Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Aliance pro inovace

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Jejich cílem je rovněž posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu, která podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha v EU.

Cíle akce

Tato partnerství budou provádět jednotný a komplexní soubor odvětvových nebo meziodvětvových činností, které by měly být přizpůsobitelné budoucímu vývoji znalostí v celé EU.

V zájmu podpory inovací bude zvláštní důraz kladen na digitální dovednosti, neboť ty jsou stále důležitější pro získání jakéhokoli pracovního místa na trhu práce. Kromě toho je třeba podpořit přechod na oběhové a ekologičtější hospodářství, konkrétně změnami v kvalifikacích pracovníků a osnovách vnitrostátních programů odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné uspokojit nově se objevující profesní požadavky na tzv. zelené dovednosti a udržitelný rozvoj.

Cílů aliancí pro inovace lze dosáhnout s využitím jedné nebo obou následujících skupin (organizace může být zapojena do několika návrhů):

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

Aliance pro vzdělávání a podniky jsou nadnárodní, strukturované a na výsledky zaměřené projekty, v nichž partneři sdílejí společné cíle a spolupracují při podpoře inovací, nových dovedností, smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha.

Cílem aliancí je podpořit inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, podniků a širšího socioekonomického prostředí. To zahrnuje řešení společenských a ekonomických výzev, jako je změna klimatu, měnící se demografie, digitalizace, umělá inteligence a rychlé změny zaměstnanosti, a to prostřednictvím sociálních inovací a odolnosti komunit, jakož i inovací na trhu práce.

Aliance pro vzdělávání a podniky sdružují podniky a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy za účelem spolupráce v partnerství. Působí v jednom nebo více různých hospodářských odvětvích, vytvářejí spolehlivé a udržitelné vztahy a ve všech aspektech prokazují svou inovační a nadnárodní povahu. Každé partnerství musí zahrnovat alespoň jednu organizaci z oblasti odborného vzdělávání a přípravy a jednu vysokoškolskou instituci, partnerství však mohou být činná buď v obou těchto oblastech vzdělávání, nebo jen v jedné z nich.

Aliance mají dosáhnout jednoho či více těchto cílů:

 • Podpořit nové, inovativní a víceoborové přístupy k výuce a učení. Podpořit inovace v oblasti návrhů a realizace vzdělávání, výukových metod, technik posuzování, učebních prostředí a/nebo rozvoje nových dovedností.
 • Podpořit sociální odpovědnost podniků (např. rovnost, inkluze, změna klimatu, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj).
 • Podněcovat smysl pro iniciativu a podnikatelského ducha, smýšlení a dovednosti účastníků vzdělávání, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků v souladu s rámcem podnikatelských kompetencí (EntreComp)1 .
 • Zlepšit kvalitu a relevanci dovedností, které byly vyvinuty a certifikovány prostřednictvím systémů vzdělávání a odborné přípravy (včetně nových dovedností a řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi).
 • Usnadnit tok a společnou tvorbu znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou, výzkumem, veřejným sektorem a podnikatelským sektorem.
 • Vybudovat a podporovat účinné a efektivní systémy vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, které jsou propojeny, podporují začlenění a přispívají k inovacím.

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“2 )

Cílem aliancí pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností je vytvořit nové strategické přístupy a spolupráci pro konkrétní řešení rozvoje dovedností – v krátkodobém i střednědobém horizontu – v daných hospodářských odvětvích nebo v oblastech provádějících významnou akci Evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, Pakt pro dovednosti. Hlavním cílem paktu je mobilizovat a motivovat všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, a to spojením úsilí a vytvářením partnerství, a to i na úrovni EU při řešení potřeb trhu práce, podporou ekologické a digitální transformace i vnitrostátních, regionálních a místních strategií pro růst a dovednosti. Výstupy aliancí pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností, tj. poznatky o odvětvových dovednostech, strategie dovedností, profesní profily, programy odborné přípravy a dlouhodobé plánování, proto budou důležitým přínosem práce odvětvových partnerství, která se připojila k Paktu pro dovednosti.

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech, a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií. Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu3  (viz kritéria způsobilosti).

Pakt pro dovednosti vychází z plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností, který zároveň začleňuje. Aliance uvedené ve skupině 2 proto podpoří zavedení tohoto paktu rozvojem strategie odvětvových dovedností. Tato strategie by měla vést k systémovému a strukturálnímu dopadu na snížení nedostatků, mezer a nevyrovnaností v oblasti dovedností i k zajištění vhodné kvality a úrovně dovedností. Strategie odvětvových dovedností musí obsahovat jasný soubor opatření, milníků a dobře definovaných cílů za účelem sladění poptávky a nabídky dovedností, aby bylo možné podpořit celkovou strategii růstu konkrétního odvětví. Cílem aliance je vybudovat základnu pro Pakt pro dovednosti a definovat cestu, která by měla pokračovat po dokončení projektu.

Na základě důkazů týkajících se potřeb v oblasti dovedností podle profesních profilů podporují aliance v rámci plánu koncepci a poskytování nadnárodního obsahu vzdělávání a odborné přípravy, jakož i výukových a školicích metodik, a to za účelem rychlého zavádění na regionální a místní úrovni a v souvislosti s nově vznikajícími profesemi.

Návrhy by měly zahrnovat koncepci programů další odborné přípravy, které by řešily naléhavé potřeby v oblasti dovedností lidí v produktivním věku. Návrhy by měly zahrnovat nově se rozvíjející profesní profily, související kvalifikace, které by měly pokrýt vyšší a postsekundární odborné vzdělávání a přípravu (úrovně 3–5 EQF) a terciární vzdělávání (úrovně 6–8 EQF). Návrhy by dále měly zahrnovat koncepci souvisejících základních kurikul a vzdělávacích a výcvikových programů vedoucích k těmto kvalifikacím.

Každý projekt musí mezi svými partnery zahrnovat jak organizace odborného vzdělávání a přípravy, tak i organizace vysokoškolského vzdělávání a subjekty na trhu práce. V ideálním případě zahrnují rovněž politické subjekty a certifikační orgány, jakož i evropská odvětvová sdružení nebo zástupce průmyslu.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o partnerství pro inovace?

Aby byly návrhy projektů týkajících se skupiny 1 – aliance pro vzdělávání a podniky způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterýkoli řádný partner se zákonným sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jako řádný partner, přidružený subjekt nebo přidružený partner se v rámci skupiny 1 – aliance pro vzdělávání a podniky mohou zapojit níže uvedené organizace. Mohou to být veřejné nebo soukromé organizace se zákonným sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve kterékoli třetí zemi nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

 • vysokoškolské instituce
 • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy
 • malé a střední podniky nebo velké podniky (včetně sociálních podniků)
 • výzkumné ústavy
 • nevládní organizace
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni
 • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zprostředkovatelé, kteří zastupují organizace nebo podniky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže
 • subjekty pro akreditaci, certifikaci, uznávaní nebo kvalifikaci
 • obchodní nebo průmyslové komory, komory práce, živnostenské komory
 • evropští nebo národní sociální partneři
 • nemocnice nebo jiná pečovatelská zařízení, včetně zařízení s dlouhodobou péčí
 • úřady odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu nebo zaměstnávání na regionální nebo národní úrovni
 • služby zaměstnanosti
 • národní statistické úřady
 • agentury pro hospodářský rozvoj
 • odvětvová nebo profesní sdružení
 • odvětvové rady pro dovednosti
 • subjekty poskytující poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství, informace a služby zaměstnanosti

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Počet a profil zúčastněných organizací

Aliance pro vzdělávání a podniky se musí týkat nejméně 4 členských států a třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů. Partnerství musí jako řádné partnery zahrnovat nejméně 3 subjekty na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně 3 poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Řádným partnerem v každém projektu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Délka projektu

2 nebo 3 roky. Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cíli projektu a na druhu aktivit plánovaných v jeho průběhu.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy pro skupinu 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 15. září 17:00:00 hod. (SEČ).

Aby byly návrhy projektů týkajících se skupiny 2 – aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“) způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterýkoli řádný partner se zákonným sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jako řádný partner, přidružený subjekt nebo přidružený partner se v rámci skupiny 2 – aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (plán) mohou zapojit níže uvedené organizace. Mohou to být veřejné nebo soukromé organizace se zákonným sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve kterékoli třetí zemi nepřidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky.

 • vysokoškolské instituce
 • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy
 • malé a střední podniky nebo velké podniky (včetně sociálních podniků)
 • výzkumné ústavy
 • nevládní organizace
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni
 • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zprostředkovatelé, kteří zastupují organizace nebo podniky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže
 • subjekty pro akreditaci, certifikaci, uznávaní nebo kvalifikaci
 • obchodní nebo průmyslové komory, komory práce, živnostenské komory
 • evropští nebo národní sociální partneři
 • nemocnice nebo jiná pečovatelská zařízení, včetně zařízení s dlouhodobou péčí
 • úřady odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu nebo zaměstnávání na regionální nebo národní úrovni
 • služby zaměstnanosti
 • národní statistické úřady
 • agentury pro hospodářský rozvoj
 • odvětvová nebo profesní sdružení
 • odvětvové rady pro dovednosti
 • subjekty poskytující poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství, informace a služby zaměstnanosti

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2).

Počet a profil zúčastněných organizací

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (plán) musí pokrývat alespoň 8 členských států a třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat alespoň 12 řádných partnerů. Partnerství musí jako řádné partnery zahrnovat nejméně 5 subjektů na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Řádným partnerem v každém projektu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Odvětví nebo oblasti

Čtrnáct průmyslových ekosystémů určených v nové průmyslové strategii pro Evropu4 :

1. Cestovní ruch:

osobní doprava a cestování; hotely, krátkodobé ubytování; restaurace a catering; akce, zábavní parky atd.

2. Mobilita-doprava-automobilový průmysl:

výroba motorových vozidel, lodí a vlaků a jejich příslušenství; opravy a údržba; oblast nákladní dopravy atd.

3. Letectví a obrana:

výroba letadel; výroba kosmických zařízení a související služby; produkty a technologie pro obranné účely atd.

4. Stavebnictví:

výstavba bytových a nebytových nemovitostí; výstavba silnic a železnic; technická infrastruktura a inženýrské stavby; související činnosti atd.

5. Zemědělsko-potravinářské odvětví:

rostlinná a živočišná výroba; zpracování potravin; veterinární činnosti atd.

6. Nízkouhlíková energeticky náročná odvětví průmyslu:

těžba fosilních paliv; rafinace; výroba výrobků s vysokým dopadem na životní prostředí: plasty, chemikálie, hnojiva, železo a ocel, produkty na bázi dřeva, cement, guma, neželezné kovy atd.

7. Textilie:

Výroba textilu, oděvů, obuvi, kůže a šperků atd.

8. Kulturní a tvůrčí odvětví:

noviny, knihy a časopisy; film, video a televize; rádio a hudba atd.

9. Digitální oblast:

telekomunikace; software a programování; internetové portály; výroba počítačů a vybavení atd.

10. Obnovitelná energie:

elektrické motory, motory a turbíny; výroba elektrické energie; výroba a distribuce plynu atd.

11. Elektronika:

výroba elektroniky atd.

12. Maloobchod:

maloobchodní prodej; velkoobchod propojený se spotřebiteli atd.

13. Lokální a sociální ekonomika:

sociální podniky, sdružení a družstva zaměřená na vytváření sociálního dopadu atd.

14. Zdraví:

farmaceutické výrobky a vybavení; nemocnice, pečovatelské domy, rezidenční péče atd.

Aliance si musí pro svůj návrh zvolit jediný průmyslový ekosystém, kterému se jejich projekt bude věnovat5 . K financování lze vybrat pouze jeden návrh na průmyslový ekosystém. Návrh se může týkat ekosystému, na který se nevztahuje probíhající projekt podle plánu, nebo ekosystému, který již probíhající plán má. V druhém případě musí návrh řešit oblasti, které se jasně liší od těch, jež řeší probíhající projekt či projekty podle plánu6 .

Délka projektu

4 roky

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy pro skupinu 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 15. září 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Každá aliance zavede soudržný, ucelený a variabilní soubor vzájemně propojených aktivit k posílení inovací v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků (včetně velkých, malých a středních podniků a sociálních podniků) a v širším socioekonomickém prostředí.

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

Každá aliance pro vzdělávání a podniky musí obsahovat nejméně jednu z těchto aktivit (orientační seznam):

Podpora inovací

 • Společný vývoj a zavádění nových vzdělávacích a výukových metod (např. nové víceoborové vzdělávací programy, výuka a učení orientované na účastníky vzdělávání a založené na skutečných problémech, s větším využíváním mikrocertifikátů).
 • Vývoj a testování programů a činností v oblasti dalšího vzdělávání s podniky a v rámci podniků.
 • Rozvoj a testování řešení naléhavých sociálních požadavků, které nejsou řešeny trhem a jsou zaměřeny na zranitelné skupiny společnosti. Řešení společenských výzev nebo otázek týkajících se změn postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, realizačních systémů a služeb.
 • Vypracovávání řešení problematických záležitostí, inovací produktů a procesů (v rámci spolupráce se studenty, profesory a odborníky z praxe).

Rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha, kompetencí a dovedností

 • Vývoj nových výukových metod a nástrojů učení, které zahrnují osvojování si a uplatňování průřezových dovedností ve všech programech vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, připravených ve spolupráci s podniky a cílených na zvýšení zaměstnatelnosti, kreativity a nových profesních drah.
 • Prosazování smyslu pro iniciativu a podnikání ve všech vhodných případech v určitém oboru, kurikulu, kurzu atd., a to s cílem poskytnout studentům, výzkumným pracovníkům, zaměstnancům a pedagogickým pracovníkům kompetence, dovednosti a motivaci k rozvoji smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha a schopnosti čelit různým výzvám v oblasti jejich vzdělávání a profesního i soukromého života.
 • Otevírání nových vzdělávacích příležitostí prostřednictvím praktických zkušeností a uplatňování smyslu pro iniciativu a podnikatelských kompetencí a dovedností, což může znamenat uvádění nových služeb, výrobků a prototypů a zakládání startupů a nových podniků vzniklých odštěpením a/nebo může k takovému vývoji vést.
 • Zavedení více „přístupů orientovaných na studenta“, při nichž studenti individuálně formují svou vzdělávací dráhu.

Podněcování toku a výměny znalostí mezi vysokoškolskými institucemi, odborným vzděláváním a přípravou, podniky a výzkumem.

 • Budování inkluzivních a propojených systémů vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků prostřednictvím vzájemné důvěry, uznávání a certifikace mezi různými zeměmi, flexibilních vzdělávacích drah mezi odborným vzděláváním a přípravou a vysokoškolským vzděláváním a podpora mobility studentů a pracovníků.
 • Učňovská příprava a aktivity související se studijním oborem v podnicích, které jsou plně začleněny v kurikulu, jsou uznávány a jsou za ně přidělovány kredity; struktury k vyzkoušení a otestování inovativních opatření; výměny studentů, výzkumných pracovníků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků po omezenou dobu; poskytování podnětů k zapojení zaměstnanců podniků do výuky a výzkumu; analýza údajů z výzkumu.

Identifikování potřeb trhu v oblasti odolnosti a nových profesí

 • Identifikování potřeb trhu a nových profesí (strana poptávky), posílení schopnosti systémů na všech úrovních reagovat na potřeby trhu práce (strana nabídky); přizpůsobení nabídky vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy potřebám v oblasti dovedností na základě návrhu a realizace nadnárodního odvětvového vzdělávacího programu, který bude začleňovat učení se prací.
 • Identifikování dovedností, které jsou ve veřejné sféře zapotřebí k řešení společenských výzev (např. změny klimatu, zdraví) a k podpoře odolnosti na úrovni společnosti a komunity, mimo jiné prostřednictvím spolupráce vysokoškolských institucí a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy s národními, regionálními a místními orgány, jakož i se soukromým sektorem s cílem přispět k navrhování a realizaci strategií inteligentní specializace v regionech.
 • Poskytování podpory k překonání nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, a to jak z hlediska odolnosti, tak z hlediska potřeb trhu.

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“)

Musí být provedeny tyto aktivity:

Vytvoření strategického přístupu k odvětvové spolupráci v oblasti dovedností

 • Vytvoření udržitelné spolupráce na rozvoji dovedností mezi klíčovými zúčastněnými stranami v odvětví, včetně sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a veřejných orgánů (na celostátní a regionální úrovni). Projekt se také zaměří na budování spolupráce mezi velkými společnostmi a mikropodniky, malými a středními společnostmi v celém hodnotovém řetězci v konkrétním průmyslovém ekosystému.
 • Průběžné shromažďování poznatků o dovednostech: předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat; vytvoření společné metodiky pro předvídání budoucích potřeb v oblasti dovedností, jakož i každoročního monitorování pokroku a vývoje poptávky po dovednostech a jejich nabídky na základě důvěryhodných scénářů prognózy, čerpání z Přehledu dovedností EU a případně z práce OECD, Světového ekonomického fóra a stávajících aliancí odvětvových dovedností.
 • Mapování stávající podpory prohlubování dovedností a změny kvalifikace dostupné v daném odvětví/ekosystému (poskytované zúčastněnými stranami z průmyslu a z veřejného i soukromého sektoru) a identifikace toho, která z těchto akcí by mohla být rozšířena na podporu společností v hodnotových řetězcích.
 • Vypracování strategie dovedností pro průmyslový ekosystém na základě poznatků o dovednostech, včetně priorit pro akce na podporu cílů v oblasti změny kvalifikace a prohlubování dovedností pracovní síly v rámci průmyslového ekosystému a těch, kteří by se k odvětví mohli připojit (např. ekonomicky neaktivní lidé). Strategie by měla podrobně popisovat, jak by se mohly hlavní trendy, jako je celosvětový, společenský a technologický vývoj v průmyslovém ekosystému dotknout pracovních míst a potřeb dovedností. Měla by popisovat očekávaný časový rámec a věnovat zvláštní pozornost dopadu digitálních a klíčových základních technologií. Měla by identifikovat a vymezit povolání a související dovednosti, které se v odvětví pravděpodobně objeví (tj. budou zcela nové). Měla by také určit nejvýznamnější průmyslové aktéry a zúčastněné strany, které by se měly podílet na jejím provádění. Tato strategie by měla být jedním z prvních klíčových výsledků projektu, který bude uvádět jasný soubor činností, milníky a dobře definované výstupy a stanoví konkrétní prioritní akce k navržení způsobu, jak uvést do souladu budoucí poptávku a nabídku v oblasti dovedností pro tato nová povolání. Tato strategie by měla být použita jako základ pro budování partnerství v rámci Paktu pro dovednosti.
 • Dle potřeby zajištění toho, aby výsledky projektu byly dostupné ve formátu otevřených dat, aby je bylo možné vložit do Přehledu dovedností EU a do klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO).
 • Předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat.

Navržení celoevropských „základních“ kurikul a programů odborné přípravy schválených pro celé odvětví

Během prvního roku aktivit (reaktivní odezva)

Souběžně s výše uvedenými akcemi by všechny projekty měly rychle řešit naléhavé potřeby dovedností v povoláních v průmyslovém ekosystému vyplývajících z pandemie COVID-19 a digitální a ekologické transformace (důkazy budou poskytnuty v návrhu):

 • Pokud možno využití profesních profilů klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) a stávajících rámců kompetencí7 .
 • Navrhování programů další odborné přípravy pro prohlubování dovedností a změn kvalifikace pracovní síly prostřednictvím inovativního kombinovaného učení a učení se prací.
 • Zajištění dobré kvality obsahu a poskytování nových vzdělávacích programů uplatňováním metod zajišťování kvality v souladu se systémem EQAVET a ESG (Evropské standardy a směrnice pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělávání).
 • Zajištění rychlého zavádění a využívání programů odborné přípravy prostřednictvím oslovení hlavních hráčů v hodnotových řetězcích v průmyslovém ekosystému, center excelence odborného vzdělávání8 , regionů provádějících strategie pro inteligentní specializaci9 , evropských klastrových partnerství10  a znalostních a inovačních společenství Evropského technologického institutu11 , které působí ve stejném průmyslovém ekosystému.

Během projektu (proaktivní odezva)

Projekty by pak měly pracovat na vytvoření obsahu odborné přípravy pro nové profesní profily:

 • Navržení nových modulárních kurikul odborného vzdělávání a přípravy a souvisejících kvalifikací pro počáteční vzdělávání a odbornou přípravu (úplná kurikula pro integraci do národních systémů vzdělávání a odborné přípravy) a programy další odborné přípravy pro prohlubování dovedností nebo změn kvalifikace lidí v produktivním věku (moduly zabývající se novými potřebami v oblasti dovedností), a to na základě zjištěných potřeb v oblasti dovedností pro nové profesní profily v průmyslovém ekosystému.
 • Tato kurikula a programy odborné přípravy se skládají z jednotek výsledků učení v souladu s evropským rámcem kvalifikací / národními rámci kvalifikací a údaji z klasifikace ESCO; kurikula by měla poskytovat dovednosti specifické pro konkrétní pracovní místo i klíčové kompetence12 , které zahrnují zejména průřezové dovednosti a obory STEAM13 .
 • Začlenění období učení se prací do nového obsahu odborné přípravy, včetně příležitostí uplatnit znalosti v praxi, v „reálných“ situacích na pracovišti, a případně zahrnutí nadnárodních zkušeností získaných během vzdělávání.
 • Uplatnění řízení kvality na nový obsah odborné přípravy, a to buď použitím zásad pro zajišťování kvality podle evropského referenčního rámce EQAVET a evropskými standardy ESG, nebo využitím již existujících systémů zajišťování kvality, avšak v souladu s rámcem EQAVET a ESG.
 • Podpora příslušných odvětvových kvalifikací včetně nadnárodních společných programů zajišťovaných více než jedním poskytovatelem vzdělávání a odborné přípravy, které usnadní certifikaci mezi různými zeměmi a budou budovat vzájemnou důvěru, což přispěje k vyšší mobilitě účastníků vzdělávání a profesní mobilitě v odvětví.

Zajištění „základních“ kurikul a programů odborné přípravy

 • Vypracování realizačních metodik pro kurikula a programy odborné přípravy, které jsou přizpůsobeny jednotlivým cílovým skupinám, a to s použitím inovativních přístupů k výuce a učení, včetně učení se prací, využití informačních a komunikačních technologií (např. smíšené učení, simulátory, rozšířená realita atd.), virtuálních/kombinovaných mobilit pro účastníky vzdělávání a pracovníky a otevřených vzdělávacích zdrojů (např. učení zdokonaleného pomocí umělé inteligence, hromadných otevřených on-line kurzů14 ).
 • Rozvíjení opatření za účelem usnadnění mezigeneračního přenosu odborných znalostí.
 • Popsání způsobů, jak mohou metodiky a postupy hodnocení obsáhnout všechny formy učení, včetně učení se prací, a usnadnit validaci dovedností a kompetencí získaných před odbornou přípravou.
 • Oslovování poskytovatelů pracovních příležitostí, jako jsou soukromí a veřejní zaměstnavatelé a služby zaměstnanosti, v návaznosti na vytvořené kontakty a na nové kontakty etablované na straně poptávky po dovednostech během fáze shromažďování poznatků o dovednostech, a to za účelem jejich potenciálního propojení s absolventy odborné přípravy.
 • Identifikování vhodných opatření pro sledování účastníků vzdělávání po skončení jejich odborné přípravy, aby bylo možné poskytnout „zpětnou vazbu“15 . Tyto systémy sledování a zpětné vazby lze vybudovat na základě informací od společností, studentů/zaměstnanců, ale i z veřejných informačních zdrojů a od zúčastněných stran na trhu práce.
 • Navržení vhodných opatření pro formální uznávání nových nebo upravených kurikul odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání a kvalifikací v zemích, v nichž partneři působí, a v průmyslovém ekosystému.

Navržení dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení

 • Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, hlavními zúčastněnými stranami z odvětví a veřejnými orgány (regionálními nebo celostátními) na vhodné úrovni s cílem usnadnit/posílit partnerství v oblasti dovedností s více zúčastněnými stranami v rámci Paktu pro dovednosti za účelem změny kvalifikace a prohlubování dovedností pracovní síly. Měl by obsahovat identifikaci vhodných struktur řízení, ale i plány rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti.
 • Tento plán zajistí vhodnou viditelnost a šíření výsledků v rámci projektu na unijní i na celostátní/regionální politické úrovni a uvádí podrobnosti o tom, jak budou výsledky projektu zaváděny na celostátní a/nebo regionální úrovni ve spolupráci s příslušnými veřejnými orgány.
 • Plán stanoví, jak budou po skončení čtyřletého trvání projektu aktualizovány výstupy projektu, zejména poznatky o dovednostech, strategie a programy odborné přípravy, včetně předvídání jeho budoucích zdrojů financování.
 • Plán stanoví, jak možnosti financování EU (např. Nástroj pro oživení a odolnost, víceletý finanční rámec EU (VFR) na období 2021–2027, včetně evropských strukturálních fondů, Programu InvestEU, Erasmus+), jakož i soukromé investice a vnitrostátní/regionální financování mohou strategie dovedností podpořit. To by mělo zohledňovat strategie pro inteligentní specializaci, evropská klastrová partnerství, platformy center excelence odborného vzdělávání a přípravy a znalostních a inovačních společenství Evropského technologického institutu.

V obou skupinách (skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky a skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“)

Aliance pro inovace musí používat unijní nástroje a pomůcky, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass, systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné.

Aby vyzkoušely a otestovaly nová kurikula nebo nové metody výuky a učení, mohou aliance pro inovace organizovat vzdělávací mobility studentů, učitelů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců, pokud tyto mobility podporují/doplňují hlavní aktivity partnerství a přinášejí přidanou hodnotu z hlediska realizace cílů projektu.

Očekávaný dopad

Aliance pro inovace budou zakotveny ve strategické a udržitelné spolupráci mezi odborným vzděláváním a přípravou, vysokoškolským vzděláváním a podniky, jež budou spolupracovat na posílení inovační kapacity Evropy. Výrazně posílí součinnost mezi oběma oblastmi vzdělávání při podpoře inovací, nových dovedností, smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha. Očekává se, že tyto aliance subjektů vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků přispějí k rozvoji regionálních ekosystémů a přímo poskytnou cenné vstupy pro hospodářství a začlení oblast učení se prací. Zatímco univerzity mají výzkumné poznatky a údaje, které jim umožňují přímo poskytovat informace malým a středním podnikům na podporu místních ekonomik, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy poskytují dovednosti, které podniky potřebují, a jsou schopny podpořit růst v místní ekonomice.

Ve větším měřítku se očekává, že aliance pro inovace se zaměří na společenské a hospodářské výzvy ve vzdělávání i v zaměstnání a zohlední klíčové oblasti, jako jsou výzvy v oblasti inovací, poskytování dovedností, změna klimatu, zelená ekonomika, demografie, digitalizace a umělá inteligence. Přínosy lze rovněž získat ze spolupráce s velkými podniky. Aliance pro inovace se zaměří na potřeby občanů a urychlí modernizaci vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Pakt pro dovednosti vytvoří rámec nejen pro provádění ostatních akcí aktualizované agendy dovedností, ale také pro šíření a využívání výsledků projektu Aliance pro inovace. Zejména výsledky aliancí v rámci plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností budou použity jako základ pro rozsáhlá odvětvová partnerství Paktu pro dovednosti.

Tyto aliance kromě toho pomohou provést sdělení o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání16 ​​​​​​​ a přispějí k vytváření Evropského prostoru vzdělávání17 . Rovněž přispějí k provádění strategií EU pro průmysl a malé a střední podniky z roku 2021.

Aliance pro inovace rovněž zohlední cíle udržitelného rozvoje v rámci agendy pro rok 203018 ​​​​​​​ a Pařížskou deklaraci o změně klimatu19 ​​​​​​​ jako zastřešující parametry akce a pomohou tak Evropské komisi provádět její novou iniciativu „Zelená dohoda pro Evropu20  a „Plán na podporu oživení Evropy“21 ​​​​​​​. Aliance budou rovněž přispívat náměty k iniciativě Nový evropský Bauhaus22 , jež si klade za cíl navrhovat nové udržitelné způsoby života v zájmu naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

Aliance pro inovace by měly mít krátkodobý i dlouhodobý dopad na širší spektrum zainteresovaných stran na individuální, organizační a systémové úrovni. Očekává se, že dopad přesáhne dobu trvání projektu a rámec organizací, které se partnerství účastní. Očekává se, že partnerství a aktivity přetrvají. Za tím účelem nemusí být výsledky/výstupy samostatné, ale mohou být propojeny se stávajícími podniky, programy, projekty, platformami či podnikatelskými projekty, nebo do nich mohou být začleněny.

Kritéria pro udělení grantu

Pro skupinu 1 – Aliance pro vzdělávání a podniky se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh zohledňuje dosahování evropských cílů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání a přispívá k němu; zohledňuje zviditelnění stávajících nástrojů a iniciativ EU pro rozvoj dovedností a přispívá k němu.
 • Účel: návrh je relevantní pro cíle a priority akce.
 • Soulad: cíle vycházejí z podrobné analýzy potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovace: návrh využívá nejnovější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením, která souvisejí s projektem.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • Zástupci vzdělávání a odborné přípravy: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy.
 • Digitální dovednosti: míra, do jaké návrh integruje digitální dovednosti do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Zelené dovednosti: návrh začleňuje dovednosti spojené s přechodem na oběhové a ekologičtější hospodářství do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Dovednosti v oblasti odolnosti: rozsah, v jakém návrh začleňuje dovednosti spojené se schopností přizpůsobit se, zvládat změny a pečovat o sebe navzájem jako komunita.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný a zahrnuje všechny fáze (příprava, realizace, využívání, sledování, hodnocení a šíření).
 • Metodika: návrh využívá nástrojů a pomůcek EU souvisejících s dovednostmi a profesemi, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass, systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci kvalifikací: v souladu s evropskými nástroji a zásadami v oblasti transparentnost a uznávání kvalifikací, včetně mikrocertifikátů.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program aliance zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a na konci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli akce a projektu; partnerství vytváří vhodnou kombinaci příslušných organizací, včetně subjektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání a podniků s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými pro úspěšnou realizaci projektu; aliance zahrnuje partnery, kteří přiměřeně reprezentují dotčený odvětvový nebo meziodvětvových přístup.
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, řešení konfliktů, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.
 • Odměna: aliance poskytuje jasnou přidanou hodnotu a přínosy pro každou z partnerských organizací.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: případné zapojení zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší alianci významnou přidanou hodnotu.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky aliance. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné aktivity a jejich načasování, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a výhody se během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozloží mezi zúčastněné strany i nezúčastněné publikum.
 • Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah. Zajišťuje dopad na místní, národní a evropské úrovni na cílové skupiny a příslušné zúčastněné strany, které hrají významnou úlohu v dotčeném odvětví, včetně oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).
 • Otevřený přístup: návrh případně popisuje, jak budou vyprodukované materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a neobsahuje nepřiměřená omezení.
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak bude vypracován akční plán pro zavedení na vnitrostátní a regionální úrovni. Návrh obsahuje vhodná opatření a identifikaci finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých) s cílem zajistit udržitelnost dosažených výsledků a přínosů i po ukončení projektu.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: Minimálně 13 bodů v kategorii „relevance projektu“; 16 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 13 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a 11 bodů v kategorii „dopad“.

Návrhy v rámci stejného tématu, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance“ a poté „dopad“.

Pro skupinu 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci (provádějící „plán“) se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh zohledňuje evropské cíle v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy a odvětvové politiky EU, které jsou příslušné pro vybraný průmyslový ekosystém, a přispívá k jejich dosažení, dále přispívá k paktu pro dovednosti a evropské agendě dovedností a zohledňuje nástroje EU. Návrh zabývající se průmyslovým ekosystémem, ve kterém již aliance v rámci plánu probíhá, musí být jednoznačně doplňkový, tj. musí zahrnovat zcela odlišnou oblast, a musí specifikovat, na jaké výsledky probíhajících plánů projektů naváže; nesmí docházet k překrývání rozsahu, výstupů a aktivit. V případě stejné kvality bude návrh týkající se ekosystému nebo jeho části, na které se stávající aliance v rámci plánu nevztahuje, relevantnější než návrh týkající části ekosystému, kde již plán probíhá.
 • Účel: návrh je relevantní pro cíle a priority akce. Návrh zejména obsahuje vývoj vysoce relevantního souboru nových profesních profilů a navrhuje související kvalifikace organizované do jednotek výsledků učení na úrovni 3 až 5 EQF a 6 až 8 EQF. Návrh obsahuje koncepci, testování a počáteční poskytování souvisejících programů vzdělávání a odborné přípravy, koncipovaných a poskytovaných jako modulární, flexibilní a přístupné vzdělávací příležitosti, s přihlédnutím k validaci dříve získaných dovedností.
 • Soulad: cíle vycházejí z podrobné analýzy potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Inovace: návrh bere v úvahu nejnovější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jednoznačně prokazuje přidanou hodnotu, která je vytvořena jeho nadnárodní povahou.
 • Zástupci vzdělávání a odborné přípravy: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy.
 • Reprezentace odvětví/oblasti: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují dotčený průmyslový ekosystém.
 • Digitální a klíčové základní technologie, včetně dovedností v oblasti umělé inteligence: míra, do jaké návrh řeší tyto dovednosti v koncepci projektu u jednoho či několika příbuzných profesních profilů.
 • Zelené dovednosti: návrh začleňuje dovednosti spojené s přechodem na oběhové a ekologičtější hospodářství do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

 • Soudržnost: návrh představuje soudržný a ucelený soubor vhodných, konkrétních a praktických aktivit k naplnění zjištěných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný a zahrnuje všechny fáze (příprava, realizace, využívání, sledování, hodnocení a šíření).
 • Metodika: návrh využívá nástrojů a pomůcek EU souvisejících s dovednostmi a profesemi, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass, systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci kvalifikací: v souladu s evropskými nástroji a zásadami v oblasti transparentnosti a uznávání kvalifikací.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen a je přiměřený rozsahu návrhu; očekává se, že návrh průmyslového ekosystému, ve kterém již aliance v rámci plánu probíhá, předloží rozpočet, který jasně prokáže, že bude zamezeno dvojímu financování, protože bude doplňovat a navazovat na práci, kterou již probíhající plán vytvořil.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program aliance zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a na konci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

 • Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli akce a projektu; partnerství vytváří vhodnou kombinaci příslušných organizací, včetně subjektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání a průmyslu, včetně malých a středních podniků, s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými pro úspěšnou realizaci projektu. Aliance zajišťuje přiměřenou reprezentativnost průmyslového ekosystému: je přesvědčivě prokázána reprezentativnost a odborné znalosti partnerů v tomto průmyslovém ekosystému a na evropské a vnitrostátní úrovni. Velký význam má účast evropských sociálních partnerů a/nebo sociálních partnerů z jednotlivých států, na něž se aliance vztahuje. Zeměpisné rozšíření a reprezentativnost příslušných partnerů v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu a v regionech účastnících se aliance by měly být takové, aby aliance měla vysoký potenciál k provádění v zemích a regionech, na něž se vztahuje (např. prostřednictvím účasti evropské oborové organizace a/nebo evropských sociálních partnerů).
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.
 • Odměna: aliance poskytuje jasnou přidanou hodnotu a přínosy pro každou z partnerských organizací.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: případné zapojení zúčastněných organizací z třetích zemí nepřidružených k programu přináší alianci významnou přidanou hodnotu.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak budou v účastnících se zemích zaváděny výsledky aliance v souladu s cíli Paktu pro dovednosti.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné aktivity a jejich načasování, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a přínosy se účinně rozloží mezi zúčastněné subjekty.
 • Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah. Zajišťuje dopad na místní, národní a evropské úrovni na cílové skupiny a příslušné zúčastněné strany, které hrají významnou úlohu v dotčeném odvětví, včetně oblasti vzdělávání a odborné přípravy, například na subjekty, které se připojily k Paktu pro dovednosti. Zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).
 • Otevřený přístup: návrh případně popisuje, jak vyprodukované materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a ve formátu otevřených propojitelných dat, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak bude vypracován akční plán pro zavedení na vnitrostátní a regionální úrovni. Návrh obsahuje vhodná opatření a identifikaci finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých) s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost výsledků a přínosů dosažených aliancí i po ukončení projektu.

Pro skupinu 2 lze financovat pouze jeden návrh na jeden ekosystém.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů, a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: Minimálně 13 bodů v kategorii „relevance projektu“; 16 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“ a 13 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a 11 bodů v kategorii „dopad“.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • Skupina 1 – Aliance pro vzdělávání a podniky
  • 1 milion EUR (projekt v délce 2 let)
  • 1,5 milionu EUR (projekt v délce 3 let)
 • Skupina 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“):
  • 4 miliony EUR (projekt v délce 4 let) – k financování lze vybrat pouze jeden návrh na průmyslový ekosystém. V případě stejné kvality bude návrh týkající se ekosystému, na který se stávající aliance v rámci plánu vůbec nevztahuje, posouzen jako relevantnější než návrh týkající části ekosystému, kde již plán probíhá.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Higher education Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti