozju u ma’ organizzazzjonijiet privati jew pubbliċi attivi fis-suq tax-xogħol u fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jżidu l-aċċessibbiltà tal-istudenti/il-persunal b’inqas opportunitajiet bħal:

 • l-iżvilupp ta’ perkorsi u opportunitajiet ta’ apprendiment remoti u inklużivi billi wieħed jibbaża fuq it-teknoloġija diġitali u t-tagħlim elettroniku għal studenti vulnerabbli;
 • l-aġġornament tat-teknoloġija diġitali biex jiġu żviluppati servizzi speċifiċi li għandhom l-għan li jiżguraw opportunitajiet ta’ apprendiment ugwali u ġust għall-istudenti b’diżabilità;
 • il-promozzjoni ta’ inizjattivi mmirati lejn id-diskriminazzjoni pożittiva billi tingħata s-setgħa lin-nisa u lill-minoranzi etniċi/reliġjużi;
 • l-iżvilupp ta’ inizjattivi li jindirizzaw u jnaqqsu l-ostakli li jiffaċċjaw il-gruppi żvantaġġati fl-aċċess għall-opportunitajiet ta’ apprendiment;
 • il-kontribut għall-ħolqien ta’ ambjenti inklużivi li jrawmu l-ekwità u l-ugwaljanza, u li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-komunità usa’.

Fergħa 2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Il-proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jindirizzaw l-istat differenti ta’ avvanz u sfidi tal-HEIs li jinsabu f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-programm, isaħħu l-impatt tal-Programm u, fejn rilevanti, jikkomplementaw sorsi oħrajn ta’ finanzjament. Huma għandhom jintroduċu approċċi u inizjattivi ġodda fl-edukazzjoni għolja, ibbażati fuq l-apprendiment bejn il-pari u t-trasferiment tal-esperjenza u l-prattika tajba li taffettwa mhux biss lill-istituzzjonijiet iżda wkoll lis-soċjetà inġenerali. Is-sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja huma proġetti kumplessi u innovattivi ta’ bini tal-kapaċità bbażati fuq trasferiment ta’ esperjenza, kompetenzi u prattika tajba b’firxa ta’ attivitajiet interkonnessi li għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-HEIs fil-mira sabiex jindirizzaw l-isfidi tas-seklu 21 bħall-migrazzjoni, it-tibdil fil-klima, il-governanza u l-bidla lejn ekonomija diġitali. L-eżiti tal-proġetti għandu jkollhom impatt sinifikanti u fit-tul fuq il-HEIs fil-mira lil hinn mill-ħajja tal-proġetti u bħala tali jkunu ta’ benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi.

B’mod partikolari, dawn il-proġetti se jikkombinaw l-elementi li ġejjin għall-benefiċċju tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm:

 • L-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja sabiex tissaħħaħ ir-rilevanza tagħha għas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà. Huwa mistenni li l-proġetti proposti jindirizzaw l-ispariġġi bejn ir-rekwiżiti tal-impjegaturi u l-offerta ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u jipproponu soluzzjonijiet integrali sabiex tissaħħaħ l-impjegabbiltà aħjar tal-istudenti. Dan jista’ jsir permezz tal-implimentazzjoni ta’ interventi komprensivi li jinkludu: 
  • it-tfassil ta’ kurrikuli innovattivi u l-introduzzjoni ta’ elementi innovattivi fil-kurrikuli eżistenti;
  • l-implimentazzjoni ta’ metodi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim (jiġifieri tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali);
  • l-involviment attiv mad-dinja tan-negozju u mar-riċerka, l-organizzazzjoni ta’ programmi u attivitajiet edukattivi kontinwi ma’ u fi ħdan l-intrapriżi;
  • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm sabiex isir network effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika.
 • Il-promozzjoni tar-riforma fil-HEIs sabiex isiru katalisti tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Il-proġetti għandhom jappoġġaw lill-HEIs sabiex jiżviluppaw u jimplimentaw ir-riformi istituzzjonali li jagħmluhom kostitwenti aktar demokratiċi, inklużivi, ekwi u sħaħ tas-soċjetà ċivili. Ir-riformi istituzzjonali jinkludu sistemi u strutturi ġodda ta’ governanza u ġestjoni, prontezza f’termini ta’ ħiliet diġitali, servizzi universitarji moderni, proċessi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, għodod u metodi għall-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal akkademiku, tekniku u amministrattiv. L-iżvilupp ta’ mentalità intraprenditorjali u kompetenzi u ħiliet imtejba fi ħdan l-istituzzjonijiet huma aspetti ewlenin għas-suċċess ta’ din il-Fergħa. L-apprendiment trażversali tal-ħiliet, l-edukazzjoni tal-intraprenditorija u l-applikazzjoni prattika tal-ħiliet intraprenditorjali se jippermettu lill-HEIs iqiegħdu l-għarfien u r-riżorsi tagħhom għas-servizz tal-komunitajiet lokali/nazzjonali/reġjonali tagħhom.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-adattament ta’ kurrikuli innovattivi f’termini ta’ kontenut [kompetenzi ewlenin u ħiliet trażversali, (intraprenditorija, soluzzjoni tal-problemi, impjiegi ekoloġiċi eċċ.)], l-istruttura (modulari, konġunt…) u l-metodi ta’ tagħlim/apprendiment [inkluż l-użu ta’ apprendiment miftuħ u flessibbli, mobbiltà virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa, apprendiment imħallat, Korsijiet Online Miftuħa Massivi (MOOC), eċċ.];
 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-implimentazzjoni ta’ metodi, għodod u materjali ġodda ta’ apprendiment (bħal kurrikuli multidixxiplinari ġodda, tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali) permezz ta’ taħriġ prattiku u kollokamenti ta’ studenti;
 • l-introduzzjoni ta’ riformi tat-tip ta’ Bolonja (sistema ta’ ċiklu bi tliet livelli, għodod ta’ trasparenza bħas-sistemi ta’ kreditu u s-Suppliment għad-Diploma, l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-evalwazzjoni, l-Oqfsa Nazzjonali/Reġjonali tal-Kwalifiki, ir-rikonoxximent ta’ apprendiment preċedenti u mhux formali, eċċ.) fil-livell istituzzjonali;
 • l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ taħriġ prattiku, internships u l-studju ta’ każijiet meħudin mill-ħajja vera fin-negozju u fl-industrija, li huma inkorporati b’mod sħiħ fil-kurrikulu, rikonoxxuti u kkreditati;
 • l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ apprendiment doppju li jgħaqqdu l-istudji terzjarji mal-VET sekondarji superjuri bħala mezz sabiex tingħata spinta lill-impjegabbiltà tal-gradwati;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet ta’ sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-appoġġ lill-ħolqien ta’ ċentri, inkubaturi għall-innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u negozji ġodda, u l-integrazzjoni tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tal-innovazzjoni fil-livell istituzzjonali/reġjonali/nazzjonali;
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ programmi u attivitajiet ta’ edukazzjoni kontinwa fi ħdan l-intrapriżi u magħhom;
 • strutturi biex jipprovaw u jittestjaw miżuri innovattivi; skambji ta’ studenti, riċerkaturi, persunal tat-tagħlim u persunal tal-intrapriża għal perjodu limitat; l-għoti ta’ inċentivi għall-involviment tal-persunal tal-intrapriża fit-tagħlim u r-riċerka;
 • ir-riforma tas-sistemi u l-istrutturi ta’ governanza u ġestjoni fil-livell istituzzjonali (inklużi metodi u sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, ġestjoni finanzjarja u awtonomija tal-HEI, relazzjonijiet internazzjonali, servizzi u konsulenza tal-istudenti, gwida għall-karriera, bordijiet akkademiċi u ta’ riċerka, eċċ.);
 • l-iżvilupp ta’ strateġiji u għodod għall-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs (ftuħ internazzjonali tal-kurrikuli, skemi ta’ mobbiltà interistituzzjonali), u l-kapaċità tagħhom li jingħaqdu b’mod effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika (kooperazzjoni xjentifika u trasferiment tal-għarfien, eċċ.);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet ta’ sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp, l-adattament u t-twassil ta’ għodod u metodi għat-titjib tal-ħiliet, l-evalwazzjoni/il-valutazzjoni, il-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal akkademiku u amministrattiv, għat-taħriġ inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp kontinwu tal-karriera.

Fergħa 3 - Proġetti ta’ riforma strutturali

Il-Proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jappoġġaw l-isforzi f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm biex jiġu żviluppati sistemi koerenti u sostenibbli ta’ edukazzjoni għolja ħalli jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi tagħhom u tintlaħaq ambizzjoni wiesgħa biex tinħoloq ekonomija xprunata mill-għarfien. L-integrazzjoni u t-titjib tar-riżultati ta’ suċċess kif ukoll tas-sinerġiji ma’ appoġġ kontinwu jew ta’ riżerva fil-qasam taħt programmi ta’ appoġġ bilaterali huma wkoll elementi ta’ din il-Fergħa. Il-proġetti ta’ Riforma Strutturali se jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm sabiex jappoġġaw it-titjib u l-innovazzjoni sistemiċi u strutturali sostenibbli fil-livell tas-settur tal-edukazzjoni għolja. B’mod aktar speċifiku, dawn il-proġetti se jindirizzaw l-isforzi tal-pajjiżi biex jiġu żviluppati sistemi koerenti u sostenibbli ta’ Edukazzjoni Għolja ħalli jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar joħolqu ekonomija xprunata mill-għarfien. Billi jinvolvu lill-Awtoritajiet Nazzjonali kompetenti (b’mod partikolari l-Ministeri tal-Edukazzjoni) ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, il-HEIs, l-istituzzjonijiet ta’ Riċerka u awtoritajiet/korpi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn, dawn il-proġetti b’mod partikolari se:

 • Jippromwovu l-kooperazzjoni u l-apprendiment reċiproku fost l-awtoritajiet pubbliċi u bejniethom fl-ogħla livell istituzzjonali tal-Istati Membri tal-UE jew tal-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u tal-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm biex irawmu titjib u innovazzjoni sistemiċi fis-settur tal-edukazzjoni għolja.
 • Jippromwovu sistemi inklużivi tal-edukazzjoni għolja li jistgħu jipprovdu l-kundizzjonijiet it-tajba għall-istudenti ta’ sfondi differenti sabiex jaċċessaw l-apprendiment u jirnexxu. Għalhekk għandha tingħata attenzjoni partikolari lil persuni b’inqas opportunitajiet.
 • Iżidu l-kapaċitajiet tal-HEIs ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, tal-korpi responsabbli mill-edukazzjoni għolja u tal-awtoritajiet kompetenti (b’mod partikolari Ministeri) permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fid-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma biex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u finanzjament.
 • Jidentifikaw is-sinerġiji ma’ inizjattivi tal-UE li għaddejjin bħalissa fil-pajjiż(i) terz(i) mhux assoċjati mal-Programm f’oqsma koperti mill-Erasmus+.

It-tisħiħ tal-ambjent diġitali tal-edukazzjoni għall-Ukrajna

Taħt din il-Fergħa 3, din l-azzjoni se tappoġġa wkoll proġett ta’ Riforma strutturali mmirat lejn il-ħolqien ta’ ambjent diġitali tal-edukazzjoni miftuħa sabiex joffri edukazzjoni għolja ta’ kwalità għall-istudenti rreġistrati fl-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja tal-Ukrajna, b’mod partikolari għal dawk li qed jaħarbu mill-Ukrajna jew studenti spostati internament - kif ukoll opportunitajiet edukattivi għall-komunità wiesgħa tal-Ukrajna barra mill-pajjiż - abbażi tal-kooperazzjoni bejn l-universitajiet tal-Ukrajna u universitajiet Ewropej oħrajn. Tali ambjent diġitali jappoġġa wkoll skambji u kooperazzjoni mal-persunal akkademiku.

L-għan mistenni ta’ dan il-proġett huwa li:

 • jappoġġa l-iżvilupp ta’ ekosistema tal-edukazzjoni diġitali bi prestazzjoni għolja tal-universitajiet Ukreni, u b’hekk jiggarantixxi l-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom matul u wara l-kunflitt;
 • jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-metodi ta’ tagħlim u apprendiment u l-provvista tal-infrastruttura meħtieġa għall-apprendiment online u inklużiv, anke f’konformità mal-għanijiet ġenerali tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027.

B’mod aktar speċifiku, permezz ta’ dan il-proġett, network ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-Ukrajna se jingħata l-opportunità li jistabbilixxi pjattaforma online konġunta multiistituzzjonali li tgħaqqad ukoll il-pjattaformi tal-edukazzjoni diġitali eżistenti. L-istituzzjonijiet edukattivi Ewropej li għandhom esperjenza fl-apprendiment mill-bogħod u online jistgħu jipprovdu wkoll appoġġ għat-twaqqif u għat-tmexxija tal-pjattaforma konġunta.

Din il-pjattaforma tiġbor flimkien il-korsijiet diġitali online u kontenut rilevanti ieħor mgħallem fl-universitajiet Ukreni qabel il-gwerra u aġġornat skont l-istandards tal-kwalità tal-proġett. Il-pjattaforma tista’ tippermetti wkoll il-ġestjoni tal-korsijiet, ir-reġistrazzjoni, l-awtentikazzjoni tal-istudenti, ir-repożitorju tal-materjali tal-apprendiment, l-eżamijiet online u l-valutazzjoni eċċ. Il-miri ewlenin tal-pjattaforma jkunu dawk il-HEIs li tilfu l-infrastruttura tagħhom b’mod irrevokabbli jew parzjali, u li l-persunal akkademiku u l-istudenti tagħhom ġew rilokati lejn reġjuni oħrajn tal-Ukrajna jew barra mill-pajjiż, għalkemm tista’ tappoġġa wkoll HEIs Ukreni oħrajn u l-istudenti tagħhom.

Matul il-proġett, is-sħab mill-Ukrajna jingħataw l-opportunità li jimplimentaw il-lista indikattiva ta’ attivitajiet li ġejja:

 • ifasslu regoli u mekkaniżmi interistituzzjonali għall-iżvilupp ta’ korsijiet u ta’ materjali universitarji;
 • ifasslu u jwasslu kontenut u korsijiet tal-edukazzjoni diġitali, li se jkunu disponibbli għall-HEIs Ukreni kollha permezz tal-pjattaforma online;
 • jipprovdu attivitajiet ta’ taħriġ għall-persunal akkademiku li jipprovdi tagħlim online u mill-bogħod permezz tal-pjattaforma;
 • jiżviluppaw proċeduri għar-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment u tal-krediti tal-ECTS, b’mod partikolari għall-korsijiet universitarji;
 • jiżviluppaw mekkaniżmi konġunti ta’ assigurazzjoni tal-kwalità;
 • kwalunkwe attività ta’ kwalità għolja li se tiżgura l-kontinwità tas-sistema ta’ edukazzjoni għolja tal-Ukrajna, minkejja ċ-ċirkostanzi diffiċli.

Fuq perjodu medju, il-pjattaforma tista’ sservi bħala bażi għall-istabbiliment ta’ Università Miftuħa fl-Ukrajna, li tiġbor flimkien l-offerta diġitali tal-universitajiet eżistenti u, minbarra dan, tippermetti wkoll l-iżvilupp ta’ programmi ġodda, li jinkludu korsijiet online ġodda u l-materjal ta’ studju rilevanti.

Informazzjoni u rekwiżiti addizzjonali għal dan se jiġu ppubblikati fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Attivitajiet

Il-proġetti għandhom jipproponu attivitajiet li se jġibu valur miżjud ċar għas-sistema tal-edukazzjoni għolja kollha kemm hi u li se jkollhom impatt dirett fuq il-benefiċjarji fil-mira. Dawn l-attivitajiet għandhom jikkontribwixxu għar-riforma tal-politiki tal-edukazzjoni għolja li jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

 • It-trawwim ta’ sjieda nazzjonali permezz tal-esperimentazzjoni u l-integrazzjoni ta’ prattiki pożittivi u tal-aħjar prattiki fl-Edukazzjoni Għolja fil-livell nazzjonali u/jew reġjonali:
  • biex tiżdied l-impjegabbiltà tal-gradwati;
  • biex jitwessa’ l-aċċess għall-Edukazzjoni Għolja għal persuni b’inqas opportunitajiet;
  • biex jissaħħu r-rabtiet bejn, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
 • Jingħata kontribut għat-tfassil ta’ politika effiċjenti u effettiv fil-qasam tal-edukazzjoni għolja billi jiġu involuti partijiet ikkonċernati oħrajn fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja:
  • l-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi responsabbli oħrajn biex tiżdied ir-rilevanza tas-settur tal-Edukazzjoni għolja u jiżdied l-impatt tiegħu fuq is-soċjetà inġenerali;
  • l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni attiva tal-istudenti fil-governanza u r-riforma tas-sistema tal-Edukazzjoni Għolja;
  • l-involviment ta’ assoċjazzjonijiet attivi f’oqsma rilevanti oħrajn bħat-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ;
  • it-tisħiħ tad-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni għolja permezz ta’ kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet ta’ livell għoli fl-istati Membri tal-UE jew f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm. B’mod partikolari, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ skemi li jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal akkademiku bħall-ħolqien ta’ sistema reġjonali għat-trasferiment tal-kreditu jew appoġġ għall-iżvilupp ta’ Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki;
  • id-definizzjoni ta’ qafas ta’ assigurazzjoni tal-kwalità nazzjonali/reġjonali.
 • It-trawwim ta’ kooperazzjoni akkademika reġjonali u l-promozzjoni ta’ konverġenza volontarja tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm lejn strateġija reġjonali komuni fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja:
  • id-definizzjoni ta’ passi għall-ħolqien ta’ Żona ta’ Edukazzjoni Għolja reġjonali;
  • l-iffaċilitar tar-rikonoxximent nazzjonali u transfruntier;
  • it-tneħħija tal-ostakli għall-apprendiment, it-titjib tal-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u xprunata mill-innovazzjoni u l-iffaċilitar għall-istudenti biex jiċċaqilqu bejn il-pajjiżi.
 • It-trawwim tal-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament li għandhom l-għan li:
  • iżidu l-parteċipazzjoni ta’ persuni b’inqas opportunitajiet fl-edukazzjoni għolja;
  • jeliminaw id-distakk diġitali fil-livell istituzzjonali u individwali.
 • Isaħħu l-attraenza tal-professjoni tat-tagħlim billi jintroduċi miżuri bħal:
  • il-promozzjoni ta’ inizjattivi għall-iżvilupp tal-karriera;
  • il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-internazzjonalizzazzjoni tal-Edukazzjoni Għolja billi joħolqu inċentivi.

Awtoritajiet pubbliċi responsabbli b’kompetenzi fis-setturi indirizzati mill-proġett (eż. l-impjiegi, iż-żgħażagħ, il-finanzi, l-affarijiet soċjali, l-affarijiet interni, il-ġustizzja, is-saħħa, eċċ.) huma mħeġġa jipparteċipaw fil-proġetti kif ukoll awtoritajiet mill-Istati Membri tal-UE jew mill-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Il-HEIs minn pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm huma partikolarment imħeġġa jaġixxu bħala applikanti taħt din il-Fergħa.

It-tisħiħ tal-ambjent diġitali tal-edukazzjoni għall-Ukrajna

B’mod aktar speċifiku għal din l-inizjattiva, huwa mistenni li network ta’ istituzzjonijiet Ukreni bl-appoġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej li għandhom esperjenza fl-apprendiment mill-bogħod se jistabbilixxi pjattaforma online li tlaqqa’ flimkien il-korsijiet diġitali online u kontenut rilevanti ieħor mgħallem fl-universitajiet Ukreni qabel il-gwerra u aġġornat skont l-istandards tal-kwalità tal-proġett (l-ewwel stadju) u jew żviluppati b’mod speċjali fi ħdan/għall-Università Miftuħa (Virtwali) Ukrena (it-tieni stadju). L-objettiv għandu jkun li l-korsijiet li għandhom jiġu offruti fuq il-pjattaforma jiġu pprovduti mill-Universitajiet Ukreni, u għalhekk l-istudenti jistudjaw u jiggradwaw b’mod simili għall-istudent preżenti fil-kampus.

Matul il-proġett, l-istituzzjonijiet ikunu meħtieġa jfasslu regoli u mekkaniżmi interistituzzjonali għall-iżvilupp tal-korsijiet u tal-materjali tal-universitajiet, kif ukoll it-twassil, it-tagħlim u l-apprendiment tal-korsijiet, li għandhom ikunu disponibbli għall-HEIs Ukreni kollha permezz tal-pjattaforma online; jiżviluppaw proċeduri ta’ rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment u tal-krediti tal-ECTS, b’mod partikolari għall-Korsijiet Universitarji; jiżviluppaw mekkaniżmi konġunti ta’ assigurazzjoni tal-kwalità inkluż qafas ta’ awtovalutazzjoni tal-korsijiet u tal-materjali tal-OVUU. Il-proġett se jappoġġa l-ħolqien ta’ kontenut u ta’ korsijiet ġodda tal-edukazzjoni diġitali.

L-attivitajiet ta’ taħriġ għall-professuri Ukreni fit-tagħlim mill-bogħod se jiġu inklużi fil-pjattaforma.

Huwa mistenni li fl-ewwel stadju, il-pjattaforma tappoġġa prinċipalment lill-HEIs li irrevokabbilment jew parzjalment tilfu l-infrastruttura tagħhom b’mod irevokabbli jew parzjali, li l-persunal akkademiku u l-istudenti ġew rilokati lejn reġjuni oħrajn tal-Ukrajna jew barra mill-pajjiż, lil HEIs oħrajn tal-UA u lill-istudenti.

Il-pjattaforma se toħloq viżibbiltà u aċċess għall-prodotti edukattivi diġitali, żviluppati mill-HEIs Ukreni, għall-pubbliku usa’ fl-Ukrajna u madwar id-dinja permezz ta’ Korsijiet Miftuħa.

Kriterji tal-eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm għal din l-azzjoni:

Il-pajjiżi terzi kollha mhux assoċjati mal-Programm (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) fir-Reġjuni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 113 .

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għall-Fergħat 1 u 2

L-applikanti (koordinatur u sħab) jeħtiġilhom ikunu entitajiet legali:

 • istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jew organizzazzjonijiet tal-HEIs4 ;
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm5 jew f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.

Għall-Fergħa 3

It-tisħiħ tal-ambjent diġitali tal-edukazzjoni għall-Ukrajna:

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju (koordinatur u sħab), li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kopertura ġeografika:

 • It-territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut mid-dritt internazzjonali;
 • mill-inqas Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz wieħed assoċjat mal-Programm;

Kopertura istituzzjonali:

 • mill-inqas HEI waħda minn kull pajjiż parteċipanti;
 • awtorità nazzjonali kompetenti (eż. Ministeru) responsabbli għall-edukazzjoni għolja fl-Ukrajna.

Proġetti Oħrajn ta’ Riforma Strutturali:

L-applikanti (koordinatur u sħab) jeħtiġilhom ikunu entitajiet legali:

 • istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs), organizzazzjonijiet ta’ HEIs jew organizzazzjonijiet nazzjonali jew internazzjonali rikonoxxuti tar-retturi, tal-għalliema jew tal-istudenti;
 • stabbiliti fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.
 • organizzazzjonijiet mis-Sirja ma humiex eliġibbli biex jipparteċipaw f’din il-Fergħa.

Il-HEIs li jinsabu fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE).

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs), stabbiliti f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, u rikonoxxuti bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk ikun hemm), iridu joffru programmi sħaħ ta’ studju li jwasslu għal lawrji tal-edukazzjoni għolja u għal diplomi rikonoxxuti fil-livell tal-kwalifiki tal-edukazzjoni terzjarja6 .

Assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati, inklużi l-entitajiet affiljati tagħhom (jekk ikun hemm), attivi fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ li jinsabu fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, jistgħu jieħdu sehem ukoll, iżda mhux bħala koordinaturi.

Kompożizzjoni tal-konsorzju

Għall-Fergħat 1 u 2

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju (koordinatur u sħab), li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kopertura ġeografika:

 • mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;
 • mill-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm;
 • mill-inqas żewġ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm għar-Reġjuni 1, 10 u 11;
 • mill-inqas pajjiż terz wieħed mhux assoċjat mal-Programm mir-Reġjun 10 u ieħor mir-Reġjun 11 għal proġetti li jinvolvu ż-żewġ Reġjuni7 .

Kopertura istituzzjonali:

 • mill-inqas HEI waħda minn kull Stat Membru parteċipanti tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
 • mill-inqas żewġ HEIs minn kull pajjiż terz parteċipanti mhux assoċjat mal-Programm.

Il-kopertura istituzzjonali tapplika għall-pajjiżi kollha li jipparteċipaw fil-konsorzju.

In-numru ta’ applikanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm irid ikun daqs jew ogħla min-numru ta’ applikanti mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni:

Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm fejn in-numru ta’ HEIs ikun inqas minn ħamsa fil-pajjiż kollu jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-popolazzjoni tal-istudenti b’mod kumplessiv, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda biss minn dawk il-pajjiżi.

Għall-Fergħa 3:

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju (koordinatur u sħab), li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kopertura ġeografika:

 • mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;
 • mill-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm.

Kopertura istituzzjonali:

 • mill-inqas HEI waħda minn kull Stat Membru parteċipanti tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
 • mill-inqas żewġ HEIs minn kull pajjiż terz parteċipanti mhux assoċjati mal-Programm;
 • awtorità nazzjonali kompetenti (eż. Ministeru) responsabbli għall-edukazzjoni għolja f’kull wieħed mill-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.

Il-kopertura istituzzjonali tapplika għall-pajjiżi kollha li jipparteċipaw fil-konsorzju.

In-numru ta’ applikanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm irid ikun daqs jew ogħla min-numru ta’ applikanti mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni:

Fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm fejn in-numru ta’ HEIs ikun inqas minn ħamsa fil-pajjiż kollu jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-popolazzjoni tal-istudenti b’mod kumplessiv, jiġu aċċettati wkoll applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda biss minn dawk il-pajjiżi.

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet għandhom isiru fil-pajjiżi li jieħdu sehem fil-proġetti.

Durata tal-proġett

Għall-Fergħat 1 u 2

Il-proġetti normalment għandhom idumu 24 jew 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Għall-Fergħa 3

Il-proġetti normalment għandhom idumu 36 jew 48 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

Fergħa 1

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Fergħa 2

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Fergħa 3

ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-16 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kriterji għall-għoti

Il-proġett se jiġi vvalutat bi proċedura b’żewġ fażijiet skont il-kriterji li ġejjin:

Fażi 1

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Skop: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi u l-attivitajiet tal-azzjoni tas-CBHE u għall-ispeċifiċitajiet tal-Fergħa. Dan jikkostitwixxi rispons adegwat għall-ħtiġijiet u r-restrizzjonijiet attwali tal-pajjiż(i) jew tar-Reġjun(i) fil-mira u tal-gruppi fil-mira u tal-benefiċjarji finali. Jitqiesu l-ħtiġijiet tal-parteċipanti fil-mira b’inqas opportunitajiet (fejn applikabbli). Il-proposta tindirizza l-prijoritajiet ġenerali tal-UE.
 • Objettivi: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; dawn huma ddefiniti b’mod ċar, huma speċifiċi, jistgħu jitkejlu, jistgħu jintlaħqu, huma realistiċi u marbuta biż-żmien. Dawn jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti (f’konformità mal-istrateġija ta’ modernizzazzjoni, żvilupp u internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs fil-mira), u strateġiji ta’ żvilupp għall-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.
 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u ssaħħaħ il-komplementarjetà/is-sinerġiji ma’ interventi oħrajn ffinanzjati mill-UE u minn entitajiet oħrajn (donaturi, pubbliċi u privati), fejn xieraq.
 • Valur miżjud tal-UE: Il-proposta turi li ma setgħux jinkisbu riżultati simili mingħajr il-kooperazzjoni tal-HEIs mill-istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u mingħajr il-finanzjament tal-UE.

