Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Centra excelence odborného vzdělávání

Iniciativa týkající se center excelence odborného vzdělávání a přípravy definuje přístup k excelenci vedený zdola nahoru, při němž jsou instituce odborného vzdělávání a přípravy schopny rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám. Cílem je podpořit nadnárodní platformy spolupráce, které by mohly pro izolované členské státy představovat problém, pokud by ze strany EU nebyly k dispozici pobídky, technická podpora a příležitosti pro vzájemné učení.

Koncepce excelence v oblasti odborného vzdělávání je charakterizována holistickým přístupem zaměřeným na účastníka vzdělávání, v němž jsou odborné vzdělávání a příprava:

 • nedílnou součástí ekosystémů dovedností, které přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím, inkluzi a strategiím pro inteligentní specializaci,
 • prvkem znalostních trojúhelníků, v nichž úzce spolupracují s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí a podniky,
 • iniciativa účastníkům vzdělávání umožňuje získat odborné a klíčové kompetence prostřednictvím vysoce kvalitní výuky, která je podložena zajišťováním kvality, buduje inovativní formy partnerství se světem práce a je podporována průběžným profesním rozvojem pedagogů a školitelů, inovativních a inkluzivních pedagogických postupů a strategií mobility a internacionalizace.

CÍLE AKCE

Tato akce podporuje postupné vytváření a rozvoj evropských platforem pro centra excelence odborného vzdělávání, jež přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím a strategiím pro inteligentní specializaci, jakož i k mezinárodním platformám spolupráce.

Centra excelence odborného vzdělávání budou působit na dvou úrovních:

 1. na národní úrovni v daném místním kontextu, a to prostřednictvím úzké integrace center do místních inovačních ekosystémů a jejich propojení na evropské úrovni;
 2. na nadnárodní úrovni, kde má akce prostřednictvím platforem center excelence odborného vzdělávání zřídit referenční místa pro odbornou přípravu na světové úrovni tím, že se propojí centra excelence odborného vzdělávání, jež sdílejí:
 • společný zájem o konkrétní odvětví (např. letectví, elektromobilitu, ekologické a oběhové technologie, informační a komunikační technologie, zdravotní péči atd.) nebo
 • inovativní přístupy k řešení společenských výzev (např. změny klimatu, vyčerpávání a nedostatek zdrojů, digitalizace, umělá inteligence, cíle udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace atd.).

Cílem platforem je „vzestupná konvergence“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Budou otevřeny účasti zemí s dobře rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i zemí, které obdobné přístupy právě budují, a to s cílem prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy z hlediska proaktivní úlohy při podpoře růstu a inovací.

Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy jsou určena pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.).

Žádosti však nemohou zahrnovat pouze aktivity zaměřené na účastníky vzdělávání na terciární úrovni; žádosti zaměřené na odborné vzdělávání a přípravu na terciární úrovni (úrovně 6 až 8 EQF) musí zahrnovat alespoň jednu další úroveň kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy mezi úrovněmi 3 až 5 EQF, jakož i významnou složku učení se prací[1].

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Aby byly návrhy projektů týkajících se center excelence odborného vzdělávání způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žádost může podat jakákoli zúčastněná organizace zřízená podle práva v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce a je zřízená podle práva v programové zemi nebo v kterékoli partnerské zemi (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky), se může zapojit jako řádný nebo přidružený partner či subjekt.

Touto organizací mohou být například (orientační seznam):

 • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví
 • národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
 • výzkumné ústavy
 • agentury pro inovace
 • orgány pro regionální rozvoj

Počet a profil zúčastněných organizací

Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů z nejméně 4 programových zemí Erasmus+ (včetně nejméně 2 členských států EU), k nimž patří:

a) alespoň 1 organizace zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a

b) alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni).

Další složení partnerství by mělo odrážet konkrétní povahu návrhu.

Délka projektu

4 roky.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 7. září do 17:00:00 (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Centra excelence odborného vzdělávání se vyznačují přijetím systémového přístupu. Očekává se, že centra dalece přesáhnou rámec pouhého poskytování kvalitní odborné kvalifikace. Prvky, které charakterizují nadnárodní platformy spolupráce, zahrnují soubor různých aktivit rozdělených do těchto tří klastrů:

 1. Výuka a učení – včetně poskytování dovedností relevantních pro trh práce, a to na základě celoživotního učení; vývoj inovativních metod výuky a učení zaměřených na účastníka vzdělávání, včetně zdrojů pro distanční vzdělávání, které rozvíjejí modulární nadnárodní vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se zaměřením na účastníka vzdělávání (kurikula a/nebo kvalifikace), což usnadní mobilitu účastníků vzdělávání a pracovníků (včetně virtuální mobility), jakož i uznávání na regionální a/nebo národní úrovni.
 2. Spolupráce a partnerství – včetně přínosu k vytváření a šíření nových znalostí v partnerství s dalšími zúčastněnými subjekty; a zakládání partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi v oblasti učňovské přípravy, stáží, sdílení zařízení, a to včetně zdrojů pro distanční vzdělávání, výměn pracovníků a učitelů mezi podniky a centry odborného vzdělávání a přípravy atd.
 3. Řízení a financování – včetně zajištění účinného řízení na všech úrovních za účasti příslušných zúčastněných subjektů a plného využívání finančních nástrojů a finančních prostředků EU.

Orientační seznam aktivit odpovídajících každému klastru je uveden ve formuláři žádosti.

Aktivity navrhované v žádostech týkajících se projektu by měly přinést přidanou hodnotu a budou mít přímý dopad na dosahování výsledků projektu.

Projekt musí zahrnovat relevantní výstupy spojené s:

 • nejméně třemi aktivitami uvedenými ve formuláři žádosti v rámci klastru 1 – Výuka a učení,
 • nejméně třemi aktivitami uvedenými ve formuláři žádosti v rámci klastru 2 – Spolupráce a partnerství a
 • nejméně dvěma aktivitami uvedenými ve formuláři žádosti v rámci klastru 3 – Řízení a financování.

Žadatel může zahrnout aktivity, které nejsou obsaženy v uvedených třech klastrech. Tyto aktivity musí prokázat, že jsou zvláště vhodné pro dosažení cílů výzvy a naplnění zjištěných potřeb, a musí být posouzeny a předloženy jako součást uceleného souboru aktivit.

Účelem center excelence odborného vzdělávání a přípravy není vybudovat zcela nové instituce a infrastrukturu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (ačkoli i to je možné), ale spíše propojit soubor místních/regionálních partnerů, jako jsou poskytovatelé počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, instituce terciárního vzdělávání včetně vysokých škol aplikovaných věd a polytechniky, výzkumné instituce, podniky, komory, sociální partneři, vnitrostátní a regionální orgány a rozvojové agentury, veřejné služby zaměstnanosti atd.

Projekty musí používat unijní nástroje a pomůcky[2], je-li to relevantní.

Projekt musí zahrnovat návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by obsahovat identifikaci vhodných struktur řízení, ale i plány rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti. Dále by měl zajišťovat vhodnou viditelnost a šíření práce platforem na unijní i na národní politické úrovni a měl by uvádět podrobnosti o tom, jak budou výsledky projektu zaváděny na evropské, národní a/nebo regionální úrovni ve spolupráci s příslušnými partnery. Akční plán musí rovněž uvádět, jak mohou možnosti financování ze zdrojů EU (např. z evropských strukturálních fondů, z Evropského fondu pro strategické investice, z programu Erasmus+, z programu COSME, odvětvových programů) a ze zdrojů financování na národní a regionální úrovni, jakož i ze soukromých zdrojů) podpořit postupné zavádění projektu. V této souvislosti by měly být zohledněny vnitrostátní a regionální strategie pro inteligentní specializaci.

OČEKÁVANÝ DOPAD

Očekává se, že postupné zřizování a rozvoj evropských platforem pro centra excelence odborného vzdělávání zvýší přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a zajistí, že tato oblast bude na špičce v řešení problémů, které přinášejí rychle se měnící potřeby v oblasti dovedností.

Vzhledem k tomu, že tvoří základní část „znalostního trojúhelníku“ (úzká spolupráce podniků, vzdělávání a výzkumu) a mají zásadní úlohu při poskytování dovedností na podporu inovací a inteligentní specializace, předpokládá se, že centra excelence odborného vzdělávání zajistí vysoce kvalitní dovednosti a schopnosti, které povedou k příležitostem z hlediska kvalitního zaměstnání a celé profesní dráhy, jež budou odpovídat potřebám inovativní, inkluzivní a udržitelné ekonomiky. Tento přístup by měl připravit podmínky k tomu, aby oblast odborného vzdělávání a přípravy mohla působit v rámci komplexnější a inkluzivnější koncepce poskytování dovedností, která bude zaměřena na inovace, pedagogiku, sociální spravedlnost, celoživotní učení, průřezové dovednosti, organizační a pokračující odborné vzdělávání a potřeby komunity.

Centra excelence odborného vzdělávání jsou pevně ukotvena v regionálním/místním kontextu a současně působí na nadnárodní úrovni, a proto budou vytvářet pevná a trvalá partnerství mezi komunitou odborného vzdělávání a přípravy a světem práce na národní i mezinárodní úrovni. Zajistí se tak soustavná relevance poskytování dovedností a dosahování výsledků, které by byly obtížně dosažitelné bez sdílení znalostí a trvalé spolupráce.

Prostřednictvím rozsáhlého šíření výstupů projektů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni a vypracování dlouhodobého akčního plánu postupného zavádění výstupů projektů s přihlédnutím k národním a regionálním strategiím pro inteligentní specializaci by měly jednotlivé projekty zapojit příslušné zúčastněné strany v rámci zúčastněných organizací i mimo ně a zajistit trvalý dopad i po skončení projektu.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Platí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu

(maximálně 35 bodů)

 • Vazba na politiku: návrh zřizuje a rozvíjí platformu pro nadnárodní spolupráci center excelence odborného vzdělávání, jejímž cílem je podpora excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Návrh vysvětluje, jak přispěje k dosažení cílů politických priorit, na které se vztahuje doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost[3], jakož i prohlášení z Osnabrücku[4].
 • Soulad: do jaké míry návrh vychází z odpovídající analýzy potřeb; cíle jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Regionální aspekt: návrh prokazuje integraci platformy a její přínos z hlediska regionálního rozvoje, inovací a strategií pro inteligentní specializaci, a to na základě určení místních/regionálních potřeb a výzev.
 • Spolupráce a partnerství: do jaké míry je návrh vhodný k realizaci silného a trvalého vztahu na místní i nadnárodní úrovni mezi společenstvím a podniky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (které mohou zastupovat komory nebo sdružení), v jehož rámci existují interakce, které jsou vzájemně výhodné a prospěšné.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně prokazuje přidanou hodnotu na úrovni jednotlivců (účastníků vzdělávání a/nebo zaměstnanců) i na institucionální a systémové úrovni, která vzniká prostřednictvím výsledků, jichž by bylo obtížné dosáhnout, pokud by partneři jednali bez evropské spolupráce.
 • Internacionalizace: návrh prokazuje svůj přínos k mezinárodnímu rozměru excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně rozvoje strategií na podporu nadnárodní mobility a udržitelných partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Digitální dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity související s rozvojem digitálních dovedností (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní kurikula a metodiky výuky, poradenství atd.).
 • Zelené dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá aktivity (např. předvídání potřeb v oblasti dovedností, inovativní vzdělávací programy a metodiky výuky, poradenství atd.) související s přechodem k oběhovému a ekologičtějšímu hospodářství.
 • Sociální aspekt: návrh ve všech jednotlivých akcích obsahuje horizontální aspekt zaměřený na řešení otázky rozmanitosti a prosazování společných hodnot, rovnosti, včetně genderové rovnosti, nediskriminace a sociálního začlenění, a to i pro osoby se zvláštními potřebami či omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 25 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit a služeb k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům. Jsou stanoveny odpovídající fáze přípravy, realizace, monitorování, využívání, hodnocení a šíření výsledků.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky. Je vymezen jasný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti a harmonogram pro jejich hodnocení a dosažení.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Tyto procesy představují nezávislé externí hodnocení v polovině období a na konci projektu.
 • Pokud projekt zahrnuje mobility (pro účastníky vzdělávání a/nebo pracovníky):
 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Do jaké míry jsou tyto aktivity v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající počet účastníků.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v souladu s evropskými nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem, kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení všech aspektů projektu.
 • Vzestupná konvergence: do jaké míry partnerství propojuje organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce, které se nacházejí v různých fázích rozvoje přístupů k excelenci v odborném vzdělávání, a umožňuje bezproblémovou a účinnou výměnu odbornosti a znalostí mezi těmito partnery.
 • Geografický aspekt: do jaké míry partnerství zahrnuje příslušné partnery z různých zeměpisných oblastí, jakož i rozsah, v jakém žadatel odůvodnil geografické složení partnerství a prokázal jeho relevanci pro dosažení cílů center excelence odborného vzdělávání a přípravy; a do jaké míry partnerství zahrnuje širokou a vhodnou škálu příslušných aktérů na místní a regionální úrovni.
 • Zapojení partnerských zemí: případné zapojení zúčastněné organizace z partnerských zemí přináší projektu významnou přidanou hodnotu.
 • Závazek: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení, schopnost koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Spolupráce: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.

Dopad

(maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi zúčastněné subjekty, tvůrce politik, odborníky v oblasti poradenství, podniky, mladé účastníky vzdělávání a další subjekty; návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:
 • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Návrh zahrnuje opatření, cíle a jasně definované ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou centra excelence odborného vzdělávání a přípravy zaváděna a rozvíjena. Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: Minimálně 18 bodů v kategorii „relevance projektu“; Minimálně 13 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 11 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 4 miliony EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

 1. Podle střediska Cedefop se učení se prací týká znalostí a dovedností získaných prováděním (a analýzou) úkolů v rámci odborné přípravy, a to buď na pracovišti […], nebo v instituci odborného vzdělávání a přípravy. Pokud jde o počáteční odborné vzdělávání a přípravu, existují podle zprávy Komise z roku 2013 (Učení se prací v Evropě: Postupy a politické ukazatele) tři formy učení se prací: 1) kombinované systémy nebo systémy učňovské přípravy obvykle známé jako „duální systém“, 2) učení se prací jako školní odborné vzdělávání a příprava, které zahrnuje období odborné přípravy na pracovišti ve společnostech, a 3) učení se prací v rámci školního programu, prostřednictvím laboratoří na místě, pracovních setkání, kuchyní, restaurací, juniorských nebo praktických firem, simulací nebo skutečných obchodních/průmyslových projektů.

  Pokud jde o veškerou terminologii v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně učení se prací, použijte oficiální publikaci střediska cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Například EQF, EQAVET, doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, doporučení Rady o klíčových kompetencích atd.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.CES

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}