Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ключово Действие 1: Образователна Мобилност за Граждани

Действията, подкрепяни в рамките на това ключово действие, следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия за участниците и за участващите организации, както и за системите за политики, в рамките на които се провеждат съответните дейности.

По отношение на учениците, студентите, стажантите, чиракуващите, възрастните учещи и младежите дейностите за мобилност, подкрепяни в рамките на това ключово действие, имат за цел да генерират един или повече от следните резултати:

 • повишена ефективност на ученето;
 • повишена пригодност за заетост и подобрени перспективи за професионална реализация;
 • повишено чувство за инициативност и предприемачество;
 • повишена увереност в собствените възможности и самочувствие;
 • усъвършенствани чуждоезикови компетентности и компетентности в областта на цифровите технологии;
 • повишена междукултурна осведоменост;
 • по-активно участие в обществото;
 • повишени положителни взаимодействия с хора с различен произход;
 • повишена осведоменост за европейския проект и ценностите на ЕС;
 • повишена мотивация за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение след изтичането на периода на мобилност в чужбина.

По отношение на членовете на персонала, младежките работници, и специалистите в областта на образованието, обучението и младежта дейностите за мобилност имат за цел да генерират един или повече от следните резултати:

 • усъвършенствани компетентности, свързани с професионалните им профили (преподаване, обучение, младежка работа и т.н.);
 • по-широко разбиране на практиките, политиките и системите на образованието, обучението и младежката работа в различните държави;
 • повишен капацитет за провокиране на промени, насочени към модернизиране и отваряне за международно сътрудничество в образователните организации, където работят;
 • по-добро разбиране на взаимните връзки между формалното и неформалното образование, професионалното обучение и пазара на труда;
 • повишено качество на тяхната работа и дейности в полза на студентите, стажантите, чиракуващите, учениците, възрастните учещи и младежите;
 • по-добро разбиране и отзивчивост към всички видове многообразие, например социално, етническо, езиково, полово и културно многообразие, както и разнообразни способности;
 • повишени способности за удовлетворяване на потребностите на хората с по-малко възможности;
 • по-активна подкрепа и стимулиране на дейности за мобилност на учещи;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • усъвършенствани чуждоезикови компетентности и компетентности в областта на цифровите технологии;
 • повишена мотивация и удовлетвореност от ежедневната им работа.

Дейностите, подкрепяни в рамките на това действие, следва също така да генерират един или повече от следните резултати за участващите организации:

 • повишен капацитет за работа на равнище ЕС/международно равнище; по-добри управленски умения и стратегии за интернационализация; засилено сътрудничество с партньори от други държави; отпускане на повече финансови ресурси (различни от средства от фондовете на ЕС) за организиране на европейски/международни проекти; повишено качество на подготовката, изпълнението и мониторинга на европейски/международни проекти и последващите ги дейности;
 • иновативни и усъвършенствани подходи за работа с техните целеви групи, например чрез осигуряване на: по-привлекателни програми за студентите, стажантите, чиракуващите и младежите, съобразени с техните потребности и очаквания, повишени квалификации на преподавателите и обучителите, усъвършенствани процедури за признаване и валидиране на компетентности, придобити в рамките на периоди на учене в чужбина, по-ефективни дейности в полза на местните общности, усъвършенствани методи и практики за младежка работа, насочени към активно ангажиране на младежите и/или решаване на проблеми на групите в неравностойно положение, и т.н.;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организацията: готовност за интегриране на добри практики и нови методи в текущите дейности, отвореност за единодействия с организации, чиято дейност е свързана с различни области в социалната и образователната сфера и в сферата на заетостта, стратегическо планиране на професионалното развитие на техните служители във връзка с индивидуалните нужди и целите на организацията поддържане на комуникация, прехвърляне на знания и популяризиране на подобренията, и ако е приложимо, потенциал за привличане на отлични студенти и академичен персонал от целия свят.

В дългосрочен план се очаква съчетаният ефект от няколко хиляди проекта, подкрепени по това ключово действие, да окаже въздействие върху системите за образование, обучение и работа с младежи в участващите държави, с което да стимулира реформите на политиката и да привлече нови ресурси за възможности за мобилност във и извън Европа.

Във връзка с това през 2024 г. програмата ще продължи да бъде мобилизирана за смекчаване на социално-икономическите и образователните последици от руското нахлуване в Украйна чрез подкрепа за проекти за мобилност, които улесняват интеграцията на хората, бягащи от войната в Украйна.