Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Aliance pro inovace

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Jejich cílem je rovněž posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu, která podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha v EU.

Cíle akce

Tato partnerství budou provádět jednotný a komplexní soubor odvětvových nebo meziodvětvových činností, které by měly být přizpůsobitelné budoucímu vývoji znalostí v celé EU.

V zájmu podpory inovací bude kladen důraz na rozvoj talentů a dovedností. Za prvé digitální kompetence nabývají na důležitosti ve všech pracovních profilech na celém trhu práce. Za druhé je třeba podpořit přechod na oběhové a ekologičtější hospodářství, konkrétně změnami v kvalifikacích pracovníků a osnovách vnitrostátních programů odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné uspokojit nově se objevující profesní požadavky na tzv. zelené dovednosti a udržitelný rozvoj. Za třetí souběžná ekologická a digitální transformace vyžaduje urychlené osvojení nových technologií, zejména ve vysoce inovativních oblastech „deep tech“, a to ve všech sektorech naší ekonomiky a společnosti.

Cílů aliancí pro inovace lze dosáhnout s využitím jedné nebo obou následujících skupin (organizace může být zapojena do několika návrhů):

Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

Aliance pro vzdělávání a podniky jsou nadnárodní, strukturované a na výsledky zaměřené projekty, v nichž partneři sdílejí společné cíle a spolupracují při podpoře inovací, nových dovedností, smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha.

Cílem aliancí je podpořit inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, podniků a širšího socioekonomického prostředí. To zahrnuje řešení společenských a ekonomických výzev, jako je změna klimatu, měnící se demografie, digitalizace, vznik nových průlomových (deep tech) technologií, jako je umělá inteligence, a rychlé změny zaměstnanosti, a to prostřednictvím sociálních inovací a odolnosti komunit, jakož i inovací na trhu práce.

Aliance pro vzdělávání a podniky sdružují podniky a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy za účelem spolupráce v partnerství. Působí v jednom nebo více různých hospodářských odvětvích, vytvářejí spolehlivé a udržitelné vztahy a ve všech aspektech prokazují svou inovační a nadnárodní povahu. Každé partnerství musí zahrnovat alespoň jednu organizaci z oblasti odborného vzdělávání a přípravy a jednu vysokoškolskou instituci, partnerství však mohou být činná buď v obou těchto oblastech vzdělávání, nebo jen v jedné z nich. Spolupráce mezi organizacemi odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolskými organizacemi by měla být relevantní a měla by být přínosem pro obě odvětví.

Aliance mají dosáhnout jednoho či více těchto cílů:

 • Podpořit nové, inovativní a víceoborové přístupy k výuce a učení. Podpořit inovace v oblasti návrhů a realizace vzdělávání, výukových metod, technik posuzování, učebních prostředí a/nebo rozvoje nových dovedností.
 • Podpořit rozvoj dovedností v oblastech „deep tech“. Podpořit inovační kapacitu Evropy rozšířením jejího rezervoáru talentu v těchto nových, převratných technologiích.
 • Podpořit zřizování inkubátorů v rámci institucí poskytujících vzdělávání a odbornou přípravu v celé Evropě.
 • Podpořit sociální odpovědnost podniků (např. rovnost, inkluze, změna klimatu, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj).
 • Podněcovat smysl pro iniciativu a podnikatelského ducha, smýšlení a dovednosti studentů, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků v souladu s Rámcem podnikatelských kompetencí (EntreComp)1 .
 • Zlepšit kvalitu a relevanci dovedností, které byly vyvinuty a certifikovány prostřednictvím systémů vzdělávání a odborné přípravy (včetně nových dovedností a řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi).
 • Usnadnit tok a společnou tvorbu znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou, výzkumem, veřejným sektorem a podnikatelským sektorem.
 • Vybudovat a podporovat účinné a efektivní systémy vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, které jsou propojeny, podporují začlenění a přispívají k inovacím.

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou Spolupráci v Oblasti Dovedností (provádějící „Plán“2 )

Cílem aliancí pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností je vytvořit nové strategické přístupy a spolupráci pro konkrétní řešení rozvoje dovedností – v krátkodobém i střednědobém horizontu – v oblastech provádějících významnou akci Evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, Pakt pro dovednosti. Hlavním cílem paktu je mobilizovat a motivovat všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, a to spojením úsilí a vytvářením partnerství, a to i na úrovni EU, při řešení potřeb trhu práce, podporou ekologické a digitální transformace i národních, regionálních a místních strategií pro růst a dovednosti. Výstupy aliancí pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností, tj. poznatky o odvětvových dovednostech, strategie dovedností, profesní profily, programy odborné přípravy a dlouhodobé plánování, proto budou důležitým přínosem práce ekosystémových rozsáhlých odvětvových partnerství, která se připojila k Paktu pro dovednosti.

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech, a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií. Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu3  (viz kritéria způsobilosti).

Rozsáhlá partnerství v rámci Paktu pro dovednosti v ekosystémech budou vycházet z plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností. Aliance uvedené ve skupině 2 proto podpoří zavedení závazků podle paktu rozvojem strategií odvětvových dovedností. Tyto strategie musí vést k systémovému a strukturálnímu dopadu na snížení nedostatků, mezer a nevyrovnaností v oblasti dovedností i k zajištění vhodné kvality a úrovně dovedností. Strategie odvětvových dovedností musí obsahovat jasný soubor opatření, milníků a dobře definovaných cílů za účelem sladění poptávky a nabídky dovedností, aby bylo možné podpořit celkové provádění ekosystémových rozsáhlých partnerství v oblasti dovedností v rámci paktu. Cílem aliancí je vybudovat základny pro tato partnerství v oblasti dovedností a definovat cestu, která by měla pokračovat po dokončení projektů.

Na základě důkazů týkajících se potřeb v oblasti dovedností podle profesních profilů podporují aliance v rámci plánu koncepci a poskytování nadnárodního obsahu vzdělávání a odborné přípravy, jakož i výukových a školicích metodik, a to za účelem rychlého zavádění na regionální a místní úrovni a v souvislosti s nově vznikajícími profesemi. Za tímto účelem by aliance měly své návrhy založit na stávající práci center excelence odborného vzdělávání4 , regionů provádějících strategie pro inteligentní specializaci5 , evropských klastrových partnerství6  a znalostních a inovačních společenství Evropského technologického institutu (EIT)7 , které působí ve stejném průmyslovém ekosystému.

Návrhy by měly zahrnovat koncepci programů další odborné přípravy, které by řešily naléhavé potřeby v oblasti dovedností lidí v produktivním věku. Návrhy by měly zahrnovat nově se rozvíjející profesní profily, související kvalifikace, které by měly pokrýt vyšší a postsekundární odborné vzdělávání a přípravu (úrovně 3–5 EQF) a terciární vzdělávání (úrovně 6–8 EQF). Návrhy by dále měly zahrnovat koncepci souvisejících základních kurikul a vzdělávacích a výcvikových programů vedoucích k těmto kvalifikacím.

Každý projekt musí mezi svými partnery zahrnovat jak organizace odborného vzdělávání a přípravy, tak i organizace vysokoškolského vzdělávání a subjekty na trhu práce. V ideálním případě zahrnují rovněž politické subjekty a certifikační orgány, jakož i evropská odvětvová sdružení nebo zástupce průmyslu.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost týkající se Aliancí pro Inovace?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se skupiny 1 – Aliance pro vzdělávání a podniky způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) musí být: 

 • veřejné nebo soukromé organizace, 
  • vysokoškolské instituce,
  • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy,
  • sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy,
  • malé a střední nebo velké podniky (včetně sociálních podniků),
  • výzkumné ústavy,
  • nevládní organizace, veřejné subjekty na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
  • organizace působící v oblasti vzdělávání,
  • odborné přípravy a mládeže, zprostředkovatelé,
  • kteří zastupují organizace nebo podniky v oblasti vzdělávání,
  • odborné přípravy nebo mládeže,
  • subjekty pro akreditaci, certifikaci, uznávaní nebo kvalifikaci, obchodní nebo průmyslové komory, komory práce,
  • živnostenské komory, e
  • vropští nebo národní sociální partneři,
  • nemocnice nebo jiná pečovatelská zařízení,
  • včetně zařízení s dlouhodobou péčí, úřady odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu nebo zaměstnávání na r
  • egionální nebo národní úrovni
  • služby zaměstnanosti, národní statistické úřady, agentury pro hospodářský rozvoj,
  • odvětvová nebo profesní sdružení, odvětvové rady pro dovednosti,
  • subjekty poskytující poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství, informace a služby zaměstnanosti, 
 • se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Účastnit se mohou rovněž organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu jakožto příjemci, přidružené subjekty nebo přidružení partneři, ale nikoli jako koordinátoři, pokud jejich účast přináší projektu významnou přidanou hodnotu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4). 

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.  

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Aliance pro vzdělávání a podniky se musí týkat nejméně čtyř členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat nejméně osm žadatelů (příjemce, nikoliv přidružené subjekty). Konsorcium musí jako žadatele (příjemce, nikoliv přidružené subjekty) zahrnovat nejméně tři subjekty na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně tři poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Žadatelem (jako příjemci, nikoliv přidružené subjekty) v každém návrhu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Přidružené subjekty a přidružení partneři se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia a nemohou být koordinátory.

Délka projektu

Projekty by měly trvat obvykle 24 nebo 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cíli projektu a na druhu aktivit plánovaných v jeho průběhu.

Kde podat žádost?

Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

ID výzvy pro skupinu 1: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 7. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Aby byly návrhy projektů týkajících se skupiny 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“) způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Způsobilé zúčastněné organizace (Kdo může podat žádost?)

Žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) musí být:

 • členové Paktu pro dovednosti8
 • veřejné nebo soukromé organizace usazené v souladu s právními předpisy v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu, například: 
  • vysokoškolské instituce
  • poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
  • sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy
  • malé a střední podniky nebo velké podniky (včetně sociálních podniků)
  • výzkumné ústavy
  • nevládní organizace
  • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni
  • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • zprostředkovatelé, kteří zastupují organizace nebo podniky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže
  • subjekty pro akreditaci, certifikaci, uznávaní nebo kvalifikaci
  • obchodní nebo průmyslové komory, komory práce, živnostenské komory
  • evropští nebo národní sociální partneři
  • nemocnice nebo jiná pečovatelská zařízení, včetně zařízení s dlouhodobou péčí
  • úřady odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu nebo zaměstnávání na regionální nebo národní úrovni
  • služby zaměstnanosti
  • národní statistické úřady
  • agentury pro hospodářský rozvoj
  • odvětvová nebo profesní sdružení
  • odvětvové rady pro dovednosti
  • subjekty poskytující poradenství pro volbu povolání, profesní poradenství, informace a služby zaměstnanosti

Účastnit se mohou rovněž organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu jakožto příjemci, přidružené subjekty nebo přidružení partneři, ale nikoli jako koordinátoři, pokud jejich účast přináší projektu významnou přidanou hodnotu.

Výjimka: K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska (region 2) a z Ruské federace (region 4). 

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Od zúčastněných vysokoškolských institucí v třetích zemích nepřidružených k programu se listina ECHE nevyžaduje.  

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací)

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící plán) musí pokrývat alespoň 8 členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu a zahrnovat alespoň 12 žadatelů (příjemce, nikoliv přidružené subjekty). Konsorcium musí jako žadatele (příjemce, nikoliv přidružené subjekty) zahrnovat nejméně pět subjektů na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a nejméně pět poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Žadatelem (z řad příjemců, nikoliv přidružených subjektů) v každém návrhu by měla být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Přidružené subjekty a přidružení partneři se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia a nemohou být koordinátory.

Odvětví nebo oblasti

Čtrnáct průmyslových ekosystémů určených ve výroční zprávě o jednotném trhu 20219 :

 1. Mobilita-doprava-automobilový průmysl:výroba motorových vozidel, lodí a vlaků a jejich příslušenství; opravy a údržba; oblast nákladní dopravy atd.
 2. Textilie:Výroba textilu, oděvů, obuvi, kožených výrobků a šperků atd.
 3. Obnovitelná energie:elektrické motory, motory a turbíny; výroba elektrické energie; výroba a distribuce plynu atd.
 4. Elektronika:výroba elektroniky atd.
 5. Maloobchod:maloobchodní prodej; velkoobchod propojený se spotřebiteli atd.
 6. Stavebnictví:výstavba bytových a nebytových nemovitostí; výstavba silnic a železnic; technická infrastruktura a inženýrské stavby; související činnosti atd.
 7. Letectví a obrana:výroba letadel; výroba kosmických zařízení a související služby; produkty a technologie pro obranné účely atd.
 8. Nízkouhlíková energeticky náročná odvětví průmyslu:těžba fosilních paliv; rafinace; výroba výrobků s vysokým dopadem na životní prostředí: plasty, chemikálie, hnojiva, železo a ocel, produkty na bázi dřeva, cement, guma, neželezné kovy atd.
 9. Cestovní ruch:osobní doprava a cestování; hotely, krátkodobé ubytování; restaurace a catering; akce, zábavní parky atd.
 10. Zemědělsko-potravinářské odvětví:rostlinná a živočišná výroba; zpracování potravin; veterinární činnosti atd.
 11. Kulturní a tvůrčí odvětví:noviny, knihy a časopisy; film, video a televize; rozhlas a hudba atd.
 12. Digitální oblast:telekomunikace; software a programování; internetové portály; výroba počítačů a vybavení atd.
 13. Lokální a sociální ekonomika:sociální podniky, sdružení a družstva zaměřená na vytváření sociálního dopadu atd.
 14. Zdraví:
  1. farmaceutické výrobky a vybavení; nemocnice, pečovatelské domy, rezidenční péče atd.

Aliance si musí pro svůj návrh zvolit jediný průmyslový ekosystém, kterému se jejich projekt bude věnovat10 .

 Návrh se může týkat ekosystému, na který se nevztahuje probíhající projekt podle plánu, nebo ekosystému, který již probíhající plán má. V druhém případě musí návrh řešit oblasti, které se jasně liší od těch, jež řeší probíhající projekt či projekty podle plánu11 .

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 48 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě).

Kde podat žádost?

Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) prostřednictvím Portálu pro financování a nabídková řízení (FTOP).

ID výzvy pro skupinu 2: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 7. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Každá aliance zavede soudržný, ucelený a variabilní soubor vzájemně propojených aktivit k posílení inovací v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků (včetně velkých, malých a středních podniků a sociálních podniků) a v širším socioekonomickém prostředí.

Skupina 1: Aliance pro Vzdělávání a podniky

Každá aliance pro vzdělávání a podniky by měla obsahovat nejméně jednu z těchto aktivit (orientační seznam):

Podpora inovací

 • Společný vývoj a zavádění nových vzdělávacích a výukových metod (např. nové víceoborové vzdělávací programy, výuka a učení orientované na účastníky vzdělávání a založené na skutečných problémech, používání inovativních technologií, větší využívání mikrocertifikátů).
 • Vývoj a testování programů a činností v oblasti dalšího vzdělávání s podniky a v rámci podniků.
 • Vývoj programů vzdělávání a odborné přípravy na podporu rozvoje dovedností potřebných v oblastech „deep tech“.
 • Zřizování inkubátorů v rámci institucí poskytujících vzdělávání a odbornou přípravu po celé Evropě, v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem, s cílem pomoci podnikajícím studentům rozvinout jejich nápady až do fáze podniku. Toho by bylo možné dosáhnout například poskytováním široké škály služeb počínaje odbornou přípravou zaměřenou na dovednosti, finanční, obchodní a manažerské vzdělávání, jakož i poskytováním kancelářských prostor a usnadněním financování rizikovým kapitálem.
 • Rozvoj a testování řešení naléhavých sociálních požadavků, které nejsou řešeny trhem a jsou zaměřeny na zranitelné skupiny společnosti. Řešení společenských výzev nebo otázek týkajících se změn postojů a hodnot, strategií a politik, organizačních struktur a procesů, realizačních systémů a služeb.
 • Vypracovávání řešení problematických záležitostí, inovací produktů a procesů (v rámci spolupráce se studenty, profesory a odborníky z praxe).

Rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha, kompetencí a dovedností

 • Vývoj nových výukových metod a nástrojů učení, které zahrnují osvojování si a uplatňování průřezových dovedností ve všech programech vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, připravených ve spolupráci s podniky a cílených na zvýšení zaměstnatelnosti, kreativity a nových profesních drah.
 • Prosazování smyslu pro iniciativu a podnikání ve všech vhodných případech v určitém oboru, kurikulu, kurzu atd., a to s cílem poskytnout studentům, výzkumným pracovníkům, zaměstnancům a pedagogickým pracovníkům kompetence, dovednosti a motivaci k rozvoji smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha a schopnosti čelit různým výzvám v oblasti jejich vzdělávání a profesního i soukromého života.
 • Otevírání nových vzdělávacích příležitostí prostřednictvím praktických zkušeností a uplatňování smyslu pro iniciativu a podnikatelských kompetencí a dovedností, což může znamenat uvádění nových služeb, výrobků a prototypů a zakládání startupů a nových podniků vzniklých odštěpením a/nebo může k takovému vývoji vést.
 • Zavedení více „přístupů orientovaných na studenta“, při nichž studenti individuálně formují svou vzdělávací dráhu.

Podněcování toku a výměny znalostí mezi vysokoškolskými institucemi, odborným vzděláváním a přípravou, podniky a výzkumem.

 • Budování inkluzivních a propojených systémů vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků prostřednictvím vzájemné důvěry, uznávání a certifikace mezi různými zeměmi, flexibilních vzdělávacích drah mezi odborným vzděláváním a přípravou a vysokoškolským vzděláváním, podpora odborného vzdělávání a přípravy na vyšších úrovních evropského rámce kvalifikací a posilování mobility účastníků vzdělávání a pracovníků.
 • Učňovská příprava a aktivity související se studijním oborem v podnicích, které jsou plně začleněny v kurikulu, jsou uznávány a jsou za ně přidělovány kredity; struktury k vyzkoušení a otestování inovativních opatření; výměny studentů, výzkumných pracovníků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků po omezenou dobu; poskytování podnětů k zapojení zaměstnanců podniků do výuky a výzkumu; analýza údajů z výzkumu. V příslušných případech by projekty mohly mít vazbu na Evropskou alianci pro učňovskou přípravu12 .

Identifikování potřeb trhu v oblasti odolnosti a nových profesí

 • Identifikování potřeb trhu a nových profesí (strana poptávky), posílení schopnosti systémů na všech úrovních reagovat na potřeby trhu práce (strana nabídky); přizpůsobení nabídky vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy potřebám v oblasti dovedností na základě návrhu a realizace nadnárodního odvětvového vzdělávacího programu, který bude začleňovat učení se prací.
 • Identifikování dovedností, které jsou ve veřejné sféře zapotřebí k řešení společenských výzev (např. změna klimatu, zdraví, dovednosti v oblasti deep tech) a k podpoře odolnosti na úrovni společnosti a komunity, mimo jiné prostřednictvím spolupráce vysokoškolských institucí a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy s národními, regionálními a místními orgány, jakož i se soukromým sektorem s cílem přispět k navrhování a realizaci strategií inteligentní specializace v regionech.
 • Poskytování podpory k překonání nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, a to jak z hlediska odolnosti, tak z hlediska potřeb trhu.

Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“)

Měly by být realizovány tyto aktivity:

Vytvoření strategického přístupu k odvětvové spolupráci v oblasti dovedností

 • Vytvoření udržitelné spolupráce na rozvoji dovedností mezi klíčovými zúčastněnými stranami v odvětví, včetně sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a veřejných orgánů (na celostátní a regionální úrovni). Projekt se také zaměří na budování spolupráce mezi velkými společnostmi a mikropodniky, malými a středními podniky v celém hodnotovém řetězci v konkrétním průmyslovém ekosystému.
 • Průběžné shromažďování poznatků o dovednostech: předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat; vytvoření společné metodiky pro předvídání budoucích potřeb v oblasti dovedností, jakož i každoročního monitorování pokroku a vývoje poptávky po dovednostech a jejich nabídky na základě důvěryhodných scénářů prognózy, čerpání z Přehledu dovedností EU a případně z práce OECD, Světového ekonomického fóra a stávajících aliancí odvětvových dovedností.
 • Mapování stávající podpory prohlubování dovedností a změny kvalifikace dostupné v daném odvětví/ekosystému (poskytované zúčastněnými stranami z průmyslu a z veřejného i soukromého sektoru) a identifikace toho, která z těchto akcí by mohla být rozšířena na podporu společností v hodnotových řetězcích.
 • Vypracování strategie dovedností pro průmyslový ekosystém na základě poznatků o dovednostech, včetně priorit pro akce na podporu cílů v oblasti změny kvalifikace a prohlubování dovedností pracovní síly v rámci průmyslového ekosystému a těch, kteří by se k odvětví mohli připojit (např. ekonomicky neaktivní lidé). Strategie by měla podrobně popisovat, jak by se mohly hlavní trendy, jako je celosvětový, společenský a technologický vývoj v průmyslovém ekosystému dotknout pracovních míst a potřeb dovedností. Měla by popisovat očekávaný časový rámec a věnovat zvláštní pozornost dopadu digitálních a „deep tech“ technologií. Měla by identifikovat a vymezit profesní profily a související dovednosti, které se v odvětví pravděpodobně objeví (tj. budou zcela nové). Měla by také určit nejvýznamnější průmyslové aktéry a zúčastněné strany, které by se měly podílet na jejím provádění. Tato strategie by měla být jedním z prvních klíčových výsledků projektu, který bude uvádět jasný soubor činností, milníky a dobře definované výstupy a stanoví konkrétní prioritní akce k navržení způsobu, jak uvést do souladu budoucí poptávku a nabídku v oblasti dovedností pro tato nová povolání. Tato strategie by měla být použita jako základ pro budování partnerství v rámci Paktu pro dovednosti.
 • Dle potřeby zajištění toho, aby výsledky projektu byly dostupné ve formátu otevřených dat, a bylo je tak možné vložit do databáze poznatků o dovednostech střediska Cedefop a do klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO).
 • Předkládání příslušných kvalitativních důkazů a kvantitativních údajů na unijní a vnitrostátní a/nebo regionální úrovni, a to ve formátu otevřených propojitelných dat.

Navržení celoevropských „základních“ kurikul a programů odborné přípravy schválených pro celé odvětví

Během prvního roku aktivit (reaktivní odezva)

Souběžně s výše uvedenými akcemi by všechny projekty měly rychle řešit naléhavé potřeby v oblasti dovedností v povoláních v průmyslovém ekosystému, které vyplývají z pandemie COVID-19 a digitální a ekologické transformace (důkazy budou poskytnuty v návrhu):

 • Případné využití profesních profilů klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) a stávajících rámců kompetencí13 .
 • Navrhování programů další odborné přípravy pro prohlubování dovedností a změny kvalifikace pracovní síly prostřednictvím inovativního kombinovaného učení a učení se prací.
 • Zajištění dobré kvality obsahu a poskytování nových vzdělávacích programů uplatňováním metod zajišťování kvality v souladu se systémem EQAVET a ESG (Evropské standardy a směrnice pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělávání).  
 • Zajištění rychlého zavádění a využívání programů odborné přípravy prostřednictvím oslovení hlavních hráčů v hodnotových řetězcích v průmyslovém ekosystému, center excelence odborného vzdělávání14 , regionů provádějících strategie pro inteligentní specializaci15 , evropských klastrových partnerství16  a znalostních a inovačních společenství Evropského technologického institutu17 , které působí ve stejném průmyslovém ekosystému.

Během projektu (proaktivní odezva)

Projekty by pak měly pracovat na vývoji profesních profilů a obsahu odborné přípravy pro měnící se a nové profesní profily:

 • Navržení nových modulárních kurikul odborného vzdělávání a přípravy a souvisejících kvalifikací pro počáteční vzdělávání a odbornou přípravu (úplná kurikula pro integraci do národních systémů vzdělávání a odborné přípravy) a programy další odborné přípravy pro prohlubování dovedností nebo změnu kvalifikace lidí v produktivním věku (moduly zabývající se novými potřebami v oblasti dovedností), a to na základě zjištěných potřeb v oblasti dovedností pro nové profesní profily v průmyslovém ekosystému.
 • Tato kurikula a programy odborné přípravy se skládají z jednotek výsledků učení v souladu s evropským rámcem kvalifikací / národními rámci kvalifikací a údaji z klasifikace ESCO; kurikula by měla poskytovat dovednosti specifické pro konkrétní pracovní místo i klíčové kompetence18 , které zahrnují zejména průřezové dovednosti a obory STEAM19 .
 • Začlenění období učení se prací do nového obsahu odborné přípravy, včetně příležitostí uplatnit znalosti v praxi, v „reálných“ situacích na pracovišti, a případně zahrnutí nadnárodních zkušeností získaných během vzdělávání.
 • Uplatnění řízení kvality na nový obsah odborné přípravy, a to buď použitím zásad pro zajišťování kvality podle evropského referenčního rámce EQAVET a evropskými standardy ESG, nebo využitím již existujících systémů zajišťování kvality, avšak v souladu s rámcem EQAVET a ESG.
 • Podpora příslušných odvětvových kvalifikací včetně nadnárodních společných programů (zahrnujících evropské klíčové profesní profily20 ) zajišťovaných více než jedním poskytovatelem vzdělávání a odborné přípravy, které usnadní certifikaci mezi různými zeměmi a budou budovat vzájemnou důvěru, což přispěje k vyšší mobilitě účastníků vzdělávání a profesní mobilitě v odvětví.

Zajištění „základních“ kurikul a programů odborné přípravy

 • Vypracování realizačních metodik pro kurikula a programy odborné přípravy, které jsou přizpůsobeny jednotlivým cílovým skupinám, a to s použitím inovativních přístupů k výuce a učení, včetně poskytování učení se prací, využití informačních a komunikačních technologií (např. kombinované učení, simulátory, rozšířená realita atd.), virtuálních/kombinovaných mobilit pro účastníky vzdělávání a pracovníky a otevřených vzdělávacích zdrojů (např. učení zdokonaleného pomocí umělé inteligence, hromadných otevřených on-line kurzů21 ).
 • Rozvíjení opatření za účelem usnadnění mezigeneračního přenosu odborných znalostí.  
 • Popsání způsobů, jak mohou metodiky a postupy hodnocení obsáhnout všechny formy učení, včetně učení se prací, a usnadnit validaci dovedností a kompetencí získaných před odbornou přípravou.
 • Oslovování poskytovatelů pracovních příležitostí, jako jsou soukromí a veřejní zaměstnavatelé a služby zaměstnanosti, v návaznosti na vytvořené kontakty a na nové kontakty etablované na straně poptávky po dovednostech během fáze shromažďování poznatků o dovednostech, a to za účelem jejich potenciálního propojení s absolventy odborné přípravy.
 • Identifikování vhodných opatření pro sledování účastníků vzdělávání po skončení jejich odborné přípravy, aby bylo možné poskytnout „zpětnou vazbu“22 . Tyto systémy sledování a zpětné vazby lze vybudovat na základě informací od společností, studentů/zaměstnanců, ale i z veřejných informačních zdrojů a od zúčastněných stran na trhu práce.
 • Navržení vhodných opatření pro formální uznávání nových nebo upravených kurikul odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání a kvalifikací v zemích, v nichž partneři působí, a v průmyslovém ekosystému.

