Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Изграждане на капацитет в областта на спорта

Проектите за изграждане на капацитет са международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана с областта на спорта, в държави по програмата и трети държави, които не са асоциирани към програмата в регион 1 (Западни Балкани) и регион 2 (Източно съседство). Те имат за цел да се подкрепят спортни дейности и политики в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като средство за популяризиране на ценности, както и като образователен инструмент за насърчаване на личностното и социалното развитие на хората и за изграждане на по-сплотени общности.

Цели на Действието

Това действие ще има следните цели:

 • повишаване на капацитета на организациите за масов спорт;
 • насърчаване на практикуването на спорт и физическа активност в трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • насърчаване на социалното приобщаване чрез спорта;
 • насърчаване на положителните ценности чрез спорта (като честна игра, толерантност, отборен дух);
 • насърчаване на сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи.

Тематични области/специфични цели

Предложенията следва да са насочени към определени тематични области, определени на етапа на програмиране. Примери за области от особено значение са:

 • насърчаване на общите ценности, недискриминацията и равенството между половете чрез спорта;
 • развитие на умения (чрез спорта), необходими за подобряване на социалното приобщаване на групите в неравностойно положение (напр. независимост, лидерство и др.);
 • интеграция на мигрантите;
 • следконфликтно помирение.

Дейности

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на действието, т.е. те трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение. Накрая, в контекста на това международно действие в световен мащаб дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването на капацитета на спортните организации и главно в трети държави от регион 1 или от регион 2, които не са асоциирани към програмата.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности, включително например:

 • създаване и развитие на мрежи между организации/държави/региони;
 • разработване и осъществяване на обмен на най-добри практики/идеи;
 • осъществяване на общи спортни дейности и съпътстващи образователни прояви;
 • стартиране, изпитване, споделяне и прилагане на нови методи, инструменти, практики и материали за неформално обучение чрез практическо обучение и мобилност на персонала в спорта;
 • повишаване на осведомеността по въпросите на дискриминацията на групите в неравностойно положение в спорта;
 • подкрепа за изграждането на ангажирано и активно гражданско общество.

Създаване на проект

Проектът за изграждане на капацитет в областта на спорта включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране1 , а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието.

Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и подходящия подход; ясно очертаване на предложената методология, осигуряваща съответствие между целите на проекта и дейностите по него; приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта и на надежден и реалистичен план за комуникация, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите за изграждане на капацитет в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект. 

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз в света.

Кои са критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проект за изграждане на капацитет в областта на спорта?

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за изграждане на капацитет в областта на спорта трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

За да са допустими, кандидатите (бенефициери и свързани субекти, ако е приложимо) трябва:

да бъдат правни субекти (публичноправни или частноправни субекти);

да работят в областта на спорта;

бъдат установени

в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, от регион 1 (Западни Балкани) или регион 2 (Източно съседство)2 .

Координаторът на консорциума трябва да бъде организация с нестопанска цел.         

Такива организации могат да бъдат например:

 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на спорта;
 • местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация;
 • национален олимпийски комитет или национална спортна конфедерация;
 • организация, представляваща движението „Спорт за всички“;
 • организация, чиято дейност е свързана с областта на популяризирането на физическата активност;
 • организация, представляваща сектора за активен отдих;     

Състав на консорциума

Проектите за изграждане на капацитет са транснационални и включват най-малко 4 организации от най-малко 3 държави:

 • Най-малко 1 организация от 2 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата и
 •  най-малко 2 организации от поне 1 допустима трета държава, която не е асоциирана към програмата, от регион 1 (Западни Балкани) или регион 2 (Източно съседство). Организации от регион 1 и регион 2 не могат да участват в едно и също предложение (т.е. партньорства, включващи региони 1 и 2, не са допустими).

Броят на организациите от държавите — членки на ЕС, и от трети държави, асоциирани към програмата, не може да бъде по-голям от броя на организациите от трети държави, които не са асоциирани към програмата. Свързаните субекти и асоциираните партньори не се включват в състава на консорциума.                

Географско местоположение (Място на изпълнение на дейностите)

Дейността трябва да се реализира в държавите на организациите, които участват в тази дейност, освен в надлежно обосновани случаи във връзка с целите на действието.

Освен това:

  • Дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз, дори ако в проекта не участва организация от държавата — домакин на съответната институция. 
  • Дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, или в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

Проектите за изграждане на капацитет следва да са с обичайна продължителност 12, 24 или 36 месеца. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и вида на планираните дейности. Възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-SPORT-2024-CB

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 5 март до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Очаквано въздействие

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, следва да се демонстрира чрез:

 • повишаване на участието и капацитета на организациите за масов спорт;
 • увеличаване на участието на жените в спорт и физическа активност;
 • подобряване на социалното приобщаване на групите в неравностойно положение;
 • подобряване на капацитета на спортния сектор за транснационална работа с грижа за приобщаване, солидарност и устойчивост;
 • насърчаване и принос към транснационалното учене и сътрудничество между хората, занимаващи се със спорт, и лицата, вземащи решения, по-специално в допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата;
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред хората, занимаващи се със спорт, участващи в спортни организации.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на предложението по отношение на целите на действието;
 • Предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Доколко:
  • целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи;
  • предложението е иновативно и/или допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
  • дейностите за изграждане на капацитет са ясно определени и са насочени към укрепване на капацитета на участващите организации;

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 20 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и разпространение;
 • Целесъобразност и качество на предложената методология за посрещане на определените нужди;
 • Съответствие между целите на проекта и предвидените дейности за постигането им;
 • Качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Качество на предложените методи за неформално учене, ако има такива;
 • Наличие и релевантност на мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • Степен на ефективност на проекта по отношение на разходите и разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности. 

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)

Доколко:

 • проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
 • разпределението на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации.
 • наличието на ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и с останалите заинтересовани страни.

Въздействие (максимален резултат: 30 точки)

 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от проекта;
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • Качество на плана за разпространение: целесъобразност и качество на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации;
 • ако е приложимо, предложението описва начините, по които изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи и не съдържа непропорционални ограничения;
 • Качество на плановете за осигуряване на устойчивостта на проекта: т.е. неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Предложенията с равен общ резултат ще се класират в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Качество на структурата и изпълнението на проекта“. Когато тези оценки са равни, приоритетът се определя въз основа на оценките им по критерия „Въздействие“.

Ако това не позволява да се определи приоритетът, може да се направи допълнително приоритизиране, като се вземе предвид цялостното портфолио от проекти и създаването на положителни полезни взаимодействия между проектите или други фактори, свързани с целите на поканата. Тези фактори ще бъдат документирани в доклада на експертната група.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект следва да бъдат между 100 000 EUR и 200 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти: 

 • Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.); 
 • В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 • В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 • Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Процентът на съфинансиране от 80 % ще бъде приложен към общите прогнозни допустими разходи, определени след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на крайните продукти, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 • 1 Моля, имайте предвид, че макар подготвителните дейности да могат да започнат преди предложението да бъде представено или избрано за финансиране, разходите могат да бъдат направени и дейностите да бъдат изпълнени едва след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. ↩ back
 • 2 Организации от Беларус не са допустими за участие в това действие. Организации от Армения и Азербайджан са допустими за участие, но не като координатори. ↩ back
Tagged in:  Sport