Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Изграждане на Капацитет в областта на младежта

Проектите за изграждане на капацитет в областта на младежта са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в ЕС и държави, асоциирани към програмата, от една страна, и трети държави, които не са асоциирани към програмата, от друга страна. Що се отнася до последното, това действие е насочено изключително към държави от регион 1 (Западни Балкани), регион 2 (Източно партньорство) и регион 3 (Южно Средиземноморие). Проектите имат за цел да се подкрепят международното сътрудничество в областта на младежта и неформалното учене като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие и благополучие на младежките организации и младежите.

Цели на Действието

Действието е насочено към организации, работещи в областта на младежта, и има за цел:  

 • повишаване на капацитета на организациите, работещи с младежи извън формалното учене;  
 • насърчаване на дейности за неформално учене в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, особено в организациите, насочени към младежи с по-малко възможности, и насърчаване на участието на младежите в цялото им многообразие с цел подобряване на равнището на компетентностите и възможности за действие, като по този начин им се дава възможност да осигурят активното участие на младежите в обществото.  
 • подкрепа за развитието на младежката работа в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, като се подобрява нейното качество и признаване;  
 • насърчаване на разработването, изпитването и реализацията на схеми и програми, които позволяват на организациите да повишат неформалната образователна мобилност в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • подпомагане на организации в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, за да допринесат за изпълнението на стратегията на ЕС за младежта (2019—2027 г.), включително 11-те цели на ЕС за младежта, Европейската програма за младежката работа, Плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС (2022—2027 г.) и за последващите действия във връзка с Европейската година на уменията, която започна през 2023 г.;  
 • насърчаване на сътрудничеството между младежките организации в различни региони в света чрез съвместни инициативи;  
 • насърчаване на участието на по-малки организации, както и на организации от отдалечени райони и по-малки населени места; 
 • засилване на взаимодействията и взаимното допълване на младежките организации, работещи с младежи извън формалното обучение, с формалните образователни системи и/или пазара на труда. 

Тематични области/специфични цели

Предложенията следва да са насочени към подпомагане на младежките организации, работещи с младежи извън формалното обучение, в една или повече от следните тематични области:

 • политическо участие, гражданска ангажираност и диалог с лицата, вземащи решения;
 • приобщаване на младежи с по-малко възможности;
 • демокрация, върховенство на закона и ценности, младежко лидерство;
 • овластяване/ангажиранe/пригодност за заетост на младежите:
 • мир и следконфликтно помирение;
 • околна среда и климат;
 • борба с дискриминацията и равенство между половете;
 • умения в областта на цифровите технологии и предприемачески умения.

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на действието, т.е. те трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение. Важно е да се отбележи, че в контекста на това международно действие дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването на капацитета на младежките организации, така че те да бъдат по-добре подготвени да подкрепят младежите главно в трети държави, които не са асоциирани към програмата, обхванати от действието

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности на младежки организации, работещи с младежи извън формалното обучение, които:  

 • допринасят за насърчаването на диалог относно политиката, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики;  
 • насърчават стратегическото сътрудничество между младежки организации, от една страна, и публични органи, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • насърчават сътрудничеството между младежките организации и организациите, чиято дейност е свързана с областите на образованието и обучението, както и с организации, които са активни на пазара на труда;  
 • повишават капацитета на младежките съвети, младежките платформи и органите на местната, регионалната и националната администрация, работещи в областта на младежта, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • повишават капацитета за управление и иновации, ръководните умения и интернационализацията на младежките организации, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • подкрепят разработването на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността от страна на младежки организации, особено в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, както и разработването на информационни, комуникационни и медийни инструменти;  
 • подпомагат младежките организации, особено в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, при разработването на методи, инструменти и материали за работа с младежи, включително насърчаване на инициативи за съвместно създаване и съвместно проектиране на проекти, позволяващи принос на участниците при създаването на проектите;  
 • подпомагат младежките организации, особено в допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, да създават нови форми на осъществяване на младежка работа и на обучение и подкрепа; улесняват неформалната образователна мобилност.  

Примерите за дейности включват:  

 • разработване на инструменти и методи за социално и професионално развитие на младежки работници, и обучители;  
 • разработване на методи за неформално учене, особено такива, които стимулират придобиването/усъвършенстването на компетентности, включително умения, свързани с медийната грамотност;  
 • разработване на нови видове схеми за практическо обучение и симулиране на реални ситуации в обществото;  
 • разработване на нови форми на младежка работа и по-конкретно, стратегическо използване на отворено и гъвкаво учене, виртуално сътрудничество, образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД) и по-ефективно използване на потенциала на ИКТ;  
 • организиране на събития/семинари/работни срещи/обмен на добри практики за сътрудничество, работа в мрежа, повишаване на осведомеността и партньорско обучение;  
 • организиране на дейности за мобилност за младежки работници, с цел изпитване на инструменти и методи, разработени от партньорството. Моля, имайте предвид, че дейностите за мобилност трябва да са второстепенни спрямо основните цели на действието и трябва да са инструмент за постигането на тези цели и да го подкрепят.  

Създаване на проект

Проектът за изграждане на капацитет в областта на младежта включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране1 , а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието.

Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и подходящия подход; ясно очертаване на предложената методология, осигуряваща съответствие между целите на проекта и дейностите по него; приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта и на надежден и реалистичен план за комуникация, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите за изграждане на капацитет в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите. По-специално изрично се насърчава използването на Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта в рамките на проектите за съвместна работа преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз в света.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проект за изграждане на капацитет в областта на младежта?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за изграждане на капацитет в областта на младежта трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва да бъдат: 

 • правни субекти:  
  • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта;  
  • публични органи на местно, регионално или национално равнище;  
  • Публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие) също могат да участват, но не и като координатор.  
 • законно установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трети държави, които не са асоциирани към програмата, от регион 1 (Западни Балкани), регион 2 ( Източно съседство2 ) или регион 3 (държави от Южното Средиземноморие). Моля, вижте раздел „Допустими държави“ в част А от ръководството за програмата.  

Състав на консорциума  (Брой и профил на участващите организации) 

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 4 кандидати (бенефициери, а не свързани субекти), който отговаря на следните условия:  

 • най-малко 1 правен субект от държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;  
 • най-малко 2 правни субекта от 2 различни допустими трети държави, които не са асоциирани към програмата, принадлежащи към един и същ допустим регион, посочен по-горе в „Кой може да кандидатства“.
  • Организации от различни допустими региони не могат да участват в едни и същи проекти. Междурегионалните проекти не са допустими.

Свързаните субекти и асоциираните партньори не се включват в състава на консорциума.  

Географско местоположение (място на изпълнение на дейностите)

Дейностите трябва да се провеждат в държави на кандидатстващите организации (координатор, бенефициери и свързани субекти, ако има такива).

В надлежно обосновани случаи дейностите могат да се извършват и в други допустими държави по това действие.

Продължителност на проекта

Проектите следва да са с обичайна продължителност между 12 и 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Кога се кандидатства?

 Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 6 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на предложението по отношение на целите на действието;
 • Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Доколко:
  • анализът на нуждите се основава на проверими общи и специфични данни, свързани с конкретните реалности на кандидатите, партньорите и целевите групи;
  • целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи;
  • предложението е иновативно и/или допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
  • дейностите за изграждане на капацитет са ясно определени и са насочени към укрепване на капацитета на участващите организации;
  • проектът подобрява капацитета на младежките организации, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, за включване на младежи с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и разпространение;
 • Целесъобразност и качество на предложената методология за посрещане на определените нужди;
 • Съответствие между целите на проекта и предвидените дейности за постигането им;
 • Качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Качество на предложените методи за неформално учене;
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване;
 • Наличие и релевантност на мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • Степен на ефективност на проекта по отношение на разходите и разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности.
 • Целесъобразност на мерките за подбор и/или включване на участници в дейности за мобилност, ако има такива (моля, вижте „Защита, здраве и безопасност на участниците“ в част А от настоящото ръководство, както и други изисквания и препоръки, приложими за проекти за мобилност по KД 1).

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

 • Доколко:
  • проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
  • разпределението на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации.
 • наличието на ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и с останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 20 точки)

 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от проекта;
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • по отношение на капацитета на участващите организации да овластяват младежите и да насърчават активното им участие в дейности, осъществявани извън проекта;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • Качество на плана за разпространение: целесъобразност и качество на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации;
 • ако е приложимо, описание на начините, по които изготвените материали, документи и аудио-визуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и без непропорционални ограничения;
 • Качество на плановете за осигуряване на устойчивостта на проекта: т.е. неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“; 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“. 

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група. 

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Очаквано въздействие

Проектите, по които са предоставени безвъзмездни средства, следва да демонстрират очакваното си въздействие чрез подобряване на капацитета на младежките организации, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, по отношение на:  

 • принос за посочените в стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. приоритети за ангажиране, свързване и овластяване и Европейската програма за младежката работа; 
 • надграждане на резултатите от европейските цели за младежта, диалога по въпросите на младежта и други проекти в сферата на младежта;  
 • подобряване на участието на младежите в демократичния живот от гледна точка на активното гражданство и установяването на връзка с лицата, вземащи решения (овластяване, усвояване на нови умения, участие на младежите в разработване на проекти и т.н.), по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • подобряване на предприемаческия и иновационния капацитет на младежите в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • работа в транснационален мащаб, като същевременно се гарантира приобщаване, солидарност и устойчивост;  
 • насърчаване и принос към транснационалното учене и сътрудничество между младежите и лицата, вземащи решения, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • увеличаване на мащаба на съществуващите практики и обхват отвъд партньорството, включително използване на цифрови средства за поддържане на връзка при всякакви обстоятелства, дори в ситуации на отдалеченост, изолация или ограничителни мерки;  
 • свързване на резултатите с местните общности, създаване на възможности за работа и подхранване на новаторски идеи, които биха могли да бъдат възпроизведени и разширени в други среди в трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • демонстриране на включването и достъпността на целеви групи с по-малко възможности и лица в трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • разработване на нови инструменти и методи за неформално учене, особено такива, които стимулират придобиването/усъвършенстването на компетентности, включително умения, свързани с медийната грамотност, и иновативни практики, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;  
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред младежите, участващи в младежки организации.  

Какви са правилата за финансиране?

Безвъзмездните средства се отпускат под формата на еднократна сума. Това означава, че с тях се възстановява фиксирана сума на базата на еднократна сума или финансиране, което не е свързано с разходи. Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта и процент на финансиране от 80 %. 

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е: 300 000 EUR 

Не се допуска финансова помощ за трети страни под формата на безвъзмездни средства или награди. 

Разходите на доброволците не са разрешени.

Как се определя еднократната сума по проекта?  

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);  
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;  
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);  
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).  

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от оценката. Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP). 

 • 1 Моля, имайте предвид, че макар подготвителните дейности да могат да започнат преди предложението да бъде представено или избрано за финансиране, разходите могат да бъдат направени и дейностите да бъдат изпълнени едва след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. ↩ back
 • 2 Организации от Беларус не са допустими за участие в това действие. Организации от Армения и Азербайджан са допустими за участие, но не като координатори. ↩ back
Tagged in:  Youth