Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Bini tal-kapaċità fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (vet)

Il-proġetti tal-bini tal-kapaċità huma proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-VET fil-pajjiżi tal-Programm u f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Dawn għandhom l-għan li jappoġġaw ir-rilevanza, l-aċċessibbiltà u r-rispons tal-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-VET f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm bħala xprunatur tal-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli.

Objettivi tal-azzjoni

B’mod speċifiku, l-azzjoni se:

 • Issaħħaħ ir-rabtiet bejn il-pajjiżi terzi mhux assoċjati mas-sistema tal-VET tal-Programm u s-suq tax-xogħol tagħha sabiex il-VET jiġu allinjati aħjar mal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol lokali (emerġenti);
 • Iżżid ir-rabta bejn il-profili tal-VET u l-istrateġiji u l-prijoritajiet lokali/reġjonali/nazzjonali affettwati mill-ħiliet, b’mod partikolari dawk appoġġati minn azzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, sabiex tiġi żgurata l-koerenza;
 • Iżżid il-kapaċitajiet tal-fornituri tal-VET speċjalment fl-oqsma tal-ġestjoni, il-governanza, l-inklużjoni, l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-innovazzjoni; u l-internazzjonalizzazzjoni;
 • Tappoġġa l-esponiment tal-persunal, tal-maniġers, ta’ dawk li jfasslu l-politika u tal-għalliema anzjani għal approċċi li jqarrbu s-suq tax-xogħol u l-VET (apprendiment doppju, żvilupp tal-kurrikulu ma’ sħab tas-settur privat…);
 • Ittejjeb l-għarfien, il-ħiliet tekniċi, maniġerjali u pedagoġiċi tal-għalliema u tal-ħarrieġa tal-VET;
 • Tintegra l-kontribut mill-għalliema/mill-ħarrieġa, mill-istudenti u mill-impjegaturi tal-VET, b’mod partikolari mis-settur privat, fil-kurrikulu, fit-tfassil tal-profil u fir-riforma tat-taħriġ;
 • Itejbu l-livell ta’ kompetenzi, ħiliet u potenzjal ta’ impjegabbiltà tal-istudenti tal-VET billi jiżviluppaw programmi ġodda u innovattivi tal-edukazzjoni tal-VET, speċjalment dawk li jipprovdu kompetenzi ewlenin, lingwa bażika, u ħiliet tal-ICT;
 • Trawwem il-kooperazzjoni bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti.

Oqsma tematiċi

Il-karatteristiċi li jikkaratterizzaw il-bini tal-kapaċità fil-VET jinkludu xi oqsma tematiċi ppreżentati hawn taħt. Il-proposti għandhom jiffukaw fuq tema waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol (għaż-żgħażagħ u/jew għall-adulti);
 • Mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità;
 • L-iżvilupp professjonali tal-għalliema/il-ħarrieġa tal-VET;
 • Kompetenzi ewlenin, inkluża l-intraprenditorija;
 • Tqabbil tal-ħiliet f’setturi ekonomiċi li jħarsu ’l quddiem;
 • Appoġġ għall-iżvilupp ta’ ħiliet ekoloġiċi u diġitali għat-tranżizzjoni doppja.

Barra minn hekk, l-applikant jista’ jkopri oqsma tematiċi li mhumiex ippreżentati hawn fuq. Dawn iridu juru li huma partikolarment xierqa biex jintlaħqu l-objettivi tas-sejħa u l-ħtiġijiet identifikati.

Attivitajiet

L-attivitajiet proposti jridu jkunu marbuta direttament mal-objettivi u l-oqsma tematiċi tal-azzjoni, jiġifieri jridu jikkorrispondu ma’ qasam tematiku wieħed jew aktar elenkati hawn fuq u jridu jkunu dettaljati f’deskrizzjoni tal-proġett li tkopri l-perjodu kollu ta’ implimentazzjoni.

Fil-kuntest ta’ din l-azzjoni internazzjonali dinjija, l-attivitajiet tal-proġett iridu jiffukaw fuq il-bini u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-VET prinċipalment fil-pajjiżi sħab mhux assoċjati mal-Programm koperti mill-azzjoni.

Il-proġetti ffinanzjati se jkunu jistgħu jintegraw firxa wiesgħa ta’ kooperazzjoni, skambju, komunikazzjoni u attivitajiet oħra li jinkludu pereżempju:

 • Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ networks u skambji ta’ prattika tajba bejn il-fornituri tal-VET fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm u fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
 • Il-ħolqien ta’ għodod, programmi u materjali oħra biex tinbena l-kapaċità tal-istituzzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (skemi ta’ taħriġ prattiku, programmi u għodod ta’ taħriġ għall-valutazzjoni u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment fil-VET, pjanijiet ta’ azzjoni individwali għall-istituzzjonijiet parteċipanti; gwida professjonali u konsulenza u metodi ta’ kkowċjar...);
 • Il-ħolqien ta’ mekkaniżmi biex is-settur privat jiġi involut kemm fit-tfassil kif ukoll fit-twassil tal-kurrikuli u biex l-istudenti tal-VET jiġu pprovduti b’esperjenza bbażata fuq ix-xogħol ta’ kwalità għolja;
 • L-iżvilupp u t-trasferiment ta’ approċċi pedagoġiċi, materjali u metodi tat-tagħlim u tat-taħriġ, inklużi apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, mobbiltà virtwali, riżorsi edukattivi miftuħa u sfruttament aħjar tal-potenzjal tal-ICT;
 • L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ skambju (virtwali) internazzjonali primarjament għall-persunal (inklużi l-għalliema u l-persunal mhux tat-tagħlim bħall-mexxejja tal-iskejjel, il-maniġers, il-konsulenti, eċċ.).

F’każ li jiġu proposti attivitajiet ta’ mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal, dawn għandhom jikkontribwixxu direttament għall-objettivi tal-proġett u jkunu integrati b’mod qawwi fil-loġika tal-proġett kollu kemm hu.

L-attivitajiet proposti għandhom iġibu valur miżjud u se jkollhom impatt dirett fuq il-kisba tar-riżultati tal-proġett.

Miri ġeografiċi

Il-baġit disponibbli huwa maqsum bejn ir-reġjuni differenti tad-dinja fi 12-il pakkett baġitarju u d-daqs ta’ kull pakkett baġitarju huwa differenti. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP). Il-fondi se jkollhom jintużaw b’mod ġeografikament bilanċjat.

L-UE stabbiliet għadd ta’ miri rigward il-bilanċ ġeografiku u l-prijoritajiet. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet huma mħeġġa jaħdmu mas-sħab fl-ifqar pajjiżi terzi u f’dawk lanqas żviluppati li mhumiex assoċjati mal-Programm.

Il-miri ġeografiċi stabbiliti għal din l-azzjoni huma dawn li ġejjin:

 • Il-kontinent Amerikan u l-Karibew: Se tingħata prijorità lil proġetti reġjonali (proġetti li jinvolvu aktar minn pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm) jew proġetti f’pajjiżi b’introjtu baxx u medju;
 • Afrika sub-Saħarjana: Se tingħata prijorità lill-pajjiżi l-inqas żviluppati; għandha ssir enfasi speċjali wkoll fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni; l-ebda pajjiż mhu se jkollu aċċess għal aktar minn 8 % tal-finanzjament previst għar-Reġjun.
 • Il-Balkani tal-Punent: Il-mobbiltà tal-istudenti se tkun privileġġata.

Prijoritajiet reġjonali u trasversali

Skont il-pajjiżi involuti fil-proġett, jistgħu jiġu definiti prijoritajiet reġjonali jew trasversali. Jekk ikun il-każ, il-proġetti jridu juru kif u sa fejn se jindirizzaw dawn il-prijoritajiet.

Il-lista dettaljata tal-prijoritajiet li japplikaw għall-proġetti ta’ bini tal-kapaċità se tiġi ppubblikata fuq il-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett ta’ bini tal-kapaċità fil-qasam tal-VET jikkonsisti f’erba’ stadji:

 1. Identifikazzjoni u bidu tal-proġett;
 2. Tħejjija, tfassil u ppjanar tal-proġett;
 3. Implimentazzjoni tal-proġett u monitoraġġ tal-attivitajiet;
 4. Rieżami tal-proġett u valutazzjoni tal-impatt.

Jekk jogħġbok innota li filwaqt li l-attivitajiet preparatorji jistgħu jibdew qabel ma l-proposta tiġi sottomessa jew magħżula għall-finanzjament, jistgħu jiġġarrbu kostijiet u l-attivitajiet jiġu implimentati biss wara l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk itejbu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

Identifikazzjoni u bidu

Tidentifika problema, ħtieġa jew opportunità li tista’ tindirizza bl-idea tal-proġett tiegħek fil-kuntest tas-sejħa; tidentifika l-attivitajiet ewlenin u l-eżiti prinċipali li jistgħu jkunu mistennija mill-proġett; timmappja l-partijiet ikkonċernati rilevanti u s-sħab potenzjali; tifformula l-objettiv(i) tal-proġett; tiżgura l-allinjament tal-proġett mal-objettivi strateġiċi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti; twettaq xi ppjanar inizjali biex il-proġett jingħata bidu tajjeb, u tiġbor flimkien l-informazzjoni meħtieġa biex titkompla l-fażi li jmiss eċċ.;

Tħejjija, tfassil u ppjanar

Tispeċifika l-ambitu tal-proġett u l-approċċ xieraq; tiddeskrivi b’mod ċar il-metodoloġija proposta li tiżgura l-konsistenza bejn l-objettivi u l-attivitajiet tal-proġett; tiddeċiedi dwar skeda għall-kompiti involuti; tagħmel stima tar-riżorsi meħtieġa u tiżviluppa d-dettall tal-proġett eż. valutazzjoni tal-ħtiġijiet; tiddefinixxi objettivi sodi u indikaturi tal-impatt (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u marbuta biż-żmien); tidentifika l-eżiti tal-proġett u tal-apprendiment; l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, formati ta’ attività, impatt mistenni, baġit globali stmat; it-tħejjija ta’ pjan ta’ implimentazzjoni tal-proġett u pjan ta’ komunikazzjoni sod u realistiku inklużi aspetti strateġiċi tal-governanza tal-proġett, il-monitoraġġ, il-kontroll tal-kwalità, ir-rappurtar u t-tixrid tar-riżultati; id-definizzjoni ta’ arranġamenti prattiċi u l-konferma tal-grupp(i) fil-mira għall-attivitajiet previsti; l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab u l-kitba tal-proposta eċċ.;

Implimentazzjoni u monitoraġġ tal-attivitajiet

It-twettiq tal-implimentazzjoni tal-proġett skont pjanijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-rapportar u l-komunikazzjoni; il-monitoraġġ tal-attivitajiet li għaddejjin u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont il-pjanijiet tal-proġett; l-identifikazzjoni u t-teħid ta’ azzjoni korrettiva biex jiġu indirizzati devjazzjonijiet mill-pjanijiet u biex jiġu indirizzati kwistjonijiet u riskji; l-identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet ta’ konformità mal-istandards tal-kwalità stabbiliti u t-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi eċċ.;

Rieżami u valutazzjoni tal-impatt

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-proġett skont l-objettivi tal-proġett u l-pjanijiet ta’ implimentazzjoni; evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, kondiviżjoni u użu tar-riżultati tal-proġett, eċċ.

Barra minn hekk, fejn xieraq, u f’termini proporzjonali, il-proġetti huma mistennija li:

 • Jintegraw pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-introduzzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li l-proġett ikun intemm (abbażi ta’ sħubijiet sostnuti) inklużi miżuri għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja;
 • Jiżguraw viżibbiltà xierqa u tixrid wiesa’ tal-eżiti tal-proġett, fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali mas-sħab rilevanti.

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tfassal il-proġett tiegħek

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tal-proġetti tal-bini tal-kapaċità matul il-fażijiet differenti tal-proġett.

L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġett tagħhom. 

Inklużjoni u diversità

Il-Programm se jappoġġa proġetti li jippromwovu l-inklużjoni soċjali u li għandhom l-għan li jtejbu s-sensibilizzazzjoni għal persuni b’inqas opportunitajiet, inklużi persuni b’diżabbiltà u persuni bi sfond ta’ migrazzjoni, kif ukoll persuni li jgħixu f’żoni rurali u remoti, persuni li jiffaċċjaw diffikultajiet soċjoekonomiċi jew kwalunkwe sors potenzjali ieħor ta’ diskriminazzjoni abbażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Dawn il-proġetti se jgħinu biex jiġu indirizzati l-ostakli li jiffaċċjaw dawn il-gruppi fl-aċċess għall-opportunitajiet offruti mill-programm, kif ukoll jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ ambjenti inklużivi li jrawmu l-ekwità u l-ugwaljanza, u li jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-komunità usa’.

Sostenibbiltà ambjentali

Il-Programm jappoġġa s-sensibilizzazzjoni dwar l-isfidi ambjentali u tat-tibdil fil-klima. Il-proġetti huma mħeġġa li jiżviluppaw kompetenzi f’setturi varji b’rilevanza għas-sostenibbiltà, strateġiji u metodoloġiji ta’ ħiliet settorjali ekoloġiċi, kif ukoll kurrikuli orjentati lejn il-futur li jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet tal-individwi. Il-Programm se jappoġġa wkoll l-ittestjar ta’ prattiċi innovattivi biex iħejji lill-istudenti u lill-fornituri tal-VET isiru aġenti veri tal-bidla (eż. jiffrankaw ir-riżorsi, inaqqsu l-użu tal-enerġija u l-iskart, jikkompensaw l-emissjonijiet tal-impronta tal-karbonju, jagħmlu għażliet ta’ ikel u ta’ mobbiltà sostenibbli, eċċ.).

Dimensjoni diġitali

Il-Programm jappoġġa l-pjanijiet ta’ trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni u t-taħriġ primarji, sekondarji u vokazzjonali (VET). Dan irawwem l-użu bi skop tat-teknoloġiji diġitali. Dan jinkludi l-iżvilupp ta’ pedagoġija u għarfien espert diġitali fl-użu ta’ għodod diġitali, inklużi teknoloġiji aċċessibbli u ta’ assistenza u l-ħolqien u l-użu innovattiv ta’ kontenut ta’ edukazzjoni diġitali.

Valuri komuni, impenn ċiviku u parteċipazzjoni

Il-Programm jappoġġa ċ-ċittadinanza attiva u l-etika fl-apprendiment tul il-ħajja. Il-proġetti għandhom joffru opportunitajiet għall-parteċipazzjoni tal-persuni fil-ħajja demokratika, fl-involviment soċjali u ċiviku. Il-fokus se jkun ukoll fuq is-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-kuntest tal-Unjoni Ewropea, notevolment fir-rigward tal-valuri komuni tal-UE, il-prinċipji tal-unità u tad-diversità, kif ukoll l-identità kulturali, il-kuxjenza kulturali u l-wirt soċjali u storiku tagħhom.

Liema huma l-kriterji li għandek tissodisfa biex tapplika għal proġett ta’ bini tal-kapaċità fil-qasam tal-vet?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus, il-proposti ta’ proġetti għall-bini tal-kapaċità fil-qasam tal-VET iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika u privata attiva fil-qasam tal-VET u stabbilita legalment fi  Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz eliġibbli assoċjat mal-Programm. L-applikant japplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli:

 • Il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali li jkunu legalment stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm;
 • Organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati oħra attivi fil-qasam tal-VET u fis-suq tax-xogħol u stabbiliti legalment fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz eliġibbli assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz eliġibbli mhux assoċjat mal-Programm;
 • Sħab assoċjati mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ kompiti/attivitajiet speċifiċi tal-proġett jew jappoġġaw it-tixrid u s-sostenibbiltà tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali, is-sħab assoċjati mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-sħab tal-proġett u ma jirċevux finanzjament.

Pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm għal din l-azzjoni:

 • Il-pajjiżi terzi kollha mhux assoċjati mal-Programm (jekk jogħġbok ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) fir-Reġjuni 1, 2, 3, 4, 9, 10 u 11.

Eċċezzjoni: l-organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) mhumiex eliġibbli li jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Il-proġetti ta’ bini tal-kapaċità huma tranżnazzjonali u jinvolvu mill-inqas erba’ organizzazzjonijiet minn minimu ta’ tliet pajjiżi: Mill-inqas organizzazzjoni waħda minn żewġ Stati Membri differenti tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u mill-inqas żewġ organizzazzjoni minn mill-inqas pajjiż terz eliġibbli wieħed mhux assoċjat mal-Programm.

L-għadd ta’ organizzazzjonijiet mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm ma jistax ikun ogħla mill-għadd ta’ organizzazzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Post tal-attivitajiet

L-attività għandha ssir fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-attività ħlief f’każijiet debitament iġġustifikati relatati mal-objettivi tal-azzjoni.

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-objettivi jew tal-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni. 
 • L-attivitajiet li jinvolvu l-kondiviżjoni u l-promozzjoni tar-riżultati jistgħu jsiru wkoll f’avvenimenti/konferenzi tranżnazzjonali tematiċi rilevanti fl-Istati Membri tal-UE jew fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Tul ta’ żmien tal-proġett

Il-Proġetti jistgħu jdumu sena, sentejn jew tliet snin. Id-durata trid tintgħażel fl-istadju tal-applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett u fuq it-tip ta’ attivitajiet previsti tul iż-żmien.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-31 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell).

Kriterji oħra

Tista’ tiġi sottomessa proposta waħda biss għal kull data tal-għeluq mill-istess applikant. Jekk aktar minn proposta waħda tiġi sottomessa mill-istess applikant, l-aktar waħda sottomessa kmieni biss tiġi kkunsidrata filwaqt li l-oħra/oħrajn jiġu miċħuda awtomatikament.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Impatt mistenni

Il-proġetti mogħtija għandhom juru l-impatt mistenni tagħhom billi jiksbu r-riżultati li ġejjin:

 • Rabtiet aktar stretti bejn il-pajjiżi terzi mhux assoċjati mas-sistema tal-ET tal-Programm u s-suq tax-xogħol tiegħu;
 • Rabtiet imtejba bejn il-profili tal-VET u l-istrateġiji u l-prijoritajiet lokali/reġjonali/nazzjonali;
 • Kapaċitajiet imtejba tal-fornituri tal-VET speċjalment fl-oqsma tal-ġestjoni, il-governanza, l-inklużjoni, l-assigurazzjoni tal-kwalità, l-innovazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni;
 • Żieda fl-esponiment tal-persunal, tal-maniġers, ta’ dawk li jfasslu l-politika u tal-għalliema anzjani għal approċċi li jqarrbu s-suq tax-xogħol u l-VET;
 • Għarfien, ħiliet tekniċi, maniġerjali u pedagoġiċi mtejba tal-għalliema u tal-ħarrieġa tal-VET;
 • Kontribut aħjar tal-għalliema/il-ħarrieġa, tal-istudenti u tal-impjegaturi tal-VET fil-kurrikulu, fit-tfassil tal-profil u fir-riforma tat-taħriġ;
 • Livell imtejjeb ta’ kompetenzi, ħiliet u potenzjal ta’ impjegabbiltà tal-istudenti tal-VET;
 • Kooperazzjoni akbar bejn reġjuni differenti tad-dinja permezz ta’ inizjattivi konġunti;
 • L-iżvilupp tal-kompetenzi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fir-rigward tas-sostenibbiltà ambjentali;
 • Ħiliet u kompetenzi diġitali mtejba tal-pubbliku fil-mira permezz ta’ attivitajiet u inizjattivi xierqa;
 • Żieda fil-kompetenzi soċjali u interkulturali fil-qasam tal-VET.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-objettivi u l-oqsma tematiċi tal-azzjoni.
 • Il-punt sa fejn:
  • il-proposta tindirizza l-miri ġeografiċi tal-azzjoni;
  • il-proposta tindirizza l-prijoritajiet reġjonali u trasversali tal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm involut;
  • il-proposta hija fattibbli fil-kuntest lokali tal-pajjiż(i) fil-mira;
  • l-objettivi huma ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira;
  • il-proposta tkun innovattiva u/jew kumplimentari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità huma ddefiniti b’mod ċar u għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • l-attivitajiet jintegraw lilhom infushom fl-istrateġiji ta’ żvilupp tal-fornituri tal-VET fil-mira u fl-istrateġiji ta’ appoġġ fil-livell tal-pajjiżi, inkluża attenzjoni akbar għall-impjegabbiltà, l-inklużjoni, id-diversità u l-parteċipanti żvantaġġati soċjoekonomikament fejn rilevanti;
  • jitqiesu l-aspetti orizzontali tal-Programm.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inklużi fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għas-sorveljanza, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-metodoloġija proposta biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati.
 • In-natura innovattiva tal-approċċi proposti: l-użu u l-aċċessibbiltà tat-teknoloġiji diġitali, il-ħolqien u l-użu innovattiv tal-kontenut tal-edukazzjoni diġitali, il-prattiki innovattivi biex l-istudenti u l-fornituri tal-VET jitħejjew biex isiru aġenti tas-sostenibbiltà u tal-bidla ambjentali, eċċ.
 • Il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett u l-attivitajiet proposti.
 • Il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Il-kwalità tal-metodi ta’ apprendiment mhux formali proposti.
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għall-għażla tal-parteċipanti fir-rigward tal-objettivi tal-inklużjoni u d-diversità.
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta’ għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent Ewropej.
 • L-eżistenza u r-rilevanza tal-miżuri ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit.
 • Kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività.
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment ta’ parteċipanti f’attivitajiet ta’ mobbiltà, jekk ikun hemm (jekk jogħġbok irreferi għal “Protezzjoni, saħħa u sikurezza tal-parteċipanti” fil-parti A ta’ din il-Gwida kif ukoll għal rekwiżiti u rakkomandazzjonijiet oħra applikabbli għal Proġetti ta’ mobbiltà tal-KA1.)

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-punt sa fejn:
  • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplimentari bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha.
 • L-eżistenza ta’ mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll partijiet ikkonċernati rilevanti oħra.

Impatt - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-proġett.
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • Il-kwalità tal-pjan ta’ tixrid: l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn il-kondiviżjoni tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom.
 • Jekk ikun rilevanti, il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-media prodotti se jkunu disponibbli bla ħlas u kif se jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati.
 • Il-kwalità tal-pjanijiet biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett: il-kapaċità tiegħu li jibqa’ jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat l-għotja tal-UE.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 60 punt (minn total ta’ 100 punt).

Barra minn hekk, iridu jġibu tal-inqas nofs il-punti massimi tal-punteġġ għal kull waħda mill-erba’ tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri minimu ta’ 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”).

Informazzjoni addizzjonali

L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx impenn biex jingħata finanzjament daqs l-ammont mitlub mill-applikant. L-iffinanzjar mitlub jista’ jitnaqqas fuq bażi tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-azzjoni u r-riżultati tal-evalwazzjoni.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja tal-UE għal kull proġett se tvarja minn minimu ta’ eur 100,000 u massimu ta’ eur 400,000.

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett? 

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin: 

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.); 
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tas-somma f’daqqa li juri s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħal tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni. Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Studenti u persunal tal-ETV