Navržení dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení

 • Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, hlavními zúčastněnými stranami z odvětví a veřejnými orgány (regionálními nebo celostátními) na vhodné úrovni s cílem usnadnit/posílit partnerství v oblasti dovedností s více zúčastněnými stranami v rámci Paktu pro dovednosti za účelem změny kvalifikace a prohlubování dovedností pracovní síly. Měl by obsahovat identifikaci vhodných struktur řízení, ale i plány rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti.
 • Tento plán zajistí vhodnou viditelnost a šíření výsledků v rámci projektu na unijní i na celostátní/regionální politické úrovni a uvádí podrobnosti o tom, jak budou výsledky projektu zaváděny na celostátní a/nebo regionální úrovni ve spolupráci s příslušnými veřejnými orgány.
 • Plán stanoví, jak budou po skončení čtyřletého trvání projektu aktualizovány výstupy projektu, zejména poznatky o dovednostech, strategie a programy odborné přípravy, včetně předvídání jeho budoucích zdrojů financování.
 • Plán stanoví, jak možnosti financování EU (např. Nástroj pro oživení a odolnost, víceletý finanční rámec EU (VFR) na období 2021–2027, včetně evropských strukturálních fondů, Programu InvestEU, Erasmus+), jakož i soukromé investice a vnitrostátní/regionální financování mohou strategie dovedností podpořit. To by mělo zohledňovat strategie pro inteligentní specializaci, evropská klastrová partnerství, sítě center excelence odborného vzdělávání a přípravy a inovační společenství Evropského technologického institutu.

V obou Skupinách (Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky a Skupina 2: Aliance pro Odvětvovou Spolupráci v Oblasti Dovedností (provádějící „Plán“))

Aliance pro inovace musí používat unijní nástroje a pomůcky, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass (včetně evropských digitálních certifikátů o vzdělání), systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné. Pokud návrhy například obsahují vytváření komunit pro sdílení praktických postupů nebo vývoj internetových stránek pro spolupráci, měly by v příslušných případech stavět na stávajících on-line platformách, jako je platforma pro školní vzdělávání, EPALE nebo komunita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci EPALE23 , a tyto platformy využívat.

Aby vyzkoušely a otestovaly nová kurikula nebo nové metody výuky a učení, mohou aliance pro inovace organizovat vzdělávací mobility studentů, učitelů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců, pokud tyto mobility podporují/doplňují hlavní aktivity partnerství a přinášejí přidanou hodnotu z hlediska realizace cílů projektu.

Očekávaný dopad

Aliance pro inovace budou zakotveny ve strategické a udržitelné spolupráci mezi odborným vzděláváním a přípravou, vysokoškolským vzděláváním a podniky, jež budou spolupracovat na posílení inovační kapacity Evropy. Výrazně posílí součinnost mezi oběma oblastmi vzdělávání při podpoře inovací, nových dovedností, smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha. Očekává se, že tyto aliance subjektů vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniků přispějí k rozvoji regionálních ekosystémů a přímo poskytnou cenné vstupy pro hospodářství a začlení oblast učení se prací. Zatímco univerzity mají výzkumné poznatky a údaje, které jim umožňují přímo poskytovat informace malým a středním podnikům na podporu místních ekonomik, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy poskytují dovednosti, které podniky potřebují, a jsou schopny podpořit růst v místní ekonomice.

Ve větším měřítku se očekává, že aliance pro inovace se zaměří na společenské a hospodářské výzvy ve vzdělávání i v zaměstnání a zohlední klíčové oblasti, jako jsou výzvy v oblasti inovací, poskytování dovedností, změna klimatu, zelená ekonomika, demografie, digitalizace a umělá inteligence. Přínosy lze rovněž získat ze spolupráce s velkými podniky. Aliance pro inovace se zaměří na potřeby občanů a urychlí modernizaci vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Pakt pro dovednosti vytvoří rámec nejen pro provádění ostatních akcí aktualizované agendy dovedností, ale také pro šíření a využívání výsledků projektu Aliance pro inovace. Zejména výsledky aliancí v rámci plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností budou použity jako základ pro rozsáhlá odvětvová partnerství Paktu pro dovednosti.

Tyto aliance kromě toho pomohou provést sdělení EU o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání24  a přispějí k vytváření Evropského prostoru vzdělávání25 . Rovněž přispějí k provádění Nového evropského programu inovací a strategií EU pro průmysl a malé a střední podniky z roku 2021.

Aliance pro inovace rovněž zohlední cíle udržitelného rozvoje v rámci Agendy 203026  a Pařížskou deklaraci o změně klimatu27 ​​​​​​​ jako zastřešující parametry akce, a pomohou tak Evropské komisi provádět Zelenou dohodu28 ​​​​​​​ a plán na podporu oživení Evropy29 ​​​​​​​. Aliance budou rovněž přispívat náměty k iniciativě Nový evropský Bauhaus30 , jež si klade za cíl navrhovat nové udržitelné způsoby života v zájmu naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

Aliance pro inovace by měly mít krátkodobý i dlouhodobý dopad na širší spektrum zainteresovaných stran na individuální, organizační a systémové úrovni. Očekává se, že dopad přesáhne dobu trvání projektů a rámec organizací, které se partnerství účastní. Očekává se, že partnerství a aktivity přetrvají. Za tím účelem nemusí být výsledky/výstupy samostatné, ale mohou být propojeny se stávajícími podniky, programy, projekty, platformami či podnikatelskými projekty, nebo do nich mohou být začleněny.

Kritéria pro udělení grantu

Pro Skupinu 1 – Aliance pro vzdělávání a podniky se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Souvislosti a obecné cíle 

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh zohledňuje dosahování evropských cílů v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a inovací a přispívá k němu; zohledňuje zviditelnění stávajících nástrojů a iniciativ EU pro rozvoj dovedností a talentů a přispívá k němu.
 • Účel: návrh je relevantní pro cíle a priority akce.

Hodnoty EU:

 • Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Analýza potřeb a specifické cíle  

 • Soulad: cíle a aktivity vycházejí z komplexní, náležitě podložené a kvalitní analýzy problémů a potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Digitální dovednosti: míra, do jaké návrh integruje digitální dovednosti do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Zelené dovednosti: míra, do jaké návrh integruje dovednosti spojené s přechodem na oběhové a ekologičtější hospodářství do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Dovednosti v oblasti odolnosti: rozsah, v jakém návrh začleňuje dovednosti spojené se schopností přizpůsobit se, zvládat změny a pečovat o sebe navzájem jako komunita.
 • Dovednosti v oblasti deep tech: případně rozsah, v jakém návrh integruje dovednosti spojené s oblastmi deep tech.

Doplňkovost s jinými akcemi a inovacemi – evropská přidaná hodnota

 • Inovace: návrh využívá nejnovější metody a techniky, jako je zřizování inkubátorů v rámci institucí poskytujících vzdělávání a odbornou přípravu, a vede k inovativním výsledkům a řešením pro potřeby trhu, která souvisejí s projektem, například tím, že přispívá k Iniciativě pro talenty v oblasti deep tech v rámci Nového evropského programu inovací.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • Zástupci vzdělávání a odborné přípravy: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, a jasně prokazuje přínosy/relevanci pro vysokoškolské vzdělávání i pro odborné vzdělávání a přípravu.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Koncepce a metodika 

 • Soudržnost: celková koncepce projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům, jež mají být využity konečnými příjemci / cílovými skupinami, což povede k průběžným výsledkům a dlouhodobým dopadům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný a zahrnuje všechny fáze (příprava, realizace, využívání, sledování, hodnocení a šíření).
 • Metodika: návrh využívá nástrojů a pomůcek EU souvisejících s dovednostmi a profesemi, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass, systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné.

Řízení projektu, prokazování kvality a strategie monitorování a hodnocení 

 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci kvalifikací: v souladu s evropskými nástroji a zásadami v oblasti transparentnosti a uznávání kvalifikací, včetně mikrocertifikátů.

Nákladová efektivnost a finanční řízení

 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program aliance zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a na konci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

Uspořádání konsorcia

 • Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli akce a projektu; partnerství vytváří vhodnou kombinaci příslušných organizací, včetně subjektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolského vzdělávání a podniků s nezbytnými profily a dovednostmi, vhodnými zkušenostmi souvisejícími s úlohou v projektu, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými pro úspěšnou realizaci projektu; aliance zahrnuje partnery, kteří přiměřeně reprezentují dotčený odvětvový nebo meziodvětvových přístup.
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: případné zapojení zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší alianci významnou přidanou hodnotu.

Řízení a rozhodování konsorcia 

 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, řešení konfliktů, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.
 • Odměna: aliance poskytuje jasnou přidanou hodnotu a přínosy pro každou z partnerských organizací.

Dopad (maximálně 20 bodů)

Dopad a ambice 

 • Využití: návrh prokazuje, jak partneři a jiné zúčastněné subjekty využijí výsledky aliance. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah. Zajišťuje dopad na místní, národní a evropské úrovni na cílové skupiny a příslušné zúčastněné strany, které hrají významnou úlohu v dotčeném odvětví, včetně oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku (případně včetně počtu vyškolených osob) a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

Komunikace, šíření a zviditelnění

 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné aktivity a jejich načasování, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a výhody se během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozloží mezi zúčastněné i nezúčastněné strany.

Udržitelnost a pokračování

 • Otevřený přístup: návrh případně popisuje, jak budou vyprodukované materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a neobsahuje nepřiměřená omezení.
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak bude vypracován akční plán pro zavedení na vnitrostátní a regionální úrovni. Návrh obsahuje vhodná opatření a identifikaci finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých) s cílem zajistit udržitelnost dosažených výsledků a přínosů i po ukončení projektu.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně 13 bodů v kategorii „relevance projektu“, 16 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“, 13 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a 11 bodů v kategorii „dopad“.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Pro Skupinu 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci (provádějící „plán“) se použijí tato kritéria pro udělení grantu:

Relevance projektu (maximálně 25 bodů)

Souvislosti a obecné cíle

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh zohledňuje evropské cíle v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy a odvětvové politiky EU, které jsou příslušné pro vybraný průmyslový ekosystém, a přispívá k jejich dosažení, podporuje rozsáhlá partnerství v oblasti dovedností v rámci Paktu pro dovednosti ve svém průmyslovém ekosystému. Přispívá k Evropské agendě dovedností a zohledňuje nástroje EU. Návrh týkající se průmyslového ekosystému, ve kterém již byla realizována aliance v rámci plánu, musí jasně upřesňovat, jak bude vycházet z předešlého projektu v rámci plánu; nesmí docházet k překrývání rozsahu, výstupů a aktivit. V případě stejné kvality bude návrh zabývající se ekosystémem, na který se stávající aliance v rámci plánu vůbec nevztahuje, posouzen jako relevantnější než návrh zabývající se ekosystémem, kde již plán probíhá.
 • Účel: návrh je relevantní pro cíle a priority akce. Návrh zejména obsahuje vývoj vysoce relevantního souboru nových profesních profilů a navrhuje související kvalifikace organizované do jednotek výsledků učení na úrovni 3 až 5 EQF a 6 až 8 EQF. Návrh obsahuje koncepci, testování a počáteční poskytování souvisejících programů vzdělávání a odborné přípravy, koncipovaných a poskytovaných jako modulární, flexibilní a přístupné vzdělávací příležitosti, s přihlédnutím k validaci dříve získaných dovedností.

Hodnoty EU:

Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.

Analýza potřeb a specifické cíle

 • Soulad: cíle a aktivity vycházejí z komplexní, náležitě podložené a kvalitní analýzy problémů a potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Reprezentace odvětví/oblasti: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují dotčený průmyslový ekosystém.
 • Digitální dovednosti: míra, do jaké návrh integruje digitální dovednosti do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Zelené dovednosti: míra, do jaké návrh integruje dovednosti spojené s přechodem na oběhové a ekologičtější hospodářství do obsahu odborné přípravy jednoho nebo několika příbuzných profesních profilů.
 • Dovednosti v oblasti odolnosti: míra, do jaké návrh začleňuje dovednosti spojené se schopností přizpůsobit se, zvládat změny a pečovat o sebe navzájem jako komunita.
 • Dovednosti v oblasti deep tech: případně rozsah, v jakém návrh integruje dovednosti spojené s oblastmi deep tech31 .

Doplňkovost s jinými akcemi a inovacemi – Evropská přidaná hodnota 

 • Inovace: návrh bere v úvahu nejnovější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jednoznačně prokazuje přidanou hodnotu, která je vytvořena jeho nadnárodní povahou.
 • Zástupci vzdělávání a odborné přípravy: aliance zahrnuje partnery, kteří adekvátně reprezentují poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Koncepce a metodika

 • Soudržnost: návrh představuje soudržný a ucelený soubor vhodných, konkrétních a praktických aktivit k naplnění zjištěných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný a zahrnuje všechny fáze (příprava, realizace, využívání, sledování, hodnocení a šíření).
 • Metodika: návrh využívá nástrojů a pomůcek EU souvisejících s dovednostmi a profesemi, jako je rámec EQF, klasifikace ESCO, Europass, systémy EQAVET a ESG, kdykoli je to vhodné.

Řízení projektu, prokazování kvality a strategie monitorování a hodnocení 

 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Pracovní plán: kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy.
 • Kvalita opatření pro uznávání a validaci kvalifikací: v souladu s evropskými nástroji a zásadami v oblasti transparentnosti a uznávání kvalifikací.

Nákladová efektivnost a finanční řízení

 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen a je přiměřený rozsahu návrhu; očekává se, že návrh průmyslového ekosystému, ve kterém již aliance v rámci plánu probíhá, předloží rozpočet, který jasně prokáže, že bude zamezeno dvojímu financování, protože bude doplňovat a navazovat na práci, kterou již probíhající plán vytvořil.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality, vzájemné hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program aliance zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a na konci projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 25 bodů)

Uspořádání konsorcia

 • Konfigurace: partnerství se skládá z partnerů rozsáhlých partnerství v oblasti dovedností v rámci Paktu pro dovednosti; partnerství vytváří vhodnou kombinaci příslušných organizací, včetně subjektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolského vzdělávání a průmyslu, včetně malých a středních podniků, s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými pro úspěšnou realizaci projektu. Partnerství navržené v žádosti prokazuje odbornost a reprezentativnost příslušného rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností v rámci paktu. Velký význam má účast evropských sociálních partnerů a/nebo sociálních partnerů z jednotlivých států, na něž se aliance vztahuje. Zeměpisné rozšíření a reprezentativnost příslušných partnerů v členských státech EU a regionů účastnících se aliance by měly být takové, aby aliance měla vysoký potenciál k provádění v zemích a regionech, na něž se vztahuje (např. prostřednictvím účasti evropské oborové organizace a/nebo evropských sociálních partnerů).
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují; rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: případné zapojení zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší alianci významnou přidanou hodnotu.

Řízení a rozhodování konsorcia

 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění řádné koordinace, rozhodování a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními zúčastněnými stranami.
 • Odměna: Aliance poskytuje jasnou přidanou hodnotu a přínosy příslušnému rozsáhlému partnerství v oblasti dovedností.

Dopad (maximálně 20 bodů)

Dopad a ambice

 • Využití: návrh prokazuje, jak budou výsledky aliance zaváděny v souladu s cíli a závazky příslušného rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností v rámci Paktu pro dovednosti.
 • Dopad: návrh dokládá společenský a ekonomický význam a dosah. Zajišťuje dopad na místní, národní a evropské úrovni na cílové skupiny a příslušné zúčastněné strany, které hrají významnou úlohu v dotčeném ekosystému, včetně oblasti vzdělávání a odborné přípravy, například na subjekty, které se připojily k Paktu pro dovednosti. Zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku (včetně případně počtu vyškolených osob) a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

Komunikace, šíření a zviditelnění

 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné aktivity a jejich načasování, nástroje a kanály, které zajistí, že výsledky a přínosy se účinně rozloží mezi zúčastněné subjekty.

Udržitelnost a pokračování

 • Otevřený přístup: návrh případně popisuje, jak vyprodukované materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a ve formátu otevřených propojitelných dat, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.
 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak bude vypracován akční plán pro zavedení na vnitrostátní a regionální úrovni. Návrh obsahuje vhodná opatření a identifikaci finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých) s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost výsledků a přínosů dosažených aliancí i po ukončení projektu.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů, a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu požadovanému bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně 13 bodů v kategorii „relevance projektu“, 16 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“, 13 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a 11 bodů v kategorii „dopad“.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu, výsledku hodnocení a míry financování ve výši 80 %.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • Skupina 1 – Aliance pro vzdělávání a podniky
  • 1 milion EUR (projekt v délce 2 let)
  • 1,5 milionu EUR (projekt v délce 3 let)
 • Skupina 2 – Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící „plán“)
  • 4 miliony EUR (projekt v délce 4 let)

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena.

Náklady na dobrovolníky jsou povoleny. Mají podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro dobrovolníky32 ​​​​​​​. Jednotkové náklady pro majitele malých a středních podniků nepobírající mzdu jsou povoleny. Měly by mít podobu jednotkových nákladů, jak jsou definovány v rozhodnutí Komise o jednotkových nákladech pro vlastníky malých a středních podniků33 .

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše atd.) budou stanoveny v grantové dohodě. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Uznatelné přímé náklady“.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Higher education Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti