Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pedagogické Akademie Erasmus+

 Usnesení Rady z roku 2019 o dalším rozvoji Evropského prostoru vzdělávání1  vyzývá Komisi, aby „vypracovala nové způsoby, jak vzdělávat a podporovat kompetentní, motivované a vysoce kvalifikované učitele, školitele, pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče, pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky škol a jak podporovat jejich průběžný profesní rozvoj a vysoce kvalitní vzdělávání učitelů založené na výzkumu“.

Závěry Rady o evropských učitelích a školitelích pro budoucnost z května 20202  znovu zdůrazňují úlohu učitelů jakožto opory Evropského prostoru vzdělávání a vyzývají k další podpoře profesní dráhy a rozvoje kompetencí učitelů i jejich dobrých podmínek ve všech fázích kariéry. Závěry zdůrazňují přínos mobility učitelů a nutnost zařadit mobilitu jako součást počátečního i dalšího vzdělávání učitelů. Závěry také vyzývají Komisi, aby podporovala užší spolupráci mezi institucemi zajišťujícími vzdělávání učitelů a soustavným profesním rozvojem učitelů.

Sdělení Komise z roku 2020 o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 20253  uznává klíčovou roli učitelů a školitelů a předkládá vizi vysoce kompetentních a motivovaných pedagogů využívajících celou škálu příležitostí, které je podpoří a umožní jim profesní rozvoj během jejich rozmanité kariéry. Navrhuje řadu opatření k řešení výzev, jimž dnes pedagogické profese čelí, včetně plánu na zřízení pedagogických akademií Erasmus+.

Akční plán Komise digitálního vzdělávání na období 2021–20274  zdůrazňuje potřebu zajistit, aby všichni učitelé a školitelé měli sebejistotu a kompetence pro účinné a kreativní využívání technologií, aby zapojili a motivovali účastníky vzdělávání a aby všichni účastníci vzdělávání rozvíjeli své digitální kompetence v rámci studia, života a práce ve stále digitalizovanějším světě.

Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030) zmiňuje potenciál pedagogických akademií Erasmus+ podporovat vytváření sítí, sdílení znalostí a mobilitu a poskytovat učitelům a školitelům příležitosti ke vzdělávání ve všech fázích jejich kariéry.

Je zapotřebí zvýšit přitažlivost tohoto povolání: v zemích EU účastnících se šetření TALIS, který provedla OECD, se v průměru méně než 20 % učitelů nižších středních škol domnívalo, že společnost si jejich povolání cení. Stárnutí učitelů představuje znepokojivý problém, neboť nadcházející vlny odchodů do důchodu by mohly vést k potenciálnímu nedostatku pracovních sil ve školství v některých zemích. Monitor vzdělávání a odborné přípravy rovněž uvádí, že se řada evropských zemí potýká s vážným nedostatkem učitelů, a to buď všeobecně, nebo v některých předmětech, jako jsou přírodní vědy, nebo u specifických profilů, jako je výuka žáků se zvláštními potřebami.

I přes širokou nabídku dalšího profesního rozvoje si podle šetření OECD TALIS učitelé stále stěžují na nedostatek příležitostí k profesnímu rozvoji. Navzdory přínosům mobility stále ještě není mobilita skutečnou součástí vzdělávání učitelů, a to z důvodu mnoha praktických překážek, které by měly být odstraněny pomocí jednotnějších politik.

Pedagogické akademie Erasmus+ se těmito otázkami budou zabývat, a to prostřednictvím podpory úzké spolupráce mezi organizacemi činnými v oblasti počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy učitelů, budou doplňovat další činnost za účelem vytvoření prostoru vzdělávání a pomáhat přenášet výsledky do tvorby národních a regionálních politik a následně i do vzdělávání učitelů a podpory škol. Budou vycházet z inovací a účinných postupů, které existují v rámci vnitrostátního vzdělávání učitelů a evropské spolupráce, a budou je dále rozvíjet. Zvláštní pozornost bude věnována šíření a využívání účinných postupů ve všech zemích a u všech poskytovatelů vzdělávání učitelů, jakož i zajištění zpětné vazby a dopadu rovněž na politické úrovni.

Cíle akce

Obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů5 , která zřídí pedagogické akademie, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů.

Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost, jazykové povědomí a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Pedagogické akademie Erasmus+ budou naplňovat tyto cíle:

 • Přispívat ke zlepšení politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických postupů v oblasti vzdělávání učitelů sdružujících poskytovatele počátečního vzdělávání učitelů (vzdělávání budoucích učitelů) a poskytovatele dalšího profesního rozvoje (další vzdělávání na pracovišti) a další příslušné subjekty, jako jsou sdružení učitelů, ministerstva a zúčastněné strany, za účelem vypracování a testování strategií a programů odborných pedagogických postupů, které budou účinné, dostupné a přenositelné i do jiných prostředí.
 • Vypracovat a společně otestovat různé modely mobility (virtuální, fyzické a kombinované) v počátečním vzdělávání učitelů a v rámci dalšího profesního rozvoje učitelů s cílem zvýšit kvalitu a počet mobilit a učinit z mobility nedílnou součást vzdělávání učitelů v Evropě.
 • Rozvíjet udržitelnou spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání učitelů s dopadem na kvalitu vzdělávání učitelů v Evropě a s cílem formovat politiky vzdělávání učitelů na evropské a vnitrostátní úrovni.
 • Posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce s poskytovateli vzdělávání školitelů pedagogů a učitelů v jiných evropských zemích a sdílením zkušeností pro účely dalšího rozvoje vzdělávání učitelů v Evropě.

Tato spolupráce se bude týkat jedné nebo více horizontálních priorit programu Erasmus+ jakožto témat pro činnosti pedagogické akademie.

Pedagogické akademie by měly určit jednu nebo více priorit, které jsou pro jejich partnerství zvláště důležité, a pracovat na nich s cílem posílit kvalitní vzdělávání / profesní rozvoj a řešit naléhavé potřeby (budoucích) učitelů, zejména nabídkou kurzů, modulů a dalších vzdělávacích příležitostí pro učitele, které se týkají těchto témat:

1. Inkluze a rozmanitost, zejména tyto cíle:

pomoci učitelům získat nezbytné znalosti, dovednosti a kompetence pro vzdělávací začleňování dětí/studentů s omezenými příležitostmi, včetně dětí/studentů se zdravotním postižením nebo zvláštními potřebami, z přistěhovaleckého prostředí, jakož i dětí/studentů žijících ve venkovských a odlehlých oblastech, jako jsou nejvzdálenější regiony, dětí/studentů čelících genderovým nerovnostem, sociálně-ekonomickým obtížím nebo jakémukoli jinému potenciálnímu zdroji diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Znamená to také porozumět nedostatečným výsledkům a neúčasti a zabývat se životními podmínkami, duševním zdravím a šikanou. K příkladům patří: Rozvoj kompetencí k výuce ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, k genderově citlivým postupům, k inkluzivnímu vzdělávání dětí se speciálními potřebami, k vytváření podpůrného vzdělávacího prostředí a strategií zaměřených na pohodu účastníků vzdělávání a učitelů ve škole, k využívání různých přístupů k učení a kombinované výuky, jakož i k metodám a nástrojům formativního hodnocení,  

vybavit učitele tak, aby mohli řešit překážky, kterým tyto skupiny čelí při přístupu ke vzdělávání, a rovněž přispívat k vytváření pozitivního učebního klimatu a inkluzivního prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost a které reaguje na potřeby širší komunity; aby budovali vztahy založené na důvěře s účastníky vzdělávání, rodiči, rodinami a opatrovníky; aby využívali postupy spolupráce a práce v multidisciplinárních týmech ve školách.

Další odkazy:

2. Životní prostředí a boj proti změně klimatu, zejména tyto cíle:

zavádět a dále rozvíjet komplexní kolaborativní přístupy k výuce a učení v zájmu ekologické transformace a udržitelného rozvoje, přičemž je třeba uznat, že všichni učitelé, bez ohledu na svůj obor nebo oblast vzdělávání, jsou pedagogové udržitelnosti, kteří musí podporovat účastníky vzdělávání v přípravě na ekologickou transformaci,

nabídnout (budoucím) učitelům odbornou přípravu/vzdělávání o změně klimatu a o tom, jak o ní nejlépe vyučovat, rozvíjet kompetence (budoucích) učitelů/pedagogů a vedoucích pracovníků ve vzdělávání v oblasti udržitelnosti a vzájemně sdílet a rozvíjet přístupy zúčastněných organizací týkající se environmentální udržitelnosti,

vyměňovat si informace o tom, jak zvyšovat povědomí o ekologické transformaci, environmentálních výzvách a výzvách souvisejících se změnou klimatu, rozvíjet kompetence, strategie a metodiky v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám učitelů,

podporovat učitele, aby přijali pedagogiky, včetně testování inovativních postupů, které zlepšují výuku a učení v zájmu ekologické transformace a udržitelného rozvoje interdisciplinárním způsobem, včetně sociálně-emocionálních aspektů učení, aby se všichni účastníci vzdělávání mohli stát hybateli změn a naučit se přemýšlet a jednat, jak individuálně, tak kolektivně, na místní i globální úrovni, v zájmu udržitelnějšího světa. 

Další odkaz: doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti8 .

3. Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity, zejména tyto cíle:

podpořit potřebu zapojit (budoucí) učitele do cesty k digitální transformaci s cílem využít potenciál digitálních technologií pro výuku a učení a rozvíjet digitální dovednosti, a také zvýšit kapacitu a připravenost institucí zvládnout efektivní přechod k digitálnímu vzdělávání,

přispět k první strategické prioritě akčního plánu digitálního vzdělávání, a sice rozvoji vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání, prostřednictvím budování kapacit a kritického porozumění, pokud jde o využívání příležitostí, které nabízejí digitální technologie pro výuku a vzdělávání na všech úrovních a pro všechna odvětví, a vypracování a realizaci plánů digitální transformace vzdělávacích institucí,

podporovat účelné využívání digitálních technologií pro výuku, učení, hodnocení a zapojování. To zahrnuje rozvoj digitální pedagogiky a odborných znalostí v oblasti využívání digitálních nástrojů pro učitele, včetně přístupných a podpůrných technologií a vytváření a inovativního využívání obsahu digitálního vzdělávání.  Zvláštní pozornost bude věnována podpoře genderové rovnosti a řešení rozdílů ve vztahu k přístupu a využívání nedostatečně zastoupenými skupinami,

podporuje se využívání evropských rámců pro digitální kompetence pedagogů, občanů a organizací.

Další odkaz: akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)9 .

4. Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace, zejména tyto cíle:

vzdělávat a vybavovat (budoucí) učitele,

podporovat aktivní občanství a etiku v jejich výuce a podporovat rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost,

poskytovat příležitost k účasti dětí/studentů na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti zejména prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení,

zvyšovat povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Další odkaz: doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru výuky10 .

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů pedagogických akademií Erasmus+ způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat níže uvedená kritéria.

Zpusobile zucastnene organizace (kdo muze podat zadost?)

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • mít sídlo v jedné ze způsobilých zemí, tj. v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Organizace ve třetích zemích nepřidružených k programu se akce nemohou účastnit.

Koordinující organizací musí být instituce pro vzdělávání učitelů. Žádost podává jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu. Nemůže se jednat o přidružený subjekt.

Žadateli (příjemci a případně přidruženými subjekty) mohou být například (orientační seznam):

 • instituce pro vzdělávání učitelů (vysoké školy, instituty, univerzity poskytující počáteční vzdělávání učitelů a/nebo další profesní rozvoj) pro učitele a pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče na úrovni ISCED 0–3, včetně učitelů odborného vzdělávání a přípravy,
 • ministerstva nebo obdobné veřejné orgány odpovědné za politiky v oblasti školního vzdělávání,
 • veřejné (místní, regionální nebo celostátní) a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitelů, jakož i definování standardů pro kvalifikace učitelů,
 • sdružení učitelů a jiní vnitrostátně uznaní poskytovatelé vzdělávání učitelů a dalšího profesního rozvoje,
 • orgány odpovědné za vzdělávání a odbornou přípravu učitelů a dohled nad jejich dalším průběžným profesním rozvojem a kvalifikacemi,
 • školy, které spolupracují s poskytovateli vzdělávání učitelů, za účelem umožnění praktické přípravy v rámci vzdělávání učitelů,
 • jiné školy (od primární úrovně po počáteční odborné vzdělávání a přípravu) nebo jiné organizace (např. nevládní organizace, sdružení učitelů), které jsou z hlediska projektu relevantní.

Další subjekty se mohou účastnit v dalších rolích v rámci konsorcia, například jako přidružení partneři. 

Slozeni konsorcia (pocet a profil zucastnených organizaci)

Šest žadatelů (příjemci, nikoliv přidružené subjekty), z minimálně čtyř členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu (včetně alespoň tří členských států EU), přičemž jsou splněny tyto podmínky:

 • nejméně čtyři vnitrostátní poskytovatelé počátečního vzdělávání učitelů ze tří různých členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a 
 • nejméně jeden vnitrostátní poskytovatel dalšího profesního rozvoje (profesní přípravy na pracovišti) učitelů a
 • alespoň jedna škola pro praktickou přípravu. 

Konsorcium může rovněž zahrnovat přidružené subjekty nebo přidružené partnery, další organizace s příslušnou odborností v oblasti vzdělávání učitelů a/nebo subjekty definující standardy, kvalifikace nebo zajištění kvality v oblasti vzdělávání učitelů.

Zemepisna poloha (misto konani aktivit)

Aktivity se musí konat v členských státech EU nebo třetích zemích přidružených k programu.

Aktivity probíhající ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu, nejsou způsobilé.

Delka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat zadost?

Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA

Před podáním žádosti si přečtěte příslušné často kladené dotazy na portálu FTOP.

Kdy podat zadost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 6. června do 17:00:00 (SEČ).

Jak podat zadost?

Informace jsou uvedeny v části C této příručky.

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Každá pedagogická akademie realizuje ucelený a komplexní soubor aktivit, jako například:

 • Spolupracovat a vytvářet sítě a komunity pro sdílení praktických postupů mezi poskytovateli vzdělávání učitelů, sdruženími učitelů, veřejnými organizacemi zapojenými do vzdělávání učitelů a dalšími příslušnými aktéry s cílem vytvářet inovativní strategie a programy pro počáteční a další profesní rozvoj učitelů a škol.
 • Rozvíjet a poskytovat společné, inovativní a účinné učební moduly týkající se vzdělávání učitelů a kompetencí učitelů v oblasti náročných a/nebo nových pedagogických záležitostí společného zájmu. Akademie se zaměří na rozdílné potřeby studentů pedagogických škol (v rámci jejich počátečního vzdělávání) a učitelů v praxi (v rámci dalšího profesního rozvoje).
 • Rozvíjet nabídku společného vzdělávání s výrazným evropským rozměrem, která zahrnuje mobilitu ve všech jejích formách, například organizovat letní školy, studijní návštěvy pro studenty a učitele, jakož i další formy spolupráce vzdělávacích zařízení, a to fyzické i virtuální.
 • Identifikovat účinné způsoby odstraňování překážek mobility a určit podmínky, včetně praktických opatření a uznávání učení, a to s cílem zvýšit počet a kvalitu mobilit a jejich začlenění jako nedílné součásti nabídky počátečního a dalšího vzdělávání učitelů.
 • Zapojit školy, a zejména školy pro praktickou přípravu budoucích učitelů, aby zkoušely a sdílely nové inovativní způsoby výuky (včetně distanční metody a kombinovaných metod výuky a učení).
 • V souladu s cíli této výzvy provádět studie, výzkum a/nebo průzkumy či shromažďování osvědčených postupů, a na jejich základě vypracovávat souhrny, diskusní dokumenty, doporučení atd. s cílem podnítit diskusi a poskytnout údaje pro politiky v oblasti vzdělávání učitelů.
 • Prosazovat a upřednostňovat stávající nástroje programu Erasmus+, například eTwinning jako součást Evropské platformy pro školní vzdělávání, pro virtuální mobilitu, spolupráci a komunikaci za účelem testování a sdílení výsledků.

