Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Bini tal-kapaċità fl-Edukazzjoni Għolja

Il-Bini tal-Kapaċità fl-azzjoni dwar l-Edukazzjoni Għolja (CBHE) jappoġġa proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. L-attivitajiet u l-eżiti tal-proġetti tas-CBHE jridu jkunu mmirati sabiex ikunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, l-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom. F’konformità mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-Ftehim ta’ Pariġi, din l-azzjoni tappoġġa r-rilevanza, il-kwalità, il-modernizzazzjoni u r-rispons tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm biex jindirizzaw l-irkupru soċjoekonomiku, it-tkabbir u l-prosperità u r-reazzjoni għal xejriet reċenti, b’mod partikolari l-globalizzazzjoni ekonomika iżda anke t-tnaqqis reċenti fl-iżvilupp tal-bniedem, il-fraġilità, u ż-żieda fl-inugwaljanzi soċjali, ekonomiċi u ambjentali.

Objettivi tal-azzjoni

F’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, l-azzjoni speċifikament se:

 • Ittejjeb il-kwalità tal-HE u ssaħħaħ ir-relevanza tagħha għas-suq tax-xogħol u s-soċjetà;
 • Ittejjeb il-livell ta’ kompetenzi, ħiliet u potenzjal ta’ impjegabbiltà tal-istudenti fil-HEIs billi jiġu żviluppati programmi edukattivi ġodda, rilevanti u innovattivi;
 • Tippromwovi l-edukazzjoni inklużiva, l-ugwaljanza, l-ekwità, in-nondiskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-kompetenzi ċiviċi fl-HE;
 • Ittejjeb it-tagħlim, il-mekkaniżmi ta’ valutazzjoni għall-persunal u għall-istudenti tal-HEI, l-assigurazzjoni tal-kwalità, il-ġestjoni, il-governanza, l-inklużjoni, l-innovazzjoni, il-bażi tal-għarfien, il-kapaċitajiet diġitali u intraprenditorjali, kif ukoll l-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs;
 • Iżżid il-kapaċitajiet tal-HEIs, tal-korpi responsabbli mill-HE u tal-awtoritajiet kompetenti sabiex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ governanza u finanzjament, billi tappoġġa d-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma;
 • Ittejjeb it-taħriġ tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu sabiex ikollhom impatt fuq il-kwalità fit-tul tas-sistema tal-edukazzjoni;
 • Tistimula l-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet, il-bini tal-kapaċità u l-iskambju ta’ prattika tajba;
 • Trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti.

Impatt mistenni

 • Il-HEIs modernizzati li mhux biss se jittrasferixxu l-għarfien iżda se joħolqu wkoll valur ekonomiku u soċjali permezz tat-trasferiment tar-riżultati tat-tagħlim u tar-riċerka tagħhom lejn il-komunità/pajjiż;
 • Aċċess imtejjeb għall-edukazzjoni għolja u titjib fil-kwalità tagħha, b’mod partikolari għal persuni b’inqas opportunitajiet u fl-ifqar pajjiżi fir-reġjuni differenti;
 • Żieda fil-parteċipazzjoni tal-HEIs li jinsabu f’żoni remoti;
 • Governanza għal tfassil ta’ politika u implimentazzjoni ta’ politika effiċjenti u effettivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;
 • L-integrazzjoni reġjonali u l-istabbiliment ta’ rikonoxximent komparabbli, għodod ta’ assigurazzjoni tal-kwalità sabiex jappoġġaw il-kooperazzjoni akkademika, il-mobbiltà għall-istudenti, il-persunal u r-riċerkaturi;
 • Rabta u kooperazzjoni aktar b’saħħithom mas-settur privat, il-promozzjoni tal-innovazzjoni u l-intraprenditorija;
 • Allinjament tad-dinja akkademika mas-suq tax-xogħol li jtejjeb l-impjegabbiltà tal-istudenti;
 • Sens akbar ta’ inizjattiva u intraprenditorija tal-istudenti;
 • Żieda fil-livell ta’ kompetenza diġitali għall-istudenti u l-persunal;
 • Sjieda istituzzjonali tar-riżultati tas-CBHE u b’hekk tiġi żgurata s-sostenibbiltà;
 • Sjieda nazzjonali bl-esperimentazzjoni u l-integrazzjoni ta’ prattiki pożittivi u tal-aħjar prattiki fl-HE;
 • Żieda fil-kapaċità u l-professjonaliżmu biex isir xogħol fil-livell internazzjonali: kompetenzi ta’ ġestjoni mtejba u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni.

Prijoritajiet tal-azzjoni

L-azzjoni hija mistennija li tikkontribwixxi għall-prijoritajiet li ġejjin:

Il-Patt Ekoloġiku

Is-sistemi tal-Edukazzjoni Għolja huma kruċjali għall-appoġġ tal-Patt Ekoloġiku, permezz tal-għarfien, tal-kompetenzi, tal-ħiliet u tal-valuri, u potenzjalment jippermettu bidla profonda fl-imġiba tal-persuni. F’dan il-kuntest, se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li:

 • jappoġġaw il-modernizzazzjoni tal-ekonomiji, billi jagħmluhom aktar kompetittivi u innovattivi, filwaqt li jiżguraw tranżizzjoni ekoloġika u ġusta, jistimulaw l-impjiegi ekoloġiċi u jwittu t-triq għal soċjetà newtrali għall-klima; b’approċċ trasformattiv għall-ġeneru, li ma jiffukax esklussivament fuq oqsma ddominati mill-irġiel
 • jipprovdu tweġibiet li jistgħu jiġu applikati għall-isfidi ambjentali, inkluż l-iżvilupp urban u rurali, l-enerġija ekoloġika u effiċjenti, is-saħħa, il-ġestjoni tal-ilma u tal-iskart, it-trasport sostenibbli, id-deżertifikazzjoni, it-telf tal-bijodiversità u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-tisħiħ tal-ktajjen tal-valur agroalimentari fil-livell nazzjonali u reġjonali;
 • iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-klima, is-sostenibbiltà u r-reżiljenza, fis-setturi kollha tas-soċjetà u tal-ekonomija 
 • jaċċelleraw it-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u ċirkolari ġusta u jindirizzaw l-isfidi ambjentali reġjonali u transreġjonali, b’mod partikolari billi jsaħħu r-rabtiet mas-settur privat u billi jtejbu l-għarfien u l-ħiliet ekoloġiċi meħtieġa għal forza tax-xogħol moderna;
 • jiżviluppaw kompetenzi f’setturi varji b’rilevanza għas-sostenibbiltà, strateġiji u metodoloġiji ta’ ħiliet settorjali ekoloġiċi, kif ukoll kurrikuli orjentati lejn il-futur li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-individwi.

It-trasformazzjoni diġitali 

Iż-żieda fil-kwalità u fl-inklużività tal-edukazzjoni permezz tat-teknoloġiji diġitali, filwaqt li l-istudenti jkunu jistgħu jiksbu wkoll kompetenzi diġitali essenzjali u ħiliet diġitali speċifiċi għas-settur, hija ta’ importanza strateġika għall-UE u għal ħafna pajjiżi tad-dinja. Is-sistema tal-edukazzjoni għolja qed tiġi affettwata dejjem aktar mit-trasformazzjoni diġitali, iżda għandha wkoll rwol essenzjali biex tisfrutta l-benefiċċji u l-opportunitajiet tagħha u tindirizza d-distakk diġitali.  F’dan il-kuntest, se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li:

 • jappoġġaw l-iżvilupp u l-użu tal-ħiliet diġitali sabiex it-trasformazzjoni diġitali ssir komprensiva u inklużiva kemm jista’ jkun;
 • jgħinu biex jitnaqqas id-distakk diġitali billi jippromwovu l-litteriżmu diġitali, l-intraprenditorija diġitali, il-programmi u l-istrateġiji sensittivi għall-ġeneru, speċifikament f’żoni remoti u rurali u f’komunitajiet vulnerabbli;
 • jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ konnettività li jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini permezz ta’ innovazzjonijiet ta’ apprendiment u tagħlim mill-bogħod;
 • jappoġġaw l-ekonomija diġitali u jsaħħu l-kapaċitajiet xjentifiċi, tekniċi u ta’ innovazzjoni billi jrawmu rabtiet bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u n-negozju fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni, inkluż permezz ta’ proġetti relatati mal-infrastruttura tad-data, il-ġestjoni tad-data u d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs/tan-negozji;
 • itejbu l-ekosistemi tal-edukazzjoni diġitali, billi jsaħħu l-ħiliet u l-kompetenzi diġitali tal-għalliema u tal-persunal akkademiku.

L-integrazzjoni tal-migranti 

Is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol ewlieni fl-indirizzar tal-isfidi tal-migrazzjoni kif ukoll fl-isfruttar tal-benefiċċji tal-migrazzjoni. Dawn jgħinu lill-parteċipanti l-ġodda jiksbu l-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol, jifhmu l-kulturi tal-pajjiż ospitanti u jgħinu lill-popolazzjoni nattiva tkun miftuħa għad-diversità u għall-bidla. F’dan il-kuntest, se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li:

 • jappoġġaw ir-rikonoxximent tal-lawrji u l-kredenzjali u jikkontribwixxu għal sistema reġjonali ta’ trasferiment ta’ kreditu biex jinbnew żoni reġjonali ta’ edukazzjoni għolja u konnettività intrareġjonali;
 • jagħtu aċċess għall-edukazzjoni lill-migranti u lill-persuni spostati fil-pajjiżi riċeventi, inklużi l-edukazzjoni dwar il-lingwi u l-boroż ta’ studju;
 • jiżviluppaw mudelli olistiċi li jindirizzaw il-ħtiġijiet uniċi tal-istudenti refuġjati u jiżguraw l-aċċess għall-edukazzjoni b’appoġġ qawwi għall-iżvilupp akkademiku,
 • soċjali, fiżiku u psikoloġiku.

Il-governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem 

L-impenn għall-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u fundamentali, l-ugwaljanza, id-demokrazija u l-governanza tajba huma l-pedament ta’ soċjetajiet stabbli, ġusti u prosperi. Din l-azzjoni tista’ tgħin biex jiġu stabbiliti l-pedamenti għat-tisħiħ taċ-ċittadinanza attiva u biex jinbena għarfien espert speċifiku f’dawn l-oqsma. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jgħinu sabiex jiġu identifikati soluzzjonijiet fit-tul għal problemi ta’ governanza dgħajfa fl-edukazzjoni għolja. F’dan il-kuntest, se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li jappoġġaw il-kooperazzjoni akkademika u l-inizjattivi fl-oqsma li ġejjin:

 • il-governanza, l-istat tad-dritt, id-demokrazija, il-valuri fundamentali, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;
 • il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, il-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku u r-rwol ta’ media indipendenti u soċjetà ċivili;
 • il-paċi u s-sigurtà, l-iżvilupp tal-bniedem, id-djalogu interkulturali, ir-rispett għad-diversità, it-tolleranza, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-emanċipazzjoni tan-nisa u taż-żgħażagħ;
 • id-drittijiet soċjali, ekonomiċi u kulturali, is-saħħa u l-benesseri.

It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi 

L-edukazzjoni għolja hija meħtieġa biex jinbnew il-ħiliet għall-ħajja u x-xogħol. L-edukazzjoni għolja tappoġġa wkoll l-impjegabbiltà u hija prekundizzjoni għat-tkabbir sostenibbli. Objettiv ewlieni huwa li jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ qbil eżistenti bejn l-eżiti tal-edukazzjoni u d-domandi tas-suq tax-xogħol, inkluż permezz tal-iżvilupp ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol. F’dan il-kuntest, se tingħata prijorità lil proġetti li għandhom l-għan li:

 • jrawmu l-offerta u l-adozzjoni tal-ħiliet tax-Xjenza, tat-Teknoloġija, tal-Inġinerija, tal-Arti u tal-Matematika (STEAM) - u l-inklużività relatata tal-ġeneru - b’rabtiet mat-tranżizzjoni ekoloġika ġusta lejn in-newtralità klimatika;
 • jippromwovu l-intraprenditorija taż-żgħażagħ u tan-nisa, jiżviluppaw ċentri ta’ innovazzjoni u ta’ negozji ġodda biex jgħinu fil-ġenerazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ impjieg lokali u jipprevjenu l-eżodu ta’ mħuħ;
 • isaħħu r-rabtiet bejn is-settur akkademiku, ir-riċerka u n-negozju biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet kurrenti u futuri tal-ħiliet, primarjament l-intraprenditorija u l-ħiliet meħtieġa għall-iżvilupp tal-ktajjen tal-valur fil-livell nazzjonali u reġjonali;
 • jappoġġaw it-titjib tal-ħiliet tal-popolazzjoni żagħżugħa;
 • isaħħu r-rabtiet mas-suq tax-xogħol biex jiġu promossi l-ħolqien tal-impjiegi, l-opportunitajiet ta’ xogħol u l-involviment tas-settur privat fl-iżvilupp tal-ħiliet;
 • jiżviluppaw edukazzjoni primarja u sekondarja tal-għalliema u taħriġ fis-servizz biex jiġu indirizzati l-kawżi strutturali tat-tluq bikri mill-iskola u jiġu miġġielda l-inugwaljanzi ekonomiċi u tal-ġeneru persistenti.

Għall-Fergħat 1 u 2, il-prijoritajiet ta’ hawn fuq japplikaw kif ġej f’kull kuntest reġjonali:

 • Il-Balkani tal-Punent: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; l-Integrazzjoni tal-migranti; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • Il-Viċinat tal-Lvant: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; l-Integrazzjoni tal-migranti; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • In-Nofsinhar tal-Mediterran: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; l-Integrazzjoni tal-migranti; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • L-Asja: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • L-Asja Ċentrali: Il-Patt Ekoloġiku; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • Il-Lvant Nofsani: Il-Patt Ekoloġiku; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • Il-Paċifiku: Il-Patt Ekoloġiku; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • L-Afrika sub-Saħarjana: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; l-Integrazzjoni tal-migranti; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • L-Amerka Latina: Il-Patt Ekoloġiku; it-Trasformazzjoni diġitali; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi
 • Il-Karibew: Il-Patt Ekoloġiku; il-Governanza, il-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp tal-bniedem; It-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi

Miri ġeografiċi

Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jiġu implimentati bħala:

 • Proġetti nazzjonali, jiġifieri proġetti li jinvolvu istituzzjonijiet minn pajjiż terz eliġibbli wieħed biss mhux assoċjat mal-Programm;
 • Proġetti multinazzjonali (reġjonali) fi ħdan Reġjun eliġibbli wieħed;
 • Proġetti multinazzjonali li jinvolvu aktar minn Reġjun eliġibbli wieħed (Interreġjonali). Il-proġetti interreġjonali jridu jindirizzaw l-oqsma prijoritarji rilevanti għar-Reġjuni kollha involuti, juru r-rilevanza tagħhom għal kull Reġjun u jiġġustifikaw dan permezz ta’ analiżi dettaljata tal-ħtiġijiet u tal-objettivi komuni.

Il-baġit tal-azzjoni tas-CBHE se jintuża biex jappoġġa proġetti kif ġej:

 • Proġetti Nazzjonali u Reġjonali: Indikattivament 90 % tal-baġit tal-azzjoni
 • Proġetti interreġjonali: Indikattivament 10% tal-baġit tal-azzjoni

L-azzjoni se jkollha l-għan li tappoġġa varjetà tematika ta’ proġetti u rappreżentanza ġeografika suffiċjenti f’Reġjun f’termini ta’ numru ta’ proġetti għal kull pajjiż. Għal kull Reġjun hemm baġit iddefinit. Għall-Afrika sub-Saħarjana, l-ebda pajjiż ma jista’ jikseb aktar minn 8 % tal-finanzjament allokat għar-Reġjun.

Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Fergħat tal-proġetti

Sabiex jiġu indirizzati d-diversi sfidi fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, l-azzjoni tas-CBHE hija magħmula minn tliet Fergħat speċifiċi:

Fergħa–1 - It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Din il-Fergħa hija mfassla sabiex tattira HEIs u atturi fuq skala żgħira b’inqas esperjenza fl-azzjoni tas-CBHE biex tiffaċilita l-aċċess għal organizzazzjonijiet ġodda1 . Dawn is-sħubijiet għandhom jaġixxu bħala l-ewwel pass għall-HEIs u għall-organizzazzjonijiet b’kapaċità operazzjonali iżgħar li jinsabu f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm sabiex jaċċessaw u jżidu l-mezzi biex jilħqu lil persuni b’inqas opportunitajiet. Din il-Fergħa se tiffinanzja proġetti fuq skala żgħira sabiex tnaqqas id-distakk fl-internazzjonalizzazzjoni fost HEIs minn pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, mill-istess pajjiż jew Reġjun. Il-proġetti li jaqgħu taħt din il-Fergħa se jiffokaw primarjament fuq l-oqsma li ġejjin fi ħdan pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm:

 • Il-HEIs minn pajjiżi terzi l-inqas żviluppati mhux assoċjati mal-Programm;
 • HEIs li jinsabu f’reġjuni/żoni remoti ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm;
 • L-organizzazzjonijiet ġodda jew il-HEIs b’inqas esperjenza minn pajjiżi terzi li ma humiex assoċjati mal-Programm;
 • Studenti u persunal b’inqas opportunitajiet.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

Attivitajiet li għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità maniġerjali/amministrattiva tal-HEIs fil-mira bħal:

 • ir-riforma u l-immodernizzar tal-governanza tal-universitajiet, inkluż it-tisħiħ tas-servizzi b’mod partikolari għall-benefiċċju tal-istudenti (gwida għall-istudenti, konsulenza u orjentazzjoni lejn l-impjiegi eċċ.);
 • l-istabbiliment jew it-tisħiħ ta’ uffiċċji tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-elaborazzjoni ta’ strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni;
 • l-istabbiliment jew l-iżvilupp ta’ unitajiet ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u proċessi/strateġija ġodda jew eżistenti fi ħdan il-HEIs;
 • il-ħolqien jew iż-żieda tal-kapaċità tal-unitajiet ta’ ppjanar u ta’ evalwazzjoni;
 • it-tisħiħ tal-mekkaniżmi għall-komunikazzjoni u t-tixrid tar-riżultati minn proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali;
 • il-bini ta’ kapaċitajiet biex jiġu appoġġati l-istudenti u l-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-persunal.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jiżguraw edukazzjoni ta’ kwalità għolja u rilevanti bħal:

 • moduli jew programmi ta’ studju, orjentazzjonijiet tekniċi jew professjonali tal-programmi;
 • l-istabbiliment ta’ programmi ta’ studju intensivi li jlaqqgħu flimkien studenti u persunal tat-tagħlim minn HEIs parteċipanti għal perjodi iqsar ta’ studju;
 • l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet għal studenti postlawrja u persunal akkademiku kif ukoll il-promozzjoni tal-mobbiltà tagħhom;
 • l-implimentazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ għall-persunal akkademiku tal-HEI;
 • il-ħolqien ta’ sinerġiji u t-tisħiħ tar-rabtiet mas-settur tan-negozju u ma’ organizzazzjonijiet privati jew pubbliċi attivi fis-suq tax-xogħol u fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Attivitajiet li għandhom l-għan li jżidu l-aċċessibbiltà tal-istudenti/il-persunal b’inqas opportunitajiet bħal:

 • l-iżvilupp ta’ perkorsi u opportunitajiet ta’ apprendiment remoti u inklużivi billi wieħed jibbaża fuq it-teknoloġija diġitali u t-tagħlim elettroniku għal studenti vulnerabbli;
 • l-aġġornament tat-teknoloġija diġitali biex jiġu żviluppati servizzi speċifiċi li għandhom l-għan li jiżguraw opportunitajiet ta’ apprendiment ugwali u ġust għall-istudenti b’diżabilità;
 • il-promozzjoni ta’ inizjattivi mmirati lejn id-diskriminazzjoni pożittiva billi tingħata s-setgħa lin-nisa u lill-minoranzi etniċi/reliġjużi;
 • l-iżvilupp ta’ inizjattivi li jindirizzaw u jnaqqsu l-ostakli li jiffaċċjaw il-gruppi żvantaġġati fl-aċċess għall-opportunitajiet ta’ apprendiment;
 • il-kontribut għall-ħolqien ta’ ambjenti inklużivi li jrawmu l-ekwità u l-ugwaljanza, u li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-komunità usa’.

Fergħa 2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja

Proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jintroduċu approċċi u inizjattivi ġodda fl-edukazzjoni għolja, ibbażati fuq l-apprendiment bejn il-pari u t-trasferiment tal-esperjenza u l-prattika tajba li taffettwa mhux biss l-istituzzjonijiet iżda anke s-soċjetà inġenerali. . L-eżiti tal-proġetti għandu jkollhom impatt sinifikanti u fit-tul fuq il-HEIs fil-mira lil hinn mill-ħajja tal-proġetti u bħala tali jkunu ta’ benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi.

B’mod partikolari, dawn il-proġetti se jikkombinaw l-elementi li ġejjin għall-benefiċċju tal-HEIs fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm:

 • L-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja sabiex tissaħħaħ ir-rilevanza tagħha għas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà. Huwa mistenni li l-proġetti proposti jindirizzaw l-ispariġġi bejn ir-rekwiżiti tal-impjegaturi u l-offerta ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u jipproponu soluzzjonijiet integrali sabiex tissaħħaħ l-impjegabbiltà aħjar tal-istudenti. Dan jista’ jsir permezz tal-implimentazzjoni ta’ interventi komprensivi li jinkludu: 
  • it-tfassil ta’ kurrikuli innovattivi u l-introduzzjoni ta’ elementi innovattivi fil-kurrikuli eżistenti;
  • l-implimentazzjoni ta’ metodi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim (jiġifieri tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali);
  • l-involviment attiv mad-dinja tan-negozju u mar-riċerka, l-organizzazzjoni ta’ programmi u attivitajiet edukattivi kontinwi ma’ u fi ħdan l-intrapriżi;
  • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-HEIs biex jinnavigaw b’mod effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika.
 • Il-promozzjoni tar-riforma fl-HEIs biex isiru katalizzaturi tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-proġetti għandhom jappoġġaw lill-HEIs sabiex jiżviluppaw u jimplimentaw ir-riformi istituzzjonali li jagħmluhom kostitwenti aktar demokratiċi, inklużivi, ekwi, responsabbli u sħaħ tas-soċjetà ċivili. Ir-riformi istituzzjonali jinkludu sistemi u strutturi ġodda ta’ governanza u ġestjoni, prontezza f’termini ta’ ħiliet diġitali, servizzi universitarji moderni, proċessi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, għodod u metodi għall-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal tat-tmexxija, akkademiku, tekniku u amministrattiv. L-iżvilupp ta’ mentalità intraprenditorjali u kompetenzi u ħiliet imtejba fi ħdan l-istituzzjonijiet huma aspetti ewlenin għas-suċċess ta’ din il-Fergħa. L-apprendiment trażversali tal-ħiliet, l-edukazzjoni tal-intraprenditorija u l-applikazzjoni prattika tal-ħiliet intraprenditorjali se jippermettu lill-HEIs iqiegħdu l-għarfien u r-riżorsi tagħhom għas-servizz tal-komunitajiet lokali/nazzjonali/reġjonali tagħhom.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti u r-riżultati tal-proġetti għandu jkollhom valur miżjud ċar għall-benefiċjarji fil-mira. Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet possibbli hija pprovduta hawn taħt:

 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-adattament ta’ kurrikuli innovattivi f’termini ta’ kontenut [kompetenzi ewlenin u ħiliet trażversali, (intraprenditorija, soluzzjoni tal-problemi, impjiegi ekoloġiċi eċċ.)], l-istruttura (modulari, konġunt…) u metodi ta’ tagħlim/apprendiment [inkluż l-użu ta’ apprendiment miftuħ u flessibbli, mobbiltà virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa, apprendiment imħallat, Korsijiet Onlajn Miftuħa Massivi (MOOC), eċċ.];
 • l-iżvilupp, l-ittestjar u l-implimentazzjoni ta’ metodi, għodod u materjali ġodda ta’ apprendiment (bħal kurrikuli multidixxiplinari ġodda, tagħlim u apprendiment iċċentrati fuq l-istudenti u bbażati fuq il-problemi reali) permezz ta’ taħriġ prattiku u kollokamenti ta’ studenti;
 • l-introduzzjoni ta’ riformi tat-tip ta’ Bolonja (sistema ta’ ċiklu bi tliet livelli, għodod ta’ trasparenza bħas-sistemi ta’ kreditu u s-Suppliment għad-Diploma, l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-evalwazzjoni, l-Oqfsa Nazzjonali/Reġjonali tal-Kwalifiki, ir-rikonoxximent ta’ apprendiment preċedenti u mhux formali, eċċ.) fil-livell istituzzjonali;
 • l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ taħriġ prattiku, internships u l-studju ta’ każijiet meħudin mill-ħajja vera fin-negozju u fl-industrija, li huma inkorporati b’mod sħiħ fil-kurrikulu, rikonoxxuti u kkreditati;
 • l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ apprendiment doppju li jgħaqqdu l-istudji terzjarji mal-VET sekondarji superjuri bħala mezz sabiex tingħata spinta lill-impjegabbiltà tal-gradwati;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet ta’ sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-appoġġ lill-ħolqien ta’ ċentri, inkubaturi għall-innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u negozji ġodda, u l-integrazzjoni tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tal-innovazzjoni fil-livell istituzzjonali/reġjonali/nazzjonali;
 • l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ programmi u attivitajiet ta’ edukazzjoni kontinwa fi ħdan l-intrapriżi u magħhom;
 • strutturi biex jipprovaw u jittestjaw miżuri innovattivi; skambji ta’ studenti, riċerkaturi, persunal tat-tagħlim u persunal tal-intrapriża għal perjodu limitat; l-għoti ta’ inċentivi għall-involviment tal-persunal tal-intrapriża fit-tagħlim u r-riċerka;
 • ir-riforma tas-sistemi u l-istrutturi ta’ governanza u ġestjoni fil-livell istituzzjonali (inklużi metodi u sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, ġestjoni finanzjarja u awtonomija tal-HEI, relazzjonijiet internazzjonali, servizzi u konsulenza tal-istudenti, gwida għall-karriera, bordijiet akkademiċi u ta’ riċerka, eċċ.);
 • l-iżvilupp ta’ strateġiji u ta’ għodod għall-internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs (ftuħ internazzjonali tal-kurrikuli, skemi ta’ mobbiltà interistituzzjonali), u l-kapaċità tagħhom li jingħaqdu b’mod effettiv fir-riċerka, fl-innovazzjoni xjentifika u teknoloġika (kooperazzjoni xjentifika u trasferiment tal-għarfien, eċċ.);
 • l-iżvilupp u l-ittestjar tas-soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet ta’ sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (studenti, professuri u prattikanti flimkien);
 • l-iżvilupp, l-adattament u t-twassil ta’ għodod u metodi għat-titjib tal-ħiliet, l-evalwazzjoni/il-valutazzjoni, il-professjonalizzazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persunal akkademiku u amministrattiv, għat-taħriġ inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp kontinwu tal-karriera.

Kriterji ta’ eliġibbiltà – Fergħa 1 u Fergħa 2

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu entitajiet ġuridiċi pubbliċi jew privati li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

 • istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jew organizzazzjonijiet tal-HEIs;
 • organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet attivi fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ.

Dawn l-entitajiet iridu jiġu stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi eliġibbli:

 • Stat Membru tal-UE,
 • pajjiż terz assoċjat mal-Programm
 • pajjiżi terz mhux assoċjati mal-Programm minn reġjun eliġibbli. Ir-reġjuni eliġibbli koperti minn din l-azzjoni huma r-Reġjuni 1, 22 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 u 11.

Koordinatur

Fost l-entitajiet deskritti hawn fuq, huma biss l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) jew l-organizzazzjonijiet tal-HEIs li jistgħu jkunu koordinaturi ta’ applikazzjoni tas-CBHE.

Regoli ġenerali għall-HEIs:

 • Il-HEIs li jinsabu fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE).
 • L-HEIs stabbiliti f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm iridu jkunu rikonoxxuti bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk ikun hemm). Dawn iridu joffru programmi sħaħ ta’ studju li jwasslu għal lawrji ta’ edukazzjoni għolja u għal diplomi rikonoxxuti fil-livell tal-kwalifiki tal-edukazzjoni terzjarja3 .

Kompożizzjoni tal-konsorzju

Trid tiġi rrispettata l-kompożizzjoni minima li ġejja:

Proġetti nazzjonali (miftuħa biss għar-Reġjuni 24 , 3, 5a, 6, 7a, 8a, 9):

 • mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;
  • kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jrid jinvolvi mill-inqas HEI wieħed.
 • mill-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm;
  • li jinvolvu mill-inqas żewġ HEIs5 .
 • In-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm irid ikun daqs jew ogħla min-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Proġetti multinazzjonali (miftuħa għar-reġjuni eliġibbli kollha):

 • mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;
  • kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jrid jinvolvi mill-inqas HEI wieħed.
 • mill-inqas żewġ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.
  • Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jrid jinvolvi mill-inqas żewġ HEIs6 . Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm jistgħu jkunu mill-istess Reġjun (proġetti reġjonali) jew minn Reġjuni differenti (proġetti interreġjonali);
 • In-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm irid ikun daqs jew ogħla min-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Regoli ġenerali għall-konsorzji kollha:

Fir-rigward tal-konformità mal-kriterji minimi dwar il-kompożizzjoni tal-konsorzju deskritti hawn fuq, organizzazzjoni tal-HEIs mhux se titqies bħala HEI.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-proġett.

Durata tal-proġett

Il-proġetti normalment għandhom idumu 24 jew 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) permezz tal-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti tas-Sistema tas-Sottomissjoni Elettronika (FTOP).

Fergħa 1

 • ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-1

Fergħa 2

 • ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-8 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Fergħa–3 - Proġetti ta’ riforma strutturali

Il-Proġetti taħt din il-Fergħa għandhom jappoġġaw l-isforzi f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm biex jiġu żviluppati sistemi koerenti u sostenibbli ta’ edukazzjoni għolja ħalli jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi tagħhom u tintlaħaq ambizzjoni wiesgħa biex tinħoloq ekonomija xprunata mill-għarfien. L-integrazzjoni u t-titjib tar-riżultati ta’ suċċess kif ukoll tas-sinerġiji ma’ appoġġ kontinwu jew ta’ riżerva fil-qasam taħt programmi ta’ appoġġ bilaterali huma wkoll elementi ta’ din il-Fergħa. Il-proġetti ta’ Riforma Strutturali se jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm sabiex jappoġġaw it-titjib u l-innovazzjoni sistemiċi u strutturali sostenibbli fil-livell tas-settur tal-edukazzjoni għolja. Billi jinvolvu lill-Awtoritajiet Nazzjonali kompetenti (b’mod partikolari l-Ministeri tal-Edukazzjoni) ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, l-HEIs, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka u awtoritajiet/korpi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn, b’mod partikolari dawn il-proġetti se:

 • Jippromwovu l-kooperazzjoni u l-apprendiment reċiproku fost u bejn l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali biex irawmu titjib u innovazzjoni sistemiċi fis-settur tal-edukazzjoni għolja.
 • Jippromwovu sistemi inklużivi tal-edukazzjoni għolja li jistgħu jipprovdu l-kundizzjonijiet it-tajba għall-istudenti ta’ sfondi differenti sabiex jaċċessaw l-apprendiment u jirnexxu. Għalhekk għandha tingħata attenzjoni partikolari lil persuni b’inqas opportunitajiet.
 • Iżidu l-kapaċitajiet tal-HEIs ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, korpi responsabbli mill-edukazzjoni għolja u awtoritajiet kompetenti (b’mod partikolari Ministeri) permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fid-definizzjoni, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ tal-proċessi ta’ riforma sabiex jimmodernizzaw is-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom, b’mod partikolari f’termini ta’ assigurazzjoni tal-kwalità, governanza u finanzjament.
 • Jidentifikaw is-sinerġiji ma’ inizjattivi tal-UE li għaddejjin bħalissa fil-pajjiż(i) terz(i) mhux assoċjati mal-Programm f’oqsma koperti mill-Erasmus+.

Kriterji ta’ eliġibbiltà – Fergħa 3

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) jridu jkunu entitajiet ġuridiċi (pubbliċi jew privati) li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

 • istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jew organizzazzjonijiet tal-HEIs;
 • organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet attivi fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ.

Dawn l-entitajiet iridu jiġu stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi eliġibbli:

 • Stat Membru tal-UE,
 • pajjiż terz assoċjat mal-Programm
 • pajjiżi terz mhux assoċjati mal-Programm minn reġjun eliġibbli. Ir-reġjuni eliġibbli koperti minn din l-azzjoni huma r-Reġjuni 1, 27 , 38 , 5a, 6, 7a, 8a, 9, 10 u 11.

Koordinatur

Fost l-entitajiet deskritti hawn fuq, huma biss l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) jew l-organizzazzjonijiet tal-HEIs li jistgħu jkunu koordinaturi ta’ applikazzjoni tas-CBHE.

Regoli ġenerali għall-HEIs:

 • Il-HEIs li jinsabu fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE).
 • L-HEIs stabbiliti f’pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm iridu jkunu rikonoxxuti bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti, mal-entitajiet affiljati tagħhom (jekk ikun hemm). Dawn iridu joffru programmi sħaħ ta’ studju li jwasslu għal lawrji ta’ edukazzjoni għolja u għal diplomi rikonoxxuti fil-livell tal-kwalifiki tal-edukazzjoni terzjarja9 .

Kompożizzjoni tal-konsorzju

Trid tiġi rrispettata l-kompożizzjoni minima li ġejja:

 • mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;
  • kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jrid jinvolvi mill-inqas HEI wieħed.
 • mill-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm;
  • Kull pajjiż parteċipanti jrid jinvolvi mill-inqas żewġ HEIs10  u l-awtorità nazzjonali kompetenti (eż. il-Ministeru) responsabbli għall-edukazzjoni għolja fil-pajjiż.
 • In-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm irid ikun daqs jew ogħla min-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Regoli ġenerali għall-konsorzji kollha:

Fir-rigward tal-konformità mal-kriterji minimi dwar il-kompożizzjoni tal-konsorzju deskritti hawn fuq, organizzazzjoni tal-HEIs mhux se titqies bħala HEI.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet)

L-attivitajiet jridu jseħħu fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-proġett.

Durata tal-proġett

Il-proġetti normalment għandhom idumu 36 jew 48 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda).

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) permezz tal-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti tas-Sistema tas-Sottomissjoni Elettronika (FTOP).

Fergħa 3

 • ID tas-Sejħa: ERASMUS-EDU-2024-CBHE
 • ID tas-Suġġett: ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-3

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-8 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Kriterji għall-għoti applikabbli għall-fergħat kollha

Il-proġett se jiġi vvalutat bi proċedura b’żewġ fażijiet skont il-kriterji li ġejjin:

Fażi 1

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Skop: Il-proposta tindirizza b’mod ċar il-prijoritajiet reġjonali ddefiniti minn qabel għar-Reġjun(i) fil-mira u hija rilevanti għall-objettivi u l-attivitajiet tal-azzjoni tas-CBHE u tal-Fergħa. Din tikkostitwixxi rispons adegwat għall-ħtiġijiet u r-restrizzjonijiet kurrenti tal-pajjiż(i) jew tar-Reġjun(i) fil-mira u tal-gruppi fil-mira u tal-benefiċjarji finali. Jitqiesu l-ħtiġijiet tal-parteċipanti fil-mira b’inqas opportunitajiet. Il-proposta tindirizza l-prijoritajiet ġenerali tal-UE.
 • Il-Valuri tal-UE: Il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • Objettivi: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; dawn huma ddefiniti b’mod ċar u speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jinkisbu, realistiċi u marbuta mal-ħin (SMART). Dawn jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti (f’konformità mal-istrateġija ta’ modernizzazzjoni, żvilupp u internazzjonalizzazzjoni tal-HEIs fil-mira), u strateġiji ta’ żvilupp għall-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm.
 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u ssaħħaħ il-komplementarjetà/is-sinerġiji mal-Istrateġija Global Gateway (inklużi investimenti u interventi oħrajn iffinanzjati mill-UE) jew entitajiet oħrajn (donaturi, pubbliċi u privati), fejn xieraq.
 • Valur miżjud tal-UE: Il-proposta turi li ma setgħux jinkisbu riżultati simili mingħajr il-kooperazzjoni tal-HEIs mill-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u mingħajr il-finanzjament tal-UE.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

Il-proposta tipprovdi analiżi ċara ta’ kif il-qasam ta’ intervent qed jirrispondi għal oqsma ta’ prijorità għat-tkabbir soċjoekonomiku u l-awtonomija fir-reġjun partikolari u tiffoka fuq elementi innovattivi u metodi u tekniki tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-qasam identifikat ta’ intervent.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

Il-proposta tindirizza r-riforma u l-modernizzazzjoni tas-sistema/i tal-edukazzjoni għolja f’konformità mal-istrateġiji ta’ żvilupp tal-pajjiżi terzi fil-mira li ma humiex assoċjati mal-Programm.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet identifikati u jwasslu għar-riżultati mistennija.
 • Metodoloġija: il-loġika tal-intervent hija ta’ kwalità tajba, l-outputs u l-eżiti ppjanati huma koerenti u fattibbli, u s-suppożizzjonijiet u r-riskji ewlenin ġew identifikati b’mod ċar. L-istruttura u l-kontenut tal-Matriċi tal-Qafas Loġiku (LFM) huma adegwati, jiġifieri l-għażla ta’ indikaturi verifikabbli oġġettivament, id-disponibbiltà tad-data, id-data tal-linja bażi, il-valuri fil-mira, eċċ.
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom; ir-rabta bejn ir-riżorsi u r-riżultati mistennija hija adegwata u l-pjan ta’ ħidma huwa realistiku, b’attivitajiet, linji ta’ żmien definiti sew u b’riżultati tanġibbli u stadji importanti ċari.
 • Baġit: il-proposta hija kosteffiċjenti u talloka r-riżorsi finanzjarji xierqa meħtieġa għal implimentazzjoni b’suċċess tal-proġett.
 • Kontroll tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (l-evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, ir-rieżamijiet bejn il-pari, l-attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett hija ta’ kwalità għolja.
 • Is-sostenibbiltà ambjentali: il-proġett huwa mfassal b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jinkorpora prattiki ekoloġiċi (eż, ivvjaġġar ekoloġiku) f’fażijiet differenti tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti sodi ta’ ġestjoni. L-iskedi ta’ żmien, l-istrutturi ta’ governanza, l-arranġamenti usa’ kollaborazzjoni u r-responsabbiltajiet huma ddefiniti sew u realistiċi.
 • Kompożizzjoni: is-sħubija tiġbor taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet bil-kompetenzi meħtieġa rilevanti għall-objettivi tal-proposta u għall-ispeċifiċitajiet tal-Fergħa; il-proposta tinkludi l-aktar firxa xierqa u diversa ta’ sħab mhux akkademiċi. Għall-pajjiżi tar-Reġjun 2: għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lil proġetti li jinvolvu lill-HEIs minn reġjuni mhux kapitali u/jew rurali u/jew aktar remoti. Għall-pajjiżi tar-Reġjun 5a, 6, 7a, 8a: għall-Fergħat 1 u 2 se tingħata prijorità lil proġetti li jinvolvu HEIs jew organizzazzjonijiet mill-pajjiżi l-inqas żviluppati.
 • Kompiti: ir-rwoli u l-kompiti jiġu assenjati abbażi tal-għarfien espert, il-profili u l-esperjenza speċifiċi ta’ kull sieħeb u huma xierqa.
 • Kollaborazzjoni: qegħdin jiġu proposti mekkaniżmi effettivi biex jiġu żgurati kollaborazzjoni, komunikazzjoni u riżoluzzjoni tal-kunflitti effiċjenti bejn l-organizzazzjonijiet sħab u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.
 • Impenn: il-kontribuzzjoni mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u kumplimentari; il-proposta turi l-involviment, l-impenn u s-sjieda tas-sħab tal-objettivi u r-riżultati speċifiċi tal-proġett, b’mod partikolari mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

Il-proposta tinvolvi organizzazzjonijiet mhux akkademiċi u partijiet ikkonċernati rilevanti li se jġibu valur miżjud innovattiv għall-objettivi tal-proposta. Għal proposti li għandhom l-għan li jappoġġaw il-ktajjen tal-valur f’oqsma prijoritarji ewlenin ta’ investiment fil-livell nazzjonali jew reġjonali, is-settur privat huwa inkluż fis-sħubija u huwa involut b’mod ċar fil-livelli kollha meħtieġa.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

Il-proposta turi li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-edukazzjoni għolja huma involuti bis-saħħa fit-tmexxija u fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Sostenibbiltà, impatt u tixrid tar-riżultati mistennija (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħrajn, kif se jiġu żgurati l-effetti multiplikatur (inkluż l-ambitu għar-replikazzjoni u l-estensjoni tal-eżitu tal-azzjoni fil-livell settorjali, kif ukoll il-livell lokali/reġjonali/nazzjonali jew internazzjonali) u jipprovdi mezzi sabiex jitkejjel l-isfruttament fil-ħin ta’ finanzjament tal-proġett u wara.
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar u effiċjenti għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet xierqa u t-twaqqit tagħhom, għodod u mezzi biex jiżguraw li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati kollha rilevanti u lill-udjenza mhux parteċipanti, filwaqt li jilħqu u jattiraw partijiet ikkonċernati rilevanti għall-eżiti fiż-żmien il-finanzjament tal-proġett u warajh.
 • Impatt: il-proposta tiżgura impatt tanġibbli fuq il-gruppi fil-mira tagħha u l-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-livell lokali, nazzjonali jew reġjonali. Dan jinkludi miżuri, kif ukoll objettivi u indikaturi għall-monitoraġġ tal-progress u għall-valutazzjoni tal-impatt mistenni (fuq perjodu qasir u twil) fil-livell individwali, istituzzjonali u sistemiku.
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif ir-riżultati tal-proġett se jiġu sostnuti finanzjarjament (wara t-tmiem tal-finanzjament tal-proġett) u b’mod istituzzjonali (attivitajiet u servizzi li jkomplu jkunu fis-seħħ) kif se tiġi żgurata s-sjieda lokali u fejn rilevanti, kif is-settur privat se jiġi involut matul u wara l-finanzjament tal-proġett.

B’mod partikolari għall-Fergħa 1

 • Il-proposta tiżgura rispons kontinwu u sostenibbli għall-ostakli eżistenti u ż-żieda fl-aċċessibbiltà tal-istudenti/tal-persunal b’inqas opportunitajiet għall-opportunitajiet ta’ apprendiment u r-riżorsi offruti mill-HEIs.
 • Il-proposta x’aktarx iżżid il-kapaċitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali ta’ istituzzjonijiet f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

B’mod partikolari għall-Fergħa 2

 • Il-proposta tiżgura impatt sinifikanti fuq l-istituzzjonijiet tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, b’mod partikolari fuq l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tagħhom u l-modernizzazzjoni tal-governanza tagħhom, biex jinfetħu għas-soċjetà inġenerali, għas-suq tax-xogħol u għad-dinja usa’.
 • Il-proposta turi l-potenzjal tagħha għal impatt usa’ fuq is-soċjetà u/jew fuq is-settur ekonomiku.

B’mod partikolari għall-Fergħa 3

 • Il-proposta turi kif ir-riżultati tal-proġett se jwasslu għal riformi tal-politika jew modernizzazzjoni fl-edukazzjoni għolja fil-livell sistemiku.

L-applikazzjonijiet jistgħu jġibu sa 100 punt. Sabiex jitqiesu għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 60 punt (minn total ta’ 100 punt). Barra minn hekk, iridu jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri minimu ta’ 15-il punt għall-kategoriji “Rilevanza tal-proġett” u “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; 10 punti għall-kategoriji “Kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “Impatt”).

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Wara dan, il-proposti se jiġu kklassifikati f’ordni dekrexxenti skont ir-Reġjun u skont il-Fergħa.

Step 2

Fit-tieni pass, għal proposti li huma proposti mill-Kumitat ta’ evalwazzjoni għall-finanzjament (u l-lista ta’ riżerva), id-Delegazzjoni(jiet) tal-UE fil-pajjiż(i) terz(i) eliġibbli rilevanti mhux assoċjat(i) mal-Programm se jiġu kkonsultati.

Se jinżammu biss proġetti li jkunu għaddew b’suċċess mill-konsultazzjoni tad-Delegazzjoni(jiet) tal-UE għal finanzjament mill-UE, fil-limiti tal-baġit disponibbli għal kull reġjun.

Huwa previst baġit indikattiv għal kull waħda mit-tliet Fergħat, madankollu huwa possibbli trasferiment baġitarju minn Linja għal oħra.

Informazzjoni addizzjonali

L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx impenn biex jingħata finanzjament ugwali għall-ammont mitlub mill-applikant. Il-finanzjament mitlub jista’ jitnaqqas fuq bażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Fergħat ta’ azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

Stabbiliment ta’ proġett

Għandhom jitqiesu l-punti li ġejjin:

1. Impenn tal-istituzzjonijiet sħab fil-proġett

Proġett tas-CBHE effettiv irid jiżgura parteċipazzjoni qawwija tal-istituzzjonijiet sħab kollha speċjalment dawk fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Sjieda kondiviża fl-istabbiliment tal-proposta se tagħmilhom responsabbli għall-eżiti tal-proġett u għas-sostenibbiltà tal-proġett. Il-proġetti tas-CBHE jistgħu jinvolvu “Sħab assoċjati” li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi għall-proġett jew jappoġġaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali, is-“Sħab assoċjati” ma jitqisux bħala parti mis-sħubija, u ma jirċevux finanzjament.

2. Analiżijiet tal-ħtiġijiet

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet hija l-ewwel pass importanti fl-iżvilupp ta’ proposta tas-CBHE. L-iskop ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet huwa li jiġu identifikati dawk l-oqsma li jeħtieġ jissaħħu, u r-raġunijiet għal-lakuni f’dawk l-oqsma. Dan, min-naħa tiegħu, jipprovdi l-bażi għat-tfassil ta’ interventi xierqa biex jiġu indirizzati l-lakuni u, b’hekk, tinbena l-kapaċità tal-HEIs.

3. Implimentazzjoni u monitoraġġ

Ladarba jitlestew l-analiżijiet tal-ħtiġijiet, jista’ jiġi stabbilit pjan ta’ implimentazzjoni biex jiġu indirizzati l-lakuni li jkunu ġew identifikati.

Għandhom jitqiesu l-elementi ewlenin li ġejjin:

 • Immodernizzar /kurrikuli ġodda: Fil-każ tal-proġetti li jinkludu “l-iżvilupp tal-kurrikulu”, hu mistenni li jinkludu taħriġ għall-persunal tat-tagħlim u li jindirizzaw kwistjonijiet bħall-assigurazzjoni tal-kwalità u l-impjegabbiltà tal-gradwati permezz ta’ rabtiet mas-suq tax-xogħol. Il-programmi ta’ studju għandhom ikunu akkreditati u/jew liċenzjati uffiċjalment qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ finanzjament tal-proġett. It-tagħlim ta’ korsijiet ġodda jew aġġornati għandu jibda matul iż-żmien tal-proġett b’numru adegwat ta’ studenti u għalliema mħarrġa mill-ġdid u għandu jseħħ matul mill-inqas terz tad-durata tal-proġett. It-taħriġ matul il-proġetti ta’ riforma tal-kurrikulu jista’ jkun ukoll immirat lejn persunal amministrattiv bħal persunal tal-librerija, persunal tal-laboratorju u persunal tal-IT. Il-proġetti huma mħeġġa bil-qawwa biex fil-kurrikuli modernizzati jintegraw kollokamenti għall-istudenti fin-negozju/fl-intrapriża. Il-kollokamenti jrid ikollhom durata raġonevoli sabiex jippermettu l-akkwist tal-ħiliet meħtieġa
 • Involviment tal-istudenti: Il-proġetti għandhom jipprevedu l-involviment tal-istudenti (eż. fl-elaborazzjoni ta’ programmi ta’ studju ġodda) u dan mhux biss matul il-fażi ta’ ttestjar/pilotaġġ tal-proġett.
 • Mobbiltà tal-persunal u tal-istudenti: Il-mobbiltà trid tkun immirata l-aktar lejn l-istudenti mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u lejn il-persunal mill-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm u huma indirizzati: il-persunal (eż. il-maniġers, it-trasferiment tar-riċerka u t-teknoloġija, il-persunal tekniku u amministrattiv) b’kuntratt uffiċjali fl-istituzzjonijiet benefiċjarji u involuti fil-proġett; l-istudenti [f’ċiklu qasir, l-ewwel ċiklu (Baċellerat jew ekwivalenti), it-tieni ċiklu (Master jew ekwivalenti) u t-tielet ċiklu jew dottorat] irreġistrati f’waħda mill-istituzzjonijiet benefiċjarji. Il-mobbiltà tal-istudenti fi ħdan l-istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u bejniethom ma hijiex eliġibbli. Il-mobbiltà trid tkun ta’ durata raġonevoli biex jiġi żgurat l-apprendiment u l-kisba tal-ħiliet meħtieġa f’konformità mal-objettivi tal-proġett u normalment ma għandhiex tkun iqsar minn ġimgħa. Huwa rrakkomandat li l-mobbiltà fiżika tiġi kkombinata mal-mobbiltà virtwali. Tista’ tintuża sabiex tħejji, tappoġġa u ssegwi l-mobbiltà fiżika. Tista’ tiġi organizzata wkoll biex jiġu indirizzati l-persuni bi bżonnijiet speċjali jew b’inqas opportunitajiet sabiex jiġu megħjuna jegħlbu l-ostakoli għal mobbiltà fiżika fit-tul.
 • L-assigurazzjoni tal-kwalità trid tkun komponent inkorporat tal-proġett biex jiġi żgurat li l-proġetti tas-CBHE jwasslu b’suċċess ir-riżultati mistennija u jilħqu impatt li jmur ferm lil hinn mis-sħubija nnifisha. Iridu jiġu stabbiliti miżuri ta’ kontroll ta’ kwalità, inkluż indikaturi u valutazzjonijiet komparattivi biex jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u tkun kosteffiċjenti.
 • Ftehim tal-konsorzju: Għal raġunijiet prattiċi u legali, huwa rrakkomandat bil-qawwa li jiġu stabbiliti arranġamenti interni fost il-membri tal-konsorzju li jippermettu li jiġu ttrattati ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux previsti.  Dan jista’ jiġi ffirmat mill-membri tal-konsorzju fil-bidu tal-proġett.
 • Tagħmir: Huwa biss ix-xiri ta’ tagħmir li huwa direttament rilevanti għall-objettivi tal-Fergħa u magħmul sa mhux aktar tard minn 12-il xahar qabel it-tmiem tal-proġett li jista’ jitqies bħala nefqa eliġibbli. It-tagħmir huwa maħsub esklużivament għall-HEIs tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm inkluż fis-sħubija, fejn irid jiġi rreġistrat fl-inventarju uffiċjali tal-HEIs li jinxtara għalihom.
 • Impatt u sostenibbiltà: Il-proġetti tas-CBHE huma mistennija jkollhom impatt strutturali fit-tul fil-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm. Il-proposti se jkollhom juru l-impatt mistenni fit-tliet livelli (individwali, istituzzjonali u sistema) fejn rilevanti u għandhom jistabbilixxu metodoloġija u jidentifikaw għodod biex ikejlu dan.
 • Implimentazzjoni ekoloġika: Il-proġetti għandhom jikkunsidraw prattiki ambjentalment korretti fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, inkluża l-ġestjoni tal-proġett. Il-proġetti huma mistennija jirreġistraw u jikkalkulaw b’mod sistematiku l-impronta tal-karbonju individwali relatata mat-trasport tal-parteċipanti.
 • Aċċess miftuħ: Il-proposta għandha tiżgura li l-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma unika f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità tal-għoti tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rata ta’ finanzjament ta’ 90 % u l-ammont massimu tal-għotja.

L-għotja tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Għall-Fergħa–1 – It-trawwim tal-aċċess għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 200,000 u EUR 400,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa–2 - Sħubijiet għat-trasformazzjoni fl-edukazzjoni għolja: Bejn EUR 400,000 u EUR 800,000 għal kull proġett
 • Għall-Fergħa–3 - Proġetti ta’ Riforma Strutturali: Bejn EUR 600,000 u EUR 1,000,000 għal kull proġett.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarji u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, “tagħmir” eċċ.).
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet/ir-riżultati tanġibbli koperti minn kull pakkett ta’ ħidma.
 • Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata).
 • Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni). 
 • Il-kostijiet għat-tagħmir għandhom jippreżentaw massimu ta’ 35 % tal-għotja mogħtija mill-UE u l-għotja tal-UE se tkopri 100 % tal-kostijiet eliġibbli.
 • Is-subkuntrattar għandu jirrappreżenta massimu ta’ 10 % tal-għotja mogħtija mill-UE.
 • Mhuwiex permess appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi.
 • Il-kostijiet relatati mal-voluntiera involuti fil-proġett huma permessi. Dawn għandhom jieħdu l-forma ta’ kostijiet unitarji kif iddefiniti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kostijiet unitarji għall-voluntiera11 .
 • Il-kostijiet unitarji tal-SMEs ma humiex permessi.

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, mistenni, il-kwalità u l-effiċjenza tal-azzjoni.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma disponibbli fil-parti C “Iċċekkja l-kundizzjonijiet finanzjarji”, kif ukoll deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Jekk jogħġbok ara d-definizzjoni ta’ organizzazzjoni ġdida fil-Parti D - Glossarju. ↩ back
 • 2 Organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) ma humiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni. ↩ back
 • 3 Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED 2013), edukazzjoni terzjarja, mill-inqas livell 5. L-edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja tal-livell 4 tal-ISCED 2011 ma hijiex aċċettata. ↩ back
 • 4 L-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) ma humiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni. ↩ back
 • 5 Eċċezzjoni: F’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm fejn in-numru ta’ HEIs rikonoxxuti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ikun inqas minn ħamsa fil-pajjiż kollu, jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-popolazzjoni tal-istudenti tal-pajjiż b’mod kumplessiv, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda biss minn dawk il-pajjiżi. ↩ back
 • 6 Eċċezzjoni: ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna ta’ qabel. ↩ back
 • 7 L-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) ma humiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni. ↩ back
 • 8 L-organizzazzjonijiet mis-Sirja (ir-Reġjun 3) ma humiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din il-Fergħa. ↩ back
 • 9 Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED 2013), edukazzjoni terzjarja, mill-inqas livell 5. L-edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja tal-livell 4 tal-ISCED 2011 ma hijiex aċċettata. ↩ back
 • 10 Eċċezzjoni: F’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm fejn in-numru ta’ HEIs rikonoxxuti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ikun inqas minn ħamsa fil-pajjiż kollu, jew f’każijiet fejn istituzzjoni waħda tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-popolazzjoni tal-istudenti tal-pajjiż b’mod kumplessiv, jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jinkludu HEI waħda biss minn dawk il-pajjiżi. ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf ↩ back
Tagged in:  Higher education