B’mod partikolari għall-Fergħa 1

 • Il-proposta tindirizza b’mod ċar il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel għar-Reġjun(i) fil-mira.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tiffoka fuq elementi innovattivi u metodi u tekniki tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-qasam identifikat ta’ intervent.
 • Il-proposta tindirizza b’mod ċar il-prijoritajiet reġjonali definiti minn qabel għar-Reġjun(i) fil-mira.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta tindirizza r-riforma u l-modernizzazzjoni tas-sistema/i tal-edukazzjoni għolja f’konformità mal-istrateġiji ta’ żvilupp tal-pajjiżi terzi fil-mira li ma humiex assoċjati mal-Programm.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet identifikati u jwasslu għar-riżultati mistennija.
 • Metodoloġija: il-loġika tal-intervent hija ta’ kwalità tajba, l-outputs u l-eżiti ppjanati huma koerenti u fattibbli, u s-suppożizzjonijiet u r-riskji ewlenin ġew identifikati b’mod ċar. L-istruttura u l-kontenut tal-Matriċi tal-Qafas Loġiku (LFM) huma adegwati, jiġifieri l-għażla ta’ indikaturi verifikabbli oġġettivament, id-disponibbiltà tad-data, id-data tal-linja bażi, il-valuri fil-mira, eċċ.
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom; ir-relazzjoni bejn ir-riżorsi u r-riżultati mistennija hija adegwata u l-pjan ta’ ħidma huwa realistiku, b’attivitajiet, linji ta’ żmien definiti sew u b’riżultati tanġibbli u stadji importanti ċari.
 • Baġit: il-proposta hija kosteffiċjenti u talloka r-riżorsi finanzjarji xierqa meħtieġa għal implimentazzjoni b’suċċess tal-proġett.
 • Kontroll tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (l-evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, ir-rieżamijiet bejn il-pari, l-attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja.
 • Sostenibbiltà ambjentali: il-proġett huwa mfassal b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jinkorpora prattiki ekoloġiċi (eż, ivvjaġġar ekoloġiku) f’fażijiet differenti tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti sodi ta’ ġestjoni. L-iskedi ta’ żmien, l-istrutturi ta’ governanza, l-arranġamenti usa’ kollaborazzjoni u r-responsabbiltajiet huma ddefiniti sew u realistiċi.
 • Kompożizzjoni: is-sħubija tiġbor taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet bil-kompetenzi meħtieġa rilevanti għall-objettivi tal-proposta u għall-ispeċifiċitajiet tal-Fergħa; il-proposta tinkludi l-aktar firxa xierqa u diversa ta’ sħab mhux akkademiċi.
 • Kompiti: ir-rwoli u l-kompiti jiġu assenjati abbażi tal-għarfien espert, il-profili u l-esperjenza speċifiċi ta’ kull sieħeb u huma xierqa.
 • Kollaborazzjoni: qegħdin jiġu proposti mekkaniżmi effettivi biex jiġu żgurati kollaborazzjoni, komunikazzjoni u riżoluzzjoni tal-kunflitti effiċjenti bejn l-organizzazzjonijiet sħab u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.
 • Impenn: il-kontribuzzjoni mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u komplementari; il-proposta turi l-involviment, l-impenn u s-sjieda tas-sħab tal-objettivi u r-riżultati speċifiċi tal-proġett, b’mod partikolari mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tinvolvi organizzazzjonijiet mhux akkademiċi u partijiet ikkonċernati rilevanti li se jġibu valur miżjud innovattiv għall-objettivi tal-proposta.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta turi li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-edukazzjoni għolja huma involuti bis-saħħa fit-tmexxija u fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Sostenibbiltà, impatt u tixrid tar-riżultati mistennija - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħrajn, kif se jiġu żgurati l-effetti multiplikatur (inkluż il-kamp ta’ applikazzjoni għar-replikazzjoni u l-estensjoni tal-eżitu tal-azzjoni fil-livell settorjali, kif ukoll il-livell lokali/reġjonali/nazzjonali jew internazzjonali) u jipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament fil-ħin ta’ finanzjament tal-proġett u wara.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar u effiċjenti għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet xierqa u t-twaqqit tagħhom, għodod u mezzi biex jiżguraw li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati kollha rilevanti u lill-udjenza mhux parteċipanti, filwaqt li jilħqu u jattiraw partijiet ikkonċernati rilevanti għall-eżiti fiż-żmien il-finanzjament tal-proġett u warajh.
 • Impatt: il-proposta tiżgura impatt tanġibbli fuq il-gruppi fil-mira tagħha u l-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-livell lokali, nazzjonali jew reġjonali. Dan jinkludi miżuri, kif ukoll objettivi u indikaturi għall-monitoraġġ tal-progress u għall-valutazzjoni tal-impatt mistenni (fuq perjodu qasir u twil) fil-livell individwali, istituzzjonali u sistemiku.
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif ir-riżultati tal-proġett se jiġu sostnuti finanzjarjament (wara t-tmiem tal-finanzjament tal-proġett) u b’mod istituzzjonali (attivitajiet u servizzi jibqgħu fis-seħħ) u kif se tiġi żgurata s-sjieda lokali.

B’mod partikolari għall-Fergħa 1

 • Il-proposta tiżgura rispons kontinwu u sostenibbli għall-ostakli eżistenti u ż-żieda fl-aċċessibbiltà tal-istudenti/tal-persunal b’inqas opportunitajiet għall-opportunitajiet ta’ apprendiment u r-riżorsi offruti mill-HEIs.
 • Il-proposta x’aktarx iżżid il-kapaċitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali ta’ istituzzjonijiet f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tiżgura impatt sinifikanti fuq l-istituzzjonijiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, b’mod partikolari fuq l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tagħhom u l-modernizzazzjoni tal-governanza tagħhom, biex jinfetħu għas-soċjetà inġenerali, għas-suq tax-xogħol u għad-dinja usa’.
 • Il-proposta turi l-potenzjal tagħha għal impatt usa’ fuq is-soċjetà u/jew fuq is-settur ekonomiku.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta turi kif ir-riżultati tal-proġett se jwasslu għal riformi tal-politika jew modernizzazzjoni fl-edukazzjoni għolja fil-livell sistemiku.

L-applikazzjonijiet jistgħu jġibu sa 100 punt. Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 60 punt u mill-inqas nofs il-punti massimi għal kull kriterju għall-għoti.

F’każ ta’ proposti ex aequo, il-prijorità se tingħata lil proġetti li jġibu l-ogħla punteġġ taħt il-kriterju “Rilevanza tal-proġett” u mbagħad “Sostenibbiltà, impatt u tixrid tar-riżultati mistennija”.

Barra minn hekk , il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni se jqis:

 • varjetà tematika ta’ proġetti u rappreżentanza ġeografika suffiċjenti f’Reġjun f’termini ta’ numru ta’ proġetti għal kull pajjiż;
 • il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli għar-Reġjuni li ġejjin:
  • Għall-Pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant: għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lill-HEIs minn reġjuni mhux kapitali u/jew rurali u/jew aktar remoti;
  • Għall-Asja, l-Asja Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Paċifiku: għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati;
  • Għall-Afrika sub-Saħarjana: għall-Fergħat kollha, se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati; għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni u fuq proġetti reġjonali li jinvolvu l-HEIs minn diversi pajjiżi. L-ebda pajjiż ma jista’ jikseb aktar minn 8 % tal-finanzjament previst għar-Reġjun.

Wara dan, il-proposti se jiġu kklassifikati f’ordni dekrexxenti skont ir-Reġjun u skont il-Fergħa.

Fit-tieni pass, għal proposti li huma proposti mill-Kumitat ta’ Evalwazzjoni għall-finanzjament (u l-lista ta’ riżerva), id-Delegazzjoni(jiet) tal-UE fil-pajjiż(i) terz(i) eliġibbli rilevanti mhux assoċjat(i) mal-Programm se jiġu kkonsultati dwar l-aspetti li ġejjin:

 • Rikonoxximent tal-HEIs mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali
 • Il-fattibbiltà tal-proġett fil-kuntest lokali tal-pajjiż(i) terz(i)
 • Il-proġett qiegħed jikkontribwixxi għall-ħtiġijiet lokali fil-qasam prijoritarju
 • It-trikkib mal-inizjattivi eżistenti fil-qasam tematiku magħżul iffinanzjat mid-Delegazzjoni tal-UE, mid-donaturi nazzjonali jew internazzjonali

Se jinżammu biss proġetti li jkunu għaddew b’suċċess mill-konsultazzjoni tad-Delegazzjoni(jiet) tal-UE għal finanzjament mill-UE, fi ħdan il-limiti tal-baġit disponibbli għal kull Reġjun, u sa massimu ta’ żewġ proposti ffinanzjati għal kull organizzazzjoni applikanti. Huwa previst baġit indikattiv għal kull waħda mit-tliet Fergħat, madankollu huwa possibbli trasferiment baġitarju minn Linja għal oħra.

Informazzjoni addizzjonali

L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx impenn biex jingħata finanzjament ugwali għall-ammont mitlub mill-applikant. Il-finanzjament mitlub jista’ jitnaqqas fuq bażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Fergħat ta’ azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

Stabbiliment ta’ proġett

Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:

1. Impenn tal-istituzzjonijiet sħab fil-proġett

Proġett tas-CBHE effettiv irid jiżgura parteċipazzjoni qawwija tal-istituzzjonijiet sħab kollha speċjalment dawk fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Sjieda kondiviża fl-istabbiliment tal-proposta se tagħmilhom responsabbli għall-eżiti tal-proġett u għas-sostenibbiltà tal-proġett. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jinvolvu “Sħab assoċjati” li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi għall-proġett jew jappoġġaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali, is-“Sħab assoċjati” ma jitqisux bħala parti mis-sħubija, u ma jirċevux finanzjament.

2. Analiżijiet tal-ħtiġijiet

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet hija l-ewwel pass importanti fl-iżvilupp ta’ proposta tas-CBHE. L-iskop ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet huwa li jiġu identifikati dawk l-oqsma li jeħtieġ jissaħħu, u r-raġunijiet għal-lakuni f’dawk l-oqsma. Dan, min-naħa tiegħu, jipprovdi l-bażi għat-tfassil ta’ interventi xierqa biex jiġu indirizzati l-lakuni u, b’hekk, tinbena l-kapaċità tal-HEIs.

3. Implimentazzjoni u monitoraġġ

Ladarba jitlestew l-analiżijiet tal-ħtiġijiet, jista’ jiġi stabbilit pjan ta’ implimentazzjoni biex jiġu indirizzati l-lakuni li jkunu ġew identifikati.

Għandhom jitqiesu l-elementi ewlenin li ġejjin:

 • Immodernizzar /kurrikuli ġodda: Fil-każ tal-proġetti li jinkludu “l-iżvilupp tal-kurrikulu”, hu mistenni li jinkludu taħriġ għall-persunal tat-tagħlim u li jindirizzaw kwistjonijiet bħall-assigurazzjoni tal-kwalità u l-impjegabbiltà tal-gradwati permezz ta’ rabtiet mas-suq tax-xogħol. Il-programmi ta’ studju għandhom ikunu akkreditati u/jew liċenzjati uffiċjalment qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ finanzjament tal-proġett. It-tagħlim ta’ korsijiet ġodda jew aġġornati għandu jibda matul iż-żmien tal-proġett b’numru adegwat ta’ studenti u għalliema mħarrġa mill-ġdid u għandu jseħħ matul mill-inqas terz tad-durata tal-proġett. It-taħriġ matul il-proġetti ta’ riforma tal-kurrikulu jista’ jkun ukoll immirat lejn persunal amministrattiv bħal persunal tal-librerija, persunal tal-laboratorju u persunal tal-IT. Il-proġetti huma mħeġġa bil-qawwa biex fil-kurrikuli modernizzati jintegraw kollokamenti għall-istudenti fin-negozju/fl-intrapriża. Il-kollokamenti jrid ikollhom durata raġonevoli sabiex jippermettu l-akkwist tal-ħiliet meħtieġa
 • Involviment tal-istudenti: Il-proġetti għandhom jipprevedu l-involviment tal-istudenti (eż. fl-elaborazzjoni ta’ programmi ta’ studju ġodda) u dan mhux biss matul il-fażi ta’ ttestjar/pilotaġġ tal-proġett.
 • Mobbiltà tal-persunal u tal-istudenti: Il-mobbiltà trid tkun immirata l-aktar lejn l-istudenti mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u lejn il-persunal mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u hija indirizzata lejn: il-persunal (eż. il-maniġers, it-trasferiment tar-riċerka u t-teknoloġija, il-persunal tekniku u amministrattiv) b’kuntratt uffiċjali fl-istituzzjonijiet benefiċjarji u involuti fil-proġett; l-istudenti [f’ċiklu qasir, l-ewwel ċiklu (Baċellerat jew ekwivalenti), it-tieni ċiklu (Master jew ekwivalenti) u t-tielet ċiklu jew dottorat] irreġistrati f’waħda mill-istituzzjonijiet benefiċjarji. Il-mobbiltà tal-istudenti fi ħdan l-istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u bejniethom ma hijiex eliġibbli. Il-mobbiltà trid tkun ta’ durata raġonevoli biex jiġi żgurat l-apprendiment u l-kisba tal-ħiliet meħtieġa f’konformità mal-objettivi tal-proġett u normalment ma għandhiex tkun iqsar minn ġimgħa. Huwa rrakkomandat li l-mobbiltà fiżika tiġi kkombinata mal-mobbiltà virtwali. Tista’ tintuża sabiex tħejji, tappoġġa u ssegwi l-mobbiltà fiżika. Tista’ tiġi organizzata wkoll biex jiġu indirizzati l-persuni bi bżonnijiet speċjali jew b’inqas opportunitajiet sabiex jiġu megħjuna jegħlbu l-ostakoli għal mobbiltà fiżika fit-tul.
 • L-assigurazzjoni tal-kwalità trid tkun komponent inkorporat tal-proġett biex jiġi żgurat li l-proġetti tas-CBHE jwasslu b’suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur ferm lil hinn mis-sħubija nnifisha. Iridu jiġu stabbiliti miżuri ta’ kontroll ta’ kwalità, inkluż indikaturi u valutazzjonijiet komparattivi biex jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u tkun kosteffiċjenti.
 • Ftehim ta’ sħubija: Iridu jiġu miftiehma modalitajiet ta’ implimentazzjoni dettaljati tal-proġett bejn is-sħab tal-proġett u fformalizzati fi “ftehim ta’ sħubija” li għandu jiġi ffirmat mis-sħab fil-bidu tal-proġett. Għandha tiġi sottomessa kopja tal-ftehim ta’ sħubija lill-Aġenzija Eżekuttiva fi żmien sitt xhur mill-firma tal-ftehim ta’ għotja.
 • Tagħmir: Huwa biss ix-xiri ta’ tagħmir li huwa direttament rilevanti għall-objettivi tal-Fergħa u magħmul sa mhux aktar tard minn 12-il xahar qabel it-tmiem tal-proġett li jista’ jitqies bħala nefqa eliġibbli. It-tagħmir huwa maħsub esklużivament għall-HEIs tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm inkluż fis-sħubija, fejn irid jiġi rreġistrat fl-inventarju uffiċjali tal-HEIs li jinxtara għalihom.
 • Impatt u sostenibbiltà: Il-proġetti tas-CBHE huma mistennija jkollhom impatt strutturali fit-tul fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.  Il-proposti se jkollhom juru l-impatt mistenni fit-tliet livelli (individwali, istituzzjonali u tas-sistema) fejn rilevanti u għandhom jistabbilixxu metodoloġija u jidentifikaw l-għodod biex dan jitkejjel.
 • Implimentazzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent: Il-proġetti għandhom jikkunsidraw prattiki ambjentalment korretti fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, inkluża l-ġestjoni tal-proġett. Il-proġetti huma mistennija jirreġistraw u jikkalkulaw l-impronta tal-karbonju individwali tal-parteċipanti relatata mat-trasport b’mod sistematiku.
 • Aċċess miftuħ: Il-proposta għandha tiżgura li l-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità tal-għoti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Għall-Fergħa 1 – It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 200,000 u EUR 400,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa 2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 400,000 u EUR 800,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa 3 - It-tisħiħ tal-ambjent diġitali tal-edukazzjoni għall-Ukrajna: sa EUR 5,000,000. Proġetti Oħrajn ta’ Riforma Strutturali: Bejn EUR 600,000 u EUR 1,000,000 għal kull proġett.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarji u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, “tagħmir” eċċ.).
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet/ir-riżultati tanġibbli koperti minn kull pakkett ta’ ħidma.
 • Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata).
 • Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).
 • Il-kostijiet għat-tagħmir għandhom jippreżentaw massimu ta’ 35 % tal-għotja mogħtija mill-UE u l-għotja tal-UE se tkopri 100 % tal-kostijiet eliġibbli.
 • Is-subkuntrattar għandu jirrappreżenta massimu ta’ 10 % tal-għotja mogħtija mill-UE.

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, mistenni, il-kwalità u l-effiċjenza tal-azzjoni. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 90 % tal-baġit stmat iddeterminat wara li l-evalwazzjoni u l-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet eliġibbli totali, eċċ.) jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

 • 1 Il-proġetti transreġjonali jridu jkunu fl-oqsma prijoritarji tar-Reġjuni kollha involuti, juru r-rilevanza tagħhom għal kull Reġjun u jiġġustifikaw dan permezz ta’ analiżi dettaljata tal-ħtiġijiet u tal-objettivi komuni.
 • 2 Jekk jogħġbok ara d-definizzjoni ta’ organizzazzjoni ġdida fil-Parti D - Glossarju.
 • 3 Bl-eċċezzjoni tal-pajjiżi b’introjtu għoli (HICs) fir-Reġjuni 5, 7 u 8 (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).
 • 4 Organizzazzjoni tal-HEIs mhux se titqies bħala HEI. Huma biss dawk il-membri, li huma stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm li jistgħu jibbenefikaw mill-għotja.
 • 5 Pajjiżi li għadhom għaddejjin bin-negozjati għal ftehim ta’ assoċjazzjoni u fejn il-ftehim jidħol fis-seħħ qabel il-firma tal-għotja huma eliġibbli.
 • 6 Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED 2013), edukazzjoni terzjarja, mill-inqas livell 5. Edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja tal-livell 4 tal-ISCED 2011 ma hijiex aċċettata.
 • 7 Huwa possibbli li jiġu ppreżentati proġetti interreġjonali ma’ pajjiż terz wieħed biss mhux assoċjat mal-programm mir-reġjun 10 u ieħor mir-reġjun 11.
Tagged in:  Higher education