Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта

Какво представлява акредитацията по програмата „еразъм“ в областта на младежта1 ?

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество, да насърчават участието на младежите и да подкрепят изграждането на капацитет на специалистите, работещи с младежи, и на организациите за младежка работа посредством дейности за образователна мобилност. Акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта улеснява образователната мобилност на младежи, като предоставя на акредитираните организации опростен и гъвкав алтернативен формат за осъществяване на дейности.

Акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на младежта има следните цели:

 • укрепване на личностното и професионалното развитие на младежите чрез дейности за образователна мобилност, свързана с неформално и информално учене;
 • насърчаване на овластяването на младежите и ролята им на активни граждани и участници в демократичния живот;
 • насърчаване на качественото развитие на младежката работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище чрез изграждане на капацитет на организациите, чиято дейност е свързана с областта на младежта, и подкрепа за образователното и професионалното развитие на специалистите, работещи с младежи;
 • насърчаване на приобщаването и многообразието, междукултурния диалог, европейското сътрудничество и ценностите на солидарността, равните възможности и правата на човека сред младежите в Европа.

От кандидатстващите организации ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите. Връчването на акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта потвърждава, че кандидатът е въвел подходящи и ефективни процеси и мерки за осъществяването на висококачествени дейности за образователна мобилност според плана си и ги използва в полза на сферата на младежта.

Как функционира акредитацията?

От кандидатстващите за акредитация организации ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите.

Организациите могат да кандидатстват за акредитация в областта на младежта на постоянна основа, като одобрените кандидати за акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на младежта ще получат опростен достъп до възможности по ключово действие 1 в областта на младежта, представени в съответните раздели от настоящото ръководство. Подробна информация за критериите за допустимост, подбор и предоставяне може да бъде намерена в конкретната покана за представяне на предложения, публикувана на адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_bg

Акредитацията по програмата „Еразъм“ се предоставя за периода 2021—2027г. при условие за редовен мониторинг и продължаващо спазване на изискванията на акредитацията и на инструкциите, издадени от упражняващата надзор национална агенция.

Как да получите достъп до възможности за мобилност с акредитация по програмата „еразъм“?

Акредитираните организации имат възможност да кандидатстват за финансиране (заявление за безвъзмездни средства) за дейности за мобилност на младежи по опростен начин. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен акредитационен план, не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на броя на дейностите, които ще бъдат осъществени, и на броя на участниците в тях.

При изпълнението на дейностите за мобилност, които ще бъдат осъществени по настоящото действие, трябва да се спазват правилата и принципите, определени за всеки вид дейност в съответните раздели от настоящото ръководство.

Акредитираните организации поемат задължението да спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта и да предоставят висококачествени дейности за мобилност в областта на младежта.

Акредитираните младежки организации нямат право да получават финансиране по стандартните проекти за младежки обмен и мобилност на специалисти, работещи с младежи. Те могат обаче да участват в такива проекти в качеството на партньори. По изключение за 2021г. организациите, които са получили акредитация след крайния срок за кандидатстване за безвъзмездни средства, имат право да получат финансиране в рамките на втория срок за стандартни проекти за младежки обмен и мобилност на специалисти, работещи с младежи.

Критерии за допустимост

Общите критерии по-долу се прилагат за заявления за безвъзмездни средства.

Допустими кандидати

Организации, притежаващи валидни акредитации по програмата „Еразъм“ в областта на младежта към крайния срок за кандидатстване.

Допустими дейности

 • Младежки обмен
 • Дейности за професионално развитие на специалисти, работещи с младежи

В допълнение могат да бъдат изпълнявани следните дейности:

 • Подготвителни посещения

Описанието и критериите за допустимост за всяка от тези дейности са определени в съответните раздели от настоящото ръководство.

Продължителност на проекта

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. След 12 месеца всички бенефициери ще имат възможност да удължат проектите си до обща продължителност от 24 месеца.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

 • 11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи на 1 август същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Други критерии

Всяка акредитирана организация може да кандидатства само веднъж в рамките на една покана за представяне на предложения.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Разпределение на бюджета

Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • общия наличен бюджет за разпределение между акредитираните кандидати
 • исканите дейности
 • минималния и максималния размер на безвъзмездните средства
 • следните критерии за разпределение: финансови резултати, качествени показатели за изпълнението, приоритети на политиката и тематични области, към които са насочени дейностите, за които се кандидатства, и географски баланс (ако се прилага от националната агенция)

Подробните правила относно основния и максималния размер на безвъзмездните средства, оценяването по критериите за разпределение, претеглянето на всеки критерий, методът на разпределение и наличният бюджет за акредитираните проекти ще бъдат публикувани от националната агенция преди крайния срок по поканата.

 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави по програмата. Същевременно около 25% от наличния бюджет могат да се използват за финансиране на международни дейности за мобилност, включващи организации и участници от държави по програмата и държави партньори, съседни на ЕС (региони1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в частА от настоящото ръководство).
Tagged in: