Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Мобилност на членове на персонала в областта на спорта

Настоящото действие има за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда, цифровото образование, както и гражданската ангажираност и участие чрез своите дейности. Те следва да постигат това, като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

Основната цел на това действие е да се предоставят възможности на членовете на персонала на спортни организации, най-вече в областта на масовия спорт, да усъвършенстват своите компетентности и квалификации и да придобиват нови умения чрез образователна мобилност, като прекарват известен период от време в чужбина и така допринасят за изграждането на капацитет и за развитието на спортните организации.

По това действие се подкрепя професионалното развитие на треньори и на друг персонал (както платен персонал, така и доброволци) в областта на масовия спорт. Персоналът в областта на немасовия спорт, включително хората с двойна кариера — в спорта и извън него, може също така да засили въздействието от обучението и прехвърлянето на знания в полза на персонала и организациите за масов спорт. Възможностите за образователна мобилност за персонала в областта на немасовия спорт могат да бъдат подкрепяни, когато участието на такъв персонал може да бъде от полза за масовия спорт.

Действието допринася за постигането на целите на работния план на ЕС за спорта за периода 2021—2024 г.1

По-конкретно проектите за мобилност в областта на спорта са насочени към:

 • обръщане на специално внимание на масовия спорт, като се има предвид важната роля, която спортът играе за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот, междуличностните отношения, социалното приобщаване и равенството;
 • развитие на европейското измерение на спорта и международното сътрудничество в областта на образователната мобилност в спорта;
 • изграждане на капацитета на организациите за масов спорт;
 • подобряване на теоретичните и практическите познания на спортния персонал;
 • насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, добро управление и почтеност в спорта, устойчиво развитие, както и образование, обучение и умения в спорта и чрез него;
 • Насърчаване на активен и екологосъобразен начин на живот и активно гражданство;
 • създаване на европейски мрежи на треньори и спортен персонал.

Хоризонтални приоритети

Във всички проекти за мобилност следва да бъдат интегрирани следните измерения, които са в сила за цялата програма „Еразъм+“:

Приобщаване и Многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да гарантират, че предлагат възможности за мобилност по приобщаващ и справедлив начин на всички участници независимо от техния произход. При подбора на участници следва да се гарантира, че ползите от тяхното професионално развитие са напълно прехвърляеми в рамките на изпращащата организация.

По време на подготовката, изпълнението и последващите действия във връзка с дейностите за мобилност изпращащите и приемащите организации следва да включват участниците във вземането на ключови решения, така че да се осигурят максимални ползи и въздействие за всеки участник.

Устойчивост на околната среда

Чрез проекта следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Той следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране. Тези принципи следва да намерят отражение в подготовката и изпълнението на всички дейности по програмата по-специално чрез използването на специфична финансова подкрепа, предоставена от програмата за насърчаване на устойчиви начини на пътуване.

Цифров преход

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите.

Участие в демократичния живот

Програмата е предназначена да подпомага участниците да откриват ползите от активното гражданство и участие в демократичния живот. Подкрепените дейности за мобилност следва да укрепват уменията за участие в различни сфери на гражданското общество, както и да развиват социалните и междукултурните компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Когато е възможно проектите следва да предлагат възможности за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране чрез формални или неформални дейности за учене. Те трябва също така да подобряват познаването на Европейския съюз и общите европейски ценности от участниците, включително зачитането на демократичните принципи, човешкото достойнство, единството и многообразието, междукултурния диалог, както и европейското социално, културно и историческо наследство.

Създаване на проект

Кандидатстващата организация е основният участник в проект по ключово действие 1. Кандидатът изготвя и подава заявлението, подписва споразумението за отпускане на безвъзмездни средства с националната агенция за програмата „Еразъм+“, изпълнява дейностите за мобилност и докладва на своята национална агенция за програмата „Еразъм+“. И двата вида подкрепяни дейности са свързани с изходяща мобилност. Това означава, че кандидатстващата организация ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина.

Проектът може да включва една или повече дейности. Дейностите могат да бъдат комбинирани в зависимост от целите на проекта и нуждите на участващата организация/организации и на самите участници.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
 • Подготовка (практическа организация, подбор на участници, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им, виртуални подготвителни срещи и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта, виртуални последващи срещи).

Дейности

Подкрепят се следните дейности:

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и периоди на наблюдение (2—14 дни);
 • Командировки с цел преподаване или обучение (15—60 дни).

При обмяната на опит чрез наблюдение на работата на колеги участниците могат да прекарат период от време (2—14 дни) в приемаща организация в друга държава с цел да усвоят нови практики и да почерпят нови идеи посредством наблюдение и взаимодействие с колеги, треньори, доброволци или други членове на персонала в ежедневната им работа в приемащата организация.

При командировките с цел преподаване или обучение участниците могат да прекарат период от време (15—60 дни) в наставничество или предоставяне на обучение в приемаща организация в друга държава, като начин да се учат чрез изпълнение на своите задачи и обмен на опит с колеги. Това допринася за изграждането на капацитет в организациите за масов спорт.

Дейностите не могат да бъдат със стопанска цел.

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на членове на персонала могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

За всяка дейност може да се предостави допълнителна подкрепа на лица, придружаващи участници с по-малко възможности. Придружаващите лица могат да бъдат подпомагани за цялата продължителност на дейността или за част от нея.

Подготвителни посещения

Целта на подготвителните посещения е да се осигури високо качество на дейностите чрез улесняване и подготовка на административните условия, изграждане на доверие и разбирателство и установяване на стабилно партньорство между участващите организации и лица.

Преди осъществяването на мобилността организациите могат да подготвят предварително посещение на своя партньор домакин. Подготвителните посещения не са самостоятелна дейност, а спомагателна форма за мобилност на членове на персонала. Всяко подготвително посещение трябва да има ясни мотиви и да служи за подобряване на обхвата и качеството на дейностите за мобилност. Например подготвителни посещения могат да бъдат организирани с цел да се започне работа с нова организация партньор или да се подготвят по-продължителни дейности за мобилност. Подготвителни посещения могат да се организират и при двата вида мобилност на членове на персонала.

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Участваща организация може да бъде:

 • Публична или частна организация, осъществяваща дейност в областта на спорта и физическата активност и организираща спортни и физически дейности на масово равнище (напр. организация с нестопанска цел, местен публичен орган, спортен клуб);
 •  Организация за немасов спорт, ако участието на членове на нейния персонал е от полза за масовия спорт (напр. международна организация).

Къде се кандидатства?

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

Възможен допълнителен кръг:

Националните агенции може да решат да определят допълнителен кръг. Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на допълнителния кръг чрез своя уебсайт.

Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Начални дати на проектите

Проектите ще започнат между 1 юни и 31 декември същата година.

Ако бъде открит незадължителен кръг, проектите ще започнат между 1 януари и 31 май следващата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Продължителност на проекта

От 3 до 18 месеца.

Брой заявления

В рамките на един кръг на процедурата по подбор дадена организация може да кандидатства само за един проект.

Организациите, които получават безвъзмездни средства за проект в рамките на първия кръг за заявления, не могат да кандидатстват за втория кръг от същата покана за представяне на предложения.

Продължителност на дейностите

Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и периоди на наблюдение : 2—14 последователни дни (без дните за пътуване)

задачи, свързани с наставничество и обучение, 15—60 последователни дни (без дните за пътуване)

Допустими участници

 • Треньори и друг спортен персонал в масови спортни организации
 • Служители в областта на немасовия спорт, включително тези, които водят двойна и неспортна кариера, когато участието на такъв персонал може да бъде от полза за масовия спорт.
 • Доброволци (различни от треньори) в спортни организации.

Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията. Участниците трябва да пребивават в държавата, където е установена изпращащата организация. 

Във всички случаи задачите, които свързват участника с изпращащата организация, трябва да бъдат документирани по такъв начин, че националната агенция да може да провери тази връзка (например с договор за работа или за доброволческа дейност, описание на задачите или подобен документ).

Участниците не могат да се занимават с дейност за мобилност в качеството си на спортисти.

Брой на участниците

Максимум 10 участници на проект

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в чужбина в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

Допълнителни критерии за допустимост за подготвителни посещения 

Място (места) на изпълнение на дейността

Подготвителните посещения се осъществяват в държавата на приемащата организация преди началото на дейността.

Допустими участници

Представители на участващите организации, които участват в основната дейност. Подготвителните посещения могат да бъдат провеждани от членове на персонала, които участват пряко в организацията на проекта, или членове на персонала, които участват в дейностите за мобилност.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за възлагане

Релевантност и въздействие  (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • Профилът, опитът и дейностите на кандидата са свързани с масовия спорт;
 • Проектното предложение е свързано с:
 • целите на действието;
 • нуждите и развитието на участващите организации;
 • нуждите и развитието на участващите членове на персонала;
 • проектното предложение е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Доколко проектът има капацитет:
  • да гарантира висококачествени резултати от обучението за участващите членове на персонала;
  • да укрепва или да трансформира работните практики на участващите организации, да повишава тяхното качество, капацитет и иновации;
  • да оказва потенциално въздействие върху участващите организации и членове на техния персонал през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Доколко проектът определя конкретни резултати от обучението;
 • Доколко проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • Доколко проектът запознава нови участници и организации с по-малък опит с действието.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • Целите на проектното предложение отговарят на потребностите на кандидатстващата организация и на нейния персонал по ясен и конкретен начин;
 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Проектът включва екологично устойчиви и отговорни практики;
 • Проектът включва използване на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на дейностите, свързани с физическа мобилност, и подобряване на сътрудничеството с организациите партньори;
 • Доколко дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с по-малко възможности;
 • Е предвидено балансирано представителство на участниците по отношение на пола;
 • За персонала от организации, които се занимават с немасов спорт, ясно обяснение как участието на такъв персонал ще благоприятства масовия спорт.

Качество на последващите действия (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от дейностите за мобилност в редовната работа на организацията;
 • кандидатът е предложил конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на кандидатстващата организация, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност, които не са обхванати от други категории разходи.

Например подготовка, наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците по време на мобилност, услуги, инструменти и оборудване, необходими за изпълнението на проекта, виртуални компоненти в смесени дейности, споделяне на резултатите и осигуряване на публична видимост на финансирането от Европейския съюз.

Организационната подкрепа покрива разходите, направени както от изпращащите, така и от приемащите организации. Разпределението на получените безвъзмездни средства ще бъде договорено между двете организации.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на придружаващите лица.

Сума

350 EUR на участник

Бюджетна категория - Пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците, включително на придружаващите лица, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участникът ще пътува с транспортни средства с ниски емисии.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността2  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния3 .

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи на участниците и на придружаващите ги лица по време на дейността.

При необходимост: дневните разходи са допустими за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците и придружаващите ги лица, които получават безвъзмездни средства за неекологично пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а в случай на безвъзмездни средства за екологично пътуване — максимум шест дни за пътуване.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на лицата, продължителността на престоя и приемащата държава4

Сума

Група държави 1: 107—191 EUR

Група държави 2: 95—169 EUR

Група държави 3:  84—148 EUR

По-горе са изложени основните ставки за ден от дейността. Всяка национална агенция ще определя точните основни ставки в рамките на допустимите диапазони.

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността. От 15-ия ден на дейността платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната ставка. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности. 

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, с изключение на придружаващите лица.           

Сума

125 EUR на участник

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане:  искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Подкрепа за подготвително посещение

Допустими разходи и приложими правила

Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Сума

680 EUR на участник при максимум 2 участници в подготвително посещение.

Бюджетна категория - Езикова подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват за наставничество или обучение по време на дейността си.

Езикова подкрепа е налична за участниците в следните видове дейности: при обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и периодите на наблюдение, както и при командировките с цел преподаване и обучение. Подкрепата се изплаща само ако участникът не може да получи онлайн езикова подкрепа поради липса на необходимия език или ниво или поради специфични пречки, с които се сблъскват участниците с по-малко възможности. 

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

Сума

150 EUR на участник

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците и на придружаващите ги лица, които не могат да бъдат подкрепени от стандартните безвъзмездни средства за категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки. Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване въз основа на единичните разходи.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Разходи за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните разходи, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците.              

Сума

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

 • 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01) ↩ back
 • 2 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 4

  Група държави 1: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция;

  Група държави 2: Чехия, Естония, Гърция, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения, Словакия, Латвия;

  Група държави 3: България, Хърватия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Турция. ↩ back

Tagged in:  Sport