Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Projekty v oblasti budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v programových zemích a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat relevantnost, dostupnost a reakceschopnost institucí a systémů odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu, jež jsou hybnou silou udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje.

Cíle akce

Tato akce bude konkrétně:

 • posilovat vazby mezi systémem odborného vzdělávání a přípravy a příslušným trhem práce ve třetích zemích nepřidružených k programu s cílem lépe sladit odborné vzdělávání a přípravu s (novými) příležitostmi na místním trhu práce,
 • zvyšovat propojení mezi profily odborného vzdělávání a přípravy a místními/regionálními/národními strategiemi a prioritami, které souvisejí s dovednostmi, zejména těmi, které jsou podporovány jinými akcemi Evropské unie, aby byla zajištěna soudržnost,
 • zvyšovat kapacity poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, zejména v oblasti řízení, správy, začlenění, zajišťování kvality, inovací a internacionalizace,
 • podporovat kontakt pracovníků, manažerů, tvůrců politik a zkušených učitelů s přístupy sbližujícími trh práce a odborné vzdělávání a přípravu (duální učení, tvorba kurikul s partnery ze soukromého sektoru…),
 • zlepšovat znalosti a technické, manažerské a pedagogické dovednosti učitelů a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • začleňovat vstupy ze strany učitelů/školitelů, účastníků odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavatelů, zejména ze soukromého sektoru, do reformy kurikul, koncepce profilů a odborné přípravy,
 • zlepšovat úroveň kompetencí, dovedností a potenciálu zaměstnatelnosti účastníků odborného vzdělávání a přípravy rozvíjením nových a inovativních vzdělávacích programů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména těch, které poskytují klíčové kompetence, základní jazykové dovednosti a dovednosti v oblasti IKT,
 • podporovat spolupráci v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ.

Tematické oblasti

Prvky, které charakterizují budování kapacit v odborném vzdělávání a přípravě, zahrnují některé níže uvedené tematické oblasti. Návrhy by se měly zaměřit na jedno nebo více z těchto témat:

 • učení se prací (pro mladé lidi a/nebo dospělé),
 • mechanismy zajištění kvality,
 • profesní rozvoj učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy,
 • klíčové kompetence včetně podnikání,
 • zajištění odpovídajících dovedností v perspektivních hospodářských odvětvích,
 • podpora rozvoje zelených a digitálních dovedností pro dvojí transformaci.

Kromě toho může žadatel zahrnout tematické oblasti, které nejsou uvedeny výše. U těch je třeba prokázat, že jsou zvláště vhodné pro splnění cílů výzvy a identifikovaných potřeb.

Aktivity

Navrhované aktivity musí přímo souviset s cíli a tematickými oblastmi akce, tj. musí odpovídat jedné nebo více výše uvedeným tematickým oblastem a musí být podrobně popsány v popisu projektu pokrývajícího celé období realizace.

V rámci této mezinárodní celosvětové akce se projektové aktivity musí zaměřit na budování a posilování kapacit organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu, na které se akce vztahuje.

Financované projekty budou schopny integrovat širokou škálu aktivit v rámci spolupráce, výměny, komunikace a dalších oblastí, včetně například:

 • budování a rozvoje sítí a výměn osvědčených postupů mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu a poskytovateli v členských státech nebo třetích zemích přidružených k programu,
 • vytváření nástrojů, programů a dalších materiálů k budování kapacit institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu (programy praktické odborné přípravy, školicí programy a nástroje pro hodnocení a ověřování výsledků učení v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, individuální akční plány pro zúčastněné instituce, profesní poradenství a metody odborného vedení),
 • vytváření mechanismů, které zapojí soukromý sektor do tvorby i realizace kurikul a poskytnou účastníkům odborného vzdělávání a přípravy vysoce kvalitní pracovní zkušenosti,
 • rozvoje a přenosu pedagogických přístupů, výukových a školících materiálů a metod, včetně učení se prací, virtuální mobility, otevřených vzdělávacích zdrojů a lepšího využití potenciálu IKT,
 • rozvoje a realizace mezinárodních (virtuálních) výměnných aktivit především pro pracovníky (včetně učitelů a nepedagogických pracovníků, jako jsou vedoucí pracovníci škol, manažeři, konzultanti, poradci atd.).

Jsou-li navrhovány mobility účastníků vzdělávání a odborné přípravy a pracovníků, měly by přímo přispívat k cílům projektu a být pevně začleněny do logiky projektu jako celku.

Navrhované činnosti by měly přinést přidanou hodnotu a budou mít přímý dopad na dosahování výsledků projektu.

Geografické cíle

Dostupný rozpočet je rozdělen mezi různé regiony světa ve dvanácti rozpočtových obálkách a velikost každé rozpočtové obálky je jiná. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP). Finanční prostředky musí být použity geograficky vyváženým způsobem.

EU stanovila řadu cílů vztahujících se ke geografické rovnováze a prioritám. Kromě toho jsou instituce vyzývány, aby spolupracovaly s partnery v nejchudších a nejméně rozvinutých třetích zemích nepřidružených k programu.

Geografické cíle stanovené pro tuto akci jsou následující:

 • Amerika a Karibik: Přednost budou mít regionální projekty (projekty zahrnující více než jednu způsobilou třetí zemi nepřidruženou k programu) nebo projekty v zemích s nižšími a středními příjmy.
 • Subsaharská Afrika: Přednost budou mít nejméně rozvinuté země; zvláštní důraz bude také kladen na země prioritní z hlediska migrace; žádná země nebude mít přístup k více než 8 % finančních prostředků předpokládaných pro daný region.
 • Západní Balkán: Bude upřednostněna mobilita účastníků vzdělávání.

Regionální a průřezové priority

Podle toho, které země se do projektu zapojí, mohou být stanoveny regionální nebo průřezové priority. V takovém případě musí autoři projektu prokázat, jakým způsobem a do jaké míry budou schopni tyto priority plnit.

Podrobný seznam priorit stanovených pro projekty budování kapacit bude zveřejněn na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

Vypracování projektu

Projekt budování kapacit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy sestává ze čtyř fází:

 1. identifikace a zahájení projektu;
 2. příprava, návrh a plánování projektu;
 3. realizace projektu a monitorování aktivit a
 4. přezkoumání projektu a posouzení dopadů.

Upozorňujeme, že přestože přípravné činnosti mohou začít dříve, než je návrh předložen nebo vybrán k financování, ke vzniku nákladů a realizaci aktivit může dojít až po podpisu grantové dohody.

Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

Identifikace a zahájení projektu

Identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.

Příprava, návrh a plánování projektu

Specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu; jasné nastínění navrhované metodiky zajišťující soulad mezi cíli projektu a aktivitami; rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu a spolehlivého a realistického plánu komunikace včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.

Realizace projektu a monitorování aktivit

Realizace projektu podle plánů v souladu s požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.

Přezkoumání a posouzení dopadů

Posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Kromě toho se v případě potřeby a z hlediska proporcionality očekává, že projekty:

 • začlení dlouhodobý akční plán pro postupné zavádění výstupů projektu do praxe po dokončení projektu (na základě trvalých partnerství), včetně opatření pro rozšiřitelnost a finanční udržitelnost,
 • zajistí odpovídající zviditelnění a šíření výsledků projektu na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni s příslušnými partnery.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v oblasti budování kapacit ve všech jednotlivých fázích projektu.

Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů. 

Inkluze a rozmanitost

Program podporuje projekty, které prosazují sociální začleňování a jejichž cílem je zlepšit informovanost lidí s omezenými příležitostmi, včetně osob se zdravotním postižením a osob z přistěhovaleckého prostředí, jakož i obyvatel žijících ve venkovských a odlehlých oblastech a osob čelících sociálně-ekonomickým obtížím nebo jakémukoli jinému potenciálnímu zdroji diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Tyto projekty pomohou řešit překážky, kterým tyto skupiny čelí při přístupu k příležitostem nabízeným programem, a rovněž přispívají k vytváření inkluzivního prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost a které reaguje na potřeby širší komunity.

Environmentální udržitelnost

Program podporuje zvyšování povědomí o problémech v oblasti životního prostředí a klimatu. Projekty by měly rozvíjet kompetence v různých odvětvích souvisejících s udržitelností, strategie a metodiky v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám jednotlivců. Program rovněž podporuje vyzkoušení inovativních postupů, které účastníky a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy připraví na to, aby se z nich stali skuteční aktéři změny (např. šetřením zdrojů, omezováním využívání energie a plýtvání energií, kompenzací emisí způsobujících uhlíkovou stopu, volbou udržitelných potravin a mobility atd.).

Digitální aspekt

Program podporuje plány digitální transformace primárního a sekundárního stupně odborného vzdělávání a přípravy. Napomáhá účelnému využívání digitálních technologií. To zahrnuje rozvoj digitální pedagogiky a odborných znalostí v oblasti využívání digitálních nástrojů, včetně přístupných a podpůrných technologií a vytváření a inovativního využívání obsahu digitálního vzdělávání.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Program podporuje aktivní občanství a etiku v celoživotním učení. Projekty by měly nabízet příležitosti k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o projekty budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se budování kapacit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Jakákoli veřejná a soukromá organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se zákonným sídlem v členském státě nebo ve způsobilé třetí zemi přidružené k programu. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Způsobilé zúčastněné organizace:

 • Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se zákonným sídlem v členském státě nebo způsobilé třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu.
 • Jiné veřejné nebo soukromé organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a na trhu práce se zákonným sídlem v členském státě nebo způsobilé třetí zemi přidružené k programu nebo ve způsobilé třetí zemi nepřidružené k programu.
 • Přidružení partneři z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo specifických projektových úkolů/aktivit nebo podporují šíření informací o projektu a jeho udržitelnost. Z hlediska smluvního řízení nejsou přidružení partneři považováni za partnery projektu a nejsou příjemci financování.

Způsobilé třetí země nepřidružené k programu pro účely této akce:

 • Všechny třetí země nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky) v regionech 1, 2, 3, 4, 9, 10 a 11.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Počet a profil zúčastněných organizací

Projekty budování kapacit jsou nadnárodní a zahrnují nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí: alespoň jednu organizaci ze 2 různých členských států a třetích zemí přidružených k programu a alespoň 2 organizace z nejméně jedné způsobilé třetí země nepřidružené k programu.

Počet organizací z členských států a třetích zemí přidružených k programu nesmí být vyšší než počet organizací z třetích zemí nepřidružených k programu.

Místo konání aktivit

Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, s výjimkou řádně odůvodněných případů souvisejících s cíli akce.

Navíc, pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie, a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí. 
 • Aktivity zahrnující sdílení a propagaci výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v členských státech nebo třetích zemích přidružených k programu nebo v třetích zemích nepřidružených k programu.

Délka projektu

Projekty mohou trvat jeden, dva nebo tři roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to podle cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 31. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Další kritéria

Týž žadatel může v jednom termínu předložit pouze jeden návrh. Pokud stejný žadatel podá více než jeden návrh, bude zohledněn pouze ten, který byl předložen nejdříve, zatímco ostatní budou automaticky zamítnuty.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos dosažením těchto výsledků:

 • užší vazby mezi systémem odborného vzdělávání a přípravy a trhem práce v třetích zemích nepřidružených k programu,
 • lepší vazby mezi profily odborného vzdělávání a přípravy a místními/regionálními/národními strategiemi a prioritami,
 • lepší kapacity poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, zejména v oblasti řízení, správy, začlenění, zajišťování kvality, inovací a internacionalizace,
 • intenzivnější kontakt pracovníků, manažerů, tvůrců politik a zkušených učitelů s přístupy sbližujícími trh práce a odborné vzdělávání a přípravu,
 • lepší znalosti, technické, manažerské a pedagogické dovednosti učitelů a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
 • lepší vstupy ze strany učitelů/školitelů, účastníků odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavatelů do reformy kurikul, koncepce profilů a odborné přípravy,
 • vyšší úroveň kompetencí, dovedností a potenciálu zaměstnatelnosti účastníků odborného vzdělávání a přípravy,
 • zvýšená spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ,
 • rozvoj kompetencí zúčastněných organizací v oblasti environmentální udržitelnosti,
 • lepší digitální dovednosti a kompetence cílové veřejnosti prostřednictvím vhodných aktivit a iniciativ,
 • posílené sociální a mezikulturní kompetence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k cílům a tematickým oblastem akce.
 • Do jaké míry:
  • se návrh zabývá geografickými cíli akce,
  • se návrh zabývá regionálními a průřezovými prioritami zapojených třetích zemí nepřidruženými k programu,
  • je návrh proveditelný v místním kontextu cílové země (zemí),
  • jsou jednoznačně stanoveny cíle, které jsou reálné a zabývají se otázkami, jež jsou důležité pro zúčastněné organizace a cílové skupiny,
  • je návrh inovativní a/nebo doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
  • jsou aktivity v oblasti budování kapacit jasně vymezené a zaměřené na posílení kapacit zúčastněných organizací,
  • se aktivity promítají do rozvojových strategií cílových poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a do podpůrných strategií na úrovni země, včetně větší pozornosti věnované zaměstnatelnosti, začlenění, rozmanitosti, případně socioekonomicky znevýhodněným účastníkům,
  • jsou zohledněny horizontální aspekty programu.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně příslušných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a šíření výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita navrhované metodiky za účelem řešení zjištěných potřeb.
 • Inovativní povaha navrhovaných přístupů: využívání a dostupnost digitálních technologií, tvorba a inovativní využívání obsahu digitálního vzdělávání, inovativní postupy pro přípravu účastníků a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy na to, aby se stali aktéry environmentální udržitelnosti a změny atd.
 • Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami.
 • Kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kvalita navrhovaných metod neformálního učení.
 • Kvalita opatření pro výběr účastníků ve vztahu k cílům začlenění a rozmanitosti.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků a jednotné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání výsledků.
 • Existence a relevance opatření pro kontrolu kvality, která zajistí, že realizace projektu bude na vysoké úrovni a že projekt bude dokončen včas a v rámci rozpočtu.
 • Do jaké míry je projekt nákladově efektivní a přiděluje na každou aktivitu odpovídající prostředky.

Vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků případných mobilních aktivit (viz oddíl „Ochrana, zdraví a bezpečnost účastníků“ v části A této příručky, jakož i další požadavky a doporučení vztahující se na projekty mobility klíčové akce 1).

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Do jaké míry:  
  • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s nezbytným profilem, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšné realizaci všech aspektů projektu,
  • rozdělení odpovědnosti a úkolů prokazuje zapojení a aktivní účast všech zúčastněných organizací.
 • Existence účinných mechanismů koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu.
 • Potenciální dopad projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo mezinárodní úrovni.
 • Kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúčastněných organizacích a také mimo ně.
 • Je-li to relevantní, návrh popisuje, jak budou vyprodukované materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje nepřiměřená omezení.
 • Kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu: jeho schopnost mít nadále vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy projektů zařazeny do užšího výběru pro financování, musí v hodnocení celkem dosáhnout alespoň 60 bodů (z celkových 100 bodů).

Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů u každého z výše uvedených kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

Doplňující informace

Ze schválení žádosti nevyplývá automaticky závazek přidělení grantu ve výši požadované žadatelem. Na základě finančních pravidel stanovených pro tuto akci a podle výsledků hodnocení může být požadovaný grant snížen.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Grant EU na jeden projekt se pohybuje od minimálně 100 000 EUR po maximálně 400 000 EUR.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu? 

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům: 

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.). 
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 • Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Vocational education and training