Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

Akce týkající se budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Podporuje relevanci, kvalitu, modernizaci a reakceschopnost vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu, a to v zájmu socioekonomického oživení, růstu a prosperity a reakce na nejnovější trendy, zejména hospodářskou globalizaci, ale také nedávné zpomalení v oblasti lidského rozvoje, křehkost a narůstající sociální, ekonomické a environmentální nerovnosti zhoršené pandemií COVID-19.

Očekává se, že tato akce přispěje k zastřešujícím prioritám Evropské komise, kterými jsou:

Zelená dohoda pro Evropu

Systémy vysokoškolského vzdělávání jsou zásadní pro podporu Zelené dohody, neboť potenciálně umožňují zásadní změnu v chování a dovednostech lidí. Projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání by měly rozvíjet kompetence v různých odvětvích souvisejících s udržitelností, strategie a metodiky v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám jednotlivců. Program Erasmus+ také podporuje testování inovativních postupů s cílem připravit účastníky vzdělávání a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání na to, aby se z nich stali skuteční aktéři změny.

Digitální transformace

Projekty by měly podporovat rozvoj a zavádění digitálních dovedností, aby byla digitální transformace co nejvíce komplexní a inkluzivní. Podporovat rozvoj a provádění digitálních strategií v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Doplnit digitální transformaci začleněním digitalizace do systémů vysokoškolského vzdělávání a posílením programů zahrnujících digitální dovednosti. Poskytovat pomoc při odborné přípravě učitelů a on-line vzdělávání.

Integrace migrantů

Projekty by měly prosazovat mobilitu a zejména podporovat uznávání diplomů a certifikátů v různých regionech, také na pomoc vnitroregionálnímu propojení. Projekty by měly podporovat integraci migrantů a vysídlených osob prostřednictvím přístupu ke vzdělání.

Řádná správa, mír, bezpečnost a lidský rozvoj 

Projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání mohou pomoci položit základy pro posílení aktivního občanství a budování specifických odborných znalostí v oblastech, jako je demokracie, lidská práva a multilateralismus. Projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání mohou pomoci nalézt dlouhodobá řešení problémů slabé správy ve vysokoškolském vzdělávání.

Udržitelný růst a pracovní místa 

Vzdělání je nezbytné k vybudování dovedností pro život a práci, jako jsou základní dovednosti umožňující další učení, „měkké“ dovednosti (např. řešení problémů, komunikace) a dovednosti v přírodovědných, technických, inženýrských, uměleckých a matematických oborech (STEAM). Vzdělávání také napomáhá zaměstnatelnosti a je předpokladem udržitelného růstu.

Akce přispěje i k vnější dimenzi vnitřních politik EU v oblasti vzdělávání. Bude podporovat úspěšnou zelenou a udržitelnou globální hospodářskou obnovu ve třetích zemích nepřidružených k programu v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodu.

Aktivity a výstupy projektů budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání musí být zaměřené tak, aby z nich mohly těžit způsobilé třetí země nepřidružené k programu, jejich vysokoškolské instituce a systémy.

Cíle akce

Tato akce bude konkrétně:

 • zlepšovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu a zvyšovat jeho relevanci pro trh práce a společnost,
 • rozvíjením nových a inovativních vzdělávacích programů zvyšovat úroveň kompetencí, dovedností a potenciálu zaměstnatelnosti studentů vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu,
 • podporovat inkluzivní vzdělávání, spravedlnost, rovnost, nediskriminaci a prosazování občanských kompetencí ve vysokoškolském vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu,
 • zlepšovat výuku, mechanismy hodnocení pro zaměstnance a studenty vysokoškolských institucí, zajišťování kvality, řízení, správu, začleňování, inovace, znalostní základnu, digitální a podnikatelské kapacity, jakož i internacionalizaci vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu,
 • zvyšovat kapacity vysokoškolských institucí, subjektů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání a příslušných orgánů třetích zemí nepřidružených k programu pro modernizaci jejich systémů vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o správu a financování, a to podporou definování, provádění a monitorování reformních procesů,
 • zlepšovat odbornou přípravu učitelů a další profesní rozvoj s cílem ovlivnit dlouhodobou kvalitu vzdělávacího systému ve třetích zemích nepřidružených k programu,
 • podněcovat spolupráci institucí, budování kapacit a výměnu osvědčených postupů,
 • podporovat spolupráci v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ.

Akce usiluje o rovnost a začleňování, upevnění systému a budování kapacit, jakož i zaměstnatelnost napříč všemi složkami. Intervence se již nebudou zabývat pouze modernizací výukových programů jako takových, ale měly by také zohlednit správu, řízení a posílení širších ekonomických a sociálních ekosystémů vysokoškolského vzdělávání. Bude důrazně podporováno řešení regionálních problémů, budování aliancí a koalic, pilotní realizace nových přístupů a iniciativ na základě odpovědnosti jednotlivých zemí. Průřezovými prvky akce budou podpora provádění Zelené dohody, zvyšování kapacity IKT ve třetích zemích nepřidružených k programu a účast studentů na procesech plánování a učení. Bude zajištěna soudržnost, synergie a doplňkovost s dalšími příslušnými intervencemi Evropské unie v dané oblasti.

Očekávaný dopad

 • Modernizované vysokoškolské instituce, které budou předávat nejen znalosti, ale budou také vytvářet ekonomickou a sociální hodnotu předáváním svých výsledků výuky a výzkumu dané komunitě/zemi,
 • lepší přístup k vysokoškolskému vzdělávání a kvalita tohoto vzdělávání, zejména pro osoby s omezenými příležitostmi a osoby v nejchudších zemích v jednotlivých regionech,
 • vyšší účast vysokoškolských institucí nacházejících se v odlehlých oblastech,
 • správa pro efektivní a účinnou tvorbu a provádění politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání,
 • regionální integrace a zavedení srovnatelného uznávání, nástrojů pro zajištění kvality na podporu akademické spolupráce, mobility studentů, zaměstnanců a výzkumných pracovníků,
 • silnější propojení a spolupráce se soukromým sektorem, podpora inovací a podnikání,
 • sladění akademického světa s trhem práce, které podporuje zaměstnatelnost studentů,
 • větší smysl studentů pro iniciativu a podnikavost,
 • vyšší úroveň digitálních kompetencí studentů a zaměstnanců,
 • individuální odpovědnost institucí za výsledky budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání zajišťující udržitelnost,
 • odpovědnost jednotlivých zemí na základě experimentálního využití a začleňování pozitivních a osvědčených postupů do běžné praxe ve vysokoškolském vzdělávání,
 • větší schopnost a profesionalita práce na mezinárodní úrovni: lepší dovednosti v oblasti řízení a strategie týkající se internacionalizace,
 • vyšší kvalita při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení mezinárodních projektů.

Aktivity

Navrhované aktivity musí přímo souviset s výše uvedenými cíli, regionálními prioritními oblastmi a s charakteristikami složek (viz níže) a musí být podrobně popsány v popisu projektu pro celé období realizace.

V kontextu této akce musí být projektové činnosti zaměřeny na posílení a prospěch způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu, jejich vysokoškolských institucí a dalších organizací působících v oblasti vysokoškolského vzdělávání a systémů.

Financované projekty budou schopny začlenit širokou škálu aktivit v oblasti spolupráce, výměn, komunikace a dalších činností, jejichž příklady jsou uvedeny v popisu tří složek dostupných v rámci této akce. Navrhované činnosti by měly přinést přidanou hodnotu a budou mít přímý dopad na dosahování výsledků projektu.

Geografické cíle

Projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání mohou být realizovány jako:

 • národní projekty, tj. projekty zahrnující instituce pouze z jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu,
 • projekty zahrnující více zemí (regionů) v rámci jediného způsobilého regionu,
 • projekty zahrnující více zemí z více než jednoho regionu (meziregionální) a zahrnující alespoň jednu zemi z každého způsobilého regionu 1 .

Pro každý region existuje vymezený rozpočet a další informace o dostupných částkách jsou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení Komise (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Kromě toho, že je zvláštní pozornost věnována zlepšení rovného a genderově vyváženého přístupu k vysokoškolským institucím ve třetích zemích nepřidružených k programu, zejména pro osoby s omezenými příležitostmi, bude akce ve všech regionech uplatňovat inkluzivní přístup s cílem zvýšit účast nejchudších a nejméně rozvinutých třetích zemí nepřidružených k programu.

Regionální prioritní oblasti

U složek 1 a 2 musí návrhy respektovat předem definované regionální priority, které jsou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

U složky 3 musí návrhy respektovat požadavky týkající se Ukrajiny zveřejněné na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Projektové složky

Aby reagovala na různorodé problémy ve třetích zemích nepřidružených k programu, je akce budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání tvořena třemi specifickými složkami:

Složka 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání

Tato složka je navržena tak, aby k akci budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání přilákala méně zkušené vysokoškolské instituce a malé aktéry a usnadnila tak přístup novým organizacím 2 . Tato partnerství by měla vysokoškolským institucím a organizacím s menší provozní kapacitou sídlícím ve třetích zemích nepřidružených k programu sloužit jako první krok tomu, aby získaly přístup k prostředkům a navýšily své prostředky pro oslovování osob s omezenými příležitostmi. Tato složka bude financovat projekty malého rozsahu, které by měly zmírnit deficit v internacionalizaci mezi vysokoškolskými institucemi ze způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu, ze stejné země nebo regionu. Projekty by měly vytvářet partnerství pro rozvoj námětů na spolupráci a také usnadňovat předávání know-how, zkušeností a osvědčených postupů, podporovat přístup k příležitostem budování kapacit a zlepšovat sociální začleňování a přístup studentů/zaměstnanců s omezenými příležitostmi ke kvalitativní nabídce vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně se tyto projekty zaměří zejména na:

 • vysokoškolské instituce z nejméně rozvinutých třetích zemí nepřidružených k programu,
 • vysokoškolské instituce nacházející se ve vzdálených regionech/oblastech třetích zemí nepřidružených k programu,
 • nové nebo méně zkušené vysokoškolské instituce a fakulty ze třetích zemí nepřidružených k programu,
 • studenty a pracovníky s omezenými příležitostmi.

Aktivity:

Navrhované aktivity a výsledky projektů by měly mít jasnou přidanou hodnotu pro cílové příjemce grantu. Níže je uveden orientační výčet možných aktivit:

Aktivity zaměřené na posílení řídících/administrativních kapacit cílových vysokoškolských institucí, například:

 • reformy a modernizace správy univerzit, včetně zlepšování služeb, zejména ve prospěch studentů (poradenské vedení studentů, profesní a jiné poradenství atd.),
 • zřizování nebo posilování kanceláří pro mezinárodní vztahy a vypracování strategií internacionalizace,
 • zřizování nových nebo rozvoj stávajících útvarů a procesů/strategie pro zajištění kvality v rámci vysokoškolských institucí,
 • vytváření nebo zvyšování kapacity plánovacích a hodnotících útvarů,
 • posilování mechanismů pro komunikaci a šíření výsledků projektů mezinárodní spolupráce,
 • budování kapacit na podporu mobilit studentů a zaměstnanců.

Aktivity zaměřené na zajištění vysoce kvalitního a relevantního vzdělávání, například:

 • moduly nebo studijní programy, technické nebo profesní zaměření programů,
 • zavádění intenzivních studijních programů, které propojují studenty a pedagogické pracovníky zúčastněných vysokoškolských institucí na kratší studijní období,
 • rozvoj kapacit pro postgraduální studenty a akademické pracovníky, jakož i podpora jejich mobility,
 • zavádění vzdělávacích kurzů pro akademické pracovníky vysokoškolských institucí,
 • vytváření synergií a posilování vazeb s podnikatelským sektorem a se soukromými nebo veřejnými organizacemi působícími na trhu práce a v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti pro studenty/zaměstnance s omezenými příležitostmi, například:

 • rozvoj cest a příležitostí dálkového a inkluzivního vzdělávání na základě využití digitální technologie a elektronického učení pro zranitelné studenty,
 • aktualizace digitální technologie za účelem rozvoje specifických služeb zaměřených na zajištění rovných a spravedlivých příležitostí ke vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením,
 • prosazování iniciativ zaměřených na pozitivní diskriminaci posílením postavení žen a etnických/náboženských menšin,
 • rozvoj iniciativ týkajících se řešení a snižování překážek, kterým čelí znevýhodněné skupiny při přístupu ke vzdělávacím příležitostem,
 • příspěvek k vytváření inkluzivních prostředí, která podporují spravedlnost a rovnost a vstřícně reagují na potřeby širší komunity.

Složka 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání

Projekty v rámci této složky se budou zabývat různým stupněm pokroku a problémy vysokoškolských institucí nacházejících se ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, posilovat dopad programu a případně doplňovat jiné zdroje financování. Zavedou nové přístupy a iniciativy ve vysokoškolském vzdělávání založené na vzájemném učení a předávání zkušeností a osvědčených postupů, které ovlivní nejen instituce, ale obecně i celou společnost. Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání jsou komplexní a inovativní projekty budování kapacit založené na přenosu zkušeností, kompetencí a osvědčených postupů s celou řadou vzájemně propojených činností, jejichž cílem je posílit kapacity cílových vysokoškolských institucí pro řešení výzev 21. století, jako je migrace, změna klimatu, správa věcí veřejných a přechod k digitální ekonomice. Výstupy projektů by měly mít významný a dlouhodobý dopad na cílové vysokoškolské instituce i po skončení doby trvání projektů a jako takové by měly být přínosem pro společnost jako celek.

Tyto projekty budou zejména kombinovat následující prvky ve prospěch vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu:

 • Inovace ve vysokoškolském vzdělávání s cílem posílit jeho význam pro trh práce a společnost. Očekává se, že navrhované projekty budou řešit nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a nabídkou vysokoškolských institucí a navrhnou ucelená řešení k posílení lepší zaměstnatelnosti studentů. Toho lze dosáhnout realizací komplexních intervencí, které zahrnují: 
  • návrh inovativních kurikul a zavádění inovativních prvků do stávajících kurikul,
  • zavádění inovativních metod učení a výuky (tj. výuka a učení orientované na účastníky vzdělávání a skutečné problémy),
  • aktivní zapojení do světa podnikání a výzkumu, organizace programů dalšího vzdělávání a aktivit s podniky a v podnicích,
  • posílení kapacit vysokoškolských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu za účelem účinného vytváření sítí v oblasti výzkumu a vědeckých a technologických inovací.
 • Podpora reformy vysokoškolských institucí, aby se staly katalyzátory hospodářského a sociálního rozvoje ve třetích zemích nepřidružených k programu. Projekty by měly podporovat vysokoškolské instituce v rozvoji a provádění institucionálních reforem, díky nimž se stanou demokratičtějšími, inkluzivnějšími, spravedlivějšími a plnohodnotnějšími složkami občanské společnosti. Institucionální reformy zahrnují nové systémy a struktury správy a řízení, připravenost z hlediska digitálních dovedností, moderní univerzitní služby, postupy zajišťování kvality, nástroje a metody k profesionalizaci a profesnímu rozvoji akademických, technických a administrativních pracovníků. Klíčovým aspektem úspěchu této složky jsou rozvoj podnikatelského ducha a zlepšené kompetence a dovednosti v rámci institucí. Učení průřezových dovedností, podnikatelské vzdělávání a praktické uplatňování podnikatelských dovedností umožní vysokoškolským institucím dát své znalosti a zdroje do služeb příslušných místních/národních/regionálních komunit.

Aktivity

Navrhované aktivity a výsledky projektů by měly mít jasnou přidanou hodnotu pro cílové příjemce grantu. Níže je uveden orientační výčet možných aktivit:

 • vývoj, testování a přizpůsobení inovačních kurikul z hlediska obsahu (klíčové kompetence a průřezové dovednosti – podnikání, řešení problémů, zelená pracovní místa atd.), struktury (modulární, společné…) a metod výuky/učení (včetně využití otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů, kombinovaného učení, hromadných otevřených on-line kurzů (MOOC) atd.),
 • vývoj, testování a zavádění nových učebních metod, nástrojů a materiálů (jako jsou nová víceoborová kurikula, výuka a učení orientované na účastníky vzdělávání a založené na skutečných problémech) prostřednictvím praktické odborné výuky a stáží studentů,
 • zavádění reforem boloňského typu (systém s třístupňovým cyklem, nástroje transparentnosti, jako jsou systémy kreditů a dodatek k diplomu, zajištění kvality, hodnocení, národní/regionální kvalifikační rámce, uznávání předchozího a neformálního učení atd.) na institucionální úrovni,
 • zavádění programů praktické odborné přípravy, stáží a studia reálných situací v podnicích a průmyslu, které jsou plně začleněny v kurikulu, jsou uznávány a jsou za ně přidělovány kredity,
 • zavedení systémů duálního učení spojujících terciární studium s vyšším sekundárním odborným vzděláváním a přípravou jako prostředek zvýšení zaměstnatelnosti absolventů,
 • vypracovávání řešení problematických záležitostí, inovace produktů a procesů (společně se studenty, profesory a odborníky z praxe),
 • rozvoj a testování řešení naléhavých sociálních požadavků, které nejsou řešeny trhem a jsou zaměřeny na zranitelné skupiny společnosti, řešení společenských výzev nebo otázek týkajících se změn postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, realizačních systémů a služeb,
 • podpora vytváření center, inkubátorů pro inovace, přenosu technologií a začínajících podniků a integrace vzdělávání, výzkumu a inovací na institucionální/regionální/národní úrovni,
 • vývoj a testování programů a činností v oblasti dalšího vzdělávání s podniky a v rámci podniků,
 • struktury k vyzkoušení a otestování inovativních opatření; výměny studentů, výzkumných pracovníků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků po omezenou dobu; poskytování podnětů k zapojení zaměstnanců podniků do výuky a výzkumu;
 • reforma systémů a struktur správy a řízení na institucionální úrovni (včetně metod a systémů zajišťování kvality, finančního řízení a autonomie vysokých škol, mezinárodních vztahů, služeb a poradenství pro studenty, kariérního poradenství, akademických a výzkumných rad atd.),
 • vývoj strategií a nástrojů pro internacionalizaci vysokoškolských institucí (mezinárodní otevřenost kurikul, interinstitucionální programy mobility) a jejich kapacity k účinnému budování sítí v oblasti výzkumu a vědeckých a technologických inovací (vědecká spolupráce a přenos znalostí atd.),
 • rozvoj a testování řešení naléhavých sociálních požadavků, které nejsou řešeny trhem a jsou zaměřeny na zranitelné skupiny společnosti, řešení společenských výzev nebo otázek týkajících se změn postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, realizačních systémů a služeb,
 • vypracovávání řešení problematických záležitostí, inovace produktů a procesů (společně se studenty, profesory a odborníky z praxe),
 • vývoj, přizpůsobování a zajišťování nástrojů a metod k prohlubování kvalifikace, hodnocení/posuzování, profesionalizaci a profesní rozvoj akademických a administrativních pracovníků, pro počáteční vzdělávání učitelů a trvalý kariérní rozvoj.

Složka 3 – Projekty strukturálních reforem

Projekty v rámci této složky podpoří úsilí třetích zemí nepřidružených k programu při rozvoji soudržných a udržitelných systémů vysokoškolského vzdělávání tak, aby naplňovaly jejich sociálně-ekonomické potřeby a obecnou ambici vybudovat znalostní ekonomiku. Součástí této složky je rovněž začleňování a rozšiřování úspěšných výsledků v běžné praxi, jakož i synergie s probíhající nebo připravovanou podporou v dané oblasti v rámci dvoustranných podpůrných programů. Projekty strukturálních reforem budou řešit potřeby způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu v oblasti podpory udržitelného systémového a strukturálního zlepšování a inovací na úrovni vysokoškolského sektoru. Přesněji se tyto projekty budou zabývat snahou zemí vybudovat soudržné a udržitelné systémy vysokoškolského vzdělávání tak, aby naplnily jejich socioekonomické potřeby a v konečném důsledku vytvořily ekonomiku založenou na znalostech. Díky zapojení příslušných vnitrostátních orgánů (zejména ministerstev školství) třetích zemí nepřidružených k programu, vysokoškolských institucí, výzkumných institucí a dalších příslušných orgánů/subjektů a zúčastněných stran budou tyto projekty zejména:

 • podporovat spolupráci a vzájemné učení mezi orgány veřejné moci na nejvyšší institucionální úrovni členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu a způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu, za účelem podpory systémového zdokonalování a inovací v odvětví vysokoškolského vzdělávání,
 • prosazovat inkluzivní systémy vysokoškolského vzdělávání, které mohou studentům z různého prostředí zajistit náležité podmínky pro přístup k učení a úspěch. Zvláštní pozornost by proto měla být věnována osobám s omezenými příležitostmi,
 • zvyšovat kapacity vysokoškolských institucí třetích zemí nepřidružených k programu, subjektů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání a příslušných orgánů (zejména ministerstev) prostřednictvím jejich účasti na definování, provádění a monitorování reformních procesů za účelem modernizace jejich systémů vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o správu a financování,
 • identifikovat synergie s probíhajícími iniciativami EU ve třetích zemích nepřidružených k programu, v oblastech zahrnutých do programu Erasmus+.

Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu

V rámci složky 3 bude tato akce také podporovat projekt strukturální reformy zaměřený na vytvoření otevřeného vzdělávacího digitálního prostředí, které má nabídnout kvalitní vysokoškolské vzdělání studentům zapsaným v ukrajinských vysokoškolských institucích, zejména těm, kteří prchají z Ukrajiny, nebo vnitřně vysídleným studentům (jakož i vzdělávací příležitosti pro širokou ukrajinskou komunitu v zahraničí) na základě spolupráce ukrajinských a ostatních evropských univerzit. Takové digitální prostředí by také podpořilo výměny a spolupráci s akademickými pracovníky.

Očekávaným cílem tohoto projektu je:

 • podpořit rozvoj vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání ukrajinských univerzit, a tím zaručit pokračování jejich činností a také jejich výsledky během konfliktu a po jeho skončení,
 • podpořit digitalizaci výukových a učebních metod a poskytování infrastruktury potřebné pro on-line a inkluzivní učení, rovněž v souladu s obecnými cíli akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027.

Konkrétně řečeno, prostřednictvím tohoto projektu dostane síť ukrajinských vysokých škol příležitost vytvořit společnou multiinstitucionální on-line platformu, která by propojila i stávající platformy digitálního vzdělávání. Evropské vzdělávací instituce se zkušenostmi s distančním a on-line vzděláváním mohou rovněž poskytnout podporu pro vytvoření a provoz společné platformy.

Tato platforma by sdružila digitální on-line kurzy a další relevantní obsah vyučovaný na ukrajinských univerzitách před válkou a aktualizovaný podle standardů kvality projektu. Platforma by také mohla umožnit správu kurzů, registraci, ověřování totožnosti studentů, úložiště výukových materiálů, on-line zkoušky a hodnocení atd. Hlavním cílem platformy by byly ty vysokoškolské instituce, které nenávratně nebo částečně ztratily svou infrastrukturu a akademičtí pracovníci a jejich studenti přesídlili do jiných regionů Ukrajiny nebo do zahraničí, jakkoli může platforma podporovat i jiné ukrajinské vysokoškolské instituce a jejich studenty.

Během projektu by ukrajinští partneři dostali příležitost realizovat následující orientační výčet aktivit:

 • navrhnout interinstitucionální pravidla a mechanismy pro přípravu univerzitních kurzů a materiálů,
 • navrhnout a dodat digitální vzdělávací obsah a kurzy, které budou prostřednictvím on-line platformy zpřístupněny všem ukrajinským vysokoškolským institucím,
 • nabídnout aktivity odborné přípravy pro akademické pracovníky zajišťující on-line a distanční výuku prostřednictvím platformy,
 • vypracovat postupy pro uznávání výsledků učení a kreditů ECTS, zejména pro univerzitní kurzy,
 • vyvinout společné mechanismy zajišťování kvality,
 • jakákoli vysoce kvalitní aktivita, která i přes složité okolnosti zajistí kontinuitu ukrajinského vysokoškolského systému.

Ve střednědobém výhledu by platforma mohla sloužit jako základ pro založení otevřené univerzity na Ukrajině, která by sdružovala digitální nabídku stávajících univerzit a navíc by umožňovala rozvoj nových programů, včetně nových on-line kurzů a příslušných studijních materiálů.

Další informace a požadavky budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP). 

Aktivity

Projekty by měly navrhovat aktivity, které přinesou jednoznačnou přidanou hodnotu systému vysokoškolského vzdělávání jako celku a budou mít přímý dopad na cílové příjemce grantu. Tyto aktivity by měly přispět k reformě politik vysokoškolského vzdělávání, které reagují na potřeby společnosti a trhu práce.

Níže je uveden orientační výčet možných aktivit:

 • Podporovat odpovědnost jednotlivých zemí na základě experimentálního využití a začleňování pozitivních a osvědčených postupů do běžné praxe ve vysokoškolském vzdělávání na národní a/nebo regionální úrovni:
  • zvyšovat zaměstnatelnost absolventů,
  • rozšiřovat přístup k vysokoškolskému vzdělávání pro osoby s omezenými příležitostmi,
  • posilovat vazby mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi.
 • Přispívat k účinné a efektivní tvorbě politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání zapojením dalších zúčastněných stran v oblasti vysokoškolského vzdělávání:
  • podpora účasti dalších odpovědných veřejných orgánů za účelem zvýšení relevance odvětví vysokoškolského vzdělávání a posílení jeho dopadu na společnost jako celek,
  • umožnění aktivní účasti studentů na správě a reformě systému vysokoškolského vzdělávání,
  • zapojení sdružení působících v jiných relevantních oblastech, jako je odborné vzdělávání a mládež,
  • posílení mezinárodního rozměru vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi institucemi na vysoké úrovni v členských státech nebo zemích přidružených k programu a ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu. Zejména jde o vývoj a provádění programů, které usnadňují mobilitu studentů a akademických pracovníků, jako je vytvoření regionálního systému přenosu kreditů nebo podpora rozvoje národních rámců kvalifikací,
  • definování národního/regionálního rámce zajišťování kvality.
 • Podporovat regionální akademickou spolupráci a prosazovat dobrovolné přibližování třetích zemí nepřidružených k programu ke společné regionální strategii v oblasti vysokoškolského vzdělávání:
  • definování kroků k vytvoření regionálního prostoru vysokoškolského vzdělávání,
  • usnadnění národního a mezinárodního uznávání,
  • odstranění překážek učení, zlepšení přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělávání založenému na inovacích a usnadnění pohybu učitelů, účastníků vzdělávání a pracovníků mezi jednotlivými zeměmi.
 • Podporovat zavedení mechanismů financování s cílem:
  • zvýšit účast osob s omezenými příležitostmi na vysokoškolském vzdělávání,
  • překlenout digitální propast na institucionální a individuální úrovni.
 • Zvýšit atraktivitu učitelské profese zavedením opatření, jako jsou:
  • podpora iniciativ pro kariérní rozvoj,
  • podpora jejich účasti na internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání vytvářením pobídek.

K účasti na projektech se vyzývají odpovědné orgány veřejné moci s pravomocí v sektorech, kterých se projekt dotýká (např. zaměstnanost, mládež, finance, sociální věci, vnitřní věci, spravedlnost, zdravotnictví atd.), jakož i orgány z členských států nebo třetích zemí přidružených k programu.

K podávání žádostí v rámci této složky jsou vyzývány zejména vysokoškolské instituce ze způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu.

Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu

Konkrétně se u této iniciativy očekává, že síť ukrajinských institucí s podporou evropských institucí se zkušenostmi s distančním vzděláváním vytvoří on-line platformu, která sdruží digitální on-line kurzy a další relevantní obsah vyučovaný na ukrajinských univerzitách před válkou a aktualizovaný podle standardů kvality projektu (první fáze) a/nebo zvlášť vyvinutý v rámci otevřené (virtuální) ukrajinské univerzity / pro účely této univerzity (druhá fáze). Cílem by mělo být, aby kurzy nabízené na platformě poskytovaly ukrajinské univerzity, a studenti by tedy studovali a absolvovali obdobně jako studenti v prezenčním studiu na akademické půdě.

Během projektu by instituce musely navrhnout interinstitucionální pravidla a mechanismy pro přípravu univerzitních kurzů a materiálů, jakož i poskytování, výuku a studium kurzů, které mají být dostupné pro všechny ukrajinské vysokoškolské instituce prostřednictvím on-line platformy, vypracovat postupy pro uznávání výsledků učení a kreditů ECTS, zejména pro univerzitní kurzy, vypracovat společné mechanismy zajišťování kvality včetně rámce sebehodnocení kurzů a materiálů otevřené (virtuální) ukrajinské univerzity. Projekt podpoří tvorbu nového obsahu a kurzů digitálního vzdělávání.

Do platformy budou zahrnuty vzdělávací aktivity pro ukrajinské akademické pracovníky v rámci distanční výuky.

Očekává se, že v první fázi bude platforma podporovat především vysokoškolské instituce, které nenávratně nebo částečně ztratily infrastrukturu a jejich akademičtí pracovníci a studenti přesídlili do jiných regionů Ukrajiny nebo do zahraničí, a rovněž jiné ukrajinské vysokoškolské instituce a studenty.

Platforma zajistí viditelnost a přístup k digitálním vzdělávacím produktům, které ukrajinské vysokoškolské instituce připraví pro širší veřejnost na Ukrajině a po celém světě prostřednictvím otevřených kurzů.

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Způsobilé třetí země nepřidružené k programu pro účely této akce:

Všechny třetí země nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky) v regionech 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 3 .

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Pro složky 1 a 2

Žadatelé (koordinátor a partneři) musí být právní subjekty:

 • vysokoškolské instituce nebo organizace vysokoškolských institucí 4 ,
 • se sídlem v členském státě, třetí zemi přidružené k programu 5 nebo ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu.

Pro složku 3

Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu:

Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

Geografické pokrytí:

 • území Ukrajiny uznané mezinárodním právem,
 • alespoň jeden členský stát nebo třetí země přidružená k programu.

Institucionální pokrytí:

 • alespoň jedna vysokoškolská instituce z každé zúčastněné země,
 • vnitrostátní příslušný orgán (např. ministerstvo) odpovědný za vysokoškolské vzdělávání na Ukrajině.

Jiné projekty strukturálních reforem:

Žadatelé (koordinátor a partneři) musí být právními subjekty:

 • vysokoškolské instituce, organizace vysokoškolských institucí nebo uznané vnitrostátní nebo mezinárodní organizace rektorů, pedagogů nebo studentů,
 • se sídlem v členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu.
 • K účasti v této složce nejsou způsobilé organizace ze Sýrie.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).

Vysokoškolské instituce se sídlem ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu a uznávané příslušnými orgány, včetně případných přidružených subjektů, musí nabízet kompletní studijní programy vedoucí k získání vysokoškolských diplomů a uznávaných diplomů na úrovni terciárního vzdělávání 6 .

Zúčastnit se mohou i sdružení, veřejné nebo soukromé organizace, včetně případných přidružených subjektů, působící na trhu práce nebo v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže se sídlem v členském státě, ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, nikoli však jako koordinátor.

Složení konsorcia

Pro složky 1 a 2:

Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

Geografické pokrytí:

 • alespoň dva členské státy nebo třetí země přidružené k programu,
 • alespoň jedna způsobilá třetí země nepřidružená k programu,
 • alespoň dvě způsobilé třetí země nepřidružené k programu pro regiony 1, 10 a 11,
 • alespoň jedna třetí země nepřidružená k programu z regionu 10 a další země z regionu 11 pro projekty zahrnující oba regiony 7 .

Institucionální pokrytí:

 • alespoň jedna vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo třetí země přidružené k programu,
 • alespoň dvě vysokoškolské instituce z každé zúčastněné třetí země nepřidružené k programu.

Institucionální pokrytí se týká všech zemí zúčastněných v konsorciu.

Počet žadatelů ze třetích zemí nepřidružených k programu musí být roven nebo vyšší než počet žadatelů z členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Výjimka:

Ve třetích zemích nepřidružených k programu, kde v celé zemi existuje méně než pět vysokoškolských institucí, nebo v případech, kdy jediná instituce představuje více než 50 % celkové populace studentů dané země, budou přijímány i žádosti, které zahrnují pouze jednu vysokoškolskou instituci z uvedené země.

Pro složku 3:

Návrhy musí předložit konsorcium (koordinátor a partneři) splňující tyto podmínky:

Geografické pokrytí:

 • alespoň dva členské státy nebo třetí země přidružené k programu,
 • alespoň jedna způsobilá třetí země nepřidružená k programu.

Institucionální pokrytí:

 • alespoň jedna vysokoškolská instituce z každého zúčastněného členského státu nebo třetí země přidružené k programu,
 • alespoň dvě vysokoškolské instituce z každé zúčastněné třetí země nepřidružené k programu,
 • příslušný vnitrostátní orgán (např. ministerstvo) odpovědný za vysokoškolské vzdělávání v každé ze způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu.

Institucionální pokrytí se týká všech zemí zúčastněných v konsorciu.

Počet žadatelů ze třetích zemí nepřidružených k programu musí být roven nebo vyšší než počet žadatelů z členských států a třetích zemí přidružených k programu.

Výjimka:

Ve třetích zemích nepřidružených k programu, kde v celé zemi existuje méně než pět vysokoškolských institucí, nebo v případech, kdy jediná instituce představuje více než 50 % celkové populace studentů dané země, budou přijímány i žádosti, které zahrnují pouze jednu vysokoškolskou instituci z uvedené země.

Místo konání aktivit

Aktivity by se měly konat v zemích zapojených do projektů.

Doba trvání projektu

Pro složky 1 a 2

Projekty by měly trvat obvykle 24 nebo 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Pro složku 3

Projekty by měly trvat obvykle 36 nebo 48 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Složka 1

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tématu: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Složka 2

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tématu: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Složka 3

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

ID tématu: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 16. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Kritéria pro udělení grantu

Projekty budou posuzovány ve dvou fázích podle následujících kritérií:

Fáze 1

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Účel: návrh je relevantní pro cíle a aktivity akce budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání a specifické prvky dané složky. Představuje odpovídající reakci na aktuální potřeby a omezení cílové země (zemí) nebo regionu (regionů) a cílových skupin a konečných příjemců grantu. Jsou zohledněny potřeby případných cílových účastníků s omezenými příležitostmi. Návrh se zabývá zastřešujícími prioritami EU.
 • Cíle: cíle vycházejí z podrobné analýzy potřeb; jsou jasně definované, konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené. Řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace (v souladu se strategií modernizace, rozvoje a internacionalizace cílových vysokoškolských institucí) a rozvojové strategie pro vysokoškolské vzdělávání ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu.
 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh dle potřeby zohledňuje a posiluje doplňkovost/synergie s ostatními intervencemi financovanými EU a dalšími subjekty (dárci, veřejnými a soukromými subjekty).
 • Přidaná hodnota EU: návrh prokazuje, že obdobných výsledků by nebylo možné dosáhnout bez spolupráce vysokoškolských institucí z členských států nebo třetích zemí přidružených k programu a bez financování z EU.

Konkrétně pro složku 1

 • Návrh se jasně zabývá předem definovanými regionálními prioritami cílového regionu / cílových regionů.

Konkrétně pro složku 2

 • Návrh se zaměřuje na inovativní prvky a nejmodernější metody a techniky v určené oblasti intervence.
 • Návrh se jasně zabývá předem definovanými regionálními prioritami cílového regionu / cílových regionů.

Konkrétně pro složku 3

 • Návrh se zabývá reformou a modernizací systémů vysokoškolského vzdělávání v souladu s rozvojovými strategiemi cílových třetích zemí nepřidružených k programu.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Soudržnost: celkový návrh projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, činnostmi a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění identifikovaných potřeb a očekávaných výsledků.
 • Metodika: logika dané intervence je kvalitní, plánované výstupy a výsledky jsou soudržné a proveditelné a klíčové předpoklady a rizika jsou jasně identifikovány. Struktura a obsah logické rámcové matice (LFM) jsou přiměřené, tj. volba objektivně ověřitelných ukazatelů, dostupnost údajů, výchozí data, cílové hodnoty atd.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy, vztah mezi zdroji a očekávanými výsledky je odpovídající a pracovní plán je realistický, s jasně definovanými aktivitami, lhůtami, jasnými výstupy a milníky.
 • Rozpočet: návrh je nákladově efektivní a přiděluje příslušné finanční zdroje nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu.
 • Kontrola kvality: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemná hodnocení, srovnávací akce, opatření ke zmírnění rizik atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní realizaci projektu.
 • Environmentální udržitelnost: projekt je navržen tak, aby byly šetrný k životnímu prostředí a v jednotlivých fázích zahrnoval ekologické postupy (např. ekologicky šetrné cestování).

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, struktury řízení, mechanismy spolupráce a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné.
 • Složení: partnerství spojuje vhodnou kombinaci organizací s potřebnými kompetencemi relevantními z hlediska cílů návrhu a specifických prvků dané složky; návrh obsahuje nejvhodnější a různorodou škálu neakademických partnerů.
 • Úkoly: jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifického know-how, profilů a zkušeností každého partnera a jsou přiměřené.
 • Spolupráce: jsou navrženy účinné mechanismy k zajištění efektivní koordinace, komunikace a řešení konfliktů mezi partnerskými organizacemi a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují, návrh prokazuje zapojení, závazek a odpovědnost jednotlivých partnerů za specifické cíle a výsledky projektu, zejména partnerů ze třetích zemí nepřidružených k programu.

Konkrétně pro složku 2

 • Návrh zahrnuje neakademické organizace a zúčastněné strany, které přinesou inovační přidanou hodnotu pro cíle návrhu.

Konkrétně pro složku 3

 • Návrh prokazuje, že příslušné vnitrostátní orgány v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou výrazně zapojeny do řízení a realizace akce.

Udržitelnost, dopad a šíření očekávaných výsledků - (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu, jak budou zajištěny multiplikační efekty (včetně prostoru pro replikaci a rozšíření výstupů akce na odvětvové, jakož i místní/regionální/celostátní nebo mezinárodní úrovni) a poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby financování projektu a po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný a efektivní plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné aktivity a jejich načasování, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a výhody se během doby financování projektu i po jeho ukončení účinně rozšíří mezi všechny relevantní zúčastněné strany i nezúčastněné publikum a výstupy projektu osloví a přilákají příslušné zúčastněné strany.
 • Dopad: návrh zajišťuje hmatatelný dopad na cílové skupiny a příslušné zúčastněné strany na místní, celostátní nebo regionální úrovni. Zahrnuje opatření, jakož i cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého) na individuální, institucionální a systémové úrovni.
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou výsledky projektu zachovány z hlediska finančního (po skončení financování projektu) a institucionálního (pokračování činností a služeb) a jak bude zajištěna odpovědnost místních subjektů.

Konkrétně pro složku 1

 • Návrh zajišťuje kontinuální a udržitelnou reakci na stávající překážky a zvýšení dostupnosti příležitostí ke vzdělávání a zdrojů, které nabízejí vysoké školy, pro studenty/zaměstnance s omezenými příležitostmi.
 • Návrh pravděpodobně zvýší kapacity mezinárodní spolupráce institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu.

Konkrétně pro složku 2

 • Návrh zajišťuje významný dopad na instituce třetích zemí nepřidružených k programu, zejména na rozvoj jejich inovačních kapacit a modernizaci jejich správy, neboť tyto instituce se otevírají společnosti jako celku, trhu práce a širšímu světu.
 • Návrh prokazuje potenciál širšího dopadu na společnost a/nebo hospodářské odvětví.

Konkrétně pro složku 3

 • Návrh prokazuje, jak výsledky projektu povedou k reformám politiky nebo modernizaci vysokoškolského vzdělávání na systémové úrovni.

Žádosti mohou získat až 100 bodů. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkového hodnocení nejméně 60 bodů a nejméně poloviny maximálního počtu bodů v každém kritériu pro udělení grantu.

V případě, že návrhy dosáhnou stejného počtu bodů, dostanou přednost projekty s nejvyšším počtem bodů v kritériu „relevance projektu“ a poté „udržitelnost, dopad a šíření očekávaných výsledků“.

Kromě toho hodnotící komise zohlední:

 • tematickou různorodost projektů a dostatečné geografické zastoupení v rámci regionu, pokud jde o počet projektů v jednotlivých zemích,
 • splnění požadavků platných pro níže uvedené regiony:
  • pro země Východního partnerství: u složek 1 a 2 budou mít přednost vysokoškolské instituce z regionů mimo hlavní města a/nebo venkovských a/nebo vzdálenějších regionů,
  • pro Asii, Střední Asii, Blízký východ a Tichomoří: u složek 1 a 2 budou mít přednost nejméně rozvinuté země,
  • pro subsaharskou Afriku: u všech složek budou mít přednost nejméně rozvinuté země, zvláštní důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace a na regionální projekty zahrnující vysokoškolské instituce z více zemí. Žádná země nemůže získat více než 8 % finančních prostředků předpokládaných pro daný region.

Poté budou návrhy seřazeny v sestupném pořadí podle regionu a podle složky programu.

Ve druhém kroku budou u návrhů navržených hodnotícím výborem pro financování (a na rezervní seznam) konzultovány delegace EU v příslušné způsobilé třetí zemi (třetích zemích) nepřidružené (nepřidružených) k programu, ohledně následujících aspektů:

 • uznání vysokoškolských institucí příslušnými vnitrostátními orgány,
 • proveditelnost projektu v místním kontextu třetí země (zemí),
 • přispění projektu k místním potřebám v dané prioritní oblasti,
 • překrývání se stávajícími iniciativami ve zvolené tematické oblasti financovanými delegací EU, národními nebo mezinárodními dárci.

Pouze projekty, které úspěšně prošly konzultací s delegací (delegacemi) EU, budou ponechány pro účely financování EU v rámci mezí dostupného rozpočtu na každý region, a to nejvýše dva financované návrhy na žadatelskou organizaci. Pro každou ze tří složek je stanoven orientační rozpočet, je však možný rozpočtový převod z jedné složky do druhé.

Doplňující informace

Přijetí žádosti nepředstavuje závazek poskytnout financování odpovídající částce, kterou žadatel požaduje. Na základě finančních pravidel stanovených pro tuto akci a složky a podle výsledků hodnocení může být požadovaný grant snížen.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Vypracování projektu

Zohlední se tyto aspekty:

1. Závazek partnerských institucí v projektu

Účinný projekt budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání musí zajistit významnou účast všech partnerských institucí, zejména institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu. Sdílená odpovědnost při sestavování návrhu povede k odpovědnosti institucí za výsledky a udržitelnost projektu. Do projektů budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání se mohou zapojit přidružení partneři, kteří přispívají k realizaci konkrétních úkolů/aktivit nebo podporují šíření informací o projektu a jeho udržitelnost. Z hlediska smluvního řízení nejsou „přidružení partneři“ považováni za součást partnerství a nejsou příjemci financování.

2. Analýzy potřeb

Posouzení potřeb je prvním důležitým krokem ve vývoji návrhu týkajícího se budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání. Účelem posouzení potřeb je určit ty oblasti/obory, které je třeba posílit, a důvody nedostatků v těchto oblastech. To pak poskytuje základ pro návrh vhodných intervencí k řešení nedostatků, a tím k budování kapacit vysokoškolských institucí.

3. Provádění a sledování

Jakmile jsou dokončeny analýzy potřeb, lze sestavit prováděcí plán, který bude řešit zjištěné nedostatky.

Je třeba zohlednit tyto ústřední prvky:

 • Modernizace / nová kurikula: U projektů zahrnujících „rozvoj kurikula“ se očekává, že budou zahrnovat odborné vzdělávání pro pedagogické pracovníky a zabývat se otázkami, jako je zajištění kvality a zaměstnatelnosti absolventů napojením na trh práce. Před koncem doby financování projektu by měly být studijní programy řádně akreditovány a/nebo by jim měla být udělena licence. Výuka nových nebo aktualizovaných kurzů musí začít během trvání projektu, musí se jí účastnit odpovídající počet studentů a rekvalifikovaných učitelů a musí mít rozsah nejméně jedné třetiny doby trvání projektu. Odborné vzdělávání během projektů souvisejících s reformami kurikula může být určeno rovněž administrativním pracovníkům, např. knihovníkům, laborantům a pracovníkům z oblasti IT. Důrazně se doporučuje, aby projekty do modernizovaných kurikul začleňovaly stáže pro studenty v podnicích. Stáže musí mít přiměřenou délku, aby bylo možné osvojit si potřebné dovednosti.
 • Zapojení studentů: Projekty by měly předpokládat zapojení studentů (např. do vypracování nových studijních programů), a to nejen během testovací/pilotní fáze projektu.
 • Mobilita zaměstnanců a studentů: Mobilita musí být zaměřena zejména na studenty a zaměstnance ze třetích zemí nepřidružených k programu, a je určena pro: zaměstnance (např. manažery, pracovníky v oblasti výzkumu a přenosu technologií, technický a administrativní personál) na základě oficiální smlouvy v institucích, které jsou příjemci grantu a jsou zapojeny do projektu, a studenty [v krátkém cyklu, prvním cyklu (bakalářském nebo ekvivalentním), druhém cyklu (magisterském nebo ekvivalentním) a třetím nebo doktorském cyklu] zapsané v jedné z institucí, která je příjemcem grantu. Mobilita studentů v rámci členských států a třetích zemí přidružených k programu a mezi nimi není způsobilá. Mobilita musí mít přiměřenou délku, aby bylo zajištěno učení a získávání potřebných dovedností v souladu s cíli projektu a neměla by být obvykle kratší než jeden týden. Je vhodné kombinovat fyzickou mobilitu s virtuální mobilitou. Tu lze využívat k přípravě, podpoře a následné kontrole fyzické mobility. Virtuální mobility lze také organizovat pro osoby se zvláštními potřebami nebo s omezenými příležitostmi s cílem pomoci jim překonat překážky dlouhodobé fyzické mobility.
 • Zajištění kvality musí být nedílnou součástí projektu, aby projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání dokázaly úspěšně zajistit očekávané výsledky a docílily dopadu daleko přesahujícího samotné partnerství. Musí být zavedena opatření ke kontrole kvality, včetně ukazatelů a referenčních hodnot, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, včasná a nákladově efektivní.
 • Dohoda o partnerství: Podrobnosti ohledně provádění projektu musí být dohodnuty mezi partnery projektu a formálně uvedeny v „dohodě o partnerství“, kterou musí partneři podepsat na začátku projektu. Kopie dohody o partnerství musí být předložena výkonné agentuře do šesti měsíců od podpisu grantové dohody.
 • Vybavení: Za způsobilý výdaj lze považovat pouze nákup vybavení, které je přímo významné pro cíle dané složky, k němuž dojde nejpozději 12 měsíců před koncem projektu. Vybavení je určeno výhradně pro vysokoškolské instituce třetích zemí nepřidružených k programu zahrnuté do partnerství, přičemž musí být zaevidováno v oficiálním inventáři vysokoškolské instituce, pro kterou je zakoupeno.
 • Dopad a udržitelnost: Očekává se, že projekty budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání budou mít ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu dlouhodobý strukturální dopad. Návrhy budou muset případně prokázat očekávaný dopad na třech úrovních (individuální, institucionální a systémové) a měly by stanovit metodiku a určit nástroje pro měření dopadu.
 • Ekologické provádění: Projekty by měly při provádění svých aktivit včetně projektového řízení zohledňovat postupy šetrné k životnímu prostředí. Očekává se, že projekty budou zaznamenávat a systematicky vypočítávat individuální uhlíkovou stopu účastníků související s dopravou.
 • Otevřený přístup: Návrh by měl zajistit, aby byly vyprodukované materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a bez nepřiměřených omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • pro složku 1 – Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání: 200 000 až 400 000 EUR na jeden projekt,
 • pro složku 2 – Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání: 400 000 až 800 000 EUR na jeden projekt,
 • pro složku 3 – Posílení digitálního prostředí vzdělávání pro Ukrajinu: až 5 000 000 EUR. Jiné projekty strukturálních reforem: 600 000 až 1 000 000 EUR na jeden projekt.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci grantu by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do soudržných pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“, „vybavení“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity/výstupy obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).
 • Náklady na vybavení by měly představovat nejvýše 35 % přiděleného grantu EU a grant EU pokryje 100 % způsobilých nákladů.
 • Subdodávky by měly představovat maximálně 10 % přiděleného grantu EU.

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 90 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení a parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

 • 1 Meziregionální projekty musí být v prioritních oblastech všech zapojených regionů, musí prokazovat svůj význam pro každý region a odůvodňovat jej podrobnou analýzou společných potřeb a cílů.
 • 2 Viz definice nové organizace v části D – Glosář.
 • 3 S výjimkou zemí s vysokými příjmy v regionech 5, 7 a 8 (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).
 • 4 Organizace vysokoškolských institucí nebude považována za vysokoškolské instituce. Grant mohou využít pouze členové se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu.
 • 5 Země, které vedou jednání o dohodě o přidružení a u nichž dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu, jsou způsobilé.
 • 6 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED 2013), terciární vzdělávání, nejméně úroveň 5. Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního vzdělávání úrovně 4 podle ISCED 2011 není akceptováno.
 • 7 Je možné předložit meziregionální projekty pouze s jednou třetí zemí nepřidruženou k programu z regionu 10 a další z regionu 11.
Tagged in:  Higher education