Kritéria pro udělení grantu

Platí tato kritéria: Relevance projektu (maximálně 35 bodů)

 • Souvislost s cíli výzvy: do jaké míry návrh vytváří pedagogickou akademii s cílem zlepšit počáteční a další vzdělávání učitelů inovativní vzdělávací nabídkou pro učitele v souvislosti s alespoň jednou z priorit programu Erasmus+:
  • inkluze a rozmanitost,
  • životní prostředí a boj proti změně klimatu,
  • řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity,
  • společné hodnoty, občanská angažovanost a participace.
 • Hodnoty EU: návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Soulad: do jaké míry návrh vychází z odpovídající analýzy potřeb a jasně definovaných a realistických cílů a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovativní přístup: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením ve svém oboru obecně nebo v geografickém kontextu realizace projektu (např. pokud jde o obsah; vytvořené výstupy, používané pracovní metody, zapojené nebo cílové organizace a osoby).
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně prokazuje přidanou hodnotu na úrovni jednotlivců (účastníků vzdělávání a/nebo zaměstnanců) i na institucionální a systémové úrovni, která vzniká prostřednictvím výsledků, jichž by bylo obtížné dosáhnout, pokud by partneři jednali bez evropské spolupráce. Návrh využívá a podporuje stávající nástroje na úrovni EU, jako je eTwinning a Evropská platforma pro školní vzdělávání, za účelem spolupráce, komunikace a testování a sdílení výsledků.
 • Internacionalizace: návrh prokazuje svůj přínos k mezinárodnímu rozměru vzdělávání učitelů, včetně rozvoje společných modelů mobility (virtuální, fyzické a kombinované) a další nabídky vzdělávání v počátečním vzdělávání i dalším profesním rozvoji učitelů.
 • Genderová citlivost: návrh řeší genderovou rovnost a snaží se nalézt řešení s cílem účinně posílit genderově citlivou výuku ve školách.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 25 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit a služeb k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků.
 • Struktura: jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně příslušných fází přípravy, realizace, monitorování, využívání, hodnocení a šíření výsledků.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Řízení rizik: výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována.
 • Zajištění kvality: jsou zavedena vhodná kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.).
 • Nástroje monitorování: jsou stanoveny ukazatele zajišťující kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s potřebným profilem, kompetencemi, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšnému provedení všech aspektů projektu.
 • Spolupráce se zúčastněnými stranami: partnerství zřizuje silné a trvalé sítě a komunity pro sdílení praktických postupů na místní, celostátní i nadnárodní úrovni s poskytovateli vzdělávání budoucích učitelů i dalšího vzdělávání na pracovišti, veřejnými orgány zapojenými do vzdělávání učitelů a dalšími příslušnými aktéry a umožňuje účinnou výměnu odbornosti a znalostí mezi těmito zúčastněnými stranami.
 • Územní vyvážení: partnerství zahrnuje relevantní partnery z různých zeměpisných oblastí, kteří mají v projektu aktivní úlohu; žadatel odůvodnil geografické složení partnerství a prokázal jeho relevanci pro dosažení cílů pedagogických akademií; partnerství zahrnuje širokou a vhodnou škálu příslušných aktérů na místní a regionální úrovni.
 • Virtuální spolupráce a mobilita: spolupráce je propojena se stávajícími nástroji programu Erasmus+, jako jsou eTwinning a Evropská platforma pro školní vzdělávání.
 • Závazek: Rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení, schopnost koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí; jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky projektu. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení a zahrnuje vhodné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi zúčastněné subjekty, tvůrce politik, poskytovatele vzdělávání učitelů, veřejné orgány atd.; návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků, a dokládá příslušné zkušenosti těchto partnerů v oblasti šíření výsledků; návrh stanoví prostředky používané k šíření výsledků, přičemž upřednostňuje nástroje Erasmus+, jako jsou například eTwinning a Evropská platforma pro školní vzdělávání.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni.

Návrh zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou pedagogické akademie Erasmus+ zaváděny a dále rozvíjeny. Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání učitelů (vzdělávání budoucích učitelů) a poskytovateli dalšího profesního rozvoje (profesní přípravy na pracovišti). Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně 18 bodů v kategorii „relevance projektu“; minimálně 13 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 11 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise. 

Očekávaný dopad

Očekává se, že rozvoj pedagogických akademií Erasmus+ zvýší přitažlivost učitelského povolání a zajistí vysoce kvalitní počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, pedagogů a vedoucích pracovníků škol.

Pedagogické akademie Erasmus+ by měly posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů tím, že vytvoří evropská partnerství pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy učitelů. Úzká spolupráce mezi příslušnými aktéry napříč evropskými hranicemi předpokládá inovativní evropskou spolupráci a významný rozvoj politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů na základě stávajících inovací a účinných postupů v rámci vnitrostátních systémů vzdělávání učitelů a na základě nabídky společného vzdělávání uspořádané pro zúčastněné učitele. Tento přístup by měl připravit podmínky k tomu, aby se mobilita stala nedílnou součástí vzdělávání učitelů v Evropě, neboť budou odstraněny stávající překážky mobility a budou určeny podmínky pro úspěšné strategie a programy mobility.

Pedagogické akademie Erasmus+ budou působit na vnitrostátní i evropské úrovni a budou vytvářet pevná a trvalá partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů. Zajistí užší spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání učitelů a usnadní cestu ke strukturálním partnerstvím a společným programům institucí. Pedagogické akademie Erasmus+ tak zajistí vysokou kvalitu a efektivní počáteční a další profesní rozvoj a dosáhnou výsledků, kterých by bylo obtížné dosáhnout bez sdílení znalostí a účinné spolupráce.

Prostřednictvím různých kanálů pro šíření výstupů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni a realizace dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výstupů projektů by měly jednotlivé projekty zapojit příslušné zúčastněné strany v rámci zúčastněných organizací i mimo ně a zajistit trvalý dopad i po skončení projektu.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnocení a míry financování ve výši 80 %.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 1 500 000 EUR.

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Uvedené jednotkové náklady musí být v souladu s náklady uvedenými v rozhodnutí o jednotkových nákladech pro dobrovolníky11 .

Jednotkové náklady malých a středních podniků pro vlastníky malých a středních podniků jsou povoleny. Uvedené jednotkové náklady musí být v souladu s náklady uvedenými v rozhodnutí o jednotkových nákladech pro vlastníky malých a středních podniků12 .

Příslušný pracovní balíček by měl zahrnovat náklady na alespoň jedno výroční setkání (jeden zástupce každého řádného partnera projektu) organizované Evropskou komisí / Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu nebo z jejich podnětu za účelem výměny osvědčených postupů a vzájemného učení mezi pedagogickými akademiemi Erasmus+.

Jak se stanovi jednorazova castka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 • Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 • Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis jednorázové částky, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 • Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové uznatelné náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Uznatelné přímé náklady“.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Tento režim financování umožní zaměřit se na výstupy, a nikoli na vstupy, a klade tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP). 

Tagged in:  Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání