Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Alleanzi għall-innovazzjoni

L-alleanzi għall-innovazzjoni għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa billi jagħtu spinta lill-innovazzjoni permezz tal-kooperazzjoni u l-fluss tal-għarfien fost l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (kemm inizjali kif ukoll kontinwi), u l-ambjent soċjoekonomiku usa’, inkluża r-riċerka.

Huma għandhom ukoll l-għan li jagħtu spinta lill-forniment ta’ ħiliet ġodda u jindirizzaw in-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet billi jfasslu u joħolqu kurrikuli ġodda għall-edukazzjoni għolja (he) u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (vet), filwaqt li jappoġġaw l-iżvilupp ta’ sens ta’ inizjattiva u ta’ mentalità intraprenditorjali fl-UE.

Objettivi tal-azzjoni

Dawn is-sħubijiet għandhom jimplimentaw sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet settorjali jew transsettorjali, li għandhom ikunu adattabbli għal żviluppi futuri fl-għarfien madwar l-UE.

Biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, se jkun hemm fokus fuq il-ħiliet diġitali minħabba li huma dejjem aktar importanti għall-profili tax-xogħol kollha fis-suq tax-xogħol kollu. Barra minn hekk, jeħtieġ li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika tkun ibbażata fuq tibdil fil-kwalifiki u fil-kurrikuli nazzjonali tal-edukazzjoni u tat-taħriġ biex jilħqu l-ħtiġijiet professjonali emerġenti għal ħiliet ekoloġiċi u żvilupp sostenibbli.

L-objettivi tas-Sħubijiet għall-Innovazzjoni jistgħu jinkisbu billi jiġi applikat wieħed jew iż-żewġ Lottijiet li ġejjin (organizzazzjoni tista’ tkun involuta f’bosta proposti):

Lott 1: alleanzi għall-edukazzjoni u l-intrapriżi

L-Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi huma proġetti tranżnazzjonali, strutturati u mmexxija mir-riżultati, li fihom is-sħab jikkondividu objettivi komuni u jaħdmu flimkien biex irawmu l-innovazzjoni, ħiliet ġodda, sens ta’ inizjattiva u mentalitajiet intraprenditorjali.

Huma għandhom l-għan li jrawmu l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-intrapriżi u l-ambjent soċjoekonomiku usa’. Dan jinkludi l-indirizzar tal-isfidi soċjali u ekonomiċi bħat-tibdil fil-klima, it-tibdil demografiku, id-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali u t-tibdil rapidu fl-impjiegi permezz tal-innovazzjoni soċjali u r-reżiljenza tal-komunità, kif ukoll l-innovazzjoni tas-suq tax-xogħol.

L-Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi jlaqqgħu flimkien l-intrapriżi u kemm il-fornituri tal-edukazzjoni għolja kif ukoll dawk tat-taħriġ vokazzjonali biex jaħdmu flimkien fi sħubija. Filwaqt li joperaw f’settur ekonomiku wieħed jew f’bosta setturi ekonomiċi differenti, dawn joħolqu relazzjonijiet affidabbli u sostenibbli u juru l-karattru innovattiv u tranżnazzjonali tagħhom fl-aspetti kollha. Filwaqt li kull sħubija għandha tinkludi mill-inqas VET wieħed u organizzazzjoni waħda tal-edukazzjoni għolja, dawn jistgħu jindirizzaw jew it-tnejn li huma jew wieħed minn dawn l-oqsma edukattivi.

Għandhom l-għan li jilħqu waħda jew aktar mill-miri li ġejjin:

 • Irawmu approċċi ġodda, innovattivi u multidixxiplinari għat-tagħlim u l-apprendiment: irawmu l-innovazzjoni fit-tfassil u t-twassil tal-edukazzjoni, il-metodi ta’ tagħlim, it-tekniki ta’ valutazzjoni, l-ambjenti ta’ apprendiment u/jew l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda;
 • Irawmu r-responsabbiltà soċjali korporattiva (eż. l-ekwità, l-inklużjoni, it-tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambjentali u l-iżvilupp sostenibbli);
 • Jistimulaw sens ta’ inizjattiva u attitudnijiet, mentalitajiet u ħiliet intraprenditorjali fl-istudenti, il-persunal edukattiv u ħaddiema oħra, f’konformità mal-Qafas ta’ Kompetenza tal-Intraprenditorija (EntreComp)1 ;
 • Itejbu l-kwalità u r-rilevanza tal-ħiliet żviluppati u ċċertifikati permezz tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ (inkluż ħiliet ġodda u l-indirizzar tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet);
 • Il-faċilitazzjoni tal-fluss u l-ħolqien konġunt tal-għarfien bejn l-edukazzjoni għolja u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, ir-riċerka, is-settur pubbliku u s-settur tan-negozju;
 • Il-bini u l-appoġġ ta’ sistemi effettivi u effiċjenti ta’ edukazzjoni għolja u ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, li huma konnessi u inklużivi, u li jikkontribwixxu għall-innovazzjoni.

Lott 2: alleanzi għal kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet (l-implimentazzjoni tal-“blueprint”2 )

L-Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet għandhom l-għan li joħolqu approċċi strateġiċi ġodda u kooperazzjoni għal soluzzjonijiet konkreti għall-iżvilupp tal-ħiliet – kemm fit-terminu qasir kif ukoll f’dak medju – f’setturi ekonomiċi partikolari, jew f’oqsma li jimplimentaw azzjoni ewlenija tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza, il-Patt għall-Ħiliet. L-objettiv ewlieni tal-Patt huwa li jimmobilizza u jinċentiva lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha biex jieħdu azzjonijiet konkreti għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol, billi jiġbru flimkien l-isforzi u jistabbilixxu sħubijiet, anke fil-livell tal-UE li jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, l-appoġġ għal tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali kif ukoll għal strateġiji ta’ ħiliet u tkabbir nazzjonali, reġjonali u lokali. Għalhekk, ir-riżultati tanġibbli tal-Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet, jiġifieri l-informazzjoni settorjali dwar il-ħiliet, l-istrateġiji tal-ħiliet, il-profili okkupazzjonali, il-programmi ta’ taħriġ, u l-ippjanar fit-tul, se jkunu kontribuzzjoni importanti għall-ħidma tas-sħubijiet settorjali li ngħaqdu mal-Patt għall-Ħiliet.

L-Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet ifittxu li jindirizzaw id-diskrepanzi fil-ħiliet fis-suq tax-xogħol li jxekklu t-tkabbir, l-innovazzjoni u l-kompetittività f’setturi jew f’oqsma speċifiċi, bl-għan kemm ta’ interventi fuq perjodu ta’ żmien qasir kif ukoll ta’ strateġiji fit-tul. Dawn l-Alleanzi se jiġu implimentati fl-14-il ekosistema industrijali identifikati fl-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa3  (ara l-kriterji ta’ eliġibbiltà).

Il-Patt għall-Ħiliet jibni fuq u jassorbi l-Blueprint għal kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet. Għalhekk, l-Alleanzi tal-Lott 2 se jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Patt billi jiżviluppaw strateġija tal-ħiliet settorjali. Din l-istrateġija għandha twassal għal impatt sistemiku u strutturali fuq it-tnaqqis tan-nuqqasijiet, id-diskrepanzi u n-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet, kif ukoll fuq l-iżgurar tal-kwalità u tal-livelli tal-ħiliet xierqa. L-istrateġija tal-ħiliet settorjali trid tinkludi sett ċar ta’ attivitajiet, stadji importanti u objettivi ddefiniti sew bl-għan li jkun hemm tlaqqigħ fid-domanda u l-provvista ta’ ħiliet b’appoġġ għall-istrateġija kumplessiva tat-tkabbir speċifika għas-settur. L-Alleanzi għandhom l-għan li jibnu l-bażi għall-Patt għall-Ħiliet u jiddefinixxu t-triq li għandha titkompla wara li jiġi ffinalizzat il-proġett.

Abbażi tal-evidenza dwar il-ħtiġijiet ta’ ħiliet fir-rigward ta’ profili okkupazzjonali, l-Alleanzi tal-Blueprint jappoġġaw it-tfassil u t-twassil ta’ kontenut tranżnazzjonali ta’ edukazzjoni u taħriġ, kif ukoll metodoloġiji ta’ tagħlim u taħriġ, għall-adozzjoni rapida fil-livell reġjonali u lokali u għal okkupazzjonijiet ġodda li qed jitfaċċaw.

Il-proposti għandhom jinkludu t-tfassil ta’ programmi ta’ taħriġ vokazzjonali kontinwi biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet urġenti ta’ ħiliet tal-persuni fl-età tax-xogħol. Il-proposti għandhom jinkludu wkoll żviluppi ta’ profili okkupazzjonali emerġenti, kwalifiki relatati, li għandhom ikopru livelli tal-VET superjuri u postsekondarji (livelli tal-QEK minn 3 sa 5) u livelli terzjarji (livelli tal-QEK minn 6 sa 8). Barra minn hekk, il-proposti għandhom jinkludu t-tfassil ta’ kurrikuli ewlenin relatati u programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ li jwasslu għal dawk il-kwalifiki.

Kull proġett għandu jinkludi fost is-sħab tiegħu kemm l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) kif ukoll dawk tal-edukazzjoni għolja (HE) u l-atturi tas-suq tax-xogħol. Idealment dawn jinvolvu wkoll korpi ta’ politika, korpi ta’ ċertifikazzjoni kif ukoll assoċjazzjonijiet settorjali Ewropej u rappreżentanti tal-industrija.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għal sħubijiet għall-innovazzjoni?

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti tal-proġetti għal-Lott 1 - Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi għandhom jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe sieħeb sħiħ stabbilit legalment fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jista’ jkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu involuti bħala sieħeb sħiħ, entità affiljata jew sieħeb assoċjat taħt il-Lott 1 - Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi. Dawn jistgħu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti legalment fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm jew fi kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

 • Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja
 • Fornituri tal-VET
 • Networks tal-fornituri tal-VET
 • Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jew kbar (inklużi intrapriżi soċjali)
 • Istituti tar-riċerka
 • Organizzazzjonijiet mhux governattivi
 • Korpi pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali
 • Organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ
 • Intermedjarji li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet jew intrapriżi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ jew taż-żgħażagħ
 • Korpi ta’ akkreditazzjoni, ċertifikazzjoni, rikonoxximent jew kwalifika
 • Kmamar tal-kummerċ, tal-industrija jew tax-xogħol, kmamar ta’ snajja’ ta’ ħila
 • Sħab soċjali Ewropej jew nazzjonali
 • Sptarijiet jew istituzzjonijiet oħra tal-kura, inkluża l-kura fit-tul
 • Awtoritajiet responsabbli għall-edukazzjoni, it-taħriġ jew l-impjieg fil-livell reġjonali jew nazzjonali
 • Servizzi tal-impjiegi
 • Uffiċċji nazzjonali tal-istatistika
 • Aġenziji tal-iżvilupp ekonomiku
 • Assoċjazzjonijiet settorjali jew professjonali
 • Kunsilli tal-ħiliet settorjali
 • Korpi li jipprovdu gwida għall-karriera, konsulenza professjonali, servizzi ta’ informazzjoni u servizzi tal-impjiegi

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja stabbiliti fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida. L-ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi jridu jkopru mill-inqas erba’ Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, li jinvolvu minimu ta’ tmien sħab sħaħ. Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas tliet atturi tas-suq tax-xogħol (intrapriżi jew kumpaniji, jew organizzazzjonijiet intermedjarji rappreżentattivi, bħal kmamar, trade unions jew assoċjazzjonijiet tal-kummerċ) u mill-inqas tliet fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ (VET u HEIs), bħala sħab sħaħ. Jenħtieġ li jkun hemm mill-inqas istituzzjoni waħda ta’ HE u fornitur tal-VET wieħed involuti bħala sħab sħaħ f’kull proposta.

Durata tal-proġett

Sentejn jew tliet snin. Id-durata trid tintgħażel fl-istadju ta’ applikazzjoni, abbażi tal-għan tal-proġett u tat-tip ta’ attivitajiet ippjanati maż-żmien.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

Lott tal-ID tas-Sejħa 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-15 ta’ Settembru fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti tal-proġetti għal-Lott 2 - Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (l-implimentazzjoni tal-“Blueprint”) iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ jissottometti applikazzjoni?

Kwalunkwe sieħeb sħiħ stabbilit legalment fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jista’ jkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu involuti bħala sieħeb sħiħ, entità affiljata jew sieħeb assoċjat taħt il-Lott 2 - Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (Blueprint). Dawn jistgħu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati stabbiliti legalment fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm jew fi kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida)

 • Istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja
 • Fornituri tal-VET
 • Networks tal-fornituri tal-VET
 • Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jew kbar (inklużi intrapriżi soċjali)
 • Istituti tar-riċerka
 • Organizzazzjonijiet mhux governattivi
 • Korpi pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali
 • Organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ
 • Intermedjarji li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet jew intrapriżi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ jew taż-żgħażagħ
 • Korpi ta’ akkreditazzjoni, ċertifikazzjoni, rikonoxximent jew kwalifika
 • Kmamar tal-kummerċ, tal-industrija jew tax-xogħol, kmamar ta’ snajja’ ta’ ħila
 • Sħab soċjali Ewropej jew nazzjonali
 • Sptarijiet jew istituzzjonijiet oħra tal-kura, inkluża l-kura fit-tul
 • Awtoritajiet responsabbli għall-edukazzjoni, it-taħriġ jew l-impjieg fil-livell reġjonali jew nazzjonali
 • Servizzi tal-impjiegi
 • Uffiċċji nazzjonali tal-istatistika
 • Aġenziji tal-iżvilupp ekonomiku
 • Assoċjazzjonijiet settorjali jew professjonali
 • Kunsilli tal-ħiliet settorjali
 • Korpi li jipprovdu gwida għall-karriera, konsulenza professjonali, servizzi ta’ informazzjoni u servizzi tal-impjiegi

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja stabbiliti fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni għolja (ECHE) valida. ECHE mhijiex meħtieġa għall-HEIs parteċipanti f’Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Alleanzi għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (Blueprint) iridu jkopru mill-inqas tmien stati membri tal-ue u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm u jinvolvu mill-inqas 12-il sieħeb sħiħ. Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas ħames atturi tas-suq tax-xogħol (intrapriżi jew kumpaniji, jew organizzazzjonijiet intermedjarji rappreżentattivi, bħal kmamar, trade unions jew assoċjazzjonijiet tal-kummerċ) u mill-inqas ħames fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ (VET u/jew HEIs) bħala sħab sħaħ. Għandu jkun hemm mill-inqas istituzzjoni waħda ta’ he u fornitur wieħed tal-vet involuti bħala sieħeb sħiħ f’kull proposta.

Setturi jew oqsma

L-14-il ekosistema industrijali kif identifikati fl-istrateġija industrijali l-ġdida għall-ewropa4 :

 1. Turiżmu:

Trasport u vjaġġar tal-passiġġieri; Lukandi, akkomodazzjoni għal żmien qasir; Ristoranti u catering; Avvenimenti, parks tematiċi eċċ.

 1. Mobbiltà-Trasport-Karozzi:

Produzzjoni ta’ vetturi bil-mutur, vapuri u ferroviji, u aċċessorji; It-tiswija u l-manutenzjoni tagħhom; Trasport tal-Merkanzija eċċ.

 1. Ajruspazju u Difiża:

Il-produzzjoni tal-inġenji tal-ajru; Il-manifattura u s-servizzi tal-ispazju; il-prodotti u t-teknoloġiji tad-difiża, eċċ.

 1. Kostruzzjoni:

Il-bini ta’ proprjetà residenzjali u mhux residenzjali; Bini ta’ toroq u ferroviji; Bini ta’ utilitajiet u inġinerija ċivili; Attivitajiet assoċjati eċċ.

 1. Ikel agrikolu:

Produzzjoni ta’ pjanti u annimali; Ipproċessar tal-ikel; Attivitajiet veterinarji eċċ.

 1. Industriji Intensivi fl-enerġija b’livell baxx ta’ karbonju:

Estrazzjoni tal-karburanti fossili; Raffinar; Manifattura ta’ prodotti b’impatt ambjentali għoli: plastiks, sustanzi kimiċi, fertilizzanti, ħadid u azzar, prodotti bbażati fuq il-foresti, siment, gomma, metalli mhux tal-ħadid, eċċ.

 1. Tessuti:

Produzzjoni ta’ tessuti, ħwejjeġ li jintlibsu, żraben, ġilda u ġojjellerija eċċ.

 1. Industriji Kreattivi u Kulturali:

Gazzetti, kotba u perjodiċi; Films taċ-ċinema, vidjows u televiżjoni; Radju u mużika eċċ.

 1. Diġitali:

Telekomunikazzjonijiet; Software u pprogrammar; Portali tal-internet; Manifattura ta’ kompjuters u tagħmir eċċ.

 1. Enerġija Rinnovabbli:

Muturi, magni u turbini elettriċi; Ġenerazzjoni tal-elettriku; Manifattura u distribuzzjoni tal-gass eċċ.

 1. Elettronika:

Produzzjoni ta’ elettronika eċċ.

 1. Bl-imnut:

Bejgħ bl-imnut; Bejgħ bl-ingrossa konness mal-konsumaturi eċċ.

 1. Prossimità u Ekonomija Soċjali:

Intrapriżi soċjali, assoċjazzjonijiet u kooperattivi li għandhom l-għan li jiġġeneraw impatt soċjali eċċ.

 1. Saħħa:

Prodotti u tagħmir farmaċewtiċi; Sptarijiet, djar tal-kura, kura residenzjali eċċ.

Għall-proposta tagħhom, l-Alleanzi għandhom jagħżlu l-ekosistema industrijali unika li l-proġett tagħhom se jindirizza5 . Proposta waħda biss għal kull ekosistema industrijali tista’ tintgħażel għall-finanzjament. Proposta tista’ tikkonċerna ekosistema li mhijiex koperta minn proġett Blueprint kontinwu jew ekosistema li diġà għandha Blueprint għaddej. Fil-każ tal-aħħar, il-proposta trid tindirizza setturi u oqsma li huma b’mod ċar differenti minn dawk indirizzati mill-proġett/i Blueprint li jkunu għaddejjin6 .

Durata tal-proġett

Erba’ snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

Lott tal-ID tas-Sejħa 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-15 ta’ settembru fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Kull Alleanza għandha timplimenta sett koerenti, komprensiv u varjabbli ta’ attivitajiet interkonnessi biex issaħħaħ l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-intrapriżi (inklużi l-intrapriżi kbar, żgħar u ta’ daqs medju u l-intrapriżi soċjali) u l-ambjent soċjoekonomiku usa’.

Lott 1: Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi

Mill-inqas waħda mill-attivitajiet li ġejjin (lista mhux eżawrjenti) trid tiġi inkluża f’kull Alleanza għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi:

Spinta lill-innovazzjoni

 • L-iżvilupp u l-implimentazzjoni b’mod konġunt ta’ metodi ta’ apprendiment u tagħlim ġodda (bħall-kurrikuli multidixxiplinari ġodda, tagħlim u apprendiment iffukati fuq l-istudent u bbażati fuq problemi reali, użu akbar tal-mikrokredenzjali);
 • L-iżvilupp u l-ittestjar ta’ programmi u attivitajiet ta’ edukazzjoni kontinwa ma’ u fi ħdan l-intrapriżi;
 • L-iżvilupp u l-ittestjar ta’ soluzzjonijiet għal talbiet soċjali urġenti mhux indirizzati mis-suq u mmirati lejn gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà jew relatati mal-bidliet fl-attitudnijiet u l-valuri, l-istrateġiji u l-politiki, l-istrutturi u l-proċessi organizzazzjonali, is-sistemi u s-servizzi ta’ twassil;
 • L-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet li joħolqu sfida, l-innovazzjoni tal-prodotti u l-proċessi (permezz tal-kollaborazzjoni tal-istudenti, tal-professuri u tal-prattikanti).

Żvilupp ta’ sens ta’ inizjattiva u mentalitajiet, kompetenzi u ħiliet intraprenditorjali

 • L-iżvilupp ta’ metodi ta’ tagħlim u għodod ta’ apprendiment ġodda li jinkorporaw l-apprendiment ta’ ħiliet trasversali u l-applikazzjoni tul il-programmi ta’ edukazzjoni għolja u ta’ VET żviluppati b’kooperazzjoni mal-intrapriżi u li għandhom l-għan li jsaħħu l-impjegabbiltà, il-kreattività u perkorsi professjonali ġodda;
 • L-introduzzjoni kull fejn ikun xieraq ta’ sens ta’ inizjattiva u intraprenditorija f’dixxiplina, kurrikulu, kors eċċ. partikolari biex l-istudenti, ir-riċerkaturi, il-persunal u l-edukaturi jingħataw il-kompetenzi, il-ħiliet u l-motivazzjoni biex jiżviluppaw sens ta’ inizjattiva u mentalità intraprenditorjali u biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw diversi sfidi fl-edukazzjoni tagħhom u fil-ħajja professjonali u privata tagħhom;
 • Il-ftuħ ta’ opportunitajiet ta’ apprendiment ġodda permezz tal-esperjenzi prattiċi u l-applikazzjoni ta’ sens ta’ inizjattiva u kompetenzi u ħiliet intraprenditorjali li jistgħu jinvolvu u/jew iwasslu għat-tnedija ta’ servizzi, prodotti u prototipi ġodda, u għall-ħolqien ta’ negozji ġodda u spin-offs;
 • L-introduzzjoni ta’ aktar “approċċi ffukati fuq l-istudent” bl-istudenti jfasslu apposta l-perkorsi edukattivi tagħhom stess.

Stimulazzjoni tal-fluss u tal-iskambju tal-għarfien bejn l-edukazzjoni għolja, il-VET, l-intrapriżi u r-riċerka

 • Il-bini ta’ sistemi u intrapriżi tal-HE u l-VET inklużivi u konnessi permezz ta’ fiduċja reċiproka, rikonoxximent u ċertifikazzjoni transfruntiera, perkorsi flessibbli bejn il-VET u l-HE u t-trawwim tal-mobbiltà għall-istudenti u l-ħaddiema;
 • Apprendistati u attivitajiet relatati mal-qasam ta’ studju fl-intrapriżi li huma inkorporati b’mod sħiħ fil-kurrikulu, rikonoxxuti u kkreditati; strutturi biex jippruvaw u jittestjaw miżuri innovattivi; skambji ta’ studenti, riċerkaturi, persunal tat-tagħlim u persunal tal-intrapriża għal perjodu limitat; l-għoti ta’ inċentivi għall-involviment tal-persunal tal-intrapriża fit-tagħlim u r-riċerka; analiżi tad-data tar-riċerka.

Identifikazzjoni ta’ ħtiġijiet tas-suq u professjonijiet emerġenti relatati mar-reżiljenza

 • L-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tas-suq u l-professjonijiet emerġenti (min-naħa tad-domanda), it-titjib tar-rispons tas-sistemi fil-livelli kollha għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol (min-naħa tal-provvista); l-adattament tal-forniment tal-HE u l-VET għall-ħtiġijiet tal-ħiliet permezz tat-tfassil u t-twassil ta’ kurrikuli tranżnazzjonali mifruxa mas-settur kollu li jintegraw l-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol;
 • L-identifikazzjoni ta’ dawk il-ħiliet li huma meħtieġa fid-dominju pubbliku biex jiġu solvuti l-isfidi tas-soċjetà (eż. it-tibdil fil-klima, is-saħħa) u jkunu mħeġġa r-reżiljenza fil-livell tas-soċjetà u tal-komunità, inkluż permezz tal-kooperazzjoni tal-HEIs u l-fornituri tal-VET mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll is-settur privat biex jikkontribwixxu għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ Strateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti fir-reġjuni;
 • L-għoti ta’ appoġġ biex jingħeleb in-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet kemm għar-reżiljenza kif ukoll għall-ħtiġijiet tas-suq.

Lott 2: Alleanzi għal Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (l-implimentazzjoni tal-“Blueprint”)

L-attivitajiet li ġejjin iridu jiġu implimentati:

Żvilupp ta’ approċċ strateġiku għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet

 • L-istabbiliment ta’ kooperazzjoni sostenibbli dwar l-iżvilupp tal-ħiliet bejn il-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija inklużi s-sħab soċjali, il-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, u l-awtoritajiet pubbliċi (fil-livell nazzjonali u reġjonali). Il-proġett se jkollu wkoll l-għan li jibni kooperazzjoni bejn kumpaniji kbar u kumpaniji mikro, żgħar u medji (SMEs) tul il-katina tal-valur f’ekosistema industrijali partikolari;
 • Il-ġbir ta’ informazzjoni dwar il-ħiliet fuq bażi kontinwa: it-twassil ta’ evidenza kwalitattiva u data kwantitattiva rilevanti tal-UE u tal-pajjiż u/jew reġjonali skont il-format ta’ data miftuħa marbuta; l-iżvilupp ta’ metodoloġija komuni għall-antiċipazzjoni ta’ ħtiġijiet futuri ta’ ħiliet kif ukoll il-monitoraġġ (fuq bażi annwali) tal-progress u l-evoluzzjoni tad-domanda u l-provvista ta’ ħiliet ibbażati fuq xenarji ta’ previżjoni kredibbli, abbażi tal-Panorama ta’ Ħiliet tal-UE u, fejn rilevanti, il-ħidma tal-OECD, il-Forum Ekonomiku Dinji u l-Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali eżistenti;
 • L-immappjar tal-appoġġ eżistenti għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid disponibbli fis-settur/ekosistema (ipprovdut mill-industrija, il-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati) u l-identifikazzjoni ta’ liema minn dawk l-azzjonijiet jistgħu jiġu estiżi biex jappoġġaw kumpaniji fil-ktajjen tal-valur;
 • Abbażi tal-informazzjoni dwar il-ħiliet, l-iżvilupp ta’ strateġija tal-ħiliet għall-ekosistema industrijali inklużi prijoritajiet għal azzjonijiet li jappoġġaw l-objettivi ta’ taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-ekosistema industrijali u ta’ dawk li jistgħu jissieħbu fis-settur (eż. ekonomikament inattivi). L-istrateġija għandha turi fid-dettall kif xejriet kbar, bħall-iżviluppi globali, soċjetali u teknoloġiċi fl-ekosistema industrijali, x’aktarx li jaffettwaw l-impjiegi u l-ħtiġijiet tal-ħiliet. Għandha tiddeskrivi l-iskeda taż-żmien mistennija u tagħti attenzjoni partikolari lill-impatt tat-teknoloġiji diġitali u dawk abilitanti essenzjali. Dan għandu jidentifika u jiddefinixxi okkupazzjonijiet u ħiliet relatati li x’aktarx jitfaċċaw fis-settur (jiġifieri se jkunu kompletament ġodda). Għandha tidentifika wkoll atturi industrijali ewlenin u partijiet ikkonċernati li għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija. Din l-istrateġija għandha tkun waħda mill-ewwel riżultati tanġibbli ewlenin tal-proġett, li tindika sett ċar ta’ attivitajiet, stadji importanti u outputs iddefiniti sew, kif ukoll l-istabbiliment ta’ azzjonijiet ta’ prijorità konkreti li jissuġġerixxu kif isir it-tqabbil bejn id-domanda u l-provvista ta’ ħiliet għal dawn l-okkupazzjonijiet emerġenti. L-istrateġija għandha tintuża bħala bażi għall-bini tas-sħubija skont il-Patt għall-Ħiliet;
 • Fejn rilevanti, l-iżgurar li r-riżultati tal-proġett huma disponibbli f’format ta’ data miftuħa biex ikunu jistgħu jservu ta’ input fil-Panorama tal-Ħiliet tal-UE u fil-Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi (ESCO);
 • It-twassil tal-evidenza kwalitattiva u d-data kwantitattiva rilevanti fil-livell tal-UE u tal-pajjiż u/jew reġjonali skont format ta’ data miftuħa marbut.

Tfassil ta’ kurrikuli u programmi ta’ taħriġ “ewlenin” miftiehma mas-settur Ewropew kollu

Fl-ewwel sena tal-attività (rispons reattiv)

B’mod parallel mal-azzjonijiet ta’ hawn fuq, il-proġetti kollha għandhom jindirizzaw b’mod rapidu l-ħtiġijiet urġenti ta’ ħiliet f’okkupazzjonijiet f’ekosistema industrijali li jirriżultaw mill-pandemija tal-covid-19 u t-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika (evidenza li għandha tiġi pprovduta fil-proposta):

 • Billi, fejn disponibbli, jibbażaw fuq il-profili okkupazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-ESCO u l-oqfsa ta’ kompetenza eżistenti7 ;
 • It-tfassil ta’ programmi ta’ taħriġ vokazzjonali kontinwi għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol permezz ta’ apprendiment innovattiv imħallat u bbażat fuq ix-xogħol;
 • L-iżgurar tal-kwalità tajba tal-kontenut u l-provvista tal-programmi ta’ taħriġ il-ġodda billi jiġu applikati metodi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità f’konformità mal-EQAVET u l-ESG (Standards u Linji Gwida Ewropej għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Għolja);
 • L-iżgurar tal-adozzjoni rapida u l-użu tal-programmi ta’ taħriġ billi jintlaħqu l-atturi prinċipali fil-ktajjen tal-valur fi ħdan l-ekosistema industrijali, għaċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali8 , għar-reġjuni li jimplimentaw strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti9 , għal Sħubijiet ta’ Raggruppamenti Ewropej10  u għal Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni (KICs) tal-Istitut Ewropew tat-Teknoloġija (EIT)11  li huma attivi fl-istess ekosistema industrijali.

Matul il-proġett kollu (rispons proattiv)

Il-proġetti għandhom imbagħad jaħdmu fuq l-iżvilupp ta’ kontenut ta’ taħriġ għal profili okkupazzjonali emerġenti:

 • Abbażi tal-ħtiġijiet identifikati ta’ ħiliet għal profili okkupazzjonali emerġenti f’ekosistema industrijali, it-tfassil ta’ kurrikuli modulari ġodda tal-VET u kwalifiki relatati għall-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali (E&T) (kurrikuli sħaħ għall-integrazzjoni f’sistemi nazzjonali ta’ edukazzjoni u taħriġ), u l-programmi ta’ taħriġ vokazzjonali kontinwi għat-titjib fil-ħiliet jew għat-taħriġ mill-ġdid tal-persuni fl-età tax-xogħol (moduli li jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ ħiliet emerġenti);
 • Dawn il-kurrikuli u l-programmi ta’ taħriġ għandhom ikunu magħmula minn unitajiet ta’ eżiti tal-apprendiment, f’konformità mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) / Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki (QNK) u infurmati mill-ESCO; il-kurrikuli għandhom jipprovdu ħiliet speċifiċi għall-impjiegi kif ukoll kompetenzi ewlenin12 , li jinkludu b’mod partikolari ħiliet trasversali u dixxiplini ta’ STEAM13 ​​​​​​​;
 • L-integrazzjoni ta’ perjodi ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol fil-kontenut il-ġdid tat-taħriġ, inkluż opportunitajiet sabiex l-għarfien jiġi applikat f’sitwazzjonijiet prattiċi tal-“ħajja reali” fuq il-post tax-xogħol, u li jkun fih l-esperjenza ta’ apprendiment tranżnazzjonali, kull meta jkun possibbli;
 • L-applikazzjoni ta’ ġestjoni ta’ kwalità għall-kontenut il-ġdid tat-taħriġ jew bl-applikazzjoni ta’ prinċipji tal-assigurazzjoni tal-kwalità tal-EQAVET u l-ESG jew bl-użu tas-sistemi tal-assigurazzjoni tal-kwalità diġà eżistenti li, madankollu, iridu jkunu konformi mal-EQAVET u l-ESG;
 • Il-promozzjoni ta’ kwalifiki settorjali rilevanti inkluż programmi konġunti tranżnazzjonali mogħtija minn aktar minn fornitur wieħed tal-E&T, u b’hekk tiġi ffaċilitata ċ-ċertifikazzjoni transfruntiera, u tinbena fiduċja reċiproka, li tikkontribwixxi għal mobbiltà akbar tal-istudenti u tal-professjonisti fis-settur.

Twettiq tal-kurrikuli u tal-programmi ta’ taħriġ “ewlenin”

 • L-iżvilupp ta’ metodoloġiji tat-twassil għall-kurrikuli u l-programmi tat-taħriġ, li huma adattati għad-diversi gruppi fil-mira, bl-użu ta’ approċċi innovattivi lejn it-tagħlim u l-apprendiment, inkluż il-provvista ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, l-użu tal-ICTs (eż. l-apprendiment imħallat, is-simulaturi, ir-realtà awmentata, eċċ.), soluzzjonijiet ta’ mobbiltà virtwali/mħallta għall-istudenti u l-persunal, u r-riżorsi edukattivi miftuħa (eż. l-apprendiment imsaħħaħ bl-IA, il-korsijiet online miftuħa massivi (MOOCs)14 );
 • L-iżvilupp ta’ azzjonijiet biex jiffaċilitaw it-trasferiment interġenerazzjonali tal-għarfien professjonali;
 • Id-deskrizzjoni ta’ modi kif il-metodoloġiji u l-proċeduri tal-valutazzjoni jistgħu jkopru l-forom kollha ta’ apprendiment, inkluż l-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, u kif jistgħu jiffaċilitaw il-validazzjoni tal-ħiliet u tal-kompetenzi miksuba qabel it-taħriġ;
 • Il-bini fuq kuntatti stabbiliti u fuq kuntatti ġodda stabbiliti man-naħa tad-domanda għall-ħiliet matul il-fażi tal-informazzjoni dwar il-ħiliet, l-ilħuq ta’ fornituri ta’ opportunitajiet ta’ impjieg, bħal impjegaturi privati u pubbliċi u servizzi ta’ impjieg, għal tqabbil potenzjali ma’ gradwati ta’ taħriġ;
 • L-identifikazzjoni ta’ miżuri adegwati biex jintraċċaw l-istudenti wara li jkunu lestew it-taħriġ tagħhom sabiex jiġu pprovduti “ċirkwiti ta’ feedback”15 . Dawn is-sistemi ta’ intraċċar u feedback jistgħu jibnu fuq l-informazzjoni mingħand il-kumpaniji, l-istudenti/l-impjegati, kif ukoll minn riżorsi ta’ informazzjoni pubblika u mill-partijiet ikkonċernati fis-suq tax-xogħol;
 • Il-proposta tal-miżuri xierqa għar-rikonoxximent formali tal-kurrikuli vokazzjonali VET u HE ġodda jew adattati u l-kwalifiki fil-pajjiżi fejn jinsabu s-sħab u fl-ekosistema industrijali koperta.

Tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett

 • Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn il-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, il-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi (reġjonali jew nazzjonali) fil-livell xieraq biex jiġu ffaċilitati/jissaħħu s-sħubijiet ta’ ħiliet bejn diversi partijiet ikkonċernati skont il-Patt għall-Ħiliet għat-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi xierqa ta’ governanza, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja;
 • Il-pjan għandu jiżgura l-viżibbiltà xierqa u t-tixrid wiesa’ tar-riżultati, inkluż fil-livell politiku tal-UE u nazzjonali/reġjonali u jinkludi dettalji dwar kif l-implimentazzjoni se tiġi implimentata fil-livelli nazzjonali u/jew reġjonali mal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti;
 • Il-pjan għandu jipprevedi kif ir-riżultati tanġibbli tal-proġett, b’mod partikolari l-informazzjoni dwar il-ħiliet, l-istrateġija u l-programmi ta’ taħriġ, se jiġu aġġornati wara t-tmiem tad-durata ta’ erba’ snin tal-proġett, inkluż billi jiġu previsti s-sorsi futuri ta’ finanzjament tiegħu;
 • Il-pjan għandu jindika kif l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE (eż. faċilità ta’ rkupru u reżiljenza (RRF), il-qafas finanzjarju pluriennali tal-UE (QFP) 2021-2027, inklużi l-Fondi Strutturali Ewropej, InvestEU, l-Erasmus+), kif ukoll l-investiment privat u l-finanzjament nazzjonali/reġjonali jistgħu jappoġġaw l-istrateġiji tal-ħiliet. Dan għandu jqis l-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti, is-sħubijiet ta’ raggruppamenti Ewropej, il-pjattaformi taċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali u l-Komunitajiet ta’ Innovazzjoni tal-EIT.

Taħt iż-żewġ Lottijiet (Lott 1: Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi u Lott 2: Alleanzi għal Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (l-implimentazzjoni tal-“Blueprint”)

L-Alleanzi għall-Innovazzjoni huma meħtieġa japplikaw strumenti u għodod mifruxa mal-UE kollha, bħall-QEK, l-ESCO, il-Europass, l-EQAVET u l-ESG, kull fejn rilevanti.

Biex jippruvaw u jittestjaw kurrikuli ġodda jew metodi ġodda ta’ taħriġ u apprendiment, l-Alleanzi għall-Innovazzjoni jistgħu jorganizzaw attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment tal-istudenti, l-għalliema, ir-riċerkaturi u l-persunal sakemm ikunu jappoġġaw/jikkomplementaw l-attivitajiet prinċipali tas-sħubijiet u jġibu valur miżjud fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-proġett.

Impatt mistenni

L-Alleanzi għall-Innovazzjoni se jkunu ankrati f’kooperazzjoni strateġika u sostenibbli fost l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u l-intrapriżi li jaħdmu flimkien biex jagħtu spinta lill-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa. Dawn se jsaħħu b’mod konsiderevoli s-sinerġiji bejn iż-żewġ oqsma edukattivi fit-trawwim tal-innovazzjoni, ħiliet ġodda, sens ta’ inizjattiva u mentalitajiet intraprenditorjali. Dawn l-Alleanzi fost l-HE, il-VET u l-intrapriżi huma mistennija li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-ekosistemi reġjonali u jipprovdu direttament kontribuzzjoni siewja għall-ekonomija, filwaqt li jintegraw l-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol. Filwaqt li l-universitajiet għandhom għarfien u data tar-riċerka li jippermettulhom jipprovdu direttament il-kontribuzzjoni lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju biex jagħtu spinta lill-ekonomiji lokali, il-fornituri tal-VET jipprovdu l-ħiliet meħtieġa mill-intrapriżi u huma kapaċi jrawmu t-tkabbir fl-ekonomija lokali.

Fuq skala akbar, l-Alleanzi għall-Innovazzjoni huma mistennija li jimmiraw l-isfidi tas-soċjetà u ekonomiċi, kemm fl-edukazzjoni kif ukoll fl-impjiegi, u jqisu l-oqsma ewlenin bħall-isfidi tal-innovazzjoni, il-provvista tal-ħiliet, it-tibdil fil-klima, l-ekonomija ekoloġika, id-demografija, id-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza artifiċjali. Il-benefiċċji jistgħu jinkisbu wkoll mill-kooperazzjoni mal-intrapriżi l-kbar. L-Alleanzi għall-Innovazzjoni se jiffukaw fuq il-ħtieġa taċ-ċittadini u jħaffu l-modernizzazzjoni tal-HE u tal-VET.

Il-Patt għall-Ħiliet mhux biss se jistabbilixxi qafas għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet l-oħra tal-Aġenda għall-Ħiliet aġġornata, iżda wkoll għat-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tal-proġetti tal-Alleanzi għall-Innovazzjoni. B’mod partikolari, ir-riżultati tal-Alleanzi tal-Blueprint għall-kooperazzjoni settorjali dwar il-ħiliet se jintużaw bħala l-bażi għas-sħubijiet settorjali fuq skala kbira tal-Patt għall-Ħiliet.

Barra minn hekk, l-Alleanzi se jgħinu fl-implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-UE dwar l-Aġenda Mġedda għall-Edukazzjoni Għolja16  u se jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni17 ​​​​​​​. Dawn se jikkontribwixxu wkoll għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji industrijali u tal-SMEs tal-UE (2021).

L-Alleanzi għall-Innovazzjoni se jqisu wkoll l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 203018  u d-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima19 ​​​​​​​ bħala parametri ġenerali tal-azzjoni, u b’hekk jgħinu lill-Kummissjoni Ewropea timplimenta l-Patt Ekoloġiku20 ​​​​​​​ l-ġdid tagħha u l-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa21 ​​​​​​​. L-Alleanzi se jikkontribwixxu wkoll ideat għall-inizjattiva l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida22 ​​​​​​​ li għandha l-għan li tfassal modi sostenibbli ġodda ta’ għajxien biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku.

L-Alleanzi għall-Innovazzjoni huma maħsuba li jkollhom impatt għal żmien qasir u twil fuq il-firxa usa’ ta’ partijiet ikkonċernati involuti, fil-livell individwali, organizzazzjonali u sistemiku. Dan l-Impatt huwa mistenni li jmur lil hinn mill-ħajja tal-proġett u lil hinn mill-organizzazzjonijiet involuti fis-sħubijiet. Huwa mistenni li s-sħubija u l-attivitajiet jippersistu. Għal dan, ir-riżultati/ir-riżultati tanġibbli jistgħu ma joperawx weħidhom iżda jkunu marbuta ma’/integrati f’intrapriżi, skemi, proġetti, pjattaformi eżistenti eċċ.

Kriterji għall-għoti

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għal Lott 1- Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u tikkontribwixxi għal kisba tal-objettivi Ewropej fl-oqsma tal-VET u tal-edukazzjoni għolja; il-proposta tqis u tikkontribwixxi biex tingħata viżibbiltà lill-għodod u l-inizjattivi eżistenti tal-UE għall-iżvilupp tal-ħiliet;
 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi u l-prijoritajiet tal-Azzjoni;
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma definiti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tikkunsidra metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi speċifiċi għall-proġett;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-tranżnazzjonalità u t-trasferibbiltà potenzjali tagħha;
 • Rappreżentazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ: l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b’mod adegwat il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Ħiliet diġitali: sa liema punt il-proposta tintegra l-ħiliet diġitali fil-kontenut tat-taħriġ għal profil okkupazzjonali relatat wieħed jew bosta;
 • Ħiliet ekoloġiċi: il-proposta tintegra ħiliet marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika fil-kontenut tat-taħriġ għall-profil professjonali relatat wieħed jew bosta;
 • Ħiliet ta’ reżiljenza: sa fejn il-proposta tintegra l-ħiliet marbuta mal-kapaċità ta’ adattament, ġestjoni tal-bidla, u kura għal xulxin bħala komunità.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa li jwasslu għall-ħtiġijiet identifikati u għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta’ ħidma huwa ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfruttament, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid);
 • Metodoloġija: il-proposta tagħmel użu mill-istrumenti u l-għodod tal-UE relatati mal-ħiliet u l-okkupazzjonijiet kull meta jkun rilevanti, bħall-QEK, l-ESCO, il-Europass, l-EQAVET, l-ESG;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ ġestjoni soda. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kwalifiki: f’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent, inkluż għall-mikrokredenzjali;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta’ ħidma tal-Alleanza jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f’nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tas-sħubija hija konformi mal-objettivi tal-azzjoni u tal-proġett; din tiġbor flimkien taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet rilevanti, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u l-intrapriżi bil-profili meħtieġa, il-ħiliet, l-esperjenza, l-għarfien espert u l-appoġġ għall-ġestjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-proġett; l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b’mod xieraq is-settur jew l-approċċ transsettorjali kkonċernat;
 • Impenn: il-kontribuzzjonijiet mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u kumplimentari; id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri ġestjoni u koordinazzjoni ta’ kwalità għolja tan-networks tranżnazzjonali u ta’ tmexxija f’ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien espert speċifiku ta’ kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta’ tim: qed jiġi propost mekkaniżmu effettiv biex jiżgura l-koordinazzjoni, ir-riżoluzzjoni tal-konflitti, it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-komunikazzjoni effiċjenti bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra;
 • Sodisfazzjon: l-Alliance jipprovdi valur miżjud ċar u benefiċċji lil kull organizzazzjoni sieħba;
 • Involviment ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm: jekk ikun applikabbli, l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-Alleanza.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-Alleanza se jintużaw mis-sħab u l-partijiet ikkonċernati l-oħra. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet xierqa u ż-żmien tagħhom, għodod u mezzi biex jiżguraw li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati u l-udjenza mhux parteċipanti matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Impatt: il-proposta turi rilevanza u sensibilizzazzjoni soċjetali u ekonomiċi. Dan jiżgura l-impatt fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew fuq il-gruppi fil-mira u l-partijiet ikkonċernati rilevanti bi rwol sinifikanti fis-settur ikkonċernat inkluż fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil);
 • Aċċess miftuħ: Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa , u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati;
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif se jiġi żviluppat il-pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni fil-livelli nazzjonali u reġjonali. Il-proposta tinkludi miżuri xierqa u l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali jew privati) biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba se jkunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt filwaqt li jitqies il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 13-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; 16-il punt għall-“kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”, 13-il punt għall-“kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u 11-il punt għall-“impatt”.

Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza” u mbagħad “impatt”.

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għal Lott 2 - Alleanzi għal Kooperazzjoni Settorjali (l-implimentazzjoni tal-“Blueprint”):

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-UE: il-proposta tqis u tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi Ewropej fil-qasam tal-HE u l-VET u l-politiki settorjali tal-UE rilevanti għall-ekosistema industrijali magħżula, tikkontribwixxi għall-Patt għall-Ħiliet u l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet u tqis l-għodod tal-UE. Proposta li tindirizza ekosistema industrijali li fiha diġà tinsab l-Alleanza tal-Blueprint f’dik l-ekosistema għandha tkun komplementarja b’mod ċar, jiġifieri tkopri qasam differenti b’mod ċar, u għandha tispeċifika x’riżultati tal-proġett(i) tal-Blueprint li għaddejjin se tibni fuqhom; ma għandu jkun hemm l-ebda trikkib fl-ambitu, fl-outputs u fl-attivitajiet. Fi kwalità ugwali, proposta li tkopri ekosistema jew parti minn ekosistema li mhijiex koperta minn Alleanza tal-Blueprint li għadha għaddejja se tkun aktar rilevanti minn proposta li tkopri parti minn ekosistema fejn tkun diġà għaddejja Blueprint;
 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettivi u l-attivitajiet tal-Azzjoni. B’mod partikolari, il-proposta tinkludi żviluppi dwar sett rilevanti ħafna ta’ profili okkupazzjonali emerġenti, u tfassal il-kwalifiki relatati, organizzati f’unitajiet ta’ eżiti tal-apprendiment, kemm fil-livelli tal-QEK 3 sa 5 kif ukoll fil-livelli tal-QEK 6 sa 8. Il-proposta tinkludi t-tfassil, it-test u l-għoti inizjali tal-programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ relatati, maħsuba u mwassla bħala opportunitajiet ta’ apprendiment modulari, flessibbli u aċċessibbli, filwaqt li titqies il-validazzjoni tal-ħiliet miksuba qabel;
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma definiti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud iġġenerat permezz tat-tranżnazzjonalità tagħha;
 • Rappreżentazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ: l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b’mod adegwat il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Rappreżentazzjoni tas-settur/qasam: l-Alleanza tinkludi sħab li jirrappreżentaw b’mod xieraq l-ekosistema industrijali kkonċernata;
 • Teknoloġiji diġitali u abilitanti essenzjali (KETs), inkluż ħiliet fl-Intelliġenza Artifiċjali (IA): sa liema punt il-proposta tindirizza dawn il-ħiliet fit-tfassil tal-proġett għal profil okkupazzjonali relatat wieħed, jew bosta;
 • Ħiliet ekoloġiċi: il-proposta tintegra ħiliet marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika fil-kontenut tat-taħriġ għal profil okkupazzjonali relatat wieħed jew bosta.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Koerenza: Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa li jwasslu għall-ħtiġijiet identifikati u għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta’ ħidma huwa ċar u intelliġibbli, u jkopri l-fażijiet kollha (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfruttament, is-sorveljanza, l-evalwazzjoni u t-tixrid);
 • Metodoloġija: il-proposta tagħmel użu mill-istrumenti u l-għodod tal-UE relatati mal-ħiliet u l-okkupazzjonijiet kull meta jkun rilevanti, bħall-QEK, l-ESCO, il-Europass, l-EQAVET, l-ESG;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ ġestjoni soda. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kwalifiki: f’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej tat-trasparenza u tar-rikonoxximent;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat u huwa proporzjonat għall-ambitu tal-proposta; proposta għal ekosistema industrijali li fiha diġà tinsab għaddejja Alleanza tal-Blueprint hija mistennija li tissottometti baġit li juri b’mod ċar li l-finanzjament doppju se jiġi evitat, peress li se jikkomplementa u jibni fuq il-ħidma li diġà saret mill-Blueprint li għaddej bħalissa;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, evalwazzjoni bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett hi ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta’ ħidma tal-Alleanza jinkludi valutazzjoni tal-kwalità esterna indipendenti f’nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tas-sħubija hija konformi mal-objettivi tal-azzjoni u tal-proġett; din tiġbor flimkien taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet rilevanti, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u l-industrija, inklużi SMEs, bil-profili meħtieġa, il-ħiliet, l-esperjenza, l-għarfien espert u l-appoġġ għall-ġestjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-proġett. L-Alleanza tiżgura r-rappreżentattività adegwata tal-ekosistema industrijali: ir-rappreżentattività u l-għarfien espert tas-sħab fl-ekosistema industrijali kkonċernata u fil-livell nazzjonali u Ewropew huma murija b’mod konvinċenti. Il-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali Ewropej u/jew is-sħab soċjali nazzjonali fil-pajjiżi koperti mill-Alleanza hija rilevanti ħafna. It-tixrid u r-rappreżentattività ġeografiċi tas-sħab rilevanti fuq l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u r-reġjuni involuti fl-Alleanza għandhom ikunu tali li l-Alleanza jkollha kapaċità ta’ implimentazzjoni kbira fil-pajjiżi u r-reġjuni koperti (eż. permezz tal-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjoni fis-settur Ewropew u/jew sħab soċjali Ewropej);
 • Impenn: il-kontribuzzjonijiet mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u kumplimentari; id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri ġestjoni u koordinazzjoni ta’ kwalità għolja tan-networks tranżnazzjonali u ta’ tmexxija f’ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien espert speċifiku ta’ kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/Spirtu ta’ tim: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra;
 • Sodisfazzjon: l-Alleanza jipprovdi valur miżjud ċar u benefiċċji lil kull organizzazzjoni sieħba;
 • Involviment ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm: jekk ikun applikabbli, l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-Alleanza.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-Alleanza se jiġu implimentati fil-pajjiżi parteċipanti f’konformità mal-objettivi tal-Patt għall-Ħiliet;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi attivitajiet u ż-żmien tagħhom, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati;
 • Impatt: il-proposta turi rilevanza u sensibilizzazzjoni soċjetali u ekonomiċi. Dan jiżgura l-impatt fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew fuq il-gruppi fil-mira u l-partijiet ikkonċernati rilevanti bi rwol sinifikanti fis-settur ikkonċernat inkluż fl-edukazzjoni u t-taħriġ, bħal dawk li ngħaqdu mal-Patt għall-Ħiliet. Tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil);
 • Aċċess miftuħ: jekk rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa u f’format marbut ta’ data miftuħa, u ma fihiex limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif se jiġi żviluppat il-pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni fil-livelli nazzjonali u reġjonali. Il-proposta tinkludi miżuri xierqa u l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba mill-Alleanza jkunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Għal-Lott 2 proposta waħda biss għal kull ekosistema tista’ tiġi finanzjata.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt, filwaqt li jitqies ukoll il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 13-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; 16-il punt għall-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett, 13-il punt għall-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni u 11-il punt għall-impatt.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja massima tal-ue għal kull proġett hija kif ġej:

 • Lott 1 - Alleanzi għall-Edukazzjoni u l-Intrapriżi
  • EUR 1 miljun (proġett ta’ sentejn)
  • EUR 1.5 miljun (proġett ta’ tliet snin)
 • Lott 2 - Alleanzi għal Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet (l-implimentazzjoni tal-“Blueprint”):
  • EUR 4 miljun (proġett ta’ Erba’ snin) - proposta waħda biss għal kull ekosistema industrijali tista’ tintgħażel għall-finanzjament. Fi kwalità ugwali, proposta li tkopri ekosistema li ma tkunx koperta minn Alleanza tal-Blueprint li għaddejja bħalissa se tiġi vvalutata bħala aktar rilevanti minn proposta li tkopri parti minn ekosistema fejn diġà tkun għaddejja Blueprint.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Higher education Studenti u persunal tal-ETV