Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Klíčová Akce 2: Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Tato klíčová akce podporuje:

 • Partnerství pro spolupráci, včetně kooperativních partnerství a partnerství malého rozsahu
 • Partnerství na podporu špičkové úrovně, včetně center excelence odborného vzdělávání a akce Erasmus Mundus
 • Partnerství pro inovace, včetně aliancí a výhledových projektů
 • Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu
 • Neziskové evropské sportovní akce

Činnosti podporované v rámci této klíčové akce mají podle očekávání významně přispět k plnění priorit programu, zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na zúčastněné organizace, na systémy politiky, v jejichž rámci se tyto činnosti uskutečňují, a rovněž na organizace i osoby, které se přímo či nepřímo podílejí na organizovaných činnostech.

Tato klíčová akce má podle očekávání vést k rozvoji, předávání a/nebo zavádění inovativních postupů na organizační, místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.

V závislosti na předmětné oblasti a na druhu žadatele řídí tyto akce buď národní agentury, nebo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). V dalších oddílech jsou uvedeny veškeré podrobnosti o subjektech, které mohou podat žádost, a o místech, kde lze žádosti podat.

U zúčastněných organizací mají projekty podpořené v rámci této klíčové akce přinést tyto výsledky:

 • inovativní přístupy k zaměřování se na cílové skupiny, například prostřednictvím: přitažlivějších programů vzdělávání a odborné přípravy v souladu s potřebami a očekáváními jednotlivců; využívání participativních přístupů a digitálních metodik; nových nebo zdokonalených postupů uznávání a validace kompetencí; vyšší efektivnosti činností ve prospěch místních komunit; nových nebo zdokonalených postupů uspokojování potřeb cílových skupin s omezenými příležitostmi a řešení rozdílů ve výsledcích učení spojených s geografickými a socioekonomickými odlišnostmi; nových postupů k řešení sociální, etnické, jazykové a kulturní rozmanitosti; nových postupů k lepší podpoře konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, zejména na regionální a místní úrovni; uznání excelence v oblasti jazykového vzdělávání nebo výuky jazyků prostřednictvím udělení Evropské jazykové ceny Label,
 • modernější, dynamičtější, angažovanější a profesionálnější prostředí v organizaci: ochota začleňovat do každodenních činností osvědčené postupy a nové metody, včetně digitálních schopností; otevřenost vůči součinnosti s organizacemi působícími v různých oblastech nebo v jiných socioekonomických sektorech; strategické plánování profesního rozvoje pracovníků v souladu s individuálními potřebami a organizačními cíli,
 • větší schopnost a profesionalita práce na úrovni EU / mezinárodní úrovni: lepší dovednosti v oblasti řízení a strategie týkající se internacionalizace; posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí, jiných oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a/nebo jiných socioekonomických sektorů; přidělování větších finančních zdrojů (kromě finančních prostředků EU) na organizování projektů EU / mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; vyšší kvalita při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení projektů EU / mezinárodních projektů,
 • lepší znalost a informovanost týkající se sportu a fyzické aktivity,
 • lepší informovanost o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdravého životního stylu.

Projekty financované v rámci této klíčové akce budou mít pravděpodobně pozitivní dopad rovněž na osoby, které se přímo či nepřímo podílejí na těchto činnostech, například:

 • větší smysl pro iniciativu a podnikavost,
 • lepší znalost cizích jazyků,
 • větší schopnost práce s digitálními technologiemi,
 • větší porozumění a vstřícnost vůči všem druhům rozmanitosti, např. sociální, etnické, jazykové, genderové a kulturní rozmanitosti, jakož i vůči rozmanitosti schopností,
 • vyšší úroveň dovedností pro zaměstnatelnost a zakládání nových podniků (včetně sociálního podnikání),
 • aktivnější účast ve společnosti,
 • kladnější vztah k evropskému projektu a hodnotám EU,
 • lepší pochopení a uznávání dovedností a kvalifikací v Evropě i mimo ni,
 • lepší kompetence spojené s profesními profily (výuka, odborná příprava, práce s mládeží, sportovní trénink atd.),
 • větší pochopení postupů, politik a systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu mezi zeměmi,
 • lepší pochopení vzájemných vazeb mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou, jinými formami učení a trhem práce,
 • větší příležitosti k profesnímu rozvoji,
 • větší motivace a spokojenost při každodenní práci,
 • zvýšení sportovních a fyzických aktivit.

Na systémové úrovni mají projekty podle očekávání podnítit modernizaci a posílit reakci systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na hlavní problémy současného světa: environmentální udržitelnost, digitální transformaci, zaměstnanost, ekonomickou stabilitu a růst, ale i na potřebu podporovat sociální, občanské a mezikulturní kompetence, mezikulturní dialog, demokratické hodnoty a základní práva, sociální začleňování, duševní zdraví a pohodu, nediskriminaci a aktivní občanství, kritické myšlení a mediální gramotnost.

K dopadům této klíčové akce proto má patřit:

 • vyšší kvalita vzdělávání a odborné přípravy, práce s mládeží a sportovních aktivit v Evropě i mimo ni: spojení vyšších úrovní excelence a přitažlivosti s většími příležitostmi pro všechny,
 • systémy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, které jsou lépe přizpůsobeny potřebám trhu práce a příležitostem, jež trh práce nabízí, a užší vazby na podniky a komunitu,
 • lepší zajišťování a hodnocení základních a průřezových dovedností, a to zejména: podnikavosti, sociálních, občanských, mezikulturních a jazykových kompetencí, kritického myšlení a mediální gramotnosti,
 • větší součinnost a vazby a lepší přechod mezi různými systémy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na vnitrostátní úrovni, s větším využíváním evropských referenčních nástrojů pro uznávání, validaci a transparentnost dovedností a kvalifikací,
 • intenzivnější využívání výsledků učení při popisu a vymezení kvalifikací, částí kvalifikací a osnov na podporu výuky a učení a při hodnocení,
 • větší informovanost a otevřenost vůči sociální rozmanitosti a větší inkluzivnost a dostupnost vzdělávacích systémů a možností,
 • nová a posílená meziregionální a přeshraniční spolupráce orgánů veřejné správy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,
 • strategičtější a ucelenější využívání IKT a otevřených vzdělávacích zdrojů ze strany systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,
 • větší motivace k jazykovému vzdělávání prostřednictvím inovativních učebních metod nebo lepšího spojení s praktickým využitím jazykových znalostí, které požaduje trh práce,
 • posílená interakce mezi praxí, výzkumem a politikou,
 • zvýšená úroveň účasti ve sportu a fyzické aktivitě jako nástroj pro zdraví a kvalitu života,
 • lepší znalosti o tom, jak řešit přeshraniční ohrožení integrity sportu, jako je doping, ovlivňování zápasů a násilí, jakož i všechny druhy nesnášenlivosti a diskriminace, lepší podpora řádné správy v oblasti sportu a dvojí kariéry sportovců,
 • vyšší míra uznání dobrovolné činnosti ve sportu,
 • zvýšená mobilita dobrovolníků, trenérů, manažerů a zaměstnanců neziskových sportovních organizací,
 • větší sociální začleňování a rovné příležitosti ve sportu.