Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akreditacija Erasmus na področju mladih

Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje ter načrtujejo redno izvajanje aktivnosti učne mobilnosti.

Akreditacija Erasmus za mlade omogoča poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 – aktivnosti učne mobilnosti na področju mladine.

Prijavitelji bodo morali določiti dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, ki bodi podprte s sredstvi programa Erasmus, pričakovane koristi in pristop k vodenju projektov. Podelitev akreditacije Erasmus na področju mladine potrjuje, da ima prijavitelj vzpostavljene ustrezne in učinkovite postopke in ukrepe za izvajanje visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti v skladu z načrtom in za zagotavljanje koristi na področju mladine. Akreditacija se podeli za celotno programsko obdobje do leta 2027.

Cilji ukrepa

Akreditacija Erasmus na področju mladih ima naslednje cilje:

 • okrepiti osebni in strokovni razvoj mladih z aktivnostmi mobilnosti za neformalno in priložnostno učenje;
 • spodbujati opolnomočenje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in udeležbo v demokratičnem življenju;
 • spodbujati kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni s krepitvijo zmogljivosti organizacij, dejavnih na področju mladine, ter podpiranjem strokovnega razvoja mladinskih delavcev;
 • spodbujati vključevanje in raznolikost, medkulturni dialog ter vrednote solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic med mladimi v Evropi.

Dostop uspešnih prijaviteljev do financiranja

Uspešni prijavitelji za akreditacijo Erasmus na področju mladih bodo dobili poenostavljen dostop do možnosti financiranja na podlagi ključnega ukrepa 1 na področju mladine:

 • projekti mobilnosti za mlade – mladinske izmenjave;
 • projekti mobilnosti za mladinske delavce;

Letni razpis za financiranje akreditiranih projektov je predstavljen v oddelku „Mobilnostne priložnosti za akreditirane organizacije Erasmus na področju mladine“. 

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene naslednje vrste organizacij:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; evropska mladinska nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij.

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Kam oddati prijavo?

Prijave je treba oddati nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo

19. oktober do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Standardi kakovosti erasmus na področju mladine

Prijavitelji za akreditacijo Erasmus za mlade morajo upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine, kot so navedeni na spletnem mestu Europa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_sl.pdf.

Merila za izbor

Prijavitelji morajo imeti zadostno operativno in strokovno sposobnost za izvajanje predlaganega načrta aktivnosti, vključno z vsaj dvema letoma ustreznih izkušenj z izvajanjem aktivnosti na področju mladine.

Več informacij o splošnih merilih glede poslovne sposobnosti in teh posebnih zahtevah za prijavitelje za akreditacijo si lahko preberete v delu C tega vodnika.

Merila za izključitev

Prijavitelji morajo predložiti podpisano častno izjavo, s katero potrjujejo, da niso v nobeni od situacij, navedenih v merilih za izključitev iz dela C tega vodnika, da predložena vloga vsebuje izvirno vsebino, ki jo je pripravila organizacija prijaviteljica, in da za pripravo prijave niso bile plačane nobene druge organizacije ali zunanji posamezniki.

Merila za dodelitev

Kakovost predlogov bo točkovana z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila za dodelitev in uteževanje. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 70 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Relevantnost profila in izkušenj organizacije - (največ 20 točk)

Relevantnost organizacije za področje mladine in cilje ukrepa v smislu:

 • ciljev in načel organizacije;
 • ciljnih skupin organizacije;
 • rednih aktivnosti organizacije;
 • izkušenj organizacije na področju mladine.

Strateški razvoj - (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • so opredeljeni cilji relevantni in skladni s cilji ukrepa ter prispevajo k strategiji EU za mlade;
 • so načrtovane aktivnosti primerne za izpolnjevanje opredeljenih potreb in ciljev;
 • načrtovane aktivnosti resnično koristijo organizaciji, udeležencem in sodelujočim organizacijam ter imajo potencialni širši učinek (na primer na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni);
 • so cilji in načrtovane aktivnosti vključeni v redno delo in aktivnosti organizacije;
 • organizacija prispeva k strategiji programa glede vključevanja in raznolikosti;
 • organizacija v svoje aktivnosti vključuje enega ali več temeljnih načel (okoljska trajnostnost in odgovornost, aktivna udeležba v mreži organizacij Erasmus, virtualne komponente).

Kakovost upravljanja in usklajevanja - (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • so načrtovani cilji, aktivnosti in predvideno število udeležencev jasni in realistični glede na človeške vire in notranjo organiziranost prijavitelja;
 • je partnerski pristop uravnotežen in učinkovit ter, kadar je primerno, ustrezen za pritegnitev novih in manj izkušenih organizacij;
 • so ukrepi za zagotavljanje kakovosti aktivnosti ter varnosti in zaščite udeležencev ustrezni;
 • se uporablja načelo aktivne udeležbe mladih in načrtuje vključenost udeležencev v vseh fazah aktivnosti;
 • so ukrepi za zagotovitev močne učne razsežnosti ustrezni, vključno s podporo za razmislek o učnih izidih ter njihovo opredelitev in dokumentiranje;
 • so metode za merjenje napredka organizacije pri doseganju njenih ciljev (spremljanje in ocenjevanje) in upravljanje tveganj ustrezne in učinkovite;
 • so ukrepi za deljenje rezultatov projekta znotraj in zunaj sodelujočih organizacij ustrezni in učinkoviti.

Veljavnost

Akreditacija Erasmus na področju mladine se podeli za celotno programsko obdobje do leta 2027, v katerem je treba izvajati redno spremljanje ter stalno izpolnjevati zahteve akreditacije in navodila nacionalne agencije. Za zagotovitev realističnega načrtovanja lahko načrt aktivnosti, predložen v okviru prijave, zajema obdobje od treh do sedem let ter se bo redno posodabljal, kot je pojasnjeno v naslednjem oddelku.

Če je za udeležbo pri katerem koli ukrepu po koncu programskega obdobja 2021–2027 potrebna akreditacija Erasmus, lahko nacionalna agencija podaljša veljavnost akreditacije pod pogoji, ki jih opredeli Evropska komisija.

Poročanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Zaključna poročila ob izteku vsakega sporazuma o nepovratnih sredstvih

Ob izteku vsakega sporazuma o nepovratnih sredstvih, odobrenega v okviru akreditacije Erasmus za mlade, bo akreditirana organizacija predložila zaključno poročilo1 o izvedenih aktivnostih in doseženih ciljih, kot je navedeno v veljavnem sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Poročila o napredku akreditiranih organizacij

Vsaj enkrat v obdobju veljavnosti akreditacije bodo morale organizacije:

 • poročati o napredku pri doseganju svojih ciljev;
 • poročati o tem, kako zagotavljajo spoštovanje standardov kakovosti Erasmus na področju mladine;
 • posodobiti svoj načrt aktivnosti.

Nacionalna agencija se lahko odloči, da bo hkrati ali ločeno zahtevala poročilo o napredku za različne zgoraj navedene elemente.

Lahko se tudi odloči, da zahteve glede poročanja o ciljih in standardih kakovosti Erasmus na področju mladine nadomesti z nadzornim obiskom.

Nacionalna agencija lahko na podlagi uspešnosti akreditirane organizacije, ugotovljene iz poročil, spremljanja in preverjanja zagotavljanja kakovosti, ali zaradi bistvenih sprememb v organizaciji spremeni število in časovni razpored poročil o napredku.

Poleg tega lahko akreditirane organizacije prostovoljno zaprosijo za posodobitev svoje akreditacije. Nacionalna agencija bo na podlagi utemeljitve organizacije odločila, ali je posodobitev upravičena in sprejemljiva.

Spremljanje in pregledi

Nacionalna agencija lahko organizira nadzorne obiske, uradne preglede ali druge dejavnosti, s katerimi spremlja napredek in uspešnost akreditiranih organizacij, ocenjuje spoštovanje dogovorjenih standardov kakovosti in ponuja podporo.

Uradni pregledi so lahko v obliki dokumentacijskih pregledov ali obiskov organizacije in vseh drugih prostorov, v katerih potekajo ali so potekale aktivnosti. Nacionalna agencija lahko prosi za pomoč nacionalne agencije ali zunanje strokovnjake v drugih državah, da preverijo in spremljajo aktivnosti, ki se izvajajo na njihovem območju.

Zagotavljanje kakovosti

Nacionalna agencija na podlagi poročila ali spremljanja akreditiranim organizacijam zagotovi povratne informacije. Nacionalna agencija lahko akreditirani organizaciji da tudi obvezna navodila ali priporočila za izboljšanje njene uspešnosti.

Popravni ukrepi

V primeru novoakreditiranih prijaviteljev in organizacij z visokim tveganjem, neizpolnjevanja navodil in rokov nacionalne agencije, zelo nizke uspešnosti, ugotovljene na podlagi poročil, spremljanja in preverjanja zagotavljanja kakovosti, ali kršitev pravil programa (tudi v okviru drugih ukrepov) lahko nacionalna agencija sprejme naslednje popravne ukrepe:

 • Opazovanje: nacionalna agencija lahko omeji raven financiranja, za katerega lahko zaprosi akreditirana organizacija za ukrepe, pri katerih je potrebna akreditacija Erasmus. Če je pri preverjanju poslovne sposobnosti ugotovljeno tveganje slabega izvajanja, se lahko organizira opazovanje novoakreditiranih organizacij.
 • začasna izključitev: začasno izključene organizacije ne morejo zaprositi za financiranje za ukrepe, pri katerih je potrebna akreditacija Erasmus. Nacionalna agencija lahko tudi prekliče nekatere ali vse tekoče sporazume o nepovratnih sredstvih, ki so bili sklenjeni v okviru začasno odvzete akreditacije.

Opazovanje ali obdobje začasne izključitve se bo nadaljevalo, dokler nacionalna agencija ne ugotovi, da so pogoji in zahteve glede kakovosti iz razpisa spet izpolnjeni in da je akreditirana organizacija odpravila tveganje nizke uspešnosti.

Začasno izključene ali opazovane organizacije ne morejo oddati prijave za novo akreditacijo.

V primeru nadaljnjega neizpolnjevanja navodil in rokov nacionalne agencije, zelo nizke uspešnosti ali ponavljajočih se ali večjih kršitev pravil programa (tudi pri drugih ukrepih) lahko nacionalna agencija prekliče akreditacijo.

Akreditacija se lahko tudi kadar koli prekliče, če organizacija preneha obstajati ali če se tako dogovorita nacionalna agencija in akreditirana organizacija. Nacionalna agencija ali akreditirana organizacija lahko enostransko prekliče akreditacijo, če v okviru te akreditacije vsaj tri zaporedna leta ni bila vložena nobena vloga za financiranje.

 • 1 Za namene upravljanja nepovratnih sredstev se to poročilo imenuje končno poročilo.
Tagged in:  Youth