Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat relevantnost, dostupnost a reakceschopnost institucí a systémů odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu, jež jsou hybnou silou udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje.

Prostřednictvím společných iniciativ, které podporují spolupráci napříč různými regiony, má tato akce zvýšit kapacitu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (zejména v oblasti řízení, správy, začleňování, zajišťování kvality a inovací), a to tak, aby byli lépe připraveni na spolupráci se soukromým sektorem / podniky / obchodními sdruženími s cílem prozkoumat pracovní příležitosti a společně vypracovat intervence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy reagující na danou situaci. Mezinárodní partnerství by měla přispět ke zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy ve třetích zemích nepřidružených k programu, zejména posílením kapacit pracovníků a učitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i posílením vazby mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a trhem práce.

Předpokládá se, že projekty budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy přispějí k širším cílům politiky, které prosazuje Evropská komise a třetí země nepřidružené k programu nebo dotčený region, včetně investičních balíčků v rámci strategie Global Gateway.

Cíle akce

Tato akce bude konkrétně:

 • budovat kapacity poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy pro posílení spolupráce mezi soukromými a veřejnými zúčastněnými subjekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro intervence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy zaměřené na poptávku a vycházející z příležitostí,
 • zlepšovat kvalitu a schopnost odborného vzdělávání a přípravy reagovat na socioekonomické příležitosti a sociální vývoj s cílem zvýšit relevanci poskytování dovedností pro trh práce,
 • slaďovat poskytování odborného vzdělávání a přípravy s místními, regionálními a národními strategiemi rozvoje.

Tematické oblasti

Prvky, které charakterizují budování kapacit v odborném vzdělávání a přípravě, zahrnují některé níže uvedené tematické oblasti. Návrhy by se měly zaměřit na jedno nebo více z těchto témat:

 • učení se prací (pro mladé lidi a/nebo dospělé),
 • mechanismy zajištění kvality,
 • profesní rozvoj učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy,
 • klíčové kompetence včetně podnikání,
 • dialog mezi veřejným a soukromým sektorem a partnerství v odborném vzdělávání a přípravě,
 • inovace v odborném vzdělávání a přípravě,
 • zelené a digitální dovednosti pro souběžnou transformaci,
 • zajišťování dovedností odpovídajících současným a budoucím pracovním příležitostem, mimo jiné ve slibných, rozvíjejících se hodnotových řetězcích.

Kromě toho mohou žadatelé zahrnout tematické oblasti, které nejsou uvedeny výše. U těch je třeba prokázat, že jsou zvláště vhodné pro splnění cílů výzvy a identifikovaných potřeb.

Aktivity

Navrhované aktivity musí přímo souviset s cíli a tematickými oblastmi akce, tj. musí odpovídat jedné nebo více výše uvedeným tematickým oblastem a musí být podrobně popsány v popisu projektu pokrývajícího celé období realizace.

V rámci této mezinárodní celosvětové akce se projektové aktivity musí zaměřit na budování a posilování kapacit organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména ve třetích zemích nepřidružených k Programu, na které se akce vztahuje.

Financované projekty budou schopny integrovat širokou škálu aktivit v rámci spolupráce, výměny, komunikace a dalších oblastí, včetně například:

 • budování a rozvoje sítí a výměn osvědčených postupů mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu a poskytovateli v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu,
 • vytváření nástrojů, programů a dalších materiálů k budování kapacit institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu (programy praktické odborné přípravy, školicí programy a nástroje pro hodnocení a ověřování výsledků učení v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, individuální akční plány pro zúčastněné instituce, profesní poradenství a metody odborného vedení),
 • vytváření mechanismů, které zapojí soukromý sektor do tvorby i realizace kurikul a poskytnou účastníkům odborného vzdělávání a přípravy vysoce kvalitní pracovní zkušenosti,
 • rozvoje a přenosu pedagogických přístupů, výukových a školících materiálů a metod, včetně učení se prací, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího využití potenciálu IKT,
 • rozvoje a realizace mezinárodních (virtuálních) výměnných aktivit především pro pracovníky (včetně učitelů a nepedagogických pracovníků, jako jsou vedoucí pracovníci škol, manažeři, konzultanti, poradci atd.).

Jsou-li navrhovány mobility účastníků vzdělávání a odborné přípravy a pracovníků, měly by přímo přispívat k cílům projektu a být pevně začleněny do logiky projektu jako celku.

Navrhované činnosti by měly přinést přidanou hodnotu a budou mít přímý dopad na dosahování výsledků projektu.

Regionální priority

Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony světa (tj. západní Balkán, Východní sousedství, země jižního Středomoří, subsaharská Afrika, Latinská Amerika a Karibik) a velikost každé rozpočtové obálky se liší. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

EU stanovila řadu priorit vztahujících se ke geografické rovnováze a specifickým cílům. Kromě toho jsou organizace vyzývány, aby spolupracovaly s partnery v nejchudších a nejméně rozvinutých třetích zemích nepřidružených k programu.

Regionální priority stanovené pro tuto akci jsou následující:

Pokud se žádost týká jedné nebo více partnerských zemí Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), měl by návrh uvádět důkazy o reakci na doporučení ETF formulovaná v příslušných regionálních [fn]zprávách[ft/]https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/policies-human-capital-development-southern-and-eastern; https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/policies-human-capital-development-eastern-partnership-etf; https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/policies-human-capital-development-south-eastern-europe-and[/fn] v rámci turínského [fn]procesu[ft/]Turínský proces je participativní proces vedoucí k analýze politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v dané zemi založené na důkazech. Turínský proces, který byl zaveden v roce 2010 a uskutečňuje se každé dva roky, poskytuje přehled o stavu rozvoje systémů odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích ETF, přehled dosaženého pokroku a priorit do budoucna.[/fn].

Západní Balkán  

Východní Sousedství

Země Jižního Středomoří 

Subsaharská Afrika 

Latinská Amerika  

 • Přednost budou mít regionální projekty (projekty zahrnující více než jednu způsobilou třetí zemi nepřidruženou k programu) nebo projekty v zemích s nižšími a vyššími středními příjmy.
 • Přednost budou mít projekty, které přispívají k příslušným zeměpisně vymezeným [fn]víceletým orientačním programům[ft/]Viz výše.[/fn] na úrovni země nebo regionu.  

Karibik  

 • Přednost budou mít regionální projekty (projekty zahrnující více než jednu způsobilou třetí zemi nepřidruženou k programu) nebo projekty v nejméně rozvinutých zemích a zemích s nižšími a vyššími středními příjmy. 
 • Přednost budou mít projekty, které přispívají k příslušným zeměpisně vymezeným [fn]víceletým orientačním programům[ft/]Viz výše.[/fn] na úrovni země nebo regionu.  

Budou-li řešeny výše uvedené regionální priority, budou muset projekty prokázat, jak a v jakém rozsahu je řeší. 

Vypracování projektu

Projekt budování kapacit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy sestává ze čtyř fází:

 • identifikace a zahájení projektu,
 • příprava, návrh a plánování projektu,
 • realizace projektu a monitorování aktivit a
 • přezkoumání projektu a posouzení dopadů.

Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

Identifikace a zahájení projektu

Identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.

Příprava, návrh a plánování projektu

Specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu; jasné nastínění navrhované metodiky zajišťující soulad mezi cíli projektu a aktivitami; rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu a spolehlivého a realistického plánu komunikace včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.

Realizace projektu a monitorování aktivit

Realizace projektu podle plánů v souladu s požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.

Přezkoumání a posouzení dopadů

Posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Kromě toho se v případě potřeby a z hlediska proporcionality očekává, že projekty:

 • začlení dlouhodobý akční plán pro postupné zavádění výstupů projektu do praxe po jeho dokončení (na základě trvalých partnerství), včetně opatření pro rozšiřitelnost a finanční udržitelnost,
 • zajistí odpovídající zviditelnění a šíření výsledků projektu na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni s příslušnými partnery.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v oblasti budování kapacit ve všech jednotlivých fázích projektu.

Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů. 

Inkluze a rozmanitost

Program podporuje projekty, které prosazují sociální začleňování a jejichž cílem je zlepšit informovanost lidí s omezenými příležitostmi, včetně osob se zdravotním postižením a osob z přistěhovaleckého prostředí, jakož i obyvatel žijících ve venkovských a odlehlých oblastech a osob čelících sociálně-ekonomickým obtížím nebo jakémukoli jinému potenciálnímu zdroji diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Tyto projekty pomohou řešit překážky, kterým tyto skupiny čelí při přístupu k příležitostem nabízeným programem, a rovněž přispívají k vytváření inkluzivního prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost a které reaguje na potřeby širší komunity.

Environmentální udržitelnost

Program podporuje zvyšování povědomí o problémech v oblasti životního prostředí a klimatu. Projekty by měly rozvíjet kompetence v různých odvětvích souvisejících s udržitelností, strategie a metodiky v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám jednotlivců. Program rovněž podporuje vyzkoušení inovativních postupů, které účastníky a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy připraví na to, aby se z nich stali skuteční aktéři změny (např. šetřením zdrojů, omezováním spotřeby energie a plýtvání energií, kompenzací emisí způsobujících uhlíkovou stopu, volbou udržitelných potravin a mobility atd.).

Digitální aspekt

Program podporuje plány digitální transformace primárního a sekundárního stupně odborného vzdělávání a přípravy. Napomáhá účelnému využívání digitálních technologií. To zahrnuje rozvoj digitální pedagogiky a odborných znalostí v oblasti využívání digitálních nástrojů, včetně přístupných a podpůrných technologií a vytváření a inovativního využívání obsahu digitálního vzdělávání.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Program podporuje aktivní občanství a etiku v celoživotním učení. Projekty by měly nabízet příležitosti k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o projekty budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a  přípravy?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se budování kapacit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • působit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo na trhu práce,
 • Zúčastněnými organizacemi mohou být například (orientační seznam):
  • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
  • organizace zastupující podniky, průmysl, další zaměstnavatele nebo odvětví
  • národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
  • služby zaměstnanosti
  • výzkumné ústavy
  • agentury pro inovace
  • orgány pro regionální rozvoj
  • mezinárodní organizace
 • mít sídlo v jedné ze způsobilých zemí, tj. v členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu, třetí zemi nepřidružené k programu ze způsobilého regionu.

Způsobilými regiony zahrnutými do této akce jsou regiony 1, 2, 3, 9, 10 a 11 (viz část A této příručky). 

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4).

Koordinátorem musí být organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Žádost podává jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu. Nemůže se jednat o přidružený subjekt. Organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu se nemohou účastnit jako koordinátoři.

Další subjekty se mohou účastnit v dalších rolích v rámci konsorcia, například jako přidružení partneři.

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň čtyř žadatelů (příjemci, nikoliv přidružené subjekty) z minimálně tří způsobilých zemí:

 • alespoň dva členské státy EU nebo třetí země přidružené k programu,
  • každá z těchto zúčastněných zemí musí zapojit alespoň jednu organizaci,
 • alespoň jedna způsobilá třetí země nepřidružená k programu:
  • alespoň dvě organizace ze zúčastněné způsobilé třetí země/zemí, které nejsou přidruženy k programu, ze stejného regionu,
  • organizace z různých způsobilých regionů se nemohou účastnit stejných projektů. Meziregionální projekty nejsou způsobilé.

Konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy na jiné než terciární úrovni vzdělávání.

Počet organizací z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací ze způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu. 

Přidružené subjekty a přidružení partneři se do složení konsorcia nezapočítávají.

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat v zemích organizací zapojených do projektu.

Pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie, a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí, 
 • aktivity zahrnující sdílení a propagaci výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu nebo ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu.

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 12, 24 nebo 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2024-CB-VET

Před podáním žádosti si přečtěte příslušné často kladené dotazy na portálu FTOP.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 29. února 17:00:00 hod. (SEČ).

Jak podat žádost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Platí tato kritéria:

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

 • Vazba na tematické oblasti: relevance návrhu vzhledem k cílům a tematickým oblastem akce.
 • Regionální priority: návrh se zabývá regionálními prioritami, včetně příslušných dokumentů politiky uvedených v této akci (víceleté orientační programy, investiční balíček Global Gateway EU–Afrika, hospodářské a investiční plány a regionální zprávy v rámci turínského procesu).
 • Hodnoty EU: Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Místní kontext: návrh je založen na odpovídající analýze potřeb a je proveditelný v místním kontextu cílové země (cílových zemí).
 • Soulad: jsou jednoznačně stanoveny cíle žádosti, které jsou reálné a zabývají se otázkami, které jsou relevantní pro zúčastněné organizace a cílové skupiny.
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Komplementarita: návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí.
 • Budování kapacit: aktivity v oblasti budování kapacit jsou jasně vymezené a zaměřené na posílení kapacit zejména kapacity zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu.
 • Vazba na strategie: aktivity se promítají do rozvojových strategií cílových poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a do podpůrných strategií na úrovni země, včetně větší pozornosti věnované zaměstnatelnosti, začlenění, rozmanitosti, případně socioekonomicky znevýhodněným účastníkům.
 • Horizontální aspekty: jsou zohledněny horizontální aspekty programu.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s nezbytným profilem, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšné realizaci všech aspektů projektu.
 • Závazek: rozdělení odpovědnosti a úkolů prokazuje zapojení a aktivní účast všech zúčastněných organizací.
 • Spolupráce: existence účinných mechanismů koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Dopad: potenciální dopadu projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo mezinárodní úrovni.
 • Šíření: kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu ve zúčastněných organizacích a také mimo ně.
 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Popisuje opatření k využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Otevřený přístup: návrh popisuje, jak budou vyprodukované materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje nepřiměřená omezení.
 • Udržitelnost: kvalita plánů pro zajištění udržitelnosti projektu: jeho schopnost mít nadále vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání grantu EU. Jak bude případně soukromý sektor zapojen během financování projektu a po jeho skončení.

Aby byly návrhy projektů zařazeny do užšího výběru pro financování, musí v hodnocení celkem dosáhnout alespoň 60 bodů (z celkových 100 bodů). Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad’).

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos dosažením těchto výsledků:

 • užší vazby mezi systémem odborného vzdělávání a přípravy a trhem práce v třetích zemích nepřidružených k programu,
 • lepší vazby mezi profily odborného vzdělávání a přípravy a místními/regionálními/národními strategiemi a prioritami,
 • lepší kapacity poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, zejména v oblasti řízení, správy, začleňování, zajišťování kvality, inovací a internacionalizace,
 • intenzivnější kontakt pracovníků, manažerů, tvůrců politik a zkušených učitelů s přístupy sbližujícími trh práce a odborné vzdělávání a přípravu,
 • lepší znalosti, technické, manažerské a pedagogické dovednosti učitelů a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • lepší vstupy ze strany učitelů/školitelů, účastníků odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavatelů do reformy kurikul, koncepce profilů a odborné přípravy,
 • vyšší úroveň kompetencí, dovedností a potenciálu zaměstnatelnosti účastníků odborného vzdělávání a přípravy,
 • zvýšená spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ,
 • rozvoj kompetencí zúčastněných organizací v oblasti environmentální udržitelnosti,
 • lepší digitální dovednosti a kompetence cílové veřejnosti prostřednictvím vhodných aktivit a iniciativ,
 • posílené sociální a mezikulturní kompetence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnocení a míry financování ve výši 80 %.

Grant EU na jeden projekt se pohybuje od minimálně 100 000 EUR po maximálně 400 000 EUR.

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Mají podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro [fn]dobrovolníky[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

Jednotkové náklady malých a středních podniků pro vlastníky malých a středních podniků jsou povoleny. Měly by mít podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro vlastníky malých a středních [fn]podniků[ft/]unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf (europa.eu)[/fn].

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše atd.) budou stanoveny v grantové dohodě. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Uznatelné přímé náklady“.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Tento režim financování umožní zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a klade tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).​​​​​​​​​​​​​​

Tagged in:  Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti